Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 53/95),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „SUBOTIČKA PEŠČARA“

Član 1.

U Uredbi o zaštiti predela izuzetnih oblika „Subotička peščara“ („Službeni glasnik RS“, broj 127/03), u članu 5. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Na području „Subotičke peščare“ u režimu zaštite II stepena zabranjeno je:

1) uznemiravanje, uništavanje i sakupljanje vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti i vrsta stavljenih pod kontrolu korišćenja prometa;

2) pošumljavanje travnih i potencijalno travnih površina, a na šumskom zemljištu pošumljavanje čistina i ostalih otvorenih površina, osim fragmentarno u cilju revitalizacije staništa;

3) pošumljavanje alohtonim vrstama;

4) seča hrasta lužnjaka, kao i čista seča sastojina ili grupacija ostalih autohtonih vrsta;

5) paljenje trske;

6) privredni ribolov i podizanje ribnjaka;

7) lov, osim prema posebnom programu prostorno i vremenski ograničen;

8) primena hemijskih sredstava i mineralnih đubriva i svako drugo hemijsko i fizičko zagađivanje, deponovanje čvrstog i tečnog otpada, ispuštanje otpadnih i zagađenih voda;

9) košenje teškom mehanizacijom i u generativnom periodu biljaka;

10) ispaša, osim u kontrolisanim uslovima (broj, vrsta, način);

11) izvođenje radova i aktivnosti koje bi narušile geomorfološke odlike područja (otvaranje naftnih bušotina, eksploatacija gasa, otvaranje novih pozajmišta peska, eksploatacija treseta), obavljanje i drugih delatnosti i izvođenje radova kojim se ugrožavaju vrednosti predela i narušava integritet prostora (prekopavanje, iskopavanje i drugi zemljani radovi);

12) odvođenje ili prevođenje voda vodotoka Kereš, prokopavanje kanala i izgradnja zalivnih sistema;

13) promena namene zemljišta radi intenzivnijeg korišćenja (pretvaranje livada i pašnjaka u obradivo zemljište, pretvaranje drugih vrsta poljoprivrednog zemljišta u voćnjake i vinograde);

14) izgradnja građevinskih objekata;

15) proširivanje kapaciteta i promena infrastrukture;

16) pristup posetiocima osim pod posebnim uslovima (prostorno i vremenski ograničeno);

Na području režima zaštite III stepena zabranjeno je:

1) uznemiravanje, uništavanje i sakupljanje vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti;

2) unošenje novih alohtonih vrsta;

3) pošumljavanje travnih i potencijalno travnih površina;

4) promena namene zemljišta radi intenzivnijeg korišćenja (pretvaranje livada i pašnjaka u obradivo zemljište, pretvaranje drugih vrsta poljoprivrednog zemljišta u voćnjake i vinograde);

5) odvođenje ili prevođenje voda vodotoka Kereš, kao i prokopavanje kanala, osim reverzibilnih, odvodnjavanje i kopanje jama radi korišćenja podzemne vode za zalivanje;

6) podizanje ribnjaka;

7) hemijsko i fizičko zagađivanje, deponovanje čvrstog i tečnog otpada, ispuštanje otpadnih i zagađenih voda;

8) upotreba zemljišnih herbicida osim hormonalnih preparata koji se upotrebljavaju Split aplikacijom;

9) izvođenje radova i aktivnosti koje bi narušile geomorfološke odlike područja (otvaranje naftnih bušotina, eksploatacija gasa, otvaranje novih pozajmišta peska, eksploatacija treseta), obavljanje i drugih delatnosti i izvođenje radova kojima se ugrožavaju vrednosti predela i narušava integritet prostora (prekopavanje, iskopavanje i drugi zemljani radovi);

10) usitnjavanje postojećih građevinskih parcela i povećanje postojeće spratnosti objekata i izgrađenosti.“

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: _____________

U Beogradu, __________2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

4100104.079/16

Ostavite komentar