Predlog zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

PREDLOG

ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Osnivanje

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija).

Status Agencije

Član 2.

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim službama.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija ima račun.

Poslovi Agencije

Član 3.

Agencija obavlja sledeće poslove:

izdaje, obnavlja i oduzima licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom;

organizuje i sprovodi stručni ispit za stečajnog upravnika;

vodi imenik stečajnih upravnika;

vrši nadzor nad radom i prati razvoj profesije stečajnog upravnika;

prati primenu propisa kojima se uređuje stečajni postupak;

prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

predlaže nacionalne standarde za upravljanje stečajnom masom i kodeks etike, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak

obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Poslove iz stava 1. tač.1), 2), i 4) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

Član 4.

U okviru nadzora nad radom stečajnih upravnika Agencija proverava da li stečajni upravnik obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak, nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom i kodeksom etike.

Nadzor iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja uvidom u pismene izveštaje stečajnog upravnika, stečajnog sudije i u drugu dokumentaciju vezanu za rad stečajnog upravnika u stečajnom postupku.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova

Član 5.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaća ili strana pravna ili fizička lica.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 6.

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

budžeta Republike Srbije;

donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Organi Agencije su upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor

Član 8.

Upravni odbor čine predsednik i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat predsednika i članova upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

donosi statut;

donosi godišnji finansijski plan;

usvaja završni račun;

usvaja izveštaj o poslovanju;

donosi akt o organizaciji i sistematizaciji;

donosi i druge opšte akte;

donosi poslovnik o radu;

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Nadzorni odbor

Član 9.

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana,koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat predsednika i članova nadzornog odbora traje četiri godine.

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

vrši nadzor nad zakonitošću rada upravnog odbora i direktora;

pregleda završni račun i izveštaje o poslovanju i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa zakonom i drugim propisima;

donosi poslovnik o radu;

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Direktor

Član 10.

Direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat direktora traje četiri godine.

Direktor obavlja sledeće poslove:

zastupa Agenciju;

organizuje i rukovodi poslovanjem Agencije;

predlaže i organizuje pripremu akata koje donosi upravni odbor;

izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

stara se i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje sredstvima Agencije;

obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Statut i drugi opšti akti

Član 11.

Opšti akti Agencije su statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad Agencije.

Statut sadrži odredbe o:

nazivu i sedištu;

delatnosti odnosno poslovima;

organima, delokrugu, odgovornosti i načinu odlučivanja;

zastupanju i odgovornosti za obaveze;

opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

postupku izmene statuta;

pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;

unutrašnjoj organizaci;

drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije.

Na Statut Agencije saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Nadzor nad radom Agencije

Član 12.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede obavlja poslove nadzora nad radom Agencije.

Agencija najmanje dva puta godišnje podnosi izveštaje o poslovanju ministarstvu iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede izveštaj o izvršenom nadzoru dostavlja Vladi Republike Srbije.

Prelazne i završne odredbe

Član 13.

Vlada Republike Srbije imenovaće predsednika i članove upravnog odbora, direktora, predsednika i članove nadzornog odbora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Upravni odbor je dužan da u roku od 15 dana od dana imenovanja donese statut.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezebeđuje sistem javnih službi.

Razlozi za donošenje zakona

Dosadašnje stečajno zakonodavstvo, uključujući i važeći Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji (Službeni list SFRJ, br. 84/89 i Službeni list SRJ br. 37/93 i 28/96) nije detaljnije regulisalo materiju vezanu za profesiju, standarde i status stečajnih upravnika. Uslovi i standardi za obavljanje ove profesije u velikoj meri su prepuštani ocenama nadležnih sudova. Trgovinski sudovi su bili ti koji raspisuju konkurse i sačinjavaju liste potencijalnih upravnika, bez vođenja jedinstvene evidencije i bez uspostavljanja zajedničkih standarda stručnosti i kvaliteta za vrešenje poslova stečajnih upravnika. Sud je ujedno bio i jedini nadzorni organ nad radom upravnika. Nije bila propisana obaveza polaganja stručnog klasifikacionog ispita, niti neki drugi vid obavezne stručne edukacije, kao ni sticanje ili obnavljanje licenceza poslove stečajnog upravnika. Ovakva praznina u dosadašnjem zakonodavstvau negativno se odražavala i na praksu – poslove stečajnih upravnika neretko su obavljala lica bez dovoljno znanja i kvalifikacija, što je dodatno opterećivalo već preopterećene sudske organe, budući da su stečajni upravnici, umesto jedne od ključnih uloga u stečajnim postupcima, bili bliži ulozi činovnika – pomoćnika nadležnog sudskog veća.

Rezultat toga je da, i pored velikog broja lica koja su se nalazila na listama trgovinskih sudova, same sudije nisu uvek uspevale da za konkretne predmete angažuju odgovarajuća stručna lica, pa je u praksi nastajala situacija u kojoj su pojedini upravnici vodili i po 20 slučajeva, što je bitno uticalo na kvalitet i efikasnost njihovog rada.

Imajući u vidu izneto, bilo je neophodno, u cilju reforme celokupnog stečajnog zakonodavstva u Republici Srbije i stvaranja uslova za efikasno sprovođenje stečajnih postupaka, opredeliti se za savremeni model stečajnog zakonodavstva koji se oslanja na iskustva zemanja u tranziciji ali i modernih zapadnih sistema. Bitan deo ove reforme predstavlja i izmena uloge stečajnih uopravnika u stečajnom postupku, kroz povećanje njihove odgovornosti ali i uspostavljanje minimalnih stručnih kriterijuma neophodnih za uspešno obavljanje ove delatnosti. Sam Predlog zakona o stečajnom postupku propisuje da stečajni upravnici, osim visoke stručne spreme, moraju imati i položen stručni ispit nakon čega stiču uslove za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnih upravnika. Ovim zakonom je takođe, propisano da će program i sprovođenje ispita kao i nadzor nad radom stečajnih upravnika vršiti Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

U tom cilju predlaže se i donošenje ovog zakona kojim se osniva Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu Agencija) kao pravno lice koje u ime države propisuje program stručnih ispita, sprovodi ispite, izdaje i obnavlja licence, vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika i vrši druge poslove određene ovim zakonom. Osnovni cilj osnivanja Agencije je da promoviše i unapredi profesiju stečajnog upravnika, ali i da obezbedi viši profesionalni kvalitet u obavljanju poslova stečajnih upravnika, da standardizuje neophodne uslove i kriterijume za obavljanje ove profesije kao i da obezbedi zakonitost i uveća stepen odgovornosti u radu stečajnih upravnika.

Čl. 1.i 2.

Uređuje se se osnivanje Agencije i propisuju njene osnovne funkcije – sprovođenje ispita, izdavanje i obnavljanje licenci, kao i nadzor nad radom stečajnih upravnika. Time se konstituiše prva specijalizovana ustanova koja ima za cilj uspostavljanje stručnih standarda i podizanje nivoa kvaliteta profesije sttečajnih upravnika, kao i uspostavljanje kontrole i stručnog ocenjivanja njihovog rada.

Agencija, prema Zakonu, ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima o javnim službama.

Čl. 3.-5.

Propisuju se poslovi Agencije, kao i merila na osnovu kojih će Agencija vršiti ove poslove. Poslovi Agencije su: sprovodi stručni ispit za sticanje zvanja stečajnog upravnika, izdaje, oduzima i obnavlja licence, vrši nadzor nad radom stečajnog upravnik i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. Međutim, u obavljanju ovih poslova Agencija je obavezna da prati razvoj profesije stečajnih upravnika, da prikuplja i obrađuje statističke i druge bitne podatka, da prati primenu propisa vezanih za stečajne postupke kao i da predlaže nacionalne standarde za upravljanje stečajnom masom. Ovi poslovi Agencije imaju za cilj da Agencija ne bude samo ustanova koja se bavi proverom znanja potencijalnih kandidata i izdavanjem licenci, već da ona predstavlja prvi sveobuhvatno centar za praćenje rada stečajnih upravnika, sprovođenja stečajnih postupaka i postavljanje nacionalnih standarda u oblasti stečajnog sistema.

