Odluka o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka), a u vezi sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 06-351/2001-2 od 8. februara 2001. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj: 30-7203/2003 od 6. novembra 2003. godine,

Vlada donosi

O D L U K U

O UREĐENjU KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

1.Sastav Koordinacionog tela. Koordinaciono telo Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Koordinaciono telo) ima uži i širi sastav.

2.Uži sastav Koordinacionog tela. Uži sastav Koordinacionog tela čine predsednik Koordinacionog tela i šest potpredsednika Koordinacionog tela.

Troje potpredsednika Koordinacionog tela imenuje Vlada.

Predsednici opština Preševo, Bujanovac i Medveđa su potpredsednici Koordinacionog tela po položaju.

3.Širi sastav Koordinacionog tela. Širi sastav Koordinacionog tela, pored članova užeg sastava, čine članovi koje imenuje Vlada i članovi po položaju.

Vlada imenuje u širi sastav predstavnike ministarstava: odbrane; unutrašnjih poslova; finansija; pravde; za državnu upravu i lokalnu samoupravu; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; privrede; rudarstva i energetike; za kapitalne investicije; rada, zapošljavanja i socijalne politike; prosvete i sporta; kulture; zdravlja i vera.

Vlada imenuje u širi sastav i predstavnike Vojske Srbije, Bezbednosno-informativne agencije i Službe za ljudska i manjinska prava.

Članovi šireg sastava po položaju su načelnici Jablaničkog upravnog okruga i Pčinjskog upravnog okruga, predsednici i zamenici predsednika skupština opština Preševo, Bujanovac i Medveđa i zamenici predsednika opština Preševo i Bujanovac.

Član šireg sastava po položaju je i predstavnik romske etničke zajednice, koga imenuje Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

4.Timovi šireg sastava. Širi sastav Koordinacionog tela ima timove koji prethodno razmatraju pitanja koja su povezana sa zadacima šireg sastava Koordinacionog tela. Timovi se obrazuju za: državne organe i pravosuđe; ekonomiju, privredu i razvoj; obrazovanje, sport i dečju zaštitu; kulturu i medije; zdravstvo, socijalnu zaštitu i humanitarnu pomoć; versku, istorijsku i kulturnu baštinu; infrastrukturu i komunalne službe i analitiku i projekte.

Članove timova imenuje predsednik Koordinacionog tela, na predlog nadležnih organa ili ovlašćenih predstavnika etničkih zajednica, među predstavnicima nadležnih državnih organa i drugih organa i organizacija, stručnjacima za pojedine oblasti i predstavnicima etničkih zajednica koje žive u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Radom svakog tima rukovodi član Koordinacionog tela koga imenuje predsednik Koordinacionog tela.

Način rada timova bliže se uređuje Poslovnikom Koordinacionog tela.

5.Rukovođenje Koordinacionim telom. Koordinacionim telom rukovodi predsednik Koordinacionog tela, koga imenuje Vlada.

Predsednik Koordinacionog tela za svoj rad i rad Koordinacionog tela odgovara Vladi.

Predsednik Koordinacionog tela podnosi izveštaje o radu Koordinacionog tela Vladi.

6.Poslovnik. Koordinaciono telo ima svoj poslovnik.

Poslovnik Koordinacionog tela zajednički donose predsednik i potpredsednici Koordinacionog tela.

7.Prelazna odredba. Prestaje da važi Odluka o uređenju Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 97/05).

8.Završna odredba. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Kragujevcu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar