Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR E SNABDEVANjE VODOM; UPRAVLjANjE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANjE PROCESA UKLANjANjA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI U ovaj sektor svrstane su aktivnosti u vezi sa procesom uklanjanja raznih formi otpada (uključujući sakupljanje i obradu), poput čvrstog ili tečnog industrijskog otpada ili otpada iz domaćinstava, kao i aktivnosti kontrole kontaminiranih deponija. Krajnji proizvod procesa obrade otpada ili otpadnih voda može biti (trajno) uklonjen ili može da postane input za druge proizvodne procese. Aktivnosti snabdevanja vodom takođe su svrstane u ovaj sektor. 36 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora, kao i distribucija vode različitim sredstvima. 36.0 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi. Obuhvata: – skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl. – skupljanje kišnice – prečišćavanje vode – obradu vode u industrijske i druge svrhe – desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode – distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način – rad kanala za navodnjavanje Ne obuhvata: – rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, del. 01.61 – obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, del. 37.00 – cevovodni transport vode, del. 49.50 37 Uklanjanje otpadnih voda Obuhvata rad kanalizacionih sistema ili uređaja za različitu obradu vode, prečišćavanje otpadnih voda, skupljanje otpada iz vode, njegovo odstranjivanje i odlaganje. 37.0 Uklanjanje otpadnih voda 37.00 Uklanjanje otpadnih voda Obuhvata: – rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda – skupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta – pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta – obradu/prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa – održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda Ne obuhvata: – dekontaminaciju površinskih i podzemnih voda na mestu zagađenja, del. 39.00 – čišćenje i odgušivanje kanalizacionih cevi u zgradama, del. 43.22 38 Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija Obuhvata sakupljanje, tretman i odlaganje otpada (otpadnih materija). Takođe obuhvata odvoženje otpada i obavljanje pripremnih radnji za tretman na pr. (razvrstavanje otpada u posebne tokove otpada). 38.1 Skupljanje otpada Obuhvata skupljanje kućnog (komunalnog) i komercijalnog otpada u kontejnere. To uključuje posebno sakupljanje otpada koji nije opasan od opasnog otpada, na pr. kućni otpad, korišćene baterije, korišćeno jestivo ulje i masnoće, korišćeno motorno ulje kao i građevinski otpad. 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan Obuhvata: – sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti – sakupljanje reciklabilnih materijala – sakupljanje otpada sa javnih površina – sakupljanje građevinskog otpada – sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak – sakupljanje tekstilnog otpada – aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad Ne obuhvata: – skupljanje opasnog otpada, del. 38.12 – rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21 – rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32 38.12 Skupljanje opasnog otpada Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport. Obuhvata: – sakupljanje opasnog otpada kao što su: * korišćena motorna ulja * biološki opasan otpad * nuklearni otpad * korišćene baterije – aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad Ne obuhvata: – čišćenje i sanaciju kontaminiranih objekata, miniranih lokacija, zemljišta, zatim podzemnih voda, odstranjivanje azbesta, del. 39.00 38.2 Tretman i odlaganje otpada Obuhvata odlaganje, tretman pre odlaganja, za različite vrste otpada i na različite načine, kao što je tretman organskog otpada u cilju odlaganja, tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i dr. kontaminirani otpad; tretman i odlaganje radioaktivnih otpada iz bolnica, istovaranje otpadaka na zemlju ili u vodu, zakopavanje ili zaoravanje ostataka; odlaganje korišćene robe kao frižidera, da se eliminiše štetan otpad, odlaganje otpada nastalog inseneracijom ili sagorevanjem. Uključuje i dobijanje energije prilikom procesa insineracije. Ne obuhvata: – tretman i odlaganje otpadnih voda, del. 37.00 – ponovno iskorišćavanje otpadnog materijala, del. 38.3 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst: – rad deponija neopasnog otpada – odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu. – tretman organskog otpada za odlaganje Ne obuhvata: – insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22 – rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir, plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32 – dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00 38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata: – rad postrojenja za tretman opasnog otpada – tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada – insineracija opasnog otpada – odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije – tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući: * tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica * inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja Ne obuhvata: – ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13 – insineracija neopasnog otpada, del. 38.21 – dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00 38.3 Ponovna upotreba materijala 38.31 Demontaža olupina Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala. Ne obuhvata: – odlaganje iskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del. 38.22 – demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G 38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije. Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije. Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije: – mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl. – mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona – sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila – druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje – regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma – regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina – sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.) – prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate – drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla – drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina – prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina – prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine. Ne obuhvata: – proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija) – prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13 – pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10 – ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2 – tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21 – tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21 – dobijanje energije tokom procesa insineracije neopasnog otpada, del. 38.21 – tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22 – tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22 – trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77 39 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom Obuhvata obezbeđivanje usluga sanacije i rekultivacije, kao što su: čišćenje kontaminiranih objekata i lokacija, zemljišta, površinskih i podzemnih voda. 39.0 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom 39.00 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom Obuhvata: – dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda – dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije – dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija – čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje – odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija – ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine Ne obuhvata: – uništavanje štetočina u poljoprivredi, del. 01.61 – prečišćavanje vode, del. 36.00 – tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21 – tretman i odlaganje opasnog otpada, del. 38.22 – čišćenje puteva, pranje ulica i odstranjivanje leda i snega, del. 81.29

Ostavite komentar