Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VLADE

Član 1.

U Poslovniku Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11), u članu 4. stav 2. reči: „– zamenika predsednika Vlade” brišu se.

Član 2.

U članu 7. st. 4. i 5. menjaju se i glase:

„Kada naročito važni i hitni slučajevi nalažu da se sednica Vlade sazove i održi bez odlaganja, a većina članova Vlade zbog službenog putovanja ili drugog posebno opravdanog razloga ne može da prisustvuje sednici, predsednik Vlade može odlučiti da se sednica Vlade održi, a da odsutni članovi Vlade glasaju telefonom ili telefaksom (telefonska sednica).

Dnevni red telefonske sednice Vlade unapred utvrđuje predsednik Vlade i o tako utvrđenom dnevnom redu se ne glasa i on se ne može menjati.”

Član 3.

Posle člana 38. dodaje se naziv člana i član 38a, koji glase:

„Platforme za međunarodne susrete

Član 38a

Platformu za međunarodne susrete predsednika i potpredsednika Vlade, kada istupaju u svojstvu predsednika odnosno potpredsednika Vlade, priprema Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa organima državne uprave u čijoj nadležnosti su pitanja koja su povezana sa ciljem posete.

Platformu za međunarodne susrete predsednika i potpredsednika Vlade, kada istupaju u svojstvu ministara nadležnih za određeni resor, priprema resorno ministarstvo, u saradnji sa drugim organima državne uprave u čiju nadležnost spadaju pitanja koja su povezana sa ciljem posete.

Platformu za međunarodne susrete ministara u Vladi priprema resorno ministarstvo, u saradnji sa drugim organima državne uprave u čiju nadležnost spadaju pitanja koja su povezana sa ciljem posete.”

Član 4.

U članu 39a dodaju se st. 4–7, koji glase:

„Uz nacrt zakona i predlog uredbe ili odluke, kao i uz predlog strategije razvoja i predlog Fiskalne strategije, predlagač kao prilog dostavlja i izjavu o ostvarenoj saradnji, odnosno pribavljanju mišljenja od organa, organizacija i tela koji prema posebnim propisima daju mišljenja na nacrte, odnosno predloge tih akata.

Izjava iz stava 4. ovog člana sadrži podatke o tome sa kojim je organima, organizacijama i telima ostvarena saradnja, odnosno od kojih su organa, organizacija i tela, u skladu sa posebnim propisima, pribavljena mišljenja, sa napomenom o tome da li su primedbe tih organa, organizacija i tela prihvaćene, a u slučaju da određene primedbe nisu prihvaćene, u izjavi se navode i razlozi za neprihvatanje tih primedaba. Uz izjavu se dostavljaju i mišljenja organa, organizacija i tela iz stava 4. ovog člana.

Ako neki organ, organizacija ili telo iz stava 4. ovog člana ne dostavi svoje mišljenje u roku iz člana 47. ovog poslovnika, predlagač više nije u obavezi da pribavi to mišljenje, ali je dužan da podatak o tome navede u izjavi iz stava 4. ovog člana.

Ako obaveza ostvarivanja saradnje, odnosno pribavljanja mišljenja, u smislu stava 4. ovog člana, nije predviđena posebnim propisima, predlagač to navodi u izjavi iz stava 4. ovog člana.”

Član 5.

Naziv člana 41. i član 41. menjaju se i glase:

„Javna rasprava

Član 41.

Predlagač je obavezan da u pripremi zakona kojim se bitno menja uređenje nekog pitanja ili uređuje pitanje koje posebno zanima javnost sprovede javnu raspravu. Javna rasprava se može sprovesti i u pripremi strategije razvoja, uredbe i odluke.

Smatra se da su kriterijimi iz stava 1. ovog člana koji se odnose na obavezu sprovođenja javne rasprave ispunjeni u sledećim slučajevima:

1) prilikom pripreme novog sistemskog zakona;

2) prilikom pripreme novog zakona, osim ako nadležni odbor na obrazložen predlog predlagača ne odluči drukčije;

3) prilikom pripreme zakona o izmenama i dopunama zakona ako se njime bitno menjaju rešenja iz postojećeg zakona, o čemu nadležni odbor, na obrazložen predlog predlagača, odlučuje u svakom konkretnom slučaju;

4) prilikom pripreme zakona o potvrđivanju međunarodnog ugovora – samo ako nadležni odbor odluči da se sprovede javna rasprava, i to na obrazložen predlog Ministarstva spoljnih poslova ili organa državne uprave iz čijeg su delokruga pitanja uređena međunarodnim ugovorom.

