Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke u iznosu od 70 miliona evra za finansiranje projekta obnove energetskog sektora („Službeni list SCG“, broj 26/03), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirenje svih dospelih obaveza po Finansijskom ugovoru između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke (Projekat obnove energetskog sektora).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji, sadržani su u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke u iznosu od 70 miliona evra za finansiranje projekta obnove energetskog sektora („Službeni list SCG“, broj 26/03), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirenje svih dospelih obaveza po Finansijskom ugovoru između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke (Projekat obnove energetskog sektora), i to za sredstva zajma u visini od 59 miliona evra za finansiranje određenih komponenata Projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji. Po navedenom zakonu Korisnik zajma u Republici Srbiji je Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije.

Navedeni zakon donela je Skupština Srbije i Crne Gore na sednici od 18. juna 2003. godine, kada je donet i Zakon o ratifikaciji Finansijskog ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke, u iznosu od 70 miliona evra za finansiranje projekta obnove energetskog sektora („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 3/03).

Ratifikovanim Finansijskim ugovorom između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke predviđeni su konkretni uslovi zajma koji se odnose, pored ostalog, na uplaćivanje tranši po ovom zajmu, poslednjem datumu korišćenja zajma koji je 30. jun 2006. godine, kamatu koja će se obračunavati po kamatnoj stopi koju će odrediti Evropska investiciona banka u skladu sa opšte primenjenim principima propisanim od strane njenih vlasti i koji su na snazi na dan davanja naloga za povlačenje svake tranše, kao i obračun kamata koje će se ispostavljati šestomesečno. Takođe, je uređen i način povlačenja sredstava zajma i otplate zajma koji mora biti prema planu otplate za svaku povučenu tranšu u polugodišnjim ratama, s tim da početak otplate ne može početi pre 31. oktobra 2006. godine, i ne može biti kasnije od isteka pet godina od datuma povlačenja odnosne tranše, a završetak otplate zajma ne može biti ranije od četiri godine ni kasnije od 20 godina od odnosnog datuma korišćenja tranše. Pored toga, ovim finansijskim ugovorom je propisan način obračuna zatezne kamate koji se vrši za svaki referentni period po godišnjoj kamatnoj stopi koja je viša od EURIBOR + 2% i po kamatnoj stopi utvrđenoj za odnosnu tranšu, uvećanoj za 0,25%. S obzirom da davanje kontragarancije Republike Srbije podrazumeva prihvatanje svih uslova utvrđenih u navedenom finansijskom ugovoru, ovim zakonom preuzeta su pojedina rešenja iz ovog finansijskog ugovora, za koja se smatralo da bi trebalo da budu posebno istaknuta, kao što su način povlačenja sredstava zajma i zatezna kamata.

Polazeći od činjenice da je korisnik zajma JP“EPS“, i da će obaveza obezbeđivanja sredstava za uredno izmirivanje zajma biti obaveza ovog javnog preduzeća, bilo je neophodno da se ovim zakonom posebno urede pitanja za slučaj da korisnik zajma JP“EPS za otplatu zajma ne obezbedi dinarsku protivvrednost dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija. Ukoliko se desi ovakav slučaj ovim zakonom je predviđeno da Ministarstvo finansija obezbedi sredstva za izmirenje obaveza po zajmu sa računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP“EPS“, koji se vodi u Upravi za javna plaćanja, na taj način što će aktivirati ovlašćenje koje će dobiti od Korisnika zajma, sa instrukcijom za naplatu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama čl. 1. i 2. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, koja se zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, kod Evropske investicione banke u visini od 59 miliona evra, a koja obaveza je nastala iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke u iznosu od 70 miliona evra za finansiranje Projekta obnove energetskog sektora, sa tačno naznačenim objektima za obnovu i Zakona o ratifikaciji Finansijskog ugovora zaključenog između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke (Projekat obnove energetskog sektora) kojim se Savezna Republika Jugoslavija, kao zajmoprimac, zadužila kod Evropske investicione banke.

U odredbi člana 3. Predloga zakona propisano je da je korisnik zajma Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona uređena su pitanja koja se odnose na način povlačenja sredstava zajma, kao i kako se vrši otplata zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređena su pitanja koja se odnose na način obračuna i visinu zatezne kamate, kao i plaćanje ostalih troškova koji nastanu u primeni ili izvršenju po Finansijskom ugovoru ili dokumentima u vezi sa Finansijskim ugovorom.

U odredbi člana 7. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik zajma ima u vezi sa ovim zajmom, odnosno koje ima prema Republici Srbiji, u slučaju ako ne obezbeđuje sredstva za izmirenje obaveza po ovom zajmu. U slučaju da Korisnik zajma ne izvrši propisanu obavezu, Ministarstvo finansija će obezbediti sredstva za izmirenje obaveze prema Evropskoj investicionoj banci na taj način što će aktivirati ovlašćenje koje će dobiti od Korisnika zajma, sa instrukcijom za naplatu sa računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP“EPS“, koji se vodi u Upravi za javna plaćanja.

U odredbi člana 8. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investicione banke u iznosu od 59 miliona evra za finansiranje projekta obnove energetskog sektora, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi JP Elektroprivreda Srbije, kao korisnik zajma, počela da koristi sredstava po ovom zajmu, čime bi se izbegle štetne posledice koje mogu da nastanu po energetski sektor, ukoliko se što pre ne otpočne sa obnovom objekata koji će se finansirati iz ovog zajma.

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE ENERGETSKOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u visini od 59 miliona evra, po osnovu Finansijskog ugovora između Savezne Republike Jugoslavije, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog avgusta 2002. godine u Beogradu, za finansiranje Projekta obnove energetskog sektora.

Obaveza Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke u iznosu od 70 miliona evra za finansiranje Projekta obnove energetskog sektora („Službeni list SCG“, broj 26/03), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u visini od 59 miliona evra za finansiranje određenih komponenata Projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji, navedenih u članu 3. pomenutog zakona i Zakona o ratifikaciji Finansijskog ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke (Projekat obnove energetskog sektora) („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 3/03 – u daljem tekstu: Finansijski ugovor), koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke.

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona u Republici Srbiji je Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ( u daljem tekstu: Korisnik zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun –“EIB P.S.R. Loan F.R.Y. (Serbia)“, koji će biti otvoren na ime Ministarstva finansija kod Narodne banke Srbije.

Ministrastvo finansija će devizna sredstva iz stava 1. ovog člana promptno transferisati u korist posebnog deviznog računa, koji će Korisnik zajma otvoriti, u skladu sa članom 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni list SRJ“, br. 23/02 i 34/02), kod Societe Generale Yugoslav Bank, za svrhu plaćanja obaveza prema ino partnerima po komercijalnim ugovorima.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca preko Narodne banke Srbije u evrima.

Zatezna kamata i ostali troškovi

Član 6.

Na dnevni neplaćeni iznos bilo koje tranše obračunavaće se procentualna godišnja kamatna stopa navedena u nalogu za povlačenje tranše, a ta kamata će biti jednaka kamatnoj stopi koju odredi Evropska investiciona banka u skladu sa opšte primenjenim principima propisanim od strane njenih vlasti i koji su na snazi na dan naloga za povlačenje tranše.

Zatezna kamata će se pripisivati na svaku neplaćenu sumu u vezi sa bilo kojom tranšom, od datuma dospeća za naplatu do stvarnog datuma plaćanja, a obračunavaće se u odnosu na svaki referentni period po godišnjoj kamatnoj stopi koja je viša od EURIBOR + 2% i po kamatnoj stopi utvrđenoj za odnosnu tranšu na način iz stava 1. ovog člana, uvećanoj za 0,25% .

Ostali troškovi, koji obuhvataju profesionalne, bankarske, transferne i druge troškove koji nastanu u primeni ili izvršenju po Finansijskom ugovoru ili dokumentima u vezi sa Finansijskim ugovorom, jesu troškovi Korisnika zajma.

Obaveze korisnika zajma

Član 7.

Sredstava za otplatu zajma obezbediće Korisnik zajma.

Korisnik zajma je dužan da sredstava za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje i obračunatu kamatu na tu tranšu.

Korisnik zajma će obezbeđivati sredstava za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija.

Korisnik zajma daće ovlašćenje Ministarstvu finansija, saglasno članu 4. stav 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 43/04), sa instrukcijom za naplatu sa računa za prikupljanje prihoda od električne energije JP“EPS“, koji se vodi u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, koje će biti upotrebljeno u slučaju da Korisnik zajma ne izvrši obavezu iz stava 3. ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar