Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA UPRAVLjANjA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 22 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog 30. oktobra 2003. godine u Veneciji, za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom) („Službeni list SCG“, broj 14/04), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u iznosu od 22 miliona evra za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom i Zakona o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom) („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 5/04).

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ (u daljem tekstu: Korisnik zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun „EIB P.S.C. Zajam“, koji će biti otvoren na ime Korisnika zajma kod Narodne banke Srbije.

Ministrastvo finansija će sredstva iz stava 1. ovog člana promptno transferisati u korist posebnog deviznog računa koji će Korisnik zajma otvoriti, u skladu sa članom 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni list SRJ“, br. 23/02 i 34/02), kod Narodne banke Srbije.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Narodne banke Srbije, u evrima.

Obaveze Korisnika zajma

Član 6.

Sredstava za otplatu zajma obezbediće Korisnik zajma.

Korisnik zajma dužan je da sredstava za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove za tu tranšu.

Korisnik zajma će obezbeđivati sredstava za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija.

Korisnik zajma daće ovlašćenje Ministarstvu finansija, u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 43/04), sa instrukcijom za naplatu sa računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP „EPS“, koji se vodi u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, koje će biti upotrebljeno u slučaju da Korisnik zajma ne izvrši obavezu iz stava 3. ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom) («Službeni list SCG» broj 14/04), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da Srbiji i Crnoj Gori izda kontragaranciju o redovnom obezbeđivanju sredstava, radi blagovremenog plaćanja dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom sadržani su u odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom)

(«Službeni list SCG» broj 14/04), kojom je predviđena obaveza Republike Srbije da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona, izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju o redovnom obezbeđenju sredstava sa ciljem blagovremenog plaćanja dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o finansiranju, zaključenim 30. oktobra 2003. godine, između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca. Naime, Zakonom o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergtskim sistemom), predviđa da se Srbija i Crna Gora zadužuje kod Evropske investicione banke u iznosu od 22 miliona evra u svoje ime, a za račun države članice Republike Srbije, za finansiranje realizacije Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom.

Ugovor o finansiranju koji je ratifikovan je Zakonom o ratifikaciji ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom) («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori» broj 5/04) predviđa, između ostalog, da Elektroprivreda Srbije, kao korisnik zajma, preuzima obavezu da izvrši projekat čiji je cilj modernizacija i poboljšanje upravljanja elektroenergetskim sistemom. Ovim ugovorom je predviđen iznos kredita od 22 miliona evra a čija je jedina namena delimično finansiranje pomenutog projekta. Ugovor o finansiranju takođe predviđa konkretne uslove vezane za proceduru isplate sredstava kredita, valutu i uslove plaćanja, kao i uslove vezane za zajam, kamatu i otplatu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama čl. 1. i 2. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 22 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog 30. oktobra 2003. godine u Veneciji, za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom, a koja obaveza je propisa Zakonom o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat upravljanja elektroenergetskim sistemom).

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje pitanje koje se odnosi na korisnika zajma – Javno preduzeće «Elektroprivreda Srbije».

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona propisuje se način povlačenja sredstava zajma, kao i kako se vrši otplata zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje korisnik zajma ima u vezi sa ovim zajmom, odnosno koje ima prema Republici Srbiji, u slučaju ako ne obezbeđuje sredstva za izmirenje obaveza po ovom zajmu, pa će shodno istom, korisnik zajma Ministarstvu finansija dati ovlašćenje u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o platnom prometu, sa instrukcijom za naplatu sa računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP «EPS», koji se vodi u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, a koje će biti upotrebljeno u slučaju da korisnik zajma ne izvršava propisane obaveze.

U odredbi člana 7. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2004. godinu.

Ostavite komentar