Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

SPORAZUM O IZMENI I PRISTUPANjU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI

Uvod

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu „strane“)

Imajući u vidu cilj podobnih strana da pristupe Evropskoj Uniji;

Priznajući značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (u daljem tekstu: “CEFTA”) za poboljšanje pripremljenosti Strana za članstvo u Evropskoj Uniji, za šta je dokaz pristupanje Češke Republike, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije 1. maja 2004. godine i predstojeće pristupanje Republike Bugarske i Rumunije;

Ubeđeni da postoji potreba za izmenom CEFTA, u nameri da se doprinese procesu integracija u Evropi putem otvaranja CEFTA za sve strane koje su spremne da poštuju odredbe ovog Sporazuma;

Imajući u vidu Deklaraciju premijera zemalja CEFTA, sačinjenu 29. novembra 2005. godine u Zagrebu;

Imajući u vidu Deklaraciju premijera zemalja strana u ovom Sporazumu od 6. aprila 2006. godine iz Bukurešta,

dogovoreno je sledeće:

Član 1

Pristupanje

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ovim pristupaju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (u daljem tekstu “CEFTA”) sa izmenama i dopunama iz Člana 3 ovog Sporazuma i obavezuju se da će isti primenjivati u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

Član 2

Strane

Deo teksta u Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sa izmenama i dopunama iz Člana 3 ovog Sporazuma, koji upućuju na njegove strane, treba razumeti tako da uključuju strane u ovom Sporazumu.

Član 3

Amandmani CEFTA

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sačinjen u Krakovu 21. decembra 1992. godine, a izmenjen i dopunjen Sporazumom o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sačinjenim u Brnu 11. septembra 1995. i Sporazumom o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sačinjenim na Bledu 4. jula 2003. godine je ovim putem izmenjen i dopunjen. Verzija teksta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sa izmenama i dopunama, (u daljem tekstu “CEFTA 2006”) priložena je kao Aneks 1 ovog Sporazuma.

Član 4

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum podleže ratifikaciji, prihvatanju, ili odobravanju u skladu sa nacionalnim propisima. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja biće deponovani kod Depozitara.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. maja 2007. godine pod uslovom da sve ugovorne strane, izuzev Bugarske i Rumunije, deponuju svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja Depozitaru do 31. marta 2007. godine.

Ako Sporazum ne stupi na snagu za sve ugovorne strane u skladu sa stavom 2 ovog Člana, stupiće na snagu tridesetog dana od deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja.

Za svaku ugovornu stranu koja je deponovala svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja nakon datuma deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, Sporazum će stupiti na snagu tridesetog dana od dana deponovanja njenih instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

Bilateralni sporazumi iz Aneksa 2 će biti van snage danom stupanja na snagu ovog Sporazuma za strane na koje se odnosi.

Strane pomenute u stavu 4 će zadržati sve povlastice garantovane njihovim postojećim bilateralnim sporazumima do stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Bilo koja ugovorna strana može primenjivati ovaj Sporazum privremeno, ukoliko je to u skladu sa njenim Ustavom. O privremenoj primeni Sporazuma po ovom stavu depozitar će biti obavešten.

POTVRĐUJUĆI OVO dolepotpisani opunomoćenici, koji su za to dostojno ovlašćeni, potpisuju ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Bukureštu devetnaestog decembra 2006. godine u jednom autentičnom primerku na engleskom jeziku, koji će biti deponovan kod depozitara Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koji će proslediti overene primerke svim stranama.

za Republiku Albaniju za Republiku Moldaviju

…………………………………………. ………………………………………….

za Bosnu i Hercegovinu za Republiku Crnu Goru

…………………………………………. ………………………………………….

za Republiku Bugarsku za Rumuniju

…………………………………………. ………………………………………….

za Republiku Hrvatsku za Republiku Srbiju

…………………………………………. ………………………………………….

za Republiku Makedoniju za UNMIK u ime Kosova, u

skladu sa Rezolucijom 1244

Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

…………………………………………. ………………………………………….

ANEKS I

SPORAZUMA O IZMENAMA I PRISTUPANjU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI

Sporazum o slobodnoj trgovini

u centralnoj Evropi (CEFTA 2006)

UVOD

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednost Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu „strane“),

Potvrđujući svoju obavezu prema pluralističkoj demokratiji zasnovanoj na vladavini prava, ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

Potvrđujući svoju obavezu prema principima tržišne ekonomije koja predstavlja osnovu njihovih ekonomskih odnosa;

Imajući u vidu Deklaraciju iz Višegrada od 15. februara 1991. godine, Deklaraciju iz Krakova od 6. oktobra 1991.godine, Deklaraciju iz Poznana od 25. novembra 1994.godine i Deklaraciju iz Zagreba od 29. novembra 2005.godine koje su usvojene kao rezultat sastanaka najviših predstavnika strana u Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi;

Potvrđujući svoju obavezu prema Završnom aktu Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi, Pariskoj povelji, a naročito prema principima sadržanim u konačnom dokumentu sa Konferencije o ekonomskoj saradnji u Evropi održane u Bonu;

Uzimajući u obzir principe iz Memoranduma o razumevanju o liberalizaciji i olakšavanju trgovine od 27. juna 2001. godine koji su strane usvojile pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu i mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini zaključenih na osnovu njega između ovih strana;

Izražavajući svoju spremnost na međusobnu saradnju u iznalaženju načina i sredstava da se ojača proces ekonomske integracije u Evropi;

Rešene u tom smislu da otklone prepreke na putu međusobne trgovine, u skladu sa odredbama Sporazuma iz Marakeša kojim je osnovana Svetska trgovinska organizacija (u daljem tekstu «STO») i da postepeno uspostavljaju sve tešnje trgovinske odnose.

U želji da stvore povoljne uslove za razvoj i diverzifikaciju trgovine između strana i za unapređenje trgovinske i ekonomske saradnje u oblastima od zajedničkog interesa na temeljima jednakosti, obostrane koristi, nediskriminacije i međunarodnog prava;

Ubeđene da će ovaj Sporazum pospešiti intenziviranje obostrano korisnih ekonomskih odnosa između strana i doprineti procesu integracije u Evropi;

U želji da doprinesu razvoju odnosa svake strane prema Evropskoj Uniji i integraciji u multilateralni trgovinski sistem ;

Rešene da sprovode međusobne trgovinske odnose u skladu sa pravilima i disciplinama STO bez obzira na to da li su članice STO, ili nisu;

Uzimajući u obzir da se nijedna odredba ovog Sporazuma ne sme tumačiti tako da oslobađa strane od njihovih obaveza po drugim međunarodnim sporazumima, a naročito prema STO,

odlučuju kao što sledi:

Član 1

Strane će uspostaviti zonu slobodne trgovine u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i saglasno odgovarajućim pravilima i procedurama STO. Zonu slobodne trgovine će biti osnovana u prelaznom periodu koji će biti okončan najkasnije 31. decembra 2010. godine.

Ciljevi ovog Sporazuma su:

da se konsoliduje, u okviru jedinstvenog sporazuma, postojeći nivo trgovinske liberalizacije postignut kroz mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, koji su već zaključeni između strana;

da se poboljšaju uslovi za dalje unapređenje ulaganja, uključujući direktne strane investicije;

da se proširi trgovina robom i uslugama i podstakne ulaganje putem korektnih, jasnih, stabilnih i predvidljivih pravila;

da se otklone prepreke i nepravilnosti u trgovini i olakša kretanje robe i usluga između teritorija strana u ovom Sporazumu;

da se obezbede podjednaki uslovi konkurencije koji utiču na spoljnu trgovinu i investicije i da se postepeno otvore tržišta za javne nabavke strana u ovom Sporazumu;

da se obezbedi odgovarajuća zaštita prava intelektualne svojine u skladu sa međunarodnim standardima;

da se obezbede delotvorne procedure za sprovođenje ovog Sporazuma

da se time doprinese skladnom razvoju i širenju svetske trgovine.

POGLAVLjE I

OPŠTE OBAVEZE KOJE SE ODNOSE NA TRGOVINU

SVIH VRSTA ROBE

Član 2

Bazne carine

Kombinovana nomenklatura robe (u daljem tekstu KN) će se primenjivati na klasifikaciju robe u trgovini između strana u ovom Sporazumu

Za svaki proizvod bazna carina, na koju se primenjuju mere smanjenja utvrđene u ovom Sporazumu, biće carina koja se primenjuje u trgovini između strana na dan koji prethodi potpisivanju ovog Sporazuma.

Strane će obavestiti jedna drugu o svojim baznim carinama.

Ako se, posle datuma potpisivanja ovog Sporazuma, bilo koje smanjenje carine primeni na bazne carine definisane u stavu 2 naročito smanjenje erga omnes carine koje je definisano sporazumom o carinama zaključenog u okviru STO, ili pregovora o carinama u okviru STO, takva smanjena carina će zameniti baznu carinu iz stava 2 ovog člana od datuma primene gore navedenih umanjenja.

Smanjene carine obračunate u skladu sa stavovima 2 i 4 ovog Člana će se primenjivati zaokružene na prvu decimalu. Strana koja ne koristi prvu decimalu će zaokruživati dažbinu na ceo broj pomoću uobičajenog aritmetičkog principa. Tako se svi brojevi koji imaju decimalu od 50, ili manje zaokružuju na prvi manji ceo broj, a svi brojevi koji imaju decimalu veću od 50 na prvi veći ceo broj.

Član 3

Količinska ograničenja

Sva količinska ograničenje uvoza i izvoza i mere istog dejstva će biti ukinute u trgovini između strana u ovom Sporazumu danom stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Neće se uvoditi nova količinska ograničenja u uvozu i izvozu, niti mere istog dejstva u trgovini između strana u ovom Sporazumu od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Član 4

Carine na izvoz

Strane će ukinuti sve carine na izvoz, mere istog dejstva i izvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana u ovom sporazumu od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Neće se uvoditi nikakve nove carinske dažbine na izvoz, mere istog dejstva, niti izvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana u ovom Sporazumu od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Član 5

Carine na uvoz: mirovanje

Neće se uvoditi nikakve nove carine na uvoz, mere istog dejstva, niti uvozne dažbine fiskalne prirode, niti će se one koje su već primenjene povećavati u trgovini između strana u ovom Sporazumu od dana koji prethodi danu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Član 6

Carinske dažbine

Od stupanja na snagu ovog sporazuma, strane će u međusobnoj trgovini ukinuti carine koje su u suprotnosti sa članom VIII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini 1994 (u daljem tekstu GATT) i sve slične dažbine.

POGLAVLJE II

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Član 7

Obuhvat

Odredbe ovog poglavlja se primenjuju na industrijske proizvode koji potiču iz zemalja strana u ovom Sporazumu. Termin „industrijski proizvodi“ označava u smislu ovog Sporazuma proizvode koji spadaju u poglavlja 25 do 97 Kombinovane nomenklature, izuzev proizvoda sa spiska u Aneksu 1 ovog Sporazuma.

Član 8

Strane će ukinuti sve carine na uvoz robe, sve mere istog dejstva i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, i to za sve proizvode osim onih koji podležu bilateralnim koncesijama u okviru liste sadrže u Aneksu 2 ovog Sporazuma.

Za proizvode sa liste u Aneksu 2 carine na uvoz, sve mere istog dejstva kao i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana biće postepeno smanjivane i ukinute u okviru prelaznog perioda koji se završava 31. decembra 2008. godine, u skladu sa dinamikom datom u tom Aneksu.

POGLAVLJE III.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Član 9

Obuhvat

Odredbe ovog poglavlja se primenjuju na poljoprivredne proizvode čije je poreklo iz zemalja strana u ovom Sporazumu. Termin „poljoprivredni proizvodi“ označava u smislu ovog Sporazuma proizvode koji spadaju u poglavlja 1 – 24 Kombinovane nomenklature i proizvode sa liste u Aneksu 1 ovog Sporazuma.

Član 10

Carine na uvoz, sve mere istog dejstva i uvozne dažbine fiskalne prirode na proizvode navedene u Aneksu 3 ovog Sporazuma biće smanjene, ili ukinute u skladu sa dinamikom datom u ovom Aneksu.

Strane će primenjivati carinu najpovlašćenije nacije na uvoz proizvoda navedenih u Aneksu 3, kada je ona niža od preferencijalne carine navedene u Aneksu 3 ovog Sporazuma.

Strane će ispitati u okviru Zajedničkog komiteta mogućnosti međusobnih odobravanja daljih koncesija najkasnije do 1. maja 2009. godine.

Član 11

Koncesije i poljoprivredna politika

1. Bez štete po koncesije predviđene u Članu 10, odredbe ovog poglavlja neće ni na koji način neće ograničavati strane u vođenju njihovih utvrđenih poljoprivrednih politika, niti u preduzimanju bilo kakvih mera u okviru tih politika, uključujući i primenu sporazuma u okviru STO.

2. Strane će bez odlaganja obavestiti Zajednički komitet o promenama u njihovim poljoprivrednim politikama koje vode, ili merama koje primenjuju, a koje mogu da utiču na njihove međusobne uslove trgovine poljoprivrednim proizvodima kako je predviđeno ovim Sporazumom. Po zahtevu bilo koje strane održaće se hitne konsultacije u cilju ispitivanja situacije.

3. Bez obzira na Član 21, stav 2, sve strane će se suzdržavati od upotrebe izvoznih subvencija, i ukunuće postojeće izvozne subvencije u njihovoj međusobnoj trgovini.

Član 12

1. Prava i obaveze strana u pogledu primene sanitarnih i fitosanitarnih mera će biti regulisane Sporazumom STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera.

2. Strane će sarađivati na polju sanitarnih i fitosanitarnih mera, uključujući pitanja u oblasti veterine, u cilju primene relevantnih propisa na nediskriminatoran način. Svaka strana će, na zahtev druge strane, pružiti informacije o sanitarnim i fitosanitarnim merama.

3. Sve strane će, po potrebi, stupiti u pregovore u cilju zaključenja sporazuma o usaglašavanju ili međusobnom priznavanju po ovim pitanjima, u skladu sa odgovarajućim odredbama Sporazuma STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera i ostalih odgovarajućih međunarodnih sporazuma.

4. Po bilo kom pitanju iz oblasti primene ovog Člana primeniće se procedura predviđena Članom 42 ovog Sporazuma.

POGLAVLjE IV

Tehničke prepreke u trgovini

Član 13

Tehničke prepreke u trgovini

Prava i obaveze strana koji se odnose na primenu tehničkih prepreka u trgovini, biće određeni STO Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini, osim ako drugačije nije predviđeno ovim Članom.

Strane će preduzeti mere za utvrđivanje i uklanjanje nepotrebnih prepreka u trgovini u smislu STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini. Zajednički komitet, ili poseban komitet za tehničke prepreke u trgovini, koji može biti osnovan u skladu sa Članom 41, stav 5, ovog Sporazuma će nadzirati proces otklanjanja nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini.

(a) Strane se obavezuju da neće uvoditi nove nepotrebne tehničke prepreke u trgovini. Strane će sarađivati u Zajedničkom komitetu ili u posebnom komitetu za tehničke prepreke u trgovini, na usaglašavanju i olakšavanju tehničkih propisa, standarda i obaveznih procedura za procenu usaglašenosti, u cilju uklanjanja tehničkih barijera u trgovini.

(b) Strane će obavestiti Zajednički komitet, ili poseban komitet za tehničke prepreke u trgovini, o svakom nacrtu teksta za novi tehnički propis (uključujući sve obavezne procedure za procenu usaglašenosti), ili standard, najmanje devedeset dana pre njihovog stupanja na snagu, osim u hitnim slučajevima kao što je nevedeno u STO Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini. Ako strana namerava da prihvati evropski, ili međunarodni tehnički propis, ili standard, odnosni period je trideset dana.

(c) Strane se podstiču, uz uvažavanje STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini, na harmonizaciju svojih tehničkih propisa i procedura za procenu usaglašenosti sa propisima Evropske zajednice, osim ukoliko bi njihova upotreba bila neefikasna ili neprikladna za ispunjenje legitimnih ciljeva koje su donele strane.

4. Strane će do 31. decembra 2010. godine započeti pregovore kako bi zaključile plurilateralne sporazume o usaglašavanju njihovih tehničkih propisa i standarda kao i međusobnom priznavanju procedura za procenu usaglašenosti, u skladu sa relevantnim odredbama STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini i ostalim relevantnim međunarodnim sporazumima

5. Ako jedna strana smatra da je bilo koja druga strana usvojila, ili je u procesu usvajanja neke mere koja predstavlja nepotrebnu tehničku barijeru u trgovini, obavestiće Zajednički komitet, ili poseban komitet za tehničke prepreke u trgovini, koji će odlučiti o preduzimanju određene mere.

Sva pitanja koja se odnose na primenu ovog Člana biće regulisana u skladu sa odredbama Člana 42 ovog Sporazuma.

POGLAVLJE V

OPŠTE ODREDBE

A – Pravila o primeni

Član 14

Osim ukoliko je drugačije regulisano u ovom Sporazumu, Aneks 4 reguliše pravila o poreklu za primenu odredaba ovog Sporazuma i metoda administrativne saradnje po carinskim pitanjima. Zajednički komitet može odlučiti da izmeni odredbe iz Aneksa 4 ovog Spoazuma.

Aneks 5 uvodi pravila o međusobnoj administrativnoj pomoći po carinskim pitanjima.

Strane će preduzeti odgovarajuće mere, uključujući redovne preglede od strane Zajedničkog komiteta, kako bi se obezbedila efikasna i usaglašena primena Aneksa 4 i 5 i odgovarajućih članova ovog Sporazuma.

Strane će olakšati i uprostiti carinsku proceduru i smanjiti, koliko god je moguće, formalnosti u oblasti trgovine. Strane će rešavati sve teškoće koje nastanu usled primene ovih odredbi u skladu sa Članom 42 ovog Sporazuma.

Član 15

Fiskalna diskriminacija

Strane će se uzdržavati od svake mere, ili prakse interne fiskalne prirode kojom se, bilo direktno ili indirektno, pravi diskriminacija između proizvoda koji potiču sa teritorija strana u ovom Sporazumu i ukinuće takve mere tamo gde postoje od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Za proizvode izvezene na teritoriju jedne od strana u ovom Sporazumu, ne sme da postoji korist od vraćanja domaćih poreza u iznosu preko visine indirektnog oporezivanja koje je na te proizvode uvedeno.

Član 16

Plaćanja u konvertibilnim valutama u vezi sa trgovinom robom između strana u ovom Sporazumu i transfer takvih plaćanja na teritoriju strane u ovom Sporazumu, gde poverilac boravi, biće oslobođenja od svih ograničenja.

Sve strane će se uzdržavati od svih deviznih ili administrativnih ograničenja na odobrenje, otplatu, ili prihvatanje kratkoročnih i srednjoročnih kredita za trgovinu robom u kojima učestvuje rezident.

3. Bez obzira na odredbe stava 2 ovog Člana, sve mere koje se tiču tekućih plaćanja u vezi sa kretanjem robe biće u saglasnosti sa uslovima regulisanim članom VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda i biće primenjivani na nediskriminatoran način.

Član 17

Opšti izuzeci

Sporazumom se ne isključuju zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz, ili robu u tranzitu koja su opravdana na osnovu javnog morala, javne politike, ili javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite nacionalnog blaga koje poseduje umetničku, istorijsku, ili arheološku vrednost, zaštite intelektualne svojine, ili pravila koja se odnose na zlato, ili srebro, ili na očuvanje iscrpivih prirodnih resursa, ako su takve mere delotvorne u vezi sa ograničenjima u domaćoj proizvodnji, ili potrošnji. Takve zabrane, ili ograničenja, ipak ne smeju da predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije, ili prikrivenog ograničavanja trgovine između strana.

Član 18

Izuzeci u pogledu bezbednosti

Ništa u ovom Sporazumu ne sme da sprečava stranu da preduzme bilo koju meru koju ona smatra potrebnom:

radi sprečavanja otkrivanja informacija u suprotnosti sa njenim osnovnim interesima u sferi bezbednosti;

radi zaštite njenih osnovnih interesa u sferi bezbednosti, ili radi izvršenja međunarodnih obaveza, ili sprovođenja nacionalne politike:

u vezi sa nelegalnom trgovinom oružjem, municijom i borbenim sredstvima, pod uslovom da takve mere ne narušavaju uslove konkurencije u pogledu proizvoda koji nisu namenjeni specifično u vojne svrhe i u vezi sa takvom nelegalnom trgovinom ostalom robom, materijalima i uslugama koja se obavlja direktno, ili indirektno u svrhu snabdevanja neke vojne ustanove; ili

u vezi sa neširenjem biološkog i hemijskog oružja, nuklearnog oružja, ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili

koja se preduzima u vreme rata, ili druge ozbiljne međunarodne tenzije koja predstavlja pretnju da dođe do rata.

B — Pravila konkurencije

Član 19

Državni monopoli i državna trgovinska preduzeća

Strane će prilagoditi svoje državne monopole komercijalnog karaktera, ili državna trgovinska preduzeća, u cilju obezbeđivanja nediskriminacije među preduzećima strana, u pogledu uslova pod kojima se roba nabavlja i plasira na tržištu u skladu sa pravilima STO. Strane će obavestiti Zajednički komitet o merama koje usvoje radi sprovođenja ove odredbe.

Odredbe stavova 1 i 3 ovog Člana će se primenjivati na svako telo kroz koje nadležni organi strana, po zakonu ili u praksi, bilo direktno ili indirektno nadgledaju, određuju ili primetno utiču na uvoz i izvoz između strana. Ove odredbe će se analogno tome primenjivati na monopole koji država dodeli drugima.

Strane će se uzdržavati od uvođenja bilo koje nove mere koja je u suprotnosti sa principima regulisanim stavovima 1 i 2 ovog Člana, ili koja ograničava obim primene članova koji se odnose na zabranu carina i količinskih ograničenja u trgovini između strana.

Član 20

Pravila konkurencije koja se odnose na preduzetništvo

Sledeće nije u skladu sa pravilnim funkcionisanjem ovog Sporazuma utoliko što isto može da utiče na trgovinu između strana:

svi sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i utvrđena praksa između preduzeća koja imaju za cilj, ili efekat sprečavanje, ograničavanje, ili distorziju konkurencije na teritoriji strana u celini, ili na značajnom delu te teritorije;

zloupotreba od strane jednog, ili više preduzeća, dominantne pozicije na teritoriji strana u celini, ili na značajnom delu te teritorije.

Svaka praksa koja je u suprotnosti sa ovim članom će biti ocenjena na osnovu principa i pravila o konkurenciji koji se primenjuju u Evropskoj zajednici, a naročito iz članova 81, 82 i 86 Ugovora kojim je formirana Evropska zajednica.

Do 1. maja 2010. godine odredbe stavova 1 i 2 će se primenjivati na aktivnosti svih preduzeća uključujući i javna preduzeća i preduzeća kojima strane odobre posebna, ili ekskluzivna prava. Preduzeća kojima je povereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, ili koja imaju karakter prihodovnog monopola, podlegaće odredbama stavova 1 i 2 utoliko što primena ovih odredbi neće ometati izvršenje, po zakonu ili u praksi, određenih javnih dužnosti koje su im poverene.

U pogledu proizvoda iz Poglavlja 3, odredbe predviđene stavom 1(a) neće se primenjivati na one sporazume, odluke i praksu koji predstavljaju jedinstvenu celinu nacionalne tržišne organizacije.

Strane se obavezuju da će primenjivati svoje zakone o konkurenciji u pogledu uklanjanja prakse iz stava 1.

Strane će se međusobno obaveštavati o primeni odgovarajućih mera i razmenjivati informacije. Nijedna strana neće biti primorana da otkrije infromacije poverljive prirode u skladu sa nacionalnom regulativom. Na zahtev, organi zaduženi za pitanja konkurencije i/ili drugi relevantni organi strana će pokrenuti konsultacije, kako bi olakšali uklanjanje prakse iz stavova 1 i 2. Strana kojoj se obraća će obraditi punu pažnju takvom zahtevu. Ova koordinacija neće sprečiti ugovornice da preduzimaju autonomne mere.

Ako neka strana smatra da data praksa nije u skladu sa stavovima 1, 2, 3 i 4 ovog Člana i ako takva praksa prouzrokuje, ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu interesima te strane, ili materijalnu povredu njene domaće industrije, ta strana ima pravo da preduzme odgovarajuće mere, prema uslovima i u skladu sa procedurom predviđenom u Članu 24 ovog Sporazuma.

Član 21

Državna pomoć

Svaka pomoć dodeljena od strane, ili kroz državna stredstva u bilo kom obliku, koja narušava, ili preti da naruši konkurenciju favorizovanjem određene robe neće biti, utoliko što može da utiče na trgovinu između date strane i drugih strana u ovom Sporazumu, u saglasnosti sa pravilnim funkcionisanjem ovog Sporazuma.

Odredbe stava 1 se neće odnositi na proizvode iz Poglavlja III.

Strane će primenjivati svoje zakone sa ciljem da osiguraju primenu prinicipa u stavu 1.

Bilo koja praksa koja je u suprotnosti sa ovim Članom će biti ocenjena na osnovu principa za primenu pravila o državnoj pomoći koja važe u Evropskoj zajednici, a naročito Člana 87 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice.

Ako strana smatra da određena praksa, nije u skladu sa uslovima stava 1 i ako prouzrokuje, ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu interesima te strane, ili materijalnu povredu njene domaće industrije, ta strana može da preduzme odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa odredbama predviđenim u Članu 24 ovog Sorazuma.

Ništa u ovom Članu neće ni na koji način dovesti do uvođenja kompenzatornih mera, od bilo koje strane, u skladu sa odgovarajućim članovima Sporazuma GATT i STO Sporazuma o subvencijama i kompenzatornim merama, ili sličnih domaćih zakona.

Svaka strana će obezbediti transparentnost u sferi državne pomoći, između ostalog i podnošenjem godišnjih izveštaja Zajedničkom komitetu o ukupnom iznosu i raspodeli date pomoći i pružanjem drugim stranama, na zahtev, informacija o šemama pomoći i o konkretnim pojedinačnim slučajevima u kojima je data državna pomoć.

C —Pravila o zaštiti kontingenata

Član 22

Antidamping mere

Ako jedna strana utvrdi da postoji damping u trgovini sa drugom stranom u smislu člana VI GATT, ta strana može da preduzme odgovarajuće mere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom STO o sprovođenju člana VI GAT, i prema uslovima predviđenim u Zajedničkoj deklaraciji koja se odnosi na ovaj Član.

Strana će u što kraćem roku obavestiti bilo koju zainteresovanu stranu i Zajednički komitet o svim preduzetim radnjama i merama i obezbediti neophodne informacije.

Član 23

Opšte zaštitne mere

Sve strane potvrđuju svoja prava da preduzmu zaštitne mere u skladu sa članom XIX GATT i Sporazuma STO o zaštitnim merama prema uslovima predviđenim u Zajedničkoj deklaraciji koja se odnosi na ovaj Član.

Bez obzira na stav 1, kada, kao rezultat obaveza koje jedna od strana načini po ovom Sporazumu, svaki proizvod koji je uvezen u takvim većim količinama i pod takvim uslovima od jedne strane u ovom Sporazumu da to prouzrokuje, ili preti da prouzrokuje:

ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda na teritoriji strane uvoznice, ili

ozbiljan poremećaj u bilo kom sektoru privrede koji može da dovede do ozbiljnog pogoršanja privredne situacije strane uvoznice,

strana uvoznica može da preduzme odgovarajuće bilateralne mere zaštite prema drugoj strani u ovom Sporazumu pod uslovima i u skladu sa odgvarajućim procedurama predviđenim u Članu 24 ovog Sporazuma.

Član 23 bis

Bez obzira na ostale odredbe ovog sporazuma, pre svega člana 23. ovog sporazuma, imajući u vidu posebnu osetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda poreklom iz jedne Ugovorne strane za koje su date koncesije prema ovom sporazumu, prouzrokuje ozbiljan poremećaj na tržištu ili u regulatornom sistemu druge Ugovorne strane, obe Ugovorne strane će odmah započeti konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja. U očekivanju takvog rešenja, ugovorna strana može preduzimati mere koje smatra potrebnim.

Član 24

Uslovi i procedure za primenu mera

Pre pokretanja postupka za primenu mera predviđenih u Članovima 20, 21 i 23, strane u ovom Sporazumu će nastojati da reše sve međusobne razlike direktnim konsultacijama.

Ako neka strana podvrgne administrativnom postupku, koji za svrhu ima brzo obezbeđivanje informacija o trendu trgovinskih tokova, uvoz proizvoda koji mogu da dovedu do situacije iz Člana 23 , ta strana će obavestiti zainteresovane strane.

Uvažavajući stav 7 ovog Člana, strana koja razmatra mogućnost da pribegne merama iz članova 20, 21 i 23 će bez odlaganja da obavesti drugu stranu i Zajednički komitet o ovome i dostavi sve relevanatne informacije. Zajednički komitet će ispitati slučaj bez odlaganja i može da donese bilo koju odluku koja eventualno bude potrebna da bi prevazišli teškoće o kojima je obavestila dotična strana. U nedostatku takve odluke u roku od 30 kalendarskih dana od trenutka kada je predmet upućen Zajedničkom komitetu, i ako se nastavi problem, strana koja se žalila može da usvoji odgovarajuće mere potrebne kako bi situacija popravila.

Mere koje su predviđene Članovima 21, 23 i 42, će biti ograničene u pogledu njihovog obima i trajanja u onoj meri u kojoj je neophodno kako bi se popravila situacija koja je dovela do njihove primene i neće biti veće od štete prouzrokovane takvom praksom. Prioritet će se dati onim merama koje najmanje remete funkcionisanje ovog Sporazuma.

Bilateralne mere zaštite iz Člana 23, stav 2, će se sastojati od povećanja u odgovarajućoj carinskoj stopi koja se primenjuje ovim Sporazumom. Rezultirajuća stopa carine ne sme da premašuju manje od:

a) primenjene carinske stope najpovlašćenije nacije koja je na snazi u vreme kada se preduzima ova mera, ili

b) primenjene carinske stope najpovlašćenije nacije koja je na snazi na dan koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Bilateralne mere zaštite treba da sadrže jasne elemente koji progresivno vode do njihovog ukidanja i ne smeju da se preduzimaju duže od perioda od jedne godine. Mogu da se obnove najviše dva puta. Nijedna mera ne sme da se primeni na uvoz proizvoda koji je ranije podlegao takvoj meri tokom perioda od dve godine od trenutka isteka takve mere.

O merama preduzetim u skladu sa stavom 4 navedenom u članovima će odmah biti obavešte ostale strane u ovom Sporazumu i Zajednički komitet. Zajednički komitet će nadgledati primenu ovih mera u cilju njihovog olakšavanja u što kraćem roku. ili njihovog ukidanja čim okolnosti to dozvole.

Tamo gde je zbog izuzetnih i kritičnih okolnosti koje zahtevaju pokretanje hitne akcije nemoguće prethodno ispitivanje, ili informisanje, šta god da je slučaj, dotična strana može, u slučajevima iz Člana 23, stav 2, da primeni odmah privremene mere koje su neophodne da bi se popravila data situacija. Takve privremene mere mogu da se primenjuju najviše 200 kalendarskih dana. O privremenim merama će se obavestiti strane u Sporazumu bez odlaganja i održaće se konsultacije između strana u što kraćem roku u okviru Zajedničkog komiteta u skladu sa opdgovarajućim stavovima ovog Člana.

Član 25

Teškoće u platnom bilansu

U slučaju da je jedna od strana u ovom Sporazumu u ozbiljnim teškoćama u pogledu platnog bilansa, ili joj iste neminovno prete, dotična strana može da usvoji restriktivne mere po pitanju uvoza na erga omnes osnovi u skladu sa pravilima STO. Te mere će posebno biti ograničenog trajanja i ne smeju da premaše granicu neophodnu za popravljanje situacije u pogledu platnog bilansa. Takve mere će postepeno slabiti, kako se uslovi platnog bilansa popravljaju i biće ukinute kada uslovi više ne budu opravdavali njihovo održavanje na snazi. Strana će odmah obavestiti ostale strane o njihovom uvođenju i, kad god je to praktično moguće, o dinamici njihovog ukidanja.

POGLAVLJE VI

NOVA TRGOVINSKA PITANJA

A – Usluge

Član 26

Obuhvat i definicije

Članovi u Delu A ovog poglavlja se primenjuju na mere koje su usvojile strane u ovom Sporazumu, a koje utiču na trgovinu usluga. U svrhu ovog Sporazuma promet usluga se definiše u skladu sa Članom I i, po potrebi, Članom XXVIII Opšteg sporazuma STO o prometu usluga ( u daljem tekstu “GATS“).

Član 27

Ciljevi

Sve strane u ovom Sporazumu će postepeno razvijati i proširivati saradnju u cilju postepene liberalizacije i uzajamnog otvaranja svojih tržišta za usluge, u kontekstu evropske integracije, a uzimajući u obzir relevantne odredbe GATS-a i obaveze koje su preuzele strane kao članice STO prema GATS.

Član 28

Elektronska trgovina

Strane u ovom Sporazumu, prepoznajući da se upotrebom elektronskih sredstava povećavaju prilike za trgovinu u mnogim sektorima, prihvataju da unaprede razvoj elektronske trgovine među sobom, naročito kroz saradnju po pitanjima pristupa tržištu i regulative koju podstiče elektronska trgovina.

Član 29

Razvojna klauzula

Zajednički komitet će stalno ocenjivati rezultate saradnje iz Člana 27 i po potrebi, preporučiti, prema njegovim pravilima postupka, pokretanje pregovora u cilju postizanja postepenog višeg nivoa liberalizacije u skladu sa Članom V GATS. Obaveze preduzete posle takvih pregovora će biti iznete u posebnu Listu obaveza, koja će činiti sastavni deo ovog Sporazuma

B – Ulaganje

Član 30

Obuhvat

Strane u ovom Sporazumu potvrđuju svoja prava i obaveze iz postojećih bilateralnih sporazuma o ulaganju koji su navedeni u Aneksu 6.

Odredbe Članova 30-33 ovog Sporazuma se odnose i na prava i obaveze koje proističu iz sporazuma koji su navedeni u Aneksu 6.

Strane se slažu da svaki spor u pogledu tumačenja ili primene odredbi Članova 30-33 neće biti predat arbitraži prema Članu 43, ako se takav spor može rešiti arbitražnim procedurama predviđenim u jednom od sporazuma iz Aneksa 6.

Član 31

Ciljevi

Strane će stvoriti i održavati stabilne, povoljne i transparentne uslove za ulagače drugih strana u ovom Sporazumu koji ulažu ili žele da ulažu na njihovoj teritoriji.

Svaka strana će unapređivati koliko god je to moguće ulaganja investitora druge strane na svojoj teritoriji i dozvoliti takvo ulaganje u skaldu sa domaćim zakonima i propisima.

Kada je strana saglasna sa ulaganjem druge strane, ona će, u skladu sa domaćim zakonima i propisima, odobriti neophodne dozvole i administrativne potvrde u vezi sa takvim ulaganjem.

Za ove potrebe, strane će, u okviru Zajedničkog komiteta, razmenjivati informacije o zakonima i propisima koji se odnose na ulaganja, kao i na mogućnosti ulaganja.

Član 32

Tretman investicija

Svaka strana će obezbediti korektan i jednak tretman i punu zaštitu i sigurnost ulaganja drugih strana.

Svaka strana će štiti ulaganja drugih strana koja su u skladu sa domaćim zakonima i propisima i neće narušiti neosnovanim ili diskriminatornim merama upravljanje, održavanje, upotrebu, uživanje, proširivanje, prodaju ili likvidaciju takvih ulaganja. Strane neće usvojiti nikakve nove propise ili mere kojima se uvodi diskriminacija u pogledu osnivanja kompanije bilo koje druge strane na njihovoj teritoriji.

Strane će obezbediti, u vezi sa osnivanjem i radom ulaganja drugih strana, tretman koji nije manje povoljan u odnosu na domaće ulagače, ili u odnosu na ulagače iz trećih zemalja, ukoliko je tretman prema ulagačima iz trećih zemalja povoljniji.

Odredbe ovog Sporazuma koje se odnose na nediskriminatorni tretman, nacionalni tretman i tretman najpovlašćenije nacije neće se primenjivati na sve tekuće, ili buduće povoljnosti stečene članstvom bilo koje strane ovog Sporazuma u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu, ili zoni slobodne trgovine. Takav tretman bilo koje strane ovog Sporazuma, neće se odnositi na bilo koje povoljnosti date ulagačima iz trećih zemalja po osnovu sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ili po drugim sporazumima o oporezivanju na uzajamnoj osnovi.

Član 33

Razvojna klauzula

Strane će se konsultovati u okviru Zajedničkog komiteta s ciljem postepenog dostizanja opšte koordinacije njihovih politika ulaganja.

Za ove potrebe, strane potvrđuju svoju obavezu postepenog ispitivanja svojih unutrašnjih zakonskih okvira koji se odnose na ulaganja, s ciljem olakšanja uslova za ulaganje. Strane će razmenjivati informacije o ovim pitanjima u okviru Zajedničkog komiteta, u skladu sa Članom 31, stav 4.

Strane će takođe ispitati mogućnosti za davanje sličnih dodatnih povoljnosti, u skladu sa njihovim zakonima i propisima, ulagačima iz zemalja drugih strana, ili, ukoliko je to slučaj, investitorima trećih zemalja.

C. – Javne nabavke

Član 34.

Obuhvat i definicije

Ovaj Sporazum se primenjuje na svaki zakon, propis, proceduru, ili praksu koji se tiču bilo kakve nabavke od strane centralnih, ili nižih državnih organa, ili drugih relevantnih ustanova. Ništa u Članovima 26-29 ovog Sporazuma ne sme da se tumači kao nametanje bilo kakve obaveze u pogledu javne nabavke. Primenjivaće se definicije iz člana I STO Sporazuma o javnim nabavkama.

Član 35

Ciljevi

Svaka strana će, od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu, obezbediti da se nabavke njihovih organa obavljaju na transparentan i razuman način, da će obezbediti jednak tretman svim ponuđačima drugih strana, i da će biti zasnovane na principima otvorene i delotvorne konkurencije.

Svaka strana će, najkasnije do 1. maja 2010. godine, obezbediti progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki, tako da, u skladu sa svim odgovarajućim zakonima, propisima, procedurama i praksom, roba, usluge i ponuđači usluga drugih strana imaju obezbeđen tretman koji nije manje povoljan od tretman koji imaju domaći proizvodi, usluge i ponuđači. Konkretno, strane će obezbediti svojim organima da:

ne tretiraju lokalno osnovanog snabdevača manje povoljno od lokalno osnovanog snabdevača na osnovu stepena njegove povezanosti sa stranim licem druge strane, ili njegovog vlasništva u rukama stranog lica druge strane; i

da ne diskriminišu lokalno osnovanog snabdevača na osnovu toga što su roba i usluge koje taj snabdevač nudi za određenu nabavku roba i usluge, robe i usluge druge strane.

Ovaj Član se neće primenjivati na mere koje se tiču carina, ili drugih mera bilo koje vrste koje su uvedene na uvoz ili su sa njim u vezi, na metod uvođenja takvih dažbina i mera, ostale propise o uvozu, uključujući ograničenja i formalnosti, niti na mere koje utiču na trgovinu uslugama osim onih mera koje specifično regulišu nabavku.

Član 36

Evolutivna klauzula

Strane će ocenjivati u okviru Zajedničkog komiteta, redovno, dostignuti napredak u pogledu otvaranja njihovih tržišta javnih nabavki. Prva ocena će se izvršiti najkasnije do 1. maja 2008. godine i odnosiće se na ispunjavanje Člana 35, stav 1. Na osnovu ove ocene, Zajednički komitet će preporučiti dalje delovanje kako bi se ispunili ciljevi Člana 35, stav 2.

Ako bilo koja strana u budućnosti ponudi trećoj strani dodatne prednosti u pogledu pristupa njenom tržištu nabavki više od onog što je dogovoreno ovim Sporazumom, ta strana će ponuditi odgovarajuće mogućnosti drugim stranama da obave konsultacije u cilju proširenja tih prednosti na sve njih na bazi uzajamnosti.

D- Zaštita intelektualne svojine

Član 37

U svrhu ovog Sporazuma prava intelektualne svojine obuhvataju prava industrijske svojine (patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake), autorsko i srodna prava, topografije integrisanih kola, kao i zaštitu protiv takve nelojalne konkurencije kakva se pominje u Članu 10 bis Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine i zaštitu neotkrivenih informacija kakva se pominje u Članu 39 Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (u daljem tekstu “TRIPS”).

Član 38

Ciljevi

Strane će dati i obezbediti odgovarajuću i delotvornu zaštitu prava intelektualne svojine u skladu sa međunarodnim standardima, naročito sa TRIPS, uključujući delotvorna sredstva za primenu takvih prava koja su predviđena u međunarodnim konvencijama i ugovorima.

Strane će nastaviti da obezbeđuju odgovarajuću i delotvornu primenu obaveza koje su nastale iz konvencija navedenih u listi u Aneksu 7.

Podobne strane koje još nisu članice konvencija sa spiska iz Aneksa 7 će im se priključiti i preduzeti sve potrebne mere u cilju izvršenja obaveza koje iz ovih konvencija nastanu na adekvatan i delotvoran način, a najkasnije do 1. maja 2014. godine.

Član 39

Razvojna klauzula

Ako neka strana, posle stupanja na snagu ovog Sporazuma, ponudi trećoj strani dodatne pogodnosti ili preimućstva u pogledu prava intelektualne svojine iznad onog što je dogovoreno u Delu D ovog poglavlja, ta strana prihvata da stupi u konsultacije sa ostalim stranama ovog Sporazuma sa ciljem da se ove pogodnosti, ili preimućstva prošire na sve njih na osnovi uzajamnosti.

