Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE Obuhvata pružanje usluga prevoza putnika i tereta u železničkom, cevovodnom i drumskom saobraćaju, saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju, redovnom ili vanrednom, pružanje usluga u pratećim delatnostima (poput usluga na terminalima i parkinzima), zatim skladištenje, manipulisanje teretom itd. Obuhvata i izdavanje saobraćajnih sredstava u najam, s vozačem ili operaterom. Obuhvata i poštansku i kurirsku delatnost.   Ne obuhvata: – velike popravke ili rekonstrukcije saobraćajnih sredstava, osim motornih vozila, del. 33.1 – izgradnju, održavanje i popravljanje puteva, železničkih pruga, luka, pristaništa i aerodroma, del. 42 – održavanje i popravljanje motornih vozila, del. 45.20 – iznajmljivanje saobraćajnih sredstava bez vozača ili operatera, del. 77.1 i 77.3   49 Kopneni saobraćaj i cevovodni transport   Obuhvata prevoz putnika i tereta drumom i prugom, kao i transport tereta cevovodima.   49.1 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni   49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni   Obuhvata: – prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava između dva grada na dužim rastojanjima – prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava na području jednog regiona – prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje kao sastavnog dela poslovanja prevoznika   Ne obuhvata: – prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu, del. 49.31 – delatnost putničkih terminala, del. 52.21 – aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21 – prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje koja nisu sastavni deo poslovanja prevoznika, del. 55.90 i 56.10   49.2 Železnički prevoz tereta   49.20 Železnički prevoz tereta   Obuhvata: – prevoz tereta na javnoj železničkoj infrastrukturi i na industrijskoj železnici – kombinovani prevoz tovarne jedinice železnicom, gde se početni ili završni deo prevoznog puta obavlja na kratkom rastojanju drumskim transportom   Ne obuhvata: – skladištenje, del. 52.10 – rad objekata i opreme na terminalu, del. 52.21 – aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21. – manipulisanje teretom, del. 52.24   49.3 Ostali kopneni prevoz putnika   Obuhvata sve ostale aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, izuzev prevoza putnika železnicom. Međutim, ovde je svrstan železnički prevoz koji se smatra gradskim odnosno prigradskim prevozom. 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika   Obuhvata: – kopneni prevoz putnika gradskim i prigradskim transportnim sistemima – prevoz do i od aerodroma i drugih putničkih terminala Ovde se mogu uključiti i različiti načini prevoza kao što su autobuski, tramvajski, trolejbuski, prevoz podzemnom železnicom, prevoz nadzemnom železnicom itd. Ovaj prevoz se vrši na redovnim relacijama, prema utvrđenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na određenim stanicama. Obuhvata: — prevoz uspinjačama, žičarama itd., ako su deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćajaprevoz od grada do aerodroma i od grada do železničkih stanica   Ne obuhvata: – daljinski prevoz putnika železnicom, del. 49.10   49.32 Taksi prevoz   Obuhvata: – taksi prevoz – ostalo iznajmljivanje putničkih vozila s vozačem   49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju   Obuhvata: – ostali prevoz putnika drumom: * redovni autobuski međumesni prevoz * vanredni prevoz (čarter-prevoz), npr. u svrhe ekskurzije, i ostale povremene usluge prevoza * prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu – prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima ako nisu deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja – prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih – prevoz putnika vozilima koja vuku životinje   Ne obuhvata: – prevoz kolima hitne medicinske pomoći, del. 86.90   49.4 Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja   Obuhvata sve aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom tereta, osim prevoza tereta železničkim saobraćajem.   49.41 Drumski prevoz tereta   Obuhvata: – sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom: * prevoz trupaca * prevoz životinja * prevoz rashlađenog tereta * prevoz teškog tereta * prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama, kao i sakupljanje mleka s farmi * prevoz automobila * prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja * iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem * prevoz tereta vozilima koja vuku ljudi ili životinje Ne obuhvata: – prevoz trupaca u šumi u okviru aktivnosti seče, del. 02.40 – snabdevanje vodom pomoću kamiona i cisterni, del. 36.00 – prevoz otpada kao sastavni deo aktivnosti skupljanja otpada, del. 38.11 i 38.12 – rad terminalske opreme za rukovanje teretom, del. 52.21 – pakovanje u cilju priprema za transport, del. 52.29 – poštanske i kurirske aktivnosti, del. 53.10 i 53.20   49.42 Usluge preseljenja   Obuhvata: – usluge preseljenja poslovnih subjekata i domaćinstava drumskim saobraćajem   49.5 Cevovodni transport   49.50 Cevovodni transport   Obuhvata: – prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima – rad pumpnih stanica   Ne obuhvata: – distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa, vode ili pare, del. 35.22, 35.30 i 36.00 – transport tečnosti kamionima, del. 49.41   50 Vodeni saobraćaj   Obuhvata redovan i vanredan prevoz putnika i tereta vodenim putem, kao i aktivnosti koje se obavljaju pomoću potiskivača ili tegljača, čamaca za ekskurzije, trajekta, taksi-prevoznika na vodenim putevima, zatim krstarenja, obilaske itd. Iako je lokacija pokazatelj razlike između pomorskog i saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima, odlučujući faktor razlikovanja ove dve vrste saobraćaja jeste tip plovila koje se koristi. Transport brodovima koji se koriste u pomorskom saobraćaju svrstan je u grane 50.1 i 50.2, dok je transport ostalim brodovima svrstan u grane 50.3 i 50.4.   Ne obuhvata poslove koji se obavljaju u restoranima i barovima (del. 56.10 i 56.30) ako ih obavljaju jedinice koje nisu u sastavu organizacije koja se bavi prevozom putnika i tereta. 50.1 Pomorski i priobalni prevoz putnika   Obuhvata prevoz putnika plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen i prevoz putnika npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.   50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika   Obuhvata: – prekomorski prevoz putnika, kao i prevoz u priobalnim morskim vodama, redovan i vanredan: * rad brodova za ekskurzije, krstarenja ili obilaske * rad trajekta i taksi-prevoz na vodenim putevima – iznajmljivanje brodova s posadom u turističke svrhe i prevoz u priobalnim morskim vodama (npr. za ribarski izlet)   Ne obuhvata: – aktivnosti restorana i barova na brodovima kada ih obavljaju samostalne jedinice, del. 56.10 i 56.30 – iznajmljivanje brodova i jahti za zabavu bez posade, del. 77.21 – iznajmljivanje komercijalnih brodova bez posade, del. 77.34 – aktivnosti plovećih kazina, del. 92.00   50.2 Pomorski i priobalni prevoz tereta   Obuhvata prevoz tereta plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen prevoz tereta npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.   50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta   Obuhvata: – prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni – prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd. – iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama   Ne obuhvata: – skladištenje tereta, del. 52.10 – operacije u luci i ostale pomoćne aktivnosti kao što su: * pristajanje, pilotaža (brodovima), prevoženje baržama, spasavanje i dr., del. 52.22 * manipulisanje teretom, del. 52.24 – iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34   50.3 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima   Obuhvata prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, brodovima koji nisu pogodni za pomorski prevoz.   50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima   Obuhvata: – prevoz putnika rekama, kanalima, jezerima i ostalim unutrašnjim plovnim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa – iznajmljivanje turističkih brodova i jahti s posadom, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima   Ne obuhvata: – iznajmljivanje brodova za zabavu i jahti bez posade, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima, del. 77.21   50.4 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima   Obuhvata prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, plovilima koja nisu pogodna za pomorski prevoz.   50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima   Obuhvata: – prevoz tereta rekama, kanalima, jezerima ili drugim unutrašnjim vodenim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa – iznajmljivanje prevoznih sredstava (brodova) s posadom, za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima   Ne obuhvata: – manipulisanje teretom, del. 52.24 – iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34   51 Vazdušni saobraćaj   Obuhvata prevoz putnika i tereta vazdušnim putem ili u vasioni.   Ne obuhvata: – tretiranje zasejanih površina pomoću vazduhoplova, del. 01.61 – popravljanje i održavanje aviona i avionskih motora, del. 33.16 – pružanje usluga na aerodromu, del. 52.23 – reklamiranje iz vazduha, del. 73.11 – snimanje iz vazduha, del. 74.20   51.1 Vazdušni prevoz putnika   51.10 Vazdušni prevoz putnika   Obuhvata: – prevoz putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letenja – čarter-letove – letove radi razgledanja panorame – iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza putnika – aktivnosti ostale civilne avijacije kao što su: * prevoz putnika od strane aeroklubova u svrhu obuke ili zabave   Ne obuhvata: – iznajmljivanje vazduhoplovne opreme bez posade, del. 77.35   51.2 Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj   51.21 Vazdušni prevoz tereta   Obuhvata: – prevoz tereta vazdušnim putem na redovnim linijama, s utvrđenim redom letenja – vanredni prevoz tereta vazdušnim putem – iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza tereta   51.22 Vasionski saobraćaj   Obuhvata: – lansiranje satelita i vasionskih vozila – vasionski prevoz putnika i tereta   52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju   Obuhvata skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju kao što su aktivnosti u okviru transportne infrastrukture (npr. aerodroma, luka, tunela, mostova itd.), aktivnosti transportnih agencija i manipulisanje robom.   52.1 Skladištenje   52.10 Skladištenje   Obuhvata: – rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su: * silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr. – skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama) – trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja   Ne obuhvata: – parkirališta za motorna vozila, del. 52.21 – rad objekata i opreme za samostalno skladištenje i čuvanje – iznajmljivanje slobodnog prostora, del. 68.20   52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju   Obuhvata aktivnosti kojima se prati i podržava prevoz putnika i tereta, kao što su one u okviru delova transportne infrastrukture, ili manipulaciju robom neposredno pre ili posle obavljenog prevoza ili između pojedinih etapa prevoza. Obuhvata rad i održavanje svih transportnih objekata i opreme. 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju   Obuhvata: – aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta: * rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom * upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture) * prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. – menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje – vuču vozila i pomoć na putu – pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza   Ne obuhvata: – manipulaciju teretom, del. 52.24   52.22 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju   Obuhvata: – aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili tereta u vodenom saobraćaju: * rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa * rad vodenih prevodnica i dr. * navigaciju, pilotažu i pristajanje * spasavanje, prevoženje tegljanicama i potisnicama i dr. * rad svetionika   Ne obuhvata: – manipulaciju teretom, del. 52.24 – rad marina, del. 93.29   52.23 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju   Obuhvata: – aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem: * rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr. * kontrolu aerodroma i vazdušnog saobraćaja * rad zemaljske službe na aerodromima i dr. – protivpožarnu zaštitu i odbranu na aerodromima   Ne obuhvata: – manipulaciju teretom, del. 52.24 – delatnost škola za letenje, del. 85.32 i 85.53   52.24 Manipulacija teretom   Obuhvata: – utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen – utovar u brodove i istovar iz njih – utovar u teretne železničke vagone i istovar iz njih   Ne obuhvata: – rad staničnih objekata, del. 52.21-52.23   52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju   Obuhvata: – poslove špedicije – organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima – organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki) – izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova – poslove carinskih zastupnika – poslove pomorskih i avio-špeditera – brokerske poslove za brodski i avionski prostor – rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe   Ne obuhvata: – kurirske aktivnosti, del. 53.20 – osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12 – delatnost putničkih agencija, del. 79.11 – delatnost organizatora putovanja, del. 79.12 – pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90   53 Poštanske aktivnosti   Obuhvata poštanske aktivnosti javnog i komercijalnog servisa, kao što su prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka (pismonosnih pošiljaka i paketa), pod različitim uslovima pružanja usluga. Poštanske aktivnosti uključuju i kurirske, ekspresne, hibridne, ubrzane, direktne i dr. poštanske usluge.   53.1 Poštanske aktivnosti javnog servisa   53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa   Poštanske aktivnosti javnog servisa su aktivnosti operatora koji rade pod jedinstvenim uslužnim sistemom u okviru jednog ili više određenih davalaca usluga. Aktivnosti podrazumevaju da pri obavljanju poštanskih usluga, poštanski operatori koriste poštansku mrežu, jedinice poštanske mreže, preradne centre, obavljaju prevoz pošiljka prema utvrđenoj putanji, prikupljaju i uručuju poštanske pošiljke. Mogu se uručiti/isplatiti poštanske pošiljke, npr. pismonosne pošiljke (pisma, dopisnice, štampane stvari, uputnice i dr.) i paketi, adresovana roba ili dokumenti. Ovde su uključene i druge usluge neophodne za podržavanje jedinstvenog uslužnog sistema: – prikupljanje poštanskih pošiljaka iz poštanskih sandučića, jedinica poštanske mreže, posredstvom ovlašćenog lica, u poslovnim prostorijama korisnika ili elektronskim putem. – prijem, prerada, prevoz i uručenje (dostava ili isporuka), unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema, u pružanju usluga može biti uključeno jedno ili više saobraćajnih sredstava privatnog ili javnog prevoza. – prijem, prenos i isplatu novčane uputnice Ne obuhvata: – poslovanje poštanskih štedionica i ostalo finansijsko poslovanje koje obavlja pošta, osim uputničkog prometa, del. 64.19   53.2 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa   53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa   Obuhvata usluge koje podrazumevaju posebne zahteve u pogledu načina (kurirske, ekspresne, ubrzane, hibridne i dr.) i kvaliteta prenosa: – prijem, prerada prevoz i uručenje unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema. U pružanju usluga može biti uključena jedna vrsta saobraćajnog sredstva privatnog/javnog prevoza ili više njih.  

Ostavite komentar