Odluku o sprovođenju javne rasprave, program javne rasprave i rok u kojem se ona sprovodi određuje nadležni odbor, na predlog predlagača.

Postupak javne rasprave započinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u javnoj raspravi sa programom javne rasprave na internet stranici predlagača i portalu e-uprave. Javni poziv sadrži i informacije o obrazovanju i sastavu radne grupe koja je pripremila nacrt odnosno predlog akta koji je predmet javne rasprave.

Program javne rasprave obavezno sadrži: nacrt odnosno predlog akta koji je predmet javne rasprave sa obrazloženjem i prilozima utvrđenim ovim poslovnikom, rok za sprovođenje javne rasprave, važne informacije o aktivnostima koje se planiraju u okviru javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina, adresu i vreme njihovog održavanja i dr.), način dostavljanja predloga, sugestija, inicijativa i komentara, kao i druge podatke značajne za njeno sprovođenje.

Rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pismenom ili elektronskom obliku iznosi najmanje 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javna rasprava traje najmanje 20 dana.

Ako predlagač ne sprovede javnu raspravu, a bio je obavezan, nadležni odbor pri razmatranju nacrta zakona sam određuje program javne rasprave i rok u kojem se ona sprovodi.

Predlagača koji ne sprovede javnu raspravu prema programu koji mu je odredio nadležni odbor obavezuje da javnu raspravu sprovede u potpunosti.

Predlagač je dužan da izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi objavi na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.”

Član 6.

U članu 46. posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

„O analizi efekata zakona, koja se, u skladu sa odredbama ovog poslovnika, dostavlja uz nacrt zakona, pribavlja se mišljenje Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Ako predlagač oceni da uz nacrt zakona ne treba da priloži analizu efekata zakona, dužan je da o tome pribavi mišljenje Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa.

Predlagač je dužan da zatraži mišljenje organa, organizacija i tela koji su u skladu sa posebnim propisima ovlašćeni za davanje mišljenja i odgovoran je za postupanje na način iz člana 39a st. 4–7. ovog poslovnika.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 7.

U članu 53. reči: „– zamenik predsednika Vlade” brišu se.

Član 8.

U članu 67. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Republički sekretarijat za zakonodavstvo dostavlja na objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije” akte Vlade u pismenoj formi i u elektronskoj formi.”

Član 9.

U članu 70. stav 3. menja se i glasi:

„Predstavnik Vlade može na sednici Narodne skupštine bez mišljenja Vlade odbiti svaki amandman drugog predlagača.”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Predstavnik Vlade može na sednici Narodne skupštine bez mišljenja Vlade prihvatiti amandman drugog predlagača samo ako se njime bitno ne menjaju rešenja iz predloga akta Vlade i ako je za to pribavio pozitivna mišljenja Generalnog sekretarijata, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske integracije, a na njihov zahtev i ministarstva odnosno drugog organa državne uprave sa čijim nadležnostima su povezana pitanja na koja se amandman koji se prihvata odnosi.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 10.

U članu 85. stav 1. reči: „ministarstva ili posebne organizacije” zamenjuju se rečima: „ministarstva, posebne organizacije ili imaoca javnih ovlašćenja na nivou Republike”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Kada se radi o propisu koji je doneo imalac javnih ovlašćenja na nivou Republike, Generalni sekretar pribavlja i izjašnjenje ministarstva koje je, u skladu sa zakonom, nadležno da vrši nadzor nad radom imaoca javnih ovlašćenja na nivou Republike koji je doneo propis, a koje se dostavlja u roku iz stava 2. ovog člana .”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „ministarstva ili posebne organizacije” zamenjuju se rečima: „ministarstva, posebne organizacije ili imaoca javnih ovlašćenja na nivou Republike”.

Član 11.

U članu 87. stav 1. menja se i glasi:

„Ako ministarstvo, posebna organizacija ili imalac javnih ovlašćenja na nivou Republike ne donesu propis u utvrđenom roku, propis može doneti Vlada, pod uslovom da nedonošenje propisa može izazvati štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.”

Član 12.

U članu 94. stav 2. zapeta i reči: „funkcioner zadužen za koordinaciju odnosa sa javnošću” brišu se.

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 13.

U čl. 37, 38. i 46. reči: „memorandum o budžetu” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „Fiskalna strategija” u odgovarajućem padežu.

Član 14.

Odredbe čl. 4. i 5. i člana 6. (novi stav 7. u članu 46) ove odluke ne primenjuju se na materijale koji su do dana stupanja na snagu ove odluke na propisan način pripremljeni i dostavljeni Vladi preko Generalnog sekretarijata.

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 020-2482/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARVeljko Odalović PREDSEDNIKIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar