Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2009. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja i izdaci budzeta Republike Srbije za 2009. godinu (u daljem tekstu: budzet), primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:

PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

u dinarima

I. Primanja budzeta 698.756.200.000 II. Izdaci budzeta i nabavka finansijske imovine 748.752.903.100 III. Rezultat (I. – II.) -49.996.703.100

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

u dinarima

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 92.761.176.100 Otplata glavnice duga 42.764.473.000 Neto finansiranje 49.996.703.100

PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNA PRIMANjA   698.756.200.000 1. Poreski prihodi 71 640.156.200.100 1.1. Porez na dohodak građana 7111 81.321.200.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 44.306.900.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 338.828.100.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 98.788.400.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 236.039.700.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 4.000.000.000 1.4. Akcize 717 116.800.000.000 – Akcize na derivate nafte 61.000.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine 45.500.000.000 – Ostale akcize 10.300.000.000 1.5. Carine 715 50.800.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi 8.100.000.000 2. Neporeski prihodi 58.600.000.000 – Takse 742 15.930.000.000 – Novčane kazne 743 8.700.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 4.270.000.000 – Prihodi od imovine 741 17.300.000.000 od toga Dividende budzeta Republike 741 221 12.900.000.000 – Ostali neporeski prihodi 77,78,744,745,8 12.400.000.000

IZDACI BUDžETA UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI 748.752.903.100 1. Tekući rashodi 4 687.065.773.300 1.1. Rashodi za zaposlene 41 188.364.337.000 – Plate zaposlenih 411 151.453.131.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 29.613.086.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 7.298.120.000 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 46.365.991.300 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 24.015.456.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 1.159.794.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 17.657.076.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih Garancija 443 4.797.061.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 401.525.000 1.4. Subvencije 45 40.904.482.000 – Subvencije u privredi 3.050.000.000 – Subvencije u poljoprivredi 18.240.000.000 – Subvencije za železnicu 10.000.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 1.980.000.000 – Subvencije za kulturu 442.982.000 – Ostale subvencije 7.191.500.000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 514.623.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.575.062.000 – Transferi opštinama i gradovima 40.681.000.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.592.740.000 – Ostali transferi 8.301.322.000 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 233.711.530.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 189.300.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 16.500.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 22.906.657.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje 3.640.000.000

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima – Ostali transferi 1.364.873.000 – Ostale dotacije i transferi 465 3.000.000 1.8. Socijalna zaštita iz budzeta 47 72.226.192.000 – Tranzicioni fond 7.210.000.000 – Dečja zaštita 27.600.000.000 – Boračko – invalidska zaštita 16.200.000.000 – Socijalna zaštita 12.500.000.000 – Učenički standard 1.767.943.000 – Studentski standard 3.050.770.000 – Fond za mlade talente 500.000.000 – Sportske stipendije 700.000.000 – Izbegla i raseljena lica 950.000.000 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta 1.747.479.000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 7.385.100.000 – Sredstva rezervi 499 1.525.000.000 – Ostali tekući rashodi 5.860.100.000 2. Kapitalni izdaci 5 40.134.295.800 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 19.634.295.800 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 20.500.000.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 21.552.834.000

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE

Izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima 1. Otplata duga 61 42.764.473.000 1.1 Otplata duga domaćim kreditorima 611 27.834.394.000 1.2 Otplata duga stranim kreditorima 612 11.431.901.000 1.3 Otplata duga po osnovu aktiviranih garancija 613 3.498.178.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje rezultata koji je utvrđen u članu 1. ovog zakona i sadrži budzetski deficit (28.443.869.100 dinara), izdatke za nabavku finansijske imovine (21.552.834.000 dinara) i izdatke po osnovu otplate glavnice duga (42.764.473.000 dinara), iznose 92.761.176.100 dinara i obezbediće se iz privatizacionih primanja, kredita, donacija, finansijske imovine budzeta i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti.

Član 3.

A. U 2009. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 200.304.145.500 dinara (205.000.000 USD; 60.000.000 CHF, 1.332.500.000 EUR i 70.000.000.000 dinara) i to:

Red. br. Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskoj banci 1. JP ,,Železnice Srbije’’ – Nabavka voznih sredstava 5.354.328.000 USD 80.000.000 2. JP ,,Putevi Srbije’’- Rekonstrukcija, rehabilitacija puteva u Srbiji, bezbednost saobraćaja 6.692.910.000 USD 100.000.000 Ukupno: 12.047.238.000 USD 180.000.000

Red. br. Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. JP ,,Putevi Srbije’’ – Sanacija mosta Gazela i Sektor A: Batajnica – Dobanovci obilaznice oko Beograda 6.800.000.000 EUR 80.000.000 2. Lokalna samouprava – Rekonstrukcija komunalne infrastrukture 850.000.000 EUR 10.000.000 3. JP ,,Železnice Srbije’’–Vozna sredstva 8.500.000.000 EUR 100.000.000 4. JP ,,Putevi Srbije’’- Koridor X 12.750.000.000 EUR 150.000.000 5. JP „ Elektroprivreda Srbije“ – Projekat ED brojila 1.700.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 30.600.000.000 EUR 360.000.000 III. Evropskoj investicionoj banci 1. JP ,,Železnice Srbije’’ – Koridor X 8.500.000.000 EUR 100.000.000 2. JP ,,Elektromreža Srbije’’ – Unapređenje mreže električne energije 2.082.500.000 EUR 24.500.000 3. JP ,,Putevi Srbije’’ – Obilaznica oko Beograda, Sektor B: Dobanovci – Bubanj potok 3.400.000.000 EUR 40.000.000 4. JP ,,Putevi Srbije’’ – Koridor H (Niš – Dimitrovgrad izgradnja i rehabilitacija puta) 25.500.000.000 EUR 300.000.000 5. JP ,,Putevi Srbije’’ – Koridor H (pravac Leskovac – Preševo) 25.500.000.000 EUR 300.000.000 Ukupno: 64.982.500.000 EUR 764.500.000 IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP EPS – Rehabilitacija ugljenokopa za JP TE ,,Nikola Tesla’’ i instalacija novog sistema za skladištenje pepela za JP TE ,,Kostolac’’ (mere zaštite životne sredine) 3.060.000.000 EUR 36.000.000 2. Lokalna samouprava – Program vodosnadbevanja i kanalizacije 1.700.000.000 EUR 20.000.000 3. JP EPS i JP EMS – Mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru 5.950.000.000 EUR 70.000.000 Ukupno: 10.710.000.000 EUR 126.000.000 V. Stranim vladama 1. Vlada Španije 1.1 JP ,,Železnice Srbije’’ – Nabavka teretnih i putničkih vozova 3.145.000.000 EUR 37.000.000 2. Vlada Nemačke 2.1 JP ,,Železnice Srbije’’ – modernizacija i elektrifikacija pruge Pančevo – Vršac – državna granica 3.825.000.000 EUR 45.000.000 Ukupno: 6.970.000.000 EUR 82.000.000 VI. EUROFIMA 1. JP ,,Železnice Srbije’’ 3.321.180.000 CHF 60.000.000 Ukupno: 3.321.180.000 CHF 60.000.000

Red. br. Iznos u dinarima Originalna valuta Iznos u originalnoj valuti VII. Poslovnim bankama 1. JP ,,Putevi Srbije’’ za refinansiranje dospelih obaveza 20.000.000.000 RSD 20.000.000.000 2. Finansiranje likvidnosti privrede 50.000.000.000 RSD 50.000.000.000 3. Institut za nuklearne nauke „Vinča” za sprovođenje programa VIND nuklearne dekomisije 1.673.227.500 USD 25.000.000 Ukupno: 71.673.227.500 RSD 70.000.000.000 USD 25.000.000 UKUPNO: 200.304.145.500 USD 205.000.000 CHF 60.000.000 EUR 1.332.500.000 RSD 70.000.000.000

B. Republika Srbija će u 2009. godini odobriti projektne zajmove do iznosa od 121.223.510.800 dinara (6.600.000 SDR; 937.600.000 EUR i 588.000.000 USD i 1.500.000.000 RSD), i to sa:

 Red. broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Regionalni razvoj Bora 2.738.700.000 SDR 6.600.000 EUR 24.300.000 2. Rekonstrukcija saobraćaja 3.128.000.000 EUR 36.800.000 3. Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 2.720.000.000 EUR 32.000.000 4. Unapređenje upravljanja javnim finansijama 6.692.910.000 USD 100.000.000 5. Razvoj privatnog i finansijskog sektora 6.692.910.000 USD 100.000.000 6. Dodatno finansiranje projekta reforme zdravstva u Srbiji 892.500.000 EUR 10.500.000 7. Koridor X 25.968.490.800 USD 388.000.000 Ukupno: 48.833.510.800 SDR 6.600.000   EUR 103.600.000 USD 588.000.000 II. Evropskom bankom za obnovu i razvoj 1. Projekti Nacionalnog investicionog plana 8.500.000.000 EUR 100.000.000 Ukupno: 8.500.000.000 EUR 100.000.000 III. Evropskom investicionom bankom 1. Klinički centri II 5.950.000.000 EUR 70.000.000 2. Projekti Nacionalnog investicionog plana – razvoj lokalne i regionalne infrastrukture 4.250.000.000 EUR 50.000.000 3. Projekti Nacionalnog investicionog plana – razvoj lokalne i regionalne infrastrukture 2.125.000.000 EUR 25.000.000 4. Sektor obrazovanja – nastavak projekta za poboljšanje stanja škola 4.250.000.000 EUR 50.000.000

 Red. broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti 5. Projekti Nacionalnog investicionog plana – zaštita životne sredine i drugi infrastrukturni projekti 6.375.000.000 EUR 75.000.000 6. Kredit APEX 3 za finansiranje malih i srednjih preduzeća i lokalne samouprave u Republici Srbiji preko poslovnih banaka 21.250.000.000 EUR 250.000.000 Ukupno: 44.200.000.000 EUR 520.000.000 IV. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. S Sanacija klizišta II 1.700.000.000 EUR 20.000.000 2. Sanacija klizišta III 4.250.000.000 EUR 50.000.000 Ukupno: 5.950.000.000 EUR 70.000.000 V. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije 2.125.000.000 EUR 25.000.000 2. Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV 1.785.000.000 EUR 21.000.000 Ukupno: 3.910.000.000 EUR 46.000.000 VI. Stranim vladama 1. Vlada Španije 680.000.000 EUR 8.000.000 2. Vlada Japana 5.100.000.000 EUR 60.000.000 3. Vlada Republike Italije 2.550.000.000 EUR 30.000.000 Ukupno: 8.330.000.000 EUR 98.000.000 VII. Poslovnim bankama 1. Univerzijada Beograd 2009. – priprema 25. letnje Univerzijade 2009. godine 1.500.000.000 RSD 1.500.000.000 Ukupno: 1.500.000.000 RSD 1.500.000.000 UKUPNO: 121.223.510.800 SDR 6.600.000 EUR 937.600.000 USD 588.000.000 RSD 1.500.000.000

V. Republika Srbija će u 2009. godini preuzeti obaveze po osnovu sporazuma kojim će biti reprogramirane obaveze po ranije zaključenim ugovorima do iznosa od 15.641.330.670 dinara (233.700.000 USD), i to:

Red.Broj Iznosu dinarima Originalnavaluta Iznosu originalnoj valuti I. Export – Import Bank of China 1. Po osnovu ugovora BLA99012 13.385.820.000 USD 200.000.000 2. Po osnovu ugovora BLA97005 2.255.510.670 USD 33.700.000 UKUPNO: 15.641.330.670 USD 233.700.000

G. Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31. oktobar 2008. godine iznosi 759.776.273.639 dinara (8.939.490.927 EUR), od čega:

I. DIREKTNE OBAVEZE:

Unutrašnji dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 1.1 Dugoročne hartije od vrednosti(Obaveze prema NBS) 125.908.861 10.701.120.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2006. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2010. Rata glavnice za 2009. god 0 RSD Kamatna stopa 8.50% 1.2 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija poljoprivrednicima 78.602.370 6.680.494.053 Prvi datum otplate glavnice (četiri rate) 2007. (prva rata prevremeno isplaćena 20.11.2006.) Poslednji datum otplate glavnice 2010. Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa 8.50% 1.3 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija fondu zaposlenih 8.879.049 754.639.284 Prvi datum otplate glavnice (šest rata) 2005. Poslednji datum otplate glavnice 2008. (šesta rata prevremeno isplaćena 19.12.2006.,a peta 18.12.2007.) Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa 8.50% 1.4 Komercijalna banka AD Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu RS u Briselu  12.500.000  1.062.387.500  Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1.35% 1.5 Kratkoročne hartije od vrednosti 22.474.144 1.910.100.000 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa prosečna disk. stopa na poslednjoj aukciji 5.04% Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 1.6 Stara devizna štednja – NBS 5.229.380 444.450.236 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 36.002.511 RSD Kamatna stopa 2% 1.7 Stara devizna štednja – građani  2.858.180.176  242.919.591.317 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god 284.463.507 EUR Kamatna stopa 2 % 1.8 Stara devizna štednja – banke  63.841.305  5.425.936.313  Prvi datum otplate glavnice 4.07.2002. Poslednji datum otplate glavnice 4.07.2016. Rata glavnice za 2009. god 5.582.540 EUR Kamatna stopa 2% 1.9 Zajam za privredni razvoj  8.682.797  737.959.621  Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice 31.08.2007. Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa 2% UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG 3.184.298.082 270.636.678.324

Spoljni dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD IBRD  1.1 IBRD A    413.167.931  35.115.555.582  Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2009. god 0 (prevremeno otplaćen) Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,81% do kraja otplatnog perioda

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 1.2 IBRD B    785.146.292  66.730.368.504  Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2009. god 0 (prevremeno otplaćen) Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,81% do kraja otplatnog perioda  1.3 IBRD C  389.693.676  33.120.455.190  Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2009. god 16.969.420 EUR Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%; G3=5,81% do kraja otplatnog perioda 1 Ukupno: 1.588.007.899 134.966.379.276  IDA 2.1  IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje  65.126.678  5.535.181.500  Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje  35.320.955  3.001.963.300  Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora  79.912.194  6.791.817.300  Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora  68.881.730  5.854.327.100  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora  70.876.601  6.023.873.200  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva  8.716.655  740.837.199  Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi  5.099.134  433.380.455  Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD  2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza    9.792.749  832.295.512  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća  9.048.464  769.038.012  Prvi datum otplate glavnice 1.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 1.11.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja  2.088.579  177.510.438  Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva  16.627.781  1.413.211.758  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji  12.858.806  1.092.882.822  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji   15.573.483  1.323.605.893  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji  2.632.341  223.725.317  Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije  1.502.850  127.728.766  Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 44.591.239  3.789.854.000  Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji   34.808.399  2.958.400.680  Prvi datum otplate glavnice 5.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2  Ukupno: 483.458.638  41.089.633.252 

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica  50.000.000  4.249.550.000  Prvi datum otplate glavnice 15.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2009. god 140.000 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.2 EIB–Projekat obnove škola 21.200.000  1.801.809.200  Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 16.07.2028. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.3 EIB–Apex Global  3.690.012  313.617.825  Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2009. god 1.475.472 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 3.4 EIB–Apex Global II  14.722.934  1.251.316.894  Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006.(prevremena otplata) Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2009. god 940.876 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  3 Ukupno: 89.612.946 7.616.293.919 OSTALI POVERIOCI: 4.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć  49.500.000  4.207.054.500  Prvi datum otplate glavnice I tranša-28.02.2014.II tranša-01.09.2014.III tranša-04.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice I tranša-28.02.2018.II tranša-01.09.2018.III tranša-04.05.2020. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3%

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 4.2 Pariski klub  1.726.275.997  146.717.923.293  Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2009. god 91.903.845 USD Kamatna stopa Kamatna stopa je različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 4.3 Londonski klub  839.538.955  71.353.255.345  Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 1.11.2024. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 3.75% do 1.11.2009. 6.75% do 1.11.2024.  4.4 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije  33.250.000  2.825.950.750  Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 1% 4.5 Vlada Švajcarske – Upis kapitala SRJ u EBRD  6.898.720  586.329.112  Prvi datum otplate glavnice 29.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2009. Rata glavnice za 2009. god 3.449.360 EUR Kamatna stopa – 4.6 CEB–rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini  9.600.000  815.913.600  Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa standardna stopa CEB umanjena za subvencije

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 4. 7 KfW–Rehabilitacija lokalnog sist. grejanja u Srbiji – faza III    508.175  43.190.342 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih troškova finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,2% godišnje 4.8 CEB–reprogramirani zajam  10.604.852  901.316.960   Prvi datum otplate glavnice 01.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 01.12.2011. Rata glavnice za 2009. god 3.029.958 EUR Kamatna stopa 3,558% 4.9 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture  4.000.000  339.964.000  Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 9.05.2023. (za I tranšu) Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa standardna stopa CEB umanjena za subvencije 4 Ukupno: 2.680.176.699 227.790.897.902 UKUPNO SPOLjNI DUG 4.841.256.182 411.463.204.349   UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE 8.025.554.264 682.099.882.673

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

Spoljni dug

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD EBRD  1.1 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  20.476.382  1.740.308.185  Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2009. god 3.429.422 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.2 EBRD–EMS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  21.749.007  1.848.469.817  Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2009. god 5.223.677 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.3 EBRD–Železnice Srbije: Sanacija koridora X   41.444.793  3.522.434.426  Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2009. god 5.180.598 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.4 EBRD–Putevi Srbije: Dogradnja koridora X  62.181.820  5.284.895.064  Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2009. god 6.909.090 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.5 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II  22.491.499  1.911.575.030  Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2009. god 5.311.207 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD  1.6 EBRD–Niš: Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda  3.487.209  296.381.383  Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015. Rata glavnice za 2009. god 490.388 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.7  EBRD–Novi Sad: Unapređenje vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda  1.120.419  95.225.528  Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2009. god 147.208 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.8  EBRD–Kragujevac Unapređenje sistema vodosnabdevanja  2.662.598  226.296.853  Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2009. god 349.830 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0% 1.9 EBRD–Kontrola leta  308.200  26.194.226  Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2009. god 775.505 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.10 EBRD–Subotica: Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 4.707.429  400.089.123  Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2009. god 802.095 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD 1.11  EBRD–Putevi Srbije: Autoput BG-NS i most kod Beške  22.808.813  1.938.543.817  Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2009. god 3.272.727 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1.12 EBRD–Železnice Srbije: Vozna sredstva 26.738.222  2.272.508.230  Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + 1,0%  1 Ukupno 230.176.391  19.562.921.682  EIB 2.1 EIB–Železnice Srbije: Obnova železničke infrastrukture 67.872.043  5.768.512.807  Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 25.07.2025. Rata glavnice za 2009. god 4.027.957 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.2 EIB–Putevi Srbije: Rehabilitacija postojećih puteva 95.000.000 8.074.145.000  Prvi datum otplate glavnice 15.02.2009. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2009. 623.333  EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.3 EIB–EMS:Rekonstrukcija energetskog sistema  20.500.000 1.742.315.500  Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2027. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD  2.4 EIB–BEOGRAD: Obnova beogradskog jezgra  45.276.711  3.848.112.945  Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2027. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.5 EIB–Putevi Srbije: Hitna sanacija saobraćaja  34.354.839  2.919.852.095  Prvi datum otplate glavnice 5.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2009. god 2.430.108 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.6 EIB–Aerodrom „Nikola Tesla“: Hitna sanacija saobraćaja  12.806.452  1.088.433.130  Prvi datum otplate glavnice 5.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2009. god 393.548 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.7 EIB–Putevi Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  19.980.246  1.698.141.129  Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2009. god 5.499.601 EUR Kamatna stopa 8,15 % 2.8 EIB–Železnice Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  2.952.461  250.932.622  Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2009. god 812.671 EUR Kamatna stopa 8,15 %  2.9 EIB–EPS: Uređaji za energetski sistem  22.000.000  1.869.802.000  Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD  2.10 EIB–Putevi Srbije: Projekat evropskih puteva B  51.800.000  4.402.533.800  Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2033. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.11 EIB–Niš: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0   0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1% 2.12 EIB–Novi Sad: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0  0  Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2009. god – Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2.13 EIB–Kontrola leta  4.600.000  390.958.600  Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1%  2 Ukupno 377.142.752  32.053.739.628  KfW 3.1  KfW 1–EPS: Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla    28.405.104  2.414.178.216  Prvi datum otplate glavnice 30.12.2004. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2013. Rata glavnice za 2009. god 5.681.021 EUR Kamatna stopa 4,32%

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD  3.2 KfW 2–EPS: Nabavka opreme za Tamnavu  7.686.842  653.312.377  Prvi datum otplate glavnice 30.12.2008. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015. Rata glavnice za 2009. god 1.098.120 EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,1% godišnje  3.3 KfW 3–EPS: Rehabilitacija HE Bajina Bašta  9.938.385  844.673.242  Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje  3 Ukupno: 46.030.331  3.912.163.835  EU 4.1  EU–EPS: Reprogram EIB kredita  2.483.107  211.041.774  Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3%  4.2 EU–Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita  35.768.623  3.040.011.040  Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3% 4.3 EU–Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita  185.544.881  15.769.644.983  Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2009. god 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,3% 4 Ukupno:   223.796.611  19.020.697.797 

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga 31.10.2008. u EUR Stanje duga 31.10.2008. u RSD Ostali poverioci: 5. Vlada Poljske–EPS: Obnova elektroprivrede Srbije  33.674.115  2.861.996.676  Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2009. god 3.369.988 USD Kamatna stopa 0,75 % 6. IDA–4090–YF: Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju  3.116.463  264.871.348  Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2009. god 0 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE 913.936.663 77.676.390.966  UKUPNO STANjE DUGA (direktne + indirektne obaveze)  8.939.490.927 759.776.273.639

Član 4.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Iz budzeta Republike Srbije obezbeđuju se sredstva:

– za rashode za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa zakonom u iznosu od 23.733.889.000 dinara;

– za finansiranje dela programa u oblasti kulture u iznosu od 858.851.000 dinara.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 1. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 1. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

Izuzetno od člana 61. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 123/07-dr. zakon) budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada 90%, a budzetu Republike Srbije 10% od prodaje Naftne industrije Srbije a.d.

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Sredstva budzeta u iznosu od 671.613.171.900 dinara i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta u ukupnom iznosu od 40.757.037.500 dinara iskazana u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa, raspoređuju se po korisnicima, i to:

Ostavite komentar