Odluka o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

ODLUKU

O VRŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA U JAVNIM PREDUZEĆIMA, JAVNIM USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA U KOJIMA JE OSNIVAČKA PRAVA IMALA SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

1. Konstatuje se da je Republika Srbija preuzela osnivačka prava koja je u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama (u daljem tekstu: javne službe) imala Savezna Republika Jugoslavija.

Osnivačka prava u ime Republike Srbije vrši Vlada.

2. Na rad javnih službi u kojima je Republika Srbija preuzela osnivačka prava primenjuju se propisi i akti o njihovom osnivanju, po kojima oni rade na dan stupanja na snagu ove odluke, izuzev u delu koji nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ili koji je u suprotnosti s drugim propisima Republike Srbije.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar