Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM

TAKSAMA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA NE SMATRA SE SPISOM ILI RADNjOM UVID U PODATKE ORGANA KOJI SE VODE U ELEKTRONSKOM OBLIKU, ODNOSNO PREUZIMANjE TIH PODATAKA PUTEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, UKOLIKO TI PODACI NE PREDSTAVLjAJU ELEKTRONSKI DOKUMENT.

II. OBVEZNIK TAKSE

Član 3.

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa, ODNOSNO I LICE U ČIJU KORIST SE IZDAJE SPIS, ODNOSNO VRŠI RADNjA KOD ORGANA.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 5.

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

za zahteve – u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave – u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, AKO SE ZAHTEV PODNOSI ELEKTRONSKIM PUTEM TAKSENA OBAVEZA ZA ZAHTEV I ZA SPISE I RADNjE KOJI SE U SKLADU SA TIM ZAHTEVOM DONOSE, ODNOSNO VRŠE, NASTAJE PO NjIHOVOM IZDAVANjU.

Član 19.

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, UKLjUČUJUĆI I SPISE I RADNjE U POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU POLjOPRIVREDU, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

6A) SPISE I RADNjE U POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA PRISTUP INFORNMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, POSTUPAK UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA, NA OSNOVU ISPRAVA KOJE SOLEMNIZUJE JAVNI BELEŽNIK, NE SMATRA SE POSTUPKOM KOJI SE VODI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, U SMISLU OVOG ZAKONA.

AKO ORGAN NADLEŽAN ZA DONOŠENjE SPISA, ODNOSNO VRŠENjA RADNjE, NA ZAHTEV OBVEZNIKA – FIZIČKOG LICA, NA OSNOVU DOKUMENTOVANIH PODATAKA O PRIMANjIMA OBVEZNIKA – FIZIČKOG LICA I ČLANOVA NjEGOVE UŽE PORODICE PROCENI DA OBVEZNIK NE MOŽE DA PLATI TAKSU BEZ ŠTETE PO SVOJE NUŽNO IZDRŽAVANjE ILI NUŽNO IZDRŽAVANjE SVOJE UŽE PORODICE, REŠENjEM ĆE ODLUČITI DA SE TAKSA DO IZNOSA OD 10.000 DINARA NE PLATI, A AKO JE TAKSA PROPISANA U IZNOSU PREKO 10.000 DINARA, ODLUČIĆE DA SE U TOM SLUČAJU TAKSA PLATI U IZNOSU KOJI PREDSTAVLjA RAZLIKU IZMEĐU PROPISANE TAKSE I 10.000 DINARA.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

ODELjAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA

U REPUBLICI SRBIJI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 310 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu; 2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom; 3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje); 4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; 4A) ZA ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA LICA POVODOM OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI; 5) za zahtev u carinskom postupku; 6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3; 7) za zahtev za izdavanje pasoša; 8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu 1.530 Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom 12.490 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEV KOJI SE PODNOSI NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA DAVANjE TUMAČENjA, OBJAŠNjENjA, ODNOSNO MIŠLjENjA O PRIMENI PROPISA KOJI SU IZ NjENE NADLEŽNOSTI.

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju 1.380 Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku 1.680 Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja 620 Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja 620 Za žalbu na rešenje Deviznog inspektorata PORESKE UPRAVE doneto u upravnom postupku 1.880

Tarifni broj 30.

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to: 1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 3.060 2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 1.530 3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji 1.530 Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije 3.060

TARIFNI BROJ 30.

STRANOM DRŽAVLjANINU ZA IZDAVANjE: 1) ODOBRENjA ZA UNOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE U REPUBLIKU SRBIJU 2.930 2) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE I IZNOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE IZ REPUBLIKE SRBIJE 2.930

Tarifni broj 31.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to: 1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi 5.600 2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi 2.670 3) za nabavljanje posebnog oružja 1.730 4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja 1.730 5) za nabavljanje kombinovanog oružja 2.670 6) za nabavljanje delova za oružje 1.190 7) za nabavljanje municije 520 8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji 37.300 9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja 33.300 10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije 5.600 11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji 5.600 12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem 33.300 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.

TARIFNI BROJ 32.

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE: 1) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE VATRENOG ORUŽJA SA OLUČENIM CEVIMA (PIŠTOLjI, REVOLVERI, LOVAČKI KARABINI, MALOKALIBARSKO ORUŽJE) 5.360 2) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE VATRENOG ORUŽJA SA GLATKIM CEVIMA (LOVAČKE PUŠKE) 2.560 3) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE KONVERTIBILNOG ORUŽJA 2.560 4) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE 1.140 5) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE DUGOG AUTOMATSKOG ORUŽJA IZ KATEGORIJE A 10.000 6) POTVRDE O PRIJAVI DRŽANjA ORUŽJA IZ KATEGORIJE C 1.650 7) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE KOMBINOVANOG ORUŽJA 2.560 8) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA SPRAVLjANjE MUNICIJE 31.890 9) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA BAVLjANjE PROMETOM ORUŽJA, OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE 35.730 10) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA BAVLjENjE OBUKOM U RUKOVANjU VATRENIM ORUŽJEM 31.890 11) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA BAVLjENjE POPRAVLjANjEM I PREPRAVLjANjEM ORUŽJA 31.890 12) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA POSREDOVANjE U PROMETU ORUŽJA I MUNICIJE 35.730 13) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA PREVOZ ORUŽJA, OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE 5.360 14) ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE ORUŽJA, ODNOSNO OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE RADI DALjE PRODAJE 5.360 15) ODOBRENjA ZA RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENIH LICA 5.360 16) REŠENjA KOJIM SE ODOBRAVA IZDAVANjE KOLEKCIONARSKE DOZVOLE 31.890 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA NABAVLjANjE ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE ZA POTREBE STRELjAČKE ORGANIZACIJE.

Tarifni broj 33.

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to: 1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima 5.600 2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima 2.670 3) oružnog lista za posebno oružje 1.730 4) oružnog lista za oružje sa tetivom 1.730 5) oružnog lista za kombinovano oružje 2.670 6) odobrenja za držanje trofejnog oružja 800 7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata 2.260 NAPOMENA: Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja. Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. Uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.

TARIFNI BROJ 33.

ZA ZAHTEV ZA: IZDAVANjE DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA 8.000 2) SLUČAJ IZGUBLjENE, UKRADENE, OŠTEĆENE ILI UNIŠTENE DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA 800 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA, REGISTRACIJU, ODNOSNO UNOS PODATAKA O ORUŽJU U VEĆ IZDATU ISPRAVU ZA: 1) VATRENO ORUŽJE SA OLUČENIM CEVIMA (PIŠTOLjI, REVOLVERI I LOVAČKI KARABINI, MALOKALIBARSKO ORUŽJE) 5.360 2) VATRENO ORUŽJE SA GLATKIM CEVIMA (LOVAČKE PUŠKE) 2.560 3) KONVERTIBILNO ORUŽJE 2.560 4) KOMBINOVANO ORUŽJE KOJE IMA OLUČENE I GLATKE CEVI 5.360 5) OSNOVNE DELOVE ZA ORUŽJE 1.140 6) DUGO AUTOMATSKO ORUŽJE IZ KATEGORIJE A 10.000 7) SLUČAJ IZGUBLjENOG, UKRADENOG, OŠTEĆENOG ILI UNIŠTENOG ORUŽNOG LISTA 800 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA, ODNOSNO UNOS PODATAKA O ORUŽJU ZA POTREBE STRELjAČKE ORGANIZACIJE. LICA KOJA SU POSEDOVALA ORUŽNE LISTOVE ILI ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA IZDATA PO ZAKONU KOJI JE VAŽIO DO DANA POČETKA PRIMENE ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 20/15), PLAĆAJU TAKSU ZA ZAHTEV: 1) ZA IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA SA MIKROKONTROLER-ČIPOM U KOJI SE UNOSE PODACI O REGISTROVANOM ORUŽJU SA OLUČENIM CEVIMA (TAKSA IZ STAVA 2. TAČ. 1) I 4) OVOG TARIFNOG BROJA) 5.360 2) ZA IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA SA MIKROKONTROLER-ČIPOM U KOJI SE UNOSE PODACI O REGISTROVANOM ORUŽJU SA GLATKIM CEVIMA (TAKSA IZ STAVA 2. TAČ. 2) I 3) OVOG TARIFNOG BROJA) 2.560 LICA KOJA POSEDUJU VIŠE KOMADA REGISTROVANOG ORUŽJA ISTE VRSTE PRILIKOM PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA SA MIKROKONTROLER-ČIPOM PLAĆAJU SAMO JEDNU TAKSU.TAKSE PROPISANE U STAVU 2. NAPOMENE OVOG TARIFNOG BROJA ĆE SE PRIMENjIVATI ZA ZAHTEVE PODNETE DO 5. MARTA 2019. GODINE.

Tarifni broj 34.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova 2.670 Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje 520

TARIFNI BROJ 34.

ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZNOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE IZ REPUBLIKE SRBIJE 500

NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZNOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE IZ REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE STRELjAČKE ORGANIZACIJE.

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za: 1) izdavanje putnog lista za strance 1.840 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 7.990 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 4.010 4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit 4.630 5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana 16.720 6) privremeni boravak do tri meseca 11.200 7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine 16.760 8) privremeni boravak preko jedne godine 26.530 Za izdavanje odobrenja, i to: 1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 12.210 2) brisana 3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije 6.670 4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano 6.710 Za izdavanje, odnosno produženje, i to: 1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca 4.440 2) izdavanje nalepnice privremenog boravka 420 3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje 590 4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak 1.840 5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana 16.720 Za izdavanje granične dozvole 11.900550 Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza 23.820 Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza 15.270 Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza 15.270 Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju 11.900 NAPOMENA: Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade. Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći. Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse. Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse. Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Tarifni broj 50.

Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika 3.170 Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa: 1) izvršenim uplatama 5.310 2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja) 5.310 3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.) 5.310

TARIFNI BROJ 58A

ZA IZLAZAK NA TEREN, NA ZAHTEV LICA, OVLAŠĆENOG CARINSKOG SLUŽBENIKA VAN REDOVNOG RADNOG VREMENA ILI VAN MESTA, ODNOSNO PROSTORIJA I PROSTORA U KOJIMA CARINSKI ORGAN REDOVNO VRŠI CARINSKI NADZOR I KONTROLU ILI CARINjENjE ROBE, RADI SPROVOĐENjA CARINSKIH FORMALNOSTI (ZA SVAKI ZAPOČETI ČAS RADA OVLAŠĆENOG CARINSKOG SLUŽBENIKA) 1.180 ZA OBUKU ZA CARINSKO ZASTUPANjE (PO POLAZNIKU) 52.400 ZA ORGANIZOVANjE I POLAGANjE, ODNOSNO PONOVNO POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ZASTUPANjE U CARINSKOM POSTUPKU 18.960 ZA ORGANIZOVANjE I POLAGANjE POPRAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ JEDNE ILI DVE OBLASTI 9.480 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA CARINSKO ZASTUPANjE 2.620

XA SPISI I RADNjE U VEZI SA PROCENITELjIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

TARIFNI BROJ 61A

ZA ZAHTEV ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANjE ZVANjA LICENCIRANI PROCENITELj 16.000 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE, ODNOSNO OBNAVLjANjE LICENCE 5.700 ZA ZAHTEV ZA STATUS AKREDITOVANIH UDRUŽENjA, I TO ZA: 1) DOBIJANjE STATUSA AKREDITOVANOG UDRUŽENjA 35.000 2) GODIŠNjE ODRŽAVANjE STATUSA AKREDITOVANOG UDRUŽENjA 16.500 ZA ZAHTEV ZA UPIS U IMENIK, I TO ZA: 1) UPIS U IMENIK ORGANIZATORA STRUČNE OBUKE 35.000 2) UPIS U IMENIK ORGANIZATORA KONTINUIRANOG PROFESIONALNOG USAVRŠAVANjA 35.000

XI. SPISI I RADNjE U OBLASTI OSIGURANjA

Tarifni broj 62.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za: 1) rad organizacije za osiguranje 79.920 2) preregistraciju organizacije za osiguranje 39.970 3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 26.630 4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 13.320

Tarifni broj 63.

Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje 13.320

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranizit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest 7.080 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.) 1.150 Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala 7.000 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji 6.050 Za izdavanje veterinarsko – sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu 3.530 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko – sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 6.170 NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. STAVOM 4. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to: 1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 2.510 2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 7.990 3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 2.510 4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 4.010 5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 2.510 6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 12.010 7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 2.510 8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 12.010 9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila 2.510 10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila 6.010 11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti 2.510 12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti 11.530 13) ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA 8.410 14) ZA POLAGANjE DOPUNE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA 5.670

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to: 1) do deset patentnih zahteva 7.620 2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 750 Za prijavu za priznanje malog patenta 7.620 Za međunarodnu prijavu patenta, i to:   1) do deset patentnih zahteva 7.620 2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 750 Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu 7.620 Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu 3.800 ZA ZAHTEV ZA PRIZNANjE SERTIFIKATA O DODATNOJ ZAŠTITI 35.000 Za prijavu za zaštitu topografije integrisanog kola POLUPROVODNIČKOG PROIZVODA 7.620 Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:   1) ako prijava sadrži jedan dizajn 6.100 2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn 4.590 Za prijavu za priznanje žiga, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 15.270 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.060 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 3.060 Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 30.530 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 4.590 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 4.590 Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla 7.620 Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake 7.620 Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake 15.270 NAPOMENA:   Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.   Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave. Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, SERTIFIKATA O DODATNOJ ZAŠTITI, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju AUTORSKIH DELA I predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga 750 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, ODNOSNO PRIJAVE ZA UNOŠENjE U EVIDENCIJU I DEPONOVANjE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 110.

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta 22.880 ZA ZAHTEV ZA IZRADU IZVEŠTAJA O PRETRAŽIVANjU STANjA TEHNIKE U POSTUPKU PO PRIJAVI PATENTA AKO NE POSTOJI IZVEŠTAJ O MEĐUNARODNOM PRETRAŽIVANjU, ODNOSNO IZVEŠTAJ O PRETHODNOM MEĐUNARODNOM PRETRAŽIVANjU 15.260 Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju PRIJAVE ZA PRIZNANjE PATENTA, ODNOSNO ISPITIVANjE PRIZNATOG MALOG PATENTA 7.620 Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja 4.590 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za: 1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 10.680 2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 12.970 3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 15.270 4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 18.310 5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 21.350 6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 24.410 7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 27.480 8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 30.530 9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za svaku godinu preko deset godina po 6.100 9) JEDANAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 36.630 10) DVANAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 42.730 11) TRINAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 48.830 12) ČETRNAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 54.930 13) PETNAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 61.030 14) ŠESNAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 67.130 15) SEDAMNAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 73.230 16) OSAMNAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 79.330 17) DEVETNAESTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 85.430 18) DVADESETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA PODNOŠENjA PRIJAVE 91.530 NAPOMENA:   Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.   Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.   Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.   Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 113.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta 1.530 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

TARIFNI BROJ 113.

ZA ODRŽAVANjE SERTIFIKATA O DODATNOJ ZAŠTITI PLAĆA SE GODIŠNjA TAKSA, I TO ZA: 1) PRVU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA ISTEKA ZAKONSKOG TRAJANjA PATENTA 90.000 2) DRUGU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA ISTEKA ZAKONSKOG TRAJANjA PATENTA 110.000 3) TREĆU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA ISTEKA ZAKONSKOG TRAJANjA PATENTA 130.000 4) ČETVRTU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA ISTEKA ZAKONSKOG TRAJANjA PATENTA 150.000 5) PETU GODINU, RAČUNAJUĆI OD DANA ISTEKA ZAKONSKOG TRAJANjA PATENTA 170.000 NAPOMENA: GODIŠNjA TAKSA ZA ODRŽAVANjE PRAVA SERTIFIKATA O DODATNOJ ZAŠTITI UPLAĆUJE SE DO POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE TAKSA, A NAJRANIJE TRI MESECA PRE ISTEKA VREMENA DO KOGA JE UPLAĆENA TAKSA ZA PRETHODNI PERIOD. GODIŠNjA TAKSA KOJA SE NE UPLATI U ROKU IZ STAVA 1. OVE NAPOMENE, MOŽE SE UPLATITI U ROKU OD ŠEST MESECI OD POČETKA GODINE ZA KOJU SE UPLAĆUJE, A PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije integrisanog kola POLUPROVODNIČKOG PROIZVODA 15.270 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije integrisanog kola fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 115.

Za održavanje važenja ZA STICANjE, ODNOSNO ODRŽAVANjE VAŽENjA INDUSTRIJSKOG dizajna za period od pet godina, i to za: 1) prvi dizajn 15.270 2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije 10.680 Za održavanje važenja INDUSTRIJSKOG dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se godišnja PETOGODIŠNjA taksa, i to za:   1) prvi dizajn 9.150 2) drugi i svaki sledeći dizajn 6.100 NAPOMENA: Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period. Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem. Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za: 1) pravno lice 30.530 2) fizičko lice 15.270 Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:   1) pravno lice 15.270 2) fizičko lice 7.620 ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANjEM U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, ŽIGOVA, INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I GEOGRAFSKIH OZNAKA POREKLA 10.000

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija 1.530 Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 1.530 Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 3.800 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za: 1) prvo uverenje do deset strana 1.830 2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana 460 3) svaku sledeću stranu preko desete strane 30 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine 3.800 Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta ODNOSNO MALOG PATENTA ILI PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA 15.2703.800 ZA ZAHTEV ZA NASTAVAK POSTUPKA PO PRIJAVI PATENTA 3.800 Za zahtev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva ZA OBNOVU PRAVA PRVENSTVA, ODNOSNO ZA ISPRAVLjANjE ILI DOPUNU PRAVA PRVENSTVA u postupku po međunarodnim prijavama patenata 3.060 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za: 1) prvi zahtev do 30 dana 1.530 2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka 2.290 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine 3.060 Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 1.530 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja 30.530 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta, ODNOSNO EVROPSKOG PATENTA U REGISTAR PATENATA, ODNOSNO SERTIFIKATA O DODATNOJ ZAŠTITI u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga 30.530 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla 30.530 Za predlog za poništaj prava na topografiju 30.530 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:   1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn 30.530 2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn 3.060 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola PREDLOGA ZA OGLAŠAVANjE NIŠTAVIM PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA, ODNOSNO TOPOGRAFIJE, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, ODNOSNO ZALOGE ILI DRUGIH PRAVA patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, ODNOSNO PRAVA IZ PRIJAVE ZA PRIZNANjE PATENTA, MALOG PATENTA ILI TOPOGRAFIJE 4.590 Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to: 1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn 4.590 2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 3.060

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 2.290 Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. Ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 1.530 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

TARIFNI BROJ 126A

ZA ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE U REŠENjIMA, ODNOSNO ZAKLjUČCIMA DONETIM U POSTUPKU ZA PRIZNANjE PATENTA, MALOG PATENTA I TOPOGRAFIJE POLUPROVODNIČKOG PROIZVODA 1.000

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna 750 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave 7.620 Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda 7.620 NAPOMENA: Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

Tarifni broj 131.

Za dozvolu ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 122.090 Za ZAHTEV ZA obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja 122.090 ZA ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA PREDLOG TARIFE NAKNADA KOJE PREDLAŽU ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANjE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA 20.950

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava 7.620 NAPOMENA: AKO JE PODNOSILAC PRIJAVE ZA UNOŠENjE U EVIDENCIJU I DEPONOVANjE AUTORSKOG DELA I PREDMETA SRODNOG PRAVA, FIZIČKO LICE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA, PLAĆA SE U IZNOSU UMANjENOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134A

ZA OBJAVU PODATAKA O PRIZNATOM PATENTU ILI MALOM PATENTU 380

TARIFNI BROJ 134B

ZA ŠTAMPANjE PATENTNOG SPISA NOSILAC PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA PO STRANI PATENTNOG SPISA 200

TARIFNI BROJ 134V

ZA IZVEŠTAJ O PRETRAŽIVANjU PATENTNE DOKUMENTACIJE, NA OSNOVU BIBLIOGRAFSKIH PODATAKA: 1) ZA PRETRAŽIVANjE PO IMENU ILI NAZIVU PODNOSIOCA PRIJAVE PATENTA ILI PRONALAZAČA U RASPOLOŽIVIM NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM BAZAMA PATENTNIH DOKUMENATA, I TO:(1) SA NAVOĐENjEM BIBLIOGRAFSKIH PODATAKA DO DESET PATENTNIH DOKUMENATA 2.000 (2) SA NAVOĐENjEM BIBLIOGRAFSKIH PODATAKA PREKO DESET PATENTNIH DOKUMENATA, ZA SVAKI SLEDEĆI DOKUMENT 140 2) ZA PRETRAŽIVANjE PO BROJU PATENTNOG DOKUMENTA (ANALOG) ILI PRIORITETNIM PODACIMA U RASPOLOŽIVIM NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM BAZAMA PATENTNIH DOKUMENATA 2.450 3) ZA ODREĐIVANjE PRAVNOG STATUSA U PATENTNOM FONDU REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU PC/YU BROJA PATENTNOG DOKUMENTA 450 NAPOMENA: AKO SE ZAHTEVA PREKOREDNO PRETRAŽIVANjE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134G

ZA PRETRAŽIVANjE PATENTNE DOKUMENTACIJE U RASPOLOŽIVIM NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM BAZAMA PATENTNIH DOKUMENATA, NA USMENI ILI PISMENI ZAHTEV, KOJE VRŠI STRUČNjAK ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU U PRISUSTVU STRANKE 4.000 NAPOMENA: AKO SE ZAHTEVA PREKOREDNO PRETRAŽIVANjE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134D

ZA IZRADU IZVEŠTAJA O PRETRAŽIVANjU PATENTNE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU OPISA TEHNIČKOG REŠENjA I DRUGIH PODATAKA, PO JEDNOM TEHNIČKOM REŠENjU, I TO: AKO U ZAHTEVU NIJE NAVEDEN NOSILAC PRAVA 15.500 AKO JE U ZAHTEVU NAVEDEN NOSILAC PRAVA 10.300 NAPOMENA: AKO SE ZAHTEVA PREKOREDNO PRETRAŽIVANjE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134Đ

ZA IZRADU IZVEŠTAJA O PRETRAŽIVANjU PATENTNE DOKUMENTACIJE RADI OCENE NOVOSTI TEHNIČKOG REŠENjA KOJE SE VRŠI U RASPOLOŽIVIM NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM BAZAMA PATENTNIH DOKUMENATA I DOSTUPNOJ NEPATENTNOJ LITERATURI, A NA OSNOVU ZAHTEVA KOJI SADRŽI OPIS TEHNIČKOG REŠENjA I PATENTNE ZAHTEVE 12.400 NAPOMENA: AKO SE ZAHTEVA PREKOREDNO PRETRAŽIVANjE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134E

ZA IZRADU IZVEŠTAJA O PATENTABILNOSTI TEHNIČKOG REŠENjA, A NA OSNOVU ZAHTEVA KOJI SADRŽI DETALjAN OPIS TEHNIČKOG REŠENjA I PATENTNE ZAHTEVE 17.600 NAPOMENA: AKO SE ZAHTEVA PREKOREDNO PRETRAŽIVANjE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134Ž

ZA IZRADU IZVEŠTAJA O PRETRAŽIVANjU U POGLEDU PATENTNE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI, I TO: 1) NA OSNOVU OPISA TEHNIČKOG REŠENjA I DRUGIH PODATAKA (NPR. KLASIFIKACIONIH OZNAKA) KADA NIJE NAVEDEN NOSILAC PRAVA 16.100 2) NA OSNOVU OPISA TEHNIČKOG REŠENjA I DRUGIH PODATAKA (NPR. KLASIFIKACIONIH OZNAKA) KADA JE NAVEDEN NOSILAC PRAVA 9.200 3) NA OSNOVU HEMIJSKOG I/ILI GENERIČKOG NAZIVA AKTIVNE SUPSTANCE PROIZVODA/LEKA AKO NIJE NAVEDEN NOSILAC PRAVA 19.700 4) NA OSNOVU HEMIJSKOG I/ILI GENERIČKOG NAZIVA AKTIVNE SUPSTANCE PROIZVODA/LEKA AKO JE NAVEDEN NOSILAC PRAVA 11.400 NAPOMENA: AKO SE ZAHTEVA PREKOREDNO PRETRAŽIVANjE, TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50%.

TARIFNI BROJ 134Z

ZA IZRADU NESTANDARDNOG IZVEŠTAJA O PRETRAŽIVANjU PATENTNE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU KONKRETNOG PISANOG ZAHTEVA STRANKE, ZA PRVA DVA SATA PRETRAŽIVANjA 2.000 ZA IZRADU NESTANDARDNOG IZVEŠTAJA O PRETRAŽIVANjU PATENTNE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU KONKRETNOG PISANOG ZAHTEVA STRANKE, ZA TREĆI I SVAKI NAREDNI SAT PRETRAŽIVANjA 500

TARIFNI BROJ 134I

ZA ŠTAMPANjE PATENTNOG SPISA ILI DRUGOG DOKUMENTA ILI INFORMACIJE IZ NEKE OD BAZA PODATAKA KOJIMA RASPOLAŽE ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU, PO STRANI 30

TARIFNI BROJ 134J

ZA IZRADU KOPIJE SPISA PREDMETA ILI DRUGOG ŠTAMPANOG DOKUMENTA IZ DOKUMENTACIJE ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU, PO STRANI 10

TARIFNI BROJ 134K

ZA IZVEŠTAJ DA LI JE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE NEKI ZNAK ZAŠTIĆEN ILI PRIJAVLjEN KAO ŽIG: 1) AKO SPISAK PROIZVODA I USLUGA OBUHVATA DO TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA 2.000 2) AKO SPISAK ROBA I USLUGA OBUHVATA VIŠE OD TRI KLASE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA, ZA ČETVRTU I SVAKU SLEDEĆU KLASU 300 ZA IZVEŠTAJ DA LI JE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE NEKI ZNAK ZAŠTIĆEN ILI PRIJAVLjEN KAO OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA 2.000

TARIFNI BROJ 134L

ZA IZVEŠTAJ DA LI JE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE NEKI OBLIK TELA, SLIKA ILI CRTEŽ, ZAŠTIĆEN ILI PRIJAVLjEN KAO DIZAJN 3.000

TARIFNI BROJ 134Lj

ZA IZVEŠTAJ DA LI JE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE NA IME ODREĐENOG LICA (PREDUZETNIKA, PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA) ZAŠTIĆEN ILI PRIJAVLjEN ŽIG, DIZAJN ILI OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA 3.000

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 4.610 Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 80.75057.290 Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva: 1) za odobrenje za istraživanje 60.570 1A) ZA ODOBRENjE ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA ZA DOBIJANjE PRIRODNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA 19.100 1B) ZA ODOBRENjE ZA ZADRŽAVANjE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR 19.100 1V) ZA ODOBRENjE PO ANEKSU PROJEKTA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA 19.100 1G) ZA PRESTANAK VAŽENjA ODOBRENjA ZA ISTRAŽIVANjE 4.770 2) za produžetak istražnog prava 20.180 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 121.140 3A) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIONO POLjE 116.480 3B) ZA PRODUŽENjE ROKA IZ ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIONO POLjE 14.320 3V) ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIJU NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANjE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA 57.240 3G) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH RESURSA ZA DOBIJANjE PRIRODNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA 38.190 3D) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZMENU GRANICA EKSPLOATACIONOG POLjA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH RESURSA ZA DOBIJANjE PRIRODNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA 28.640 4) za ispiranje plemenitih metala 7.990 4A) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA SAKUPLjANjE DRUGIH MINERALA SA POVRŠINE ZEMLjE 7.680 5) za izvođenje rudarskih radova 100.940 5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina 59.880 5B) ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA ODOBRENjA ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA I IZGRADNjU RUDARSKIH OBJEKATA 76.380 5V) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZGRADNjU RUDARSKIH OBJEKATA 97.060 5G) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA IZGRADNjU RUDARSKIH OBJEKATA I IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA 97.060 5D) ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA ODOBRENjA ZA IZGRADNjU RUDARSKIH OBJEKATA 38.190 5Đ) ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA ODOBRENjA ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA 76.380 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 40.380 7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu 80.750 8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija 15.970 9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 53.390 10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima 244.150 11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata 122.090 12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata 122.090 13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja 105.990 14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata) 35.920 14A) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRENOS ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIONO POLjE 34.540 14B) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRENOS ODOBRENjA ZA IZGRADNjU RUDARSKIH OBJEKATA 34.540 15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda 35.920 16) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRENOS ODOBRENjA ZA ZADRŽAVANjE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR 34.540 NAPOMENA: Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 79.83057.290

TARIFNI BROJ 135V

ZA ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE I OVERU GEOTERMALNIH RESURSA 57.290

Tarifni broj 143.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju 270 Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika 800 Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju 1.600 Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju 7.990 Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju 1.320 Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu 15.970 Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto 15.970 Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 6.390 Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 6.390

Tarifni broj 144.

Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za: 1) prvi primerak 5.310 2) svaki sledeći primerak 1.070

TARIFNI BROJ 144.

ZA SERTIFIKAT O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLjENOSTI LICA ODGOVORNOG ZA PREVOZ ZA POSLOVE UPRAVLjANjA PREVOZOM PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 2.080 ZA POLAGANjE ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLjENOSTI LICA ZA POSLOVE UPRAVLjANjA PREVOZOM PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 10.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE ODNOSNO PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA LICENCE ZA PREVOZ PUTNIKA I IZVODA LICENCE 5.580 ZA LICENCU ZA PREVOZ PUTNIKA 1.010 ZA IZVOD LICENCE ZA PREVOZ PUTNIKA 1.010 ZA REŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA PREVOZ PUTNIKA I IZVODA LICENCE KOJIM SE ZAMENjUJE VAŽEĆE REŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA PREVOZ PUTNIKA I IZVODA LICENCE 3.440 ZA DUPLIKAT LICENCE ZA PREVOZ PUTNIKA ILI IZVODA LICENCE 1.010 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE LICENCE ZA PRUŽANjE STANIČNIH USLUGA 30.000 ZA LICENCU ZA PRUŽANjE STANIČNIH USLUGA 1.010 ZA REŠENjE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA ILI PREDUZETNIKA KOJI VRŠE MEĐUNARODNI PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE 1.590 ZA POTVRDU O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA ILI PREDUZETNIKA KOJI VRŠE MEĐUNARODNI PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE 600

TARIFNI BROJ 144A

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA REGISTRACIJU I OVERU REDA VOŽNjE ZA MEĐUMESNI PREVOZ, I TO: 1) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA REGISTRACIJU I OVERU JEDNOG REDA VOŽNjE ZA MEĐUMESNI PREVOZ 15.000 2) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA REGISTRACIJU I OVERU VIŠE REDOVA VOŽNjE ZA MEĐUMESNI PREVOZ, PO SVAKOM REDU VOŽNjE 15.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZMENU REGISTROVANOG REDA VOŽNjE ZA MEĐUMESNI PREVOZ, I TO: 1) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA IZMENU JEDNOG REGISTROVANOG REDA VOŽNjE ZA MEĐUMESNI PREVOZ 6.800 2) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA IZMENU VIŠE REGISTROVANIH REDOVA VOŽNjE ZA MEĐUMESNI PREVOZ, PO SVAKOM REDU VOŽNjE 6.800 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE KNjIGE PUTNIH LISTOVA ZA DOMAĆI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA 2.700 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA DOMAĆEM PREVOZNIKU 22.010 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA STRANOM PREVOZNIKU 22.010 ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA DOMAĆEM PREVOZNIKU UPIS NAZIVA PODVOZARA U DOZVOLU ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA 22.010 ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA STRANOM PREVOZNIKU UPIS NAZIVA PODVOZARA U DOZVOLU ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA 22.010 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU DA SE PREDLOŽENI RED VOŽNjE U MEĐUNARODNOM PREVOZU USAGLASI SA REDOVIMA VOŽNjE KOJI SU U POSTUPKU IZDAVANjA DOZVOLE ZA LINIJSKI PREVOZ I SA REDOVIMA VOŽNjE ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA, I TO: 1) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA USAGLAŠAVANjE JEDNOG REDA VOŽNjE U MEĐUNARODNOM PREVOZU 7.200 2) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA USAGLAŠAVANjE VIŠE REDOVA VOŽNjE U MEĐUNARODNOM PREVOZU, PO SVAKOM REDU VOŽNjE 7.200 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA LINIJSKI PREVOZ PO ZAHTEVU ZA IZMENU ODOBRENOG REDA VOŽNjE ILI ITINERERA U MEĐUNARODNOM PREVOZU 5.730 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA LINIJSKI PREVOZ DOMAĆEM, ODNOSNO STRANOM PREVOZNIKU PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA DOZVOLE 22.010 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA LINIJSKI PREVOZ DOMAĆEM, ODNOSNO STRANOM PREVOZNIKU SA ROKOM VAŽENjA NE DUŽIM OD ŠEST MESECI 7.200 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA LINIJSKI PREVOZ U TRANZITU STRANOM PREVOZNIKU 22.010 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE KNjIGE PUTNIH LISTOVA ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA 2.700 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA STRANOM PREVOZNIKU 10.000 ZA ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE ZA VANLINIJSKI PREVOZ, I TO: 1) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA DODELU JEDNE DOZVOLE ZA VANLINIJSKI PREVOZ 1.500 2) AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA DODELU VIŠE DOZVOLA ZA VANLINIJSKI PREVOZ, PO SVAKOJ DOZVOLI 1.500 NAPOMENA: AKO SE REŠENjEM IZDAJE VIŠE KNjIGA PUTNIH LISTOVA, ZA DRUGU, KAO I ZA SVAKU SLEDEĆU KNjIGU PUTNIH LISTOVA TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 100% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 3. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM DOMAĆEM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 4. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 5. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM DOMAĆEM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ U KOJOJ JE UPISAN NAZIV PODVOZARA U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 6. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ U KOJOJ JE UPISAN NAZIV PODVOZARA U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 7. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM DOMAĆEM, ODNOSNO STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ SA IZMENjENIM REDOM VOŽNjE ILI ITINEREROM U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 9. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM DOMAĆEM, ODNOSNO STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA DOZVOLE U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 10. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM DOMAĆEM, ODNOSNO STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ SA ROKOM VAŽENjA NE DUŽIM OD ŠEST MESECI U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 11. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA LINIJSKI PREVOZ U TRANZITU U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 12. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE REŠENjEM IZDAJE VIŠE KNjIGA PUTNIH LISTOVA, ZA DRUGU, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆU KNjIGU PUTNIH LISTOVA TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 100% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 13. OVOG TARIFNOG BROJA. TAKSU IZ STAVA 13. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA I PRIVREDNO DRUŠTVO, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI VRŠI MEĐUNARODNI PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE. AKO SE REŠENjEM STRANOM PREVOZNIKU IZDAJE DOZVOLA ZA VANLINIJSKI PREVOZ U VIŠE PRIMERAKA, ZA DRUGI, KAO I ZA SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK DOZVOLE TAKSA SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 14. OVOG TARIFNOG BROJA. TAKSU IZ STAVA 15. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA I PRIVREDNO DRUŠTVO, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI VRŠI MEĐUNARODNI PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE.

Tarifni broj 145.

Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju 30.730 Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika 51.240 Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom saobraćaju 14.340 2) u tranzitnom saobraćaju 20.490 Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku 1.610 Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika 153.700 Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe 1.920 Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu 30.730 Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu 6.910 Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.920 Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.430 Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to: 1) za kratkoročnu dozvolu 1.430 2) za dugoročnu dozvolu 22.680 Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 3.050 2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.540 3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 5.110 4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.540 Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 76.850

Tarifni broj 146.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni i javni prevoz u drumskom saobraćaju 1.490

TARIFNI BROJ 146.

ZA POLAGANjE ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLjENOSTI LICA ZA POSLOVE UPRAVLjANjA PREVOZOM TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 10.000 ZA SERTIFIKAT O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLjENOSTI LICA ODGOVORNOG ZA PREVOZ ZA POSLOVE UPRAVLjANjA PREVOZOM TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 2.080 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE, ODNOSNO PRODUŽENjE ROKA VAŽENjA LICENCE ZA PREVOZ TERETA I IZVODA LICENCE 5.580 ZA LICENCU ZA PREVOZ TERETA 1.010 ZA IZVOD LICENCE ZA PREVOZ TERETA 1.010 ZA DUPLIKAT LICENCE ZA PREVOZ TERETA ILI IZVODA LICENCE 1.010 ZA REŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA PREVOZ TERETA I IZVODA LICENCE KOJIM SE ZAMENjUJE VAŽEĆE REŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA PREVOZ TERETA I IZVODA LICENCE 3.440 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE POTVRDE ZA VOZAČE 1.700 ZA POTVRDU ZA VOZAČA 1.010 ZA ZAHTEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PREVOZA TERETA ZA SOPSTVENE POTREBE: AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA JEDNO TERETNO VOZILO 1.010 AKO SE ZAHTEV ODNOSI NA VIŠE TERETNIH VOZILA, PO VOZILU 1.010

TARIFNI BROJ 146A

ZA ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE POJEDINAČNOG PLANA, ODNOSNO REVIZIJE POJEDINAČNOG PLANA 2.000 ZA REŠENjE O DODELI DOZVOLA PO ZAHTEVU ZA PREUZIMANjE POJEDINAČNIH DOZVOLA, I TO: O DODELI JEDNE POJEDINAČNE DOZVOLE 1.200 O DODELI VIŠE POJEDINAČNIH DOZVOLA, PO SVAKOJ DOZVOLI 300 ZA REŠENjE O DODELI DOZVOLA PO ZAHTEVU ZA PREUZIMANjE VREMENSKIH DOZVOLA, I TO: 1) O DODELI JEDNE VREMENSKE DOZVOLE 4.000 2) O DODELI VIŠE VREMENSKIH DOZVOLA, PO SVAKOJ DOZVOLI 4.000 ZA REŠENjE O DODELI DOZVOLA PO ZAHTEVU ZA PREUZIMANjE MULTILATERALNIH DOZVOLA, I TO: 1) O DODELI JEDNE BSEC DOZVOLE 1.500 2) O DODELI VIŠE BSEC DOZVOLA, PO SVAKOJ DOZVOLI 1.500 3) O DODELI JEDNE DUGOROČNE CEMT DOZVOLE 30.000 4) O DODELI VIŠE DUGOROČNIH CEMT DOZVOLA, PO SVAKOJ DOZVOLI 30.000 5) O DODELI JEDNE KRATKOROČNE CEMT DOZVOLE 4.000 6) O DODELI VIŠE KRATOROČNIH CEMT DOZVOLA, PO SVAKOJ DOZVOLI 4.000 ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA KABOTAŽU 30.000 ZA REŠENjE O IZDAVANjE DOZVOLE ZA KABOTAŽU 50.000 ZA POSEBNU DOZVOLU KOJU NA OSNOVU SAGLASNOSTI MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA IZDAJE CARINSKI ORGAN NA GRANIČNOM PRELAZU, I TO: ZA BILATERALNI PREVOZ TERETA 34.000 ZA TRANZITNI PREVOZ TERETA 8.000 NAPOMENA: TAKSU IZ STAVA 2. TAČ. 1) I 2) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA I PRIVREDNO DRUŠTVO, DRUGO PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI POLjOPRIVREDNIK KOJI VRŠI MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA ZA SOPSTVENE POTREBE.

XVIA SPISI I RADNjE U OBLASTI PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 148.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja prototipa železničkih voznih sredstava – 0,3% od predračunske vrednosti projekta Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava – 0,6% od vrednosti vozila Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila – 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu – 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu Za rešenje po zahtevu za odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno modernizaciju železničke infrastrukture 22.880 Za rešenje po zahtevu za saglasnost na akt o uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku 22.880 NAPOMENA: Predračunska vrednost po projektu iz stava 1. Ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz st. 1. Do 4. Ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

TARIFNI BROJ 148.

ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I PROVERU ZNANjA IZVRŠNOG RADNIKA ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA 55.000 ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA RAD POSTOJEĆE ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA 38.700 ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA RAD NOVE ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA 19.500 ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA RAD SPECIFIČNE VUČNE INSTALACIJE 19.500 ZA IZDAVANjE LICENCE ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU 60.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NjEGOVOG DELA: ZA ISPITIVANjE TIPA PO MODULU SB 117.200 ZA VERIFIKACIJU POJEDINAČNOG PODSISTEMA PO MODULU SD 21.300 ZA VERIFIKACIJU POJEDINAČNOG PODSISTEMA PO MODULU SF 21.300 ZA ISPITIVANjE PROJEKTA PO PRVOM DELU MODULA SH1 117.200 ZA VERIFIKACIJU POJEDINAČNOG PODSISTEMA PO DRUGOM DELU MODULA SH1 21.300 KOD PRIMENE MODULA SG 138.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA NA KOJE SU PRIMENjENI NACIONALNI TEHNIČKI PROPISI: ZA ISPITIVANjE TIPA PO MODULU CB 99.000 ZA USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU VERIFIKACIJE PROIZVODA PO MODULU CF 18.000 KOD PRIMENE OSTALIH MODULA, ODNOSNO KOMBINACIJA MODULA 117.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA NA KOJE SU PRIMENjENI NACIONALNI TEHNIČKI PROPISI 87.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA KORIŠĆENjE STRUKTURNIH PODSISTEMA: ZA PODSISTEM „INFRASTRUKTURAˮ 69.500 ZA PODSISTEM „ENERGIJAˮ 56.000 ZA PODSISTEM „KONTROLA, UPRAVLjANjE I SIGNALIZACIJA – PRUŽNI DEOˮ 45.000 ZA PODSISTEM „KONTROLA, UPRAVLjANjE I SIGNALIZACIJA – DEO NA VOZILIMAˮ 39.000 ZA PODSISTEM „ŽELEZNIČKA VOZILAˮ 36.500 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA TIP VOZILA 86.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA OBAVLjANjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 99.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA LICU ZADUŽENOM ZA ODRŽAVANjE TERETNIH KOLA 231.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA LICU ZADUŽENOM ZA ODRŽAVANjE TERETNIH KOLA ZA POJEDINE FUNKCIJE: ZA FUNKCIJU RAZVOJA ODRŽAVANjA 95.000 ZA FUNKCIJU UPRAVLjANjA ODRŽAVANjEM KOLSKOG PARKA 81.000 ZA FUNKCIJU IZVRŠENjA ODRŽAVANjA 136.000 ZA UPIS U NACIONALNI REGISTAR ŽELEZNIČKIH VOZILA 100 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ – DEO A: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 182.500 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 89.500 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 1.650 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 36.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ – DEO B ZA PROCENjENI UKUPNI OBIM PREVOZA PUTNIKA MANjI OD 200 MILIONA PUTNIČKIH KM/GOD: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 88.500 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 46.000 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 800 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 19.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ – DEO B ZA PROCENjENI UKUPNI OBIM PREVOZA PUTNIKA OD 200 MILIONA ILI VIŠE PUTNIČKIH KM/GOD: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 124.500 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 62.000 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 1.100 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 25.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ – DEO B ZA PROCENjENI UKUPNI OBIM PREVOZA ROBE MANjI OD 500 MILIONA NETOTONSKIH KM/GOD: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 102.000 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 52.500 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 900 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 21.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ – DEO B ZA PROCENjENI UKUPNI OBIM PREVOZA ROBE OD 500 MILIONA ILI VIŠE NETOTONSKIH KM/GOD: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 141.500 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 72.500 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 1.300 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 29.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ – DEO B SAMO ZA MANEVRISANjE: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 63.000 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 35.000 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 500 4) ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 14.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 155.000 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 75.500 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 1.300 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 30.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLjANjE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 260.500 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 120.000 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 2.300 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 50.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTUROM INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE: ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA 155.000 ZA OBNAVLjANjE SERTIFIKATA 75.500 ZA REVIDIRANjE SERTIFIKATA 1.300 ZA AŽURIRANjE SERTIFIKATA 30.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANjE DONjEG I GORNjEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA 89.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANjE PODSISTEMA „ENERGIJA” 89.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANjE SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA 79.500 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANjE ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE 68.000 ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANjE ŽELEZNIČKIH VOZILA 88.000 ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE VUČNIM VOZILOM 1.660

Tarifni broj 149.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prvog upisa plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar UPISA PLOVILA U UPISNIK BRODOVA, i to: 1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list „A” uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i ploveće naprave TEHNIČKE PLOVNE OBJEKTE sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i ploveće naprave TEHNIČKE PLOVNE OBJEKTE bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti, ODNOSNO POMORSKIH BRODOVA U UPISNIKE POMORSKIH BRODOVA 47.940 2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća postrojenja PLOVEĆA TELA I PLUTAJUĆE OBJEKTE koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 2.400 3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovne objekte, izuzev plovnih objekata PLOVILA, IZUZEV PLOVILA iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja 9.580 ZA ZAHTEV ZA PONOVNI UPIS U UPISNIK PLOVILA IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA 1.000 ZA ZAHTEV ZA PONOVNI UPIS U UPISNIK PLOVILA IZ TAČ. 2) I 3) OVOG TARIFNOG BROJA 800

Tarifni broj 150.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 2.620 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 5.260 Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, ENI BROJ, IMO BROJ, MMSI BROJ, kapetanija upisa i pozivni znak broda: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 6.390 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 12.800

Tarifni broj 153.

Za zahtev za: 1) izdavanje brodskih isprava, odnosno knjiga brodova unutrašnje plovidbe 2.420 2) izdavanje duplikata, odnosno za izmenu podataka, odnosno za produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga 1.190 3) izdavanje brodske knjižice, odnosno dozvole za ukrcanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 2.420 4) izdavanje duplikata, odnosno izmenu podataka, odnosno zamenu brodske knjižice, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 1.190 5) obavljanje osnovnog, odnosno redovnog, odnosno vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja 810 6) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu plovidbene dozvole za čamac, odnosno za ploveće postrojenje 610 7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi 1.190 8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca 810 9) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca 810 10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe 2.230 11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata 1.410

TARIFNI BROJ 153.

ZA ZAHTEV ZA: 1) IZDAVANjE BRODSKIH ISPRAVA I KNjIGA I UPISNOG LISTA I PRIVREMENOG UPISNOG LISTA POMORSKOG BRODA I POMORSKE JAHTE 2.330 2) IZDAVANjE DUPLIKATA, IZMENU PODATAKA, PRODUŽENjE, ODNOSNO ZA ZAMENU BRODSKIH ISPRAVA I KNjIGA 1.140 3) IZDAVANjE KNjIGA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA 800 4) IZDAVANjE DUPLIKATA, IZMENU PODATAKA, ODNOSNO ZA ZAMENU ISPRAVA I KNjIGA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA 590 5) IZDAVANjE BRODARSKE KNjIŽICE, POMORSKE KNjIŽICE, DOZVOLE ZA UKRCAVANjE, ODNOSNO OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE POSLOVA NA BRODU 2.330 6) IZDAVANjE DUPLIKATA, IZMENU PODATAKA, ODNOSNO ZAMENU BRODARSKE KNjIŽICE, POMORSKE KNjIŽICE, DOZVOLE ZA UKRCAVANjE, ODNOSNO OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE POSLOVA NA BRODU 1.140 7) OBAVLjANjE OSNOVNOG, REDOVNOG, VANREDNOG PREGLEDA ČAMCA, PLOVEĆEG TELA ILI PLUTAJUĆEG OBJEKTA, ODNOSNO VRŠENjE TEHNIČKOG NADZORA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU 780 8) POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA I POSEBNIH OVLAŠĆENjA U UNUTRAŠNjOJ I POMORSKOJ PLOVIDBI 1.140 9) POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA UPRAVLjANjE JAHTOM, ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM 780 10) IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE JAHTOM, ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM 1.000 11) IZDAVANjE DUPLIKATA, ODNOSNO ZAMENU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE JAHTOM, ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM 780 12) IZDAVANjE POTVRDE O BRISANjU BRODA IZ UPISNIKA BRODOVA, ODNOSNO TRAJNOG ZAPISA O BRODU 2.140 13) OVERU ZAPISNIKA O ŠTETI, ODNOSNO HAVARIJI PLOVILA 1.360 14) IZDAVANjE IDENTIFIKACIONE KARTE POMORCA 1.600 15) IZDAVANjA SVEDOČANSTVA DA SU OSIGURANjE ILI DRUGO FINANSIJSKO JEMSTVO NA SNAZI ZA POMORSKI BROD KOJI PREVOZI VIŠE OD 2000 TONA NAFTE, ODNOSNO RADI POKRIĆA ODGOVORNOSTI OD ŠTETE ZBOG ZAGAĐENjA POGONSKOM NAFTOM, ODNOSNO RADI POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG SMRTI ILI TELESNE POVREDE PUTNIKA I IZDAVANjA DELA 1 DEKLARACIJE O ISPUNjENOSTI USLOVA RADA POMORACA 2.000 16) OVERU REDA PLOVIDBE U MEĐUMESNOJ LINIJSKOJ PLOVIDBI I IZDAVANjE POTVRDE ZA OBAVLjANjE PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE I REGISTRACIJU UGOVORA O RADU POMORACA 1.000 17) IZDAVANjE DOZVOLE ZA AGENTA I AGENTA POSREDNIKA, ODNOSNO SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLjENOSTI I UPIS U UPISNIK BRODSKIH AGENATA I AGENATA POSREDNIKA 2.000 18) IZDAVANjE ODOBRENjA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 2.000 19) IZDAVANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI VAĐENjA REČNOG NANOSA IZ VODNOG PUTA 2.000 20) IZDAVANjE ODOBRENjA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI POMORSKE KOMPANIJE I OBAVLjANjE POSLOVA POSLOVNOG MENADžERA 2.000 21) IZDAVANjE ODOBRENjA ZA OBAVLjANjE POSLOVA POSREDOVANjA PRI ZAPOŠLjAVANjU POMORACA 2.000 22) ZAMENU TABLE NA TRUPU SA OSNOVNIM PODACIMA IZ SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU 6.610 23) ZAMENU PARA PLOČA NA TRUPU SA OSNOVNIM PODATKOM IZ SVEDOČANSTVA O BAŽDARENjU 11.670 24) IZDAVANjE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU (CD) 3.890 25) IZDAVANjE ADN SERTIFIKATA O ODOBRENjU ZA BROD KOJI PREVOZI SUVI RASUTI TERET, ODNOSNO ZA TANKER 6.610 26) IZDAVANjE PRIVREMENOG ADN SERTIFIKATA, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI ADN SERTIFIKATA O ODOBRENjU ZA BROD 3.890

TARIFNI BROJ 153A

ZA VRŠENjE PREGLEDA ČAMCA, PLOVEĆEG TELA I PLUTAJUĆEG TELA: 1) ZA REDOVNI PREGLED ČAMCA DUŽINE DO 10 M BEZ KABINE BEZ SOPSTVENOG POGONA 500 2) ZA REDOVNI PREGLED ČAMCA DUŽINE DO 10 M SA KABINOM BEZ SOPSTVENOG POGONA 700 3) ZA REDOVNI PREGLED ČAMCA DUŽINE PREKO 10 M BEZ KABINE BEZ SOPSTVENOG POGONA 1.300 4) ZA REDOVNI PREGLED ČAMCA DUŽINE PREKO 10 M SA KABINOM BEZ SOPSTVENOG POGONA 1.900 5) ZA PREGLED POGONSKOG UREĐAJA ČAMCA SNAGE DO 2,94 KW 200 6) ZA PREGLED POGONSKOG UREĐAJA ČAMCA SNAGE OD 2,95 KW DO 7,35 KW 400 7) ZA PREGLED POGONSKOG UREĐAJA ČAMCA SNAGE OD 7,36 KW DO 22,05 KW 600 8) ZA PREGLED POGONSKOG UREĐAJA ČAMCA SNAGE OD 22,06 KW DO 96,60 KW 1.300 9) ZA PREGLED POGONSKOG UREĐAJA ČAMCA SNAGE PREKO 96,60 KW 2.200 10) ZA PREGLED SKUTERA SNAGE POGONSKOG UREĐAJA DO 73,50 KW 4.500 11) ZA PREGLED SKUTERA SNAGE POGONSKOG UREĐAJA OD 73,51 DO 96,60 KW 6.000 12) ZA PREGLED SKUTERA SNAGE POGONSKOG UREĐAJA PREKO 96,60 KW 7.200 13) ZA REDOVNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE PO M² POVRŠINE 170 14) ZA OSNOVNI I VANREDNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE PO M² POVRŠINE 200 15) ZA REDOVNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA SPORT I RAZONODU POVRŠINE DO 30 M² 1.500 16) ZA REDOVNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA SPORT I RAZONODU POVRŠINE OD 30 M² DO 100 M² 2.500 17) ZA REDOVNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA SPORT I RAZONODU POVRŠINE PREKO 100 M² 4.000 ZA OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PRI VRŠENjU TEHNIČKOG NADZORA NAD GRADNjOM ČAMCA, PLOVEĆEG TELA I PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA SPORT I RAZONODU 10.000 NAPOMENA: TAKSA ZA VRŠENjE OSNOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMCA, PLOVEĆEG TELA I PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENOG ZA SPORT I RAZONODU UVEĆAVA SE 20% OD PROPISANE TAKSE ZA VRŠENjE ODGOVARAJUĆEG PREGLEDA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA TAKSA ZA VRŠENjE TEHNIČKOG NADZORA NAD GRADNjOM ČAMCA, PLOVEĆEG TELA I PLUTAJUĆEG OBJEKTA NAMENjENIH ZA SPORT I RAZONODU PLAĆA SE 50% OD PROPISANE TAKSE ZA VRŠENjE ODGOVARAJUĆEG PREGLEDA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA.

TARIFNI BROJ 153B

ZA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA: 1) STICANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA BRODSKOG AGENTA, ODNOSNO AGENTA POSREDNIKA 4.000 2) STICANjE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 4.000 3) UPRAVLjAČA ČAMCA KATEGORIJE A 4.540 4) UPRAVLjAČA ČAMCA KATEGORIJE B 6.310 5) ZAPOVEDNIKA VRSTE A 13.880 6) ZAPOVEDNIKA VRSTE B 9.870 7) ZAPOVEDNIKA VRSTE C 9.870 8) KRMARA 8.680 9) ) VOĐU PALUBE 8.090 10) MORNARA 8.090 11) RUKOVAOCA TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA 13.880 12) MAŠINISTU 13.290 13) MAŠINOVOĐU 9.270 14 UPRAVLjANjE PUTNIČKIM PLOVILOM 8.090 15) RUKOVANjE RADIO – TELEFONSKIM UREĐAJEM 6.910 16) UPRAVLjANjE PLOVILOM UZ POMOĆ RADARA 6.910 17) POSTUPANjE U SLUČAJU OPASNOSTI NA BRODU 6.910 18) VODITELjA JAHTE 13.290 NAPOMENA: ZA POLAGANjE POPRAVNOG ISPITA PLAĆA SE 50% OD PROPISANE TAKSE ZA POLAGANjE ODGOVARAJUĆEG STRUČNOG ISPITA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA.

Tarifni broj 154.

Za rešenje, i to: 1) o upisu promena u list „A” uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe 6.050 2) o sprovođenju uknjižbe, odnosno predbeležbe, odnosno zabeležbe, odnosno prenosa upisa broda, odnosno brisanje broda, odnosno drugih promena 3.020 2) PO ZAHTEVU ZA UPISE U LIST B I LIST C ULOŠKA GLAVNE KNjIGE UPISNIKA BRODOVA I BRISANjE BRODA IZ UPISNIKA BRODOVA 2. 000 3) o brisanju, odnosno o izvršenom brisanju iz upisnika, odnosno o promeni tehničkih karakteristika i drugim promenama čamca, odnosno plovećeg postrojenja 610 3) PO ZAHTEVU ZA UPISE U LIST B I LIST C ULOŠKA KNjIGE UPISNIKA ČAMACA, ODNOSNO PLUTAJUĆIH OBJEKATA, KAO I O PROMENI NjIHOVIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA I BRISANjE ČAMACA, ODNOSNO PLUTAJUĆIH OBJEKATA IZ UPISNIKA ČAMACA, ODNOSNO PLUTAJUĆIH OBJEKATA 1.000 4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve 24.240 5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine 10.110 6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport 24.240 7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času) 8.080 8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija. 38.360 9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže 14.120 10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju 10.110 11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela 2.420 12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu 24.240 13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima 141.330 14) priznavanju zvanja članu posade broda 4.050 15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima TAKMIČENjA, ODNOSNO PRIREDBI I ODOBRENjA ZA RONjENjE NA VODNOM PUTU 6.050 16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe, ODNOSNO ODREĐIVANjE RASPREME BRODA 10.110 17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima 7.080 18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza I ODOBRENjA ZA OTVARANjE SKELSKOG PRELAZA 8.080

TARIFNI BROJ 154A

ZA OSNOVNI PREGLED BRODA PRE UPISA U UPISNIK BRODOVA: 1) SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 64.650 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 127.920 SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 120.000 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 268.860 LEDOLOMCA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 480.090 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 952.490 BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 258.420 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 360.080 VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 300.000 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 669.280 JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M 312.420 PUTNIČKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 306.310 (2) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 354.600 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 530.630 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 571.400 TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 232.410 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 359.290 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 392.180 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 575.220 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 585.290 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 704.460 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 893.770 POTISKIVAČA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 265.850 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 357.700 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 497.160 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 580.560 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 647.690 KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 647.690 KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 705.470 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 772.620 TEGLjAČA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 243.760 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 260.150 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 598.980 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 716.050 POTISNICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 120.000 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 138.280 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 157.780 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 265.050 KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 280.000 TEGLjENICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 70.710 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 143.220 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 248.520 MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 473.080 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 758.700 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 813.240 KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 854.680 KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 1.226.340 KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 973.350 KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 1.197.990 MOTORNOG TANKERA – TIP C, G, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 756.640 KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 965.740 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 1.394.600 TANKER TEGLjENICE – TIP N, C, G, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 365.250 KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 468.250 TANKER POTISNICE – TIP N, C, G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 356.380 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 465.170 TANKER POTISNICE – TIP N, C, G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: 427.700 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 309.800 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 415.780 KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 673.500 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 745.850 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 551.590 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 710.940 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 656.260 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 807.330 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 901.670 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 546.350 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 669.460 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 924.980 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 1.098.790 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 319.590 KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 357.400 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 513.400 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 500.950 KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 519.240 KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 669.460 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 699.860 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 914.860 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 327.110 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 503.610 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME 322.380 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 341.190 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE DIZALICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 315.120 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 518.720 KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 626.420 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 760.160 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 950.030 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 159.740 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 749.010 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 873.780 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW).ZA OSNOVNI PREGLED BRODA NAKON TRAJNE PROMENE NAMENE, ODNOSNO PROŠIRENjA ZONE PLOVIDBE, ODNOSNO PREPRAVKE KOJOM SE MENjA KONSTRUKCIONA OSOBINA ILI SVOJSTVO POGONSKOG UREĐAJA, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 70% TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

TARIFNI BROJ 154B

ZA OSNOVNI PREGLED BRODA ZA PREVOZ OPASNE ROBE, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 58.860 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 88.290 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA SE PLAĆA ZA OSNOVNI PREGLED BRODA ZA PREVOZ OPASNE ROBE, KOJI JE UPISAN U UPISNIK BRODOVA REPUBLIKE SRBIJE I POSEDUJE VAŽEĆE SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU.

TARIFNI BROJ 154V

ZA KONTROLNI PREGLED BRODA, I TO: 1) SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 18.480 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 28.550 SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 35.110 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 57.860 LEDOLOMCA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 76.550 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 158.640 BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 65.610 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 78.820 VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 68.480 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 136.970 JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M 61.100 PUTNIČKOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 60.320 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 67.640 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 75.670 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 93.410 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 104.430 TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 56.640 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 72.920 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 76.890 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 104.600 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 115.130 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 132.110 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 143.280 POTISKIVAČA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKO UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 64.300 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 82.670 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 103.640 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 112.250 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 124.060 KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 121.300 KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 137.820 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 142.940 TEGLjAČA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 57.900 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 60.610 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 114.700 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 131.870 POTISNICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 25.000 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 27.730 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 30.050 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 45.540 KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 50.000 TEGLjENICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 20.800 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 30.300 KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 33.200 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 51.460 MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 89.570 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 138.600 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 142.760 KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 153.200 KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 203.890 KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 170.280 KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 191.910 MOTORNOG TANKERA – TIP C,G, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 138.030 KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 179.430 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 227.200 TANKER TEGLjENICE – TIP N,C,G, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 63.870 KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 76.110 TANKER POTISNICE – TIP N,C,G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 56.670 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 62.350 17) TANKER POTISNICE – TIP N,C,G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM 65.430 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 54.180 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 71.230 KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 107.340 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 110.260 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 92.830 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 107.740 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 115.780 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 129.890 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1501 M3 145.210 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 85.660 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 94.430 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 150.560 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 164.420 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 56.200 KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 63.720 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 79.150 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 72.140 KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 82.430 KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 94.430 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 100.470 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 125.960 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 50.840 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 74.100 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 33.110 KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 46.650 KUBNOG MODULA LBD PREKO 800 M3 57.950 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 55.770 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE DIZALICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 50.900 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 75.880 KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 104.400 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 113.010 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 133.250 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 33.110 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 105.830 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 119.540 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW).TAKSA ZA PREGLED BRODA ZA PREVOZ OPASNE ROBE TOKOM TREĆE GODINE VAŽENjA IZVEŠTAJA O KONTROLISANjU KOJE IZDAJE PRIZNATO KLASIFIKACIONO DRUŠTVO, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI BRODA ZA PREVOZ OPASNE ROBE SE PLAĆA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

TARIFNI BROJ 154G

ZA REDOVNI PREGLED BRODA, I TO: SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 29.830 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 50.140 SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 62.820 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 103.530 LEDOLOMCA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 140.380 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 316.500 BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 107.710 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 134.110 VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 133.800 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 267.720 JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M, I TO: 100.770 PUTNIČKOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 94.740 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 107.100 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 126.680 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 163.110 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 190.100 TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 93.500 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 127.080 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 136.450 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 189.220 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 210.480 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 241.960 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 278.060 POTISKIVAČA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 107.030 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 152.320 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 193.220 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 208.310 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 240.110 KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 236.240 KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 264.560 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 280.300 TEGLjAČA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 90.090 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 99.560 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 210.760 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 258.610 POTISNICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 45.000 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 49.170 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 52.450 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 82.940 KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 91.060 TEGLjENICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 34.520 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 53.050 KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 58.950 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 93.830 MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 156.310 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 254.310 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 278.290 KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 289.820 KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 366.530 KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 323.150 KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 373.770 MOTORNOG TANKERA – TIP C,G, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 252.140 KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 331.130 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 439.300 TANKER TEGLjENICE – TIP N,C,G, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 113.160 KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 138.070 TANKER POTISNICE – TIP N, C, G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 98.230 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 111.340 TANKER POTISNICE – TIP N,C,G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM 118.230 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 89.330 KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 134.780 KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 211.180 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 209.400 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 166.340 KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 194.850 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 216.640 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 245.170 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1501 M3 274.070 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 160.070 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 176.500 KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 259.020 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 277.700 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 93.300 KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 113.580 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 141.760 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 134.760 KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 150.100 KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 176.500 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 183.640 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 236.030 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 86.860 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 132.290 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 52.350 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 82.770 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 800 M3 98.510 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 90.440 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – DIZALICE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 84.400 KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 136.830 KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 189.160 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 208.990 KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 250.290 TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 52.350 KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 193.300 KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 218.820 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW).

TARIFNI BROJ 154D

ZA REDOVNI PREGLED POJEDINIH DELOVA TRUPA, MAŠINA, UREĐAJA I OPREME BRODA, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 29.430 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 58.860

TARIFNI BROJ 154Đ

ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI BRODA U SKLADU SA ZAHTEVIMA ADN – REDOVNI PREGLED BRODA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 29.430 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 44.140

TARIFNI BROJ 154E

ZA VANREDNI PREGLED BRODA NAKON PRETRPLjENE HAVARIJE ILI UTVRĐENOG NEDOSTATKA BRODA, AKO PO NALAZU LUČKE KAPETANIJE PRETRPLjENA HAVARIJA ILI UTVRĐENI NEDOSTATAK BRODA UTIČE NA SPOSOBNOST BRODA ZA PLOVIDBU, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 58.860 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 88.290 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA SE PLAĆA I ZA VANREDNI PREGLED BRODA ZA PREVOZ OPASNE ROBE.

TARIFNI BROJ 154Ž

ZA VANREDNI PREGLED BRODA KADA SE VRŠE VEĆE POPRAVKE ILI OBNOVA BRODA VAN ZAHTEVA KOJI PROIZILAZE IZ OSNOVNOG ILI REDOVNOG PREGLEDA BRODA, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 29.430 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 58.860

ZA VANREDNI PREGLED BRODA NAKON DUGE RASPREME ILI ISTEKA ROKA VAŽENjA SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU DUŽE OD GODINU DANA, I TO: 1) SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO:(1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 34.300 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 57.660 SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO:(1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 71.430 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 117.730 3) LEDOLOMCA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 161.440 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 361.660 4) BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 120.920 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 152.370 5) VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 152.750 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 305.550 6) JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M 114.020 7) PUTNIČKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 106.220 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 121.310 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 143.830 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 185.720 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 216.760 8) TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 105.660 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 144.810 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 155.580 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 216.270 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 239.730 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 275.930 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 317.450 9) POTISKIVAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 120.760 (2) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 172.840 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 219.880 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 237.230 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 273.810 (6) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 269.360 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 301.390 (8) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 319.500 10) TEGLjAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 101.740 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 112.630 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 240.050 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 295.080 11) POTISNICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 50.000 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 56.540 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 60.310 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 95.380 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 104.710 12) TEGLjENICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 39.700 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 61.010 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 67.790 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 107.900 13) MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 177.370 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 289.610 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 317.180 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 330.440 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 418.660 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 368.780 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 426.990 14) MOTORNOG TANKERA – TIP C,G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 287.110 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 377.960 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 502.350 15) TANKER TEGLjENICE – TIP N,C,G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 129.610 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 158.260 16) TANKER POTISNICE – TIP N,C,G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 112.440 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 127.520 17) TANKER POTISNICE – TIP N,C,G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM 135.440 18) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 101.400 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 153.660 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 241.520 (4)KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 239.470 (5) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 189.430 (6) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 222.220 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 246.810 (8) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 279.620 (9) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 312.860 19) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 182.740 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 201.640 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 295.550 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 326.300 20) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 105.960 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 129.280 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 161.690 21) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 153.640 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 171.280 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 201.640 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 211.180 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 270.100 22) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 98.550 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 150.800 23) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 60.200 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 95.190 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 800 M3 113.290 24) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 102.670 25) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE DIZALICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 97.060 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 157.360 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 215.680 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 239.010 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 286.500 26) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 60.200 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 222.290 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 251.640 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW).

TARIFNI BROJ 154Z

ZA VANREDNI PREGLED BRODA PRILIKOM PRIVREMENE PROMENE NAMENE ILI PROŠIRENjA ZONA PLOVIDBE BRODOVA, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 29.430 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 58.860 NAPOMENA:ZA BROD KOJI NIJE SPOSOBAN ZA PLOVIDBU U ZONAMA U KOJIMA JE BIO OVLAŠĆEN DA PLOVI, ALI JE SPOSOBAN ZA PREDUZIMANjE JEDNOG PUTOVANjA U NENATOVARENOM STANjU U UŽIM ZONAMA PLOVIDBE PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 70% PROPISANE TAKSE IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA.ZA BROD KOJI NIJE SPOSOBAN ZA PLOVIDBU U ZONAMA U KOJIMA JE BIO OVLAŠĆEN DA PLOVI, ALI JE SPOSOBAN ZA PREDUZIMANjE JEDNOG PUTOVANjA U NATOVARENOM STANjU U UŽIM ZONAMA PLOVIDBE PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% PROPISANE TAKSE IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA. ZA BROD POD STRANOM ZASTAVOM KOJI NIJE SPOSOBAN ZA PLOVIDBU U ZONAMA U KOJIMA JE BIO OVLAŠĆEN DA PLOVI ALI JE SPOSOBAN ZA PREDUZIMANjE JEDNOG PUTOVANjA U UŽIM ZONAMA PLOVIDBE PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UVEĆANOM ZA 100% PROPISANE TAKSE IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA.ZA BROD KOJI NIJE SPOSOBAN ZA PLOVIDBU U ZONAMA U KOJIM JE BIO OVLAŠĆEN DA PLOVI, ALI JE SPOSOBAN ZA PREDUZIMANjE JEDNOG PUTOVANjA U UŽIM ZONAMA PLOVIDBE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% TAKSE IZ TAČKE 2) OVOG TARIFNOG BROJA.

TARIFNI BROJ 154I

ZA VANREDNI PREGLED BRODA PRILIKOM ODLAGANjA REDOVNOG PREGLEDA, I TO ZA: 1) SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 18.480 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 28.550 2) SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 35.110 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 57.860 3) LEDOLOMCA, I TO:(1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 76.550 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 158.640 4) BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 65.610 KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 78.820 5) VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 68.480 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 136.970

6) JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M 61.100 7) PUTNIČKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 60.320 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 67.640 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 75.670 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 93.410 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 104.430 8) TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 56.640 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 72.920 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 76.890 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 104.600 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 115.130 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 132.110 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 143.280

9) POTISKIVAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 64.300 (2) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 82.670

(3) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 103.640 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 112.250 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 124.060 (6) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 121.300 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 137.820

(8) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 142.940 10) TEGLjAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 57.900

(2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 60.610 (3)KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 114.700 (4)KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 131.870 (11) POTISNICE, I TO:

(1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 25.000 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 27.730

(3 KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 30.050 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 45.540 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 50.000 (12) TEGLjENICE, I TO:

(1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 20.800 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 30.300

(3 KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 33.200 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 51.460

13) MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 89.570 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 138.600

(3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 142.760 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 153.200 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 203.890 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 170.280 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 191.910

14) MOTORNOG TANKERA – TIP C,G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 138.030 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 179.430

(3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 227.200

15) TANKER TEGLjENICE – TIP N,C,G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 63.870 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 76.110 16) TANKER POTISNICE – TIP N,C,G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 56.670 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 62.350 17) TANKER POTISNICE – TIP N,C,G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM 65.430

18) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 54.180 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 71.230 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 107.340 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 110.260 (5) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 92.830 (6) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 107.740 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 115.780 (8) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 129.890 (9) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 145.210 19) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 85.660 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 94.430 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 150.560 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 164.420 20) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 56.200 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 63.720 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 79.150 21) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 72.140 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 82.430 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 94.430 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 100.470 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 125.960 22) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 50.840 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 74.100 23) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 33.110 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 46.650 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 800 M3 57.950 24) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 55.770 25) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE DIZALICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 50.900 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 75.880 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 104.400 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 113.010 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 133.250 26) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 33.110 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 105.830 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 119.540 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW). TARIFNI BROJ 154 J ZA VANREDNI PREGLED BRODA PRILIKOM ODLAGANjA KONTROLNOG PREGLEDA, I TO: 1) SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 9.240 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 14.270 2) SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 17.550 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 28.930 3) LEDOLOMCA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 38.270 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 79.320 4) BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 32.800 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 39.410 5) VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 34.240 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 38.480 6) JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M 30.550 7) PUTNIČKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 30.160 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 33.820 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 37.830 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 46.750 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 52.210 8) TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 28.320 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 36.460 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 8.440 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 52.300 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 57.560 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 66.050 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 71.640 9) POTISKIVAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 32.150 (2) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 41.330 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 51.820 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 56.120 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 62.030 (6) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 60.650 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 68.910 (8) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 71.470 10) TEGLjAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 28.950 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 30.300 (3)KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 57.350 (4)KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 65.930 11) POTISNICE, I TO: (1)KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 12.500 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 13.860 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 15.020 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 22.770 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 25.000 12) TEGLjENICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 10.400 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 15.150 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 16.600 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 25.730 13) MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 44.780 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 69.300 (3)KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 71.380 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 76.600 (5)KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 101.940 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 85.140 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 95.950 14) MOTORNOG TANKERA – TIP C, G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 69.010 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 89.710 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 113.600 15) TANKER TEGLjENICE – TIP N, C, G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 31.930 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 38.050 16) TANKER POTISNICE – TIP N, C, G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 28.330 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 31.170 17) TANKER POTISNICE – TIP N, C, G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM 32.710 18) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 27.090 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 35.610 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 53.670 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 55.130 (5) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 46.410 (6) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 53.770 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 57.890 (8) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 64.940 (9) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1501 M3 72.600 19) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 42.830 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 47.210 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 75.280 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 82.210 20) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 28.100 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 31.860 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 39.570 21) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 36.070 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 41.210 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 47.210 (4)KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 50.230 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 62.980 22) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 25.420 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 37.050 23) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 16.550 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 23.320 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 800 M3 28.970 24) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 27.880 25) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE DIZALICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 25.450 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 37.940 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 52.200 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 56.500 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 66.620 26) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 16.550 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 52.910 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 59.770 ZA VANREDNI PREGLED BRODA U SVRHU UPISA PO PRIZNANjU SVEDOČANSTVA ZAJEDNICE (EU) ZA BROD UNUTRAŠNjE PLOVIDBE ILI SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU RAJNOM 29.430 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW).

TARIFNI BROJ 154K

ZA TEHNIČKI NADZOR NAD GRADNjOM BRODOVA, I TO: 1) SKELE BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 249.450 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 412.030 2) SKELE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 450.000 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 949.040 3) LEDOLOMCA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 1.362.070 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 3.000.380 4) BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 886.240 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 1.092.800 5) VATROGASNO-SPASILAČKOG ILI SANITETSKOG ILI HIDROGRAFSKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 1.150.000 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 2.353.870 6) JAHTE – PLOVILA ZA REKREACIJU DUŽINE OD 20 M DO 24 M 980.580 7) PUTNIČKOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 150 KW 971.860 (2) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 150 KW 1.120.550 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 350 KW 1.461.980 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 350 KW 1.596.620 8) TERETNOG MOTORNOG BRODA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 805.850 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 1.093.160 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 1.218.900 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 1.792.700 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 1.793.710 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 900 KW 2.379.930 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 900 KW 2.791.420 9) POTISKIVAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 400 KW 904.230 (2) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 400 KW 1.224.900 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 1.538.410 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 1.805.860 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 900 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 2.024.330 (6) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1200 KW 2.007.860 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 901 DO I UKLjUČUJUĆI 1400 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1200 KW 2.230.070 (8) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1400 M3 2.423.210 10) TEGLjAČA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 795.430 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 861.630 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 1.805.860 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 2.230.070 11) POTISNICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 400.000 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 465.850 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 532.740 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 2500 M3 924.050 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2500 M3 1.000.000 12) TEGLjENICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 268.190 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 1200 M3 438.030 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1200 M3 772.970 13) MOTORNOG TANKERA – TIP N, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 1.307.120 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 700 KW 2.187.170 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 2600 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 700 KW 2.369.230 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1100 KW 2.519.080 (5) KUBNOG MODULA LBD OD 2601 DO I UKLjUČUJUĆI 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1100 KW 3.697.370 (6) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 1300 KW 2.847.540 (7) KUBNOG MODULA LBD PREKO 4000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 1300 KW 3.556.120 14) MOTORNOG TANKERA – TIP C, G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 2.275.360 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 2001 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 2.890.710 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 4.340.700 15) TANKER TEGLjENICE – TIP N, C, G, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 2000 M3 1.073.110 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 2000 M3 1.423.640 16) TANKER POTISNICE – TIP N,C,G BEZ MAŠINSKOG UREĐAJA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 1.099.460 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 1.435.250 17) TANKER POTISNICE – TIP N, C, G SA MAŠINSKIM UREĐAJEM 1.341.310 18) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA USISNOM CEVI, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 100 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 1.011.050 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 101 DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 1.367.630 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 401 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 1.981.610 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1000 M3 I BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 2.230.550 (5) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 200 KW 1.571.640 (6) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 200 KW 2.113.980 (7) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA DO I UKLjUČUJUĆI 500 KW 1.928.270 (8) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I UKUPNE SNAGE POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREKO 500 KW 2.415.640 (9) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 2.634.220 19) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA KOFNIM VENCEM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 500 M3 1.542.990 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 1.986.000 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 501 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 I SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 2.774.220 (4) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 3.280.690 20) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – BAGERA SA GRABILICOM, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 200 M3 1.020.840 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 201 DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 1.137.730 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 1.430.960 21) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – ELEVATORA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 1.379.030 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 800 M3 1.476.400 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 801 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 1.986.000. (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1550 M3 1.925.810 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1550 M3 2.691.940 22) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – POBIJAČA PILONA, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 1.067.850 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 300 M3 1.421.170 23) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLATFORME, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 400 M3 516.540 (2) KUBNOG MODULA LBD PREKO 400 M3 846.010 24) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – KOSAČICE 1.116.630 25) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE DIZALICE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 1.005.940 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 700 M3 1.425.850 (3) KUBNOG MODULA LBD OD 701 DO I UKLjUČUJUĆI 1000 M3 1.781.820 (4) KUBNOG MODULA LBD OD 1001 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 2.208.680 (5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 1500 M3 2.727.110 26) TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA – PLOVNE NAPRAVE, I TO: (1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 516.540 (2) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 2.199.210 (3) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 2.543.630 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M).UKUPNA SNAGA POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA PREDSTAVLjA ZBIR SNAGA SVIH INSTALISANIH MAŠINA NAMENjENIH ZA POGON PLOVILA (KW). TARIFNI BROJ 154L ZA PREGLED BRODA RADI UTVRĐIVANjA NjEGOVE SPOSOBNOSTI ZA VRŠENjE PROBNE VOŽNjE, I TO: 1) BEZ SOPSTVENOG POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 45.430 2) SA SOPSTVENIM POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM 90.860 NAPOMENA:ZA BROD KOJI JE U POSTUPKU VRŠENjA OSNOVNOG, REDOVNOG ILI VANREDNOG PREGLEDA NE PLAĆA SE TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA.ZA VRŠENjE PREGLEDA RADI UTVRĐIVANjA SPOSOBNOSTI ZA POTISKIVANjE PLOVILA ILI SASTAVA, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% TAKSE IZ TAČKE 2) OVOG TARIFNOG BROJA. TARIFNI BROJ 154Lj ZA BAŽDARENjE BRODA, I TO: 1) KUBNOG MODULA LBD DO I UKLjUČUJUĆI 300 M3 13.490 2) KUBNOG MODULA LBD OD 301 DO I UKLjUČUJUĆI 600 M3 14.200 3) KUBNOG MODULA LBD OD 601 DO I UKLjUČUJUĆI 1500 M3 14.900 4) KUBNOG MODULA LBD OD 1501 DO I UKLjUČUJUĆI 3000 M3 15.610 5) KUBNOG MODULA LBD PREKO 3000 M3 17.820 NAPOMENA: KUBNI MODUL LBD PREDSTAVLjA PROIZVOD DUŽINE L (M), ŠIRINE B (M) I VISINE PLOVILA D (M). TARIFNI BROJ 154M ZA OSNOVNI PREGLED ČAMCA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE 45.640 NAPOMENA: ZA VRŠENjE OSNOVNOG PREGLEDA ČAMCA ZA PRIVREDNI RIBOLOV DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 7 M, BEZ KABINE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 20% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM. ZA VRŠENjE OSNOVNOG PREGLEDA ČAMCA DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 4 M PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 20% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

TARIFNI BROJ 154N

ZA REDOVNI PREGLED ČAMCA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE, I TO: 1) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, BEZ KABINE, BEZ POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 1.080 2) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE DO I UKLjUČUJUĆI 2,94 KW 1.180 3) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 2,94 DO I UKLjUČUJUĆI 7,35 KW 1.350 4) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 7,35 DO I UKLjUČUJUĆI 22,05 KW 1.650 5) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 22,05 DO I UKLjUČUJUĆI 96,6 KW 2.700 6) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE PREKO 96,6 KW 4.050 7) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, SA KABINOM, BEZ POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 1.180 8) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE DO I UKLjUČUJUĆI 2,94 KW 1.350 9) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 2,94 DO I UKLjUČUJUĆI 7,35 KW 1.650 10) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 7,35 DO I UKLjUČUJUĆI 22,05 KW 1.950 11) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 22,05 DO I UKLjUČUJUĆI 96,6 KW 3.000 12) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE PREKO 96,6 KW 4.350 13) DUŽINE PREKO 10 M, BEZ KABINE, BEZ POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 1.950 14) DUŽINE PREKO 10M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE DO I UKLjUČUJUĆI 2,94 KW 2.250 15) DUŽINE PREKO 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 2,94 DO I UKLjUČUJUĆI 7,35 KW 2.550 16) DUŽINE PREKO 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 7,35 DO I UKLjUČUJUĆI 22,05 KW 2.850 17) DUŽINE PREKO 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 22,05 DO I UKLjUČUJUĆI 96,6 KW 3.900 18) DUŽINE PREKO 10 M, BEZ KABINE, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE PREKO 96,6 KW 5.250 19) DUŽINE PREKO 10 M, SA KABINOM, BEZ POGONSKOG MAŠINSKOG UREĐAJA 2.850 20) DUŽINE PREKO 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE DO I UKLjUČUJUĆI 2,94 KW 3.150 21) DUŽINE PREKO 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 2,94 DO I UKLjUČUJUĆI 7,35 KW 3.450 22) DUŽINE PREKO 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 7,35 DO I UKLjUČUJUĆI 22,05 KW 3.750 23) DUŽINE PREKO 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 22,05 DO I UKLjUČUJUĆI 96,6 KW 4.800 24) DUŽINE PREKO 10 M, SA KABINOM, SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE PREKO 96,6 KW 6.150 ZA REDOVNI PREGLED PLOVILA ZA PRIVREDNE SVRHE, I TO:1) NA VODOMLAZNI POGON (SKUTERI), SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE DO I UKLjUČUJUĆI 73,5 KW 6.750 2) NA VODOMLAZNI POGON (SKUTERI) SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE OD 73,5 DO I UKLjUČUJUĆI 96,6 KW 9.000 3) NA VODOMLAZNI POGON (SKUTERI) SA POGONSKIM MAŠINSKIM UREĐAJEM SNAGE PREKO 96,6 KW 10.800 TARIFNI BROJ 154Nj ZA VANREDNI PREGLED ČAMCA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE 45.640 NAPOMENA: ZA VRŠENjE VANREDNOG PREGLEDA ČAMCA ZA PRIVREDNI RIBOLOV DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 7 M, BEZ KABINE PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 20% TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.ZA VRŠENjE VANREDNOG PREGLEDA ČAMCA DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 4 M PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 20% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM. TARIFNI BROJ 154O ZA BAŽDARENjE ČAMCA ILI PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE 12.860 TARIFNI BROJ 154P ZA PREGLED TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GRADNjE ČAMCA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE, ODNOSNO GRADNjE PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE 10.000 NAPOMENA: ZA PREGLED TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ČAMCA ZA PRIVREDNE SVRHE POD STRANOM ZASTAVOM PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UVEĆANOM ZA 100% OD TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM. TARIFNI BROJ 154R ZA TEHNIČKI NADZOR NAD GRADNjOM ČAMCA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE, I TO: 1) DUŽINE DO I UKLjUČUJUĆI 10 M 19.430 2) DUŽINE PREKO 10 M 29.140 NAPOMENA: ZA VRŠENjE TEHNIČKOG NADZORA NAD GRADNjOM ČAMCA VIŠETRUPNE ILI GLISERSKE FORME PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UVEĆANOM ZA 50% OD ODGOVARAJUĆE TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM. TARIFNI BROJ 154S ZA OSNOVNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE PO 1 M2 [PROIZVODA DUŽINE L (M) I ŠIRINE B (M)] PLUTAJUĆEG OBJEKTA 200 ZA REDOVNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE PO 1 M2 [PROIZVODA DUŽINE L (M) I ŠIRINE B (M)] PLUTAJUĆEG OBJEKTA 170 ZA VANREDNI PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE PO 1 M2 [PROIZVODA DUŽINE L (M) I ŠIRINE B (M)] PLUTAJUĆEG OBJEKTA 200 ZA TEHNIČKI NADZOR NAD GRADNjOM PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE PO 1 M2 [PROIZVODA DUŽINE L (M) I ŠIRINE B (M)] PLUTAJUĆEG OBJEKTA 100 ZA PREGLED PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA PRIVREDNE I JAVNE SVRHE RADI UTVRĐIVANjA SPOSOBNOSTI ZA PREMEŠTANjE U SVRHU POSEBNOG PREVOZA 30.430 TARIFNI BROJ 154T ZA VANREDNI PREGLED ČAMCA ZA SOPSTVENE POTREBE U SVRHU OCENE USAGLAŠENOSTI RADI STAVLjANjA NA TRŽIŠTE PRE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA 45.640 ZA OVLAŠĆIVANjE TELA ZA VRŠENjE TEHNIČKE PROCENE BRODA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE 88.300 TARIFNI BROJ 154Ć ZA ODOBRENjE PROIZVOĐAČA, USLUŽNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ISPITNIH INSTITUCIJA, I TO: ODOBRENjE PROIZVOĐAČA ILI ISPITNE INSTITUCIJE 88.300 2) ODOBRENjE USLUŽNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA 58.860 3) PERIODIČNI PREGLED PROIZVOĐAČA ILI ISPITNE INSTITUCIJE 58.860 4) PERIODIČNI PREGLED USLUŽNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA 29.430 5) VANREDNI PREGLED PROIZVOĐAČA ILI ISPITNE INSTITUCIJE ILI USLUŽNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA 29.430 ZA TIPSKO ODOBRENjE PROIZVODA 58.860 ZA PERIODIČNI ILI VANREDNI PREGLED TIPSKI ODOBRENOG PROIZVODA 29.430 TARIFNI BROJ 154U ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjEM METALNIH MATERIJALA I PROIZVODA, I TO: 1) MANjE OD 8 TONA 12.290 2) OD 8 DO 20 TONA 18.440 3) OD 20 DO 50 TONA 24.580 4) OD 50 DO 100 TONA 30.730 5) VIŠE OD 100 TONA 36.880 ZA NADZOR NAD IZRADOM, ISPITIVANjIMA I MERENjIMA NA MAŠINSKIM UREĐAJIMA I OPREMI ZA BRODOVE UNUTRAŠNjE PLOVIDBE, I TO: 1) NADZOR NAD IZRADOM 29.430 2) ZAVRŠNA ISPITIVANjA 14.720 3) KONTROLA DIMENZIJA I MAŠINSKE OBRADE 2.940 4) ISPITIVANjE METODOM BEZ RAZARANjA 2.940 5) BALANSIRANjE OBRTNIH KOMPONENTI 2.940 ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjIMA I MERENjIMA ELEKTRIČNE OPREME I UREĐAJA ZA BRODOVE UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 29.430 ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjEM MATERIJALA ZA PASIVNU PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 29.430 ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjEM MATERIJALA ZA ANTIKOROZIONU ZAŠTITU 29.430 ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjEM NEMETALNIH MATERIJALA 29.430 TARIFNI BROJ154F ZA IZDAVANjE ISPRAVA ZA ZAVARIVAČE, I TO: 1) DO 12 POZICIJA 29.430 2) OD 13 DO 18 POZICIJA 35.300 3) ZA 19 I VIŠE POZICIJA 41.210 TARIFNI BROJ 154H ZA NADZOR NAD KVALIFIKACIJOM TEHNOLOGIJE ZAVARIVANjA 1) JEDNA TEHNOLOGIJA 29.430 2) DVE TEHNOLOGIJE 35.320 3) TRI TEHNOLOGIJE 41.200 4) ZA ČETIRI I VIŠE TEHNOLOGIJA 47.090 ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjEM BRODSKOG NAMEŠTAJA 29.430 ZA NADZOR NAD MEHANIČKIM ISPITIVANjIMA MATERIJALA, ZAVARENIH SPOJEVA I PROIZVODA JEDNOM OD METODA (VIZUELNO ISPITIVANjE, ISPITIVANjE ZATEZANjEM, ISPITIVANjE SAVIJANjEM, UDARNA ŽILAVOST I TVRDOĆA) 14.760 ZA NADZOR NAD ISPITIVANjIMA BEZ RAZARANjA MATERIJALA, ZAVARENIH SPOJEVA I PROIZVODA JEDNOM OD METODA (ISPITIVANjE METODOM REPLIKE, ISPITIVANjE ULTRAZVUKOM, ISPITIVANjE PENETRANTIMA, ISPITIVANjE MAGNETNIM ČESTICAMA I RADIOGRAFSKO ISPITIVANjE) 29.430 ZA NADZOR NAD IZRADOM I ISPITIVANjEM OPREME ZA SPASAVANjE 29.430

TARIFNI BROJ 154C

ZA ODOBRENjE I NADZOR NAD IZRADOM MOTORA SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM, I TO: 1) MOTORI SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM SNAGE OD 1 KW DO 20 KW, I TO: NADZOR NAD IZRADOM 21.730 ZAVRŠNA ISPITIVANjA 10.860 PREGLED I HIDRAULIČKO ISPITIVANjE 2.940 KONTROLA DIMENZIJA I KVALITETA MAŠINSKE OBRADE 2.940 ISPITIVANjE METODAMA BEZ RAZARANjA 2.940 2) MOTORI SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM SNAGE OD 21 KW DO 100 KW, I TO: NADZOR NAD IZRADOM 28.390 ZAVRŠNA ISPITIVANjA 14.200 PREGLED I HIDRAULIČKO ISPITIVANjE 2.940 KONTROLA DIMENZIJA I KVALITETA MAŠINSKE OBRADE 2.940 ISPITIVANjE METODAMA BEZ RAZARANjA 2.940 3) MOTORI SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM SNAGE OD 101 KW DO 1000 KW, I TO: NADZOR NAD IZRADOM 34.930 ZAVRŠNA ISPITIVANjA 17.470 PREGLED I HIDRAULIČKO ISPITIVANjE 3.490 KONTROLA DIMENZIJA I KVALITETA MAŠINSKE OBRADE 3.490 ISPITIVANjE METODAMA BEZ RAZARANjA 3.490 4) MOTORI SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM SNAGE OD 1001 KW DO 5000 KW, I TO: NADZOR NAD IZRADOM 137.180 ZAVRŠNA ISPITIVANjA 68.590 PREGLED I HIDRAULIČKO ISPITIVANjE 13.720 KONTROLA DIMENZIJA I KVALITETA MAŠINSKE OBRADE 13.720 ISPITIVANjE METODAMA BEZ RAZARANjA 13.720 5) MOTORI SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM SNAGE OD 5001 I VIŠE KW, I TO: NADZOR NAD IZRADOM 444.420 ZAVRŠNA ISPITIVANjA 222.210 PREGLED I HIDRAULIČKO ISPITIVANjE 44.420 KONTROLA DIMENZIJA I KVALITETA MAŠINSKE OBRADE 44.420 ISPITIVANjE METODAMA BEZ RAZARANjA 44.420

TARIFNI BROJ 154Č

ZA TEHNIČKI NADZOR IZ DELOKRUGA UPRAVE ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO 29.430 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE ZA SVAKO ZAPOČETO DNEVNO ANGAŽOVANjE STRUČNOG LICA UPRAVE KOJE UČESTVUJE U PROCESU TEHNIČKOG NADZORA U SVIM OSTALIM SLUČAJEVIMA KOJI NISU PROPISANI DRUGIM TARIFNIM BROJEVIMA.

Tarifni broj 157.

Za dozvolu stranom licu da može vršiti kabotažni prevoz putnika i stvari na unutrašnjim vodama PLOVILU DA MOŽE DA VRŠI KABOTAŽU, ODNOSNO KABOTAŽNO TEGLjENjE I POTISKIVANjE 106.570

Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to: 1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa 23.840 2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa 11.420 3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa 28.520 4) SAGLASNOST ZA IZVOĐENjE RADOVA U VODNOM PUTU, KOJI NE PODLEŽU IZDAVANjU AKATA U OSTVARIVANjU PRAVA NA IZGRADNjU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANjE I IZGRADNjA 22.810 5) USLOVI ZA PROJEKTOVANjE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE POSTAVLjANjA PLUTAJUĆIH OBJEKATA ZA PRISTAJANjE PLOVILA KOJA VRŠE PREVOZ U DOMAĆOJ LINIJSKOJ PLOVIDBI 10.930 6) SAGLASNOST NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA POTREBE POSTAVLjANjA PLUTAJUĆIH OBJEKATA ZA PRISTAJANjE PLOVILA KOJA VRŠE PREVOZ U DOMAĆOJ LINIJSKOJ PLOVIDBI 22.810 NAPOMENA: Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure. Taksa iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa. TAKSA IZ TAČ. 2), 3), 4), 5) I 6) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE SPISA.

TARIFNI BROJ 157B

ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBELEŽAVANjA MEĐUNARODNOG I MEĐUDRŽAVNOG VODNOG PUTA, I TO ZA: 1) IZRADU IDEJNOG PROJEKTA OBELEŽAVANjA PLOVNOG PUTA, NAKON IZGRADNjE OBJEKATA NA VODNOM PUTU 340.200 2) IZRADU GLAVNOG PROJEKTA OBELEŽAVANjA PLOVNOG PUTA, NAKON IZGRADNjE OBJEKATA NA VODNOM PUTU 280.200 3) IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBELEŽAVANjA PLOVNOG PUTA I PLOVNE MEHANIZACIJE, ZA VREME IZGRADNjE OBJEKATA NA VODNOM PUTU (PO FAZI IZGRADNjE OBJEKTA) 340.200 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA.

TARIFNI BROJ 157V

ZA OBELEŽAVANjE PREPREKA I OBJEKATA NA MEĐUNARODNOM I MEĐUDRŽAVNOM VODNOM PUTU, I TO ZA: 1) RAD MOTORNOG BRODA „ISTRAJNI 1ˮ SA POSADOM NA POSLOVIMA OBELEŽAVANjA, PO DANU 92.320 2) RAD MOTORNOG BRODA „ISTRAJNI 2ˮ SA POSADOM NA POSLOVIMA OBELEŽAVANjA, PO DANU 36.870 3) RAD MOTORNOG BRODA „SPPˮ SA POSADOM NA POSLOVIMA OBELEŽAVANjA, PO DANU 27.810 4) JEDNOM SVETLEĆOM BOVOM, MESEČNO 23.970 5) JEDNOM NESVETLEĆOM BOVOM, MESEČNO 12.130 6) JEDNIM PLOVKOM, MESEČNO 3.730 7) JEDNIM SVETLEĆIM OBALSKIM ZNAKOM ZA REGULISANjE PLOVIDBE, MESEČNO 9.000 8) JEDNIM OBALSKIM ZNAKOM ZA REGULISANjE PLOVIDBE, MESEČNO. 2.960 9) JEDNOM KILOMETARSKOM OZNAKOM, MESEČNO 2.740 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBELEŽAVANjE PREPREKA I OBJEKATA.

TARIFNI BROJ 157G

ZA IZVOĐENjE HIDROGRAFSKIH SNIMANjA REČNOG DNA KORIŠĆENjEM ČAMCA SA UGRAĐENOM „SINGLE-BEAMˮ OPREMOM, I OBRADOM PODATAKA NA MEĐUNARODNOM I MEĐUDRŽAVNOM VODNOM PUTU 127.830 ZA IZDAVANjE RANIJE SNIMLjENIH POPREČNIH PROFILA, IZ BAZE PODATAKA, I TO:1) JEDNOG POPREČNOG PROFILA IZ TEKUĆE GODINE 3.680 2) JEDNOG POPREČNOG PROFILA IZ PRETHODNE GODINE 2.990 3) JEDNOG POPREČNOG PROFILA IZ GODINE PRE PRETHODNE 2.300 4) JEDNOG POPREČNOG PROFILA IZ SVIH OSTALIH GODINA 1.520 5) KOPIJE SITUACIONOG PLANA VODNOG PUTA, PO KILOMETRU 18.190 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE SPISA, ODNOSNO VRŠENjA RADNjE.

XVIIIA SPISI I RADNjE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA OPASNE ROBE

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta OPASNE ROBE 49.650 Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta OPASNE ROBE 66.630 Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu 31.910 Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN 43.270 Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta OPASNE ROBE 43.270 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koji važi do šest meseci 14.190 PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE 15.000 PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE VAŽENjA SERTIFIKATA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE 10.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE ADR SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI VOZAČA IZ OBLASTI OSNOVNOG POZNAVANjA TRANSPORTA OPASNE ROBE 4.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE ADR SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI VOZAČA IZ SPECIJALISTIČKIH OBLASTI ZA TRANSPORT OPASNE ROBE U CISTERNAMA, OPASNE ROBE KLASE 1 (EKSPLOZIVNE MATERIJE I PREDMETI KLASE 1) I KLASE 7 (RADIOAKTIVNIH MATERIJA) 2.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI ADR SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI VOZAČA IZ OBLASTI OSNOVNOG POZNAVANjA TRANSPORTA OPASNE ROBE 2.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI ADR SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI VOZAČA IZ SPECIJALISTIČKIH OBLASTI ZA TRANSPORT OPASNE ROBE U CISTERNAMA, OPASNE ROBE KLASE 1 (EKSPLOZIVNE MATERIJE I PREDMETI KLASE 1) I KLASE 7 (RADIOAKTIVNIH MATERIJA) 1.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANjU IZ OBLASTI ADN IZ OSNOVNOG POZNAVANjA TRANSPORTA SUVOG TERETA I OSNOVNOG POZNAVANjA TRANSPORTA TANKERIMA I KOMBINOVANOG TRANSPORTA U SKLADU SA ADN 10.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANjU IZ OBLASTI ADN IZ OSNOVNOG POZNAVANjA TRANSPORTA SUVOG TERETA I OSNOVNOG POZNAVANjA TRANSPORTA TANKERIMA U SKLADU SA ADN 5.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANjU IZ OBLASTI ADN ZA TRANSPORT GASOVA 19.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANjU IZ OBLASTI ADN ZA TRANSPORT GASOVA 9.500 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANjU IZ OBLASTI ADN ZA TRANSPORT HEMIKALIJA 19.000 ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANjU IZ OBLASTI ADN ZA TRANSPORT HEMIKALIJA 9.500 ZA REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE O PRIMENI ODSTUPANjA U SKLADU SA ADR/RID/ADN 75.600

Tarifni broj 164.

Za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata 1.600

TARIFNI BROJ 164.

ZA POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA O PRIJEMU IZJAVE O ZAVRŠETKU IZRADE, I TO: 1) ZA OBJEKAT KATEGORIJE A 1.350 2) ZA OBJEKAT KATEGORIJE B 2.700 3) ZA OBJEKAT KATEGORIJE V 3.600 4) ZA OBJEKAT KATEGORIJE G 3.600

Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa, i to: 1) za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi 270 2) za svaki građevinski objekat, osim objekta iz tačke 1) ovog tarifnog broja 800 NAPOMENA: Za rešenje kojim se na postojećem objektu odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i dr. Plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse iz ovog tarifnog broja.

TARIFNI BROJ 165.

ZA REŠENjE KOJE DONOSI NADLEŽNI ORGAN U VRŠENjU POVERENIH POSLOVA KOJIMA SE ODOBRAVA IZGRADNjA OBJEKTA ILI IZVOĐENjE RADOVA, I TO: 1) ZA OBJEKAT KATEGORIJE A 450 2) ZA OBJEKAT KATEGORIJE B 3.600 3) ZA OBJEKAT KATEGORIJE V 5.400 4) ZA OBJEKAT KATEGORIJE G 5.400

Tarifni broj 167.

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.

TARIFNI BROJ 168A

ZA IZDAVANjE REŠENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI 9.600 ZA IZDAVANjE REŠENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA RAD NEPROFITNIH STAMBENIH ORGANIZACIJA 4.500

Tarifni broj 169.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 170.

Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova Za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, osim u slučaju iz stava 1. Ovog tarifnog broja, plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

TARIFNI BROJ 170.

ZA REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA UPOTREBA OBJEKTA, I TO: 1) ZA OBJEKAT KATEGORIJE A 1.800 2) ZA OBJEKAT KATEGORIJE B 9.000 3) ZA OBJEKAT KATEGORIJE V 18.000 4) ZA OBJEKAT KATEGORIJE G 18.000

TARIFNI BROJ 171A

ZA POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA O PRIJAVI RADOVA U SKLADU SA IZDATOM GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM, REŠENjEM O ODOBRENjU ZA IZVOĐENjE RADOVA, ODNOSNO PRIVREMENOM GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM, I TO: 1) ZA OBJEKAT KATEGORIJE A 900 2) ZA OBJEKAT KATEGORIJE B 4.500 3) ZA OBJEKAT KATEGORIJE V 5.400 4) ZA OBJEKAT KATEGORIJE G 5.400 TARIFNI BROJ 171B ZA IZDAVANjE INFORMACIJE O LOKACIJI OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA 2.700

TARIFNI BROJ 171V

ZA IZDAVANjE LOKACIJSKIH USLOVA OD STRANE NADLEŽNOG REPUBLIČKOG ORGANA, I TO: 1) ZA OBJEKAT KATEGORIJE A 1.800 2) ZA OBJEKAT KATEGORIJE B 2.700 3) ZA OBJEKAT KATEGORIJE V 3.600 4) ZA OBJEKAT KATEGORIJE G 3.600

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za: 1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda 15.970 2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine 5.600 3) priznavanje strane školske javne isprave, za: (1) osnovno obrazovanje 2.670 (2) srednje obrazovanje 5.310 4) priznavanje strane visokoškolske isprave RADI NASTAVKA ŠKOLOVANjA (AKADEMSKO PRIZNAVANjE) 10.650 4A) PRIZNAVANjE STRANE VISOKOŠKOLSKE ISPRAVE RADI ZAPOŠLjAVANjA (PROFESIONALNO PRIZNAVANjE) 3.500 5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole 6.670 6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih 26.120

TARIFNI BROJ 174A

ZA STRUČNU OCENU KVALITETA RUKOPISA UDžBENIČKIH KOMPLETA I UDžBENIKA: 1) UDžBENIČKI KOMPLET NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU 72.000 2) UDžBENIČKI KOMPLET NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU SA ELEKTRONSKIM DODATKOM 72.000 3) UDžBENIČKI KOMPLET NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE 72.000 4) UDžBENIČKI KOMPLET NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE SA ELEKTRONSKIM DODATKOM 72.000 5) PREVOD ODOBRENOG UDžBENIČKOG KOMPLETA NA JEZIK NACIONALNE MANjINE 24.000 6) UDžBENIČKI KOMPLET SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM 72.000 7) UDžBENIK NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU 48.000 8) UDžBENIK NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE 48.000 9) PREVOD ODOBRENOG UDžBENIKA NA JEZIK NACIONALNE MANjINE 16.000 10) UDžBENIK SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM 48.000 ZA STRUČNO MIŠLjENjE O KVALITETU RUKOPISA PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA: 1) PRIRUČNIK I NASTAVNI MATERIJAL 12.700 2) DODATNO NASTAVNO SREDSTVO 12.700 3) NASTAVNO POMAGALO 12.700 4) DIDAKTIČKO SREDSTVO I DIDAKTIČKO IGROVNO SREDSTVO 9.500 ZA EKSPERTSKO MIŠLjENjE: 1) UDžBENIČKI KOMPLET NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU 72.000 2) UDžBENIČKI KOMPLET NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU SA ELEKTRONSKIM DODATKOM 72.000 3) UDžBENIČKI KOMPLET NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE 72.000 4) UDžBENIČKI KOMPLET NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE SA ELEKTRONSKIM DODATKOM 72.000 5) PREVOD ODOBRENOG UDžBENIČKOG KOMPLETA NA JEZIK NACIONALNE MANjINE 24.000 6) UDžBENIČKI KOMPLET SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM 72.000 7) UDžBENIK NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU 48.000 8) UDžBENIK NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE 48.000 9) PREVOD ODOBRENOG UDžBENIKA NA JEZIK NACIONALNE MANjINE 16.000 10) UDžBENIK SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM 48.000 11) PRIRUČNIK I NASTAVNI MATERIJAL 12.700 ZA STRUČNO MIŠLjENjE ZA NOVO IZDANjE UDžBENIKA: 1) UDžBENIČKI KOMPLET NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU 24.000 2) UDžBENIČKI KOMPLET NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU SA ELEKTRONSKIM DODATKOM 24.000 3) UDžBENIČKI KOMPLET NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE 24.000 4) UDžBENIČKI KOMPLET NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE SA ELEKTRONSKIM DODATKOM 24.000 5) UDžBENIČKI KOMPLET SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM 24.000 6) UDžBENIK NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU 16.000 7) UDžBENIK NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE 16.000 8) UDžBENIK SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM 16.000 NAPOMENA: TAKSA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA PRIMENjUJE SE NA PRIRUČNIK I NASTAVNI MATERIJAL I DODATNO NASTAVNO SREDSTVO NA SRPSKOM, ODNOSNO STRANOM JEZIKU, JEZIKU NACIONALNE MANjINE I PRIRUČNIK I NASTAVNI MATERIJAL I DODATNO NASTAVNO SREDSTVO SA PRILAGOĐENIM SADRŽAJEM I/ILI FORMATOM.

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za: 1) rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat za objekte, i to: (1) do 100 m2 7.990 (2) preko 100 m2 do 400 m2 15.970 (3) preko 400 m2 31.960 2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta: (1) do 100 m2 7.990 (2) preko 100 m2 do 400 m2 15.970 (3) preko 400 m2 31.960

TARIFNI BROJ 185A

ZA REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI, I TO ZA: 1) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – DOM ZDRAVLjA, ZAVOD, OPŠTA BOLNICA, SPECIJALNA BOLNICA, KLINIKA, INSTITUT, KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR, PO OBJEKTU 45.000 2) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – APOTECI, PO OBJEKTU 34.000 3) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U PRIVATNOJ PRAKSI, PO OBJEKTU 22.380 4) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA FAKULTETA ZDRAVSTVENE STRUKE 32.000 5) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAVODIMA ZA IZVRŠAVANjE ZAVODSKIH SANKCIJA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA ZA KOJE JE POSEBNIM ZAKONOM PREDVIĐENO DA OBAVLjAJU I ODREĐENE POSLOVE IZ ZDRAVSTVENE DELATNOSTI 20.000 6) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLjANjE POSLOVA PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ORDINACIJI MEDICINE RADA ZA POTREBE ZAPOSLENIH KOD ODREĐENOG POSLODAVCA 22.380 7) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE PREKIDA TRUDNOĆE U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI U PRIVATNOJ PRAKSI 22.380 8) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA VRŠENjE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I IZDAVANjE LEKARSKIH UVERENjA O TELESNOJ I DUŠEVNOJ SPOSOBNOSTI LICA ZA UPRAVLjANjE VOZILOM NA MOTORNI POGON, ZA DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA, ZA ČLANOVE POSADE BRODOVA DRUGIH PLOVILA I POMORCE 22.380 9) PRETHODNE I PERIODIČNE LEKARSKE PREGLEDE RADNIKA 13.000 10) UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA VRŠENjE OBUKE IZ PRVE POMOĆI I ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE ISPITA 26.380 ZA DONOŠENjE ODLUKE DA SE, U PROMET PUSTI LEK U PAKOVANjU KOJE NIJE OBELEŽENO U SKLADU SA DOZVOLOM U REPUBLICI SRBIJI ZA TAJ LEK 1.300 ZA DOKAZ (MIŠLjENjE) DA SU SE STEKLI USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA 1.770

TARIFNI BROJ 185B

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI BMPO I TO, ZA CENTRE ZA BMPO I ZA BANKU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, TKIVA I EMBRIONA 31.250

TARIFNI BROJ 185V

ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI PRIPREME KRVI I KOMPONENATA KRVI 31.250 ZA REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI KLINIČKE TRANSFUZIJE (BOLNIČKE BANKE KRVI) 31.250

TARIFNI BROJ 185G

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE DA POŠILjKA HRANE I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE, U POGLEDU BEZBEDNOSTI ODNOSNO ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI ODGOVARA USLOVIMA KOJI SU ZA TAKVU HRANU, ODNOSNO PREDMET OPŠTE UPOTREBE PROPISANI U REPUBLICI SRBIJI 6.050

TARIFNI BROJ 205A

ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJI ZA ZAPOŠLjAVANjE, I TO: 1) ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD PRE POČETKA OBAVLjANjA DELATNOSTI ZAPOŠLjAVANjA, OTVARANjA POSLOVNE JEDINICE I U DRUGIM SLUČAJEVIMA KADA SE UTVRĐUJE ISPUNjENOST SVIH USLOVA ZA RAD PROPISANIH ZAKONOM 30.000 2) ZA PRODUŽENjE DOZVOLE ZA RAD I PROMENU SEDIŠTA 15.000 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE PRE URUČENjA REŠENjA.

TARIFNI BROJ 206A

ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU, I TO: 1) ZA DELATNOST PROIZVODNjE, PROMETA, DISTRIBUCIJE, PRERADE, ODLAGANjA I USKLADIŠTENjA: OPASNIH, ŠTETNIH I OTPADNIH MATERIJA; NUKLEARNE ENERGIJE; NAFTE I NAFTNIH DERIVATA; OTROVA; LEKOVA, OPOJNIH DROGA I POMOĆNIH LEKOVITIH SREDSTAVA; SREDSTAVA I OPREME U MEDICINI KOJI EMITUJU JONIZUJUĆA ZRAČENjA; HEMIKALIJA; LEPAKA; RASTVARAČA; BOJA; SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU I SIROVE KOŽE, PREMA POVRŠINI RADNOG I POMOĆNOG PROSTORA ZA OBJEKAT DO 12 M2 9.000 ZA OBJEKAT OD 12 M2 DO 40 M2 12.000 ZA OBJEKAT OD 40 M2 DO 70 M2 15.000 ZA OBJEKAT OD 70 M2 DO 100 M2 21.000 ZA OBJEKAT PREKO 100 M2 27.000 2) ZA DELATNOST PROIZVODNjE I FLAŠIRANjA VODE ZA PIĆE, PREMA POVRŠINI RADNOG I POMOĆNOG PROSTORA ZA OBJEKAT DO 12 M2 8.000 ZA OBJEKAT OD 12 M2 DO 40 M2 11.000 ZA OBJEKAT OD 40 M2 DO 70 M2 14.000 ZA OBJEKAT OD 70 M2 DO 100 M2 20.000 ZA OBJEKAT PREKO 100 M2 26.000 3) ZA DELATNOST INDUSTRIJSKE PROIZVODNjE ŽIVOTNIH NAMIRNICA, PROMETA SVEŽEG MESA I PRUŽANjA USLUGA ISHRANE U UGOSTITELjSKOM OBJEKTU, PREMA POVRŠINI RADNOG I POMOĆNOG PROSTORA ZA OBJEKAT DO 12 M2 7.000 ZA OBJEKAT OD 12 M2 DO 40 M2 10.000 ZA OBJEKAT OD 40 M2 DO 70 M2 13.000 ZA OBJEKAT OD 70 M2 DO 100 M2 19.000 ZA OBJEKAT PREKO 100 M2 25.000 4) ZA OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U STACIONIRANIM I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE DELATNOSTI, KAO I USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE I TO: DOMSKI SMEŠTAJ ZA ODRASLE I STARIJE, DOMSKI SMEŠTAJ ZA DECU I MLADE, DNEVNI BORAVAK, MALA DOMSKA ZAJEDNICA, PRIHVATILIŠTE, SVRATIŠTE I STANOVANjE UZ PODRŠKU, PREMA POVRŠINI RADNOG I POMOĆNOG PROSTORA ZA OBJEKAT DO 12 M2 6.000 ZA OBJEKAT OD 12 M2 DO 40 M2 9.000 ZA OBJEKAT OD 40 M2 DO 70 M2 12.000 ZA OBJEKAT OD 70 M2 DO 100 M2 18.000 ZA OBJEKAT PREKO 100 M2 24.000 NAPOMENA: AKO POSLODAVAC U OBAVLjANjU DELATNOSTI KORISTI I RADNI PROSTOR NA OTVORENOM, TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVAJU SE ZA 3.000

TARIFNI BROJ 207A

ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA, I TO: ZA STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU 12.000 ZA STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLjENOSTI ODGOVORNOG LICA, ZA OBAVLjANjE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ZA STRUČNI ISPIT O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLjENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLjANjE POSLOVA ISPITIVANjA USLOVA RADNE OKOLINE, ODNOSNO HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENjA) MIKROKLIME I OSVETLjENOSTI 15.000 NAPOMENA: ZA PONOVNO POLAGANjE STRUČNOG ISPITA PLAĆA SE TAKSA PROPISANA OVIM TARIFNIM BROJEM. ZA PONOVNO POLAGANjA POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 70% ODGOVARAJUĆE TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.ZA PONOVNO POLAGANjE SAMO USMENOG DELA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% ODGOVARAJUĆE TAKSE PROPISANE OVIM TARIFNIM BROJEM.

TARIFNI BROJ 207B

ZA PRIPREMU I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENjE RADOVA, I TO: ZA PRIPREMU ZA POLAGANjE I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENjE RADOVA 25.000 ZA PRIPREMU ZA POLAGANjE I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA, AKO JE LICE POLOŽILO STRUČNI ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENjE RADOVA 13.000 ZA PRIPREMU ZA POLAGANjE I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENjE RADOVA, AKO JE LICE POLOŽILO STRUČNI ISPIT ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA 13.000 ZA PONOVNO POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENjE RADOVA 5.000

TARIFNI BROJ 207V

ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA, ODNOSNO IZDAVANjA ILI OBNAVLjANjA LICENCE, ZA OBAVLjANjE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU, I TO: ZA LICENCU PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU ZA OBAVLjANjE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU 50.000 ZA LICENCU PRAVNOM LICU ZA OBAVLjANjE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANjA USLOVA RADNE OKOLINE 200.000 ZA LICENCU ZA OBAVLjANjE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA PREGLEDE I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANjA USLOVA RADNE OKOLINE 30.000

TARIFNI BROJ 215A

ZA AKTIVNU GEODETSKU REFERENTNU OSNOVU – AGROS, I TO: ZA AGROS RTK (CENTIMETARSKA TEČNOST): ZA DAN FLATE RATE (PAUŠAL) 1.150 ZA MESEC FLATE RATE (PAUŠAL) 18.880 ZA TRI MESECA FLATE RATE (PAUŠAL) 41.950 ZA ŠEST MESECI FLATE RATE (PAUŠAL) 73.410 ZA 12 MESECI FLATE RATE (PAUŠAL) 103.830 ZA 12 MESECI AGROS DGPS (SUB-METARSKA TEČNOST) – FLATE RATE (PAUŠAL) 25.170 ZA SAT AGROS RTK – NAKNADNA OBRADA INTERVAL ISPOD 30 SEC 1.090 ZA SAT AGROS RTK – SERVIS ZA POLjOPRIVREDNE I GRAĐEVINSKE MAŠINE: ZA MESEC FLATE RATE (PAUŠAL) 15.470 (2) ZA 12 MESECI FLATE RATE (PAUŠAL) 34.030 ZA SAT AGROS DGPS – NAKNADNA OBRADA INTERVAL OD 30 SEC. I VEĆI 650 ZA SAT AGROS RTK – GENERISANjE I DOSTAVLjANjE RINEX FAJLOVA 1.430 ZA SAT AGROS DGPS – GENERISANjE I DOSTAVLjANjE RINEX FAJLOVA 830 ZA SAT AGROS RTK – GENERISANjE I DOSTAVLjANjE ARHIVSKIH RINEX FAJLOVA 1.640 ZA SAT AGROS DGPS – GENERISANjE I DOSTAVLjANjE ARHIVSKIH RINEX FAJLOVA 960 ZA AGROS AUTOMATSKU NAKNADNU OBRADU: ZA SAT GPS RINEX 30 SEC, 5 PERMANENTNIH STANICA, PRECIZNE EFEMERIDE 650 ZA SAT GPS RINEX RAZLIČIT OD 30 SEC, DODATNO 50 ZA SAT VIŠE OD 5 PERMANENTNIH STANICA, DODATNO 50 ZA SAT BRZE ILI ULTRABRZE EFEMERIDE, DODATNO 50 ZA OBRADU PODATAKA NA ZAHTEV KORISNIKA: ZA JEDAN GENERISANI SAT ZA OBRADU 1.430 ZA JEDAN SAT UTROŠEN ZA OBRADU 130 ZA KOMPLETAN IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU AGROS MREŽE PO ZAHTEVU KORISNIKA, NA MESEČNOM NIVOU 3.120 ZA IZDAVANjE PODATAKA O TAČKAMA GEODETSKE OSNOVE, I TO: ZA TAČKU PROSTORNE REFERENTNE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE 1.550 ZA TAČKU PROSTORNE LOKALNE REFERENTNE MREŽE 1.550 ZA TAČKU DRŽAVNE TRIGONOMETRIJSKE MREŽE 1.030 ZA TAČKU GRADSKE TRIGONOMETRIJSKE MREŽE 1.030 ZA POLIGONOMETRIJSKE, POLIGONSKE, LINIJSKE I MREŽE ORIJENTACIONIH (VEZANIH) TAČAKA: ZA TAČKU KOORDINATA X,Y 400 ZA TAČKU NADMORSKE VISINE 130 ZA TAČKU OPISA POLOŽAJA 100 ZA TAČKU DRŽAVNE NIVELMANSKE MREŽE 880 ZA TAČKU GRADSE NIVELMANSKE MREŽE 880 ZA TAČKU OSNOVNE GRAVIMETRIJSKE MREŽE 4.640 ZA OBRADU PODATAKA, I TO: ZA TAČKU TRANSFORMACIJE KOORDINATA ETRF2000-GK ZA TAČKE GEODETSKIH MREŽA (7P+GRID) 100 ZA TAČKU TRANSFORMACIJE KOORDINATA ETRF2000-GK ZA GRANIČNE (DETALjNE) TAČKE (7P+GRID) 10 ZA TAČKU RAČUNANjA UNDULACIJE GEOIDA ZA TAČKE GEODETSKIH MREŽA (SQM2011) 80 ZA TAČKU RAČUNANjA UNDULACIJE GEOIDA ZA GRANIČNE (DETALjNE) TAČKE (SQM2011) 10 ZA 12 MESECI KORIŠĆENjA SOFTVERA ZA TRANSFORMACIJU KOORDINATA ETRF 2000-GK I RAČUNANjE UNDULACIJE GEOIDA IZ GEOIDNOG MODELA (SQM2011) 15.470 ZA OBNOVU TAČAKA GEODETSKE OSNOVE, I TO: ZA TAČKU ASTRONOMSKO-GEODETSKE, TRIGONOMETRIJSKE I REFERENTNE MREŽE 57.690 ZA TAČKU GRAVIMETRIJSKE MREŽE 25.930 ZA TAČKU – POLIGONOMETRIJSKU, ORIJENTACIONU (VEZNU) I POLIGONSKU 33.940 ZA REPER NIVELMANA VISOKE TAČNOSTI I PRECIZNOG NIVELMANA 40.390 ZA REPER GRADSKE NIVELMANSKE MREŽE I GENERALNOG NIVELMANA 21.620 NAPOMENA: TAKSE PROPISANE U STAVU 1. OVOG TARIFNOG BROJA ODNOSE SE NA JEDAN GPS PRIJEMNIK PO JEDNOM KORISNIČKOM NALOGU. ZA SVAKI NAREDNI GPS PRIJEMNIK, KADA SE KORISTI AKTIVNA GEODETSKA REFERENTNA OSNOVA IZ STAVA 1. TAČKA 1) PODTAČKA (5) I TAČKA 2) OVOG TARIFNOG BROJA, PO JEDNOM KORISNIČKOM NALOGU, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU UMANjENOM ZA 10% OD PROPISANE TAKSE. ZA JEDANAESTI I ZA SVAKI NAREDNI GPS PRIJEMNIK, PO JEDNOM KORISNIČKOM NALOGU, PLAĆA SE TAKSA KOJA JE PROPISANA ZA DESETI GPS PRIJEMNIK. TAKSA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA UVID U PODATKE O VRSTI I BROJU TAČKE GEODETSKE OSNOVE, ODNOSNO O PRIBLIŽNOM POLOŽAJU TAČKE GEODETSKE OSNOVE. KOORDINATE ZA TRAŽENU TAČKU GEODETSKE OSNOVE IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA IZDAJU SE U SVIM DATUMIMA U KOJIMA JE TAČKA SRAČUNATA.

TARIFNI BROJ 215B

ZA IZDAVANjE PODATAKA PREMERA, I TO ZA: KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA (X,Y), ODNOSNO IZVOD IZ ZAPISNIKA GEODETSKOG MERENjA, PO GRANIČNOJ TAČKI 70 KOPIJU SKICE ILI FOTOSKICE, ZA SVE RAZMERE PREMERA, PO KATASTARSKOJ PARCELI 440 FOTOKOPIJU INDIKACIONE SKICE FORMATA A3 370 KOPIJU SKICE GEODETSKE OSNOVE (POLIGONSKA, NIVELMANSKA, MREŽA ORIJENTACIONIH TAČAKA) U ANALOGNOM ILI RASTERSKOM OBLIKU FORMATA B1 1.180 ZBIRNI PREGLED POVRŠINA I KATASTARSKOG PRIHODA PO KULTURAMA I KLASAMA I NEPLODNIM POVRŠINAMA, ZA JEDNU KATASTARSKU OPŠTINU 520 PODATAK O KATASTARSKOJ KULTURI I KLASI ZA NAJBLIŽU PARCELU ISTE KATASTARSKE KULTURE, ZA JEDNU KATASTARSKU PARCELU 580 ZA IZDAVANjE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI, I TO ZA: KATASTARSKI PLAN U ANALOGNOM OBLIKU, PO DM2 630 KATASTARSKI PLAN U RASTERSKOM (GEOREFERENCIRANOM) OBLIKU, PO DM2 610 KATASTARSKI PLAN U VEKTORSKOM OBLIKU, PO DM2 1.260 ALFANUMERIČKE PODATKE IZ BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA DIGITALNOM MEDIJU, PREMA SPECIFIČNOM ZAHTEVU, PO NEPOKRETNOSTI 10 ZA IZDAVANjE ISPRAVA, I TO: ZA LIST NEPOKRETNOSTI: DO 50 STRANA FORMATA A4 890 ZA SVAKU SLEDEĆU STRANU FORMATA A4 70 ZA KOPIJU PLANA KATASTARSKE PARCELE: ZA JEDNU KATASTARSKU PARCELU 730 ZA SVAKU SLEDEĆU SUSEDNU KATASTARSKU PARCELU 310 ZA UVERENjE O PODACIMA POSLEDNjEG STANjA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI 630 ZA UVERENjE O PROMENAMA NA NEPOKRETNOSTI: ZA PRVOBITNO STANjE 630 ZA SVAKU PROMENU 210 ZA UVERENjE O IDENTIFIKACIJI KATASTARSKE PARCELE U ODNOSU NA PRETHODNI PREMER: ZA JEDNU KATASTARSKU PARCELU 620 ZA SVAKU SLEDEĆU KATASTARSKU PARCELU 260 ZA UVERENjE O UDALjENOSTI OBJEKTA U KOJEM SE PRIREĐUJU IGRE NA SREĆU OD ZGRADE OBRAZOVNIH USTANOVA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) 2.060 ZA UVERENjE O POSEDOVANjU NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE 340 ZA IZVEŠTAJ O POSEDOVANjU NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ZA VIŠE LICA U OKVIRU JEDNOG ZAHTEVA: DO DESET LICA 340 ZA SVAKO SLEDEĆE LICE 30 ZA GEODETSKE RADOVE NA TERENU, I TO: ZA PROMENU NA ZEMLjIŠTU NASTALU REALIZACIJOM PROJEKTA PARCELACIJE/PREPARCELACIJE ZA POTREBE FORMIRANjA NOVE KATASTARSKE PARCELE, PO PARCELI NOVOG STANjA 10.490 ZA PROMENU NA ZEMLjIŠTU NASTALU REALIZACIJOM PROJEKTA PARCELACIJE/PREPARCELACIJE ZA POTREBE EKSPROPRIJACIJE: DO 100 PRELOMNIH TAČAKA EKSPROPRIJACIONE LINIJE I PRESEČNIH TAČAKA SA GRANICOM KATASTARSKE PARCELE, PO TAČKI 310 ZA SVAKU SLEDEĆU PRELOMNU TAČKU EKSPROPRIJACIONE LINIJE I PRESEČNU TAČKU SA GRANICOM KATASTARSKE PARCELE 210 ZA PROMENU NA ZEMLjIŠTU NASTALU DEOBOM PARCELE (USLOVNA DEOBA I DEOBA PREMA FAKTIČKOM STANjU): ZA DVE PARCELE NOVOG STANjA 12.580 ZA SVAKU SLEDEĆU PARCELU NOVOG STANjA 4.190 ZA PROMENU NASTALU IZGRADNjOM ILI DOGRADNjOM OBJEKTA: ZA OBJEKAT POVRŠINE DO 150 M2 U OSNOVI 11.010 ZA OBJEKAT POVRŠINE PREKO150 DO 500 M2 U OSNOVI 12.580 ZA OBJEKAT POVRŠINE PREKO 500 M2 U OSNOVI 15.730 ZA MERENjE POSEBNOG DELA OBJEKTA (ETAŽIRANjE), PO M2 70 ZA PROMENU NA TERENU NASTALU UKLANjANjEM OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA, PO OBJEKTU/DELU OBJEKTA 2.100 ZA UTVRĐIVANjE KATASTARSKE KULTURE I KLASE ZEMLjIŠTA: ZA PARCELU DO 1 HA 10.490 ZA PARCELU OD 1 HA DO 3 HA 16.780 ZA PARCELU OD 3 HA DO 8 HA 31.460 ZA PARCELU OD 8 HA DO 15 HA 50.340 ZA PARCELU PREKO 15 HA, ZA SVAKI SLEDEĆI HEKTAR 1.050 ZA PREMERAVANjE KATASTARSKE PARCELE U POSTUPKU UTVRĐIVANjA KATASTARSKE KULTURE I KLASE, PO DELU PARCELE NOVOG STANjA 3.670 ZA OBNOVU GRANICE KATASTARSKE PARCELE POVRŠINE: DO 30 ARI 10.170 VEĆE OD 30 ARI, ZA SVAKI SLEDEĆI AR 110 ZA OBNOVU GRANICE KATASTARSKE PARCELE PUTEVA, PRUGA, KANALA ILI DRUGIH USKIH PARCELA: ZA PARCELU DUŽINE DO 100 M 10.170 ZA SVAKI METAR PREKO 100 M 70 ZA IDENTIFIKACIJU PARCELE SA UVIĐAJEM NA TERENU, PO PARCELI 2.940 ZA PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI, I TO: ZA PROMENU NA ZEMLjIŠTU NASTALU DEOBOM PARCELE: ZA DVE PARCELE NOVOG STANjA 4.000 ZA SVAKU SLEDEĆU PARCELU NOVOG STANjA 1.500 ZA PROMENU NA ZEMLjIŠTU NASTALU SPAJANjEM PARCELA: ZA DVE PARCELE STAROG STANjA 2.000 ZA SVAKU SLEDEĆU PARCELU STAROG STANjA 800 ZA PROMENU NASTALU: IZGRADNjOM OBJEKTA, SA UPISOM IMAOCA PRAVA NA OBJEKTU 5.500 DOGRADNjOM OBJEKTA, SA UPISOM IMAOCA PRAVA NA DOGRAĐENOM DELU OBJEKTA 5.500 DOGRADNjOM OBJEKTA, SA UPISOM PRAVA NA DOGRAĐENOM DELU U KORIST DOSADAŠNjEG IMAOCA PRAVA NA OBJEKTU 2.500 ZA PROMENU NASTALU IZGRADNjOM GARAŽE POVRŠINE DO 30 M2 TRAFOSTANICE VOLTAŽE 10/04 ILI 20/04 ILI POMOĆNOG OBJEKTA POVRŠINE DO 50 M2, SA UPISOM IMAOCA PRAVA 2.500 ZA UPIS POSEBNOG DELA OBJEKTA, SA UPISOM IMAOCA PRAVA: ZA JEDAN POSEBAN DEO OBJEKTA 4.500 ZA SVAKI SLEDEĆI POSEBAN DEO OBJEKTA, U ISTOM POSTUPKU 1.500 ZA UPIS OBJEKTA ILI POSEBNOG DELA OBJEKTA, SA UPISOM SUSVOJINE U KORIST BRAČNIH, ODNOSNO VANBRAČNIH SUPRUŽNIKA, KAO I SA UPISOM PRAVA U KORIST OSOBA SA INVALIDITETOM 300 ZA UPIS GARAŽNOG MESTA, SA UPISOM IMAOCA PRAVA 2.000 ZA UPIS NOVOFORMIRANOG POSEBNOG DELA OBJEKTA NASTALOG DEOBOM ILI SPAJANjEM POSEBNIH DELOVA OBJEKTA 2.000 ZA PROMENU NASTALU: UKLANjANjEM OBJEKTA 800 UKLANjANjEM DELA OBJEKTA 2.000 DEOBOM OBJEKTA 2.500 ZA PROMENU NAČINA KORIŠĆENjA ZEMLjIŠTA, PO PARCELI 2.000 ZA PROMENU NAČINA KORIŠĆENjA ZEMLjIŠTA UTVRĐENU PREMERAVANjEM, PO DELU PARCELE 5.240 ZA PROMENU IMAOCA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI: NA OSNOVU JEDNE ISPRAVE 5.000 ZA SVAKU SLEDEĆU ISPRAVU KOJOM SE DOKAZUJE PRAVNI KONTINUITET U ODNOSU NA UPISANOG IMAOCA PRAVA 1.500 ZA PROMENU IMAOCA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI – UPIS SUSVOJINE U KORIST BRAČNIH, ODNOSNO VANBRAČNIH SUPRUŽNIKA, KAO I UPIS PRAVA U KORIST OSOBA SA INVALIDITETOM, PO ZAHTEVU 300 ZA PROMENU VRSTE PRAVA ILI OBLIKA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI, PO ZAHTEVU 3.000 ZA UPIS PRAVA SVOJINE VEĆ UPISANOG DRŽAOCA, PO ZAHTEVU 2.500 ZA UPIS HIPOTEKE KOJOM SE OBEZBEĐUJE POTRAŽIVANjE U IZNOSU: DO 6.000.000,00 DINARA 20.980 OD 6.000.000,00 DO 30.000.000,00 DINARA 52.440 OD 30.000.000,00 DO 60.000.000,00 DINARA 104.880 PREKO 60.000.000,00 DINARA 157.310 UPIS STVARNIH I LIČNIH SLUŽBENOSTI 2.200 ZA UPIS UGOVORNOG PRAVA PREČE KUPOVINE, PRAVA OTKUPA I PRAVA PREKUPA ILI PRAVA ZAKUPA, PO ISPRAVI 3.460 ZA UPIS ZABELEŽBE: POSTOJANjA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU, PO ISPRAVI 3.000 KOJE SE ODNOSE NA LIČNOST, PO ISPRAVI 730 KOJE SE ODNOSE NA NEPOKRETNOSTI, PO ISPRAVI 3.460 ZA BRISANjE UPISA: HIPOTEKE, PO ISPRAVI 3.460 STVARNIH I LIČNIH SLUŽBENOSTI, PO ISPRAVI 680 UGOVORNOG PRAVA PREČE KUPOVINE, PRAVA OTKUPA I PRAVA PREKUPA I PRAVA ZAKUPA, PO ISPRAVI 850 ZABELEŽBE, PO ISPRAVI 850 ZA PROMENU PODATAKA O UPISANOM IMAOCU PRAVA (ZA FIZIČKA LICA: IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE I ADRESA; ZA PRAVNA LICA: NAZIV I SEDIŠTE), PO ZAHTEVU 520 ZA PROMENU PODATAKA O UPISANOJ HIPOTECI (POVERILAC, DUŽNIK, NEPOKRETNOST, ROK OTPLATE, KAMATNA STOPA, GREJS PERIOD, VALUTA), PO HIPOTECI 2.730 ZA PROMENU PODATAKA O UPISANOM OBJEKTU, ODNOSNO POSEBNOM DELU OBJEKTA (NAMENA, POVRŠINA, STRUKTURA), PO OBJEKTU/POSEBNOM DELU OBJEKTA 820 NAPOMENA: AKO SE U ISTOM POSTUPKU VRŠI SPAJANjE I DEOBA PARCELA, PLAĆA SE TAKSA IZ STAVA 5. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA. U IZNOS TAKSE IZ STAVA 5. TAČ. 3), 4) I 9) OVOG TARIFNOG BROJA URAČUNATI SU I TROŠKOVI PROMENE NAČINA KORIŠĆENjA ZEMLjIŠTA. U IZNOS TAKSE IZ STAVA 5. TAČ. 1) – 9), 12), 13), 14) I 15) OVOG TARIFNOG BROJA URAČUNATI SU I TROŠKOVI EVENTUALNOG UPISA, ODNOSNO BRISANjA ZABELEŽBI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI. TAKSA IZ STAVA 5. TAČKA 12) PODTAČKA (1) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA: 1) UPIS PO OSNOVU ISPRAVE O VRAĆANjU NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM, KOJA JE ODUZETA PO RANIJIM PROPISIMA; 2) UPIS PO OSNOVU REŠENjA O NASLEĐIVANjU. TAKSA IZ STAVA 5. TAČKA 14) OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE PO OSNOVU PRETVARANjA PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE AKO JE OBVEZNIK U SKLADU SA ZAKONOM STEKAO PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU BEZ NAKNADE. U IZNOS TAKSE IZ STAVA 5. TAČKA 15) OVOG TARIFNOG BROJA URAČUNATI SU I TROŠKOVI EVENTUALNE PROMENE PRAVNOG STATUSA OBJEKTA. AKO JE VREDNOST POTRAŽIVANjA IZ STAVA 5. TAČKA 16) OVOG TARIFNOG BROJA IZRAŽENA U STRANOJ VALUTI, PRERAČUNAVANjE U DINARSKI IZNOS VRŠI SE PO SREDNjEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN PODNOŠENjA ZAHTEVA.AKO SE RADI OBEZBEĐENjA JEDNOG POTRAŽIVANjA HIPOTEKA UPISUJE NA VIŠE NEPOKRETNOSTI, BEZ OBZIRA DA LI PRIPADAJU ISTOM ILI RAZLIČITIM VLASNICIMA, PLAĆA SE TAKSA ZA JEDNU (ZAJEDNIČKU) HIPOTEKU IZ STAVA 5. TAČKA 16) OVOG TARIFNOG BROJA.AKO SE HIPOTEKA UPISUJE RADI OBEZBEĐENjA POTRAŽIVANjA KOJA SU NASTALA IZ VIŠE PRAVNIH POSLOVA – UGOVORA, A KOJA SU KUMULATIVNO POVEZANA TAKO DA HIPOTEKA NE MOŽE PRESTATI AKO SE NAMIRI SAMO JEDNO OD TIH POTRAŽIVANjA, VEĆ SVA POTRAŽIVANjA MORAJU BITI NAMIRENA U POTPUNOSTI, PLAĆA SE TAKSA ZA JEDNU (ZAJEDNIČKU) HIPOTEKU IZ STAVA 5. TAČKA 16) OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SE HIPOTEKOM OBEZBEĐUJE VIŠE SAMOSTALNIH, NEZAVISNIH POTRAŽIVANjA, PLAĆA SE TAKSA ZA VIŠE HIPOTEKA. U IZNOS TAKSE IZ STAVA 5. TAČKA 19) PODTAČKA (3) OVOG TARIFNOG BROJA URAČUNATI SU I TROŠKOVI EVENTUALNOG BRISANjA PRETHODNO UPISANE ZABELEŽBE KOJA SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS OBJEKTA. ZA UPIS DRŽAVINE U KATASTAR NEPOKRETNOSTI PLAĆAJU SE TAKSE IZ STAVA 5. OVOG TARIFNOG BROJA ZA UPIS PRAVA. ZA UPIS PREDBELEŽBE PLAĆAJU SE TAKSE IZ STAVA 5. OVOG TARIFNOG BROJA ZA UPIS ODGOVARAJUĆEG STVARNOG PRAVA NA NEPOKRETNOSTI, U KOM SLUČAJU SU U IZNOS TAKSE URAČUNATI I TROŠKOVI UPISA OPRAVDANjA ILI BRISANjA PREDBELEŽBE. TAKSA IZ STAVA 5. OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE U POSTUPKU IZLAGANjA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I STVARNIM PRAVIMA NA NjIMA. TAKSE IZ ST. 2, 3. I 5. OVOG TARIFNOG BROJA PRIMENjIVAĆE SE I U KATASTARSKIM OPŠTINAMA U KOJIMA JE JOŠ UVEK NA SNAZI KATASTAR ZEMLjIŠTA. AKO SE RADNjA VRŠI U POSTUPKU VEŠTAČENjA, IZNOS TAKSE IZ STAVA 4. OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA 100%.

TARIFNI BROJ 215V

ZA IZDAVANjE UVERENjA I IZVEŠTAJA, IZ ADRESNOG REGISTRA, I TO: ZA UVERENjE O KUĆNOM BROJU, PO OBJEKTU 630 ZA UVERENjE O PROMENAMA NAZIVA ULICE, ODNOSNO TRGA, PO ULICI/TRGU 630 ZA SPISAK ULICA, ODNOSNO TRGOVA, DO DESET ULICA/TRGOVA 50 ZA SPISAK ULICA, ODNOSNO TRGOVA SA KUĆNIM BROJEVIMA, DO DESET KUĆNIH BROJEVA 30 ZA GEOREFERENCIRANI PREGLED NAZIVA ULICA, ODNOSNO TRGOVA I KUĆNIH BROJEVA U DIGITALNOM OBLIKU, DO DESET KUĆNIH BROJEVA 30 ZA GEOREFERENCIRANI PREGLED NAZIVA ULICA, ODNOSNO TRGOVA U DIGITALNOM OBLIKU, DO DESET ULICA/TRGOVA 50 ZA PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA ADRESNOG REGISTRA, I TO ZA UTVRĐIVANjE KUĆNOG BROJA 2.700 NAPOMENA: U IZNOS TAKSE IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA URAČUNATI SU I TROŠKOVI KOJI SE ODNOSE NA PODATKE O EVENTUALNIM PROMENAMA NAZIVA ULICE, ODNOSNO TRGA I KUĆNOG BROJA. AKO OBVEZNIK TAKSE JEDNIM ZAHTEVOM TRAŽI VIŠE PODATAKA IZ STAVA 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG TARIFNOG BROJA, UKUPNO UTVRĐENI IZNOS TAKSE UMANjUJE SE ZA: 15% – OD 5.000 DO 50.000 KUĆNIH BROJEVA; 30% – PREKO 500.000 KUĆNIH BROJEVA; 15% – OD 500 DO 1.000 ULICA; 30% – PREKO 1.000 DO 10.000 ULICA.

TARIFNI BROJ 215G

ZA IZDAVANjE PODATAKA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA, ZA GRANICE PROSTORNIH JEDINICA U DIGITALNOM OBLIKU, I TO: ZA REPUBLIKU, PO POLIGONU 3.350 ZA AUTONOMNU POKRAJINU, PO POLIGONU 1.340 ZA UPRAVNI OKRUG, PO POLIGONU 1.000 ZA KATASTARSKI SREZ, PO POLIGONU 670 ZA GRAD, PO POLIGONU 670 ZA OPŠTINU, PO POLIGONU 400 ZA NASELjENO MESTO, PO POLIGONU 40 ZA KATASTARSKU OPŠTINU, Po POLIGONU 40 ZA MESNU ZAJEDNICU, PO POLIGONU 30 ZA STATISTIČKI KRUG, PO POLIGONU 20 ZA POPISNI KRUG, PO POLIGONU 10 ZA GRANICE SVIH OPŠTINA, GRADOVA, UPRAVNIH OKRUGA I AUTONOMNIH POKRAJINA U REPUBLICI 55.070 ZA GRANICE SVIH PROSTORNIH JEDINICA U REPUBLICI 343.710 ZA GRANICE SVIH PROSTORNIH JEDINICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI 138.500 ZA GRANICE SVIH PROSTORNIH JEDINICA U UPRAVNOM OKRUGU 103.120 ZA GRANICE SVIH PROSTORNIH JEDINICA U OPŠTINI 41.250 ZA GRANICE UPRAVNIH OKRUGA, PO TEMI 10.310 ZA GRANICE KATASTARSKIH SREZOVA, PO TEMI 26.810 ZA GRANICE GRADOVA, PO TEMI 9.280 ZA GRANICE OPŠTINA, PO TEMI 38.160 ZA GRANICE NASELjENIH MESTA, PO TEMI 68.580 ZA GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA, PO TEMI 83.550 ZA GRANICE MESNIH ZAJEDNICA, PO TEMI 56.720 ZA GRANICE STATISTIČKIH KRUGOVA, PO TEMI 123.750 ) ZA GRANICE POPISNIH KRUGOVA, PO TEMI 185.620

TARIFNI BROJ 215D

ZA IZDAVANjE PODATAKA PREMERA VODOVA, I TO ZA: KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA (X, Y), ODNOSNO IZVOD IZ ZAPISNIKA GEODETSKOG MERENjA, PO GRANIČNOJ TAČKI 70 ZA KOPIJU SKICE MERENjA POJEDINOG VODA, PO METRU (M) 10 ZA IZDAVANjE PODATAKA KATASTRA VODOVA, I TO ZA: KATASTARSKI PLAN VODOVA U ANALOGNOM OBLIKU, PO DM2 730 KATASTARSKI PLAN VODOVA U RASTERSKOM (GEOREFERENCIRANOM) OBLIKU, PO DM2 710 KATASTARSKI PLAN VODOVA U VEKTORSKOM OBLIKU; PO DM2 1.260 ZA IZDAVANjE ISPRAVA, I TO ZA: LIST VODOVA – ZA JEDAN VOD 850 LIST VODOVA – ZA IMAOCA PRAVA NA VODU: ZA JEDAN VOD 850 ZA SVAKI SLEDEĆI VOD 330 3) KOPIJU KATASTARSKOG PLANA VODOVA, PO DM2 730 UVERENjE O PODACIMA POSLEDNjEG STANjA U KATASTRU VODOVA 630 ZA GEODETSKE RADOVE NA TERENU, I TO ZA: GEODETSKO MERENjE VODA: ZA VOD DUŽINE DO 50 M 8.390 ZA SVAKI METAR VODA PREKO 50 M DUŽINE 90 GEODETSKO MERENjE PRIKLjUČKA NA VOD: ZA PRIKLjUČAK DUŽINE DO 50 M 5.450 ZA SVAKI METAR PRIKLjUČKA PREKO 50 M DUŽINE 90 3) OBNOVU (OBELEŽAVANjE) LINIJE VODA PREMA PODACIMA KATASTRA VODOVA: ZA VOD DUŽINE DO 100 M 4.510 ZA SVAKI METAR VODA PREKO 100 M DUŽINE 40 ZA PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA KATASTRA VODOVA, I TO ZA: UPIS GRAFIČKIH PODATAKA O VODU (KARTIRANjE), PO METRU 30 UPIS GRAFIČKIH PODATAKA O PRIKLjUČKU NA VOD (KARTIRANjE), PO PRIKLjUČKU 1.780 POJEDINAČNI UPIS NADZEMNIH OBJEKATA (ANTENSKI STUBOVI, RELEJI, TT STUBOVI I DR.) KOJI SE PRIKAZUJU TAČKASTIM SIMBOLOM 1.680 UPIS ALFANUMERIČKIH PODATAKA O VODU SA UPISOM IMAOCA PRAVA, PO ZAHTEVU 10.490 PROMENU IMAOCA PRAVA NA VODU: NA OSNOVU JEDNE ISPRAVE 8.810 ZA SVAKU SLEDEĆU ISPRAVU KOJOM SE DOKAZUJE PRAVNI KONTINUITET U ODNOSU NA UPISANOG IMAOCA PRAVA 2.060 UPIS PRAVA SVOJINE VEĆ UPISANOG DRŽAOCA, PO ZAHTEVU 4.190 PROMENU ALFANUMERIČKIH PODATAKA O VODU 1.050 PROMENU PODATAKA O UPISANOM IMAOCU PRAVA (NAZIV I SEDIŠTE), PO ZAHTEVU 520 BRISANjE VODA 1.050 NAPOMENA: AKO JE ZA GEODETSKO MERENjE VODOVA NEOPHODNO IZVRŠITI NjIHOVO OTKRIVANjE UZ POMOĆ TRAGAČA, IZNOS TAKSE IZ STAVA 4. OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA 100%. AKO SE RADNjA VRŠI U POSTUPKU VEŠTAČENjA, IZNOS TAKSE IZ STAVA 4. OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA 100%. AKO SE OTKRIVANjE VODA VRŠI OTKOPAVANjEM, IZNOS TAKSE IZ STAVA 4. OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA 150%. AKO SE ISTOVREMENO VRŠI GEODETSKO MERENjE VODA I PRIKLjUČAKA NA VOD (JEDAN ELABORAT GEODETSKIH RADOVA) PLAĆA SE TAKSA IZ STAVA 4. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA. ZA RADNjE ZA KOJE NIJE PROPISANA TAKSA U STAVU 5. OVOG TARIFNOG BROJA, PLAĆA SE TAKSA IZ TARIFNOG BROJA 215B STAV 5. KADA SE VOD (JEDAN ILI VIŠE) NAKNADNO POLAŽE U ISTI KANAL ILI KABLOVICU, ZA PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA KATASTRA VODOVA PLAĆA SE TAKSA IZ STAVA 5. OVOG TARIFNOG BROJA. AKO SU ISTOVREMENO GEODETSKI MERENI VOD I PRIKLjUČCI NA VOD (JEDAN ELABORAT GEODETSKIH RADOVA) PLAĆA SE TAKSA IZ STAVA 5. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA. ZA UPIS DRŽAVINE U KATASTAR VODOVA PLAĆA SE TAKSA IZ STAVA 5. OVOG TARIFNOG BROJA ZA UPIS PRAVA.

TARIFNI BROJ 215Đ

ZA IZDAVANjE AEROFOTOGRAMETRIJSKIH SNIMAKA, I TO: ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „FRAME” SNIMKE SA ČETIRI KANALA BOJE, DO 500 SNIMAKA: (1) ZA SNIMAK REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM 8.380 (2) ZA SNIMAK REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM 6.800 ZA SNIMAK REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM 5.620 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „FRAME” SNIMKE SA TRI KANALA BOJE, DO 500 SNIMAKA: ZA SNIMAK REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM 7.540 ZA SNIMAK REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM 6.120 ZA SNIMAK REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM 5.060 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „FRAME” SNIMKE SA ČETIRI KANALA BOJE, OD 500 DO 5000 SNIMAKA: ZA SNIMAK REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM 5.860 ZA SNIMAK REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM 4.760 ZA SNIMAK REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM 3.940 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „FRAME” SNIMKE SA TRI KANALA BOJE, OD 500 DO 5000 SNIMAKA: ZA SNIMAK REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM 5.280 ZA SNIMAK REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM 4.280 ZA SNIMAK REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM 3.540 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „FRAME” SNIMKE SA ČETIRI KANALA BOJE, PREKO 5000 SNIMAKA: ZA SNIMAK REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM 4.190 ZA SNIMAK REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM 3.400 ZA SNIMAK REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM 2.810 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „FRAME” SNIMKE SA TRI KANALA BOJE, PREKO 5000 SNIMAKA: ZA SNIMAK REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM 3.770 ZA SNIMAK REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM 3.060 ZA SNIMAK REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM 2.530 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „PUSHBROOM” SNIMKE, DO 1000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 3.710 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 1.970 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 930 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „PUSHBROOM” SNIMKE, OD 1000 DO 40000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 2.600 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 1.380 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 650 ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKE „PUSHBROOM” SNIMKE, PREKO 40000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 1.860 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 980 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 460 ZA SKENIRANI AEROFOTOGRAMETRIJSKI SNIMAK, CRNO-BELI 4.090 ZA IZDAVANjE ORTOFOTOA, I TO: ZA DIGITALNI ORTOFOTO, DO 1000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 2.930 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 1.720 ZA JEDAN KM² REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 940 ZA DIGITALNI ORTOFOTO, OD 1000 DO 40000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 2.050 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 1.210 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 660 ZA DIGITALNI ORTOFOTO, PREKO 40000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 1.460 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 860 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 470 ZA DIGITALNI „TRUE” ORTOFOTO, DO 1000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 4.350 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 2.600 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 1.340 ZA DIGITALNI „TRUE” ORTOFOTO, OD 1000 DO 40000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 3.050 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 1.820 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 940 ZA DIGITALNI „TRUE” ORTOFOTO, PREKO 40000 KM²: REZOLUCIJE MANjE ILI JEDNAKE 10 CM, PO KM² 2.180 REZOLUCIJE OD 10 DO 20 CM, PO KM² 1.300 REZOLUCIJE VEĆE OD 20 CM, PO KM² 670 ZA OVERENU KOPIJU ORTOFOTOA – ŠTAMPANI OBLIK, KOLOR, PAPIR, PO DM² 370 ZA IZDAVANjE DIGITALNOG MODELA TERENA, I TO: ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DO 1000 KM²: ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 1 M, TAČNOSTI ±15 CM, PO KM² 10.330 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 5 M, TAČNOSTI ± 40 CM, PO KM² 3.720 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 10 M, TAČNOSTI ± 80 CM, PO KM² 2.490 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 25 M, TAČNOSTI ±1,6 M, PO KM² 1.580 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, OD 1000 DO 40000 KM²: ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 1 M, TAČNOSTI ±15 CM, PO KM² 7.230 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 5 M, TAČNOSTI ± 40 CM, PO KM² 2.600 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 10 M, TAČNOSTI ± 80 CM, PO KM² 1.740 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 25 M, TAČNOSTI ±1,6 M, PO KM² 1.110 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, PREKO 40000 KM²: ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 1 M, TAČNOSTI ±15 CM, PO KM² 5.160 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 5 M, TAČNOSTI ± 40 CM, PO KM² 1.860 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 10 M, TAČNOSTI ± 80 CM, PO KM² 1.250 ZA DIGITALNI MODEL TERENA, DIMENZIJA GRIDA 25 M, TAČNOSTI ±1,6 M, PO KM² 790 ZA IZDAVANjE OSNOVNE DRŽAVNE KARTE (ODK), TOPOGRAFSKIH KARATA I OSNOVNOG TOPOGRAFSKOG MODELA (OTM), I TO: ZA OSNOVNU DRŽAVNU KARTU RAZMERE 1:5000 ILI 1:10 000 (ANALOGNI OBLIK), PO LISTU KARTE 2.600 ZA TOPOGRAFSKU KARTU RAZMERE 1:20000 (ANALOGNI OBLIK), PO LISTU KARTE 2.930 ZA OSNOVNU DRŽAVNU KARTU RAZMERE 1:5000 ILI 1:10 000 (GEOREFERENCIRANA), PO LISTU KARTE 2.430 ZA TOPOGRAFSKU KARTU RAZMERE 1:20000 (GEOREFERENCIRANE), PO LISTU KARTE 2.740 ZA OSNOVNI TOPOGRAFSKI MODEL ZA RAZMERU 1:5000 (VEKTORSKI OBLIK): ZA SVE TEME, PO KM² 4.680 ZA TEMU RELjEF, PO KM² 790 ZA TEMU OBJEKTI, PO KM² 1.030 ZA TEMU SAOBRAĆAJ, PO KM² 1.030 ZA TEMU HIDROGRAFIJA, PO KM² 790 ZA TEMU ZEMLjIŠNI POKRIVAČ, PO KM² 610 ZA TEMU GEOGRAFSKA I DRUGA IMENA I OZNAKE, PO KM² 420 ZA OSNOVNI TOPOGRAFSKI MODEL ZA RAZMERU 1:20 000 (VEKTORSKI OBLIK): ZA SVE TEME, PO KM² 750 ZA TEMU RELjEF, PO KM² 130 ZA TEMU OBJEKTI, PO KM² 160 ZA TEMU SAOBRAĆAJ, PO KM² 160 ZA TEMU HIDROGRAFIJA, PO KM² 130 ZA TEMU ZEMLjIŠNI POKRIVAČ, PO KM² 100 ZA TEMU GEOGRAFSKA I DRUGA IMENA I OZNAKE, PO KM² 70

TARIFNI BROJ 215E

ZA IZDAVANjE ZIDNIH GEOGRAFSKIH I TEMATSKIH KARATA, I TO: SVET, GEOGRAFSKA KARTA (198 X 134 CM) 4.190 SVET, POLITIČKO-GEOGRAFSKA KARTA (138 H 99 CM) 3.150 ISTOČNA POLULOPTA, GEOGRAFSKA KARTA (99 H 142 CM) 3.150 ZAPADNA POLULOPTA, GEOGRAFSKA KARTA (99 H 143 CM) 3.150 EVROPA, GEOGRAFSKA KARTA (158 H 136 CM) 3.670 SREDOZEMLjE, GEOGRAFSKA KARTA (132 H 88,5 CM) 2.310 AZIJA, GEOGRAFSKA KARTA (141 X 136 CM) 4.190 AFRIKA, GEOGRAFSKA KARTA (134,5 H 139 CM) 4.190 SEVERNA AMERIKA, GEOGRAFSKA KARTA (97,5 X 136 CM) 3.150 JUŽNA AMERIKA, GEOGRAFSKA KARTA (94 X 135 CM) 3.150 AUSTRALIJA I OKEANIJA, GEOGRAFSKA KARTA (162 X 137 CM) 3.670 BALKANSKO POLUOSTRVO, GEOGRAFSKA KARTA (98 X 118 CM) 2.310 SRBIJA, GEOGRAFSKA KARTA (128 X 174 CM) 3.670 CRNA GORA, GEOGRAFSKA KARTA (97,5 X 138,5 CM) 3.150 VOJVODINA, GEOGRAFSKA KARTA (121 X 99 CM) 3.150 BEOGRAD, ZIDNI PLAN (152 X 207 CM) 6.290 BEOGRAD, FOTOKARTA (186 X 198 CM) 8.390 BOSNA I HERCEGOVINA, GEOGRAFSKA KARTA (106 X 99 CM) 2.620 ADMINISTRATIVNA KARTA SRBIJE (116 X 168 CM) 4.190 TEMATSKE KARTE – GEOMAGNETSKA KARTA SR JUGOSLAVIJE U FORMATU DO A3 ZA ODREĐENU EPOHU (POSLE 1960. GODINE) 4.190 TEMATSKE KARTE – GEOMAGNETSKA KARTA SRBIJE ZA ODREĐENU EPOHU U FORMATU DO A3 ZA ODREĐENU EPOHU (POSLE 1960. GODINE ) 4.190 ZA IZDAVANjE ZIDNIH ISTORIJSKIH KARATA, I TO: SRPSKE ZEMLjE OD IX DO XII VEKA 2.620 SRPSKE ZEMLjE U DRUGOJ POLOVINI XII I PRVOJ POLOVINI XIII VEKA 2.620 SRBIJA 1282–1321. GODINE 2.620 SRPSKE DRŽAVE POLOVINOM XIV VEKA 2.620 SRPSKE DRŽAVE I OBLASTI 1356–1371. GODINE 2.620 SRPSKE DRŽAVE I OBLASTI 1373–1395. GODINE 2.620 SRPSKA DESPOTOVINA I KRALjEVINA BOSNA U PRVOJ ČETVRTINI XV VEKA 2.620 SRPSKA DESPOTOVINA I KRALjEVINA BOSNA POLOVINOM XV VEKA 2.620 CRNA GORA OD XVIII VEKA DO 1913. GODINE 2.620 EVROPA POLOVINOM XIV VEKA 2.620 EVROPA U DRUGOJ POLOVINI XV VEKA 2.620 VOJNA KRAJINA KRAJEM XVIII VEKA 2.620 EVROPSKA TURSKA U XVI I XVII VEKU 2.620 SRBIJA 1804–1833. GODINE 2.620 SRBIJA 1876–1885. GODINE 2.620 SRBIJA U BALKANSKIM RATOVIMA 1912–1913. GODINE 2.620 PRIVREDA SRBIJE DO 1912. GODINE 2.620 CRNA GORA 1913. GODINE 2.620 OSMANSKO CARSTVO U XIX I POČETKOM XX VEKA 2.620 OSMANSKO CARSTVO OD XVI DO XVIII VEKA 2.620 HABZBURŠKA MONARHIJA OD XVI DO XVIII VEKA 2.620 HABZBURŠKA MONARHIJA U XIX VEKU 2.620 VENECIJA OD XV–XVIII VEKA 2.620 EVROPA OD XVI–XVIII VEKA 2.620 EVROPA U XIX VEKU 2.620 RIMSKO CARSTVO U DOBA CARA TRAJANA 2.620 RIMSKO CARSTVO U IV VEKU POSLE HRISTA 2.620 HELENSKI SVET NA POČETKU PELOPONESKOG RATA 2.620 OSVAJANjA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG I ZEMLjE ISTOKA 2.620 PRVI SVETSKI RAT 2.620 DRUGI SVETSKI RAT 2.620 VELIKA GEOGRAFSKA OTKRIĆA 2.620 ZA IZDAVANjE SAVIJENIH GEOGRAFSKIH KARATA, I TO: SVET, FIZIČKO-GEOGRAFSKA I POLITIČKA KARTA – B1 FORMAT 200 SVET, FIZIČKO-GEOGRAFSKA I POLITIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 SVET, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA SA PODVODNIM RELjEFOM 200 SVET, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA SA PODVODNIM RELjEFOM (SA LAJSNAMA) 260 SVET, FIZIČKO-GEOGRAFSKA I POLITIČKA KARTA – B2 FORMAT 90 EVROPA, POLITIČKO-GEOGRAFSKA KARTA 200 AZIJA, POLITIČKO-GEOGRAFSKA KARTA 200 SEVERNA AMERIKA, POLITIČKO GEOGRAFSKA KARTA 200 JUŽNA AMERIKA, POLITIČKO GEOGRAFSKA KARTA 200 SRBIJA, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA; TEMA: MINERALI 200 AP KOSOVO I METOHIJA, ATLASNA KARTA 90 CENTRALNA SRBIJA, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA 90 ZAPADNA SRBIJA, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA 90 SRBIJA, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA – B2 FORMAT 40 SRBIJA, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA NA ENGLESKOM JEZIKU – B2 FORMAT 40 SRBIJA, FIZIČKO-GEOGRAFSKA KARTA U LISTU – B2 FORMAT 40 ZA IZDAVANjE SAVIJENIH ISTORIJSKIH KARATA, I TO: SRPSKE ZEMLjE OD IX DO XII VEKA 90 SRPSKE ZEMLjE U DRUGOJ POLOVINI XII I PRVOJ POLOVINI XIII VEKA 90 SRPSKE DRŽAVE I OBLASTI 1356–1371. GODINE 90 SRPSKE DRŽAVE I OBLASTI 1373–1395. GODINE 90 SRPSKA DESPOTOVINA I KRALjEVINA BOSNA U PRVOJ ČETVRTINI XV VEKA 90 SRPSKA DESPOTOVINA I KRALjEVINA BOSNA POLOVINOM XV VEKA 90 CRNA GORA OD XVIII VEKA DO 1913. GODINE 90 EVROPA POLOVINOM XIV VEKA 90 EVROPA U DRUGOJ POLOVINI XV VEKA 90 VOJNA KRAJINA KRAJEM XVIII VEKA 90 EVROPSKA TURSKA U XVI I XVII VEKU 90 SRBIJA 1804–1833. GODINE 90 SRBIJA 1878–1913. GODINE 90 TURSKO CARSTVO U XIX I POČETKOM XX VEKA 90 OSMANSKO CARSTVO OD XVI DO XVIII VEKA 90 HABZBURŠKA MONARHIJA OD XVI DO XVIII VEKA 90 HABZBURŠKA MONARHIJA U XIX VEKU 90 NAPOMENA: U STAVU 1. TAČ. 20) I 21) OVOG TARIFNOG BROJA POD POJMOM EPOHA PODRAZUMEVA SE GODINA KOJA SE ZAVRŠAVA CIFROM 0 ILI 5. TAKSA IZ ST. 1. I 2. OVOG TARIFNOG BROJA ODNOSI SE NA KARTE IZRAĐENE NA TAJVEKU, FOTO PAPIRU ILI CIRADNOM PLATNU. AKO SE ZAHTEVA KARTA IZRAĐENA NA KANVASU, IZNOS TAKSE IZ ST. 1. I 2. OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA 40%.

TARIFNI BROJ 215Ž

ZA IZDAVANjE TURISTIČKIH KARATA I AUTOKARATA, I TO: SRBIJA I CRNA GORA, AUTO-KARTA (68 H 48 CM) 90 SRBIJA I CRNA GORA, AUTO-KARTA U SVESCI 200 EVROPA, AUTO-KARTA 200 KOPAONIK, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 CRNOGORSKO PRIMORJE, TURISTIČKA KARTA 90 SRBIJA, AUTO-KARTA 200 BEOGRAD, TURISTIČKO PODRUČJE 200 FRUŠKA GORA, TURISTIČKA KARTA 200 FRUŠKA GORA, TURISTIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 VOJVODINA, TURISTIČKA KARTA SA PLANOM NOVOG SADA 200 VOJVODINA, TURISTIČKA KARTA SA PLANOM NOVOG SADA (SA LAJSNAMA) 260 ZLATIBOR, TURISTIČKA KARTA I PLAN 200 ZLATIBOR, TURISTIČKA KARTA I PLAN (SA LAJSNAMA) 260 BALKAN, AUTO-KARTA 200 BJELASICA I KOMOVI, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 SREMSKI KARLOVCI, PLAN GRADA 90 TARA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 TARA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 DURMITOR I KANjON TARE, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 DIVČIBARE, PLANINARSKO-TURISTIČKA ORTOFOTO KARTA 200 DIVČIBARE, PLANINARSKO-TURISTIČKA ORTOFOTO KARTA (SA LAJSNAMA) 260 RAJAC, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 STARA PLANINA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 STARA PLANINA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 SRBIJA, MANASTIRI I CRKVE 200 SRBIJA, MANASTIRI I CRKVE (SA LAJSNAMA) 260 MANASTIRI I CRKVE SRBIJE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE 200 GOLIJA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 VLASINA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 STARI BEGEJ I CARSKA BARA, KARTA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE 200 BEOGRAD, TURISTIČKA KARTA PODRUČJA 200 BEOGRAD, TURISTIČKA KARTA PODRUČJA (SA LAJSNAMA) 260 RADAN I OKOLNE PLANINE, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 RADAN I OKOLNE PLANINE, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 SUVA PLANINA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 SUVA PLANINA, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 VALjEVSKE PLANINE, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA 200 VALjEVSKE PLANINE, PLANINARSKO-TURISTIČKA KARTA (SA LAJSNAMA) 260 CENTRALNA SRBIJA, TURISTIČKA KARTA 200 DUNAVOM KROZ SRBIJU, TURISTIČKA KARTA 200 SRBIJA, AUTO-KARTA (68 H 48 CM) 90 ZA IZDAVANjE PLANOVA GRADOVA, I TO: BEOGRAD, PLAN GRADA 200 BEOGRAD, PLAN GRADA (SA LAJSNAMA) 260 BEOGRAD, FOTO KARTA 200 BEOGRAD, FOTO KARTA (SA LAJSNAMA) 260 BEOGRAD, PLAN GRADA (68 H 48 CM) 90 ZA IZDAVANjE CD-OVA I DVD-OVA, I TO: MANASTIRI I CRKVE SRBIJE I CRNE GORE 420 BEOINFO – ELEKTRONSKI PLAN I VODIČ BEOGRADA, VERZIJA 4.0 420 ATLAS SVETA 420 KATALOG PLANOVA I KARATA BEOGRADA 420 MANASTIRI I CRKVE SRBIJE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE NA DVD-U I KARTA, NA SRPSKOM JEZIKU 630 MANASTIRI I CRKVE SRBIJE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE NA DVD-U I KARTA, NA ENGLESKOM JEZIKU 630 DVD – VIRTUELNI ATLAS 630 ORTOFOTO PLANOVI GRADOVA SRBIJE 420 MANASTIRI I CRKVE SRBIJE NA CD-U, SRPSKI I ENGLESKI JEZIK 420 SRBIJA, PLANINARSKE KARTE NA CD-U 420 ZA IZDAVANjE ATLASA, I TO: 1) GEOGRAFSKI ATLAS ZA V, VI, VII I VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE: DO 50 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 420 OD 51 DO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 400 PREKO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 380 2) ISTORIJSKI ATLAS: DO 50 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 470 OD 51 DO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 440 PREKO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 420 ZA IZDAVANjE VEŽBANKI, I TO: 1) SRBIJA: DO 50 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 OD 51 DO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 PREKO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 70 2) EVROPA: DO 50 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 OD 51 DO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 PREKO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 70 3) VANEVROPSKI KONTINENTI: DO 50 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 OD 51 DO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 PREKO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 70 4) SVET: DO 50 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 OD 51 DO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 80 PREKO 100 PRIMERAKA, PO PRIMERKU 70 ZA IZDAVANjE KNjIGA, I TO: GEODETSKI PREMER 1.570 FIZIČKA GEODEZIJA 940 20 GODINA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA 420 MONOGRAFIJA „GEODETSKA DELATNOST U SRBIJI 1837–2012.” 3.150

TARIFNI BROJ 215Z

ZA USTUPANjE AUTORSKOG PRAVA, I TO: ZA KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU FORMATA B2 52.440 ZA KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU FORMATA B1 78.660 ZA KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU FORMATA 2B1 146.830 ZA KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU FORMATA 4B1 251.700 ZA KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU FORMATA 6B1 335.610 ZA IZDAVANjE SAGLASNOSTI ZA IZDAVANjE I STAVLjANjE U PROMET KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA, I TO: ZA KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE IZRAĐENE U FORMI ATLASA (GEOGRAFSKI, ISTORIJSKI ATLAS I DR.), PO PUBLIKACIJI 41.950 ZA VEŽBANKE (NEME KARTE), PO PUBLIKACIJI 13.630 ZA ZIDNE NEME KARTE FORMATA B1 I 2B1 SA JEDNOM TEMOM, PO PUBLIKACIJI 1.470 ZA ZIDNE GEOGRAFSKE I ISTORIJSKE KARTE FORMATA B1, PO PUBLIKACIJI 4.190 ZA ZIDNE GEOGRAFSKE I ISTORIJSKE KARTE FORMATA 2B1, PO PUBLIKACIJI 6.820 ZA ZIDNE GEOGRAFSKE I ISTORIJSKE KARTE FORMATA 4B1, PO PUBLIKACIJI 13.630 ZA ZIDNE GEOGRAFSKE I ISTORIJSKE KARTE FORMATA 6B1, PO PUBLIKACIJI 20.970 ZA ORTOFOTO PLANOVE GRADOVA, U DIGITALNOM I ANALOGNOM OBLIKU, PO PUBLIKACIJI 13.630 ZA SAVIJENE GEOGRAFSKE I ISTORIJSKE KARTE FORMATA MANjEG OD B1, PO PUBLIKACIJI 4.190 ZA SAVIJENE GEOGRAFSKE I ISTORIJSKE KARTE FORMATA OD B1 DO 2B1, PO PUBLIKACIJI 6.820 ZA TURISTIČKE, AUTO-KARTE I DRUGE TEMATSKE KARTE I PLANOVI GRADOVA FORMATA MANjEG OD B1, PO PUBLIKACIJI 4.190 ZA TURISTIČKE, AUTO-KARTE I DRUGE TEMATSKE KARTE I PLANOVI GRADOVA FORMATA OD B1 DO 2B1, PO PUBLIKACIJI 6.820 ZA PUBLIKACIJE SA KARTOGRAFSKIM SADRŽAJEM, PO PUBLIKACIJI 6.820 ZA GLOBUSE F25 I MANjEG PREČNIKA, PO PUBLIKACIJI 4.190 ZA GLOBUSE F30, PO PUBLIKACIJI 5.240 ZA GLOBUSE F40 I VEĆEG PREČNIKA, PO PUBLIKACIJI 6.820 NAPOMENA: TAKSA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA ODNOSI SE NA USTUPANjE AUTORSKOG PRAVA NA KARTOGRAFSKOJ PUBLIKACIJI NA PERIOD OD GODINU DANA. AKO SE ZAHTEVA USTUPANjE AUTORSKOG PRAVA NA PERIOD DUŽI OD GODINU DANA, ZA SVAKU NAREDNU GODINU PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 10% OD TAKSE IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA. ZA KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU ILI VEĆI BROJ KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA – KARATA OBUHVAĆENIH JEDNIM ZAHTEVOM ČIJI UKUPNI FORMAT NIJE UTVRĐEN OVIM TARIFNIM BROJEM, TAKSA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE SRAZMERNO NAJBLIŽE UTVRĐENOM GRAFIČKOM FORMATU KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE. SAGLASNOST IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA SE IZDAJE ZA JEDAN TIRAŽ. ZA REPRINT IZDANjE BEZ IZMENA, TAKSA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU OD 30% OD PROPISANE TAKSE. ZA REPRINT IZDANjE SA IZMENAMA, TAKSA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU OD 50% OD PROPISANE TAKSE. TAKSA IZ STAVA 2. OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE ZA SVE NAVEDENE PUBLIKACIJE, BEZ OBZIRA DA LI SU IZRAĐENE NA RAVNOJ ILI RELjEFNOJ PODLOZI I BEZ OBZIRA NA MEDIJ PREDSTAVLjANjA.

TARIFNI BROJ 215I

ZA PRISTUP PODACIMA KATASTRA NEPOKRETNOSTI PUTEM INTERNETA – UVID U BAZU PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI (PRETPLATNIČKI SERVIS), PO UPITU 110 ZA PRISTUP PODACIMA PUTEM WMS SERVISA, I TO: ZA PROSTORNE PODATKE KATASTRA NEPOKRETNOSTI (DIGITALNI KATASTARSKI PLAN) – MESEC DANA PRISTUPA 10.490 ZA PROSTORNE PODATKE ADRESNOG REGISTRA – MESEC DANA PRISTUPA 10.490 ZA DIGITALNI ORTOFOTO – MESEC DANA PRISTUPA 15.730 ZA REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA (GRANICE SVIH PROSTORNIH JEDINICA) – MESEC DANA PRISTUPA: ZA REPUBLIKU 10.490 ZA AUTONOMNU POKRAJINU 5.240 ZA UPRAVNI OKRUG 3.150 ZA OPŠTINU 1.570 ZA PRISTUP PODACIMA PUTEM WEB SERVISA, ZA ALFANUMERIČKE PODATKE KATASTRA NEPOKRETNOSTI (KATASTARSKI OPERAT) – MESEC DANA PRISTUPA, PO PRETPLATI I OPŠTINI (GRADSKOJ OPŠTINI) 10.000 NAPOMENA: TAKSA IZ STAVA 1. OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA UVID U PODATKE KATASTRA NEPOKRETNOSTI O PARCELI, O OBJEKTU, O POSEBNOM DELU OBJEKTA, O IMAOCU PRAVA (IME I PREZIME/NAZIV, MESTO STANOVANjA/SEDIŠTE), O VRSTI PRAVA, OBLIKU SVOJINE, OBIMU PRAVA I UDELU, O POSTOJANjU TERETA (VRSTA TERETA I DATUM UPISA TERETA) I O POSTOJANjU ZABELEŽBE (DATUM, BROJ PREDMETA I OPIS). TAKSA IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE PO KM² 40 TAKSA IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA SVAKIH 1000 KUĆNIH BROJEVA 40 TAKSA IZ STAVA 2. TAČKA 3) OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA SVAKIH 10 KM² 20 TAKSA IZ STAVA 3. OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE PO OPŠTINI (GRADSKOJ OPŠTINI) 100 AKO SE PRISTUP PODACIMA IZ ST. 2. I 3. OVOG TARIFNOG BROJA UGOVARA ZA PERIOD OD ŠEST MESECI, UKUPAN IZNOS TAKSE UMANjUJE SE ZA 10%. AKO SE PRISTUP PODACIMA IZ ST. 2. I 3. OVOG TARIFNOG BROJA UGOVARA ZA PERIOD OD 12 MESECI, UKUPAN IZNOS TAKSE UMANjUJE SE ZA 20%.

TARIFNI BROJ 215J

ZA IZDAVANjE PODATAKA ARHIVA – KOPIJA PLANOVA KARATA, I TO: ZA KOPIJU KATASTARSKOG PLANA ARHIVSKOG ORIGINALA I OSTALIH GEODETSKIH PLANOVA: ZA CEO PLAN, PO DM2 630 ZA FORMAT A4 1.050 ZA FORMAT A3 2.100 ZA KOPIJU OSTALIH KARATA (AGRARNE, PEDOLOŠKE, PREGLEDNE KARTE ATARA, HIDROGEOLOŠKE, HIDROLOŠKE, TEMATSKE): ZA RAZMERU 1:20000 I 1:25000, PO LISTU KARTE 1.780 ZA RAZMERE SITNIJE OD 1:25000 DO RAZMERE KRUPNIJE OD 1:400000, PO LISTU KARTE 3.670 RAZMERE OD 1:400000 DO 1:1000000, PO ZA LISTU KARTE 4.720 ZA IZDAVANjE DOKUMENATA, I TO: ZA ŠTAMPANjE DOKUMENATA IZ ARHIVE DO FORMATA A4: ZA PRVA TRI LISTA 210 ZA SVAKI SLEDEĆI LIST 50 ZA ŠTAMPANjE DOKUMENATA IZ ARHIVE OD FORMATA VEĆEG OD A4 DO FORMATA MANjEG OD A2: ZA PRVA TRI LISTA 420 ZA SVAKI SLEDEĆI LIST 110 ZA ŠTAMPANjE DOKUMENATA IZ ARHIVE OD FORMATA A2 DO FORMATA MANjEG OD A0, PO LISTU 730 ZA ŠTAMPANjE DOKUMENATA IZ ARHIVE OD FORMATA A0 I VEĆEG, PO LISTU 1.260 ZA SKENIRANjE I GEOREFERENCIRANjE, I TO: ZA SKENIRANjE DOKUMENTACIJE U REZOLUCIJI 300 DPI, FORMATU TIFF G4 I JPEG, PUN KOLOR (RGB): DO FORMATA MANjEG OD A4, PO LISTU PLANA/ KARTE 60 OD FORMATA A4 DO FORMATA MANjEG OD A3, PO LISTU PLANA/ KARTE 110 OD FORMATA A3 DO FORMATA MANjEG OD A2, PO LISTU PLANA/ KARTE 210 OD FORMATA A2 DO FORMATA MANjEG OD A1, PO LISTU PLANA/ KARTE 420 OD FORMATA A1 DO FORMATA MANjEG OD A0, PO LISTU PLANA/ KARTE 1.310 OD FORMATA A0 DO FORMATA 1600 X 1000 MM, PO LISTU PLANA/ KARTE 2.520 ZA GEOREFERENCIRANjE GEODETSKIH PLANOVA ILI KARATA, PO LISTU PLANA/ KARTE 730 ZA PRIPREMU RASTERSKIH PODLOGA, ISECANjE PREMA TRAŽENOM OBUHVATU, PO LISTU PLANA/ KARTE 370 NAPOMENA: TAKSA IZ STAVA 3. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA UVEĆAVA SE ZA:1) ISPORUKU U KOMPRIMOVANOM DJVU FORMATU ZA 10% PROPISANE TAKSE; 2) UVEĆANjE REZOLUCIJE SKENIRANjA ZA SVAKIH 100 DPI ZA 30% PROPISANE TAKSE; 3) SKENIRANjE UKORIČENE DOKUMENTACIJE ZA 30% PROPISANE TAKSE; 4) UNOS ATRIBUTA RASTERSKIH FAJLOVA (METAPODATAKA) U RASTERSKU BAZU PODATAKA ZA 100% PROPISANE TAKSE. TAKSA IZ STAVA 3. TAČKA 1) OVOG TARIFNOG BROJA UMANjUJE SE ZA: 1) SKENIRANjE U „GREJSKELU” (GRAYSCALE) ILI 8-BITNOM KOLORU ZA 50% PROPISANE TAKSE; 2) SKENIRANjE CRNO-BELO (B&W) ZA 70% PROPISANE TAKSE; 3) UMANjENjE REZOLUCIJE SKENIRANjA ZA SVAKIH 100 DPI ZA 30% PROPISANE TAKSE. AKO OBVEZNIK TAKSE IZ STAVA 3. OVOG TARIFNOG BROJA, PO JEDNOM ZAHTEVU SKENIRA VIŠE OD 50 DOKUMENATA, ODNOSNO GEOREFERENCIRA ILI TRANSFORMIŠE VIŠE OD 50 PLANOVA I KARATA, UKUPNA TAKSA ZA SKENIRANjE, GEOREFERENCIRANjE ILI TRANSFORMACIJU UMANjUJE SE, I TO: 1) OD 50 DO 100 KOMADA ZA 20% PROPISANE TAKSE; 2) OD 100 DO 1000 KOMADA ZA 30% PROPISANE TAKSE; 3) PREKO 1000 KOMADA ZA 50% PROPISANE TAKSE.

TARIFNI BROJ 215K

ZA IZVEŠTAJ IZ REGISTRA CENA NEPOKRETNOSTI O OSTVARENIM KUPOPRODAJAMA NEPOKRETNOSTI NA JEDNOM PODRUČJU 620 NAPOMENA: TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆA SE ZA UVID U ODREĐENE PODATKE REGISTRA CENA NEPOKRETNOSTI, I TO: O VRSTI I PODVRSTI PROMETOVANE NEPOKRETNOSTI, O POVRŠINI PROMETOVANE NEPOKRETNOSTI, O DATUMU PROMETA NEPOKRETNOSTI I O VALUTI I IZNOSU CENE. TAKSU IZ OVOG TARIFNOG BROJA NE PLAĆAJU JAVNI BELEŽNICI ZA UVID U PODATKE IZ REGISTRA CENA NEPOKRETNOSTI.

TARIFNI BROJ 215L

ZA POSEBNE RADOVE U POSTUPKU KATASTARSKOG I KOMASACIONOG PREMERA, I TO: ZA KOMASACIONU PROCENU ZEMLjIŠTA, PO SATU 1.960 ZA KATASTARSKO KLASIRANjE ZEMLjIŠTA, PO SATU 1.550 ZA BONITIRANjE ZEMLjIŠTA, PO SATU 1.440 ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANjE ZEMLjIŠTA, I TO: ZA ISPITIVANjE PH UZORKA U H2O I KCL, PO UZORKU 310 ZA ISPITIVANjE HIGROSKOPSKE VLAGE, PO UZORKU 110 ZA MEHANIČKU ANALIZU, PO UZORKU PIROFOSFATNOM „E” METODOM 1.050 ZA KVANTITATIVNO ODREĐIVANjE CACO3, PO UZORKU 210 ZA KVALITATIVNO ODREĐIVANjE CACO3, PO UZORKU 50 ZA ISPITIVANjE HIDROLITIČKE KISELOSTI „Y1”, PO UZORKU 310 ZA ISPITIVANjE SUME BAZA U UZORKU PO KAPENU „S”, PO UZORKU 310 ZA ISPITIVANjE HUMUSA PO KOCMANU, PO UZORKU 310 NAPOMENA: TAKSA IZ TAČ. 1) – 4) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE POSLE IZDAVANjA SPISA, ODNOSNO VRŠENjA RADNjE. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 100% ZA RADNjU IZVRŠENU U POSTUPKU VEŠTAČENjA.

TARIFNI BROJ 215Lj

ZA IZDAVANjE LICENCI I LEGITIMACIJA, I TO: ZA LICENCU ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE 8.390 ZA IZMENU LICENCE ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE 3.150 ZA GEODETSKU LICENCU I PEČAT 10.490 ZA LEGITIMACIJU ZA ZAPOSLENOG U GEODETSKOJ ORGANIZACIJI 1.360

TARIFNI BROJ 215M

ZA ANGAŽOVANjE STRUČNjAKA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, I TO: ZA PROJEKTOVANjE, PO SATU 2.040 ZA TEHNIČKE KONTROLE PROJEKTA, PO SATU 2.040 ZA STRUČNI NADZOR NAD GEODETSKIM RADOVIMA U OBLASTI PREMERA I KATASTRA (KATASTARSKI PREMER, KOMASACIONI PREMER I UREĐENjE ZEMLjIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM, TOPOGRAFSKI PREMER, GRAVIMETRIJSKI PREMER), PO SATU 2.010 ZA PREGLED I PRIJEM GEODETSKIH RADOVA U OBLASTI PREMERA I KATASTRA: ZA KATASTARSKI PREMER, PO HEKTARU 470 ZA KOMASACIONI PREMER I UREĐENjE ZEMLjIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM, PO HEKTARU 310 ZA TOPOGRAFSKI PREMER, PO HEKTARU 410 ZA STRUČNU OBUKU IZ OBLASTI PREMERA I KATASTRA, PO SATU 3.090 ZA STRUČNU OBUKU IZ OBLASTI PRIMENE GNSS TEHNOLOGIJE, PO SATU 3.620 ZA KONSULTANTSKE USLUGE, PO SATU 1.360 ZA IZRADU PROGRAMA GEOFIZIČKIH RADOVA (OBLAST GEOMAGNETIZAM, ELEKTROMAGNETIZAM I AERONOMIJA), PO SATU 1.360 ZA TEHNIČKU KONTROLU PROGRAMA GEOFIZIČKIH RADOVA, PO SATU 2.040 ZA PREGLED I NADZOR PROGRAMA GEOFIZIČKIH RADOVA, PO SATU 2.040 ZA PREGLED I NADZOR RADOVA U OBLASTI DRŽAVNOG GEOMAGNETSKOG PREMERA, PO SATU 2.040 ZA OSTALE POSLOVE KOJI SE OBAVLjAJU NA TERENU, PO SATU 870 ZA OSTALE POSLOVE KOJI SE OBAVLjAJU U KANCELARIJI, PO SATU 350 NAPOMENA: TAKSA IZ TAČKE 3) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 100% ZA RADNjU IZVRŠENU U POSTUPKU VEŠTAČENjA. TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA, OSIM ZA RADNjE IZ TAČKE 4), PLAĆA SE POSLE IZDAVANjA SPISA, ODNOSNO VRŠENjA RADNjE.

TARIFNI BROJ 215N

ZA GEOFIZIČKA MERENjA I ISPITIVANjA, I TO: ZA GEOFIZIČKA MERENjA (GEOMAGNETSKA, GEOELEKTROMAGNETSKA I AERONOMSKA MERENjA), PO DANU 52.440 ZA DNEVNE OPSERVATORIJSKE GEOMAGNETSKE, GEOELEKTRIČNE I JONOSFERSKE VARIJACIJE 26.220 ZA ELEKTROMAGNETSKA TERENSKA ISPITIVANjA, PO DANU 52.440 ZA PALEOMAGNETSKA ISPITIVANjA, I TO:: ZA PALEOMAGNETSKA TERENSKA ISPITIVANjA, PO DANU 36.700 ZA PALEOMAGNETSKA LABORATORIJSKA ISPITIVANjA, PO UZORKU 15.730 ZA SEIZMOMAGNETSKA ISPITIVANjA, PO DANU 52.440 ZA BAŽDARENjE INSTRUMENATA I UREĐAJA ZA GEOMAGNETSKA I GEOELEKTROMAGNETSKA MERENjA, PO DANU 52.440 ZA GEOMAGNETSKA MERENjA NA AERODROMIMA, PO DANU 52.440 NAPOMENA: TAKSA IZ TAČ. 1), 3), 4) I 5) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE U IZNOSU UVEĆANOM ZA 100% ZA RADNjU IZVRŠENU U POSTUPKU VEŠTAČENjA.

Tarifni broj 223a

Za zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinkog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti 1.240 Za rešenje o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti 18.730 Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi deviznog poslovanja 1.240 Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini 3.730

Tarifni broj 223b

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima 6.240 Za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima 187.320 Za rešavanje po zahtevu za dobijanje saglasnosti za promenu firme i sedišta rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 9.980 Za rešavnje po zahtevu za evidentiranje statusne promene i promene oblika organizovanja rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 9.980 Za izvod iz registra lica koja obavljaju delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 7.510 Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi sa delatnošću pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 1.240

Tarifni broj 223v

Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova 1.240 Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova 14.990 Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova 620 Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova 9.980 Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova 1.240 Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra 1.240 Za izdavanje kopija i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Devizni inspektorat PORESKA UPRAVA 1.240

TARIFNI BROJA 228A

ZA POLAGANjE STRUČNOG SPORTSKOG ISPITA 7.500 ZA PONOVNO POLAGANjE STRUČNOG SPORTSKOG ISPITA, PO PREDMETU 2.500

ČLAN 77.

ZA TAKSENE OBAVEZE KOJE SU NASTALE, A NISU PLAĆENE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, TAKSA SE PLAĆA U SKLADU SA ZAKONOM KOJI JE BIO NA SNAZI U VREME NASTANKA TAKSENE OBAVEZE, AKO JE TO POVOLjNIJE ZA OBVEZNIKA.

ČLAN 78.

USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM, IZVRŠIĆE SE U 2018. GODINI PRIMENOM INDEKSA POTROŠAČKIH CENA, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. APRILA 2018. GODINE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

ČLAN 79.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE ODREDBE:

1) ČLANA 40. ZAKONA O PROCENITELjIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 108/16), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

2) ČLANA 21. STAV 3. CARINSKOG ZAKONA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 18/10, 111/12, 29/15 I 108/16), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

3) ČLANA 69. STAV 3. ZAKONA O PATENTIMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 99/11), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

4) ČLANA 36. STAV 11. ZAKONA O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 38/15) KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

5) ČLANA 69. STAV 2. ZAKONA O ŽELEZNICI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 45/13 I 91/15), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

6) ČLANA 22. STAV 10, ČLANA 23. STAV 5, ČLANA 24. STAV 6, ČLANA 34. STAV 7, ČLANA 39. STAV 9, ČLANA 46. STAV 11, ČLANA 51. STAV 8, ČLANA 56. STAV 6, ČLANA 61. STAV 5, ČLANA 63. STAV 7, ČLANA 66. STAV 7, ČLANA 81. STAV 5, ČLANA 83. STAV 4, ČLANA 86. STAV 7. I ČLANA 91. STAV 5. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 104/13, 66/15-DR. ZAKON I 92/15), KAO I PODZAKONSKI PROPISI DONETI NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

7) ČLANA 18. ST. 3, 5. I 6, ČLANA 91. ST. 2. I 4, ČLANA 132. STAV 5. I ČLANA 165. STAV 5. ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNjIM VODAMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-DR. ZAKON, 92/16, 104/16-DR. ZAKON), KAO I PODZAKONSKI PROPISI DONETI NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

8) ČLANA 19. STAV 23. I ČLANA 21. STAV 8. ZAKONA O TRGOVAČKOM BRODARSTVU („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 96/15), KAO I PODZAKONSKI PROPISI DONETI NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

9) ČLANA 84E STAV 3. I ČLANA 121. STAV 5. ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 87/11, 104/13 I 18/15);

10) ČLANA 174. STAV 3, ČLANA 175. I ČLANA 181. STAV 2. TAČKA 12A) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15 I 47/17-AUTENTIČNO TUMAČENjE), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU ČLANA 181. STAV 2. TAČKA 12A) POMENUTOG ZAKONA;

11) ČLANA 18. STAVA 8. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 101/05 I 91/15), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

12) ČLANA 24. ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU I OSIGURANjU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 36/09, 88/10 I 38/15), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE;

13) ČLANA 20. STAV 20, ČLANA 23. STAV 8, ČLANA 25. ST. 9. I 10. I ČLANA 39. STAV 13. ZAKONA O UDžBENICIMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 68/15), KAO I PODZAKONSKI PROPISI DONETI NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

14) ČLANA 250. ST. 2. I 3. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 107/05, 72/09-DR. ZAKON, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-DR. ZAKON, 93/14, 96/15 I 106/15), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

15) ČLANA 45. ST. 2. I 3. ZAKONA O TRANFUZIJSKOJ MEDICINI („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 40/17), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

16) ČLANA 63. STAV 3. ZAKONA O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNjI („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 40/17), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA;

17) ČLANA 216. ST. 2. I 3. ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 30/10 I 107/12), KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVIH ZAKONSKIH ODREDABA.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ODREDBA ČLANA 20. STAV 11, ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE DA UTVRĐUJE VISINU TAKSE ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NjEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE U DELU KOJIM SE UTVRĐUJE VISINA TAKSE ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NjEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ODREDBA ČLANA 58. STAV 3, ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNjIM VODAMA U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA DA UTVRĐUJE TROŠKOVE POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA LOCMANA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE, U DELU KOJIM SE UTVRĐUJE VISINA TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA LOCMANA.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ODREDBA ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE MINISTRA NADLEŽNOG ZA RAD ZA PROPISIVANjE VISINE TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA I STAVA 4. TOG ČLANA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE, U DELU KOJIM SE PROPISUJE VISINA TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA, KAO I ODREDBA ČLANA 56. STAV 4. ISTOG ZAKONA U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE MINISTRA NADLEŽNOG ZA RAD ZA PROPISIVANjE VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANjE LICENCE IZ ST. 1. DO 3. TOG ČLANA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE U DELU KOJIM SE PROPISUJE VISINA TROŠKOVA ZA IZDAVANjE LICENCE.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ODREDBA ČLANA 179. STAV 2. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA ZA PROPISIVANjE TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I STAV 3. ISTOG ČLANA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE U DELU KOJIM SE PROPISUJE VISINA TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA, KAO I ODREDBA ČLANA 189. STAV 3. ISTOG ZAKONA U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA ZA PROPISIVANjE TROŠKOVA ZA DOBIJANjE NAZIVA PRIMARIJUS I STAV 4. TOG ČLANA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE U DELU KOJIM SE PROPISUJE VISINA TROŠKOVA ZA DOBIJANjE NAZIVA PRIMARIJUS.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ODREDBA ČLANA 178. STAV 5. ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI U DELU KOJI SE ODNOSI NA OVLAŠĆENjE MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA ZA PROPISIVANjE TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA POSLOVE NADZORA NAD RADOM I ŽIVOTNIM USLOVIMA POMORACA, KAO I PODZAKONSKI PROPIS DONET NA OSNOVU OVE ZAKONSKE ODREDBE U DELU KOJIM SE PROPISUJE VISINA TROŠKOVA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA POSLOVE NADZORA NAD RADOM I ŽIVOTNIM USLOVIMA POMORACA.

ČLAN 80.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar