d) Nacionalne službe za zapošljavanje

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2007. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu, koji je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 11. juna 2007. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, juna 2007. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, dostavljaju se Narodnoj skupštini zajedno sa predlogom budžeta Republike.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar