Odluka o uređenju Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka), a u vezi sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 00-27/2001 od 2. avgusta 2001. godine,

Vlada donosi

ODLUKU

O UREĐENjU KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

1. Sastav Koordinacionog centra. Koordinacioni centar Srbije za Kosovo i Metohiju (u daljem tekstu: Koordinacioni centar) ima uži i širi sastav.

U sastav Koordinacionog centra ulazi i Zajednička komisija za primenu Vojno-tehničkog sporazuma.

2.Uži sastav Koordinacionog centra. Uži sastav Koordinacionog centra čine predsednik Koordinacionog centra i četiri potpredsednika Koordinacionog centra.

Tri potpredsednika Koordinacionog centra imenuje i razrešava predsednik Koordinacionog centra.

Zamenik direktora Službe Koordinacionog centra je po položaju potpredsednik Koordinacionog centra.

Vlada može da imenuje u uži sastav Koordinacionog centra predstavnike drugih organa, organizacija i tela.

3. Širisastav Koordinacionog centra. Širi sastav Koordinacionog centra, pored članova užeg sastava, čine članovi koje imenuje Vlada i članovi po položaju.

Vlada imenuje u širi sastav pomoćnike ministara: odbrane; unutrašnjih poslova; finansija; pravde; za državnu upravu i lokalnu samoupravu; poljoprivrede; šumarstva i vodoprivrede; privrede; rudarstva i energetike; za kapitalne investicije; trgovine, turizma i usluga; rada, zapošljavanja i socijalne politike; nauke i zaštite životne sredine; prosvete i sporta; kulture; zdravlja i vera, kao i predstavnika Vojske Srbije i predstavnika Službe za ljudska i manjinska prava.

Vlada imenuje u širi sastav i koordinatore za opštine s područja Kosova i Metohije.

Načelnici upravnih okruga s područja Kosova i Metohije su članovi šireg sastava po položaju.

4. Rukovođenje Koordinacionim centrom. Koordinacionim centrom rukovodi predsednik Koordinacionog centra, koga imenuje Vlada.

Predsednik Koordinacionog centra za svoj rad i rad Koordinacionog centra odgovara Vladi.

Predsednik Koordinacionog centra podnosi izveštaje o radu Koordinacionog centra nadležnim odborima Narodne skupštine i Vladi.

5. Poslovnik o radu. Koordinacioni centar ima svoj poslovnik.

Poslovnik Koordinacionog centra zajednički donose predsednik i potpredsednici Koordinacionog centra.

6. Prelazna odredba. Prestaje da važi Odluka o uređenju Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 79/05).

7. Završna odredba. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Kragujevcu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar