Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR B RUDARSTVO Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas). Pod eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi i otkopavanju ležišta, kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini − metodama površinske i podzemne eksploatacije, kao i crpljenjem. Eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se i izvođenje radova na pripremi mineralnih sirovina, a u eksploataciji nafte i zemnih gasova i radovi na separaciji nafte i gasa, pripremi nafte i gasa na eksploatacionom polju za transport i skladištenje, izdvajanje prirodnih tečnih gasova (etan, propan, butan i prirodni gazolin) u degazolinažama i sličnim postrojenjima, kao i transport ovih sirovina sabirnim naftovodima i gasovodima na eksploatacionom polju. Pripremom mineralnih sirovina smatraju se svi procesi: usitnjavanja mineralnih sirovina (drobljenje, prosejavanje, mlevenje, klasiranje), koncentracije i/ili separacije korisnih minerala od jalovine (ručno ili automatsko odabiranje, gravitacijska, flotacijska, magnetska i elektrostatička koncentracija, luženje mineralnih sirovina i iskopina i dalje pripremanje rastvora u cilju koncentracije korisnih komponenti), odvodnjavanje proizvoda koncentracije odnosno separacije (zgušnjavanje, filtriranje i sušenje). Pod pripremom mineralnih sirovina smatraju se i svi procesi okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata, separacije peska, šljunka i kamena, kao i procesi primarne prerade ukrasnog i drugog kamena. Rudarske delatnosti su razvrstane na oblasti, grane i grupe, prema glavnom mineralu, odnosno metalu koji se eksploatiše. Oblasti 05 i 06 obuhvataju eksploataciju energetskih sirovina (uglja, nafte i prirodnog gasa), a oblasti 07 i 08 − eksploataciju ruda metala, ostalih ruda i kamena. Pojedine tehničke aktivnosti u ovom sektoru mogu se vršiti i od strane trećih pravnih lica, odnosno specijalizovanih preduzeća, kao industrijske usluge (oblast 09). Ne obuhvata: – preradu ekstrahovanih sirovina iz rudnika, sektor C (Prerađivačka industrija) – korišćenje neprerađenih materijala u cilju uređenja terena u građevinarstvu, sektor F (Građevinarstvo) – flaširanje pijaćih i mineralnih voda na izvorištima i eksploatacionim bunarima, odnosno bušotinama, del.11.07 – procese usitnjavanja u cilju daljeg tretiranja pojedinih materijala (gline, kamena i drugih minerala) koji se ne izvode u konjunkciji sa rudarskim operacijama, del. 23.9 05 Eksploatacija uglja Obuhvata podzemnu i površinsku eksploataciju uglja i procese pripreme mineralnih sirovina (čišćenje, separacija i drugo) koji se obavljaju na eksploatacionom polju u cilju dobijanja tržišnog proizvoda. Ne obuhvata proizvodnju koksa (del. 19.10), prateće usluge pri eksploataciji uglja (del. 09.90), kao ni briketa od nafte (del.19.20). 05.1 Eksploatacija kamenog uglja i antracita 05.10 Eksploatacija kamenog uglja i antracita Obuhvata: – podzemnu i površinsku eksploataciju kamenog uglja – čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara kamenog uglja i antracita – iskorišćavanje sitnih frakcija antracita iz jalovinskih deponija Ne obuhvata: – eksploataciju mrkog uglja i lignita, del. 05.20 – eksploataciju treseta, del. 08.92 – uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90 – proizvodnju koksa i ostalih produkata koksovanja, del. 19.10 – građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12 05.2 Eksploatacija lignita i mrkog uglja 05.20 Eksploatacija lignita i mrkog uglja Obuhvata: – podzemnu i površinsku eksploataciju lignita i mrkog uglja – čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara lignita i mrkog uglja Ne obuhvata: – eksploataciju kamenog uglja i antracita, del. 05.10 – eksploataciju treseta, del. 08.92 – uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90 – građevinske radove pri izgradnji rudnika, del.43.12 06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa Obuhvata eksploataciju sirove nafte, kondenzata i prirodnog gasa na eksploa-tacionim poljima, eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih) peskova na eksploatacionim poljima radi dobijanja nafte, kao i prateće operacije, sve do transporta proizvoda van eksploatacionog polja. Ne obuhvata: – uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10 – istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10 – proizvodnju derivata nafte, del. 19.20 – geofizička snimanja i izradu geoloških karata, del. 71.12 06.1 Eksploatacija sirove nafte 06.10 Eksploatacija sirove nafte Obuhvata: – eksploataciju naftnih i naftno-gasnih ležišta – postupke za izdvajanje sirove nafte (dekantacija, desalinizacija, dehidratacija, stabilizacija, itd.) – eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih, bituminoznih) peskova i procese dobijanja sirove nafte Ne obuhvata: – istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10 – uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10 – proizvodnju derivata nafte, del. 19.20 – izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20 – cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50 06.2 Vađenje prirodnog gasa 06.20 Eksploatacija prirodnog gasa Obuhvata: – eksploataciju prirodnog gasa – izdvajanje kondenzata – isušivanje i razdvajanje frakcija tečnih ugljovodonika – desumporisanje gasa – utečnjavanje i regasifikaciju prirodnog gasa Ne obuhvata: – istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10 – uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i gasa, del. 09.20 – izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20 – proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11 – cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50 07 Eksploatacija ruda metala Obuhvata eksploataciju metaličnih mineralnih sirovina metodama podzemne i površinske eksploatacije. Eksploatacija obuhvata i procese pripreme mineralnih sirovina (usitnjavanje, flotacija, luženje, odvodnjavanje, itd.), kao i procese sinterovanja i kalcinacije koncentrata na eksploatacionom polju. Ne obuhvata: – prženje koncentrata pirita u cilju dobijanja sumporne kiseline, del. 20.13 – proizvodnju aluminijum-oksida iz ruda boksita, del. 24.42 – rad visokih peći i peći za topljenje ruda i koncentrata, del. 24 07.1 Eksploatacija ruda gvožđa 07.10 Eksploatacija ruda gvožđa Obuhvata: – eksploataciju ruda gvožđa – procese pripreme ruda gvožđa – aglomeraciju ruda gvožđa na eksploatacionom polju Ne obuhvata: – eskploataciju i pripremu ruda pirita i pirhotina, del. 08.91 07.2 Eksploatacija ostalih ruda metala Obuhvata eskploataciju ostalih ruda metala. 07.21 Eksploatacija ruda urana i torijuma Obuhvata: – eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma – proizvodnju žutog kolača Ne obuhvata: – obogaćivanje ruda urana i torijuma, del. 20.13 – proizvodnju metalnog urana iz uranovog oskida, del. 24.46 – topljenje i rafinaciju urana, del. 24.46 07.29 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala Obuhvata: – eksploataciju i pripremu ostalih ruda crnih, obojenih, lakih, legirajućih, plemenitih i retkih metala: * mangan, hrom, titan, vanadijum, nikl, kobalt, bizmut, volfram, kalaj, bakar, molibden, olovo i cink, antimon, živa, arsen, aluminijum, litijum, rubidijum i cezijum, berilijum, stroncijum, niobijum i tantal, cirkonijum i hafnijum, skandijum, germanijum, renijum, talijum, galijum, kadmijum, indijum, selen i telur, kao i grupa elemenata retkih zemalja * zlato, srebro i platinska grupa metala (platina, paladijum, iridijum, osmijum, rutenijum i rodijum) Ne obuhvata: – eksploataciju i pripremu ruda urana i torijuma, del. 07.21 – proizvodnju aluminijum-oksida iz boksita, del. 24.42 – proizvodnju niklovog i bakrovog sulfata, del. 24.44 i 24.45 08 Ostalo rudarstvo Obuhvata eksploataciju ruda, kamena i sirovina za proizvodnju građevinskih materijala u rudnicima, kamenolomima, šljunkarama (van korita rečnih tokova) itd. Proizvodi se najčešće koriste u građevinarstvu (pesak, šljunak, kamen) kao sirovine za proizvodnju cementa, opeke i drugih materijala i hemikalija (glina, laporac, krečnjak i drugo). Ne obuhvata dalju preradu ruda i kamena (osim drobljenja, mlevenja, rezanja, pranja, sušenja, separacije, mešanja). 08.1 Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale 08.11 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede Obuhvata: – eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.) – lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena – eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka – eksploataciju gipsa i anhidrita – eksploataciju krede i dolomita Ne obuhvata: – eksploataciju sirovina za hemijsku industriju i proizvodnju mineralnih đubriva, del. 08.91 – proizvodnju kalcinisanog dolomita kreča, del. 23.52 – rezanje, oblikovanje i glačanje arhitektonskog kamena van kamenoloma, del. 23.70 08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina Obuhvata: – eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka – drobljenje i prosejavanje šljunka – eksploataciju građevinskog peska – eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina Ne obuhvata: – eksploataciju uljnog (bituminoznog, katranskog) peska, del. 06.10 08.9 Eksploatacija ostalih ruda i kamena 08.91 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija Obuhvata: – eksploataciju fosforita i kalijumovih soli – eksploataciju samorodnog sumpora – eksploataciju pirita i pirhotina – eksploataciju barita i viterita (barijum-sulfata i barijum-karbonata), kizerita (magnezijum-sulfata), borata (minerala bora) – eksploataciju jadarita (natrijum-bor-litijum silikat hidroksida) do proizvodnje borne kiseline, litijum-karbonata i natrijum-sulfata na eksploatacionom polju primenom procesa pripreme mineralnih sirovina – eksploataciju prirodnih pigmenata, fluorita i drugih minerala kao sirovina za hemijsku industriju – eksploataciju guana Ne obuhvata: – eksploataciju halita (natrijum-hlorida), del. 08.93 – prženje koncentrata pirita, del. 20.13 – proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15 08.92 Eksploatacija treseta Obuhvata: – eksploataciju treseta – primarnu preradu treseta radi poboljšanja kvaliteta, lakšeg skladištenja ili transporta Ne obuhvata: – uslužne delatnosti kod eksploatacije treseta, del. 09.90 – proizvodnju briketa od treseta, del. 19.20 – proizvodnju baštenske zemlje (smese treseta, humusa, peska, gline, đubriva i sl.), del. 20.15 – proizvodnju proizvoda od treseta, del. 23.99 08.93 Eksploatacija natrijum-hlorida Obuhvata: – eksploataciju halita (natrijum-hlorida) iz ležišta, uključujući rastvaranje i pumpanje – proizvodnju soli isparavanjem morske vode ili drugih slanih voda – usitnjavanje, prečišćavanje i rafinaciju soli koje obavlja proizvođač Ne obuhvata: – preradu soli radi dobijanja jestive soli, npr. jodiranje bez eksploatacije, del. 10.84 – proizvodnju pijaće vode desalinizacijom slanih voda, del. 36.00 08.99 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala Obuhvata: – eksploataciju različitih minerala kao što su: * abrazivi, azbest, fosilno brašno, grafit, talk, feldspat i dr. * drago i poludrago kamenje, kvarc, liskun i dr. * prirodni asfalt i bitumen 09 Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima Obuhvata specijalizovane usluge u rudarstvu, za naknadu. Ovo obuhvata usluge kod istraživanja mineralnih sirovina od prospekcije do detaljnih istraživanja ležišta, kao što su uzorkovanje i obrada uzoraka, izvođenje istražnog bušenja, izrada eksploatacionih bušotina za naftu, hidrogeološka i geomehanička ispitivanja, miniranja u rudnicima, izrada jamskih prostorija, iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke, kao i transport rude na eksploatacionom polju do postrojenja za pripremu mineralnih sirovina itd. 09.1 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa 09.10 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa Obuhvata: – usluge koje se obavljaju pri istraživanju i eksploataciji nafte i gasa za naknadu: * usluge pri prospekcijskim i detaljnim geološkim istraživanjima * istražno bušenje i izvođenje ostalih radova u konjukciji s tim * utečnjavanje ili regasifikaciju u cilju transporta na eksploatacionom polju * usluge odvodnjavanja i pumpanja za naknadu * probno bušenje u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa Ne obuhvata: – navedene aktivnosti koje obavlja sam nosilac odobrenja za istraživanje ili eksploataciju naftnog ili gasnog polja, del. 06.10 i 06.20 – servisiranje i održavanje rudarskih mašina i uređaja, del. 33.12 – utečnjavanje ili regasifikaciju koja se obavlja kod transporta van eksploatacionog polja, del. 52.21 – inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12 09.9 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda 09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u oblastima 05, 07 i 08 za naknadu. Obuhvata: – usluge kod istraživanja mineralnih sirovina – miniranja u rudnicima – izradu jamskih prostorija – iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke – transport rude na eksploatacionom polju – odvodnjavanje i ispumpavanje – istražno bušenje i sondiranje Ne obuhvata: – upravljanje rudnicima i kamenolomima za naknadu, del. 05, 07 i 08 – servisiranje i održavanje rudarske mehanizacije, del. 33.12 – inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12

Ostavite komentar