Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE   Obuhvata aktivnosti državne uprave koje obavlja državna administracija. Obuhvata donošenje zakona i sudsko tumačenje zakona i odgovarajućih propisa, kao i realizovanje programa koji su zasnovani na tim zakonima i propisima, zakonodavnu vlast, oporezivanje, narodnu odbranu, javni red i bezbednost, imigracione usluge, spoljne poslove i obavljanje poslove državne uprave. Ovaj sektor takođe obuhvata obavezno socijalno osiguranje. Pripadnost ovom sektoru ne određuje se na osnovu samog zakonskog ili institucionalnog statusa, već na osnovu karaktera opisanih aktivnosti. Delatnosti koje su klasifikovane na drugom mestu ne pripadaju ovom sektoru, iako se njima bave državne institucije. Na primer, upravljanje školskim sistemom (tj. propisi, kontrola, nastavni programi) pripada ovom sektoru, ali ne i podučavanje, koje je svrstano u sektor P. Zatvorske ili vojne bolnice svrstane su u sektor Q. Pojedine aktivnosti opisane u ovom sektoru mogu vršiti nevladine jedinice.   84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje   84.1 Državna uprava, ekonomska i socijalna politika   Obuhvata administraciju uopšte (npr. izvršna i zakonodavna vlast, finansijska administracija i dr. – na svim nivoima) i nadzor u socijalnoj i ekonomskoj oblasti.   84.11 Delatnost državnih organa   Obuhvata: – zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima – vođenje i nadzor fiskalnih poslova: * rad poreskih organa * naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa * upravu carina – izvršenje budzeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: * prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca – upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe – upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima Ne obuhvata: – upravljanje zgradama koje država poseduje ili uzima u zakup, del. 68.2 i 68.3 – upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje kvaliteta života pojedinaca i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.12 – upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, del. 84.13 – upravljanje istraživanjima i razvojem povezanim sa odbranom i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.22 – rad državnih arhiva, del. 91.01   84.12 Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja   Obuhvata: – upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe – sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti – raspodela donacija umetnicima – upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće – upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada – upravljanje programima za zaštitu životne sredine – upravljanje stambenim programima   Ne obuhvata: – prikupljanje, odstranjivanje i reciklažu otpadaka i otpadnih voda, del. 37, 38 i 39 – obavezno socijalno osiguranje, del. 84.30 – delatnost obrazovanja, sektor P – delatnost zdravstvene zaštite stanovništva, del. 86 – delatnost muzeja i drugih kulturnih ustanova, del. 91 – delatnost državnih biblioteka i arhiva, del. 91.01 – sportske i druge rekreativne delatnosti, del. 93   84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije   Obuhvata: – državno upravljanje različitim ekonomskim oblastima i njihovo uređenje, uključujući i raspodelu subvencija: poljoprivreda, korišćenje zemljišta, energetika i rudarstvo, infrastruktura, saobraćaj i veze, ugostiteljstvo i turizam, trgovina na veliko i malo – upravljanje istraživanjima za unapređenje ekonomske delatnosti, upravljanje razvojem, kao i fondovima namenjenim za te svrhe – upravljanje nuklearnim objektima – upravljanje opštim poslovima u oblasti rada – primena mera regionalnog razvoja, npr. mere za smanjenje nezaposlenosti – poslovi akreditacije, utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti – poslovi standardizacije, donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje standarda   Ne obuhvata: – delatnosti istraživanja i razvoja, del. 72   84.2 Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države   Ova grana obuhvata spoljne poslove, poslove odbrane i očuvanje javnog reda i bezbednosti.   84.21 Spoljni poslovi   Obuhvata: – spoljne poslove, aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama – rukovođenje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan državnih granica – pružanje pomoći stranim zemljama bez obzira na to da li se pomoć upućuje preko međunarodnih organizacija – pružanje vojne pomoći stranim zemljama – upravljanje spoljnom trgovinom, međunarodnom finansijskom i tehničkom pomoći   Ne obuhvata: – međunarodnu zaštitu lica izbeglih sa područja zahvaćenih katastrofom ili konfliktnim situacijama, del. 88.99   84.22 Poslovi odbrane   Obuhvata: – upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbrambene snage kao što su: * borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane * inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande * rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema * vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.) * zdravstvena zaštita vojnog osoblja – upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga – sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo – upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe   Ne obuhvata: – aktivnosti istraživanja i razvoja, del. 72 – pružanje vojne pomoći stranim zemljama, del. 84.21 – obezbeđenje hitnog snabdevanja u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, del. 84.24 – obrazovanje u vojnim školama, na fakultetima i akademijama, del. 85.4 – aktivnosti vojnih bolnica, del. 86.10 84.23 Sudske i pravosudne delatnosti   Obuhvata: – upravljanje sudovima i rad sudova za parnične, krivične, upravne, prekršajne i druge sudske postupke, kao i rad drugih pravosudnih organa, uključujući i javno tužilaštvo i zastupnika državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprve – donošenje sudskih odluka i tumačenje zakona – upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija   Ne obuhvata: – savetovanje i zastupanje u krivičnom postupku, građanskim i ostalim sporovima, del. 69.10 – aktivnosti zatvorskih škola, del. 85 – aktivnosti zatvorskih bolnica, del. 86.10   84.24 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti   Obuhvata: – upravljanje redovnim i rezervnim policijskim snagama i njihov rad, zatim rad lučkih, graničnih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga, uključujući regulisanje saobraćaja i registraciju stranaca, kao i vođenje evidencije o uhapšenima – obezbeđivanje hitne nabavke u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća   Ne obuhvata: – aktivnosti policijskih laboratorija, del. 71.20 – poslove odbrane, del. 84.22   84.25 Delatnost vatrogasnih jedinica   Obuhvata: – gašenje požara i zaštitu od požara – upravljanje redovnim i pomoćnim vatrogasnim brigadama za zaštitu od požara i njihov rad, gašenje požara, spasavanje ljudi i životinja, pružanje pomoći u civilnim nesrećama, prilikom poplava, u saobraćajnim nesrećama itd.   Ne obuhvata: – šumsku protivpožarnu službu ako ona delatnost ne obavlja samostalno, del. 02.40 – gašenje požara na naftnim i gasnim poljima, del. 09.10 – zaštitu od požara i gašenje požara na aerodromima ako se ne obavlja kao samostalna delatnost, del. 52.23   84.3 Obavezno socijalno osiguranje   84.30 Obavezno socijalno osiguranje   Obuhvata: – finansiranje obaveznih programa socijalne zaštite i upravljanje njima: * zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih * penzijsko osiguranje * programi koji ublažavaju gubitak prihoda tokom porodiljskog odsustva, privremene nesposobnosti za rad, usled smrti supružnika itd.   Ne obuhvata: – dobrovoljno socijalno osiguranje, del. 65.30 – usluge socijalne pomoći i socijalnog rada (bez smeštaja), del. 88.10 i 88.99

Ostavite komentar