Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 79/17 od 25. avgusta 2017. godine

3062

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Savetaza inovaciono preduzetništvo i informacionetehnologije

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije („Službeni glasnik RS”, br. 77/16 i 26/17) tačka 2. podtačka 1) alineja prva menja se i glasi:

„– Ana Brnabić, predsednik Vlade”.

U podtački 2) tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaje se alineja druga, koja glasi:

„– Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj”.

U podtački 3) alineja peta menja se i glasi:

„– Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja”.

2. Tačka 6. menja se i glasi:

„Administrativno tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Generalni sekretarijat Vlade, a stručne poslove Republički sekretarijat za javne politike”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-02-7174/2017-1

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar