Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2006. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja budžeta Republike Srbije za 2006. godinu iznose 499.427.439.535 dinara.

Primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta za 2006. godinu iznose 59.500.402.974 dinara.

Član 2.

Izdaci budžeta Republike Srbije za 2006. godinu iznose 468.545.762.938 dinara, a finansirani su iz budžetskih primanja u iznosu 468.545.762.938 dinara.

Ostvareni budžetski suficit za 2006. godinu iznosi 30.881.676.597 dinara.

Izdaci za otplatu duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine za 2006. godinu iznose 37.345.693.158 dinara, a finansirani su iz sledećih izvora:

1) iz ostvarenog budžetskog suficita u iznosu od 30.881.676.597 dinara;

2) iz sredstava od privatizacije u iznosu od 6.464.016.561 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta, koji su finansirani iz izvornih aktivnosti za 2006. godinu, iznose 85.498.935.303 dinara, a finansirani su:

1) iz sredstava iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava u iznosu od 55.374.308.873 dinara;

2) iz sredstava od zaduživanja u iznosu od 4.350.017.166 dinara;

3) iz sredstava od privatizacije u iznosu od 22.864.316.307 dinara;

4) iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina – suficita u iznosu od 2.910.292.957 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih korisnika za otplatu duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine za 2006. godinu finansirani iz dodatnih prihoda organa iznose 31.241.826.505 dinara, a finansirani su:

1) iz sredstava iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava u iznosu od 489.138.516 dinara;

iz sredstava od zaduživanja u iznosu od 1.647.820.198 dinara;

iz sredstava od privatizacije u iznosu od 29.104.867.791 dinara.

Neutrošena sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta za 2006. godinu, koja se prenose u 2007. godinu, iznose 4.126.094.101 dinara.

Neutrošena privatizaciona primanja, raspoređena zaključcima Vlade za 2006. godinu, koja se prenose u 2007. godinu, iznose 336.984.105 dinara.

Član 3.

Planirana i ostvarena primanja po vrstama i planirani i izvršeni izdaci po osnovnim namenama iznose:

PRIMANjA I IZDACI

u dinarima

Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4 A. Primanja i izdaci budžeta Republike I. PRIMANjA 521.269.000.000 499.427.439.535 TEKUĆI PRIHODI 7 521.269.000.000 497.784.835.724 1. Poreski prihodi 71 454.361.800.000 436.795.501.744 1.1. Porez na dohodak i dobit 711 81.068.100.000 80.498.127.065 1.2. Porez na finansijske transakcije (naplaćen iz prethodne godine) 713 96.208.260 1.3. PDV i akcize 714 322.339.900.000 306.756.095.243 1.4. Carine 715 45.864.400.000 45.266.874.674 1.5. Ostali poreski prihodi 716 + 719 5.089.400.000 4.178.196.502 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 66.907.200.000 60.989.333.980 a) prihodi od prodaje proizvoda i usluga 742 42.000.000.000 41.389.147.383 prihodi od prodaje dobara i usluga i od davanja u zakup nepokretnosti – licenca 7421 28.000.000.000 27.570.576.270 republičke, administrativne, sudske i konzularne takse 7422 11.400.000.000 11.462.549.749 prihodi od igara na sreću 7422 2.600.000.000 2.356.021.364 b) ostali neporeski prihodi 741, 743 – 745 24.907.200.000 19.600.186.597 dividende 7.800.000.000 3.403.923.011 novčane kazne, naknade, druge takse 17.107.200.000 16.196.263.586 3. Kapitalni prihodi 8 1.642.603.811 4. Donacije 731 + 732 5. Transferi 733 6. Preneta sredstva iz prethodne godine II. IZDACI 505.820.602.000 468.545.762.938 TEKUĆI RASHODI 4 446.532.581.000 436.863.878.607 1. Rashodi za zaposlene 41 117.859.034.000 115.337.285.649 2. Korišćenje roba i usluga 42 32.978.902.000 30.444.781.083 3. Upotreba osnovnih sredstava 43 4. Otplata kamata 44 20.408.707.000 19.182.431.511 5. Subvencije 45 30.730.603.000 30.852.196.759 6. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 53.874.560.000 52.654.619.927 7. Ostali rashodi 48 + 49 7.886.181.000 5.535.806.448 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 182.794.594.000 182.195.773.344 KAPITALNI RASHODI, ukupno od čega: 5 59.288.021.000 31.681.884.331 kapitalni izdaci organa 26.256.131.000 22.543.769.002 kapitalni izdaci za realizaciju NIP-a 33.031.890.000 9.138.115.329 KAPITALNI TRANSFERI 4632 + 4642 660.983.887 VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV. – V.) 122.956.600.000 65.981.023.004 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I. – II.) (7 + 8) – (4 + 5) 15.448.398.000 30.881.676.597 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7 – 7411+ 8) – (4 – 44+ 5) 35.857.105.000 47.305.866.274   UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III. + VI.)   138.404.998.000 96.862.699.601 B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i naplate odobrenih kredita       IV. PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 130.796.440.000 72.020.073.725* V. IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 7.839.840.000 6.039.050.721 VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV. – V.) 92 – 62 122.956.600.000 65.981.023.004 V. Zaduživanje i otplata duga VII. ZADUŽIVANjE 91 6.580.150.000 2.371.099.942 1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 847.751.391 2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912 6.580.150.000 1.523.348.551 VIII. OTPLATA DUGA 61 34.745.379.000 31.306.642.437 1. Otplata domaćeg duga 611 28.441.281.000 25.759.605.459 2. Otplata stranog duga 612 5.773.511.000 5.056.658.952 3. Otplata po garancijama 613 530.587.000 490.378.026 IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III. + VI. + VII. – VIII.)    110.239.769.000 67.927.157.106 X. NETO FINANSIRANjE (VI.+ VII. – VIII. – IX.= -III.)   -15.448.398.000 -30.881.676.597

*Ukupno ostvarena sredstva od privatizacije u 2006. godini iznose 124.326.241.930 dinara, od čega je zaključcima Vlade raspoređeno 52.306.168.203 dinara, i to:

a) Ministarstvu finansija – Upravi za trezor iznos od 38.313.114.943 dinara na ime prevremene otplate duga IBRD-u i otplate duga penzionerima;

b) Ministarstvu finansija iznos od 11.233.586.442 dinara na ime učešća kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i domaćim poslovnim bankama, transfera saveznom nivou i Republičkom fondu za PIO zaposlenih;

v) Ministarstvu za kapitalne investicije iznos od 1.871.142.250 dinara;

g) Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine iznos od 250.000.000 dinara;

d) Ministarstvu odbrane iznos od 248.270.628 dinara;

đ) Upravi za sport iznos od 130.000.000 dinara;

e) Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza iznos od 100.000.000 dinara;

ž) Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom iznos od 90.000.000 dinara;

z) Republičkoj direkciji za vode iznos od 70.000.000 dinara.

Iznos rashoda i izdataka finansiranih iz sredstava od privatizacije iznosio je 51.969.184.098 dinara.

Ostavite komentar