Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA   Obuhvata finansijske usluge, uključujući usluge osiguranja, reosiguranja, penzijskih fondova i pomoćne delatnosti u vršenju finansijskih usluga. Takođe obuhvata i delatnost holding kompanija, delatnost povereničkih fondova (trastova), investicionih fondova i sličnih finansijskih entiteta.   64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova   Obuhvata delatnosti koje se odnose na pribavljanje i redistribuciju finansijskih sredstava, osim osiguranja, penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja.   64.1 Monetarno posredovanje   Obuhvata pribavljanje finansijskih sredstava u obliku prenosivih depozita, tj. fondova sa fiksnom nominalnom vrednošću, koji se prikupljaju na dnevnoj osnovi, i to iz izvora primarno nefinansijskog karaktera, izuzimajući centralnu banku.   64.11 Centralna banka   Obuhvata: – emisiju i upravljanje nacionalnom valutom – nadzor i kontrolu ponude novca – primanje depozita koji se koriste za kliring između finansijskih institucija – nadzor bankarskog poslovanja – držanje deviznih rezervi države – obavljanje bankarskih poslova za državu   64.19 Ostalo monetarno posredovanje   Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima. Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd. Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su: – banke – štedionice – kreditne zadruge Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju: – poštanske žiro banke i poštanske štedionice – specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita – institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca   Ne obuhvata: – odobravanje stambenih i drugih vrsta kredita od strane nedepozitnih kreditnih institucija, del. 64.92 – obradu transakcija izvršenih putem kreditnih kartica, kliring i saldiranje za račun drugih lica, del. 66.19 64.2 Delatnost holding kompanija   64.20 Delatnost holding kompanija   Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave “držanjem“ sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadzerske poslove zavisnih privrednih društava.   Ne obuhvata: – aktivno rukovođenje privrednim društvima, strateško planiranje i odlučivanje u privrednim društvima, del. 70.10   64.3 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti   64.30 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti   Obuhvata pravne subjekte organizovane s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava za upravljanje fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i promenljivost cena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu delatnost.   Obuhvataju se: – otvoreni investicioni fondovi – zatvoreni investicioni fondovi – privatni investicioni fondovi – poverenički fondovi (trastovi), ostavinski fondovi i zastupnički ili poverenički računi kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika sredstava fonda u skladu sa uslovima ugovora o povereništvu (trastu), testamenta ili ugovora o zastupničkom računu – jedinični investicioni trastovi (unit investment trusts) i drugi fondovi i trastovi osnovani s ciljem uvećanja lične imovine ulagača ili osnivača   Ne obuhvata: – fondove i trastove koji stiču profit od proizvodnje ili prodaje dobara i usluga (videti njihovu pretežnu delatnost) – delatnost holding kompanija, del. 64.20 – penzijske fondove, del. 65.30 – upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30 – zadužbine, fondacije i fondove neprofitnog karaktera osnovane s ciljem dodeljivanja sredstava u humanitarne, kulturno-umetničke, naučne i slične svrhe (dodeljivanje nagrada, stipendija, bespovratne pomoći, donacija i sl.), del. 94.99 Povereničke ili fiducijarne usluge ličnog, administrativnog i izvršnog karaktera bez investicionog (portfolio) upravljanja obuhvataju se u okviru 66.19. Povereničke ili fiducijarne usluge koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova, obuhvataju se u okviru 66.30. 64.9 Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova   Obuhvata ostale vrste finansijskih usluga, osim onih koje pružaju monetarne institucije.   Ne obuhvata osiguranje i penzijske fondove, del. 65.   64.91 Finansijski lizing   Obuhvata usluge davanja imovine u zakup (lizing) kada period zakupa približno pokriva očekivani vek trajanja sredstva datog u zakup, pri čemu zakupac stiče suštinski sve koristi od njegove upotrebe i preuzima sve rizike koji su povezani sa vlasništvom nad sredstvom. Vlasništvo nad sredstvom može ali ne mora biti preneseno na zakupca po isteku zakupa. Ova vrsta zakupa pokriva sve ili gotovo sve troškove korišćenja iznajmljenog sredstva, uključujući i kamatu.   Ne obuhvata: – operativni lizing, prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77 64.92 Ostale usluge kreditiranja Obuhvata finansijske usluge koje se odnose na davanje zajmova od strane nedepozitnih institucija koje nisu uključene u monetarno posredovanje, pri čemu pozajmljivanje novčanih sredstava može imati različite oblike kao što su: gotovinski krediti, hipotekarni krediti, izdavanje kreditnih kartica i sl. U ovu grupa razvrstavaju se sledeće vrste usluga: – odobravanje potrošačkih kredita, tj. finansiranje kupovine dobara i usluga, osim od strane banaka i drugih monetarnih institucija – finansiranje međunarodne trgovine od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija (finansiranje trajnih obrtnih sredstava domaćih izvoznika, odobravanje kredita kupcima domaćih dobara i usluga u inostranstvu, kreditiranje i refinansiranje kredita domaćih izvoznika i drugi oblici finansiranja izvoza) – obezbeđivanje dugoročnih sredstava ekonomiji od strane nedepozitnih kreditnih institucija čiji su osnivači privredna društva (Industral banks/Industrial loan companes, nedepozitne) – drugi oblici pozajmljivanja novčanih sredstava izvan bankarskog sistema – odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija – usluge zalagaonica i založnih brokera   Ne obuhvata: – odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih institucija koje su istovremeno i depozitne institucije, tj. prikupljaju depozite, del. 64.19 – operativni lizing prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77 – donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99 Prikupljanje depozita i pozajmljivanje fondova iz ovih depozita uključuje se u 64.19. 