p z budzet opsti deo168a lat doc

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU

I OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2007. godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:

OPIS Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta 1 2 3 I PRIMANjA   574.843.200.000 TEKUĆI PRIHODI 7 574.843.200.000 1. Poreski prihodi 71 501.693.600.000 1.1.Porez na dohodak i dobit 711 80.235.400.000 1.2.PDV i akcize 714 363.330.300.000 1.3.Carine 715 52.500.600.000 1.4.Ostali poreski prihodi 716+719 5.627.300.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 73.149.600.000 – naplaćene kamate 74112 1.870.000.000 – konzularne, sudske i administrativne takse 7412 12.549.000.000 – prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike – licenca 742121 25.920.000.000 – prihodi od igara na sreću 74228 3.000.000.000 – novčane kazne 743 5.500.000.000 – ostali prihodi budžeta Republike 745121 24.310.600.000 3. Kapitalni prihodi 8   4. Donacije 731+732   5. Transferi 733   II IZDACI   551.567.352.000 TEKUĆI RASHODI 4 528.347.911.000 1. Rashodi za zaposlene 41 161.393.239.000 2. Korišćenje roba i usluga 42 43.670.247.000 3. Otplata kamata 44 18.591.000.000 4. Subvencije 45 26.798.946.000 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 59.716.580.000 6. Ostali rashodi 48+49 10.158.022.000 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 + 462 208.019.877.000 KAPITALNI RASHODI 5 23.219.441.000 KAPITALNI TRASNFERI 4632 + 4642   VI PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V)   33.164.000.000 III BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 23.275.848.000 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 39.996.848.000 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)   56.439.848.000 1 2 3       IV PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 43.687.500.000 V IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 10.523.500.000 VI DATE POZAJMICE MINUS PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE (IV – V) 92-62 33.164.000.000       VII ZADUŽIVANjE 91   1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911   2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912   VIII OTPLATA DUGA 61 42.772.811.000 1. Otplata domaćeg duga 611 37.666.134.000 2. Otplata stranog duga 612 5.106.667.000 3. Otplata po garancijama 613   IX PROMENA STANjA NA RAČUNU (III + VI + VII – VIII)   13.667.037.000 X NETO FINANSIRANjE (VI + VII – VIII – IX = -III)   -23.275.848.000 XI NERASPOREĐENI VIŠAK PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA   91.000.000.000

Član 2.

Budžet za 2007. godinu sastoji se od:

1) primanja u iznosu od 574.843.200.000 dinara;

2) izdataka u iznosu od 551.567.352.000 dinara;

3) budžetskog suficita u iznosu od 23.275.848.000 dinara.

Primanja po osnovu naplate odobrenih kredita i prodaje finansijske imovine (privatizacioni prihodi) u iznosu od 43.687.500.000 dinara koristiće se za pokriće izdataka po osnovu datih pozajmica i nabavke finansijske imovine u iznosu od 10.523.500.000 dinara.

Otplata duga u iznosu od 42.772.811.000 dinara vršiće se na sledeći način:

– sredstvima budžetskog suficita iz stava 1. ovog člana u iznosu od 23.275.848.000 dinara;

– iz dela sredstava neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina u iznosu od 19.496.963.000 dinara.

Sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana ukupno iznose od 55.380.051.500 dinara, od čega će 49.542.676.500 dinara finansirati iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina, a iznos od 5.837.375.000 dinara iz ostalih izvora finansiranja.

Član 3.

Sredstva za pokriće izdataka budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina za 2007. godinu obezbeđuju se, u skladu sa članom 184. Ustava Republike Srbije, tako da budžet Autonomne pokrajine Vojvodina iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina koristi za finansiranje kapitalnih rashoda, i to iz:

– dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– transfernih sredstava prenetih iz budžeta u iznosu od 31.452.790.000 dinara;

– ostalih prihoda ostvarenih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina.

Sredstva iz stava 1. alineja 3. ovog člana obezbeđuje se za finansiranje sledećih izdataka:

– rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina u skladu sa zakonom, u iznosu od 18.646.572.000 dinara;

– rashoda za finansiranje dela programa u oblasti kulture, u iznosu od 711.525.000 dinara;

– za finansiranje projekata Nacionalnog investicionog plana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina, u iznosu od 12.094.693.000 dinara.

Deo sredstava, koja će se ostvariti po osnovu prodaje kapitala „NIS“ a.d. Novi Sad, a najviše do 50% od ukupno uplaćenih sredstava u budžet Republike, rasporediće se u okviru Nacionalnog investicionog plana za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina.

Sredstva za plate iz stava 2. ovog člana alineja 1. isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodina isplaćuje plate iz stava 2. alineja 1. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

Član 4.

A. U 2007. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 41.653.705.979 dinara (471.450.000 EUR), i to:

I Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 12.369.326.200 dinara (140.000.000 EUR):

1. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za sanaciju mosta Gazela u iznosu od 7.068.186.400 dinara (80.000.000 EUR);

2. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za izgradnju sekcije B4 – B5 obilaznice oko Beograda u iznosu od 4.417.616.500 dinara (50.000.000 EUR);

3. Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju komunalne infrastrukture, u ukupnom iznosu od 883.523.300 dinara (10.000.000 EUR).

II Evropskoj investicionoj banci po osnovu pet kredita u ukupnom iznosu od 17.670.466.000 dinara (200.000.000 EUR):

1. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za izgradnju koridora X u iznosu od 4.859.378.150 dinara (55.000.000 EUR);

2. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za rehabilitaciju puteva i mostova u iznosu od 1.943.751.260 dinara (22.000.000 EUR);

3. Javnom preduzeću “Putevi Srbije” za sanaciju mosta Gazela u iznosu od 2.208.808.250 dinara (25.000.000 EUR);

4. Javnom preduzeću “Železnice Srbije” za Projekat obnove železnice II u iznosu od 7.068.186.400 dinara (80.000.000 EUR);

5. Institutu “Torlak” Beograd u iznosu od 1.590.341.940 dinara (18.000.000 EUR).

III Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 5.000.741.878 dinara (56.600.000 EUR):

1. Javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije” za Projekat rehabilitacije ugljenokopa za JP TE “Nikola Tesla” i instalaciju novog sistema za skladištenje pepela za JP TE “Kostolac” u iznosu od 3.233.695.278 dinara (36.600.000 EUR);

2. Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, u ukupnom iznosu od 883.523.300 dinara (10.000.000 EUR);

3. Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za razvoj opštinske infrastrukture, u ukupnom iznosu od 883.523.300 dinara (10.000.000 EUR).

IV Stranim vladama u ukupnom iznosu od 6.613.171.901 dinara (74.850.000 EUR), i to:

1. Vladi Francuske za kredite gradovima, pojedinačno do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u ukupnom iznosu od 3.534.093.200 dinara (40.000.000 EUR);

2. Vladi Španije za kredit Javnom preduzeću “Železnice Srbije” za nabavku teretnih i putničkih vagona u iznosu od 2.871.450.725 dinara (32.500.000 EUR);

3. Vladi Republike Austrije za kredit Opštini Kruševac za ekološki projekat sanacije deponije u Srnju i eksploataciju biogasa u iznosu od 207.627.976 dinara (2.350.000 EUR).

B. Republika Srbija će u 2007. godini koristiti projektne zajmove u ukupnom iznosu od 22.142.184.585 dinara (250.612.345 EUR), i to sa:

1. Svetskom bankom u iznosu od 3.190.609.800 dinara (45.000.000 USD);

2. Evropskom investicionom bankom u ukupnom iznosu od 13.252.849.500 dinara (150.000.000 EUR), i to:

– za kliničke centre u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu I u ukupnom iznosu od 7.068.186.400 dinara (80.000.000 EUR);

– za kliničke centre u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu II u ukupnom iznosu od 6.184.663.100 dinara (70.000.000 EUR);

3. Bankom saveta Evrope u ukupnom iznosu od 3.534.093.200 dinara (40.000.000 EUR), i to:

– za izgradnju stanova za izbeglice u iznosu od 883.523.300 dinara (10.000.000 EUR),

– za sanaciju klizišta u iznosu od 883.523.300 dinara (10.000.000 EUR),

– za projekat rekonstrukcije sistema za veliki Bački kanal u iznosu od 1.767.046.600 dinara (20.000.000 EUR);

4. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) za kredit lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za izgradnju i rekonstrukciju toplana, u ukupnom iznosu od 1.060.227.960 dinara (12.000.000 EUR);

5. Vladom Španije u iznosu od 1.104.404.125 dinara (12.500.000 EUR).

V. Stanje duga Republike Srbije na dan 31. oktobar 2006. godine iznosi 763.691.883.249 dinara (9.555.704.245 EUR), od čega:

I Stanje duga u domaćoj valuti u iznosu od 60.074.287.145 dinara (751.680.270 EUR), i to po osnovu:

– direktnog zaduženja Republike Srbije po osnovu dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 19.701.120.000 dinara (246.510.511 EUR) ;

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 20.000.000.000 dinara (250.250.250 EUR);

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 15.044.401.828 dinara (188.243.266 EUR) ;

– konverzije kredita odobrenih od banaka nosilaca primarne poljoprivrede u javni dug Federacije u iznosu od 331.575.317 dinara (4.148.840 EUR);

– emitovanih državnih zapisa u iznosu od 4.997.190.000 dinara (62.527.402 EUR).

II Stanje duga u stranoj valuti u iznosu od 703.617.596.104 dinara (8.804.023.975 EUR), i to:

1. po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 643.348.598.925 dinara (8.049.907.394 EUR), od čega:

– po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 258.889.651.200 dinara (3.239.360.000 EUR);

– po osnovu zajma za privredni preporod Republike Srbije u iznosu od 2.727.237.433 dinara (34.124.593 EUR);

– prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A, B, C) u iznosu od 141.523.716.608 dinara (1.770.817.275 EUR);

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 32.609.930.718 dinara (408.032.166 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 3.396.251.274 dinara (42.495.637 EUR);

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 3.956.040.000 dinara (49.500.000 EUR);

– prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 128.583.568.370 dinara (1.608.903.508 EUR);

– prema Londonskom klubu u iznosu od 67.586.549.511 dinara (845.677.546 EUR);

– prema Vladi Italije u iznosu od 1.208.790.000 dinara (15.125.000 EUR);

– prema Vladi Švajcarske u iznosu od 1.037.853.162 dinara (12.986.151 EUR);

– prema CEB u iznosu od 767.232.000 dinara (9.600.000 EUR);

– prema CEB – reprogramirani zajam u iznosu od 1.061.778.649 dinara (13.285.519 EUR).

2. po osnovu potencijalnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 60.268.997.179 dinara (754.116.581 EUR), od čega:

– prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 12.116.489.046 dinara (151.607.721 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 23.079.921.822 dinara (288.787.811 EUR);

– prema KfW – u iznosu od 3.178.190.310 dinara (39.767.146 EUR);

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 17.885.825.181 dinara (223.796.611 EUR);

– prema Vladi Republike Poljske u iznosu od 3.076.539.019 dinara (38.495.233 EUR);

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 932.031.801 dinara (11.662.060 EUR).

Član 5.

Sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iskazuju se u budžetu za budžetskog korisnika nosioca projekta i to prema pojedinačnim projektima za 2007. godinu iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina u iznosu od 49.542.676.500 dinara (582.855.018 EUR) i iz ostalih izvora finansiranja u iznosu od 5.837.375.000 dinara (68.675.000 EUR) i za 2008. godinu u iznosu od 42.279.158.500 dinara (497.401.865 EUR).

II POSEBAN DEO

Član 6.

Sredstva budžeta u iznosu od 604.863.663.000 dinara, uključujući i sredstva u iznosu od 20.812.831.000 dinara raspoređenih po programskoj klasifikaciji i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 86.398.081.201 dinara iskazanih u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa sa neraspoređenim viškom primanja iz ranijih godina namenjenim za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, raspoređuju se po korisnicima, i to:

Ostavite komentar