Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EPS, Projekat II)

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

(EPS, PROJEKAT II)

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Ugovoru o zajmu između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, kao zajmoprimca, i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, u visini od 60 miliona evra, zaključenom 21. oktobra 2003. godine (EPS, Projekt II).

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Ugovora o zajmu (EPS, Projekt II) između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o podršci projektu (EPS, Projekt II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Obaveze Zajmoprimca

Član 3.

Sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbediće JP „Elektroprivreda Srbije“ (u daljem tekstu: Zajmoprimac).

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva i troškove za nepovučena sredstva.

Zajmoprimac će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza na račun otvoren isključivo za namenu servisiranja duga, kod banke odgovarajuće za Evropsku banku za obnovu i razvoj.

Zajmoprimac će dati ovlašćenje Ministarstvu finansija, u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 43/04), sa instrukcijom za naplatu sa računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP „EPS“, koji se vodi u Ministarstvu finansija -Upravi za javna plaćanja, koje će biti upotrebljeno u slučaju da Zajmoprimac ne izvrši obavezu iz stava 3. ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EPS, Projekat II) sadržani su u odeljku 1.02. Ugovora o zajmu koji je zaključen dana 21. oktobra 2003. godine, između JP «Elektroprivreda» Srbije, kao zajmoprimca, i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 60 miliona evra. Naime, u odeljku 1.02. Ugovora o zajmu definiše se pojam kontragarancije u konkretnom slučaju, pa shodno istom, Republika Srbija izdaje kontragaranciju u korist garanta, Srbije i Crne Gore, u skladu sa Ugovorom o podršci projektu (EPS Projekat II), zaključenim 21. oktobra 2003. godine, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. U odeljku 2.01. tačka b) Ugovora o podršci projektu predviđeno je da Republika Srbija, u skladu sa važećim propisima, izda kontragaranciju u korist garanta – Srbije i Crne Gore, na osnovu koje će neopozivo i bezuslovno biti kontragarant garantu, za sve obaveze koje je Zajmoprimac preuzeo po Ugovoru o zajmu.

Skupština Srbije i Crne Gore na sednici održanoj dana 26. marta 2004. godine donela Zakon o ratifikaciji Ugovora o garanciji (EPS, Projekat II ) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj («Službeni list SCG- Međunarodni ugovori», broj 5/04).

Ratifikovanim Ugovorom o garanciji (EPS, Projekat II) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj predviđeno je, između ostalog, da garant – (Srbija i Crna Gora) bezuslovno garantuje kao primarni obveznik, a ne samo kao jemac, pravovremeno i precizno plaćanje bilo kojeg ili svih iznosa koji dospeju za plaćanje po Ugovoru o zajmu, i to u roku naznačenom za dospeće, bilo u rokovima pre dospeća ili na drugi način, kao i tačno izvršenje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, a sve kako je predviđeno u Ugovoru o zajmu. Naime, Srbija i Crna Gora, Republika Srbija i JP «Elektroprivreda Srbije» zatražile su pomoć od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona evra, sa ciljem finansiralja dela projekta.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama čl. 1. i 2. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Ugovoru o zajmu zaključenom između Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, na ime obaveze iz Ugovora o zajmu (EPS, Projekat II) između Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije» i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o podršci projektu (EPS, Projekat II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze Zajmoprimca, tako da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda, prema planu otplate za sva povučena sredstva, i to u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva i troškove za nepovučena sredstva, kao i obavezu zajmoprimca, da u skladu sa Zakonom o platnom prometu da ovlašćenje Ministarstvu finansija, sa instrukcijom za naplatu računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP «EPS», koji se vodi u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, a koje će biti upotrebljeno u slučaju da Zajmoprimac ne izvrši svoju obavezu .

U odredbi člana 4. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2004. godinu.

Ostavite komentar