Dokle god strane izražavaju svoju naklonost ka poštovanju obaveza koje proizilaze iz multilateralnih konvencija sa liste u Aneksu 7, strane mogu da odluče da uključe u ovaj Aneks ostale multilateralne konvencije u ovoj oblasti, i potvrde svoje obaveze da izvrše pregled Dela D ovog poglavlja, najkasnije do 1. maja 2011.godine.

POGLAVLjE VIII

PRAVILA O SPROVOĐENJU

Član 40

Zajednički komitet

Strane su se složile da osnuju Zajednički komitet čiji članovi će biti predstavnici svih strana u Sporazumu.

Izvršavanje ovog Sporazuma će nadgledati i voditi Zajednički komitet. Zajednički komitet će imati stalni sekretarijat sa sedištem u Briselu. Zajednički komitet će odlučiti o načinu rada i administrativnim pravilima Sekretarijata.

U svrhu pravilnog izvršavanja ovog Sporazuma strane će razmenjivati informacije i na zahtev bilo koje strane, održati konsultacije u Zajedničkom komitetu. Zajednički komitet će stalno razmatrati mogućnosti za dalje uklanjanje prepreka trgovini između strana.

Zajednički komitet može da donosi odluke u slučajevima predviđenim ovim Sporazumom. Što se drugih pitanja tiče, Zajednički komitet može da daje preporuke.

Član 41

Delovanje Zajedničkog komiteta

Zajednički komitet će se sastajati kad god je to potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka strana može da zahteva sazivanje sastanka.

Zajednički komitet će delovati po principu konsenzusa.

Osim odluka koje su pomenute u Članu 14, stav 1, predstavnik strane u Zajedničkom komitetu može prihvatiti odluku sa rezervom u vezi sa ispunjavanjem zahteva domaćih zakonskih propisa. Odluka će stupiti na snagu, ukoliko datum nije utvrđen, na dan kada je povlačenje rezerve objavljeno kod Depozitara.

Na prvom sastanku nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednički komitet će usvojiti svoja pravila postupka koja će, između ostalog, sadržavati odredbe za sazivanje sastanaka i za utvrđivanje predsedavajućeg i njegovog/njenog mandata.

Zajednički komitet može da odluči da oformi odgovarajuće organe, kao što su radne grupe, operativne štabove, potkomitete, i druga tela za koja smatra da su potrebna kako bi mu pomogla u izvršavanju zadataka.

Zajednički komitet će usvojiti zajednički dogovorenu listu posrednika sačinjenu od ličnosti koje su kvalifikovane da posreduju u sporu prema pravilima UNCITRAL-a.

Član 42

Ispunjavanje obaveza i konsultacije

Strane će preduzeti sve potrebne mere da ispune svoje obaveze po ovom Sporazumu. One će se postarati da se ispune ciljevi istaknuti u ovom Sporazumu. Ukoliko dođe do bilo kakvog odstupanja u pogledu tumačenja i primene ovog Sporazuma, strane na koje se to odnosi će učiniti sve što mogu kroz saradnju i konsultacije, ako je potrebno i u okviru Zajedničkog komiteta, kako bi se našlo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

Svaka strana može pismeno da zahteva od Zajedničkog komiteta da se održe konsultacije sa bilo kojom drugom stranom u pogledu bilo koje primenjene ili predložene mere, ili bilo kog drugog pitanja za koje ta strana eventualno smatra da može da utiče na sprovođenje ovog Sporazuma. Strana koja traži konsultacije će istovremeno obavestiti druge strane pismenim putem o tome i podneti sve relevantne informacije. Zajednički komitet može predložiti odgovarajuće mere.

Ove konsultacije mogu da se održe, ukoliko se dotične strane tako dogovore, u prisustvu posrednika. Ukoliko se strane ne dogovore o prosredniku, predsedavajući Zajedničkog komiteta, ili ukoliko je on državljanin ili rezident jedne od strana u sporu, posrednika imenuje jedan od njegovih prethodnika koji nije, u roku od 20 kalendarskih dana od prijema prvog pismenog zahteva za posredovanjem u skladu sa pravilima iznetim u Aneksu 8. Posrednik će predstaviti konačni izveštaj Zajedničkom komitetu najkasnije 60 kalendarskih dana od svog imenovanja. Ukoliko se ne nađe rešenje na osnovu izveštaja posrednika Zajednički komitet će se baviti ovim slučajem u cilju pronalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja. Ukoliko se ponovo ne nađe rešenje Zajednički komitet će predložiti odgovarajuće mere.

4. Ako jedna strana smatra da je druga strana propustila da ispuni neku obavezu po ovom Sporazumu, a bilateralne konsultacije, posredovanje i Zajednički komitet nisu uspeli da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja u roku od 90 kalendarskih dana od prijema obaveštenja iz stava 2, dotična strana može da preduzme privremene mere za ponovno uspostavljanje ravnoteže, pod uslovima i u skladu sa procedurama iznetim u Članu 24. O preduzetim merama treba odmah obavestiti strane i Zajednički komitet, koji će održati redovne konsultacije radi njihovog ukidanja. Ove mere će biti ukinute kada uslovi više ne budu opravdavali njihovo održavanje na snazi po mišljenju Zajedničkog komiteta, ili, ako se spor preda na arbitražu, kada arbitražna presuda bude doneta i ispoštovana po odluci Zajedničkog komiteta.

Član 43

Arbitraža

1. Sporove između strana koji nastanu posle stupanja na snagu ovog Sporazuma i koji se odnose na tumačenje i primenu prava i obaveza po ovom Sporazumu, a koji se ne reše direktnim konsultacijama u okviru Zajedničkog komiteta u roku od 90 kalendarskih dana od datuma prijema zahteva za održavanjem konsultacija, može da uputi na arbitražu bilo koja strana u sporu putem pismenog obaveštenja upućenog drugoj strani u sporu. Primerak ovakvog obaveštenja se šalje svim stranama u Sporazumu. Kada više strana zahteva predaju spora arbitražnom sudu sa istom stranom i u vezi sa istim pitanjem, treba da se uspostavi jedan arbitražni sud za razmatranje takvih sporova, kada god je to izvodljivo.

2. Arbitražni sud će rešiti spor u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i drugim pogodnim pravilima međunarodnog prava. Sud će uzimati u obzir informacije prijatelja suda od strane koja nije uključena u spor.

3. Sastav i rad Arbitražnog suda će se regulisati Aneksom 9. Presuda Arbitražnog suda će biti konačna i obavezujuća po strane u sporu.

4. Sporovi koji su u okviru konsultacija ili arbitraže u okviru ovog Sporazuma neće se pokretati u okviru mehanizma za rešavanje spsorova STO. Pitanje ili spor koji se odnose na rešavanje sporova u okviru STO, neće biti predmet arbitraže iz ovog Člana.

Član 44

Transparentnost

Svaka strana će odmah objaviti svaki zakon, propis, sudsku odluku i administrativno rešenje o opštoj primeni i proceduri, uključujući standardne ugovorne klauzule, ili bilo kakve izmene istih, koji se tiče pitanja obuhvaćenih ovim Sporazumom.

Svaka strana će odmah odgovoriti na sve zahteve druge strane za konkretnim informacijama o bilo kojoj od tih mera opšte primene ili međunarodnim sporazumima koji se odnose na ovaj Sporazum ili na njega utiču. Strane će uspostaviti, mesto kontakta na koje će se upućivati takvi zahtevi. Mesta kontakta će odmah proslediti te zahteve nadležnim domaćim organima.

Član 45

Opšta razvojna klauzula

Kada jedna strana smatra da bi bilo korisno u interesu privreda strana u ovom Sporazumu da se razviju i prodube odnosi uspostavljeni ovim Sporazumom, tako što će se isti proširiti na oblasti koje nisu njime pokrivene, ta strana će podneti obrazložen zahtev ostalim stranama. Strane mogu da nalože Zajedničkom komitetu da ispita takav zahtev i, po potrebi, sačini preporuke, naročito u pogledu otvaranja pregovora.

Sporazumi koji nastanu kao rezultat procedure navedene u stavu 1 biće ratifikovani ili potvrđeni od strana u skladu sa njihovim unutrašnjim zakonskim procedurama.

Član 46

Trgovinski odnosi regulisani ovim i drugim sporazumima

Ovaj Sporazum ne sme da spreči održavanje ili uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine, ili aranžmana koji se odnose na graničnu trgovinu, u meri u kojoj isti ne utiču negativno na trgovinski režim, a naročino na odredbe koje se tiču pravila o poreklu predviđena ovim Sporazumom.

Član 47

Aneksi

1. Aneksi i Zajedničke deklaracije uz ovaj Sporazum činje njegov sastavni deo.

2. Zajednički komitet može da odluči da ih menja i dopunjuje u skladu sa odredbama Člana 40, stav 4 i u skladu sa domaćim zakonodavstvom strana u ovom Sporazumu.

3. Izmene i dopune iz stava 2 ovog Člana će stupiti na snagu u skladu sa članom 41, stav 3 ovog Sporazuma, ukoliko se strane drugačije ne dogovore.

Član 48

Izmene i dopune

Izmene i dopune ovog Sporazuma, osim onih iz člana 47, stupiće na snagu onog dana kada Depozitaru, preko diplomatskih kanala, sve strane dostave poslednje pismeno obaveštenje o ispunjenju domaćih pravnih uslova za stupanje na snagu izmena i dopuna.

Član 49

Pristupanje Sporazumu

Pristupanje ovom Sporazumu je moguće samo uz saglasnost svih strana.

Uslovi pristupanja treba da budu utvrđeni u Sporazumu o pristupanju zaključenom između svih strana u ovom Sporazumu s jedne strane, i strane koja pristupa, s druge strane.

Član 50

Stupanje na snagu Sporazuma

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) stupiće na snagu na dan stupanja na snagu Sporazuma o izmenama i dopunama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.

Trajanje i otkazivanje Sporazuma

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeni period.

Svaka strana može da otkaže ovaj Sporazum pismenim obaveštenjem, upućenim diplomatskim kanalima Depozitaru. Ovakvo otkazivanje će stupiti na snagu prvog dana sedmog meseca od datuma prijema takvog obaveštenja o otkazu.

Strane se slažu da će u slučaju da bilo koja podobna strana postane članica Evropske unije, ta strana biti povučena iz ovog Sporazuma, najkasnije na dan pre nego što njeno članstvo postane pravosnažno i bez ikakve nadoknade drugim stranama kod kojih se menjaju uslovi trgovine.

Član 52

Depozitar

Vlada Republike Hrvatske, u svojstvu Depozitara, obaveštava sve strane koje su potpisale ovaj Sporazum o svakom obaveštenju koje primi u skladu sa Članom 4 Sporazuma o izmenama i dopunama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi i svakom drugom aktu ili obaveštenju koji se odnose na ovaj Sporazum.

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) je sačinjena u jednom izvornom primerku na engleskom jeziku.

ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE

Zajednička deklaracija o Članovima 20 i 21

Strane u ovom Sporazumu će najkasnije do 1. maja 2010. godine obezbediti primenu odgovarajućih odredbi koje se odnose na pravila o konkurenciji u okviru svoje zakonske regulative.

Odredbe koje se odnose na pravila o konkurenciji u okviru zakonske regulative strana moraju biti usaglašene sa principima iz Članova 81, 82, 86 i 87 Sporazuma o osnivanju Evropske zajednice.

Strane će, u periodu navedenom u stavu 1, uspostaviti operativno nezavisan organ u čijoj nadležnosti će biti primena pravila o konkurenciji i državnoj pomoći.

Zajednička deklaracija o Članovima 21, 22 i 23

Strane se izjašnjavaju da neće preduzimati mere protiv dampinga, kompenzatorne i zaštitne mere sve dok ne objave detaljne interne propise kojima se regulišu pravila i postupci i utvrđuju tehnička pitanja koja se odnose na primenu takvih mera. Strane će obezbediti punu usaglašenost svojih internih propisa sa odgovarajućim odredbama STO, uključujući Članove VI i XIX GATT-a i Sporazuma o sprovođenju člana VI, Sporazuma o subvencijama i kompenzatornim merama i Sporazuma o zaštitnim merama. Pošto se ta regulativa sprovede, strane će sve mere protiv dampinga, kompenzatorne i zaštitne mere sprovoditi u potpunoj saglasnosti sa relevantnim pravilima STO.

Zajednička deklaracija o primeni pravila i procedura STO

U meri u kojoj se to navodi ovim Sporazumom, strane se saglašavaju da primene pravila i procedure predviđene u Aneksu 1A, Aneksu 1B i Aneksu 1C Sporazuma o osnivanju STO bez obzira na status svog članstva u ovoj organizaciji.

Zajednička deklaracija o saradnji i pomoći

Sve strane će nastojati da, gde god je to moguće, razvijaju ekonomsku i tehničku saradnju i pomoć, kako bi jedne drugima pružile naročito, ali ne i jedino:

savet o načinima organizovanja odgovarajuće podsticajne infrastrukture za ulaganja, uključujući agencije za promovisanje ulaganja.

okvire i procedure za stimulisanje zajedničkih ulaganja, zajedničkih poduhvata i proizvodnje za tržišta trećih zemalja.

programe obuke u cilju postizanja boljeg razumevanja sistema javne nabavke i statistike svake od strane u ovom Sporazumu i boljeg pristupa tržištima svake od njih.

i, što se tiče prava intelektualne svojine, jednu ili više dole navedenih aktivnosti:

(i) zakonodavni savet (komentari na nacrt zakona, sudska i administrativna rešenja, sprovođenje zakona, i na ostala pitanja koja se tiču zaštite prava intelektualne svojine);

(ii) savet o načinima organizovanja administrativne infrastrukture, kao što su zavodi za patente, naplatna društva i organi inspekcije;

(iii) obuka u oblasti fadministriranja i tehnika za upravljanje pravima intelektualne svojine;

(iv) specijalna obuka sudija, tužilaca, advokata, carinskih i policijskih službenika i inspektora, kako bi se postigla veća delotvornost u sprovođenju zakona; i

(v) aktivnosti usmerene na jačanje svesti kod privatnog sektora i civilnog društva o zaštiti i značaju prava intelektualne svojine.

Ostavite komentar