Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finasiranje Projekata obnove grada Beograda

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE GRADA BEOGRADA

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 90 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog 17. juna 2003. godine u Beogradu, za finansiranje Projekta obnove grada Beograda.

Obaveza Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekta obnove grada Beograda), („Službeni list SCG“, broj 14/04), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije u iznosu od 90 miliona evra za finansiranje Projekta obnove grada Beograda i Zakona o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekta obnove grada Beograda) (Službeni list SCG – „Međunarodni ugovori“, broj 5/04), koji je zaključen između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke.

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona je grad Beograd( u daljem tekstu: Korisnik zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun –“EIB B.U.R. Zajam SCG” , koji će biti otvoren na ime Srbije kod Narodne banke Srbije.

Ministrastvo finansija će sredstva, iz stava 1. ovog člana, promptno transferisati u korist posebnog deviznog računa koji će Korisnik zajma otvoriti, u skladu sa članom 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni list SRJ“, br. 23/02 i 34/02), kod Narodne banke Srbije.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca preko Narodne banke Srbije u evrima.

Obaveze korisnika zajma

Član 6.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Korisnik zajma.

Korisnik zajma je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove za predmetnu tranšu.

Korisnik zajma će obezbeđivati sredstava za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija.

Korisnik zajma daće ovlašćenje Ministarstvu finansija, u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 43/04), sa instrukcijom za naplatu sa računa za izvršenje budžeta grada Beograda, koji se vodi u Ministarstvu finansija – Uprava za javna plaćanja, koje će biti upotrebljeno u slučaju da Korisnik zajma ne izvrši obavezu iz stava 3. ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 4. stav 2. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat obnove Grada Beograda – 90 miliona evra) («Službeni list SCG», broj 14/04) kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da Srbiji i Crnoj Gori izda kontragaranciju za redovno obezbeđivanje sredstava, radi blagovremenog plaćanja dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o finansiranju između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat obnove Grada Beograda).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove grada Beograda sadržani su u odredbi člana 4. stav 2. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat obnove grada Beograda – 90 miliona evra) («Službeni list SCG», broj 14/04), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirenje svih dospelih obaveza po Finansijskom ugovoru, zaključenom 17. juna 2003. godine, između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, ukoliko to Grad Beograd blagovremeno ne učini.

Navedeni zakon donela je Skupština Srbije i Crne Gore na sednici održanoj dana 26. marta 2004. godine, kada je donet i Zakon o ratifikaciji finansijskog ugovora između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat obnove Grada Beograda) («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori», broj 5/04).

Ratifikovanim Finansijskim ugovorom između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke predviđeni su konkretni uslovi zajma i opis Projekta obnove grada Beograda, koji predstavlja integrisan program rekonstrukcije tramvajskih šina i glavnih arterija ulične mreže Beograda. Korisnik zajma je grad Beograd, a kredit u iznosu od 90 miliona evra koristiće se isključivo u svrhu delimičnog finansiranja Projekta. Ratifikovani Finansijski ugovor, takođe, predviđa konkretne uslove vezane za isplatu, odnosno za postupak i valutu isplate, zatim uslove vezane za kamatu i otplatu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama čl. 1. i 2. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze državne zajednice Srbija i Crna Gora, koja se zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, kod Evropske investicione banke, u iznosu od 90 miliona evra, a koja obaveza je nastala iz Zakona o ratifikaciji Finansijskog ugovora između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke (Projekat obnove Grada Beograda) («Službeni list SCG – Međunarodni ugovori» broj 5/04) i Sporazuma o projektu između Evropske investicione banke, Republike Srbije i grada Beograda.

U odredbi člana 3. Predloga zakona propisuje se da je Korisnik zajma grad Beograd.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona uređuju se način povlačenja sredstava zajma i način otplate sredstava zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze Korisnika zajma, tako da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje Korisnik zajma, iz sopstvenih prihoda, koji je dužan da ista obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, i to u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva i troškove za nepovučena sredstva. Takođe, uređuje se i obaveza Korisnika zajma da, u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o platnom prometu, da ovlašćenje Ministarstvu finansija, sa instrukcijom za naplatu računa za izvršenje budžeta grada Beograda, koji se vodi u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, a koje će biti upotrebljeno u slučaju da Korisnik zajma ne izvrši svoju obavezu.

U odredbi člana 7. Predloga zakona propisuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2004. godinu.

Ostavite komentar