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova   Obuhvata: – ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita: * faktoring * usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedzing instrumente * delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja) – aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92) – usluge investicionog bankarstva – dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun – garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12   Ne obuhvata: – finansijski lizing, del. 64.91 – poslovanje s hartijama od vrednosti za tuđ račun, del. 66.12 – trgovinu, lizing i davanje u zakup nepokretnosti, del. 68 – poslove naplate potraživanja za račun drugih lica bez otkupa dugova („bill collection“, „debt collection“), del. 82.91 – donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99   65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja   Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog, rentnog (anuitetnog) i neživotnog osiguranja i investiranje prihoda od premija s ciljem formiranja portfolija finansijskih sredstava koji će se koristiti za namirenje odštetnih zahteva vlasnika polisa u budućnosti. Uključuje obezbeđenje direktnog osiguranja, kao i reosiguranje.   65.1 Osiguranje   Obuhvata životno osiguranje sa značajnim elementima štednje ili bez njih i neživotno osiguranje.   65.11 Životno osiguranje   Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog osiguranja i rentnog (anuitetnog) osiguranja, polisa osiguranja od invaliditeta, od smrti izazvane nesrećnim slučajem i od gubitka dela tela ili oštećenja funkcionalnosti telesnih organa (sa značajnim elementima štednje ili bez njih).   65.12 Neživotno osiguranje   Obuhvata: – pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja: * od nesreća i požara * zdravstveno osiguranje * osiguranje putnika * osiguranje imovine * osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje * od novčanih gubitaka i od odgovornosti * standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd. 65.2 Reosiguranje   65.20 Reosiguranje   Obuhvata preuzimanje ukupnog rizika ili dela rizika u vezi sa postojećom polisom osiguranja inicijalno izdatom od strane drugih društava za osiguranje. 65.3 Penzijski fondovi   65.30 Penzijski fondovi Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond. Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova. Ne obuhvata: – upravljanje penzijskim fondovima, del. 66.30 – programe obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30   66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju   Obuhvata delatnosti koje su uključene u pružanje finansijskih usluga ili su blisko povezane sa ovim uslugama, ali koje same po sebi ne predstavljaju finansijske usluge. Podela ove delatnosti prvenstveno se vrši prema vrsti finansijske transakcije, odnosno fondu kojem se pružaju pomoćne usluge.   66.1 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova   Obuhvata obezbeđivanje fizičkog ili elektronskog mesta za olakšavanje kupovine i prodaje akcija, opcija, obveznica ili robnih zapisa.   66.11 Finansijske i robne berze   Obuhvata poslovanje i nadzor organizovanih i regulisanih finansijskih tržišta (osim nadzora koji sprovode državni organi), kao što su: – berze za robne zapise – berze za robne fjučers (futures) ugovore – berze hartija od vrednosti – berze akcija – berze za finansijske i robne opcije (opcijske ugovore)   66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom   Obuhvata: – operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova) – brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti – brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima – usluge menjačnica itd.   Ne obuhvata: – dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99 – investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30   66.19 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova   Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute: – obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama – usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom – usluge hipotekarnih konsultanata i brokera – usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja – obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti) Ne obuhvata: – delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22 – investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30   66.2 Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima   Obuhvata delatnost zastupnika i posrednika u prodaji polisa osiguranja i administrativne usluge povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, kao što su: obrada odštetnih zahteva, likvidacija šteta i posredovanje u regulisanju odštetnih zahteva (Third Party Administration − TPA).   66.21 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta   Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva: – obrada odštetnih zahteva: * likvidacija šteta * razmatranje i ocenjivanje rizika * ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta * likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem – namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti Ne obuhvata: – procenu nepokretnosti, del. 68.3 – procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90 – delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30   66.22 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju   Obuhvata: – delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja   66.29 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima   Obuhvata: – pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju: * administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari * aktuarske usluge   Ne obuhvata: – pomoćne delatnosti u pomorskom i rečnom saobraćaju u vezi sa havarijama, 52.22   66.3 Upravljanje fondovima   66.30 Upravljanje fondovima   Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata: – upravljanje investicionim fondovima – upravljanje penzijskim fondovima – upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima

Ostavite komentar