Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA   Obuhvata delatnosti kojima se zadovoljavaju različite kulturne, zabavne ili rekreativne potrebe i interesovanja, uključujući izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, galerija i zbirki, zaštitu kulturnih dobara, održavanje igara na sreću, sportske i rekreativne aktivnosti.   90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti   Obuhvata aktivnosti kojima se zadovoljavaju kulturne potrebe korisnika i obezbeđuje zabava u za to namenjenim objektima. Obuhvaćene su proizvodnja, promocija i izvođenje predstava, održavanje umetničkih i zabavnih programa i priređivanje izložbi namenjenih publici; obezbeđivanje umetničkih, kreativnih i tehničkih mogućnosti za stvaranje umetničkih dela i izvođenje predstava.   Ne obuhvata: – rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; održavanje istorijskih mesta; aktivnosti nacionalnih parkova i prirodnih rezervata, del. 91 – kockanje i klađenje, del. 92 – sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti, del. 93 Neke jedinice koje obezbeđuju kulturne, zabavne i rekreativne sadržaje i usluge razvrstane su u druge grane i grupe kao što su: – proizvodnja i distribucija kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda, del. 59.11-59.13 – prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14 – emitovanje radijskih i televizijskih programa, del. 60.1 i 60.2   90.0 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti   Obuhvata aktivnosti u oblasti kreativnih i izvođačkih umetnosti i srodne aktivnosti.   90.01 Izvođačka umetnost   Obuhvata: – postavljanje pozorišnih i operskih i plesnih programa/predstava, pripremu izvođenja muzičkih programa (koncerata), kao i druge vrste scenskog izvođenja: * aktivnosti pozorišnih trupa, družina, orkestara ili muzičkih grupa i cirkusa * aktivnosti samostalnih umetnika kao što su glumci, plesači, muzičari i voditelji Ne obuhvata: – aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90 – audicije, del. 78.10   90.02 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti   Obuhvata: – pomoćne aktivnosti u okviru izvođačke umetnosti, pozorišnih plesnih predstava, koncerata i operskih predstava i drugih vrsta scenskog izvođenja: – aktivnosti reditelja, producenata, scenografa i scenskih radnika, majstora svetla – aktivnosti producenata ili organizatora umetničkih događaja, sa scenskom opremom ili bez nje   Ne obuhvata: – aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90 – audicije, del. 78.10   90.03 Umetničko stvaralaštvo   Obuhvata: – aktivnosti samostalnih umetnika kao što su vajari, slikari, crtači crtanih filmova, karikaturisti, graveri, bakroresci, litografi i dr. – aktivnosti pisaca, u svim oblastima, uključujući beletristiku, tehničke tekstove itd. – aktivnosti slobodnih novinara (umetničkih kritičara) – konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige Ne obuhvata: – izradu statua, osim umetničkih dela (skulptura), del. 23.70 – restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19 – proizvodnju filmova i video-filmova, del. 59.11 i 59.12 – restauraciju nameštaja (izuzimajući obnavljanje koje se obavlja u muzejima), del. 95.24   90.04 Rad umetničkih ustanova   Obuhvata: – delatnost koncertnih i pozorišnih dvorana i drugih umetničkih ustanova – delatnost učeničkih i studentskih kulturnih centara   Ne obuhvata: – prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14 – aktivnosti agencija za prodaju i rezervaciju karata, del. 79.90 – rad muzeja svih vrsta, del. 91.02   91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti   Obuhvata delatnost biblioteka i arhiva, muzeja, galerija i zbirki botaničkih i zooloških vrtova; upravljanje istorijskim mestima, prirodnim rezervatima i nacionalnim parkovima. Takođe obuhvata i aktivnosti u vezi sa očuvanjem i izlaganjem predmeta, istorijskih spomenika i prirodnih znamenitosti koje su od kulturno-istorijskog i obrazovnog značaja (npr. spomenici i mesta koja spadaju u svetsku kulturnu baštinu).   Ne obuhvata: – sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti kao što su aktivnosti plaža i rekreativnih parkova, del. 93   91.0 Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti   91.01 Delatnosti biblioteka i arhiva   Obuhvata: – dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe: * pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne * izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi * prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje * pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu – aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge   91.02 Delatnost muzeja galerija i zbirki   Obuhvata: – rad muzeja svih vrsta: * muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd. * prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja * ostalih specijalizovanih muzeja * muzeja na otvorenom prostoru – zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija)   Ne obuhvata: – aktivnosti komercijalnih umetničkih galerija, del. 47.78 – restauraciju umetničkih dela i muzejskih eksponata, del. 90.03 – aktivnosti arhiva i biblioteka, del. 91.01   91.03 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika   Obuhvata: – zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika Ne obuhvata: – obnavljanje i restauraciju ostalih lokacija i zgrada, sektor F   91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti   Obuhvata: – delatnost botaničkih i zoološih vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu – upravljanje zaštićenim područijima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa   Ne obuhvata: – aktivnosti u okviru pejzažne arhitekture i uređivanja i održavanja vrtova, del. 81.30 – aktivnosti na očuvanju terena za sportski lov i ribolov, del. 93.19   92 Kockanje i klađenje   Obuhvata funkcionisanje objekata za kockanje kao što su kazina, bingo sale, video-terminali, kockarnice i kladionice i pružanje kockarskih usluga, kao što je lutrija.   92.0 Kockanje i klađenje   92.00 Kockanje i klađenje   Obuhvata aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem kao što su: – prodaja listića lutrije (lozova i slično) – eksploatacija automata za igre na sreću – aktivnosti u vezi sa održavanjem virtuelnih kockarskih veb sajtova – klađenje i druge slične aktivnosti – klađenje izvan terena na kojima se odvijaju događaji u vezi s čijim se ishodima sprovodi klađenje – rad kazina, uključujući i kazina na plovnim objektima   93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti   Obuhvata rekreativne, zabavne i sportske delatnosti (izuzev aktivnosti muzeja, održavanja istorijskih mesta, botaničkih i zooloških vrtova, aktivnosti nacionalnih parkova, aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem).   Ne obuhvata dramsku, muzičku i druge vrste umetnosti, kao ni razonodu (izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesno izvođenje i izvođenje drugih vrsta scenske umetnosti), del. 90.   93.1 Sportske delatnosti   Obuhvata rad sportskih objekata; aktivnosti sportskih ekipa ili klubova koji prvenstveno učestvuju u sportskim događajima koji se odigravaju pred publikom za plaćene ulaznice; samostalne sportiste koji učestvuju u sportskom događaju pred publikom koja plaća ulaznice. Takođe obuhvata automobilske trke, trke pasa, konja i dr., kao i aktivnosti sportskih trenera koji pružaju posebne usluge učesnicima u sportskim priredbama ili takmičenjima. Uključuje delatnost arena i stadiona i ostale nepomenute aktivnosti u vezi sa organizovanjem, promocijom i upravljanjem sportskim priredbama. 93.11 Delatnost sportskih objekata   Obuhvata: – rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (otvoreni, ograđeni ili pokriveni, sa tribinama za sedenje ili bez njih): * fudbalski, hokejaški, kriket i ragbi stadioni * automobilske trkačke staze i trkačke staze za pse i konje * plivački bazeni i stadioni * tereni i stadioni za atletska takmičenja * hale i stadioni za zimske sportove * hale za hokej na ledu * hale za boks * tereni za golf * kuglane – organizaciju sportskih priredbi na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalne sportiste i amatere, u sopstvenim objektima; ova grupa obuhvata aktivnosti osoblja i rukovođenje osobljem koje radi u tim objektima   Ne obuhvata: – rad ski-liftova, del. 49.39 – iznajmljivanje opreme za sport i rekreaciju, del. 77.21 – delatnost fitnes-objekata, del. 93.13 – aktivnosti u parkovima i na plažama, del. 93.29   93.12 Delatnost sportskih klubova   Obuhvata rad sportskih klubova koji, bilo da su profesionalni, poluprofesionalni ili amaterski, omogućavaju svojim članovima da se bave sportskim aktivnostima: – fudbalom, kuglanjem, plivanjem, golfom, boksom, zimskim sportovima, šahom, atletikom, streljaštvom, itd.   Ne obuhvata: – sportsko podučavanje koje obezbeđuju treneri, del. 85.51 – rad sportskih objekata, del. 93.11 – organizaciju sportskih događaja na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, od strane sportskih klubova sa sopstvenim objektima ili ne, del. 93.11   93.13 Delatnost fitnes klubova   Obuhvata: – aktivnosti fitnes i bodi-bilding klubova   Ne obuhvata: – sportsko podučavanje koje obavljaju treneri, del. 85.51   93.19 Ostale sportske delatnosti   Obuhvata: – aktivnosti producenata ili promotera sportskih događaja – aktivnosti samostalnih sportista, sudija, merilaca vremena itd. – aktivnosti sportskih liga i njihovih nadzornih organa – aktivnosti povezane s promocijom sportskih događaja – aktivnosti u okviru štala, štenara i garaža – sportsko-rekreativni lov i ribolov u rezervatima – aktivnosti planinskih vodiča – pomoćne usluge u sportsko-rekreativnom lovu i ribolovu   Ne obuhvata: – iznajmljivanje sportske opreme, del. 77.21 – delatnost sportskih škola i škola za igre, del. 85.51 – aktivnosti sportskih instruktora, učitelja i trenera, del. 85.51 – organizaciju sportskih događaja od strane sportskih klubova, na otvorenom i zatvorenom, i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, del. 93.11 i 93.12 – aktivnosti organizovane u parkovima i na plažama, del. 93.29   93.2 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti   Obuhvata jedinice koje upravljaju objektima ili obezbeđuju usluge za različita rekreativna interesovanja korisnika. Uključuje delatnosti koje sadrže različite atraktivne sadržaje, kao što su mehanički ringišpil, tobogani, igre na vodi, predstave, performansi, tematske izložbe i uređene izletničke terene. Ne obuhvata sportske aktivnosti, zatim scenske, muzičke i druge umetnosti i aktivnosti razonode. 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova   Obuhvata rad zabavnih i tematskih parkova koji nude različite atraktivne sadržaje, kao što su tematske izložbe, predstave, performansi, mehanički ringišpil, tobogani i igre na vodi.   93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti   Obuhvata aktivnosti koje se odnose na razonodu i rekreaciju (izuzev delatnosti zabavnih i tematskih parkova), na drugom mestu nepomenute: – rad automata za igranje igrica – aktivnosti rekreativnih parkova (bez smeštaja) – organizaciju rada objekata za rekreaciju povezanih sa transportom, npr. marina – organizaciju rada objekata za rekreaciju, npr. skijaških staza – iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavnog dela rekreativnih sredstava – vašare i sajmove rekreativne prirode – aktivnosti plaža, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice itd. – organizaciju prostora za ples Ova grupa takođe uključuje delatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.   Ne obuhvata: – funkcionisanje žičara, uspinjača i ski-liftova, del. 49.39 – rekreativni ribolov na krstarenju, del. 50.10 i 50.30 – obezbeđivanje prostora i objekata za kratak boravak posetilaca u rekreativnim parkovima i kampovima, del. 55.30 – parkirališta za prikolice u kampovima, kampove za lov i ribolov, kamp-mesta i kamp-terene, del. 55.30 – usluge točenja pića u diskotekama, del. 56.30 – pozorišne i cirkuske grupe, del. 90.01

Ostavite komentar