b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE POLjOPRIVREDNIKA ZA 2007. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2007. godinu, koji je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika doneo na sednici od 8. juna 2007. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, juna 2007. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2007. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, dostavljaju se Narodnoj skupštini zajedno sa predlogom budžeta Republike.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar