Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. do 2013. godine

OPERATIVNI PLAN ZA SPROVOĐENjE

STRATEGIJE RAZVOJA KONKURENTNIH I INOVATIVNIH

MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE

Opšti cilj Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Rizici i pretpostavke Opšti cilj Strategije je razvoj preduzetničke ekonomije, zasnovane na znanju i inovativnosti, koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MSP i da značajno doprinese poboljšanju životnog standarda u Republici Srbiji. Ovaj cilj Strategije ostvariće se kroz realizaciju mera, zadataka i aktivnosti utvrđenih kroz pet stubova. broj registrovanih MSPPbroj novih preduzeća koji uspešno opstaju u prvim godinama poslovanjastopa rasta i razvoja sektora MSP broj novih radnih mesta u sektoru MSPstopa rasta zaposlenosti učešće sektora MSP u ukupnom izvozu stopa rasta izvozaspoljno trgovinski bilansindikatori razvijenosti opština i regionaindikatori konkurentnostiindikatori Indeksa politike MSPBDP po glavi stanovnika (per capita)indikatori inovativnosti Registar privrednih subjekata APR Izveštaji o MSP Republičkog zavoda za razvoj SrbijePodaci RZSEvropska povelja o malim preduzećima i izveštaji OECDSvetska banka – “Doing business“SEF – Globalni indeks konkurentnostiTabelarni prikaz indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard)GEM – Istraživanje i merenje preduzetničkih aktivnosti politička nestabilnost i nepostojanje konsenzusa o važnim pitanjima unutrašnje i spoljne politike ograničena finansijska sredstva za podsticanje razvoja preduzetništva i sektora MSP slaba organizovanost sektora MSP i nedostatak dijaloga i partnerstva sa javnim sektorom;nedovoljna spremnost preduzetnika da usvajaju nova znanja i veštinenedovoljni kapaciteti javnog i privatnog sektora da u potpunosti iskoriste raspoložive resurse (pretpristupne fondove EU, razvojne programe EU i drugih međunarodnih institucija, donatorske programe za razvoj podrške MSP)

Ciljevi Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Rizici i pretpostavke Stub 1: Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća Aktivnosti u okviru Stuba 1 će doprineti promociji preduzetništva i podsticanju potencijalnih preduzetnika da započnu svoje poslovanje kroz:jačanje svesti o prilikama koje pruža preduzetništvo unapređenje dostupnosti i kvaliteta finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima početnicimapoboljšanje okruženja za otpočinjanje poslovanja kroz unapređenje podsticaja i pojednostavljivanje administrativnih procedurauspostavljanje „One – stop shop“ obezbeđenje sistema praćenja (mentoring) broj novih preduzećabroj zaposlenih u MSPbroj novih preduzeća u nerazvijenim regionimabroj obuka za preduzetnike početnikeobim i obuhvat finansijske pomoći za nova preduzeća registar privrednih subjekata APR podaci RZSpodaci Poreske uprave (statistika poreza)podaci FRRSpodaci Fonda za razvoj AP Vojvodinepodaci RAMSPP posvećenost Vlade RepublikeSrbije, MERR i drugih resorno zaduženih institucija implementacija Programa razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010spremnost lokalnih samouprava da ponude resurse kao infrastrukturu za podršku MSPadekvatno finansiranje regionalnih agencija za razvoj MSP/ regionalnih razvojnih agencija kako bi mogli nesmetano da pružaju podršku MSP (informacije, savetovanje, obučavanje)sistem registracije, finansiranja i oporezivanja novih preduzeća se konstantno unapređuje

Ciljevi Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Rizici i pretpostavke Stub 2: Ljudski resursi za konkurentan MSP sektorAktivnosti u okviru Stuba 2 doprineće poboljšanju kvaliteta ljudskih resursa i razvoju konkurentnog sektora MSP u Republici Srbiji kroz:definisanje Strategije preduzetničkog obrazovanja integraciju i stalno poboljšanje preduzetničkog obrazovanja na svim nivoima i oblicimaunapređivanje infrastrukture za obrazovanje odraslihunapređenje kapaciteta različitih institucija za pružanje poslovnih uslugadefinisanje zakonodavnog i finansijskog okvira za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanjaefikasniji sistem poslovnih i savetodavnih usluga za podršku MSP sektorapoboljšanje i unapređivanje menadžerskih sposobnosti i veština unutar MSP unapređenje veština menadžera kroz obuku u inostranim kompanijamaunapređenje stručnosti radne snage u MSP strateški dokumenti iz oblasti preduzetničkog obrazovanja (na svim nivoima obrazovanja)broj (u %) osnovnih i srednjih škola koje imaju predmet „preduzetništvo“ u obrazovnim programima broj (u %) učenika osnovnih i srednjih škola koji pohađaju nastavu iz preduzetništvabroj (u %) institucija za visoko obrazovanje sa katedrom za preduzetništvo, programima preduzetništva na diplomskim i poslediplomskim studijama broj učeničkih preduzeća Dokumenti i regulativa za akreditovanje konsultanata broj trening programa iz oblasti menadžmentabroj vlasnika MSP i menadžera koji učestvuju u različitim programima unapređenja menadžerskih veštinabroj zaposlenih u MSP koji učestvuju u različitim programima unapređenja znanja i veštinabroj MSP kojima su pružene savetodavne uslugeobim i obuhvat subvencionisanih finansijskih usluga Nacionalna Strategija preduzetničkog obrazovanja dostupna na internet prezentaciji Vlade Republike Srbijeprogrami nastave iz preduzetništva u školama i na univerzitetimaRegistar akreditovanih konsultanata i on-line baza podataka pružaoca usluga za MSPtrening programi raspoloživi iz javnih i komercijalnih izvora izveštaji sa održanih treninga statistika održanih treningabaze podataka o korisnicima usluga obuka i obrazovanja sprovedena Nacionalna Strategija preduzetničkog obrazovanja uspostavljeni fondovi za unapređenje preduzetničkog obrazovanja uspostavljeni standardi kvaliteta u oblasti usluga poslovne podrške saradnja regionalnih agencija i centara za razvoj MSP izgrađen zakonski okvir za postojanje akreditacionog telajačanje svesti i druge marketinške aktivnosti na regionalnom nivouučešće i posvećenost MSPspremnost vlasnika i menadžera MSP da stalno unapređuju znanja i veština

Ciljevi Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Rizici i pretpostavke Stub 3: Finansiranje i oporezivanje MSP Aktivnosti u okviru Stuba 3 obezbediće finansiranje i razvoj poslovanja MSP i unaprediti efikasnost finansijskog i poreskog sistema kroz:poboljšanje nivoa stručnosti za upravljanje finansijama u MSPprimenu međunarodnih standarda u upravljanju finansijama MSP uspostavljanje partnerstva između MSP i bankarskog sektora i povećanje ponude bankarskih proizvoda sektoru MSPolakšavanje pristupa srednjoročnim i dugoročnim izvorima finansiranja za MSP uvođenje novih mehanizama finansijske podrške MSPdostupnost finansija za mlade preduzetnikedostupnost finansija za žensko preduzetništvo i lica sa posebnim potrebamaefikasnu poresku administracijuafirmaciju značaja i uloge poreskih savetnikaporeske podsticaje za ulaganja u sektorMSP i nerazvijena područja broj, posećenost i kvalitet programa obuke iz finansijskog menadžmenta u ponudi RA/RRA korišćenje međunarodnih standarda u finansijskom menadžmentu i izveštavanjubroj novih bankarskih proizvoda dostupan raznovrsne bankarske usluge za MSP novi finansijski mehanizmi podrške MSPizvori finansiranja za mlade preduzetnike poreske olakšice namenjene stimulisanju MSP efikasnost i transparentnost rada poreske administracije, uključujući i pojednostavljenje postupka prijave poreza za MSP i dostavljanje prijave elektronskim putem izveštaji sa obukaprihvatanje međunarodne metodologije u finansijskom izveštavanjuponuda bankarskog sektora Srbije i drugih finansijskih institucijaprihvatanje i širenje alternativnih finansijskih instrumenataizveštaji o broju mladih preduzetnika koji su koristili povoljne kredite za započinjanje poslaizveštaji o broju žena i lica sa posebnim potrebama koji su koristili raspoložive podsticaje odobreni poreski podsticaji usaglašenost predloga sa postojećim propisima. mogućnost uvođenja neophodnog izmenjenog zakonodavstva u definisanom vremenskom okviru.stepen prihvatanja predloga od strane glavnih institucija relevantnih i resorno odgovornih za finansije i oporezivanje (banke , javne agencija i MSP)nedovoljna osposobljenost lokalne samouprave za uvođenje nove institucionalne infrastrukture u finansiranju MSP

Ciljevi Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Rizici i pretpostavke Stub 4: Konkurentske prednosti MSP na izvoznim tržištimaAktivnosti u okviru Stuba 4 doprineće jačanju konkurentnosti MSP na izvoznim tržištima kroz:podsticanje većih investicija u tehničke i netehničke inovacije u MSPpovezivanje MSP i naučnoistraživačkih institucija podršku ulaganjima u IKT unapređivanje odnosa domaćih sa inostranim preduzećima transferom znanja i tehnologija izgradnja inovacionih relej centara i mreža za povezivanje istraživačko razvojnih i inovativnih centara Republike Srbije i zemalja EU obezbeđivanje finansijskih izvora i subvencionisanje inovacija učešće u inicijativama Evropske komisije vezanim za inovacijepoboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga MSP kroz razvoj standarda i sistema obezbeđenja kvaliteta subvencije za sertifikaciju proizvoda MSPosnivanje i razvoj klastera.podršku lancima dobavljača i podsticanje njihovog razvojapromovisanje srpskih MSP na međunarodnom tržištu.otklanjanje administrativnih barijera za izvoz MSP broj i struktura inovacija u MSPvrednost investicija u tehničke i netehničke inovacijebroj MSP koja sarađuju sa naučnoistraživačkim institucijama broj MSP koja imaju stabilne (trajne) odnose po pitanju transfera znanja i tehnologija sa stranim kompanijamabroj zajedničkih projekata povezivnja istraživačko razvojnih i inovativnih centara Republike Srbije i zemalja EU broj izgrađenih inovacionih relej centara broj preduzeća koji je završio proces uvođenja sistema kvaliteta broj novoosnovanih i održivih klasterabroj administrativnih prepreka za izvozna MSPstopa rasta izvoza MSPbroj uspešnih prijava na programe EU za inovacije izveštaji o investicijama MSPevidencija naučnoistraživačkih institucija o broju MSP sa kojima sarađujuevidencija PKS o broju projekata istraživačko razvojnih institucija povezanih sa međunarodnim iznos sredstava iz javnih izvora za finansiranje inovacijasertifikati o uvođenju sistema kvaliteta izveštaji o radu klastera i statistički pokazateljipodaci o sredstvima iz javnih izvora za podsticanje izvozapodaci SIEPA o MSP kojima je pružena podrškaizveštaji o izvozu MSP Republičkog zavoda za statistikuizveštaji PKS o partnerskim projektima kojima je pružena podrška sektoru MSP u Tabelarnom prikazu indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard) spremnost MSP da se angažuju u inovacijama i sarađuju sa centrima znanja sposobnost MSP da ispune međunarodne standarde kvaliteta priznavanje srpskih sertifikacionih i akreditacionih tela od strane međunarodnih organizacijamogućnosti i spremnost postojećih MSP da učestvuju u razvoju klasteraotežan pristup MSP velikim poslovnim sistemimasposobnost MSP da ispune izvozne zahteve odustajanje od procesa evropske integracije spremnost i zainteresovanost za uspostavljanje partnerstva sa međunarodnim istraživačkim institucijama

Ciljevi Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Rizici i pretpostavke Stub 5: Pravno okruženje u Republici Srbiji i institucije na usluzi MSPPilla Aktivnosti u okviru Stuba 5 doprineće unapređenju zakonskog okvira i okruženja u kome funkcionišu MSP kroz:izgradnju efikasnog i savremenog pravnog okvira efikasno širenje informacija i transparentnostusklađivanje metodologije istraživanja i razvoja statističkih analiza Srbiji sa istim u EU uvođenje e-upraveuređenje Katastra nepokretnosti i evidencije hipotekapovećanje efikasnosti i transparentnosti rada sudova (sa naglaskom na primeni Zakon o stečajnom postupku)unapređivanje pravnog savetovanja za MSPosnivanje Foruma MSP ipristup informacijama koje se odnose na javne nabavke i aktivnije učešće MSP u istimizgradnja sistema prenošenja javnih ovlašćenja za podršku sektoru MSP nivo korišćenja IKT u kontaktu privatnog i javnog sektorastepen usklađenosti istraživanja i statističkih analiza sa EU metodologijomuvođenje e-uprave prilagođene potrebama MSP sektora uspostavljanje katastra nepokretnosti i evidencije hipotekaefikasnost i transparentnost rada sudovadostupnost i kvalitet pravnih saveta za MSP uspostavljanje Foruma MSP broj tendera za javne nabavke na kojima su učestvovali MSPbroj MSP kojima je dodeljen ugovor o javnim nabavkamabroj javnih ovlašćenja koji je prenet po projektima podrške MSP izveštaji o primeni IKT u oblastima istraživanja i razvoja i sektorske statističke analizeizveštaji o primeni e-uprave prilagođene potrebama MSP sektora katastar nepokretnosti i evidencija hipotekasudski izveštaji, izveštaji o primeni Zakona o stečajnom postupku izveštaji o Forumu MSP informacije o tenderima za javne nabavke dostupne MSP izveštaj Uprave za javne nabavke posećenost internet prezentacije RAMSPPizveštaj efikasnosti i efektivnosti prenetih javnih ovlašćenja sposobnost da se uvedu potrebni reformski zakoni u okviru definisanih rokovarizik slabog pristupa internetu u MSP, naročito u seoskim sredinamanivo znanja iz oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija stepen saradnje sa Ministarstvom pravde i pravosuđemsposobnost privatnog sektora da u potpunosti sarađuje sa javnim sektorom, i obrnutosposobnost MSP da ispune uslove (čak i bitno pojednostavljene) za dodelu ugovora o javnoj nabavcispremnost institucija Republike Srbije da pojednostave postupke javnih nabavki i uklone nepotrebne prepreke za MSPnespremnost institucija za prenos javnih ovlašćenja izostanak sistemskog pristupa i neadekvatnost kriterijuma izbora partnera

Aktivnosti stuba 1. imaju za cilj povećanje broja novih MSP i broja preduzetnika kroz sledeće mere:

povećati potencijale za osnivanje novih preduzeća i razvoj preduzetništva

unaprediti podršku razvoju novih preduzeća

unaprediti poslovno okruženje za nova preduzeća

Stub 1 – Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća Obrazloženje:Započinjanje sopstvenog posla kao osnovnog načina povećanja zaposlenosti i podsticaja ekonomskog razvoja u Republici Srbiji se još uvek ne prepoznaje u dovoljnoj meri. Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća treba kreirati na nacionalnom nivou, a proces realizacije uspostaviti na svim nivoima. Zbog podsticaja rasta i razvoja, konkurentnosti i inovativnosti preduzetništva i MSP potrebno je unaprediti kvalitet podrške (trening, konsalting usluge i informacije), omogućiti Srbiji da se takmiči na međunarodnom tržištu i poveća učešće izvoza u spoljnoj trgovini. U nerazvijenim i ruralnim oblastima, otvaranje novih preduzeća stimuliše lokalni razvoj i bitno utiče na smanjenje odliva stanovništva. Stub 1 se bavi sledećim ključnim oblastima:jačanje svesti o preduzetničkim šansama među svim društvenim grupama unapređenje kvaliteta i dostupnosti finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima početnicima („start-up“)poboljšanje poslovnog klime za započinjanje biznisa, kroz unapređenje ekonomskih podsticaja i pojednostavljivanje poreske politike Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnicii: Potencijalni preduzetnici, start-up preduzećaObrazovne institucije, RA, biznis inkubatori, finansijske insitucije Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:2.1.1. Broj dana koji je potreban za registraciju 2.1.2. Broj administrativnih koraka potreban za registraciju 2.1.3. Troškovi registracije2.1.4. Poreski identifikacioni brojevi 2.1.7. Broj administrativnih koraka potreban za registraciju i početak poslovnih aktivnosti2.1.10. Minimalni iznos potrebnog osnivačkog kapitala za privredna društva2.2.1. On–line pristup procesu registracije (dozvole i licence) 9.1.1. Biznis inkubatori Rizici i pretpostavke:posvećenost Vlade Republike Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i drugih relevantnih aktera u pružanju podrške start-up preduzećimauspešna realizacija Programa razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010spremnost lokalnih samouprava da ponude resurse (zemljište i zgrade koje se ne koriste) kao inftastrukturu za podršku MSPadekvatno finansiranje Regionalnih agencija za razvoj MSP/ Regionalnih razvojnih agencija kako bi mogli nesmetano da pružaju podršku MSP sistem registracije, finansiranja i oporezivanja start-up preduzeća se konstantno unapređujeKljučna prateća dokumenta:Program razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010Nacionalna strategija zapošljavanja 2005 – 2010Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans, EC and OECD (2007))

1. Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 1.1.1 Mera: Povećati potencijale za osnivanje novih preduzeća i razvoj preduzetništva Zadatak: Ojačati svest o mogućnostima koje pruža preduzetništvo 1.1.1.1 Ispitati i utvrditi preduzetnički profil Srbije Povećan broj potencijalnih preduzetnika Povećan broj novootvorenih MSPPorast broja MSP/1000 stnovnika MEPP(P) 1.1.1.2 Osmisliti i realizovati nacionalnu kampanju radi jačanja svesti o preduzetničkim mogućnostima Povećana svest o preduzetničkim mogućnostima Povećan broj novih preduzeća MERR(R)RAMSPP(I)RA/RRA(D) Zadatak: Razvoj usluga nefinansijske podrške za potencijalne preduzetnike 1.1.1.3 Priprema priručnika (materijala) „Kako započeti sopstveni biznis“ i relevantnih informatora Pripremljen priručnik (materijal) „Kako započeti sopstveni biznis“Urađeni inforamtori Broj podeljenih priručnika (materjala) „Kako započeti sopstveni biznis“Broj podeljenih inforamtora RAMSPP(R)TTP(P) 1.1.1.4 Realizacija obuke trenera u filijalama RA i NSZ Nacionalna jedinstvena metodologija za obuku treneraObezđen materijal za obukuSprovedene obuke Broj podeljenih materijalaBroj sprovedenih obuka za trenereBroj obučenih trenera RAMSPP(R)TTP (P), RA/RRA(I)NSZ(I,D) 1.1.1.5 Obuka potencijalnih preduzetnika i realizacija obuke preko nacionalne mreže RA i NSZ Nacionalna jedinstvena metodologija za obuku potencijalnih preduzetnikaObezđen materijal za obukuSprovedene obuke Broj sprovedenih obuka za preduzetnike početnikeBroj polaznika obuke RAMSPP(R,I)TTP (P,I), 1.1.1.6 Uspostaviti proces akreditacija lokalnih agencija i trenera Uspostavljen i realizovan proces akreditacije Plan realizacije Izveštaji o uspostavljenim procesima akreditacije RAMSPP(R,I), TTP(P),

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 1.1.1.7 Uvođenje sistema vaučera kao podrške u pružanju usluga obuke i konsaltinga Definisane ciljne grupe Usvojen koncept uvođenja vaučera Broj realizovanih vaučera MERR(R)RAMSPP (P,I), TTP(P), RA/RRA(D) 1.1.2 Mera: Unaprediti podršku razvoju novih preduzeća Zadatak: Preko mreže RA pružiti praktičnu podršku novim preduzećima i novi početak za privrednike koji su bankrotirali 1.1.2.1 Razviti integrisanu i jedinstvenu strukturu podrške koja obuhvata: informisanje, savetovanje, obuku Uspostavljene integrisane strukture podrške na regionalnom nivou Izveštaji agencija. Izveštaj komora RAMSPP(R), TTP(P), RA/RRA (P,I)PKS, RPK (P,I) 1.1.2.2 Realizovati programe mentoringa u preduzećima koja se nalaze u fazi registracije i ona koja posluju do jedne godine Realizovani programi.Povećan broj MSP koriste usluge mentoringa Broj preduzeća koja koriste mentoring RAMSPP (R), TTP(P), RA/RRA (P,I) 1.1.2.3 Predstavljanje primera dobre prakse u podršci start-up Održane prezentacije Broj prezetnacijaPregled mesta održavanja prezentacija MERRRRAMSPPNSZ 1.1.2.4 Stovriti uslove za start-up (“druga šansa“) za privrednike koji su bankrotirali Stvoreni uslovi za korišćenje “druge šanse“ Broj preduzeća koja su iskoristila “drugu šansu“ MERRRAMSPPALSUAPR Zadatak: Poboljšati i unaprediti uslove finansiranja start-up preduzeća 1.1.2.5 Unapređenje postojeće finansijske podrške iz javnih izvora Obezbeđena prihvatljiva, raspoloživa i dostupna finansijska sredstva Izveštaji fondova za mikrofinansiranje o broju prikupljenih aplikacija za kreditIzveštaji Fonda za razvoj o broju prikupljenih aplikacija za razvojne kredite i start up kredite RAMSPP(R),RA/RRA (P) 1.1.2.6 Unapređenje zakonske regulative koja uređuje oblike finansijske podrške Obezbeđena sredstva javnog sektora kroz:1. Kredite za start-up preduzeća2. Kredite za razvoj poslovanja Izveštaji Fonda za razvoj o broju prikupljenih prijave za kredite RAMSPP(R),RA/RRA (P,I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 1.1.2.7 Izraditi programe finansiranja ženskog preduzetništva Izrađen program i obezbeđena sredstva finansiranjaOsnovani garancijski fondovi Broj finansiranih programaIznos odobrenih i realizovanih sredstavaBroj zaposlenih MERRRAMSPPMRSPNSZFRLS 1.1.2.8 Izraditi programe finansranja preduzetništva za lica sa posebnim potrebama Izrađen program iObezbeđena sredstva Broj finansiranih programaIznos odobrenih i realizovanih sredstavaBroj zaposlenih MERRRAMSPPMRSPNSZFRLS 1.1.2.9 Izraditi programe finansiranja preduzetništva drugih socijalno ugroženih grupa Izrađen program iObezbeđena sredstva Broj finansiranih programaIznos odobrenih i realizovanih sredstavaBroj zaposlenih MERRRAMSPPMRSPNSZFRLS 1.1.2.10 Pripremiti zakonski okvir kojim se regulišu uslovi mikrofinansiranja i osnivanje lokalnih i regionalnih fondova za start-up preduzeća radi pružanja podrške MSP Usvojen zakon kojim se uređuje mikrofinansiranje i osnivanje fondova Osnivanje lokalnih i regionalnih fondova za start-up preduzećaKorišćenje sredstava Fonda za razvojKorišćenje lokalnih mikrofondova MF(R)MERR(P) 1.1.2.11 Utvrditi zakonski okvir koji omogućava osnivanje javno/privatnih fondova rizičnog (venture) kapitala Urađena studija izvodljivosti fondova rizičnog kapitala Osnivanje fondova rizičnog kapitala MF (R)MERR(P) 1.1.2.12 Realizacija Programa razvoja poslovnih inkubatora i klastera 2007-2010. Realizovan programPravni okvir za funkcionisanje inkubatora i klastera Broj sklopljenih ugovora o korišćenju poslovnih inkubatora Broj preduzeća koja se uspešno razvijaju RAMSPP(R),LS(P,I)RA/RRA(I) 1.1.2.13 Aktivno uključivanje lokalne samouprave u pružanje podrške MSP kroz obezbeđen poslovni prostor i zemljište Ubrzana procedura zaključivanja ugovora za korišćenje zemljišta i prostora Izveštaji lokalne samouprave LS (R,I)RA/RRA(P) Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 1.1.2.14 Izrada predloga podsticaja očuvanja starih zanata i domaće radinosti kroz program inkubatora Izrađen predlog podsticaja Dokument – predlog podsticaja MERRRAMSPPNSZLS 1.1.3 Mera: Unaprediti poslovno okruženje za nova preduzeća Zadatak: Unapređenje poreskog sistema 1.1.3.1 Utvrditi oblike poreskih podsticaja poreskih obveznika na osnovu poreza i doprinosa u prve tri godine poslovanja Povećano učešće preduzeća koja koriste poreske podsticaje Izveštaji lokalnih samoupravaIzveštaji organizacionih jedinica PU MF(R)MERR(P) 1.1.3.2 Uvođenje poreskih podsticaja za preduzetnike početnike u prvoj godini poslovanja Povećano učešće start up preduzeća koja koristeporeske podsticaje Izveštaji lokalnih samoupravaIzveštaji organizacionih jedinica PU MF(R)MERR(P) 1.1.3.3 Razviti odgovarajuće poreske podsticaje za nezaposlene u cilju samozapošljavanja Novi poreski podsticaji namenjeni samozapošljavanju se sprovode Izveštaj NSZ o smanjenju broja nezaposlenih na evidenciji MF(R)MERR(P) Zadatak: Brža, jednostavnija i jeftinija procedura registracije preduzeća 1.1.3.4 Uspostaviti sistem registracije po principu „sve na jednom mestu“ (one-stop shop) u APR – jednošalterski sistem Smanjenje broja koraka pri osnivanju preduzećaRegistracija on- line Izveštaj APR o bržoj i jednostavnijoj proceduri registracijeRešenje o PIB se uručuje u APR MF(R)MERR (P) 1.1.3.5 Smanjenje registracionih taksi i naknada za registraciju po broju i visini Smanjene takse i naknade po broju i visini Sl.glasnik RS i unutrašnji pravni akti nadležnih organa i organizacija MERR, MF, MRSP,APR, PUS, FPIO,ZZO, NSZ 1.1.3.6 Ubrzati postupak izdavanja posebnih dozvola za start-up od strane republičkih i organa lokalne samouprave Ubrzan postupak izdavanja dozvola Zakon/podzakonski akt APRPULU

Aktivnosti Stuba 2. su osmišljene sa ciljem poboljšanja kvaliteta ljudskih resursa kao ključnog činioca razvoja sektora MSP u Republici Srbiji. On se sastoji iz četiri modula:

kvalitetnije preduzetničko obrazovanje

efikasniji sistem poslovnih usluga za podršku MSP sektoru

unapređenje menadžerskih veština

stručna i kvalifikovana radna snaga za MSP

Stub 2 – Modul 1: Kvalitetnije preduzetničko obrazovanje Obrazloženje:Iako je u Strategiji stručnog obrazovanja Vlade RS iz decembra 2006. godine preduzetništvo prepoznato kao jedna od ključnih kompetencija radne snage u budućnosti i dat okvir za implementaciju različitih modela za razvoj, usvajanje i sticanje preduzetničkih veština i stručnosti mladih tokom srednjeg obrazovanja, ono još uvek nije u građeno u nastavne planove na svim nivoima obrazovanja. Od samog početka obrazovanja važno je promovisati i predstaviti preduzetništvo mladim ljudima, kako bi se pokazale sve prednosti samozapošljavanja i kako bi se oni ohrabrili i podstakli za započinjanje sopstvenog posla. Pored formalnog sistema obrazovanja u Srbiji posebno treba jačati podršku postojećim i potencijalnim preduzetnicama kroz sistem neformalnog obrazovanja – treninga i konsaltinga. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:definisanjem politike preduzetničkog obrazovanja integracijom i stalnim poboljšanjem preduzetničkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima zakonodavnim i finansijskim okvirom za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanja Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: Profesori, nastavnici, učenici, studentiškole, univerziteti, RA, servis provajderi, poslovna udruženja Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:PolitikaOsnovno obrazovanjeSrednje obrazovanjePilot projekti 1.2.1. Neformalno obrazovanje Rizici i pretpostavke:pretpostavlja se da će Strategija obrazovanja za preduzetništvo biti usvojena, i da će se nastaviti sa uključivanjem preduzetničkog obrazovanja u nastavne planove na svim obrazovnim nivoimaintenzivniji preduzetnički pristup u sprovođenju mera politike na svim nivoima obrazovanja pojačano finansiranje u cilju poboljšanja preduzetničkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoimanedovoljan broj osposobljenih predavača za predmet preduzetništvoKljučna prateća dokumenta:Strategija stručnog obrazovanja u Srbiji (2006) Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))Oslo agenda preduzetničkog obrazovanja u Evropi (The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006))

2. Ljudski resursi za konkurentan sektor MSP – menadžment, veštine i razvoj konsultantskih usluga

Kvalitetnije preduzetničko obrazovanje

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 2.1.1 Mera: Unapređenje politika za preduzetničko obrazovanje Zadatak: Obezbediti podršku politike za preduzetničko obrazovanje na nacionalnom nivou 2.1.1.1 Usvojiti i primeniti Nacionalnu strategiju obrazovanja za preduzetništvo u konsultaciji sa poslovnom zajednicom i drugim zainteresovnim stranama Strategija izrađena u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, i udruženjima Strategija usvojenaStrategija u potpunosti operativna Dokumenti za praćenje sprovođenja Strategije (akcioni plan) MPRO (R)MERR(P) 2.1.1.2 Osnovati Radnu grupu za pitanja preduzetničkog obrazovanja u okviru Saveta za MSP Radna grupa osnovana Radna grupa u potpunosti operativna Sastanci se redovno održavaju MERR(R), MPRO (P)MOS(P) 2.1.1.3. Sprovesti kampanje podizanja svesti – Promovisati preduzetničko obrazovanje na nacionalnom /regionalnom nivou i razvijati snažnu preduzetničku kulturu Puna posvećenost kreatora politike na nacionalnom nivou promociji značaja preduzetničkog obrazovanja Promotivne kampanje, radionice, medijske kampanje i štampani materijal MPRO (R) MERR(P)MOS(P), LS(P) 2.1.1.4. Definisati sistem praćenja i ocenjivanje aktivnosti preduzetničkog obrazovanja Podaci o preduzetničkom obrazovanju se prate i ocenjuju na sistematski način radi stalnog unapređivanja preduzetničkog obrazovanja Podaci o preduzetničkom obrazovanju MPRO (R)MERR(P) 2.1.1.5 Promocija primera dobre prakse u oblasti obrazovanja Održane promocije Broj održanih promocijaBroj mesta održavanja promocija MPROMERRRAMSPP 2.1.2. Mera: Integrisano i kontinuirano unapređivanje preduzetničkog obrazovanja na svim nivoimaZadatak: Integrisati programe iz oblasti preduzetništva u postojeće nastavne planove 2.1.2.1 Integrisati programe iz oblasti preduzetništva u nastavne programe osnovnih škola Programi su osmišljeni prema potrebama i integrisani u nacionalni nastavni programNastavnici obučeni Broj (u %) osnovnih škola koje imaju Preduzetništvo u programima, broj (u %) učenika koji pohađaju tu vrstu nastave MPRO (R)MERR(P)LS(P)Osnovne škole(I) 2.1.2.2 Integrisati preduzetničke programe i aktivnosti u postojeće nastavne programe srednjih stručnih škola Programi pripremljeni i integrisani u nacionalni nastavni programNastavnici obučeni Broj (u %) škola (srednjih i stručnih) koje nude nastavu iz preduzetništva, broj (u %) učenika koji pohađaju tu vrstu nastave MPRO (R)MERR(P)LS(P)Srednje škole(I) 2.1.2.3 Integrisati preduzetništvo u programe koje izvode visoko školske i poboljšati kvalitet postojećih programa Programi iz oblasti preduzetničkog obrazovanja na nivou visokih stručnih škola univerziteta identifikovani i efikasno se sprovode Broj (u %) institucija za visoko obrazovanje sa katedrom za preduzetništvo, programima na diplomskim i poslediplomskim studijama MPRO (R)MERR(P)LS(P)Univerziteti(I)VŠSS 2.1.2.4 Stručno usavršavanje nastavnika i predavača u oblasti preduzetništva Sprovedeni programi obuke nastavnike i predavače iz oblasti preduzetničkog obrazovanja Broj (u %) obučenih nastavnika i predavača MPRO 2.1.2.5 Pojačati van-nastavne aktivnosti na svim nivoima obrazovanja Utvrđene kreativne van-nastavne aktivnosti da bi se obezbedile dodatne mogućnosti za one koji pokazuju veće sklonosti ka preduzetništvu Broj kreativnih preduzetničkih klubova i igraonica, broj osnovanih preduzeća među mladima i virtualnih kompanija, broj osnovanih spin-off kompanija i poslovnih inovacionih inkubatora MPRO (R)MERR(P)MOS(P)Škole(I)Univerziteti(I)PU(I) 2.1.2.6 Direktno povezivanje obrazovnih institucija sa MSP radi sprovođenja poslovnih projekata Uspostavljena saradnja između preduzeća i visokih strukovnih škola (VSŠ) i univerziteta Broj (u %) škola i visokih škola strukovnih studija sa stabilnim (održivim) vezama sa preduzećima ili poslovnim udruženjima MPRO (R)MERR(P)Škole(I)Univerziteti(I)PU(I) 2.1.3. Mera: Uređen zakonski i finansijski okvir za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanjaZadatak: Urediti zakonski okvir za poslovanje studentskih preduzeća 2.1.3.1 Izrada propisa kojim se reguliše osnivanje i rad učeničkih i studentskih preduzeća Definisan odgovarajući zakonski okvir za osnivanje učeničkih preduzeća i osmišljen način poslovanja studentskih preduzeća Relevantni zakonski akti pripremljeni, usvojeni i u primeni MPRO (R)MERR(P) Zadatak: : Obezbediti finansijska sredstava namenjena podršci preduzetničkom obrazovanju 2.1.3.2 Obezbediti finansijska sredstva iz javnih i privatnih izvora za podsticanje osnivanja učeničkih preduzeća i preduzetničkih projekata u obrazovnim institucijama Osnovan fond za učenička preduzeća Broj učeničkih preduzeća i broj projekata koji će se finansirati MPRO (R)MERR(P)Škole(I)Univerziteti(I) 2.1.3.3 Izgrađen sistem akreditacije obrazovnih programa sa sistemom izdavanja priznatih sertifikata o osposobljenosti Uspostavljen sistem akreditacijeUspostavljen sistem izadvanja sertifikata Broj dodeljenih akreditacijaBroj dodeljenih sertifikata MPROPKS

Stub 2 – Modul 2: Efikasniji sistem poslovnih usluga za podršku MSP Obrazloženje:Aktivnosti podrške MSP u Republici Srbiji, koje obuhvataju pružanje informacija, treninga i poslovnih saveta, kako pronaći izvore finansiranja kao i pitanja pronalaženja odgovarajućeg poslovnog prostora postoje, ali nisu adekvatno finansirane i ne realizuju se sistematično i redovno u celoj zemlji. Da bi rasla i razvijala se, MSP imaju potrebu za konstantnom podrškom u vidu različitih poslovnih usluga. Zato je neophodno stvaranje jednog standardizovanog i efikasnog sistema poslovnih usluga koje će biti na raspolaganju MSP. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:unapređenjem sistema poslovnih usluga za MSP unapređenjem kapaciteta različitih institucija za pružanje poslovnih usluga Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnicii Vlasnici MSP i preduzetnici, PPUPrivredne komore, RAMSPP,RA Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:4.1.1. Ocena trening potreba4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta 4.3.1. Pristup obukama4.4.1. Mogućnost da se priušti obuka9.1.2. Različite vrste poslovnih usluga9.1.3. Kvalitet poslovnih usluga9.2.1. Raspoloživost informacija i mogućnost pristupa Rizici i pretpostavke:dostupnost i kvalitet različitih poslovnih usluga ne zadovoljavaju potrebe MSP definisani standardi kvaliteta za pružanje usluga poslovne podrške spremnost MSP i preduzetnika za unapređivanje znanja ustanovljen pravni okvir za akreditaciono telo i procesepodrška koju pružaju institucije na nacionalnom nivouKljučna prateća dokumenta:Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))Oslo agenda preduzetničkog obrazovanja u Evropi (The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006))

2.2 Efikasniji sistem poslovnih usluga za podršku MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 2.2.1 Mera: Unapređenje sistema poslovnih usluga za MSP Zadatak: Osmisliti i realizovati standardizovani set usluga za MSP 2.2.1.1 Izraditi standardni set usluga prema potrebama MSP Izrađen standardizovani set usluga za MSP Dokument – Priručnik sa standardizovanim setom usluga RAMSPP (R)TTP (P) 2.2.1.2 Obučiti zaposlene u RA, RRA, udruženjima i ostale pružaoce usluga MSP sa ciljem efikasnije primene standardizovanog seta usluga Ojačani kapaciteti RA, RRA i ostalih pružaoca usluga RAMSPP realizovala Program obuke za sva RA i RRA i pružaoce poslovnih uslugaElektronska biblioteka dostupna on-line RAMSPP (R)TTP (P)RA/RRA (I,D)PKS 2.2.1.3 Promovisati standardizovani set usluga i omogućiti njegovu dostupnost Promovisan standardizovani modelOmogućena njegova dostupnost kod RA, RRA, PKS… MSP koriste standardizovani set usluga Medijska arhiva (elektronski i štampani mediji); Veb sajtovi agencija,Poboljšan set usluga uvršten u programe RA; RRA i dostupan MSP RAMSPP (R)TTP (P)RA/RRA (I,D)PKS 2.2.1.4 Izraditi webportal radi informisanja o mogućnostima za razvoj i samoprocenu znanja i sposobnosti ljudskih resursa u MSP Izrađen portal Broj poseta portalu RAMSPP (R) Zadatak: Sačiniti standarde kvaliteta za usluge poslovne podrške i akreditovati pružaoce poslovnih usluga 2.2.1.5 Postaviti standarde akreditacije za svaku speciijalizovanu oblast poslovnih usluga Izgrađeni standardi akreditacije konsultanata Objavljen priručnik o standardima kvaliteta za pružanje usluga RAMSPP(R,I)TTP(P) 2.2.1.6 Akreditacija regionalnih agencija i ostalih pružalaca usluga MSP kako bi se osigurao kvalitet poslovnih usluga Regionalne agencije, PKS i ostali pružaoci poslovnih usluga sertifikovani i akreditovani;Formirana baza sertifikovanih pružalaca usluga Regulatorni dokumenti i relevantna regulativa za akreditovanje konsultanataAkreditacije;Baze podataka RAMSPP(R,I)TTP(P)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost Zadatak: Realizovati i promovisati sistem vaučera za usluge poslovne podrške 2.2.1.7 Osmisliti Pilot šemu vaučera i obezbediti finansijske podsticaje kako bi se MSP podstakla da koriste konsultantske usluge Sačinjen sistem vaučera Obezbeđene finansijske olakššice za korišćenje poslovnih usluga Sistem vaučera operativan MERR(R)RAMSPP(P,I)TTP(P)PKS (P) 2.2.1.8 Promovisanje i pružanje informacija o poslovnim i konsultantskim uslugama korišćenjem sistema vaučera MSP informisana o mogućnostima koje pruža pilot šema vaučera MSP koriste poslovne usluge preko sistema vaučera Internet prezentacijaRegistar akreditovanih konsultanataAktivna promocija konsultantskih usluga putem medija, RPK, RA, RRA. MERR(R)RAMSPP(P,I)RA/RRA(I) 2.2.2 Mera: Unapređenje kapaciteta različitih institucija za pružanje poslovnih usluga Zadatak: Pružiti različite tipove programa za izgradnju kapaciteta institucija za pružanje poslovnih usluga 2.2.2.1 Jačanje kapaciteta RA i RRA i podizanje njihovih znanja i sposobnosti Unapređeni kapaciteti RA i RRA za pružanje usluga Programi obuke održani za sve RA, RRABroj klijenataKvalitet usluga. Povećani prihodi. RAMSPP(R,I) 2.2.2.2 Jačanje kapaciteta nevladinog i privatnog sektora za pružanje usluga MSP Unapređeni kapaciteti nevladinog i privatnog sektora za pružanje poslovnih usluga Broj učesnika Kvalitet usluga Povećani prihodi. RAMSPP(R)REA/RRA (P,I)PKS (P)

Stub 2 – Modul 3: Unapređivanje menadžerskih veština Obrazloženje:Nivo upravljačkih znanja i veština vlasnika i menadžera MSP zaostaje za potrebnim kako bi se kreirao konkurentan, međunarodno i izvozno orijentisan sektor MSP. Ministartsto ekonomije i regionalnog razvoja koje je nadležno i za pitanja zaposlenosti, veći akcenat treba da stavi na pitanja modernizacije menadžmenta i razvoja ljudskih resursa. U tom kontekstu, jasna strategija razvoja menadžmenta i menadžerskih veština i uključivanje u okviru nacionalnih programa edukacije još uvek nedostaje.Dok međunarodne kompanije kompanije svoja iskustva u razvoju ljudskih resursa direktno svijim filijalama u Republici Srbiji, domaća preduzeća i njihovi menadžeri imaju potrebu za dodatnom podrškom kako bi se što pre prilagodili zahtevima savremenog menadžmenta.Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:Jačanje svesti o postojanju potrebe za unapređivanjem menadžmentaPoboljšanje i unapređenje menadžerskih znanja, sposobnosti i veština u MSPUsavršavanje menadžera MSP obukom u inostranstvu Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: Vlasnici MSP i preduzetnici RAMSPP, SIEPA, RA, PPU, PKS Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:4.1.1. Ocena trening potreba4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta4.3.1. Pristup obukama4.4.1. Dostupnost obuka Rizici i pretpostavke:preduzetnici nisu dovoljno privržena radu na unapređivanju menadžerskih veštinaadekvatna podrška uključenih institucija i zainteresovanih strana za održivost ovog programa u dužem vremenskom perioduKljučna prateća dokumenta:Strategija stručnog obrazovanja u Srbiji (2006)Strategija obrazovanja odraslih u Srbiji (2006)Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))Oslo agenda preduzetničkog obrazovanja u Evropi (The Oslo Agenda for Entrepreneurship education in Europe (2006))

Unapređivanje menadžerskih veština vlasnika MSP i preduzetnika

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 2.3.1. Mera: Jačanje svesti o postojanju potrebe za unapređivanjem menadžmenta Zadatak: Promovisati unapređenje menadžerskih sposobnosti kroz stalno usavršavanje menadžerskih znanja i veština 2.3.1.1 Uvesti sistem vaučera koji bi obuhvatio subvencionisanje troškova poslovnih usluga i obuka za razvoj menadžmenta MSP Uveden sistem vaučeraSistem vaučera operativan VaučeriBroj MSP uključenih u sistem vaučera MERR(R)RAMSPP(P,I) 2.3.1.2 Osmisliti i sprovesti promotivnu kampanju sa ciljem podsticanja vlasnika i menadžera MSP na unapređenje svojih menadžerske sposobnosti Unapređena svest o neophodnosti stalnog usavršavanja menadžerskih znanja i sposobnosti Promotivni materijaliPublikacijePromocija na terenuPrimeri dobre prakse MERR(R)RAMSPP(P,I)RA/RRA(P) 2.3.2 Mera: Poboljšanje i unapređenje menadžerskih znanja, sposobnosti i veština u MSP Zadatak: Usvojiti i realizovati Program za unapređenje menadžerskih sposobnosti 2.3.2.1 Analiza potreba za obukom – istražiti potrebe za unapređenjem menadžerskih sposobnosti u MSP Utvrđene potrebe za obukom vlasnika MSP i preduzetnika Izveštaj o Proceni potreba za obukom RAMSPP(R,I) RA/RRA(P)PKS (P)RPK (P) 2.3.2.2 Sačiniti i realizovati Program za unapređenje menadžmenta u MSP u skladu sa konceptom doživotnog učenja Program sačinjen, sa preciziranim ciljevima, resursima, dinamikom, metodologijom primene, materijalima za obuku Program usvojen i objavljen RAMSPP(R,I) 2.3.2.3. Sprovesti Programe obuke i mentorskog rada za direktore MSP i mentore Program poslovne podrške za MSP i preduzetnike sproveden Broj kurseva obukeSpisak učesnikaObrasci za ocenu obuke RAMSPP(R,I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 2.3.3. Mera: Usavršavanje menadžera MSP obukom u inostranstvu Zadatak: Razvoj stručnih kapaciteta i obuka menadžera u preduzećima koja se nalaze u EU 2.3.3.1 Razvoj stručnih kapaciteta putem obuke menadžera u preduzećima u EU u 2 faze: pripremna faza;realizacija programa; Program unapređenja stručnih kapaciteta menadžera u preduzećima u EU; Unapređeni kapaciteti vlasnika i menadžera MSP za efikasno upravljanje sopstvenim preduzećima; Osmišljene procedure za izbor kandidata .Pripremljeni priručnici za inicijalnu obuku, osmišljene procedure za izbor adekvatne firme/mesta, sačinjeni materijali za obuku, osmišljeni kursevi.Baza podataka o menadžerima koji su učestvovali u Programu i spisak inostranih preduzeća u kojima se obuka održala; RAMSPP(R)SIEPA(P,I) PKS (P,I) 2.3.3.2 Promocija stečenih znanja i veština u preduzećima u inostranstvu i razmena iskustava Ojačana svest vlasnika i menadžera MSP o neophodnosti doživotnog učenja Postavljeni primeri najbolje prakse;Formirana alumni mreža RAMSPP(R)SIEPA(P,I)PKS (P,I 2.3.3.3 Promocija stečenih znanja i veština u preduzećima koja su koristila međunarodne ekspertske programe podrške unapređenju konkurentnosti Povećanje broja preduzeća koja izvozeOjačana svest vlasnika i menadžera MSP o potrebi korišćenja međunarodnih ekspertskih programa Predstavljanje primera dobre prakse MERR, RAMSPP, PKS 2.3.3.4 Unapređenje veština upravljanja kroz korišćenje međunarodnih eksperata i međunarodnih programa (TAM, BAS, PUM, CESO) Poboljšane veštine upravljanjaPovećan broj preduzeća koja koriste usluge međunarodnih eksperata i progrma Broj preduzeća koja su koristili usluge međunarodnih eksperataBroj preduzeća koja su koristili međunarodne programe PKS

Stub 2 – Modul 4: Stručna i kvalifikovana radna snaga za MSP Obrazloženje:Ovaj modul treba da doprinese razvoju različitih veština i stručnosti zaposlenih u MSP. Preduzeća, državne i druge institucije su preduzele različite korake u pravcu definisanja i pružanja treninga za zaposlene u MSP. Međutim, glavni izazovi konstantnog obrazovanja i unapređenja znanja i veština još uvek postoje. Vidljiv je jaz između stvarnih potreba preduzeća i postojećih znanja i veština zaposlenih.Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:unapređivanjem produktivnosti radne snage u MSPunapređivanjem infrastrukture za obrazovanje odraslih Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: Zaposleni u MSPRAMSPP, Nacionalna služba zapošljavanja, SIEPA, RA, PPU Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:4.1.1. Ocena trening potreba4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta4.3.1. Pristup obukama4.4.1. Mogućnost da se priušti obuka Rizici i pretpostavke:zaposleni u MSP nisu spremni i dovoljno posvećeni unapređenju stručnih znanja i veštinanedovoljna finansijska podrška institucija koje se bave obrazovanjem odraslih Ključna prateća dokumenta:Strategija stručnog obrazovanja u Srbiji (2006)Strategija obrazovanja odraslih u Srbiji (2006)Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

2.4 Stručna i kvalifikovana radna snaga za MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 2.4.1 Mera: Unapređivanje produktivnosti radne snage u MSP Zadatak: Realizovati program za poboljšanjee veština radne snage u MSP 2.4.1.1 Analiza potreba za radnom snagom u MSP Prepoznate potrebe za obukom, definisani načini unapređenja veština zaposlenih u MSP Izveštaj o analizi potreba za obukom RAMSPP(R)NSZ(P)PKS(P)RPK(P)MRSP 2.4.1.2 Doneti i sprovesti programa obuke za unapređenje znanja i veština zaposlenih u MSP Osmišljeni planovi i programi obuke prema potrebama zaposlenih u MSP Definisani programi obukeMaterijal za obuku pripremljenBroj zaposlenih koji su prošli obuku, statistički podaci i izveštaji o produktivnosti i povećanju konkurentnosti RAMSPP(R)NSZ(P)RA/RRA (P,IMRSP 2.4.2 Mera: Unapređivanje infrastrukture za obrazovanje odraslih Zadatak: Ojačati infrastrukturu za obrazovanje odraslih 2.4.2.1 Identifikovati institucije i pružaoce usluga koji mogu da podrže obrazovanje odraslih Infrastruktura za obrazovanje odraslih dobro organizovana i spremna da podrži obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama MSP Definisan program jačanja kapaciteta za obrazovanje odraslih Pripremljen priručnik za obuku RAMSPP(R)NSZ(P,I)RA/RRA (P,I)PKSROS 2.4.2.2 Izgradnja sistema izdavnja priznatih sertifikata o ospobljenosti Sistem operativan Broj obukaBroj izdatih sertifikata MPROMERRRAMSPPPKSNSZ

Aktivnosti Stuba 3. su definisane sa ciljem unapređenja znanja iz oblasti finansijskog upravljanja MSP, finansiranja razvoja MSP, kao i unapređenja efikasnosti finansijskog i poreskog sistema. Sastoji se iz dva modula:

finansiranje MSP i unapređenje znanja iz oblasti finansija

oporezivanje MSP

Stub 3 – Modul 1: Finansiranje MSP i unapređenje znanja iz oblasti finansija Obrazloženje:Pristup izvorima finansiranja je jedan od osnovnih otežavajućih faktora rasta i razvoja MSP u Srbiji. Raspoloživa sredstva iz bankarskog sektora namenjena MSP su dostupna pod veoma nepovoljnim kreditnim uslovima. Nedostatak finansijskih resursa ima negativan efekat na inovativnost u preduzećima i umanjuje kvalitet u poslovanju, što dovodi do slabijih poslovnih rezultata, a u ekstremnim slučajevima i do stečaja preduzeća. Uspešnost poslovanja zavisi i od osposobljenosti vlasnika MSP i menadžera da unaprede finansijski menadžment i primene finansijske informacione sisteme i računovodstvene standarde. Razvoj MSP zahteva i dodatna finansijska sredstva koja mogu da se obezbede i uvođenjem novih institucija i mehanizama finansiranja.Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:poboljšanjem nivoa stručnosti za upravljanje finansijama u MSPunapređenjem komunikacije između MSP i komercijalnog bankarskog sektora olakšavanjem većeg pristupa srednjoročnim i dugoročnim izvorima finansiranja za MSP pod povoljnim uslovima.širenjem obima mehanizama finansijske podrške MSPdostupnost finansija za mlade preduzetnike Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici MSPbanke, ministartstva i agencije Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:7.2.1. Šeme kreditnih garancija7.2.2. Garancije za dobijanje bankarskih kredita7.2.3. Zakon o stečajnom postupku7.2.4. Katastar7.2.5 Lizing 7.2.6. Rizični kapital /investicioni fondovi Rizici i pretpostavke:usklađenost predloga sa važećim zakonima. mogućnosti sprovođenja potrebne reformske regulative u definisanom vremenskom okviru.spremnost interesnih grupa da prihvate predloge novih propisa Ključna prateća dokumenta:Bankarski sektor u Srbiji – Izveštaj za prvi kvartal 2007; Narodna banka Srbije Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

3. Finansiranje i oporezivanje MSP

Finansiranje MSP i unapređenje znanja iz oblasti finansija

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 3.1.1 Mera: Povećan stepen stručnosti u oblasti finansijskog upravljanja u MSP Zadatak: Obuka za MSP iz oblasti efikasnog finansijskog upravljanja u MSP 3.1.1.1 Promocija značaja sticanja znanja o finansijskom upravljanju u MSP Izrađen i distribuiran promotivni materijal Promotivni materijalMedijska arhiva MERR(R)RAMSPP(P,I) 3.1.1.2 Izrada programa obuke za vlasnike i menadžere MSP iz oblasti finansijskog upravljanja Prihvaćen program Program RAMSPP(R)RA/RRA (P,I) 3.1.1.3 Organizovanje i sprovođenje obuka za MSP iz oblasti finansijskog upravljanja i primene SFI Realizacija obuke Evidencija/spisak učesnika RAMSPP(R)RA/RRA (P,I)PPU(I) Zadatak: Specijalizovana obuka za računovođe. 3.1.1.4 Promovisati, obučiti i sertifikovati računovođe za SFI Obučene i sertifikovane računovođe Izveštaj o broju obučenih i sertifikovanih računovođa RAMSPP(R,I)SRRS (P,I) 3.1.2 Mera: Unapređenje partnerstva između bankarskog sektora i MSP Zadatak: Promovisati kreditiranje MSP u bankarskom sektoru 3.1.2.1 Promovisati MSP sektor kao profitabilno tržište za banke, kao i kreditne linije za finansiranje MSP preko NBS kao agenta Vlade RS Urađeni promotivni materijali o potrebama za kreditima MSPPovećan interes poslovnih banaka za MSP Odobreni krediti poslovnih banaka MSP MERR(R)NBS(P) 3.1.2.2 Izraditi program poboljšanja ponude bankarskih proizvoda sektoru MSP Urađen programPromocija programa Broj novih bankarskih proizvodaBroj korisnika novih bankarskih proizvoda MFMERRNBSUB Zadatak: Unaprediti znanje u MSP u pogledu zahteva banaka 3.1.2.3 Uspostavljanje jedinstvene metodologije za poslovne banke pri podnošenju kreditnih zahteva MSP Osposobljenost MSP za izradu biznis planove koji su prihvatljivi za banke Obrazac biznis plana. MSP koriste obrazac RAMSPP(R)RA/RRA (P,I)PPU(I)UB

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 3.1.2.4 Informisati MSP o uslovima bankarskih kredita preko web-site-a RAMSPP Popularizovan Web RAMSPP Veb strane i linkovi RAMSPP(R,I) Zadatak: Podstaći konkurenciju među bankama za kreditiranje MSP 3.1.2.5 Uvođenje godišnje nagrade za “Najbolju poslovnu banku i bankarski proizvod za MSP” Formiran fond iz koga će se sponzorisati dodela nagrade i definisani kriterijumi za izbor banke Izveštj o dodeli nagrade MERR(R,I) 3.1.3 Mera: Veća dostupnost srednjoročnih i dugoročnih kredita za MSP pod povoljnim uslovima Zadatak: Podstaći dugoročno oročavanje sredstava sa ciljem da se obezbede sredstva za povoljnije dugoročno kreditiranje MSP 3.1.3.1 Izraditi nacionalni plan dugoročne štednje sa predlogom podsticaja Osmišljeni plan štednje adekvatno izreklamiran Objavljene pojedinosti plana i njegovo konačno usvajanje UBMFMERR(R)RAMSPP(P,I) 3.1.3.2 Izrada Akcionog plana za sprovođenje strategija razvoja finansijskog sistema Unapređeno finansijsko tržište, tržište kapitala i tržište dugovnih hartija od vrednosti u RS Novi finansijski instrumenti, promet na tržištu HOV MF(R) 3.1.3.3 Izrada projekta mogućnosti primene različitih oblika finansiranja MSP – npr. mezzanine & equity finance Urađen projektni zadatak Projektna dokumentacija MERRMFKHV 3.1.3.4 Promocija mogućnosti korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj za MSP Urađen promotivni materijaOdržane promocije Promotivni materijalBroj održanih promocija MERRRAMSPPMPŠV 3.1.4 Mera: Inicijative države da se poboljša sistemski okvir za finansiranje MSP Zadatak: Redefinisati ulogu javnog sektora u finansiranju MSP 3.1.4.1 Decentralizovati finansiranje iz javnih izvora Prenos više ovlašćenja na regionalne institucije Propis o prenosu nadležnosti MERR(R)LS(P)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost Zadatak: Upostaviti pravni okvir za osnivanje garancijskih fondova za lokalni i regionalni razvoj 3.1.4.2 Pokretanje inicijative za stvaranje mogućnosti za osnivanje regionalnih i lokalnih garancijskih fondova Izmenjen zakon, uspostavljeni garancijski fondovi Odluke o osnivanju garancijskih fondova MERR(R) 3.1.4.3 Razvijati partnerstvo između javnog i bankarskog sektora usklađivanjem poslovne politike Izađena koncepcija saradnje i predstavljena najvećim bankama radi razmatranja Zapisnici sa održanih sastanaka MERR(R) 3.1.4.4 Promocija primera dobre prakse u oblasti partnerstva javnog i bankarskog sektora na lokalnom nivou Održane promocije Broj održanih promocijaPregled mesta održanih promocija MERRRAMSPPLS Zadatak: Obezbediti pravni osnov za funkcionisanje sredstava obezbeđenja kredita 3.1.4.5 Promovisati osnivanje garancijskih šema za kredite koje uzimaju MSP i preduzetnici (pogotovo klastera) Definicija struktura za podršku. Uspostavljene strukture (pogledati 3.1.4.2 iznad) Idejni projekat Uspostavljene strukture.(videti 3.1.4.2 iznad). MERR(R)RAMSPP(P,I)LS(P,I), PKS (I), RPK (I) Zadatak: Poboljšati povezanost između sektora za MSP i nebankarskog kapitala 3.1.4.6 Izraditi i predstaviti Program potrebnih investicija za MSP radi privlačenja privatnih investitora Izrađen i prezentovan Program za investitore Izveštaj o prezentovanju Programa i prisustvu MSP i investitoraUgovori o investiranju u MSP MERR(R)RAMSPP(P,I) Zadatak: Rešavanje problema u vezi sa naplatom neizmirenih dugovanja 3.1.4.7 Šira primena faktoringa – otkup kratkoročnih obaveza i potraživanja Donet Zakon o faktoringuProgram primeneŠira primena u praksi Sl .gl. RSStatistički pokazatelji o primeni MF, MERR(R)NBSRAMSPP(P,I)APR.PKS (P,I)AOFISMECA

Stub 3 – Modul 2: Oporezivanje MSP Obrazloženje:U prethodnom periodu ostvaren je značajan napredak ostvaren u reformi poreskog sistema, uključujući smanjenje poreskih stopa i pojednostavljivanje čitavog poreskog sistema. Merama i aktivnostima u oblasti oporezivanja, u narednom periodu, treba da se poreska administracija učini efikasnijom, podstaknu ulaganja u MSP, posebno u ona koja su inovativna i izvozno orijentisana, kao i podsticanje ulaganja u nerazvijena područja. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:efikasnom poreskom administracijom afirmacijom značaja i uloge poreskih savetnikapodsticajima za ulaganja u sektor MSP Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici MSPMF,Poreska uprava Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:7.1.1. Ukupno plaćeni porez7.1.2. Troškovi usaglašavanja (pojednostavljivanja) poreskih procedura za MSP7.1.3. Povraćaj PDV Rizici i pretpostavke:usklađenost predloga sa važećim zakonima. mogućnosti sprovođenja potrebne reformske regulative u definisanom vremenskom okviru.spremnost interesnih grupa da prihvate predloge novih propisa poresko okruženje pogoduje razvoju MSPKljučna prateća dokumenta:Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

3.2 Oporezivanje MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 3.2.1 Mera: Efikasnija poreska administracija Zadatak: Smanjivanje administrativnih opterećenja MSP kroz pojednostavljivanje poreskih procedura 3.2.1.1 Izraditi predlog propisa za pojednostavljivanje poreskog postupka Revizija postojećeg poreksog postupka. Dokumentovani novi predlozi Doneti propisi o pojednostavljenju poreskog postupka, priručnik o poreskom postupku MF(R)MERR(P)PUS(P,I) 3.2.1.2 Uspostavljanje modela „sve na jednom mestu“ – jednošalterski sistem Zaokružen sistem upisivanja i ispisivanja iz registra poreske administracije Priručnik o procedurama.Uspostavljen operativni model „sve na jednom mestu“ – jednošalterski sistem APR(R) 3.2.1.3 Organizovanje i sprovođenje obuka za unapređenje stručnost zaposlenih u poreskoj administraciji Realizovane obuke Bolja stručna osposobljenost zaposlenih u poreskoj administraciji Izveštaji o održanim obukama i broju polaznika MF(R)MERR(P) 3.2.1.4 Obezbediti on-line komunikaciju sa poreskom administracijom i uvođenje e-uprave Izrađen i operativan mrežni sistem web-site-ovi i linkovi MF(R)MERR(P)PUS(P,I) Zadatak: Jasna i dosledna primena poreskih propisa. 3.2.1.5 Unapređenje sistematizacije, preglednosti i dostupnosti poreskih propisa MSP Sistematizvani, pregledni i dostupni propisiObuka poreskih službenika i inspektora Izveštaj Broj održanih obuke i broj obučenih polaznika MF(R)PUS(P,I) 3.2.1.6 Obuka računovođa u MSP i revizora u oblasti poreskih propisa i njihove primene Razvijeni mehanizmi za podršku: obuka iz date oblasti Priručnici za obukuPrezentacije (*ppt) MF(R)PUS(P,I) Zadatak: Približiti praksu povraćaja PDV u Srbiji onoj u EU da bi se unapredio gotovinski tok u MSP 3.2.1.7 Omogućiti povraćaj PDV u roku od 30 dana za poslove koji nisu vezani za izvoz Revidiranje sistema; Predlozi naophodnih izmena Dokument o urađenoj reviziji: Dokument predloga MF(R)PUS(P,I) 3.2.1.8 Uskladiti donju granicu obaeze za ulazak u sistem PDV sa iznosima u EU Izmenjen Zakon o PDV Izmene Zakona o PDV MF

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 3.2.2 Mera: Fiskalni podsticaji za ulaganje u MSP Zadatak: Ukloniti carinske prepreke za ulaganje u opremu 3.2.2.1 Obezbediti oslobađanje od carine na uvoz opreme za proizvodnju i IKT Revidiranje sadašnjeg stanja; Dokumentovani predlozi Revizija i dokumenti predloga MF(R)MERR(P) Zadatak: Stimulisati MSP da investiraju u aktivnosti koje za cilj imaju jačanje međunarodne konkurentnosti 3.2.2.2 Poreski podsticaji za inovacije u izvozno orijentisanim MSP Izrađeni predlozi: Dokument o obavljenoj reviziji i idejni projekat MF(R)MERR(P) Zadatak: Stimulisati investicije u MSP 3.2.2.3 Podstaći investicije u razvoj MSP u nerazvijenim regionima kroz odgovarajuće poreske podsticaje Idejni projekat Definisani predlozi novih poreskih pogodnosti za ulaganja Izveštaj Poreske uprave o broju MSP koja su koristila poreske podsticaje i iznosu podsticaja MF(L)MERR(P) 3.2.2.4 Unaprediti poreske podsticaje za deo dobiti koji MSP reinvestiraju u poslovnu aktivnost u Republici Srbiji Predlog podsticajaUvedeni podsticaji Zakonska regulativa MFMERR 3.2.2.5 Uvesti poreske podsticaje za učenička i studentska preduzeća koja imaju funkciju preduzetničke obuke Izmena poreskih propisa Broj učeničkih i studentskih preduzeća MFMPRO MERR (P)Škole (I)Unierziteti (I)

Aktivnosti u okviru Stuba 4. kreirane su u cilju unapređenja međunarodne konkurentnosti MSP na izvoznim tržištima.

Sastoji iz četiri modula:

razvoj kulture investiranja MSP u inovacije

standardi i kontrola kvaliteta

klasteri i poslovno povezivanje

podrška izvozno orijentisanim MSP

Stub 4 – Modul 1: Razvoj kulture investiranja MSP u inovacije Obrazloženje:Negovanje prakse inovacija predstavlja uslov opstanka preduzeća u okviru globalnog tržišta. Bez obzira o kom obliku inovacija je reč, inovacije su ključni faktor razvoja i konkurentnosti preduzeća. Poslovne inovacije podrazumevaju uvođenje novih proizvodno informacionih sistema, poboljšanje procesa proizvodnje, poboljšanje i unapređenje proizvoda i usluga, novo pakovanje proizvoda, nove metode rada i pronalaženje novih tržišta.U Republici Srbiji prepoznati su sledeći nedostaci u ovoj oblasti: nizak nivo javnih ulaganja u istraživanje i razvoj;inovacione aktivnosti su ograničene na nabavku i kupovinu opreme, mašina i software-a;broj stručnjaka inženjera, poslovne investicije u istraživanje i razvoj i broj zaposlenih u high-tech industriji i uslugama zaostaje za prosekom 27 zemalja članica EU; nisko učešće high-tech proizvodnje; Modul 1. se bavi sledećim ključnim oblastima:unapređenjem tehničkih i netehničkih inovacija MSP podrškom ulaganjima u IKT kao pokretača inovacija razvijanjem odnosa preduzeća sa inostranim izvorima znanja i istraživanja obezbeđivanjem finansija za inovacije učešćem preduzeća u inovacionim programima EU Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPRA, IR organizacije Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećimaTabelarni prikaz indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard)8.1.1. Podrška trening programima u oblasti tehnologija8.2.1. Inovacioni i tehnološki centri/ saradnja između Univerziteta, istraživačko razvojnih jedinica i MSP8.2.2. Pravo intelektualne svojine Rizici i pretpostavke:spremnost MSP da primenjuju inovacije i da se upuste u inovacionu delatnostpostojanje dovoljno obučenog istraživačkog kadra u istraživačkim Institutima i/ili pojedinačnim MSPKljučna prateća dokumentacija:Zakon o inovacionoj delatnosti (2005) Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji (2005).Pregled IKT sektora u Srbiji i profil određenih kompanija (An overview of the ICT Sector in Serbia and Profiles of Selected Companies; OECD, Stability Pact (2003))

Razvoj kulture investiranja MSP u inovacije

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.1.1 Mera: Unapređenje tehničkih i ne-tehničkih inovacija u MSP Zadatak: Promovisati inovativnu kulturu kao ključni faktor razvoja preduzetničke ekonomije 4.1.1.1 Kreirati i promovisati program jačanja svesti o značaju inovacija Program sačinjen i u funkciji Promotivni događaji i materijali. MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I) 4.1.1.2 Podrška MSP na aktivnostima stalnog prilagođavanja i poboljšanja proizvodnih procesa, poslovnih procedura i usluga Program podrškeSeminar i konferencijeKonsalting u MSP DokumentiTrening materijaliRegistar poseta MSP MERR (R)MN (P)RAMSPP (P,I)PKS/RPK/(I) 4.1.1.3 Iz javnih izvora namenski opredeliti podsticajna sredstva za finansiranje inovacionih projekata MSP Idejni projekatPlan Fonda za inovacije DokumentiIzveštaji Fonda MERR (R)MN (P)MF (P)RAMSPP (P,I) Zadatak: Pružiti finansijsku pomoć MSP za istraživanja i razvoj novih i poboljšanih proizvoda, procesa i usluga 4.1.1.4 Kreirati i uspostaviti sistem poreskih podsticaja za Istraživanje i razvoj preduzeća koja posluju u strateški važnim sektorima i preduzeća koja ostvaruju brzi rast Idejni projekat i PlanUspostavljen sistem DokumentiSistem u funkciji MF(R)MERR(P)MN(P) 4.1.1.5 Sufinansirati stvaranje i primenu novih patenata u MSP Idejni projekat i Plansufinansiranja. DokumentiEvidencija o subvencijama MF(R)MERR(P)MN(P) 4.1.1.6 Akreditovati institucije i pojedince za pružanje treninga i konsalting usluga Baza podataka akreditovanih institucija i pojedinaca Akreditacije i baze podataka MERR(R)RAMSPP (P,I)RA/RRA (I)PKS (P,I))

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.1.1.7 Finansirati aktivnosti na unapređenju inovativnih sposobnosti MSP kroz sistem vaučera Pružaoci usluga pomažu MSP koristeći pogodnosti sistema vaučera Registar MSP koji su koristili podršku kroz vaučersku šemu MERR(R)RAMSPP(P,I) Zadatak: Uspostaviti mehanizme za finansiranje inovacija u MSP 4.1.1.8 Uspostavljanje posebne kreditne linije za finansiranje inovacija Izrađen plan subvencionisanja kamata i upravljanja rizicima Usvojeni Programi koji sadrže uslove subvencionisanja MERR(R)RAMSPP(P,I) 4.1.1.9 Pilot projekat koji pruža podršku za uspostavljanje fonda za ekonomsko iskorišćavanje intelektualne svojine Sprovoeden pilot porojekatUspostavljen fond Dokumentacija o osnivanju fonda MERR(R)ZISMN Zadatak: Obezbediti jednostavniji pristup MSP inovativnim aktivnostima 4.1.1.10 Primeniti standarde i kriterijume i razviti priručnike za upravljanje inovacijama Priručnik o inovacijamaStandardi/kriterijumi u funkciji PriručniciSistem u funkciji MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I) 4.1.1.11 Osnovati inovacione jedinice u svim regionalnim agencijama za razvoj MSPP i formirati akreditovani Centar za transfer inovacija – EICC i Inovativni Relej Centar IRC Operativne inovativne jedinice servisiraju MSP u celoj zemljiIdejni projekat I PlanOperativni Centar Dokumenti: Inovacione jedinice operativneDokumentiCentar deluje RAMSPP(R)RA/RRA (P,D,I)MERR(P)MN(P) 4.1.2 Mera: Podrška ulaganjima u informaciono-komunikacione tehnologije Zadatak: Podstaći veću upotrebu računara i interneta u Srbiji 4.1.2.1 Sprovesti sveobuhvatnu multimedijalnu kampanju promocije upotrebe računara i interneta Multimedijalna kampanjaOjačana svest Arhiva multimedijalne kampanjePovećana upotreba računara MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I)PKS (P,I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.1.2.2 Sprovesti obuku koja doprinosi razvojnim potrebama MSP u oblasti IKT Obuka održana Evidencija održane obuke.Prezentacije (*ppt).Spisak učesnika. RAMSPP(R)RA/RRA(I) 4.1.2.3 Uvesti poreske podsticaje za korišćenje računara i obnovu IT u poslovanju MSP Uvedeni podsticaji Broj preduzeća kojim su odobreni podsticaji MFIN(R)MERR(P) 4.1.2.4 Uspostaviti on-line sistem komunikacije sa organima državne uprave pri podnošenju određenih izveštaja (podnošenje finansijskih izveštaja i slično) Uspostavljen sistem Sistem operativan NBS(R)APR(P)PU(P) 4.1.2.5 Puna primena Zakona o elektronskom potpisu, sa decentralizovanim izdavanjem digitalnih sertifikata Uspostavljen decentralizovan sistem sa sertifikacionim telom Sistem operativan PKS RPK (P,I)MTID Zadatak: Uključivanje Srbije u Mrežu podrške e-poslovanju (eBSN – e-Business Support Network) 4.1.2.6 Obučiti MSP za e-poslovanje kroz metodologiju i praksu koje se koriste u EU e-BSN promovisan među MSP: održana obuka o najboljoj praksi e-poslovanja Promotivni materijalEvidencija održane obuke E-poslovanje u MSP MERR(R)RAMSPP(I) 4.1.2.7 Učlanjivanje Srbije u e-BSN. Podsticati učlanjenje MSP u nacionalno registraciono telo promocijom e-BSN Srbija na spisku zemalja članica e-BSN MSP se učlanjuju e-BSN nacionalni registar sa Srbijom kao članicom.Registar MSP članica MERR(R)RAMSPP(I) 4.1.3 Mera: Podržati učešće preduzeća u inovacionim programima EU Zadatak: Stimulisati učešće MSP i klastera u inovacionim projektima EU i u Tabelarnom prikazu indikatora inovacija u Evropi (European Innovation Scoreboard) 4.1.3.1 Promovisati mogućnosti učešća MSP u međunarodnim inovacionim, istraživačkim i poslovnim programima/ mrežama (CIP/FP7) Medijska arhiva.Pojačano učešće MSP u CIP / FP7 programima.Baza savetnika je u stanju da pomaže MSP u pristupu fondovima Registar učešća MSP u programimaMSP uključena u FP7 i CIP programe MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I) PKS (P,I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.1.3.2 Realizovati podršku MSP u pristupanju finansijskim sredstvima za inovacije u EU Priručnik prijave za finansiranjeRegistrovane prijave za finansiranje od MSP DokumentRegistar prijavaSpisak uspešnih učesnika. RAMSPP (R)RA/RRA(I) 4.1.3.3 Učešće u European Innovation Scoreboard (Tabelarni prikaz indikatora inovacija u Evropi) Idejni projekat i PlanAktivno učešće u EIS Dokumenti:EIS evidencija MERR(R)MN(P)RZS(P,I)

Stub 4 – Modul 2: Standardi, kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda Obrazloženje:Republika Srbija po pitanju primene standarda, obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda zaostaje za zemljama iz okruženja i zemljama članicama EU. Pozicija Republike Srbije kada je reč o pristupu novim tržištima i o konkurisanju stranim proizvodima na domaćem tržištu, u kontekstu primene standarda, kontrole kvaliteta i bezbednosti proizvoda, nije zadovoljavajuća. Od posebne je važnosti da Republika Srbija usvoji međunarodne standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda i da efikasno kontroliše primenu ovih standarda.Modul 2. se bavi sledećim ključnim oblastima:stvaranjem infrastrukture za efikasno usvajanje standarda kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i promovisanje njihove primene podsticanjem MSP da koriste međunarodno priznate standarde kvaliteta i bezbednosti proizvodasubvencijama za sertifikaciju proizvoda MSP Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisici: MSPInstitucije zadužene za testiranje proizvoda MSP Indikatori Indeksa politike MSP iz EU Povelje o malim preduzećima:4.2.1. Obezbeđivanje kvaliteta Rizici i pretpostavke:pretpostavlja se da će sertifikaciona i akreditaciona tela u Srbiji biti međunarodno priznatasposobnosti MSP (funkcionalne i finansijske) dostizanja međunarodnih standarda Ključna prateća dokumenta:Strategija održivog razvoja (2007)Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

4.2 Standardi i kontrola kvaliteta

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.2.1 Mera : Stvaranje infrastrukture za efikasno usvajanje standarda kvaliteta, bezbednosti proizvoda i promovisanje njihove primene Zadatak: Stvoriti nacionalne mreže tela za procenu stepena usklađenosti sa međunarodnim standardima 4.2.1.1 Jačanje kapaciteta Instituta za standardizaciju sa ciljem harmonizacije srpskih standarda sa ISO i drugim standardima Idejni projekat i PlanHarmonizovani standardi DokumentiDokumentovani standardi sa kriterijumima usklađenosti MERR(R)MN(P)ISS(P)RAMSPP(P,I) 4.2.1.2 Pružanje tehničke pomoći MSP, laboratorijama i akreditacionim telima Tehnička pomoć i obuka realizovani Evidencija obuke Spisak korisnika usluge MERR(R)MN(P)ISS(P)RAMSPP(P,I) 4.2.1.3 Unapređenje institucionalne infrastrukture za podršku kvalitetu i bezbednosti proizvoda (formiranje reprezentativnog notifikacionog tela, nacionalne referentne laboratorije) Formirano referentno naotifikaciono telo i naionalna referentna laboratorija Odluke o formiranju MERR 4.2.1.4 Bilateralni sporazumi o međusobnom priznavanju sertifikata za proizvode Potpisani sprazumi sa Ruskom federacijm i zemljama CEFTE Izveštaji o potpisivanju MERR 4.2.1.5 Izrada idejnog projekta procesa akreditacije u funkciji obezbeđivanja kvaliteta. Idejni projekat i PlanAkreditacija ostvarena DokumentiAkreditacioni dokumenti MERR(R)MN(P)ISS(P)RAMSPP(P,I) 4.2.1.6 Obučiti rukovodioce laboratorija i njihove saradnike u domenu akreditacije / harmonizacije Obučeni rukovodioci laboratorija i saradnici Evidencija obukeSpisak učesnika MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I) Zadatak: Šira upotreba CE oznake u MSP 4.2.1.7 Multimedijalna kampanja jačanja svesti značaja šire upotrebe CE oznake Idejni projekat i PlanCE oznaka u širokoj upotrebi Dokumenti PR materijal i medijska arhivaSpisak korisnika MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.2.1.8 Sačiniti obrasce kao pomoć MSP za pripremanje tehničke dokumentacije za sertifikaciju po ISO (i dr.) kriterijumima Obrasci sačinjeniObrasci poslati MSP DokumentiObrasciEvidencija distribucije MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I) 4.2.1.9 Izraditi, implementirati i sufinansirati projekat konsultantske podrške MSP i ispitivanje proizvoda u međunaroednim laboratorijama za dobijanje CE znaka ProjekatRazvoj konsultantske mreže Model finansijske podrške preduzećima za dobijanje CE znaka Registar konultantskih organizacija/eksperataBroj proiozvoda koji su dobili CE znak MERR (P)PKS P,I) 4.2.1.10 Pružiti pomoć (u vidu formalne obuke i tehničke pomoći) MSP pri sertifikaciji proizvoda/usluga. Idejni projekat i PlanFormalna obuka održanaDirektna tehnička pomoć (jedan na jedan) Evidencija obukeEvidencija pružene tehničke pomoćiSpisak primalaca MERR(R)MN(P)RAMSPP(P,I)RA/RRA (I) 4.2.2 Mera: Podstaći MSP da koriste međunarodno priznate standarde sistema upravljanja kvalitetom i bezbednost proizvoda Zadatak: Promovisanje i stimulisanje primene standarda i obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti proizvoda u MSP 4.2.2.1 Sprovođenje multimedijalne kampanje jačanja svesti MSP o značaju implementacija međunarodnih standarda sistema upravljanja i modela izvrsnosti (EFQM, ISO, HACCP) Plan kampanjeSprovedena kampanja Evidencija o sprovođenju kampanjePriručnik sa pregledom evropskih standarda MERR(R)RAMSPP(P,I)RA/RRA (I) Fond za EFQM (P,I)Kvalitet (I))PKS (I) 4.2.2.2 Smanjenje troškova pristupa standardima Smanjeni troškvovi PropisiIzveštaji MERRISRARMSPPPKS 4.2.2.3 Promovisanje i unapređenje nacionalne nagrade ( FQCM) za MSP po EFQM modelu Inoviran sistem nagrade pod pokroviteljstvom Predsednika ili Premijera uz dodelu nagrade po modelu EFQM U potpunosti usaglašen nacionalni model (FQCM) sa EFQM Obuka eksperata u Brisleu za implementaciju EFQM modela Model EFQM u partnerstvu sa Fodnom za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost Broj preduzeća koja učestvuju u takmičenjuBroj dobitnika međunarodnih nagrada po modelu EFQM Predsednik/Vlada RSMERRMNMTUFond za EFQMkvalitetPKS

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.2.3 Mera: Pojednostavljenje procedura za sertifikaciju i subvencije za sertifikaciju proizvoda MSP Zadatak: Stvaranje programa finansijskih podsticaja za MSP kako bi implementirali međunarodne standarde sistema upravljanja i sertifikovali proizvode 4.2.3.1 Proceniti finansijske potrebe MSP za sticanje akreditacija i sačiniti kriterijume za pružanje pomoći Rezultati procene: dokumentovani kriterijumi za pružanje pomoći Dokumenti MERR(R)RAMSPP(P,I)RA/RRA (I) 4.2.3.2 Realizovati pružanje pomoći MSP u skladu sa rezultatima procene i kriterijumima za pružanje pomoći Pomoć realizovana Evidencija pružene pomoći MERR(R)MF(P)MN(P) 4.2.3.3 Izraditi i realizovati program podrške MSP u regionima Pomoć realizovana na regionalnom nivou Evidencija pružene pomoći na regionalnom nivou RAMSPP(R)RA/RRA (P,I,D)

Stub 4 – Modul 3: Klasteri i poslovno povezivanje Obrazloženje: Republika Srbija poseduje konkurentne prednosti u određenim sektorima zahvaljujući raspoloživosti sirovina, posebnim veštinama, blizini tržišta i godinama građenih i razvijanih dobrih trgovinskih veza. Međutim, treba maksimirati prinose po osnovu pomenutih konkurentskih prednosti.Klasteri su vanredan metod podrške preduzećima Srbije na međunarodnom tržištu. U Republici Srbiji postoje klasteri u oblasti IKT, proizvodnji automobilskih delova, proizvodnji manjih poljoprivrednih mašina, obradi drveta i proizvodnji nameštaja, obradi plastike i proizvodnji guma. Ovaj inicijalni uspeh treba šire primenjivati i dalje unapređivati.Modul 3. se bavi sledećim ključnim oblastima :realizacijom programa razvoja klasterapodrškom razvoja MSP baziranom na primerima dobre prakse klaster programalakšim pristupom MSP-a velikim poslovnim sistemima dobavljača i davaocima franšize Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPPrivredne komore i udruženja MSP, RAMSPP Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:8.3.1. Klasteri i umrežavanje firmi Rizici i pretpostavke:Podobnost i spremnost postojećih MSP da budu angažovani u razvoju klasteraViše finansijskih sredstava je raspoloživo za podršku formiranju klasteraKljučna prateća dokumenta:Program razvoja poslovnih inkubatora i klastera u Srbiji 2007-2010.Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

Klasteri i poslovno povezivanje

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.3.1 Mera: Realizacija Programa razvoja klastera i stvaranje sistemskog okvira za razvoj klastera Zadatak: Osnovati šest operativnih klastera 4.3.1.1 Izrada Zakona o poslovnom udruživanju Donet zakon kojim će se između ostalog urediti i klasteri Službeni glasnik MERR 4.3.1.2 Analizirati sektore koji su najpogodniji za razvoj klastera Dokumentovana analiza najpogodnijih sektora Analize i istraživanja RAMSPP(R)PKS (I) 4.3.1.3 Promovisati razvoj klastera za MSP u identifikovanim sektorima Tehnička dokumenacijaProgram podrške klastera Analize i istraživanja RAMSPP(R) RA/RRA (P)LS (P) 4.3.1.4 Lansirati pilot klaster program i pružiti tehničku podršku odobrenim klaster projektima Dokumenta programa podrškePodrška pružena Izveštaji o pruženoj podršciFormirano šest operativnih klastera RAMSPP(R) 4.3.2 Mera: Podrška razvoju MSP bazirana na široj primemi iskustava i rezultata klaster programa Zadatak: Primena iskustava i rezultata razvoja klastera 4.3.2.1 Formiranje lanaca dobavljača u regionima koji su rezultat programa razvoja klastera Dokumenta programa podrškeTehnička i trening podrška isporučena Dokumenta Izveštaji sa treningaSpisak učesnika RA/RRA (R, I) Zadatak: Poslovno povezivanje kroz klastere i sektorski razvoj 4.3.2.2 Dokumentovati uspešna iskustva i naučene lekcije u razvoju pilot klastera u Srbiji Dokumentovane ocene Dokumenta RAMSPP (R)RA/RRA (P) 4.3.2.3 Pripremiti, publikovati i distribuirati praktični vodič za razvoj klastera Priručnik za klastere Dokumenta «Kanali» distribucije RAMSPP(R) 4.3.2.4 Aktivna promocija razvoja klastera u drugim sektorima bazirana na uspešnim iskustvima iz pilot faze. Promotivne akivnosti planirane i realizovane Dokumenta Sastanci i promotivni događaji MERR (R)RAMSPP (P)RA/RRA (P)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.3.2.5 Pružiti podršku izabranim klasterima Trening isporučenIsporučena tehnička pomoć Izveštaj sa treningaIzveštaj o tehničkoj pomoći RA/RRA (R) 4.3.3 Mera: Olakšati pristup MSP velikim poslovnim sistemima i davaocima franšize Zadatak: Unaprediti prodaju proizvoda MSP kroz velike lance dobavljača 4.3.3.1 Organizovati i sprovesti multimedijalnu kampanju ohrabrivanja velikih sistema da povećaju obim poslovanja sa MSP Predlog prezentiran velikim sistemima uključujući brže plaćanje MSP DokumentaZapisnici sa sastanakaPrezentacije MERR (R) Zadatak: Promocija franšize kao modela poslovnog povezivanja MSP 4.3.3.2 Organizovati kampanju o značaju franšizinga za MSP Idejno rešenjeKampanjaKonferencija DokumentaZapisnik sa sastankaIzveštaji sa Konferencije RAMSPP(R)SIEPA (P)RA/RRA (P) PKS 4.3.3.3 Poboljšati pravni sistem za primaoce i davaoce franšize Izrada posebnog zakona o franšizingu Zakon se sprovodiPotpisani ugovori o franšizingu MERR (P)MF (P,I)MTUMPrd 4.3.3.4 Uključivanje u međunarodno udruženje franšizinga MSP uključena u međunarodno udruženje franšizinga Veze razvijene Dokumenta međunarodnog udruženja franšizinga RAMSPP(R)SIEPA (P)PKS(P) 4..3.3.5 Sklapanje većeg broja ugovora o franšizingu Sklapanje ugovora / domaći –strani MSPdomaći-domaći MSP Ugovori o franšizingu PKS

Stub 4 – Modul 4: Podrška izvozno orijentisanim MSP Obrazloženje:Uvoz Republike Srbije dva puta je veći od izvoza. Republika Srbija mora bitno povećati izvoz i značajno poboljšati spoljnotrgovinski bilans. U tom kontekstu podrška će biti usmerena ka postojećim i novim preduzećima, koja imaju izvozne perspektive.Modul 4. se bavi sledećim ključnim oblastima :poboljšanjem pristupa MSP izvoznim tržištimarazvijanjem izvoznih potencijala MSPsmanjivanjem finansijskih i administrativnih barijera za izvoz MSP Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPMERR, SIEPA, AOFI, SMECA Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:6.1.1. Programi promocije izvoza6.2.1. Jačanje konkurentnosti MSP6.2.2. Događaji koji promovišu MSP Rizici i pretpostavke:kapaciteti MSP da ispune zahteve po pitanju izvoza i da budu međunarodno konkurentni više finansijskih sredstava za podršku izvoznim aktivnostima MSPKljučna prateća dokumenta:Strategija podsticanja i razvoja stanih ulaganja (2006)Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

Podrška izvozno orijentisanim MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.4.1 Mera: Poboljšati pristup MSP izvoznim tržištima Zadatak: Unaprediti informisanje i pružanje savetodavnih usluga izvozno orijetisanim MSP 4.4.1.1 Dijagnoza postojećih prepreka u izvozu MSP i ocena potreba Prepreke dokumentovane Dokumenta RAMSPP (R)SIEPA (P) PKS 4.4.1.2 Širenje najbolje prakse u pristupu međunarodnom tržištu Najbolja praksa dokumentovanai na raspolaganju MSP DokumentaKanali distribucije SIEPA (R) PKS 4.4.1.3 Unapređena koordinacija između SIEPA, Privrednih komora i RAMSPP Bolja saradnja i unapređeni rezultati Zapisnici sa sastankaRezultati dokumentovani RAMSPP (R)SIEPA (P)RA/RRA (P) 4.4.1.4 Izrada specijalizovanog programa konsultantske podrške za izvoznike Konsultantske usluge raspoložive MSP Registar konsultanataIzveštaji o podršci SIEPA (RRPKS (P,I) Zadatak: Unaprediti identifikaciju izvoznih šansi 4.4.1.5 Istraživanje ciljnih tržišta i određenih tržišnih segmenata Istraživanje dostupno MSP Dokumentovani rezultati SIEPA (R)RPK(P)PKS (P,I) 4.4.1.6 Razvoj mehanizama traganja za partnerima i povezivanje sa međunarodnim mrežama Funkcionalni mehanizmi, mreže i baze podataka Dokumentovano postojanje mreža potencijalnih partnera, mehanizama i baza podataka SIEPA (R)PKS(P) 4.4.1.7 Razvijanje sistema predstavljanja MSP na tržištima u odabranim zemljama Kancelarije operativne i osoblje u odabranim zemljama pruža podršku MSP Kancelarije i osoblje funkcionalno SIEPA (R)PKS (P) Zadatak:Poboljšati pristup merama podrške izvoza 4.4.1.8 Jačanje svesti kako bi se unapredila znanja o izvoznim šansama Izvozne šanse dostupne MSP Dokument redovno unapređivan i distribuiran MERR(R)SIEPA (P, I)PKS (P,I) 4.4.1.9 Promovisati vaučersku šemu za konsultantske usluge u oblasti efikasnijeg izvoza. Vaučerska šema u funkciji podrške izvoznicima DokumentaRegistar vaučera MERR(R)RAMSPP (P)SIEPA (P, I) 4.4.1.10. Obezbeđenje dodatnih sredstava iz javnog sektora za finansiranje izvoznih MSP pod povoljnim uslovima Obezbeđena i raspodeljena dodatna sredstva Izveštaji nadležnih institucija o dodeli sredstava MERR(R) 4.4.2 Mera: Razviti izvozne veštine i veštine pristupa tržištima među MSP Zadatak:Unapediti izvoznu spremnost i marketinške veštine MSP 4.4.2.1 Organizovati specijalizovani trening program u oblasti izvoznog marketinga i konkurentnosti MSP na regionalnom i lokalnom nivou Trening prezentacije pripremljene i trening isporučen Izveštaji sa treningaSpisak učesnika RAMSPP (R)SIEPA (P)RA/RRA (P, I)PKS/RPK (P,I) 4.4.2.2 Organizovati trening program za izvoznu spremnost MSP na regionalnom i lokanom nivou Trening prezentacije pripremljene i trening isporučen Izveštaji sa treningaSpisak učesnika SIEPA (R)R/RRA (P, I)PKS/PKS (P,I) Zadatak: Razviti specifične programe podrške MSP u sektorima sa većom dodatom vrednošću 4.4.2.3 Pripremiti paket programa klastera koji su izvozno orijentisani Koncept dokumentKonstantno usavršavanje programa podrške DokumentaIzveštaji o realizaciji SIEPA (R)PKS (I) 4.4.2.4 Organizacija izvoznih poseta za sektore sa najvećim izvoznim mogućnostima Organizovane posete inostranstvu Posete Sklopljeni ugovori MERR (R)SIEPA (I)PKS (I) 4.4.2.5 Identifikacija i učešće na međunarodnim sajmovima Sajmovi identifikovaniUčešće na sajmovima Izveštaji sa sajmova SIEPA (R)PKS (I) 4.4.2.6 Organizacija poseta za potencijalne kupce Potencijalni kupci identifikovaniPoziv upućen Dokumentovana lista kupacaSpisak poseta SIEPA (R)PKS (I) Zadatak: Jačanje pozicije MSP u lancima dobavljača MNK 4.4.2.7 Izrada šema podrške domaćim MSP kako bi postali dobavljači MNK KonceptPlan akcijeUočene i distribuirane koristi DokumentaDistribucija u okviru budžeta SIEPA(R)PKS (I) 4.4.2.8 Organizacija poseta stranih investitora MNK Sastanci održani, kontakti uspostavljeni Registar MNKZapisnik sa sastanka SIEPA (R)PKS (P,I) 4.4.2.9 Razvoj i širenje promotivnih materijala za odabrane sektore Brošure,posteri, baneri kreirani, štampani i distribuirani Print materijali i kanali distribucije SIEPA (R)RA/RRA (P, I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 4.4.2.10 Razvoj i širenje baze investicionih mogućnosti Baza podataka urađena i stalno se unapređuje Baze podatakaKanali distribucije SIEPA (R)RA/RRA (I)PKS/RPK (P,I) 4.4.2.11 Realizacija Programa jačanje konkurentnosti MSP korišćenjem EFQM metode SIEPA sertifikovana Sertifikacioni dokumeneti. SIEPA(R) 4.4.3 Mera: Smanjenje finansijskih i administrativnih barijera za izvoz MSP Zadatak: Smanjiti carinske prepreke za MSP 4.4.3.1 Pojednostavljivanje carinskih procedura i dokumentacije Savetnici koji pomažu MSP Baza podataka savetnika MF (R)MERR(P) 4.4.3.2 Poboljšanje efikasnosti carinske službe u olakšavanju izvoznih poslova MSP Izvozni kriterijumi dokumentovaniDokumenta distribuirana DokumentaKanali distribucije MF (R) 4.4.3.3 Pojednostavljivanje trgovinskih procedura i uklanjanje necarinskih barijera u međunarodnoj trgovini Tim utvrđen i treniranTim u funkciji Članovi timaIzveštaji sa treningaIzveštaji poseta MF (R) 4.4.3.4 Obezbediti učešće MSP u procesima zaključivanja međunarodnih trgovinskih ugovora Predstavnici identifikovani i u funkciji Spisak predstavnikaIzveštaj o prisustvu MERR(R) Zadatak:Ukloniti finansijske barijere za izvoz MSP kroz bolje obezbeđenje i kreditiranje izvoza 4.4.3.5 Razvijanje novih instrumenata kreditiranja izvoza i obezbeđivanja izvoza Koncept i Plan aktivnostiProcedure i finansiranje u funkciji Proceduralni dokumentiGarancijski dokumenti SIEPA (R)AOFI(P) 4.4.3.6 Povećanje fondova AOFI i SMECAza finansiranje MSP MSP imaju povećane finansijske garancije za svoje izvozne poslove Izveštaji o uvećanim fondovima MERR(R) 4.4.3.7 Šira primena forfetinga– otkup spoljnotrgovinskih potraživanja Forfeting u primeni Program primeneStatistički pokazatelji MERRAOFISMECAPKS

Aktivnosti Stuba 5 su kreirane sa ciljem unapređenja pravnog i institucionalnog okvira koji će doprineti rastu i razvoju MSP. Sastoji se iz pet modula:

zakonski okvir koji podstiče preduzetništvo

efikasne javne usluge za MSP i poboljšano poslovno okruženje

razvijena regionalna infrastruktura za podršku MSP

efikasno zastupanje interesa MSP kroz dijalog javnog i privatnog sektora

javne nabavke i MSP

Stub 5 – Modul 1: Zakonski okvir koji podstiče preduzetništvo Obrazloženje:Sektoru MSP je potreban zakonski okvir koji podstiče preduzetništvo i koji je razumljiv i primenjiv.Poslovno okruženje sa pojedenostavljenim pravilima i procedurama omogućava visok nivo održivosti poslovanja preduzeća. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima :potpuno operativnim pravnim okvirom – sa posebnim naglaskom na:(a) efikasno korišćenje IKT u ostvarivanju komunikacije javnog i privatnog sektora, (b) dostupnost informacija i (v) transparentnost u prenosu informacija s javnog na privatni sektor;usklađivanjem procedura u Srbiji sa onima u EU u oblastima kao što su istraživanje i razvoj i statistička analiza po sektorimadrušvenom odgovornošću MSP. Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPBanke, resorna ministarstva i javne agencije Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:3.1.1. Strategija pojednostavljivanja propisa 3.1.2. Prikaz i pojednostavljivanje postojećih propisa3.1.3. Eliminisanje nepotrebnih zakonskih rešenja (giljotina zakona)3.1.4. Korišćenje analize uticaja propisa3.1.5. Tipovi analize uticaja propisa3.2.1 Pravila koja pojednostavljuju obavljanje poslova3.2.2. Institucionalni okvir – koordinacija unutar Vlade (saradnja između ministarstava po pitanju utvrđivnja politika)3.3.2. Strategija razvoja MSP3.3.3. Agencija nadležna za sprovođenje politike razvoja MSP Rizici i pretpostavke:usklađenost predloga zakona sa važećim zakonima. mogućnosti sprovođenja potrebne reforme propisa u definisanom vremenskom okviru.spremnost interesnih grupa da prihvate predloge novih propisa pravni okvir potreban za razvoj MSP i preduzetništvaKljučna prateća dokumenta:Izveštaj o MSP Observatoriji u Srbiji (Report on an SME Observatory for Serbia (2005))Studija izvodljivosti MSP Observatorije u Srbiji (Feasibility of an SME observatory Serbia – Mission report (2006))Godišnji izveštaj EK o sprovođenju Evropske povenje o malim preduzećima (Serbian Annual Report to European Commission on European Charter for Small Enterprises (2004,2005,2006))

5.1 Zakonski okvir i poslovno okurženje koji podstiču preduzetništvo

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 5.1.1 Mera: Uspostavljanje pravnog sistema neophodnog za razvoj MSP Zadatak: Sprovesti reformu propisa i uspostaviti pravni okvir koji pospešuje razvoj MSP, uz konsultacije sa Evropskom komisijom i Svetskom bankom 5.1.1.1 Obaviti analizu privredno-pravnih propisaPredložiti stavljanje van snage nefunkcionalnih zakona i drugih propisa, odnosno njihovih delova – “Sveobuhvatna reforma propisa“ (SRP), odnosno “Giljotina” propisaIzmeniti i dopuniti postojeće i doneti nove zakone i druge propise privrednog prava Analiza završenaPodnet predlog za stavljanje van snage nefunkcionalnih zakona, odnosno njihovih delova i isti stavljeni van snageDoneti zakoni o izmenama i dopunama i novi zakoni u oblastima privrednih društava; registracije privrednih subjekata; stečajnog postupka, – zanatstva zadruga, poslovnog udruživanja, mikrofinansiranja i drugih odgovarajućih oblasti Zakoni i podzakonski aktiAnalizePredlozi izmena i dopuna zakona i drugih propisa. MERR(R)SRR(P)MF(P)PKS(P)) 5.1.1.2 Pristupiti procesu usklađivanja definicije mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa definicijom Evropske unije Proces uklađivanja u toku Usvojeni novi kriterijumi MERR(R)RAMSPP(P,I) 5.1.1.3.1.3 Praćenje i usklađivanje propisa sa propisima EU u oblasti standarda kvaliteta, tehničkih propisa, proizvodnih standarda, standarda o bezbednosti i zdravlju, kao i drugih standarda od značaja za MSP. Registar standarda dostupan MSP Propisi o standardimaOstala dokumentacija MERR (R)MRSP (P)MTU (P)ISS (I)PKS(P)) 5.1.1.4 Primeniti Strategiju razvoja informacionog društva (SRID) Funkcionalna SRID Praćenje Akcionog plana SRID MN(R)PKS(P,I) 5.1.1.5 Sprovoditi AEZ/AEP nacrta zakona/propisa koji imaju uticaj na MSP preko SRR Nacrti zakona/propisa dostavljeni SRR uz prateći izveštajSprovedena AEZ/AEP Prijem nacrta zakona/propisa u SRRAEZ/AEP SRR(R)MERR(P) 5.1.1.6 Stvoriti elektronski registar zakona i drugih propisa za MSP i isti postaviti na portal Portal napravljenZakoni i drugi propisi postavljeni na portal Zakoni i drugi propisi postavljeni na portal MERR(R)RAMSPP(P,I)

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 5.1.2 Mera: Stvaranje jedinstvene metodologije i usklađivanje istraživanja razvoja sektora MSP Zadatak: Sistematsko istraživanje i praćenje sektora MSP u skladu sa metodologijom EU 5.1.2.1 Ustanoviti Opservatoriju za istraživanje i razvoj MSP i omogućiti pristup EU mreži Opservatorija za MSP i GEM-u Idejni projekatPredlozi podneti nadležnim institucijamaPlan sproveden DokumentacijaPodneti predlozi MERR(R)RAMSPP(P,I) 5.1.2.2 Uskladiti statističko praćenje sektora MSP sa EUROSTAT Dokumentovani predloziSprovedena poboljšanja u sistemu DokumentacijaEUROSTAT sistem usvojen MERR(R)MN(P)RZS(P,I) 5.1.3 Mera: Društvena odgovornost MSP Zadatak: Uspostavljanje društvene odgovornosti MSP 5.1.3.1 Promovisanje koncepta drutšvene odgovornosti MSP Izrađen promotivni materijal i održane promocijePovećana društvena odgovornost MSP Promotivni materijalKonferencije za štampuMedijski nastupiBroj održanih promocija MERRMRSPMŽSPPLSRARMSPPAŽSPKS 5.1.3.2 Uspostavljanje baze podataka o društveno odgovornim MSP Uspostavljena baza podataka Elektronska baza podataka TSSSMERR 5.1.3.3 Dodela nagrade za društveno najodgovornije MSP u Srbiji Formirana komisija za izbor društvno najodgovornijeg MSPIzabrano društveno najdogovornije MSP Odluka o dodeli nagrade MERRRARMSPPPKSTSSS

Stub 5 – Module 2: Efikasne javne usluge za MSP Obrazloženje:Sektor MSP je zavisan od nivoa efikasnosti i efektivnosti nadležnih ministarstava i javnih agencija. Javna uprava olakšava poslovnim subjektima pristup različitim informacijama. Razvoj IKT poslednjih godina omogućava veću efikasnost imajući u vidu mogućnosti interneta Ovo uključuje, između ostalog, i pristup informacijama kao i on-line registraciju i komunikaciju u nizu drugih oblasti (npr. tenderskim postupcima). Upotreba IKT doprinosi i većoj efikasnosti pravnih postupaka, sa naglaskom na primeni Zakona o stečajnom postupku i zaštiti prava svojine. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima :uspostavljanjem e-uprave prilagođene potrebama MSP sektora završetkom uvođenja katastra nepokretosti i evidencije hipoteka efikasnijim radom sudovapružanjem pravne pomoći i unapređenjem pravne sigurnosti Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPMF, Poreska uprava Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:5.1.1 Unapređenje on-line pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju povraćaja poreza5.1.2. Unapređenje on-line pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju povraćaja doprinosa5.1.3. Unapređenje on-line pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju statistike preduzeća5.1.4. Unapređenje on-line pristupa – proširenje na druge usluge5.2.1. On-line informacije za MSP5.2.2. Kvalitet on-line portala7.2.4. Katastar nepokretnosti Rizici i pretpostavke:rizik zbog slabog pristupa Internetu u MSP, posebno u ruralnim oblastimanivo operativnog znanja u oblasti IKT u ministarstvima i javnim agencijama, kao i u MSPnivo saradnje organizacionih delova Službe za katastar nepokretnostinivo saradnje sa Ministarstvom pravde i pravosuđemKljučna prateća dokumenta:Strategija reforme državne uprave u Srbiji (2004)Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

Efikasne javne usluge za MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 5.2.1 Mera: Ustanovljavanje e-uprave prilagođene potrebama sektora MSP Zadatak: Proširiti on-line usluge na MSP 5.2.1.1 Promovisati prelazak na e-upravu gde god je to praktično izvodljivo, uz kampanju predstavljanja e-uprave Medijska kampanja Dokumentacija i medijska arhiva MERR(P)MN(P) 5.2.1.2 Obučiti zaposlene u upravi za rad u sistemu e-uprave Zaposleni obučeni za rad u sistemu e-uprave Arhiva održanih obuka. Spisak učesnika MN(P) 5.2.1.3 Stvoriti interaktivni nacionalni portal za MSP sa širokim spektrom funkcija u stalnom razvoju Idejni projekat i nacrt planaInformacije za MSP dostupne on-line putem Portala Dokumentacija o portaluDostupnost informacija on-line MERR(R)RAMSPP(P,I) 5.2.2. Mera: Ustrojavanje Katastra nepokretnosti i Centralne evidencije hipoteka Zadatak: Ustrojiti katastar nepokretnosti i evidenciju hipoteka 5.2.2.1 Uspostaviti Katastar nepokretnosti sa pristupom podacima javnog registra i mogućnošću podnošenja zahteva preko Interneta Katastar nepokretnosti ustrojen na republičkom nivouDostupnost javnog registra i mogućnost podnošenja zahteva on-line Katastarska evidencijaDostupnost podataka i mogućnost podnošenja zahteva on-line RGZ(R) 5.2.2.2 Uspostaviti Centralnu evidenciju hipoteka u okviru Katastra nepokretnosti sa pristupom podacima javnog registra i mogućnošću podnošenja zahteva preko interneta Dostupnost javnog registra i mogućnost podnošenja zahteva on-line Evidencija hipotekaDostupnost podataka i mogućnost podnošenja zahteva on-line RGZ(R) 5.2.3 Mera: Doprinos unapređenju rada sudova, arbitraža i drugih nezavisnih organa i telaZadatak: Efikasniji rad sudova, arbitraža i drugih nezavisnih organa i tela i uspostavljanje sistema poslovne etike 5.2.3.1 Doprinos unapređenju rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Idejni projekat i nacrt planaPlan sproveden Dokumentacija MERRALSUMPRD(R) 5.2.3.2 Uvođenje sistema za primenu kodeksa poslovne etike i poslovnog morala Uspostavljanje javnog registra preduzeća koja su osuđena kod Suda časti i uvođenje sistema online mirenje Ažuran registar Sudova časti pri komoramaSmanjenje broja preduzeća koja ne izvršavaju svoje obaveze prema drugim preduzećima PKS i RPK 5.2.3.3 Poboljšanje sudskog izvršnog postupka Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Sl. glasnik RS MPRD 5.2.3.4 Poboljšanje stečajnog postupka Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku Sl. glasnik RS MERR 5.2.3.5 Doprinos boljoj zaštiti konkurencije Unapređenje propisa kojima se uređuje zaštita konkurencije i njihova puna primena Sl. glasnik RS KZKMTUMERR 5.2.4 Mera: Pružanje pravne pomoći i usluga Zadatak: Uspostavljanje instituta javnog beležnika 5.2.4.1 Usvojiti Zakon o javnim beležnicima Podnet Predlog zakona o javnim beležnicimaZakon usvojen Predlog zakonaZakon MPRD(R)MERR(P)

Stub 5 – Modul 3: Razvijena regionalna infrastruktura za podršku MSP Obrazloženje:Razvoj MSP sektora treba da bude relativno ravnomeran u celoj Srbiji. U protivnom, veoma dinamičan rast u gradskim i drugim razvijenim sredinama, u poređenju sa ruralnim i nerazvijenim regionima, će stvoriti neželjenu migraciju radne snage iz nerazvijenih regiona u relativno razvijenije centre. Ovaj modul govori o razvoju MSP u regionima.Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima :aktivnostima MSP i preduzetnika na regionalnom i lokalnom nivou aktivnostima Regionalnih agencija za razvoj MSP Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPRA, RRA i LS Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:9.1.2. Obim i vrste poslovnih usluga9.1.3. Kvalitet poslovnih usluga9.2.1. Raspoloživost informacija i mogućnosti pristupa9.2.2. Biznis informacioni centri Rizici i pretpostavke:sposobnost regionalnih agencija i lokalne samouprave da relevantne informacije i primere dobre prakse uspešno primene u regionu.mogućnosti korišćenja informaciono- komunikacionih tehnologija u regionimastepen saradnje na lokalnom i regionalnom nivou (između lokalne samouprave i agencija za poslovni razvoj), kao i saradnje sa institucijama na republičkom nivouKljučna prateća dokumenta:Strategija regionalnog razvoja Srbije 2007-2012

Razvijena regionalna infrastruktura za podršku MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 5.3.1 Mera: Promocija preduzetništva na lokalnom i regionalnom nivou Zadatak: Puna koordinacija rada svih službi i organa na centralnom i lokalnom nivou 5.3.1.1 Unaprediti saradnju između regionalnih agencija za MSP, NSZ i lokalne samouprave Idejni projekat i nacrt planaOdržani sastanci svih zainteresovanih stranaPlan sproveden DokumentacijaZapisnici sa sastanaka Trajna saradnja RAMSPP(R)NSZ(R)LS(P)RA/RRA (I) 5.3.1.2 Unapređenje internet prezentacija RA/RRA na kojima su postavljeni podaci i linkovi o MSP i uspostavljanje interaktivne mreže sa nacionalnim veb portalom Nacrt planaKonsultacije sa RAPlan sproveden DokumentacijaOn-line usluge RAMSPP(R)RA/RRA (P,I) 5.3.2. Mera: Razvoj mreže regionalnih agencija za razvoj MSP. Zadatak: Jačanje kapaciteta regionalnih agencija/centara za razvoj MSP 5.3.2.1 Dovršiti postupak upostavljanja pokrivenosti cele teritorije Srbije mrežom RA Idejni projekat i nacrt planaPlan sproveden DokumentacijaUspostavljene organizacione celine RAMSPP(R)RA/RRA (P,I) 5.3.2.2 Sprovesti podizanje kapaciteta zaposlenih u RA Analiza kapacitetaObuka zaposlenih u RA DokumentacijaArhiva obuke sa spiskom učesnika RAMSPP(R)RA/RRA (P,I) 5.3.3 Mera: Jačanje uloge lokalne samouprave Zadatak: Prenos ovlašćenja organima lokalne samouprave za pružanje usluga MSP 5.3.3.2 Lokalna samouprava prati potrebe MSP i uspostavlja efikasan sistem javnih usluga Idejni projekat i nacrt planaEfikasan sistem javnih usluga uspostavljen DokumentacijaZapisnici sa sastanakaOrganizacione jedinice lokalne samouprave RAMSPP(P)LS(P)RA/RRA (I) 5.3.3.3 Pospešiti komunikaciju i saradnju između nosilaca lokalnog ekonomskog razvoja i MSP Objavljen pregled sa najvažnijim Internet stranamaZaključci primenjeni Dokumentacija. Zapisnici sa sastanaka Poboljšana saradnja na lokalnom nivou RAMSPP(R)LS(P)RA/RRA(I)

Stub 5 – Modul 4: Efikasno zastupanje interesa MSP kroz dijalog javnog i privatnog sektora Obrazloženje:Obostrano razumevanje javnog i privatnog sektora i njihova efektivna komunikacije, koja može da se ostvari kroz uspostavljanje stalnog dijaloga, su od suštinskog značaja. Značajan napredak može da se ostvari u pogledu pojednostavljivanja pravila i procedura i istovremeno razvijanje kulture MSP sektora sa uvažavanjem potrebe za formiranjem baza podataka, kao i kroz analizu aktivnosti privatnog sektora na nacionalnom nivou.Ovaj modul se bavi osnivanjem Foruma MSP koji će predstavljati mesto sučeljavanja javnog i privatnog sektora i mesto gde će obe stane moći da čuju probleme druge strane, ali i da iskažu razumevanje za teškoće sa kojima se druga strana suočava.Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima:osnivanje Foruma za MSP Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSP, MERRRPK, Udruženja preduzetnika Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:10.1.1. Mreža MSP10.1.2. Privredne komore10.2.1. Učestalost sučeljavanja mišljenja javnog i privatnog sektora10.2.2. Formalni uticaj sučeljavanja mišljenja javnog i privatnog sektora10.2.3. Reprezentativnost u sučeljavanju mišljenja javnog i privatnog sektora10.2.4. Način na koji se odvija sučeljavanje mišljenja javnog i privatnog sektora Rizici i pretpostavke: spremnost privatnog sektora da se u punoj meri angažuje na dijalogu i saradnji sa javnim sektorom.kapacitet regionalnih komora i udruženja MSP da u punoj meri učestvuje u procesukapacitet javnog sektora da uvede proceduralne promene i tako reaguje na stvarne poteškoće sa kojima se susreću MSPKljučna prateća dokumentacija:Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

Efikasno zastupanje interesa MSP kroz dijalog javnog i privatnog sektora

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 5.4.1 Mera: Osnivanje i rad Foruma za MSP Zadatak: Osnovati Forum za MSP na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou 5.4.1.1 Promovisati značaj dijaloga javnog i MSP sektora i potrebu osnivanja Foruma za MSP u cilju uspostavljanja organizacionog oblika ovog dijaloga Medijska kampanja Promotivni materijal IzveštajiMedijska arhiva. MERR(R)RAMSPP(P)RA/RRA (P,I)PKS (P,I)RPK (P,I) 5.4.1.2 Sprovesti interaktivni savetodavni proces sa svim relevantnim i reprezentativnim subjektima na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou Analiza predloga relevantnih i reprezentativnih subjekataKonferencije i okrugli stolovi Redovni sastanci Analiza predlogaProgrami konferencija i okruglih stolovaZapisnici sa sastanaka MERR(R)RAMSPP(P)RA/RRA (P,I)PKS (P,I)RPK (P,I) 5.4.1.3 Sprovesti studiju uporednih iskustava u oblasti dijaloga javnog i MSP sektora Sprovedena studija uporednih iskustava Studija uporednih iskustava MERR(R)RAMSPP(P)PKS (P,I) 5.4.1.4. Završna faza osnivanja Foruma za MSP Forum osnovan i funkcioniše DokumentacijaZapisnici sa sednica MERR(R)RAMSPP(P)PKS (P,I) Zadatak: Efikasan rad Foruma za MSP 5.4.1.5 Sprovođenje konsultacija Foruma sa obrađivačem propisa najmanje 8 nedelja pre utvrđivanja konačnog predloga propisa od uticaja na MSP Konsultacije se obavljaju Održani sastaniciZapisnici sa sastanakaNova regulativa usklađena sa potrebama MSP MERRRAMSPP

Stub 5 – Module 5: Javne nabavke i MSP Obrazloženje:Često se dešava da ponude preduzeća bivaju odbačene u tenderskom postupku zbog nepotpune dokumentacije. Mala i srednja preduzeća treba ohrabriti da učestvuju na tenderima koji moraju biti transparentni. Vlasnici MSP i preduzetnici moraju biti osposobljeni i obučeni kako bi shvatili složenost pripremanja i podnošenja odgovarajuće ponude. Ovaj modul se bavi sledećim ključnim oblastima :pristup informacijama za MSP koje se odnose na proces javnih nabavki pojednostavljenje procedura i poštovanje pravičnog pristupa MSP javnim nabavkama Ciljne grupe: Krajnji korisnici: Posredni korisnici: MSPUprava za javne nabavke Indikatori Indeksa politike MSP iz Evropske povelje o malim preduzećima:5.1.4. Unapređenje on-line.pristupa – saradnja sa državnim institucijama po pitanju javnih nabavki. Rizici i pretpostavke:mogućnost MSP da ispune uslove (čak i kada su izmenjeni i pojednostavljeni) za dodelu ugovora u okviru javnih nabavki.spremnost organa državne uprave da pojednostave postupke javnih nabavki i ukinu nepotrebne uslove.Ključna prateća dokumentacija:Zakon o javnim nabavkama (2002) Izveštaj o primeni Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007))

Javne nabavke i MSP

Aktivnosti Rezultati Objektivno proverljivi pokazatelji Nadležnost 5.5.1 Mera: Pristup informacijama o javnim nabavkama. Zadatak: Omogućiti jednakost šansi u pristupu postupcima javnih nabavki 5.5.1.1 Formirati Internet portal koji sadrži bitne podatke o svim elementima javnih nabavki Idejni projekat i nacrt plana Portal formiran i funkcionalan DokumentacijaInternet portal UJN (R)MERR(P)RAMSPP(P,I) 5.5.1.2 Sačiniti standardne tenderske obrasce čime će se umanjiti administrativni troškovi MSP Pojednostavljeni tenderski obrasci Dokumentacija UJN (R)MERR(P)RAMSPP(P,I) 5.5.1.3 Sprovesti obuku MSP Program i plan edukacijeEdukacije sprovedeneEdukacije koje se sprvode Program i plan edukacijeSpisak učesnika MERR(R)RAMSPP(P,I)UJN(P) 5.5.1.4 Izgraditi i uspostaviti model licenciranja MSP za učešće na javnim tenderima Projekat licenciranja MSP za učešće na tenderimaRegistar licenciranih MSP za učešće na javnim tenderima Urađen projekat Akcioni plan implementacijeAžurna baza registra MERRUJNMFPKS, RPK 5.5.2. Mera: Pojednostavljenje procedura i poštovanje pravičnog pristupa MSP javnim nabavkama Zadatak: Stvoriti veće šanse za MSP u postupcima javnih nabavki 5.5.2.1 Zakonom odrediti minimalno učešće MSP u postupcima javnih nabavki Predlog novog zakonskog rešenja Novo zakonsko rešenje usvojeno UJN MERR(P)RAMSPP(P,I) 5.5.2.2 Odrediti kontakt osobu koja će da pruža pomoć MSP oko učešća na tenderima Kontakt osoba imenovana Opis radnog mestaRešenje o imenovanju kontakt osobe MERR(R)RAMSPP(P,I)

Ostavite komentar