Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finasiranje Urgentnog projekta zdravstva

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE URGENTNOG PROJEKTA ZDRAVSTVA

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 50 miliona evra, po osnovu Finansijskog ugovora između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog 30. oktobra 2003. godine u Veneciji, za finansiranje Urgentnog projekta zdravstva.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Urgentni projekat zdravstva) („Službeni list SCG“, broj 10/04 – u daljem tekstu: Zakon), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u iznosu od 50 miliona evra za finansiranje Urgentnog projekta zdravstva i Zakona o ratifikaciji Finansijskog ugovora (Urgentni projekat zdravstva) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 1/04).

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona je Republika Srbija, a Ministarstva zdravlja je promoter zajma (u daljem tekstu: Promoter).

Sredstvima zajma iz člana 1. ovog zakona Promoter će finansirati komponente Urgentnog projekta zdravstva iz člana 3. Zakona.

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Promotera, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun „EIB Zajam H.R.M. S&CG“, koji će biti otvoren na ime Republike Srbije kod Narodne banke Srbije.

Ministrastvo finansija će devizna sredstva iz stava 1. ovog člana, transferisati u korist računa izvršenja budžeta, za svrhu plaćanja obaveza prema partnerima po komercijalnim ugovorima.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Narodne banke Srbije, u evrima.

Stupanje na snagu

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Urgentni projekat zdravstva) („Službeni list SCG“, broj 10/04), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da Srbiji i Crnoj Gori izda kontragaranciju za redovno obezbeđivanje sredstava za izmirenje dospelih obaveza po Finansijskom ugovoru (Urgentni projekat zdravstva) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za Urgentni projekat zdravstva sadržani su u odredbama Finansijskog ugovora zaključenog dana 30. oktobra 2003. godine između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke, koji je ratifikovan Zakonom o ratifikaciji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 1/04) i Ugovora o projektu zaključenog dana 11. decembra 2003. godine između Evropske investicione banke i Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 6. novembra 2003. godine, donela je Zaključak 05 Broj: 48-7289/2003 kojim je prihvatila tekst Ugovora o projektu između Evropske investicione banke i Republike Srbije, koji je, u ime Republike Srbije, potpisao tadašnji ministar finansija dana 11. decembra 2003. godine. U članu 13. pomenutog ugovora navodi se da će Republika Srbija nastojati da osigura da Zajmoprimac (Srbija i Crna Gora) u bilo kom trenutku može da ispunjava svoje obaveze po Finansijskom ugovoru prema Evropskoj investicionoj banci i obezbediće Zajmoprimcu svu neophodnu pomoć i podršku.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama čl. 1. i 2. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, koja se zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, kod Evropske investicione banke u visini od 50 miliona evra, a koja obaveza je propisana Zakonom o ratifikaciji Finansijskog ugovora (Urgentni projekat zdravstva) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“ broj 1/04) i Ugovora o projektu zaključenog između Republike Srbije kao korisnika i Evropske investicione banke.

U odredbama člana 3. Predloga zakona propisuje se da je korisnik zajma Republika Srbija, dok Ministarstvo zdravlja ima ulogu promotera i ono će iz sredstava zajma vršiti finansiranje Urgentnog projekta zdravstva.

U odredbama člana 4. Predloga zakona uređena su pitanja koja se odnose na način prenosa sredstava, odnosno preko kojih računa će se vršiti prenos sredstava zajma.

U odredbi člana 5. Predloga zakona propisuje se da će se otplata zajma vršiti po nalogu zajmoprimca.

U odredbi člana 6. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar