Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

PREDLOG ZAKONA

O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška procena), radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

Izuzeci od primene

Član 2.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na planove i programe namenjene odbrani zemlje, na planove ublažavanja i otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i na finansijske i budžetske planove.

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje:

planovi i programi jesu svi razvojni ili drugi planovi i programi, osnove, uključujući i njihove izmene, koje priprema i/ili usvaja organ na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, ili koje nadležni organ priprema za odgovarajući postupak usvajanja u Narodnoj skupštini ili Vladi Republike Srbije, odnosno skupštini ili izvršnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i planovi i programi koji se donose na osnovu propisa;

strateška procena uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu podrazumeva pripremu izveštaja o stanju životne sredine, sprovođenje postupka konsultacija, uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlučivanja i donošenja ili usvajanja određenih planova i programa, kao i pružanje informacija i podataka o donetoj odluci;

izveštaj o strateškoj proceni podrazumeva deo dokumentacije koja se prilaže uz plan ili program i sadrži identifikaciju, opis i procenu mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu zbog realizacije plana i programa, kao i varijante razmatrane i usvojene na osnovu ciljeva i prostornog obuhvata plana i programa;

zainteresovani organii organizacije jesu organi i organizacije Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koji, u skladu sa svojim nadležnostima, imaju interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine;

javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe;

zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju utiče ili može uticati plan ili program i/ili koja ima interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine, uključujući nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa.

Načela strateške procene

Član 4.

Osnovna načela strateške procene jesu:

1) Načelo održivog razvoja – održivi razvoj jeste usklađen sistem tehničko-tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kome se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Razmatranjem i uključivanjem bitnih aspekata životne sredine u pripremu i usvajanje određenih planova i programa i utvrđivanjem uslova za očuvanje vrednosti prirodnih resursa i dobara, predela, biološke raznovrsnosti, divljih biljnih i životinjskih vrsta i autohtonih ekosistema, odnosno racionalnim korišćenjem prirodnih resursa doprinosi se ciljevima održivog razvoja.

2) Načelo integralnosti – politika zaštite životne sredine koja se realizuje donošenjem planova i programa zasniva se na uključivanju uslova zaštite životne sredine, odnosno očuvanja i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti u odgovarajuće sektorske i međusektorske programe i planove.

3) Načelo predostrožnosti – svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se spreče ili smanje negativni uticaji određenih planova i programa na životnu sredinu pre njihovog usvajanja, obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa i svede na minimum rizik po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

4) Načelo hijerarhije i koordinacije – procena uticaja planova i programa vrši se na različitim hijerarhijskim nivoima na kojima se donose planovi i programi.

U postupku strateške procene planova i programa povećani stepen transparentnosti u odlučivanju obezbeđuje se uzajamnom koordinacijom nadležnih i zainteresovanih organa u postupku davanja saglasnosti na stratešku procenu, kroz konsultacije, odnosno obaveštavanja i davanja mišljenja na plan ili program.

5) Načelo javnosti – u cilju informisanja javnosti o određenim planovima i programima i o njihovom mogućem uticaju na životnu sredinu, kao i u cilju obezbeđenja pune otvorenosti postupka pripreme i donošenja ili usvajanja planova i programa, javnost mora, pre donošenja bilo kakve odluke, kao i posle usvajanja plana i programa, imati pristup informacijama koje se odnose na te planove i programe ili njihove izmene.

II. POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE

Predmet strateške procene

Član 5.

Strateška procena vrši se za planove, programe i osnove (u daljem tekstu: planovi i programi) u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Za planove i programe iz stava 1. ovog člana kojima je predviđeno korišćenje manjih površina na lokalnom nivou ili u slučaju manjih izmena planova i programa koje ne zahtevaju propisani postupak usvajanja, kao i za planove i programe koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, odluku o strateškoj proceni donosi organ nadležan za pripremu plana i programa ako, prema kriterijumima propisanim ovim zakonom, utvrdi da postoji mogućnost značajnih uticaja na životnu sredinu.

Kriterijumi

Član 6.

Kriterijumi za utvrđivanje mogućnosti značajnih uticaja na životnu sredinu planova i programa i donošenje odluke o izradi strateške procene iz člana 5. stav 2. ovog zakona sadržani su u Prilogu I ovog zakona koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Hijerarhijski okvir i osnova

Član 7.

Strateške procene koje se izrađuju za planove i programe na različitim hijerarhijskim nivoima moraju biti međusobno usklađene i usklađene sa procenama uticaja projekata na životnu sredinu, kao i planovima i programima zaštite životne sredine.

Osnovu strateške procene čini plan ili program kojim se utvrđuje okvir za razvoj određenog sektora, odnosno njegove karakteristike, ciljevi i prostorni obuhvat.

Faze u postupku strateške procene

Član 8.

Postupak strateške procene sastoji se od sledećih faza:

pripremna faza koja obuhvata:

– odlučivanje o izradi strateške procene,

– izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni,

– učešće zainteresovanih organa i organizacija;

izveštaj o strateškoj proceni;

postupak odlučivanja koji obuhvata:

učešće zainteresovanih organa i organizacija,

učešće javnosti,

izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti,

ocenu izveštaja o strateškoj proceni,

saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni.

1. Pripremna faza

Odlučivanje o izradi strateške procene

Član 9.

Odluku o izradi strateške procene donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

razloge za vršenje strateške procene prema kriterijumima iz člana 6. ovog zakona;

prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu koji će biti razmatrani u okviru strateške procene;

razloge za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu iz strateške procene;

elemente izveštaja o strateškoj proceni;

izbor i obaveze nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni (predlog metodologije, sastav stručnog tima, rok izrade i dr);

način učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade i razmatranja izveštaja o strateškoj proceni;

druge podatke od značaja za izradu strateške procene.

Organ nadležan za pripremu plana i programa iz člana 5. stav 2. ovog zakona može odlučiti da se ne izrađuje strateška procena o čemu prethodno pribavlja mišljenje organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija.

Odluka iz stava 3. ovog člana sadrži podatke o vrsti plana i programa i razlozima zbog kojih se ne izrađuje strateška procena, kriterijume na osnovu kojih je ocenjeno da ne postoji mogućnost značajnijih uticaja na životnu sredinu i druge relevantne podatke na osnovu kojih je odlučeno da se ne pristupi izradi izveštaja o strateškoj proceni.

Odluka iz st. 1. i 3. ovog člana je sastavni deo odluke o pripremi plana i programa i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni

Član 10.

Organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izboru nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, po postupku utvrđenom zakonom.

Nosilac izrade izveštaja o strateškoj proceni može biti pravno ili fizičko lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti prostornog planiranja i izrade planskih dokumenata, odnosno urbanističkog planiranja i izrade urbanističkih planova.

Pravno ili fizičko lice iz stava 2. ovog člana može za izradu izveštaja o strateškoj proceni uticaja obrazovati multidisciplinarni tim sastavljen od stručnih lica kvalifikovanih za analizu svakog od elemenata strateške procene.

Stručno lice kvalifikovano je za izradu izveštaja o strateškoj proceni ako ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje pet godina rada u struci, stručne rezultate, odnosno učešće u izradi najmanje dva plana i programa koji su realizovani.

Učešće zainteresovanih organa i organizacija

Član 11.

U pripremi odluke o izradi strateške procene, odnosno odluke o nepristupanju izradi strateške procene, organ nadležan za pripremu plana ili programa dužan je da, od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zainteresovanih organa i organizacija zatraži mišljenje.

Uz zahtev za davanje mišljenja iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja i predlog odluke sa propisanom sadržinom.

Rok za dostavljanje mišljenja iz stava 1. ovog člana je 15 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja.

Ako se mišljenje ne dostavi u roku iz stava 3. ovog člana, smatra se da nema primedaba na predloženu sadržinu odluke o izradi strateške procene, odnosno na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene.

2. Izveštaj o strateškoj proceni

Sadržina izveštaja

Član 12.

Izveštaj o strateškoj proceni je dokument kojim se opisuju, vrednuju i procenjuju mogući značajni uticaji na životnu sredinu do kojih može doći implementacijom plana i programa i određuju mere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

polazne osnove strateške procene;

opšte i posebne ciljeve strateške procene i izbor indikatora;

procenu mogućih uticaja sa opisom mera predviđenih za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu;

smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima i procene uticaja projekata na životnu sredinu;

program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa (monitoring);

prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi strateške procene;

prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor datog plana i programa sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program;

zaključke do kojih se došlo tokom izrade izveštaja o strateškoj proceni predstavljene na način razumljiv javnosti;

druge podatke od značaja za stratešku procenu.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku pribavljanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, na način utvrđen ovim zakonom.

Polazne osnove

Član 13.

Polazne osnove strateške procene obuhvataju:

kratak pregled sadržaja i ciljeva plana i programa i odnosa sa drugim planovima i programima;

pregled postojećeg stanja i kvaliteta životne sredine na području na koje se izveštaj odnosi;

karakteristike životne sredine u oblastima za koje postoji mogućnost da budu izložene značajnom uticaju;

razmatrana pitanja i probleme zaštite životne sredine u planu ili programu i prikaz razloga za izostavljanje određenih pitanja i problema iz postupka procene;

prikaz pripremljenih varijantnih rešenja koja se odnose na zaštitu životne sredine u planu i programu, uključujući varijantno rešenje nerealizovanja plana i programa i najpovoljnije varijantno rešenje sa stanovišta zaštite životne sredine;

rezultate prethodnih konsultacija sa zainteresovanim organima i organizacijama bitne sa stanovišta ciljeva i procene mogućih uticaja strateške procene.

Opšti i posebni ciljevi i izbor indikatora

Član 14.

Opšti i posebni ciljevi strateške procene definišu se na osnovu zahteva i ciljeva u pogledu zaštite životne sredine u drugim planovima i programima, ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih na nivou Republike i međunarodnom nivou, prikupljenih podataka o stanju životne sredine i značajnih pitanja, problema i predloga u pogledu zaštite životne sredine u planu ili programu.

Na osnovu definisanih ciljeva iz stava 1. ovog člana vrši se izbor odgovarajućih indikatora koji će se koristiti u izradi strateške procene.

Procena mogućih uticaja

Član 15.

Procena mogućih uticaja plana i programa na životnu sredinu sadrži sledeće elemente:

prikaz procenjenih uticaja varijantnih rešenja plana i programa povoljnih sa stanovišta zaštite životne sredine sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu;

poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja;

prikaz procenjenih uticaja plana i programa na životnu sredinu sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu;

način na koji su pri proceni uticaja uzeti u obzir činioci životne sredine uključujući podatke o: vazduhu, vodi, zemljištu, klimi, jonizujućem i nejonizujućem zračenju, buci i vibracijama, biljnom i životinjskom svetu, staništima i biodiverzitetu; zaštićenim prirodnim dobrima; stanovništvu, zdravlju ljudi, gradovima i drugim naseljima, kulturno-istorijskoj baštini, infrastrukturnim, industrijskim i drugim objektima ili drugim stvorenim vrednostima;

način na koji su pri proceni uzete u obzir karakteristike uticaja: verovatnoća, intenzitet, složenost/reverzibilnost, vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje), prostorna dimenzija (lokacija, geografska oblast, broj izloženih stanovnika, prekogranična priroda uticaja), kumulativna i sinergijska priroda uticaja.

Član 16.

Izveštaj o strateškoj proceni sadrži razrađene smernice za planove ili programe na nižim hijerarhijskim nivoima koje obuhvataju definisanje potrebe za izradom strateških procena i procena uticaja projekata na životnu sredinu, određuju aspekti zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa nižeg hijerarhijskog nivoa.

Program praćenja stanja životne sredine

Član 17.

Program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa sadrži naročito:

opis ciljeva plana i programa;

indikatore za praćenje stanja životne sredine;

prava i obaveze nadležnih organa;

postupanje u slučaju pojave neočekivanih negativnih uticaja;

druge elemente u zavisnosti od vrste i obima plana i programa.

Program praćenja stanja životne sredine iz stava 1. ovog člana može biti sastavni deo postojećeg programa monitoringa koji obezbeđuje organ nadležan za zaštitu životne sredine.

3. Postupak odlučivanja

Učešće zainteresovanih organa i organizacija

Član 18.

Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja zainteresovanim organima i organizacijama na mišljenje izveštaj o strateškoj proceni iz člana 12. ovog zakona.

Zainteresovani organi i organizacije dužni su da dostave mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

Ako se mišljenje ne dostavi u roku iz stava 2. ovog člana smatra se da nema primedaba na dostavljeni izveštaj o strateškoj proceni.

Učešće javnosti

Član 19.

Pre upućivanja zahteva za dobijanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni.

Javnost iz stava 1. ovog člana razmatra izveštaj u okviru izlaganja plana i programa na javni uvid i održavanja javne rasprave, ako zakonom nije drukčije određeno.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obaveštava javnost iz stava 1. ovog člana o načinu i rokovima uvida u sadržinu izveštaja i dostavljanje mišljenja, kao i vremenu i mestu održavanja javne rasprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak donošenja plana i programa.

Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

Član 20.

Organ nadležan za pripremu plana i programa izrađuje izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti koji sadrži sva mišljenja iz člana 18. stav 2. ovog zakona, kao i mišljenja izjavljenih u toku javnog uvida i javne rasprave o planu ili programu, odnosno o izveštaju o strateškoj proceni iz člana 19. ovog zakona.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana izrađuje se u roku od 30 dana od dana završetka javne rasprave i sadrži obrazloženje o svim prihvaćenim ili neprihvaćenim mišljenjima.

Ocena izveštaja o strateškoj proceni

Član 21.

Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost izveštaj o strateškoj proceni sa izveštajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti iz člana 20. ovog zakona.

Po dobijanju izveštaja iz stava 1. ovog člana organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može pribaviti mišljenje drugih ovlašćenih organizacija ili stručnih lica za pojedine oblasti.

Organ nadležan za zaštitu životne sredine vrši ocenu izveštaja iz stava 1. ovog člana na osnovu kriterijuma sadržanih u Prilogu II koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni

Član 22.

Na osnovu ocene iz člana 21. ovog zakona organ nadležan za poslove zaštite životne sredine daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti.

Rok za odlučivanje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana je 30 dana od dana prijema zahteva organa nadležnog za pripremu plana i programa.

Organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Razmena informacija o prekograničnom uticaju

Član 23.

Razmenu informacija o prekograničnom uticaju plana i programa na životnu sredinu vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ako implementacija plana i programa može imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži, Ministarstvo, u postupku učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti dostavlja, u što kraćem roku, a najkasnije kada bude informisao svoju javnost, drugoj državi na mišljenje informacije, i to:

opis plana i programa zajedno sa svim dostupnim informacijama o njihovim mogućim uticajima;

prirodi odluke koja može biti doneta;

roku u kome druga država može da saopšti svoju nameru da učestvuje u postupku odlučivanja.

O odluci o davanju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni Ministarstvo obaveštava drugu državu koja je bila konsultovana u postupku odlučivanja, dostavljanjem informacija, i to:

o sadržaju odluke o davanju saglasnosti;

o načinu pripreme izveštaja o stanju životne sredine i pribavljenim mišljenima u postupku izrade;

o rezultatima konsultacija i razlozima na kojima se zasniva odluka o davanju saglasnosti;

o merama u oblasti monitoringa planova i programa.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju predloženog plana i programa druge države, Ministarstvo obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost na način utvrđen u članu 19. stav 3. ovog zakona.

Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države.

Dostupnost informacija

Član 24.

Izveštaj o strateškoj proceni, rezultati učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti i drugih država u slučaju prekograničnog uticaja, sastavni su deo dokumentacione osnove plana i programa.

Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje dostupnost podataka iz stava 1. ovog člana posle usvajanja plana i programa pod uslovima određenim zakonom.

III. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 25.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za pripremu plana i programa, odnosno organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, ako:

pripremi plan i program iz člana 5. stav 1. ovog zakona bez izvršene strateške procene;

izradi stratešku procenu koja nije usklađena sa drugim strateškim procenama i procenama uticaja projekata na životnu sredinu (član 7. stav 1);

ne donese odluku iz člana 9. st. 1. i 3. ovog zakona;

sprovodi postupak strateške procene bez učešća zainteresovanih organa i organizacija ili bez učešća javnosti (čl. 11, 18. i 19);

oceni izveštaj o strateškoj proceni bez primene propisanih kriterijuma (član 21. stav 3);

na osnovu ocene izveštaja o strateškoj proceni ne odluči o davanju saglasnosti u propisanom roku (član 22. st. 1. i 2);

uputi plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez prethodno pribavljene saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine (član 22. stav 3).

Započeti planovi i programi

Član 26.

Planovi i programi čija izrada je započeta pre stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po postupku utvrđenom ovim zakonom.

Stupanje na snagu

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PRILOG I

Kriterijumi

za određivanje mogućih karakteristika značajnih uticaja

1. Karakteristike plana i programa, a naročito:

značaj plana i programa za zaštitu životne sredine i održivi razvoj;

problemi zaštite životne sredine plana i programa i mogućnost uticaja na:

(1) vazduh;

(2) vode;

(3) zemljište;

(4) klimu;

(5) biljni i životinjski svet;

(6) staništa i biodiverzitet;

(7) zaštićena prirodna dobra;

(8) stanovništvo i zdravlje;

(9) gradove i druga naselja;

(10) kulturno-istorijska baština;

(11) infrastrukturne, industrijske i druge objekte;

(12) druge stvorene vrednosti;

stepen uticaja plana i programa na druge planove i programe, uključujući i one u različitim hijerarhijskim strukturama;

stepen kojim se planom i programom uspostavlja okvir za realizaciju projekata u pogledu lokacije, prirode, obima i uslova funkcionisanja ili u vezi sa alokacijom resursa.

2. Karakteristike uticaja, a naročito:

1) verovatnoća, intenzitet, složenost, reverzibilnost;

2) vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje);

3) prostorna dimenzija:

(1) lokacija;

(2) geografska oblast;

(3) broj izloženih stanovnika;

(4) prekogranična priroda uticaja;

4) kumulativna i sinergijska priroda uticaja;

rizici po ljudsko zdravlje i životnu sredinu;

delovanje na oblasti od prirodnog, kulturnog i drugog značaja:

(1) posebne prirodne karakteristike;

(2) oblasti ili prirodni predeli kojima je priznat zaštićeni status na republičkom ili međunarodnom nivou;

(3) kulturno-istorijska baština;

(4) gusto naseljene oblasti;

(5) oblasti sa različitim režimima zaštite;

7) delovanje na ugrožene oblasti:

(1)prekoračeni standardi kvaliteta životne sredine ili granične vrednosti;

(2) intenzivno korišćenje zemljišta;

(3) postojeći rizici;

(4) smanjeni kapacitet životne sredine;

(5) posebno osetljive i retke oblasti;

(6) ekosistemi;

(7) biljne i životinjske vrste.

Kriterijumi

za ocenu izveštaja o strateškoj proceni

Elementi strateške procene

1. Karakteristike plana i programa

jasno su prikazani ciljevi i sadržaj plana i programa, područje za koje se priprema plan ili program, prostorni obuhvat i vremenski horizont;

pitanja zaštite životne sredine su zstupljena u pripremi ciljeva plana i programa;

prikazane su veze sa drugim relevantnim planovima i programima.

2. Polazne osnove

prikazana su pitanja i problemi vezani za životnu sredinu koji su razmatrni u planu i programu tokom izrade strateške procene;

dati su razlozi za izostavljanje pojedinih pitanja i problema iz strateške procene;

prikazan je način na koji su definisani ciljevi strateške procene i izabrani odgovarajući indikatori.

3. Stanje životne sredine

prikazano je postojeće i buduće stanje životne sredine;

opis stanja životne sredine usklađen je sa ciljevima i indikatorima strateške procene;

prikazani su izvori podataka o stanju životne sredine i korišćena metodologija je usklađena sa stepenom složenosti strateške procene.

4. Varijantna rešenja

1) prikazan je način na koji su pripremljena i razmatrana varijantna rešenja za pitanja i probleme vezane za životnu sredinu;

pripremljeno je varijantno rešenje nerealizovanja plana i programa i varijantno rešenje najpovoljnije sa stanovišta zaštite životne sredine;

3) procenjeni su uticaji varijantnih rešenja na životnu sredinu i izvršeno poređenje;

4) obrazloženi su razlozi za izbor najpovoljnijeg varijantnog rešenja sa stanovišta zaštite životne sredine.

5. Procena uticaja na životnu sredinu

1) prikazan je način na koji su određeni i vrednovani značajni uticaji plana i programa na životnu sredinu;

2) pri proceni uticaja uključeni su sledeći činioci:

(1) vazduh;

(2) voda;

(3) zemljište;

(4) klima;

(5) biljni i životinjski svet;

(6) staništa;

(7) biodiverzitet;

(8) predeli (prirodna lepota);

(9) prirodna dobra;

(10) stanovništvo i zdravlje;

(11) gradovi i druga naselja;

(12) kulturno-istorijska baština;

(13) infrastrukturni, industrijski i drugi objekti;

(14) druge stvorene vrednosti;

3) pri proceni uticaja uzeti su u obzir sledeće karakteristike uticaja:

verovatnoća;

intenzitet;

složenost/reverzibilnost;

vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje);

prostorna dimenzija (lokacija, geografska oblast, broj izloženih stanovnika; prekogranična priroda uticaja);

kumulativna i sinergijska priroda uticaja;

druge karakteristike uticaja;

4) određivanje i vrednovanje značajnih uticaja usklađeno je sa važećim standardima, propisima i graničnim vrednostima;

5) opisana je korišćena metodologija.

6. Mere i program praćenja stanja životne sredine

1) predviđene su mere za sprečavanje i ograničavanje negativnih odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu za svaki procenjeni uticaj;

2) prikazan je način na koji su pripremljene smernice za izradu procena uticaja projekata na životnu sredinu i drugih strateških procena;

3) pripremljen je programa praćenja stanja životne sredine u toku realizacije plana i programa u skladu sa članom 17. ovog zakona.

7. Izveštaj o strateškoj proceni

1) jasno je definisana uloga nadležnih organa u izradi strateške procene;

2) izveštaj je pripremljen na jasan i precizan način;

3) obrađeni su svi elementi izveštaja propisani članom 12. ovog zakona i dati izvori informacija, uključujući stručna mišljenja;

4) prikazn je način na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program, način na koji se vršilo odlučivanje i opisani razlozi odlučujući za izbor datog plana i programa sa aspekta varijantnih rešenja koja su bila razmatrana;

5) zaključci o izrađenom izveštaju o strateškoj proceni predstavljeni su na način razumljiv javnosti.

8. Učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

1) obezbeđeno je učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade strateške procene;

2) dostavljena su mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti na izveštaj o strateškoj proceni i prikazan način na koji se odlučivalo o mišljenjima.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 72. tačka 5) Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu pripremljen je u okviru druge faze projekta Yugolex – „Razvoj propisa o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori”, koji se realizuje na osnovu sporazuma Vlade Republike Finske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije, potpisanog u Beogradu 23. juna 2002. godine.

Cilj ovog projekta je usaglašavanje propisa Republike Srbije i Republike Crne Gore sa propisima Evrpske unije, čime bi se obezbedio pravni okvir za efikasnije korišćenje životne sredine i prirodnih resursa, te jačanje odgovornosti za sopstveni razvoj.

Tekst ovog zakona pripremljen je na osnovu: projektnog zadatka, ocene usklađenosti propisa i institucionalnih kapaciteta u Republici Srbiji sa odredbama Direktive 2001/42/ES o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (strateška direktiva) pripremljene u prvoj fazi projekta Yugolex, analize literature koja se odnosi na zakonska rešenja, teorije i prakse strateške procene u evropskim zemljama, kao i na osnovu odgovarajućih propisa Republike Srbije.

U okviru ocene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i institucionalnih kapaciteta sa odredbama strateške direktive radi njene primene u Republici Srbiji, razmatrane su i dve opcije za pripremu regulative u oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu. Jedna koja je podrazumevala pripremu dva propisa – zakonskog i podzakonskog koji bi donela Vlada Republike Srbije i druga, koja je podrazumevala pripremu jednog propisa, kojim bi se istovremeno definisale osnove postupka i detaljne odredbe koje se odnose na pripremu i izradu strateške procene.

Na osnovu analize prakse u zemljama Evropske unije i rezultata ekspertskih konsultacija, zaključeno je da je priprema jednog propisa efikasniji način regulisanja oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu čime se omogućava i jednostavnija primena Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u pripremi i donošenju različitih vrsta planova i programa.

Predlog zakona o zaštiti životne sredine koji je pripremljen u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine načelno uređuje i obavezu izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu u postupku pripreme planova i programa u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, kao i u oblasti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, infrastrukturnih sistema, zaštite prirodnih i kulturnih dobara, biljnog i životinjskog sveta i njihovih staništa i dr.

Cilj ovog zakona je da se izradom strateške procene osiguraju instrumenti za integrisanje zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa kod kojih postoji mogućnost da se njihovom realizacijom izazovu značajne posledice na životnu sredinu, kao i da se obezbedi visok nivo zaštite životne sredine i osiguraju uslovi za održivi razvoj.

Imajući u vidu navedeno, Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu predstavlja prvi korak u transpoziciji Direktive 2001/42/ES o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, odnosno u obezbeđenju pravnih uslova za implementaciju međunarodnih obaveza i zahteva koji proizilaze iz ove direktive.

Analiza teorijskih rešenja i prakse strateške procene u evropskim zemljama izvršena je na osnovu sledećih izvora:

1. Evropski i drugi propisi

Directive 2001/42/ESon the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the Environment (2002)

Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 Providing for Public Participation in Respect of the Drawing Up of Certain Plans and Programems Relating to the Environment and Amending with regard to Public Participation and Access to Justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC

Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (2003)

2. Rezultati procene usklađenosti zakonskog i institucionalnog okvira u Srbiji sa odredbama strateške direktive

Yugolex: Strateška procena uticaja na životnu sredinu – izveštaj o zadatku: 2.1.1. Procena relevantnog zakonodavstva u Srbiji za primenu EU strateške direktive

Yugolex: Strateška procena uticaja na životnu sredinu – izveštaj o zadatku: 2.1.3. Procena postojećeg institucionalnog kapaciteta za primenu strateške procene u Srbiji, 2.1.5 Lista postojećih organa konsultovanih u postupku strateške procene u Srbiji

3. Teorija i praksa strateške procene

Dalal-Clayton and Sadler: The Status and Potential of Strategic Environmental Assessment (2003)

Sheate et al.: SEA and Integration of the Environment into Strategic Decision-making, Final report (2001)

Austrian Report on Assessment of the Significance of Environmental Effects: Screening Approach and Criteria Applied in SEA (2003)

Levett-Thérivel : Implementing the SEA Directive – Five pilot studies (2003)

REC: The Sofia Initiative on EIA (1998)

REC: Regional Workshop on SEA in CEE (2001)

REC: International Workshop on Public Participation and Health Aspects in SEA (2001)

4. Opšta i uputstva za primenu strateške direktive po pojedinim sektorima

EC Guidance on SEA Directive Implementation (2003)

EC Handbook on Environmental Assessment on Regional Development Plans and EU Structural Funds programmes (1998)

Guidance on SEA of Scottish Development Plans (2003)

Czech Guidance on SEA of Regional Development Concepts (2003)

EC: SEA in the Transport Sector (1999, 2000, 2001)

Levett-Thérivel : Guidance on SEA of Spatial Plans (prepared for the Icelandic Planning Agency)(2002)

UK Guidance on Applying European SEA Directive to Land-use and Spatial Plans (2002)

REC/UNEP SEA Training Manual (2003).

Navedeni izvori analizirani su kako bi se definisali osnovni elementi strateške procene radi izrade ovog zakona. Od posebnog značaja su bila uputstva za primenu strateške direktive pripremljena u EU i za primenu strateške direktive na pojedine sektore (prostorno planiranje, saobraćaj i razvojni planovi), koji sadrže detaljne odredbe vezane za primenu direktive po fazama u skladu sa postupkom pripreme navedenih sektorskih planova i programa.

Takođe, neophodno je istaći da Evropska unija teži ujednačavanju kriterijuma za očuvanje i podizanje kvaliteta životne sredine i obezbeđenje održivog razvoja, kao i činjenicu da se razvojni ciljevi integrišu sa ciljevima zaštite životne sredine, te da se afirmišu preventivne mere.

Praktična i najbolja iskustva zemalja EU nedvosmisleno upućuju na sektorsku saradnju na svim hijerarhijskim nivoima, uzajamnu koordinaciju subjekata u ostvarivanju interesa održivog razvoja i javnost u odlučivanju.

Načela na kojima se zasniva strateška procena uticaja na životnu sredinu su:

načelo održivog razvoja

načelo integralnosti

načelo predostrožnosti

načelo hijerarhije i koordinacije

načelo javnosti.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I. Osnovne odredbe (čl. 1-4)

U ovom poglavlju definišu se predmet uređivanja i ciljevi, izuzeci od primene, osnovni pojmovi koji se upotrebljavaju u zakonu i načela strateške procene uticaja.

Predmet ovog zakona su uslovi, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (u daljem tekstu: strateška procena), a ciljevi strateške procene su obezbeđenje zaštite životne sredine i unapređenje održivog razvoja kroz integrisanje osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa (član 1).

Predviđeni su izuzeci od primene i to: planovi i programi namenjeni odbrani zemlje, planovi ublažavanja i otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i finansijski i budžetski planovi (član 2).

Definisani su najznačajniji izrazi, odnosno pojmovi koji su upotrebljeni u zakonu radi jasnijeg i preciznijeg razumevanja odredaba zakona (član 3).

Osnovna načela strateške procene su: (1) načelo održivog razvoja, (2) načelo integralnosti, (3) načelo predostrožnosti, (4) načelo hijerarhije i koordinacije i (5) načelo javnosti (član 4).

1) Predmet strateške procene (član 5)

Procena uticaja vrši se za sve planove i programe koji se pripremaju u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Za planove i programe iz navedenih oblasti kojima je predviđeno korišćenje manjih površina na lokalnom nivou ili u slučaju manjih izmena planova i programa koje ne zahtevaju propisani postupak usvajanja, strateška procena se izrađuje ako o tome donese odluku organ nadležan za pripremu plana i programa, odnosno ako prema kriterijumima propisanim ovim zakonom utvrdi da u konkretnom slučaju postoji mogućnost značajnih uticaja na životnu sredinu. Pod istim uslovima organ nadležan za pripremu plana može doneti odluku o izradi strateške procene i za planove i programe iz oblasti koje nisu navedene u stavu 1. ovog člana.

2) Kriterijumi (član 6)

Za utvrđivanje mogućnosti značajnih uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu i odlučivanje o potrebi izrade strateške procene ili o nepreduzimanju te procene, utvrđeni su kriterijumi u Prilogu I ovog zakona koji čine njegov sastavni deo.

3) Hijerarhijski okvir i osnova (član 7)

Utvrđena je obaveza međusobne usklađenosti strateških procena planova i programa na različitim hijerarhijskim nivoima i obavezu njihove usklađenosti sa procenama uticaja na životnu sredinu i sa planovima i programima izrađenim u oblasti zaštite životne sredine.

Osnovu strateške procene čini plan ili program koji se priprema u okviru razvoja određenog sektora, odnosno karakteristike, ciljevi i prostorni obuhvat tog plana ili programa.

4) Faze u postupku strateške procene (član 8)

Iz razloga jednostavnijeg sagledavanja postupka strateške procene ovim uvodnim članom nabrojane su faze strateške procene i to: (1) pripremna faza (odlučivanje o strateškoj proceni, izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni i učešće zainteresovanih organa); (2) izveštaj o strateškoj proceni; (3) postupak odlučivanja (učešće zainteresovanih organa i organizacija, učešće javnosti, izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, ocena izveštaja o strateškoj proceni, davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni).

5) Pripremna faza (čl. 9-11)

Odlučivanje o strateškoj proceni – organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izradi strateške procene ili o nepreduzimanju strateške procene, po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija (definisani su u članu 4. ovog zakona – značenje izraza). Utvrđena je sadržina odluke o izradi strateške procene, kao i sadržina odluke o nepristupanju izradi strateške procene. I jedna i druga odluka mogu biti sastavni deo odluke o pripremi plana i programa i obavezno se objavljuju u službenim glasilima Republike ili autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, u zavisnosti od nivoa, odnosno organa koji je odluku doneo (član 9).

Izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni – organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izboru nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, odnosno, za nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni može odrediti pravno ili fizičko lice koje je upisano u sudski registar za obavljanje delatnosti prostornog, urbanističkog planiranja i izrade studija. Data je mogućnost da nosilac izrade izveštaja o strateškoj proceni obrazuje multidisciplinarni tim sastavljen od stručnih lica kvalifikovanih za analizu svakog od elemenata strateške procene. Precizirano je i značenje stručnosti lica kvalifikovanog za izradu izveštaja o strateškoj proceni i utvrđeno da to lice mora imati visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje pet godina rada u struci, stručne rezultate, odnosno učešće u izradi najmanje dva plana i programa koji su realizovani (član 10).

Učešće zainteresovanih organa i organizacija – organ nadležan za pripremu plana i programa dužan je da od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zainteresovanih organa i organizacija zatraži mišljenje i pritom je dužan da u slučaju odluke o izradi strateške procene dostavi i predlog sadržaja i načina izrade strateške procene, odnosno u slučaju odluke o nepreduzimanju strateške procene dostavi i sve relevantne podatke o razlozima i kriterijumima za nepreduzimanje strateške procene. Određen je rok u kom su navedeni organi obavezni da dostave svoja mišljenja, a ako to ne učine u propisanom roku smatraće se da nemaju primedbi na predloženi sadržaj i način izrade strateške procene, odnosno na odluku o nepreduzimanju strateške procene (član 11).

6) Izveštaj o strateškoj proceni (čl. 12-17)

Sadržina izveštaja o strateškoj proceni – o izvršenoj strateškoj proceni izrađuje se izveštaj koji sadrži podatke kojima se opisuju, vrednuju i procenjuju mogući značajni uticaji na životnu sredinu do kojih može doći sprovođenjem plana i programa i ovim izveštajem se određuju mere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, uz učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.

Izveštaj obuhvata: polazne osnove strateške procene, opšte i posebne ciljeve strateške procene i izbor indikatora, procenu mogućih uticaja sa opisom mera predviđenih za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima i procene uticaja projekata na životnu sredinu, prikaz programa praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa (monitoring), prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi strateške procene, prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor datog plana i programa sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program, zaključke do kojih se došlo tokom izrade izveštaja o strateškoj proceni predstavljene na način razumljiv javnosti i druge podatke od značaja za stratešku procenu (član 12).

Polazne osnove strateške procene obuhvataju: kratak pregled sadržaja i ciljeva plana i programa i odnosa sa drugim planovima i programima, pregled postojećeg stanja i kvaliteta životne sredine na području na koje se izveštaj odnosi, karakteristike životne sredine u oblastima za koje postoji mogućnost da budu izložene značajnom uticaju, razmatrana pitanja i probleme zaštite životne sredine u planu ili programu i prikaz razloga za izostavljanje određenih pitanja i problema iz postupka procene, prikaz pripremljenih varijantnih rešenja koja se odnose na zaštitu životne sredine u planu i programu, uključujući varijantno rešenje nerealizovanja plana i programa i najpovoljnije varijantno rešenje sa stanovišta zaštite životne sredine, rezultate prethodnih konsultacija sa zainteresovanim organima i organizacijama, bitne sa stanovišta ciljeva i procene mogućih uticaja strateške procene (član 13).

Opšti i posebni ciljevi definišu se na osnovu zahteva i ciljeva zaštite životne sredine određenih u drugim planovima i programima, ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih na nivou Republike i međunarodnom nivou, prikupljenih podataka o stanju životne sredine i značajnih pitanja, problema i predloga u pogledu zaštite životne sredine u planu ili programu. Izbor odgovarajućih indikatora koji će se koristiti u izradi strateške procene vrši se na osnovu definisanih ciljeva (član 14).

Procena mogućih uticaja plana i programa na životnu sredinu sadrži: prikaz procenjenih uticaja varijantnih rešenja plana i programa povoljnih sa stanovišta zaštite životne sredine sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja, prikaz procenjenih uticaja plana i programa na životnu sredinu sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, način na koji su pri proceni uticaja uzeti u obzir medijumi životne sredine (vazduh, voda, zemljište, klima, podaci o zračenju, buci i vibracijama, biljnom i životinjskom svetu, staništima i biodiverzitetu, zaštićenim prirodnim dobrima, stanovništvu, zdravlju ljudi, gradovima i drugim naseljima, kulturno-istorijskoj baštini, infrastrukturnim, industrijskim i drugim objektima ili drugim stvorenim vrednostima, način na koji su pri proceni uzete u obzir određene karakteristike uticaja kao što su verovatnoća, intenzitet, složenost/reverzibilnost, vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje), prostorna dimenzija (lokacija, geografska oblast, broj izloženih stanovnika, prekogranična priroda uticaja), kumulativna i sinergijska priroda uticaja i dr. (član 15).

Smernice za niže hijerarhijske nivoe u izveštaju o strateškoj proceni definišu potrebu za izradom strateških procena i procena uticaja projekata na životnu sredinu, određuju aspekte zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa nižeg hijerarhijskog nivoa (član 16).

Program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa sadrži naročito: opis ciljeva plana i programa, indikatore za praćenje stanja životne sredine, prava i obaveze nadležnih organa, postupanje u slučaju pojave neočekivanih negativnih uticaja i druge elemente u zavisnosti od vrste i obima plana i programa, a može biti i sastavni deo postojećeg programa monitoringa koji obezbeđuje organ nadležan za zaštitu životne sredine (član 17).

7) Postupak odlučivanja (čl. 18-24)

Učešće zainteresovanih organa i organizacija – organ nadležan za pripremu plana i programa dužan je da izveštaj o strateškoj proceni dostavi na mišljenje zainteresovanim organima i organizacijama. Određen je rok u kom su navedeni organi obavezni da dostave svoja mišljenja, a ako to ne učine u propisanom roku smatraće se da nemaju primedbi na dostavljeni izveštaj o strateškoj proceni (član 18).

Učešće javnosti – organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni, pre upućivanja zahteva za dobijanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni. Javnost razmatra izveštaj u okviru izlaganja plana i programa na javni uvid i održavanja javne rasprave. Način i rokovi uvida u sadržinu izveštaja i dostavljanje mišljenja, kao i vreme i mesto održavanja javne rasprave određeni su u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak donošenja plana i programa (član 19).

Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti – organ nadležan za pripremu plana i programa obavezan je da izradi izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti koji sadrži sva mišljenja zainteresovanih organa i organizacija, kao i mišljenja izjavljenih u toku javnog uvida i javne rasprave o planu ili programu, odnosno o izveštaju o strateškoj proceni. Ovaj izveštaj izrađuje se u roku od 30 dana od dana završetka javne rasprave i sadrži obrazloženja o svim prihvaćenim ili neprihvaćenim mišljenjima (član 20).

Ocena izveštaja o strateškoj proceni – organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na ocenu izveštaj o strateškoj proceni, sa izveštajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.

Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine ocenjuje izveštaj o strateškoj proceni primenom kriterijuma iz Priloga II koji čine sastavni deo ovog zakona, a može radi ocene izveštaja o strateškoj proceni pribaviti i mišljenja drugih ovlašćenih organizacija ili stručnih lica za pojedine oblasti (član 21).

Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni – organ nadležan za poslove zaštite životne sredine, na osnovu izvršene ocene, daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva organa nadležnog za pripremu plana i programa. Utvrđeno je da organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez prethodno pribavljene saglasnosti na izveštaj o strateškoj procjeni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine (član 22).

Razmenu informacija o prekograničnim uticajima plana i programa na životnu sredinu vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine ako sprovođenje plana i programa može imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži. Predviđeno je da Ministarstvo, u postupku učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, dostavlja, u što kraćem roku, a najkasnije kada bude informisao sopstvenu javnost, drugoj državi na mišljenje relevantne informacije i to: opis plana i programa, zajedno sa svim dostupnim informacijama o njihovim mogućim uticajima, prirodi odluke koja može biti doneta i roku u kome druga država može da saopšti svoju nameru da učestvuje u postupku odlučivanja.

Takođe, Ministarstvo obaveštava drugu državu o odluci o davanju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni ako je ta druga država bila konsultovana u postupku odlučivanja i dostavlja informacije o: o sadržaju odluke o davanju saglasnosti, o načinu pripreme izveštaja o stanju životne sredine i pribavljenim mišljenima u postupku izrade, o rezultatima konsultacija i razlozima na kojima se zasniva odluka o davanju saglasnosti i o merama u oblasti monitoringa planova i programa.

O prekograničnim uticajima planova i programa na životnu sredinu vrši se na način i u rokovima koji se utvrđuju aranžmanima između nadležnih organa država, na principima reciprociteta i ravnopravnosti. Aranžmani treba da obezbede da zainteresovani organi i organizacije i javnosti imaju mogućnost da, pre izdavanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni, dostave svoje mišljenje o podacima o kojima su informisani (član 23).

Dostupnost informacija – organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje dostupnost podataka o izveštaju o strateškoj proceni, rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, kao i drugih država u slučaju prekograničnog uticaja (član 24).

III. Kaznene odredbe (član 25)

Predviđene su novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u organu nadležnom za pripremu plana i programa, odnosno organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, ako: pripremi plan i program bez izvršene strateške procene; izradi stratešku procenu koja nije usklađena sa drugim strateškim procenama i procenama uticaja projekata na životnu sredinu; ne donese odluku o izradi strateške procene; sprovodi postupak strateške procene bez učešća zainteresovanih organa i organizacija ili bez učešća javnosti; izvrši ocenu izveštaja o strateškoj proceni bez primene propisanih kriterijuma; na osnovu ocene izveštaja o strateškoj proceni ne donese odluku o davanju saglasnosti u propisanom roku; uputi plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez prethodno pribavljene saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine (član 25).

IV. Prelazne odredbe (čl. 26-27)

Predlaženo je da se planovi i programi čija izrada je započeta pre stupanja na snagu ovog zakona nastave po postupku utvrđenom ovim zakonom. Ovaj predlog zasnovan je na oceni o celishodnosti identifikacije, opisa i procene mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu koje mogu imati programi i planovi kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata za čije donošenje je utvrđen opšti interes. Takođe, predlagač smatra da je predloženo rešenje opravdano sa stanovišta ekonomičnosti, budući da bi se izostankom ovakvog rešenja, a u postupku pridruživanja i konačnog usaglašavanja sa zakonodavstvom EU otvorilo i pitanje revizije programa i planova (čl.9-24). S tim u vezi potrebno je u postupku donošenja ovog zakona utvrditi opšti interes kako bi pojedine odredbe ovog zakona mogle imati povratno dejstvo (član 26).

Predviđeno je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ (član 27).

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Ovaj zakon zasnovan je na principima i ciljevima zakonodavstva EU, odnosno Direktivi 2001/42/ES o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu (strateška direktiva) i za potpunu primenu i sprovođenje njegovih odredaba, neophodno je obezbediti i odgovarajuće uslove u skladu sa zahtevima i praksom EU.

U okviru sprovođenja ovog zakona potrebno je obezbediti potpunu intersektorsku saradnju i koordinaciju, kao i sredstva za finansiranje izgradnje instrumenata za integrisanje zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja razvojnih planova i programa drugih sektora čija realizacija može izazvati značajne posledice na životnu sredinu, kao i da se obezbedi visok nivo zaštite životne sredine i osiguraju uslovi za održivi razvoj.

Imajući u vidu navedeno, potrebno je da obezbeđenje pravnih uslova prati i obezbeđenje materijalnih uslova za implementaciju međunarodnih obaveza i zahteva koji proizilaze iz navedene direktive.

Sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona neophodna su za obezbeđenje stručnih kadrova, odnosno obezbeđenje njihove kontinuirane obuke i usavršavanja, kao i za tehničko i funkcionalno unapređivanje organizacije i rada nadležnih organa i organizacija i druge namene u vezi sa institucionalnim jačanjem u oblasti održivog upravljanja prirodnim resursima i životnom sredinom. Ova sredstva se obezbeđuju u budžetu, u okviru sredstava namenjenih za redovne troškove i za planove unapređenja rada državnih organa, odnosno pokrajinskih organa i organa jedinice lokalne samouprave. U finansijskom planu za 2005. godinu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine – Uprave za zaštitu životne sredine planirana su sredstva u iznosu od 352.505.000 dinara, saglasno utvrđenim i poverenim poslovima Uprave. Zakonom o budžetu za 2004. godinu Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine – Upravi za zaštitu životne sredine obezbeđena su sredstva, na godišnjem nivou u iznosu 594.123.752,00 dinara, za sprovođenje zakona.

Ostavite komentar