Agencija kao prva specijalizovana, stručna, državna ustanova treba da utvrdi neophodni optimalni test znanja koji lica zainteresovana za profesiju stečajnih upravnika moraju da ispunjavaju. Razlog iz koga je ovaj posao prepušten Agenciji jeste da bi se izbegli različiti standardi i merila uspešnosti stečajnih upravnika, i uspostavili, po prvi put u našoj zemlji, unificirani, jednaki i objektivni kriterijumi za sve zainteresovane. Ovo neće uticati na obuku samih zainteresovanih lica i njihovu pripremu za polaganje stručnog ispita, koju će moći da sprovode i privatna lica i ustanove, u skladu za interesovanjem na tržištu i sopstvenom promocijom kvaliteta i stručnosti.

Agencija obavlja nadzor nad radom stečajnih upravnika, u cilju odlučivanja o obnavljanju ili oduzimanju licence. Ovaj nadzor Agencija vrši na osnovu pismenih izveštaja stečajnih upravnika ali i na osnovu tesne saradnje sa stečajnim sudijama. Nadzor Agencije je nadzor stručnog i objektivnog organa koji nije neposredni učesnik stečajnog postupka.

Propisuje se ustanovljavanje jedinstvenog imenika stečajnih upravnika za celu teritoriju Republike Srbije, koji vodi Agencija.

Takođe, propisana je mogućnost da Agencija za obavljanje pojedinih stručnih poslova može angažovati i druga domaća ili pravna lica. Ovom odredbom ostavlja se mogućnost Agenciji da vršenje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti delegira na druga stručna lica, ukoliko oceni da za tim postoji potreba i da njeni kapaciteti nisu dovoljni za pokrivanje određene vrste ili određenog obima posla.

Član 6.

Određujući moguće načine finansiranja, predloženo rešenje ima za cilj da rastereti budžet Republike Srbije u najvećoj mogućoj meri, propisujući da se osnivanje i kasniji rad Agencije može finansirati i iz donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica. Agencija ne preuzima nikakve obaveze prema licima koja bi po ovom osnovu pomogla osnivanje ili rad Agencije. Takođe, operativni kapital Agencija će sticati i iz prihoda ostvarenih obavljanjem svojih delatnosti kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Čl. 7. – 10.

Članovi 7. do 10. definišu organe Agencije i njihova zaduženja. Organi Agencije su upravni odbor, nadzorni odbor i direktor. Na ovaj način jasno se razdvajaju poslovi upravljanja, nadzora i rukovođenja čime se obezbeđuje uspešno i efikasno obavljanje tekućih aktivnosti Agencije.

Članove upravnog i nadzornog odbora, kao i direktora Agencije, imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za privredu. Prelaznim i završnim odredbama utvrđena je obaveza Vlade Republike Srbije da ova lica imenuje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Čl. 11. – 14.

Članom 11. određuje se opšti akti i sahržina statuta Agencije Na statut Agencije saglasnost daje Vlada Republike Srbije. Prelaznim i završnim odredbama definisana je obaveza upravnog odbora da donese statut Agencije u roku od 15 dana od dana imenovanja članova odbora.

Član 12. propisuje obavezu Agencije da dva puta godišnje podnosi pismene izveštaje Ministarstvu privrede koje je nadležno za obavljanje nadzora nad radom Agencije i za kontrolu zakonitosti rada Agencije. Ministarstvo o svom nadzoru izveštava Vladu Republike Srbije. Ovim odredbama propisuje se odgovornost same Agencije nadležnom ministarstvu ali i Vladi Republike Srbije za uspešnost i zakonitost u poslovanju.

Član 15.

Članom 15. ovog zakona predviđeno je da on stupa na snagu osmog dana od dana objavljivalja u «Službenom Glasniku Republike Srbije».

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Ovim zakonom predviđeno je da se iz budžeta Republike Srbije finansira osnivanje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u iznosu od 30.000.000 dinara.

Ostavite komentar