Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine

PROGRAM

IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE PODUNAVSKOG I BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

UVOD

Uredbom o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 8/15 – u daljem tekstu: RPPPBO), kao strateškim planskim dokumentom utvrđeni su ciljevi, opšte planske postavke, planska rešenja i smernice za njegovu implementaciju/ostvarivanje sa strateškim prioritetima prostornog razvoja teritorije u obuhvatu RPPPBO.

U skladu sa odredbama člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 -US, 132/14 i 145/14 – u daljem tekstu: Zakon), pristupilo se pripremi Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine (u daljem tekstu: Program implementacije RPPPBO). Sadržina ovog programa utvrđena je Zakonom, a osnovni metodološki okvir za njegovu izradu postavljen je u Programu implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. (u daljem tekstu: Program implementacije PPRS), kao i jasnim metodološkim obrascem nadležnog ministarstva. Nosilac i koordinator pripreme RPPPBO i ovog programa je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), koje je poslove na izradi Programa implementacije RPPPBO poverilo Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenskom institutu za urbanizam i stanovanje (JUGINUS) na stručnu obradu.

Program implementacije RPPPBO sadrži sledeće glave: I. Regionalni prostorni plan, II. O Programu implementacije, III. Prioritetna rešenja RPPPBO za period od 2016. do 2020. godine, IV. Detaljni pregled glavnih pokazatelja za praćenje regionalnog prostornog razvoja, V. Konceptualno rešenje informacionog sistema praćenja i ocenjivanja realizacije RPPPBO i VI. Okvirni model godišnjeg izveštaja o ostvarivanju RPPPBO.

U Programu implementacije RPPPBO razrađeni su strateški prioriteti koji se realizuju ili njihova realizacija započinje do 2020. godine i utvrđeni su strateški prioriteti koji se, iz različitih razloga, ne razrađuju u ovom programu, oni koji su završeni ili oni na osnovu kojih je moguće inoviranje RPPPBO. Programom implementacije RPPPBO utvrđeni su pokazatelji prostornog razvoja koji će biti osnova za izradu godišnjih izveštaja o ostvarivanju ovog regionalnog prostornog plana.

Program implementacije RPPPBO urađen je uz aktivnu saradnju velikog broja aktera na različitim nivoima (nadležni organi, organizacije i institucije na lokalnom i nacionalnom nivou) od kojih zavisi ostvarenje planskih rešenja i strateških prioriteta i projekata koji bi trebalo da budu u celini ili delimično ostvareni, odnosno pripremljena njihova realizacija u periodu do 2020. godine.

Prilikom izrade Programa implementacije RPPPBO jasno se ukazalo da se pojedina planska rešenja i strateški prioriteti nalaze u poziciji suočavanja sa mogućnostima promena (institucionalnih, socio-ekonomskih, finansijskih i dr), imajući u vidu period koji je prošao od izrade RPPPBO (2011-2012. godine) i njegovog donošenja 2015. godine, izrade Programa implementacije RPPPBO 2016. godine, kao i njegovog ostvarivanja do 2020. godine, te da njihovo ostvarenje može da bude modifikovano, usporeno ili odloženo radi toga. Neki državni projekti su obustavljeni, od nekih se odustalo, dok su pojedini odloženi za budući planski horizont. Veliki broj aktera, sa opštim i sektorskim strategijama, planovima i programima, usložnjavaju ostvarenje brojnih aktivnosti i projekata, posebno ako se uzme u obzir nedovoljna horizontalna i vertikalna koordinacija među njima. Radi toga je prilikom pripreme i sprovođenja ovog programa od posebnog značaja utvrđivanje i uspostavljanje nedovoljno razvijenih horizontalnih veza između sektora koji imaju interes oko istih aktivnosti i projekata, kao i vertikalnih veza među nivoima upravljanja u sprovođenju planskih prioriteta.

I. REGIONALNI PROSTORNI PLAN

O Regionalnom prostornom planu za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

Donošenjem RPPPBO obezbeđen je planski osnov za racionalno korišćenje, organizaciju, uređenje i zaštitu prostora, i to kroz: utvrđivanje dugoročne koncepcije razvoja, organizacije, uređenja, zaštite i korišćenja područja prostornog plana; racionalno korišćenje i očuvanje poljoprivrednog zemljišta, vodnih i ostalih prirodnih resursa; razvoj, izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih sistema i objekata javnih službi; razvoj mreže naselja; razvoj i razmeštaj sekundarnih i tercijarnih delatnosti na planskom području; obezbeđenje saobraćajne, ekonomske, socijalne i drugih oblika integracije planskog područja i šireg okruženja; zaštitu i unapređenje životne sredine, zaštitu prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i resursa.

Ovim planom razrađuju se i bliže utvrđuju osnovna planska rešenja, uslovi i smernice utvrđene Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), kao i ostalim opštim i sektorskim strategijama usvojenim od strane Vlade.

Planska rešenja definisana su na dva vremenska nivoa i prema stepenu obaveznosti. Prvi period do 2015. godine za prioritetna planska rešenja za koja postoje argumenti o neophodnosti i opravdanosti sa društvenog, ekonomskog i ekološkog stanovišta i koja mogu da se ostvare sadašnjim ekonomskim i institucionalnim kapacitetima regiona. Drugi period do 2020. godine za planske ideje za koje je ocenjeno da postoji mogućnost realizacije kao strateška orijentacija za budućnost. Pojedina planska rešenja obuhvatila su i period posle planskog horizonta (2020. godina), usled složenosti njihove realizacije i radi dostizanja pretpostavljene vizije prostornog razvoja regiona.

Plansko područje, Braničevski i Podunavski upravni okrug, nalazi se u centralno–istočnom delu Republike Srbije. To je prostor koji je smešten između toka Dunava na severu, Šumadije na zapadu i na istoku i jugu Karpatskih planina – Homoljske, Beljanica i Kučajske planine. Ovaj heterogeni i raznorodni prostor, u svakom segmentu prirodnog i društveno-ekonomskog razvoja, odlikuje se izuzetnim biološkim i kulturnim diverzitetom, kao neiscrpnim potencijalom za prosperitet i umrežavanje sa bližim i daljim, prekograničnim okruženjem.

Plansko područje obuhvata dva upravna okruga (Braničevski i Podunavski), koji imaju devet opština i dva grada (sedam opština u Braničevskom – Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo i grad Požarevac, dve opštine u Podunavskom – Smederevska Palanka, Velika Plana i grad Smederevo). Na površini od 5 078 km2 (5,8% područja Republike Srbije) 2002. godine živelo je 410 793 stanovnika, dok je 2011. godine ovaj prostor naseljavalo 383 020 stanovnika. Gustina stanovnika po km2 je 75 (ispod nivoa Republike Srbije). Na planskom području ima 248 naselja, 259 katastarskih opština i 277 registrovanih mesnih zajednica.

Planskim područjem prolaze najznačajniji saobraćajni pravci Republike Srbije – Koridor H – autoput Budimpešta – Beograd – Niš – Solun – Atina i Koridor VII – Dunav. Pored ovih pravaca značajnih za povezivanje posmatranog prostora na nacionalnom i internacionalnom nivou, značajan segment saobraćajne infrastrukture čine i železnica koja prati Koridor H, državni putevi I reda (putevi magistralnog značaja), kao i mreža saobraćajnica regionalnog značaja kojima se povezuju centri u upravnom okrugu.

Teritorija plana obuhvata i nizijske zone oko Dunava, Velike Morave, Mlave, Peka i njihovih pritoka i brdski pojas na istoku planskog područja u gornjim delovima slivova Mlave i Peka. U nizijskom pojasu pogodnom za razvoj kompleksnih sadržaja nalaze se veliki urbani i industrijski centri (zona ušća Velike Morave u Dunav: Smederevo – Ralja – Požarevac – Kostolac – Smederevo i zona priobalja Dunava: Smederevo, Kostolac, Kličevac, Veliko Gradište, Golubac, Đerdapska klisura), Kostolački ugljeni basen sa rudarsko-energetskim kompleksom (zona uglja – Kostolac, Klenovnik, Ćirikovac, Drmno), prostrane plodne poljoprivredne površine (zona priobalja Velike Morave, Stig, Mlava, Braničevo), ali i prirodne vrednosti NP „Đerdap”, dok se u brdskom pojasu nalaze prirodne i kulturne vrednosti Homoljskih i Kučajskih planina i Beljanice (razvoj šumarstva i turizma). U dolinama Velike Morave, Dunava, Mlave, Peka, Ralje i Jasenice planiran je razvoj mreže državnih puteva I i II reda.

Podunavski i Braničevski upravni okrug raspolažu značajnim i još uvek nedovoljno aktiviranim prirodnim potencijalima i teritorijalnim kapitalom. Prostorni razvoj Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga zasniva se na sledećim principima: unapređenje teritorijalne kohezije; kvalitetna životna sredina; zaštita, uređenje i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa; prostorno-funkcionalna integrisanost i transgranično povezivanje sa okruženjem; povećanje konkurentnosti i energetske efikasnosti; policentrični teritorijalni razvoj (posebno jačanje veze sela i gradskih naselja); unapređenje saobraćajne pristupačnosti i dostupnosti informacijama; razvoj kulturnog i regionalnog identiteta; permanentna edukacija građana i administracije i učešće javnosti u odlučivanju; zaštita javnog interesa, javnih dobara i dobara u opštoj upotrebi.

Osnovno strategijsko opredeljenje je postizanje većeg stepena funkcionalne integrisanosti područja prostornog plana, kako interno, tako i eksterno sa susednim funkcionalnim područjima unutar Republike Srbije, tako i sa međunarodnim okruženjem, odnosno pograničnim regionima u Rumuniji.

Prostorni razvoj Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga odvijaće se kroz realizaciju planskih rešenja u okviru nekoliko glavnih kompleksa: prirodni resursi i ekološki kompleks (kompleks zaštite), demografski i socijalni kompleks i razvoj naselja, privredni kompleks i ekonomija, transport i infrastruktura.

Prirodni resursi i ekološki kompleks (kompleks zaštite)

Plansko područje raspolaže značajnim prirodnim potencijalima za razvoj, pogotovo poljoprivrede, energetike, rudarstva, turizma i šumarstva.

Korišćenje prirodnih resursa, kako obnovljivih, tako i neobnovljivih, mora da bude u skladu sa principima održivog razvoja, prvenstveno ekološkim zahtevima. U tom smislu eksploatacija rudnih i energetskih rezervi predstavlja posebno osetljivu aktivnost u prostoru. Deo područja RPPPBO zasnivaće svoj razvoj na održivom korišćenju energetskih, metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina, koji će se usklađivati sa opštom koncepcijom korišćenja mineralnih resursa Republike Srbije, lokalnim interesima i uslovima zaštite životne sredine. Uporište predstavljaju: a) stavljanje u razvojnu funkciju dokazanih rezervi i nastavak istraživanja perspektivnih rezervi, pre svega uglja, nafte i gasa sa pratećim elementima građevinsko-tehničkog i arhitektonskog kamena, krečnjaka kvarcnih peskova i peščara i dr; b) sanacija devastirane životne sredine uz preduzimanje svih mera da se njeno degradiranje i uništavanje svede na prihvatljiv nivo u svim fazama tretiranja mineralnih sirovina; v) integralno upravljanje otpadom i iskorišćavanje tehnogenih sirovina koje se stvaraju u proizvodnim procesima i tehnološkim fazama u mineralno-sirovinskom kompleksu. Ostvarivanje strateških opredeljenja u oblasti rudarstva zasnivaće se na stimulisanju rudarstva malih kapaciteta/ležišta, obrazovanju potrebnih kadrova u skladu sa proširenjem i kompleksnijim iskorišćavanjem mineralnih sirovina u aktivnim i budućim rudnicima, kao i na stimulisanju investitora da istražuju, otvaraju nove rudnike i prerađivačka postrojenja.

Jedno od osnovnih uporišta RPPPBO odnosi se na štednju, racionalno korišćenje i zaštitu prirodnih resursa, naročito deficitarnih i strateški značajnih za razvoj i kvalitet življenja. Ukupan bilans vodnih resursa, kao i njihov prostorni i vremenski razmeštaj, zahteva izuzetno pažljivo korišćenje i u potpunosti obezbeđen sistem zaštite od zagađenja i neplanskog korišćenja izvorišta površinskih i podzemnih voda. Uporište razvoja vodoprivredne infrastrukture jeste očuvanje Dunava i slivova Velike Morave, Mlave i Peka. Intenziviraće se hidro-tehničke aktivnosti na regulisanju bujičnih rečnih tokova, zaštiti od poplava, poboljšanju vodosnabdevanja naseljenih područja, razvoju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i sanitarnoj zaštiti ugroženih izvorišta i slivova. Strateško opredeljenje jeste zaštita poljoprivrednog zemljišta, a naročito striktno ograničavanje pretvaranja zemljišta do četvrte bonitetne klase u nepoljoprivredne namene, očuvanje kvaliteta i prirodne plodnosti. Važan značaj pridaje se pošumljavanju, obnavljanju i poboljšanju kvaliteta šuma, antierozivnim radovima u slivovima, kao i razvoju preduzetništva, posebno u oblasti osnivanja i razvoja preduzeća za ekološku preradu lokalnih poljoprivrednih i šumskih produkata.

Strateško opredeljenje jeste uspostavljanje efikasnije kontrole i planskog korišćenja i uređenja građevinskog zemljišta, komunalnog opremanja i uređenja seoskih naselja i izgrađenih naseljskih celina, a naročito zaštite prostora koridora planiranih infrastrukturnih sistema, područja eksploatacije mineralnih sirovina, slivnih područja i prostora zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara, turističkih područja, kao i prostora za izgradnju regionalnih sanitarnih deponija sa reciklažnim centrima.

Važno uporište RPPPBO predstavlja i unapređenje i zaštita životne sredine, zaštita i promocija vredne prirodne baštine i očuvanje većih područja posebne namene, sa prirodnim vrednostima od značaja za biodiverzitet i kvalitet životne sredine. U domenu zaštite i promocije kulturno-istorijskog nasleđa, aktivno je zalaganje za promenu dosadašnje prakse koju je karakterisala, kako nedovoljna valorizacija, prezentacija i korišćenje kulturnih dobara, tako i nedovoljna uređenost, naročito vangradskih dobara (arheoloških nalazišta, crkava i seoskog etno nasleđa). Strateško opredeljenje jeste ostvarivanje integralne zaštite nepokretnih kulturnih dobara i očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta prvenstveno Podunavlja.

Društveni aspekt – Demografski i socijalni kompleks i razvoj naselja

Demografski razvoj planskog područja poslednjih godina beleži negativne tendencije. Stanovništvo se smanjivalo u manjim opštinama, dok se u gradovima Smederevu i Požarevcu broj stanovnika održao na istom nivou. U ostalim opštinama se, zbog loše privredne situacije ili slabije saobraćajne dostupnosti, broj stanovnika ubrzano smanjivao, pa su mnoge opštine već blizu procenjenog broja stanovnika za 2021. godinu, zasnovanoj na depopulaciji i negativnim prirodnim i ekonomskim trendovima u dužem vremenskom periodu.

Tabela I-1: Kretanje broja stanovnika i projekcije za 2021. godinu

Područje jedinice lokalne samouprave

Broj stanovnika 1991. godine

Broj stanovnika 2002. godine

Broj stanovnika 2011. godine

Projekcija

2021. godine

Podunavski upravni okrug

Velika Plana

47 341

44 470

40902

39 915

Smederevo

110 768

109 809

108209

108 172

Smederevska Palanka

57 947

56 011

50284

52 792

Braničevski upravni okrug

Veliko Gradište

22 969

20 659

17610

17 199

Golubac

10 882

9 913

8331

84 38

Žabari

15 577

13 034

11380

95 80

Žagubica

16 698

14 823

12737

12 066

Kučevo

21 752

18 808

15516

14 630

Malo Crniće

16 103

13 853

11458

10 679

Petrovac na Mlavi

38 190

34 511

31259

28 971

Požarevac

78 054

74 902

75334

69 754

Izvor: RPPPBO

U skladu sa tim, uređenje i opremljenost naselja, a naročito njihova funkcionalna uloga ne mogu da obezbede potrebe stanovništva koje ne nalazi interes da ostane na ovom području. Odseljava se mlađe radno sposobno i obrazovano stanovništvo, dok naselja, pogotovu sela, stare i osiromašuju još više.

Potreba kompleksnog privrednog razvoja zasnovanog na realnim komparativnim prednostima, ali i novim investicijama, koji bi stanovništvu obezbedio uslove za egzistenciju nameće se kao planski i razvojni imperativ.

Polazeći od postojećeg modela koncentracije stanovništva, diverzifikacije delatnosti i uticaja većih urbanih centara, strateško opredeljenje su kvalitativne promene privredne i socio-ekonomske strukture sistema naselja, pri čemu je utvrđen sledeći redosled prioriteta:

mikrorazvojni centri – urbana i ruralna naselja koja su centri zajednica naselja sa opštim ili specifičnim funkcijama;

opštinski centri – sa različitim stepenom razvoja urbanih i specifičnih funkcija i uticajem na sociogeografsku transformaciju okruženja;

nacionalni/regionalni centri Smederevo i Požarevac.

Razvoj prostorno-funkcionalne organizacije područja po zajednicama naselja ostvarivaće se decentralizacijom funkcije rada, pojedinih proizvodnih delatnosti, javnih službi i aktivnosti iz regionalnih i opštinskih centara u centre zajednice sela i veća naselja sa opštim ili specifičnim funkcijama, radi racionalizacije upravljanja i organizacije javnih službi, kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i efikasnijeg koordiniranja aktivnosti lokalnih zajednica, čime se stvaraju uslovi i za ostanak i povratak stanovništva. Poboljšanje kvaliteta života i ubrzaniji razvoj privrednih funkcija i javnih službi ostvarivaće se prioritetno u manje razvijenim opštinskim centrima. Dalji razvoj Smedereva i Požarevca, kao regionalnih centara, zasnivaće se na funkcionalnoj integraciji republičkog prostora i prekograničnoj saradnji, kao i obezbeđenju višeg kvaliteta urbanih funkcija regionalnog značaja, a posebno privrednih, javno-socijalnih, razvojno-upravljačkih, informacionih, naučno-istraživačkih, kulturnih i dr. Posebno je važna ograničena i kontrolisana izgradnja prigradskih naselja i naseobinskih celina u koridorima javnih puteva. U investicionim odlukama o materijalnoj proizvodnji striktno će se poštovati lokacioni, tehno-ekonomski i kriterijumi zaštite životne sredine, koji su usvojeni na nacionalnom i međunarodnom nivou. Programi javnih službi i valorizacija postojeće mreže biće usklađeni sa privrednim razvojem, finansijskim mogućnostima i osobenostima lokalnih zajednica, kao i sa ciljevima razvoja pojedinih područja. Programi razvoja javnih službi podrazumevaju odgovarajuću podršku u drugim sektorima (u prvom redu saobraćajne i komunalne infrastrukture posebno u odnosu na prigranične, periferne i brdsko-planinske atare, koji imaju infrastrukturna, resursna i druga razvojna ograničenja). Takođe, razvoj seoskih naselja, negovanje i promovisanje vrednosti ruralnih područja (prirodne heterogenosti, kulturno-istorijskog identiteta i dr), uz jačanje ekonomske snage seoskih domaćinstava, predstavlja važno pitanje budućeg ravnomernog razvoja planskog područja. Svi ciljevi i strategije koje vode ka razvoju sela i ruralnih područja, usmeravaće se na rešavanje pitanja populacionog razvoja, poboljšavanja uslova življenja na selu i promovisanja multifunkcionalne porodične poljoprivrede, što u strategijskom smislu zahteva kvalitativne i kvantitativne promene na seoskom području, zasnovane na sledećim osnovnim postavkama: unapređivanje lokalnih resursa za proizvodnju kvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; podizanje saobraćajne dostupnosti, nivoa komunalne i opremljenosti javnim službama i ukupne uređenosti sela; ukrupnjavanje zemljišnih parcela i/ili zasada; razvijanje prerađivačkih kapaciteta u selima, posebno centrima zajednice naselja, u okviru postojećeg stambenog tkiva, uz poštovanje pravila izgradnje i uređenja prostora i uslova zaštite životne sredine, kao i uz povezivanje sa odgovarajućim tehnološkim sistemima u, ili van, planskog područja; obezbeđivanje zasebnih infrastrukturno opremljenih lokaliteta ili lokacija u naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj malih i srednjih pravnih lica (MSP); diverzifikacija razvoja poljoprivrede i sela u skladu sa specifičnim resursnim, strukturnim, tehničko-tehnološkim i socio-ekonomskim obeležjima, potencijalima i ograničenjima ruralnih rejona (intenzivno poljoprivrednog u Pomoravlju i pašnjačkog stočarstva u oblasti Homolja), u sprezi s razvojem turizma; uspostavljanju partnerstva lokalnih aktera iz javnog i civilnog sektora pri utvrđivanju i sprovođenju lokalnih strategija/planova integralnog ruralnog razvoja i dr.

Privredni kompleks i ekonomija – Razvoj energetike i rudarstva, poljoprivrede, turizma i industrije

Prostornim planom buduća sektorska struktura zasnovana je na:

daljem razvoju rudarstva tj. eksploatacije uglja i energetike, prvenstveno proizvodnje električne energije, koji su i strateško opredeljenje Republike Srbije. U okviru ovog sektora neophodno je nastaviti istraživačke radove, s obzirom na postojanje više nalazišta uglja, nafte, volframa, različitih građevinskih materijala (opekarske gline, šljunka, peska i dr), na više lokaliteta na području regiona, kao i bakra i zlata u istočnom delu planskog područja;

diverzifikaciji industrijske strukture u pravcu razvoja prerađivačke industrije, s obzirom da ovaj sektor zaostaje u razvoju, da postoje izraženi problemi u zapošljavanju, a da region raspolaže značajnim potencijalima za intenzivniji razvoj prerade zasnovane na poljoprivrednoj sirovinskoj osnovi (stočarskoj, voćarskoj, povrtarskoj, ratarskoj), drvnoj, šumskih plodova i lekovitog bilja, potrebi i tražnji proizvoda iz metaloprerađivačke industrije (posebno za potrebe rudarsko-energetskog sektora) i propulzivnog karaktera ovog sektora (postojeći nosioci sa područja regiona), postojanju sirovinske osnove za brži razvoj industrije građevinskog materijala, i dr. Prerađivački sektor je posebno pogodan za intenziviranje razvoja MSP.

intenzivnijem razvoju turizma, s obzirom da postoje značajni potencijali za formiranje različite turističke ponude za razvoj kulturnog, vodnog, planinskog, banjskog, tranzitnog, seoskog, etno, agro, lovnog, ribolovnog, sportsko-rekreativnog i turizma posebnog interesovanja. Određeni potencijali su visoko vrednovani i njihov značaj prevazilazi okvire regiona (posebno kulturni i vodni) i predstavlja osnovu za jačanje transgraničnih veza i saradnje. Takođe, turistički sektor povlači za sobom razvoj drugih grana na području Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga (poljoprivrede, usluga, saobraćaja i dr), što je bitno za otvaranje novih radnih mesta, s obzirom na izražen problem (ne) zapošljavanja i migracija, posebno u nerazvijenim opštinama. Preduzetništvo i porodični biznis imaju dobre uslove za razvoj u okviru turističkog sektora.

razvoju poljoprivrede i agrokompleksa u pravcu intenzivnijih grana. Obilje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta (60% ravničarsko, pretežno I-IV bonitetne klase) treba iskoristiti za veću proizvodnju, posebno povrtarskih kultura i njihovu preradu, kao i određene grane stočarstva (tov svinja i dr). Takođe, velike površine (oko 40% brdsko-planinsko područje) izuzetno su pogodne za razvoj stočarstva (pašnjačkog i mešovitog) i voćarstva. Na određenim lokalitetima postoje uslovi da se obnove, ali i povećaju površine pod vinogradima, kao i organizuje proizvodnja „zdrave” tj. organske hrane, cvećarstva i pčelarstva, za kojima raste tražnja na domaćem i svetskom tržištu. Razvoj MSP, preduzetništva i porodičnih firmi su poželjni oblici organizovanja prehrambeno-prerađivačkog sektora.

sektoru usluga, koji danas izrazitije zaostaje na području regiona. Ovaj sektor je vrlo važan za poboljšanje poslovnog ambijenta i promenu privredne strukture regiona. U okviru ovog sektora posebne potrebe su vezane za saobraćajno-transportne usluge, prometno-finansijske, poljoprivredne, turističke, ali i funkcionisanje cele privrede i potreba stanovništva. U ovom sektoru postoje povoljni uslovi za razvoj različitih vidova saradnje (partnerstva) između javnog i civilnog sektora.

Privredni razvoj planskog područja mora da bude podržan neophodnom izgradnjom infrastrukture, dovršavanjem procesa privatizacije, rešavanjem pravno-imovinskih odnosa i povećanim nivoom investicija (domaćih i stranih), a usmeren na delatnosti koje su od strateškog značaja (rudarstvo, energetika, poljoprivreda, prerađivačka proizvodnja, usluge, a posebno turizam u Podunavlju, i to u udaljenijim zonama u brdskom delu područja).

Tehnički sistemi – Transport i infrastruktura

Jedan od važnijih preduslova ukupnog razvoja je poboljšanje saobraćajne pristupačnosti i infrastrukturne opremljenosti prostora. Izgradnja deonice državnog puta I reda tzv. „Dunavske magistrale”, završetak opremanja i uređenja deonice plovno-nautičkog koridora Dunav, otvaranje novih graničnih prelaza, energetske i telekomunikacione infrastrukture, predstavljaće bitan faktor većeg otvaranja i integrisanosti područja prostornog plana sa okruženjem. Realizacija poprečnih deonica DP I i II reda, ka koridoru autoputa E-75, doprineće boljem povezivanju regiona sa ostalim delom zemlje. Takođe, izgradnja ovakvih pravaca saobraćajne infrastrukture doprineće unapređenju tranzitnih i posredničkih veza između panevropskih infrastrukturnih Koridora X na zapadu i Timočke krajine i Koridora IV na istoku, unapređenju prostorno-funkcionalnog položaja i povećanju konkurentnosti, a time i ostvarenju ukupne strategije razvoja Republike Srbije, naročito u pogledu smanjenja negativnih tendencija u demografskim kretanjima i bržeg razvoja regionalnih centara i manjih gradova i naselja kao i prigraničnih područja. Sa stanovišta ciljeva unutrašnje integracije, važno je poboljšanje mreže puteva regionalnog i lokalnog – opštinskog značaja ka nedovoljno aktiviranim delovima (posebno na području Homoljskih planina i prigraničnim područjima) i povezivanje te mreže sa uzdužnim i poprečnim magistralnim koridorima, odnosno sa autoputem. Razvoj železničke infrastrukture u granicama predmetnog RPPPBO se planira revitalizacijom, rekonstrukcijom, izgradnjom i modernizacijom (elektrifikacija, savremena signalno-sigurnosna (SS), telekomunikaciona (TK) i druga oprema). Koridor VII je, sa aspekta razvoja vodnog saobraćaja, posebno važan za plansko područje i razvoj ovog vida saobraćaja (prvenstveno na Dunavu, Velikoj Moravi i Mlavi) i predstavlja jedan od prioriteta u pogledu izgradnje i uređenja kapaciteta za putnički i teretni saobraćaj. Ostali vidovi saobraćaja (vazdušni, biciklistički) koristiće ukupnom turističkom razvoju područja.

Razvoj energetske infrastrukture je u direktnoj vezi sa korišćenjem uglja, u prvom redu i izgradnjom elektroenergetskih objekata i vodova, ali i gasovoda prema planovima nadležnih institucija i utvrđenim državnim planovima i strategijama.

Korišćenje voda za snabdevanje vodom stanovništva i privrede je planirano iz rezervi podzemnih voda ali i površinskih tokova, uz pomoć hidroakumulacija višenamenskog tipa (za vodosnabdevanje, proizvodnju električne energije, zaustavljanje poplavnih talasa). Zaštita voda sprovodiće se izgradnjom objekata i mreža kanalizacione infrastrukture i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prioritet u izgradnji kanalizacionih sistema imaće naselja u zoni visokih podzemnih voda gde ne postoje povoljni prirodni uslovi ni za evakuaciju atomsferskih padavina. Neophodno je da svaka privredna zona ima zasebno izgrađene kanalizacione sisteme i postrojenja za prečišćavanje otpadnih i korišćenih voda. Za potrebe melioracija tla i voda planirano je očuvanje postojećih lokalnih izvora i bunara po selima; revitalizacija zapuštenih manjih vodotokova i kanala, kao i njihovo uređivanje za odvođenje atmosferskih voda; definisanje i čuvanje koridora za magistralne trase vodovoda, budućih kanalizacionih kolektora i rezervisanje lokacija za planirana PPOV; održavanje postojećih vodoregulacija, linijskih sistema i objekata odbrane od velikih spoljašnjih i unutrašnjih voda; nastavljanje uređenja korita i obala pomenutih i drugih vodotokova, sa ciljem da se u celini urede i tako stvore povoljni uslovi za ravoj poljoprivrede, šumarstva, naselja i funkcionisanja infrastrukture; nastavljanje aktivnosti na izgradnji malih brana (akumulacija) u cilju potpunije zaštite prostora od erozije i plavljenja zemljišta i potpunijeg korišćenja vodnih potencijala za potrebe vodosnabdevanja domaćinstava i industrije, razvoja turizma i rekreacije i korišćenje hidroenergetskih resursa. Jedan deo navedenih aktivnosti su poslovi koji imaju za cilj, pre svega, zaštitu poljoprivrednih, naseljskih, infrastrukturnih i drugih površina od plavljenja, a zatim i od erozije zemljišta (uključujući i kliženje terena). Druga grupa poslova ima za cilj, pre svega, smirivanje bujica, a zatim i korišćenje hidropotencijala za potrebe vodosnabdevanja, navodnjavanja, proizvodnje električne energije i razvoja rekreacije i turizma. Izgradnja malih brana (akumulacija) planira se, praktično, u okviru svih opština, jer za to postoje potrebni prirodni i stvoreni uslovi.

Komunalno opremanje područja prvenstveno se odnosi na urgentnu sanaciju postojećih gradskih deponija i minimiziranje štetnih uticaja u budućem periodu, putem korišćenja i primene svih savremenih dostignuća i iskustava u oblasti sanacije i remedijacije. Nakon izgradnje regionalne deponije predviđa se zatvaranje svih gradskih deponija i njihova remedijacija i sanacija u skladu sa projektima sanacije i remedijacije postojećih gradskih deponija. Ostali komunalni objekti u naseljima (groblja i pijace), su u nadležnosti lokalnih samouprava i lociraju se i uređuju, grade i opremaju u skladu sa propisima.

Prekogranična i međunarodna saradnja

Podunavski i Braničevski upravni okrug imaju skromnu prekograničnu i međunarodnu saradnju sa susednim državama, pa je njeno intenziviranje u cilju osnaživanja perifernih i slabo razvijenih delova, očuvanja prirodnih resursa i održivog razvoja, izgradnje zajedničkih infrastrukturnih sistema, jačanja partnerstva na nivou lokalnih vlasti, kao i zajedničkog nastupa kod EU i drugih relevantnih međunarodnih asocijacija za realizaciju razvojnih programa, privredne i druge saradnje, strateški prioritet.

Ciljevi prostornog razvoja definisani RPPPBO

Razvojem i uređenjem prostora područja Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga u skladu sa RPPPBO postići će se sledeći opšti razvojni ciljevi:

odgovorno upravljanje razvojem, uređenjem i zaštitom prostora u skladu sa realnim potencijalima i ograničenjima prirodnih i stvorenih vrednosti i dugoročnim potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine;

uravnotežen razvoj na intraregionalnom i interregionalnom nivou, podsticanje razvoja (poljoprivrede, turizma, energetike, rudarstva i infrastrukture), uređenje plovno-nautičkog koridora Dunava, kao i povećanje dostupnosti planinskih i perifernih područja;

unapređenje kvaliteta života i stvaranje uslova za demografsku obnovu, zadržavanje i podsticanje naseljavanja i povratka stanovništva, posebno u ruralne predele i centre, investiranjem u izgradnju, obnavljanjem i održavanjem infrastrukture, javnih službi i usluga, očuvanjem i unapređenjem prirodnog i kulturnog nasleđa, razvojem ekonomski isplativih i statusno privlačnih aktivnosti.

Navedeni opšti razvojni ciljevi ostvariće se:

konkurisanjem regiona i opština za korišćenje evropskih fondova ili republičkih sredstva za podsticanje razvoja najnerazvijenijih lokalnih zajednica (kao što su izgradnja regionalne i lokalne infrastrukture, profitabilnih privrednih pogona, uređenje površina za potrebe rudarsko-industrijskih kompleksa, turističkih područja i privrednih zona, stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja i dr);

sprečavanjem degradacije prirodnih resursa i dobara i neracionalnog korišćenja prostora (posebno priobalja Dunava), zaštitom vazduha, rekultivacijom i revitalizacijom zemljišta u zonama eksploatacije (posebno u Kostolcu) i zaštitom poljoprivrednog i šumskog zemljišta od neplanske izgradnje u rubnim zonama gradova i većih urbanih naselja;

ravnomernijim regionalnim razvojem i razmeštajem stanovništva, privrednih i drugih aktivnosti, što zahteva: a) podsticanje disperzije manjih i srednjih prerađivačkih kapaciteta, zasnovanih pretežno na sirovinskoj bazi područja, gde god to resursi, tehnologije i lokacije dozvoljavaju; b) jačanje regionalnih funkcija Smedereva i Požarevca i decentralizacija ostalih funkcija u subopštinske i opštinske centre i centre zajednice naselja; v) koncentraciju polova razvoja, u okviru industrijskih kompleksa i privrednih zona, marketinga i informatičkih službi u regionalnim i opštinskim centrima, odnosno razvoj programa i projekata čistih tehnologija (u oblasti energetike, prerađivačke industrije, turizma, poljoprivrede, zanatstva i dr) pretežno na seoskom području, vodeći se principima tehnološke povezanosti, ekonomske opravdanosti i ekološke podobnosti; g) razvoj prostorno funkcionalnih uticaja između regionalnih, subopštinskih i opštinskih centara, kao regionalnog funkcionalno-urbanog sistema preko koga se ostvaruju veze sa beogradskim metropolitenom, Timočkom krajinom, Rumunijom i šire.

ublažavanjem depopulacije i poboljšanjem starosne strukture stanovništva merama ekonomske, socijalne i drugih politika i realizacijom rešenja prostornog plana kojima se utiče na brži ekonomski prosperitet i razvoj sela; jačanjem ekonomske pozicije poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača, razvojem infrastrukturnog i podizanjem komunalnog i javnog standarda u naseljima;

tržišnim uslovima privređivanja, podrškom preduzetništvu, integraciji i prilagođavanju proizvodnih programa zahtevima tržišta.

Pregled postojećih i predviđenih prostornih planova, generalnih urbanističkih planova i planova generalne regulacije na području RPPPBO

U Tabeli I-2 predstavljeno je i analizirano stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na području Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga za potrebe izrade Programa implementacije RPPPBO.

Tabela I-2: Stanje planske dokumentacije na području RPPPBO

PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMENE

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Viminacijum („Službeni glasnik RS”, broj 14/15);

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E 80 – Dunav (Panevropski koridor VII) , („Službeni glasnik RS”, broj 14/15);

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene prirodnog dobra Beljanica-Kučaj („Službeni glasnik RS”, broj 98/14);

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena („Službeni glasnik RS”, broj 1/13);

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 98/13);

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor-Novi Sad-Pančevo-Beograd-Smederevo-Jagodina-Niš) („Službeni glasnik RS”, broj 19/11);

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš („Službeni glasnik RS”, br. 69/03 i 121/14).

PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMENE ČIJA JE IZRADA PREDVIĐENA RPPPBO

Prostorni plan područja posebne namene slivnog područja vodoakumulacije „Gornjak”;

Prostorni plan područja posebne namene slivnog područja vodoakumulacije „Kučevo”.

PROSTORNI PLANOVI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Prostorni plan Grada Smedereva;

Prostorni plan Grada Požarevca;

Prostorni plan opštine Smederevska Palanka;

Prostorni plan opštine Velika Plana;

Prostorni plan opštine Veliko Gradište;

Prostorni plan opštine Golubac;

Prostorni plan opštine Žabari;

Prostorni plan opštine Žagubica;

Prostorni plan opštine Kučevo;

Prostorni plan opštine Malo Crniće;

Prostorni plan opštine Petrovac na Mlavi.

URBANISTIČKI PLANOVI (USVOJENI ILI U FAZAMA IZRADE)

Grad Smederevo

GP „Smederevo 2020”;

PDR dela industrijska zone-sektor jug I faza plana – podcelina B2 u Smederevu;

PDR dela industrijske zone „M-24” – mala i srednja preduzeća;

PDR dela industrijske zone i industrijskog parka u Smederevu;

PDR zone „Dunavska obala u Smederevu -Veslački klub- Marina”;

PDR Vinogradi – Novi grad u Smederevu;

PDR za izgradnju pruge, od postojeće pruge Smederevo – Mala Krsna, do industrijske luke USSS.

Opština Smederevska Palanka

GP „Smederevska Palanka 2010”;

Izmena i dopuna generalnog plana Smederevska Palanka 2010;

PDR dela banjskog područja „Šuma Mikulja” u Smederevskoj Palanci;

PDR banje ,,Palanački Kiseljak” u Smederevskoj Palanci;

Regulacioni plan „Radna zona” u Smederevskoj Palanci;

UP „Gradski park sa sportsko rekreativnim centrom u Smederevskoj Palanci”;

GP mreže infrastrukture za dalekovod 110 kV Smederevo 3 – Smederevska Palanka 1 sa elementima regulacionog plana.

Opština Velika Plana

PGR naselja Velika Plana

Grad Požarevac

GP Požarevca;

GUP Kostolca;

PDR zaštite Maljurevca i Bradarca od velikih voda sa sliva starog korita reke Mlave;

Regulacioni plan „Rasadnik” -sever.

Opština Veliko Gradište

PGR naselja Veliko Gradište;

PDR nove saobraćajnice između ulica Boška Vrebalova (Požarevački put) i Voje Bogdanovića u naselju Veliko Gradište;

PDR „Mali Rasadnik”;

PDR „Vetroelektrana Ram”;

PDR „Vetroelektrana Dunav 1 i Dunav 2” na teritoriji opštine Veliko Gradište;

PDR područja vetroelektrane „KRIVAČA” na teritoriji opštine Veliko Gradište;

PDR koridora dalekovoda 110 kV između TS „Bela Crkva” i TS „Veliko Gradište”;

PDR „Turističkog naselja Beli Bagrem”;

PDR „Priobalje u Velikom Gradištu”;

PDR „Područje Lederata”;

PDR „Područja tvrđave Ram”;

PDR „Dela naselja Kalinovac”.

Opština Golubac

GUP Golubac

Opština Žabari

PGR „Žabari 2025”;

PGR za naselje Oreovica;

PGR za naselje Simićevo;

PGR za naselje Aleksandrovac;

PGR za naselje Vlaški Do.

Opština Žagubica

PGR „Žagubica”;

UP za izgradnju sportskog kompleksa „Izvor” u Žagubici;

UP „Tisnica”.

Opština Kučevo

Regulacioni plan „Kolonija”.

Opština Malo Crniće

PGR naselja Malo Crniće;

PDR industrijske zone „Salakovac”.

Opština Petrovac na Mlavi

GUP Petrovca na Mlavi;

UP novog groblja „Svine”.

NAPOMENA: Za tačnost podataka odgovorne su nadležne gradske i opštinske službe

Saradnja sa Regionalnim razvojnim agencijama (RRA) na području RPP

Na teritoriji obuhvaćenom planom osnovana je Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje (RRA), sa sedištem u gradu Požarevcu i nadležna je za oba upravna okruga (ogranak- kancelarija u Smederevu), a perspektivno može postati oslonac praćenja procesa implementacije PPPBO. Podaci dobijeni od RRA su veoma doprineli jasnijem definisanju aktivnosti i projekata za realizaciju pojedinih strateških prioriteta.

Projekti od značaja za regionalni prostorni razvoj koji se sufinansiraju iz fondova EU i veza sa strateškim prioritetima evropskih integracija

U Tabeli I-3 predstavljene su tematske oblasti u okviru kojih je za planska rešenja i strateške prioritete iz RPPPBO moguća implementacija projektima koji se sufinansiraju iz fondova EU i/ili drugih međunarodnih fondova, a na osnovu definisanih Nacionalnih prioriteta za međunarodnu pomoć (NAD) za period 2014-2017. godine sa projekcijama do 2020. godine (2013.).

Tabela I-3: Strateški prioriteti RPPPBO koji su usklađeni sa tematskim oblastima NAD

Plansko rešenje RPPPBO

Prioriteti i mere (NAD)

Tematska oblast (NAD)

Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata;

Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata;

Priprema i početak korišćenja OIE.

1. Unapređenje strateškog, institucionalnog i zakonodavnog okvira kako bi se osigurao održivi razvoj energetskog sektora;

2. Obezbeđivanje pouzdanog, kvalitetnog i efikasnog lanca snabdevanja energijom;

3. Ublažavanje negativnog uticaja energetskog sektora na životnu sredinu putem smanjenja zagađenja, aktivnosti remedijacijom zemljišta i pripremnih aktivnosti usmerenih na pospešivanje buduće održive proizvodnje energije.

B5. Energetika

Dosledna primena propisa iz zaštite prirode, zaštite životne sredine i ostalih sektorski bliskih oblasti (poljoprivrede, šumarstva, rudarstva i energetike i dr);

Unapređenje kvaliteta životne sredine (zaustavljanje dalje degradacije, preventivna zaštita od svih planiranih aktivnosti koje mogu ugroziti postojeći kvalitet prirodne i životne sredine, uz sanaciju i revitalizaciju ugroženih područja);

Održivo i racionalno korišćenje prirodnih resursa;

Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta;

Unapređenje zaštite od prirodnih nepogoda;

Integralno upravljanje prirodnim uslovima kao faktorom nastanka prirodnih hazarda.

1. Izrada i jačanje strateških, regulatornih, finansijskih i mehanizama za praćenje kako bi se osigurao održivi razvoj, uključujući podizanje nivoa svesti u pogledu pitanja životne sredine;

2. Podrška prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove, ublažavanju posledica i sprečavanju rizika;

3. Osiguranje održivosti životne sredine putem valjanog upravljanja prirodnim resursima i smanjenjem zagađenja.

B6. Zaštita životne sredine

Iskorišćavanje prednosti geografskog položaja područja (razvojni multimodalni Koridor X i saobraćajni Koridor VII) putem realizacije i unapređenja funkcionalne infrastrukture;

Povećanje saobraćajne dostupnosti područja;

Unapređenje železničkog saobraćaja i infrastrukture;

Modernizacija (rehabilitacija, rekonstrukcija, standardizacija i modernizacija tehničkih elemenata i signalizacije) mreže državnih puteva I i II reda i lokalnih puteva;

Unapređenje i razvoj vazdušnog saobraćaja;

Razvoj rečnog saobraćaja na Dunavu;

Optimalno povezivanje naselja na području međusobno, kao i njihovo funkcionalno povezivanje sa centrima upravnih okruga.

1. Povećanje delotvornosti saobraćajnog sistema jačanjem strateškog i institucionalnog okvira, kapaciteta za upravljanje i mehanizama za sprovođenje;

2. Unapređenje kapaciteta i kvaliteta saobraćajne infrastrukture i usluga u okviru panevropskih saobraćajnih koridora i osnovne regionalne saobraćajne mreže Jugoistočne Evrope;

3. Promovisanje održivog gradskog i prigradskog saobraćaja.

B7. Saobraćaj

Angažovanja nezaposlene radne snage;

Povećanje dostupnosti, kvaliteta i kapaciteta objekata obrazovanja, socijalne i primarne zdravstvene zaštite;

Definisanje neophodnih obrazovnih profila za lokalnu privredu i obrazovanje takvih kadrova;

Unapređenje objekata kvaliteta usluga javnih službi i uslužnog sektora.

1. Jačanje uspostavljanja efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta u oblasti zapošljavanja;

2. Izgradnja društva zasnovanog na znanju putem osnaživanja formalnog i neformalnog obrazovanja;

3. Povećanje delotvornosti i pravednosti sistema socijalne zaštite;

4. Poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva osnaživanjem pristupačnosti, dostupnosti, ekonomičnosti i efikasnosti usluga zdravstvene zaštite.

B8. Ljudski resursi i društveni razvoj

Očuvanje, zaštitu i harmonično povezivanje lokalnih (agroekoloških, ekonomskih, socio–kulturnih i predeonih) vrednosti poljoprivrednog zemljišta, uz uvažavanje i negovanje njihove heterogenosti i ograničavanje korišćenja u nepoljoprivredne svrhe;

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje kao savremene, konkurentne i tržišno orijentisane aktivnosti, sposobne da obezbedi prehrambenu sigurnost stanovništva s jedne strane, i poboljša materijalni i socijalni položaj poljoprivrednika, s druge strane;

Očuvanje i transformacija ruralnih naselja i područja.

1. Povećanje konkurentnosti sektora poljoprivrednog poslovanja i stvaranja uslova za održivi rast prihoda poljoprivrednika (uz poziv na IPARD osu 1);

2. Unapređenje kvaliteta života ruralnog stanovništva i atraktivnosti ruralnih područja (uz poziv na IPARD ose 2 i 3);

3. Jačanje administrativnih kapaciteta za usklađivanje poljoprivredne politike (ZPP stub 1) i politike ruralnog razvoja (IPARD i ZPP stub 2) i institucija sa pravnim tekovinama EU (uz poziv na izgradnju administrativnih kapaciteta);

4. Unapređenje standarda i sistema bezbednosti hrane, zdravlje bilja, zdravlje i dobrobit životinja (uz poziv na usklađivanje sa pravnim tekovinama EU).

B9. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Razvijanje i podsticanje modela prilagođenih osobenostima i potrebama lokalnih zajednica;

Uvođenje novih mehanizama i organizacionih formi kulturne politike i stvaranje koherentnog sistema koji će uravnotežiti privatne i javne inicijative i omogućiti intersektorsku saradnju;

Umrežavanje specifičnih oblika kulturne ponude na nivou upravnog okruga.

1. Razvoj sistema koji omogućava primenu standarda EU u kulturi i podstiče kulturnu raznolikost na teritoriji Republike Srbije

B10. Kultura

U skladu sa prioritetima NAD koji su utvrđeni za podruje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga i prikazani u Tabeli I-3 i u Tabeli I-4, navedeni su primeri projekata iz Jedinstvenog pregleda infrastrukturnih projekata (Single Project Pipeline) (od 8. marta 2016. godine) područja za predmetne upravne okruge.

Tabela I-4: Jedinstveni pregled infrastrukturnih projekata (Single Project Pipeline)

Naziv projekta iz Jedinstvenog pregleda infrastrukturnih projekata

Procenjena vrednost projekta

(u dinarima)

Potprojekti u sektoru vodoprivrede

PPOV u Požarevcu

1.480.320.000,00

Projekti u sektoru energetike

Gasna interkonekcija Republike Srbije i Rumunije

308.400.000,00

Projekat obnovljivih izvora energije – Vetro i solarni park u Kostolcu

12.952.800.000,00

Smanjenje emisije SO2 u bloku A2 TE Kostolac A

493.440.000,00

Smanjenje emisije NOx u bloku A2 TE Kostolac A

1.850.400.000,00

Smanjenje emisije NOx u bloku B2 TE Kostolac B

2.097.120.000,00

Smanjenje emisije SO2 i NOx u bloku A1 TE Kostolac A

3.330.720.000,00

Izgradnja PPOV u TE Kostolac A

2.220.480.000,00

Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata u gradu Smederevu (115 objekata)

5.674.560.000,00

Izgradnja objekata za skladištenje otpada i opasnog otpada objekta sa pratećom infrastrukturom za TE Kostolac A i B

3.330.720.000,00

Projekti u sektoru saobraćaja

Modernizacija i rekonstrukcija dvokolosečne železničke pruge Resnik – Klenje – Mali Požarevac (– Velika Plana), (Koridor X)

45.396.480.000,00

Nova luka i slobodna zona u Beogradu

42.312.480.000,00

Modernizacija i rekonstrukcija železničke pruge Velika Plana – Stalać (Koridor X)

26.152.320.000,00

Projekti u sektoru konkurentnosti

Razvoj vizitorskog centra Felix Romuliana

449.030.400,00

Uređenje industrijske zone Kučevo

579.792.000,00

Radna zona Radoševac, Golubac

493.440.000,00

Izgradnja kanalizacije u industrijskoj zoni u Smederevu – zona industrijskog parka

226.982.400,00

Potprojekti u sektoru upravljanja rizicima od poplava

Zaštićeno područje „Smederevo – Godominsko polje: Dunav i pritoke”: Zaštita od poplava u Smederevu – Smederevska tvrđava – kulturno dobra od izuzetnog značaja i industrijskoj zoni „Smederevo – Godominsko polje ”

1.850.400.000,00

Zaštićeno područje „Smederevska Palanka – Topola – Aranđelovac: Jasenica, Kubrušnica i pritoke”: Rekonstrukcija postojećih objekata za zaštitu od poplava reka Jasenica i Kubrušnica u ugroženom području naselja i izgradnje novih objekata za zaštitu od poplava uzvodno od reka Jasenice i Kubrušnice

1.079.400.000,00

II. O PROGRAMU IMPLEMENTACIJE

Faze i učesnici izrade Programa implementacije RPPPBO

Program implementacije RPPPBO urađen je u skladu sa metodološko-tehničkim uputstvom MGSI, primenom odredaba Zakona i podzakonskih akata koji upućuju na aktivnu saradnju sa svim akterima (nadležni organi, organizacije i institucije) od kojih zavisi priprema i ostvarenje planskih rešenja i strateških prioriteta u periodu do 2020. godine.

Izrada Programa implementacije RPPPBO odvijala se po sledećim fazama:

I faza – Identifikacija i komunikacija sa akterima i mogućim izvorima finansiranja u implementaciji strateških prioriteta radi dobijanja relevantnih podataka sa nacionalnog i lokalnog nivoa (ministarstva, institucije, ustanove sa specijalnim nadležnostima, razvojna agencija, lokalne samouprave i dr)

II faza – Provera preliminarne liste aktivnosti i projekata, institucionalno-organizacionih i finansijskih aranžmana za njihovu realizaciju i izrada matrica evaluacije.

III faza – Izrada Nacrta programa implementacije.

Koordinaciju faza i aktera u pripremi i sprovođenju Programa implementacije RPPPBO obavljao je nosilac izrade, odnosno MGSI.

Analitičke kartice u tabelarnom obliku sa listama strateških prioriteta, u skladu sa tematskom oblašću na koju se odnosi prioritet, dostavljene su relevantnim akterima u pripremi i ostvarivanju Programa implementacije RPPPBO. U Tabeli II-1. naznačeno je od kojih aktera su dobijene popunjene analitičke kartice.

Tabela II – 1. Pregled učešća aktera u pripremi Programa implementacije RPPPBO

AKTERI

prema vrsti nadležnosti

NIVO UPRAVLJANJA I NAZIV AKTERA

DOSTAVLJENA POPUNJENA KARTICA

MINISTARSTVA I REPUBLIČKE INSTITUCIJE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

+

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

+

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo kulture i informisanja

+

Ministarstvo omladine i sporta

+

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

+

Ministarstvo privrede

+

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

+

Ministarstvo rudarstva i energetike

+

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

+

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije

+

Republička direkcija za vode

+

Republički geodetski zavod

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd

+

Republički zavod za statistiku

+

Republički seizmološki zavod

+

Republički hidrometeorološki zavod

+

Agencija za zaštitu životne sredine

+

Zavod za zaštitu prirode Srbije

+

Kancelarija za evropske integracije

+

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (bivša Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja)

JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd

+

Lovački savez Srbije

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”

VPC „Morava”

VPC „Sava-Dunav”

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” – Radna jedinica „Smederevo”

+

Privredna komora Srbije

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Fond za razvoj Republike Srbije

+

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

+

Nacionalna služba za zapošljavanje/Direkcija Beograd

Razvojna agencija Srbije (bivša Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije)

+

Javno preduzeće „PUTEVI SRBIJE”

+

Direkcija za vodne puteve „Plovput”

+

„Koridori Srbije” d.o.o.

+

„Infrastruktura železnice Srbije” a.d.

+

JP „Elektromreža Srbije”

+

JP „Elektroprivreda Srbije”

+

„EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd

JP „SRBIJAGAS” Novi Sad

+

NIS a.d. Novi Sad

+

JP „Transnafta”

+

TELEKOM SRBIJA a. d.

+

JP „Emisiona tehnika i veze”

+

JP „ Pošta Srbije”

+

VIP mobile d.o.o.

+

TELENOR DOO BEOGRAD

+

ORION TELEKOM DOO BEOGRAD

+

SBB – Srpske kablovske mreže

+

Biciklistički Savez Srbije

+

Agencija za energetiku Republike Srbije

+

Agencija za upravljanje lukama

+

JP „Skijališta Srbije”

+

Turistička organizacija Srbije

+

REGIONALNE INSTITUCIJE

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Požarevac

+

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Smederevo

+

Regionalna privredna komora Požarevac

+

Regionalna privredna komora Požarevac – Kancelarija u Smederevu

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Smederevo

Nacionalna služba za zapošljavanje – Velika Plana

Nacionalna služba za zapošljavanje – Smederevska Palanka

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Požarevac

+

Nacionalna služba za zapošljavanje – Petrovac

Nacionalna služba za zapošljavanje – Žagubica

Nacionalna služba za zapošljavanje – Veliko Gradište

Nacionalna služba za zapošljavanje – Golubac

Nacionalna služba za zapošljavanje – Kučevo

Nacionalna služba za zapošljavanje – Kostolac

Zavod za javno zdravlje Požarevac

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

+

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje d.o.o.

+

Agencija za regionalni ekonomski razvoj Podunavskog okruga

UPRAVNI OKRUZI

PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

+

BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

+

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Grad Smederevo

+

Opština Smederevska Palanka

+

Opština Velika Plana

+

Grad Požarevac

+

Opština Kostolac

Opština Veliko Gradište

+

Opština Golubac

+

Opština Malo Crniće

+

Opština Žabari

+

Opština Petrovac na Mlavi

+

Opština Kučevo

+

Opština Žagubica

+

LOKALNA PREDUZEĆA

Direkcija za izgradnju Smederevo

+

UDRUŽENJA GRAĐANA

Jugocikling kampanja

+

Metodologija izrade programa implementacije – osvrt na prioritetna planska rešenja, pokazatelje prostornog razvoja i informacioni sistem za praćenje i ocenjivanje realizacije RPPPBO

Program implementacije RPPPBO definiše pokazatelje od značaja za održivi prostorni razvoj ovog dela Republike Srbije. RPPPBO pruža jasne ciljeve, smernice i planska rešenja održivog razvoja sa istaknutim strateškim prioritetima za period do 2020. godine. Strateški prioriteti su u ovom planu definisani za realizaciju u dve faze: od 2011. do 2015. godine i od 2016. do 2020. godine, u skladu sa osnovnim rešenjima Prostornog plana Srbije od 2010. do 2020. godine. Praćenje realizacije strateških prioriteta vrši se pomoću pokazatelja održivog prostornog razvoja ovog područja, odnosno temeljnih merila prostornog razvoja.

Pokazatelji za praćenje odvijanja procesa ka ciljevima održivog razvoja Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga, kao osnovni deo ovog programa, treba da posluže akterima razvoja na lokalnom i regionalnom nivou, a posebno donosiocima odluka na svim nivoima, od državnog do lokalnog. Pored ekonomskih pokazatelja ovaj program sadrži i pokazatelje socijalnog, ekološkog i institucionalnog razvoja.

U Programu implementacije RPPPBO strateški prioriteti koji se razrađuju prikazani su u okviru tabela i na grafičkim prilozima koji su sastavni deo ovog programa. Ostali strateški prioriteti navedeni su u posebnom poglavlju prema različitim razlozima zbog kojih se ne razrađuju. Za izbor strateških prioriteta koji se razrađuju korišćen je metodološki pristup i kriterijumi koji su definisani i primenjeni na izradi Programa implementacije PPRS. Postupak odabira, preispitivanja i preciziranja prioriteta posebno je obrađen sa stanovišta njihove opravdanosti i realnih mogućnosti za njihovo ostvarivanje, koliko je to bilo sagledivo u trenutku izrade Programa implementacije RPPPBO. Za svaki prioritet koji se detaljno razrađuje inicirana je i ostvarena uspešna saradnja sa većinom nadležnih organa i organizacija na republičkom nivou upravljanja, malobrojnih organizacija na regionalnom/okružnom nivou i na nivou jedinica lokalne samouprave.

Strateške prioritete ovaj program razrađuje na četiri načina:

one koji su u skladu sa Prostornim planom i još uvek aktuelni (opremljeni mehanizmima implementacije i jasno programirani);

one koji su u skladu sa Prostornim planom ali više nisu aktuelni ili one koji su realizovani ili koji nemaju precizno definisane sve elemente programiranja, tj. izvođenja;

one koji su se pojavili nakon usvajanja Plana, ne mogu u njega da se uklope, te zahtevaju izmenu i dopunu Plana ili čak izradu novog.

one koji imaju lokalni karakter i čija realizacija nema uticaja na čitav region već samo na opštinu/grad ili njenu neposrednu okolinu.

Tabela II-2: Struktura razrade strateških prioriteta utvrđenih RPPPBO

Tematska oblast:

Plansko rešenje:

Red.br.

Strateški prioriteti

(SP)

Aktivnosti / projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

2

3

4

5

6

Prioritet utvrđen RPPPBO

Strateški prioriteti (SP)

Navedeni su strateški prioriteti iz RPPPPB, pod rednim brojem za svako pojedinačno plansko rešenje po tematskim oblastima, koji su definisani u glavi V. „IMPLEMENTACIJA PLANA”, odeljak 3. „Prioritetni i strateško-razvojni projekti prve etape sprovođenja Prostornog plana” RPPPBO. Na ovaj način olakšano je praćenje razrade i ostvarivanja strateških prioriteta utvrđenih RPPPBO. U Program implementacije RPPPBO uvršteni su i novi strateški prioriteti po tematskim oblastima, koje su predložili relevantni akteri na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou upravljanja.

Aktivnosti i projekti za realizaciju strateških prioriteta (A/P)

Aktivnosti za realizaciju prioriteta podrazumevaju: upravne i organizacione aspekte i planske aktivnosti (na pripremi i donošenju prostornih, urbanističkih i sektorskih planova i programa), na realizaciji prioriteta sadržanih u nadležnostima i programima resornih ministarstava, republičkih i regionalnih agencija, republičkih javnih preduzeća, javnih ustanova i privrednih društava, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave (uprave, javna preduzeća i javne ustanove).

Navedeni su svi projekti koji su dobijeni od nadležnih organa, organizacija i asocijacija, čija je realizacija predviđena da započne ili da se obavi u vremenskom horizontu Programa implementacije RPPPBO, do 2020. godine.

Kategorizacija aktivnosti odnosno projekata za realizaciju strateških prioriteta izvršena je prema učesnicima na njihovoj realizaciji.

Učesnici u realizaciji aktivnosti i projekata

Navedeni su svi akteri za koje je prepoznato da imaju direktnu ili indirektnu ulogu u realizaciji strateških prioriteta. U njih se ubrajaju: organi i organizacije na republičkom nivou upravljanja (ministarstva, agencije, javna preduzeća, zavodi i dr), organizacije na regionalnom nivou (akreditovane razvojne agencije, zavodi, privredne komore, asocijacije i dr) i organi i organizacije na lokalnom nivou upravljanja (skupštine i uprave jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, asocijacije i dr). Pored ovih učesnika, naznačene su i druge nacionalne i međunarodne institucije, nevladine organizacije i zainteresovani investitori koji učestvuju ili su potencijalni učesnici u realizaciji strateških prioriteta.

Odgovornosti i partneri za realizaciju aktivnosti i projekata

Odgovornost za realizaciju navedenih aktivnosti i projekata nosi organ ili organizacija na republičkom ili lokalnom nivou upravljanja, koja prati realizaciju strateškog prioriteta po fazama (ukoliko ih ima) i o tome priprema godišnji izveštaj koji će se ugrađivati u godišnji izveštaj o ostvarivanju RPPPBO. U glavi V. Programa implementacije RPPPBO predloženi su modaliteti institucionalne koordinacije i praćenja pripreme i ostvarivanja navedenih aktivnosti i projekata koji su u nadležnosti lokalnog nivoa upravljanja.

Izvori finansiranja i orijentacioni iznosi

Izvori sredstava za finansiranje projekata jesu javna sredstva (budžet Republike Srbije, budžeti jedinica lokalne samouprave i ostali javni izvori finansiranja, kao što su fondovi, krediti, grantovi i dr) i sredstva opredeljena iz drugih potencijalnih izvora, kao što su evropski fondovi, međunarodni grantovi, donacije, privatni i međunarodni fondovi.

Sredstva neophodna za ostvarivanje započetih, predviđenih ili predloženih aktivnosti i projekata neophodnih za realizaciju strateškog prioriteta data su u orijentacionim iznosima u dinarima odnosno u dinarskoj protivvrednosti (prema kursnoj listi za zvanični srednji kurs dinara na dan 1. marta 2016. godine). Finansijska sredstva su za većinu prioriteta definisana u trenutku izrade ovog programa i treba ih prihvatiti uslovno, odnosno realna finansijska sredstva će se definisati u trenutku realizacije projekata u skladu sa realnim mogućnostima izvora finansiranja. U pojedinim slučajevima, za određene aktivnosti i projekte nisu se mogli dati ni orijentacioni iznosi, već će se utvrditi u kasnijim fazama realizacije projekta i u procesu inoviranja ovog programa.

Rokovi realizacije aktivnosti i projekata (faza P)

Za navedene aktivnosti i projekte utvrđeni su rokovi njihove realizacije ili planiranih faza realizacije. Veliki broj aktivnosti imaju kontinualni karakter i ne ograničavaju se na vremenski horizont Programa implementacije RPPPBO. Pojedine aktivnosti u RPPPBO date su načelno, a njihova detaljnija razrada očekuje se kroz planove nižeg reda ili PPPPN.

Proces praćenja, izveštavanja i inoviranja programa implementacije RPPPBO

Imajući u vidu neujednačenost u nivou razrađenosti strateških prioriteta, mogućnost da će u toku realizacije Programa implementacije RPPPBO dolaziti do adaptacija, modifikacija i novih inicijativa, postoji mogućnost da pojedini nedovoljno razrađeni strateški prioriteti pređu u kategoriju detaljno razrađenih prioriteta. Ovaj dokument zato predstavlja deo kontinuiranog procesa planiranja, programiranja i implementacije planskog prostornog razvoja područja Podunavsko-Braničevskog upravnog okruga. Kao deo tog procesa, izmene izmene i dopune ili inoviranje RPPPBO, predlagaće se na osnovu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju RPPPBO i Programa implementacije RPPPBO. S obzirom na to da je ovaj program operativni dokument za implementaciju RPPPBO, može se očekivati da se inovira zajedno sa podnošenjem izveštaja. Ovo će omogućiti:

svim akterima u prostoru, da inoviraju i dopune svoje predloge za detaljnu razradu strateških prioriteta;

usklađivanje ovog programa i izrade ostalih sektorskih strategija, planova i programa na ovom području ili onih na širem planskom području.

Monitoring i njegovo dobro uspostavljanje predstavlja sastavni deo i osnov uspešne implementacije. U periodu važenja ovog programa implementacije predviđena je izrada godišnjih izveštaja o stanju u prostoru u kojima treba da se prate: napredovanje u realizaciji strateških prioriteta, promene u vrednostima pokazatelja prostornog razvoja i realno ocenjivanje stanja razvoja prostora putem merenja vrednosti definisanih pokazatelja u utvrđenim vremenskim intervalima. Iz tog razloga se u glavi V. Programa implementacije RPPPBO preporučuje organizacija monitoringa, kao postupka kojim se obezbeđuje stalna sprega između dobijanja informacija i njihove interpretacije, a da se tokom implementacije usredsređuje na praćenje i ocenu promena prioriteta.

Programom implementacije utvrđuju se pokazatelji za praćenje promene stanja u prostoru, tako da Program implementacije RPPPBO predviđa izgradnju i korišćenje GIS – orijentisanog informacionog sistema, što je neophodan uslov za kvalitetan monitoring i upravljanje implementacijom prostornog razvoja.

Pored pokazatelja za praćenje promena u stanju u prostoru definisanih u glavi IV. „Propozicije, planska rešenja i mere u razvoju pojedinih oblasti” Programa implementacije RPPPBO, date su i preporuke za koordinaciju aktivnosti na ostvarivanju strateških prioriteta i praćenje pokazatelja prostornog razvoja, u glavi V. „Konceptualno rešenje informacionog sistema praćenja i ocenjivanja realizacije Regionalnog prostornog plana” i glavi VI. „Okvirni model godišnjeg izveštaja o ostvarivanju RPPPBO” ovog programa, koji će poslužiti i za godišnje izveštavanje o ostvarivanju RPPPBO.

III. PRIORITETNA REŠENJA RPPPBO ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

3.1. Detaljno razrađena prioritetna planska rešenja RPPPBO za period od 2016. do 2020. godine (odgovornost za realizaciju, finansijska sredstva i izvori finansiranja, dinamika reazlizacije planskih rešenja)

U Tabelama od III-1.a do III-1.g detaljno je razrađen 61 strateški prioritet, pod odgovarajućim rednim brojem za svako pojedinačno od ukupno 17 planskih rešenja, u pet tematskih oblasti, koje su definisane u RPPPBO, u glavi V. „Implementacija plana”, odeljak 3. „Prioritetni i strateško-razvojni projekti prve etape sprovođenja Prostornog plana” . Za ove strateške prioritete dati su odgovarajući predlozi za detaljnu razradu od strane relevantnih aktera. Svi orijentacioni iznosi dati su u dinarima, s tim da su za pojedine aktivnosti i projekte dati u dinarskoj protivvrednosti prema kursnoj listi za zvanični srednji kurs dinara na dan 1. mart 2016. godine.

Tabela III-1.a: Detaljna razrada strateških prioriteta regionalnog prostornog razvoja utvrđenih RPPPBO za period od 2016. do 2020. godinepriroda, ekološki razvoj i zaštita

Tematska oblast: Geološki resursi

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

(SP)

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

3

Završetak detaljnih istraživanja i aktiviranje proizvodnje zlata i volframa u Blagojevom Kamenu

Opština Žagubica

1. Završetak istraživanja na lokalitetu Crnog vrha i Homoljskih planina (bakar, srebro, zlato, platina i drugi retki metali)

1. „Avala resources”, resorno ministarstvo

1. –

1. kontinuirano

4

Izvođenje geoloških istraživanja nafte i gasa u cilju otkrivanja i bilansiranja novih rezervi nafte i gasa i uvođenje u proizvodnju novih naftno-gasnih polja

NIS a.d. Novi Sad

1. Projekat geoloških istraživanja – teritorija Srbije, južno od Save i Dunava;

2. Projekat za razradu i eksploataciju gasnog polja Ostrovo- ležište Sm-4 (sa izgradnjom sabirno-gasne stanice i postrojenja za komprimovanje prirodnog gasa);

3. Projekat za razradu i eksploataciju ugljovodonika naftnog polja Kasidol.

1. Pr: MRE;

2- 3. O: NIS a.d. Novi Sad

1. 4.233.431.540,00 dinara NIS a.d. Novi Sad;

2. Investiciona vrednost 402.800.000,00 dinara NIS a.d. Novi Sad;

3. Investiciona vrednost 250.000.000,00 dinara NIS a.d. Novi Sad.

1. 2019;

2. 2016;

3. 2016.

5

Detaljna hidrogeološka istraživanja radi definisanja rezervi i kvaliteta podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja, kao i komercijalne proizvodnje flaširanih voda

Grad Požarevac, opština Žagubica

1. Kontinuirane aktivnosti ispitivanja kvaliteta podzemnih voda za vodosnabdevanje

1. –

1. –

1. kontinuirano

Opština Smederevska Palanka

1. Projekat hidrogeoloških istražnih radova izvorišta mineralnih voda Vodice i Cerovac u opštini Smederevska Palanka

1. O: MPZŽS, MRE, JLS

Pr: Atlantik grupa – Palanački Kiseljak, nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1. 7.401.816,00 dinara

privatni fondovi, korisnici eksploatacionog prava

1. 2016 – 2020.

Tematska oblast: Poljoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje stanja, zaštita i održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Primarni cilj projekta podrazumeva uspostavljanje sistema kojim će se na adekvatan način vršiti zaštita od degradacije, prenamene i preteranog korišćenja, adekvatna organizacija i uređenje poljoprivrednog zemljišta, radi poboljšanja organizacionih, tehničko-tehnoloških, ekoloških i ekonomskih uslova poljoprivredne proizvodnje, na racionalan i održivi način

Grad Smederevo

1. U toku izrada strategije poljoprivrede grada Smedereva do 2020. godine

1. Grad Smederevo, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

1. 3.600.000,00 dinara

1. 2016.

Grad Požarevac

1. U planu je izrada strategije poljoprivrede grada Požarevca za period 2017. do 2022. godina;

2. P: Završetak tehničke dokumentacije za realizaciju projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta;

3. A: Realizacija projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta;

4. Godišnji programi zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Požarevca;

5. Plan za proglašenje erozionih područja na teritoriji grada Požarevca;

6. Godišnji program davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta.

1. JLS;

2-3. O: MPZŽS, JLS;

4-5. O: JLS;

Pr: MPZŽS – Uprava za poljoprivredno zemljište ;

6. Agrarni fond, JLS, poljoprivredni proizvođači.

1. –

2-3. budžet RS, budžet JLS, vlasnici zemljišta, krediti, potencijalno međunarodni izvori finansiranja;

4-5. –

6. 39.214.283,00 dinara.

1. 2017;

2-3. 2017 – 2022;

4. kontinuirano

5. 31. decembar 2016;

6. kontinuirano.

Opština Smederevska Palanka

1. P: Završetak tehničke dokumentacije za realizaciju projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta u KO Kusadak, KO Glibovac i KO Azanja u opštini Smederevska Palanka (7.500 ha);

2. A: Realizacija projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta u KO Kusadak, KO Glibovac i KO Azanja u opštini Smederevska Palanka (7.500 ha).

1-2. O: MPZŽS, JLS

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1-2. 43.177.260.000,00 dinara budžet RS, budžet JLS, vlasnici zemljišta, krediti, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

Opština Veliko Gradište

1. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2016. godinu;

2. Plan za proglašenje erozionih područja na teritoriji opštine Veliko Gradište.

1-2. O: JLS;

Pr: MPZŽS – Uprava za poljoprivredno zemljište.

1-2. 6.770.000,00 dinara

1-2. 31. decembar 2016.

Opština Petrovac na Mlavi

1. Godišnji program davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta

1. Agrarni fond, JLS, poljoprivredni proizvođači

1. 12.420.000,00 dinara

1. 31. decembar 2016. godine na godišnjem nivou

4

Program integralnog razvoja ruralnih prostora. U cilju postizanja integralnog ruralnog razvoja podsticati nove izvore prihoda izvan tradicionalne poljoprivrede i stvarati sistem tzv. multifunkcionalne poljoprivrede

Grad Požarevac

1. Program poljoprivrede i ruralnog razvoja

1. JLS

1. 61.782.055,00 dinara

1. 31. decembar 2016. godine

Opština Veliko Gradište

1. Program poljoprivrede i ruralnog razvoja

1. JLS

1. 5.000.000,00 dinara

1. 31. decembar 2016. godine

Tematska oblast: Hidrotehnička infrastruktura i vodoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

6

Izgradnja separatne kanalizacione mreže i centralnih PPOV

Opština Smederevska Palanka

1. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog PPOV u Smederevskoj Palanci (u skladu sa važećim PDR-om) ;

2. Izgradnja centralnog PPOV u Smederevskoj Palanci.

1-2. O: JLS;

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci.

1-2. 986.908.800,00 dinara Republička direkcija za vode, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. 2016 – 2020.

Grad Smederevo

1. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog PPOV u Smederevu (u skladu sa važećim PDR-om) (P);

2. Izgradnja centralnog PPOV u Smederevu.

1-2. O: JLS

1-2. budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. 2016 – 2020.

Opština Malo Crniće

1. Početak izgradnje kanalizacione mreže u naseljima

1. JLS

1. 500.000.000,00 dinara

1. 2016 – 2020.

Tematska oblast 4: Komunalna infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Izgradnja regionalne deponije i zatvaranje svih gradskih deponija, njihova remedijacija i sanacija

Grad Smederevo

1. Usaglašavanje lokacije i odabir

1. JLS

1. –

1. –

Grad Požarevac

1. Usaglašavanje lokacije i odabir uz izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom;

2. Izrada tehničke dokumentacije i sanacija, remedijacija i zatvaranje gradske deponije „Jeremijino polje”.

1. JLS;

2. JLS, JKP „Komunalne službe” Požarevac.

1. –

2. budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. –

2. Nakon početka rada regionalne deponije

Opština Golubac

1. Sanacija, remedijacija i zatvaranje opštinske deponije Golubac. Urađena tehnička dokumentacija i završena prva faza sanacija deponije

1. JLS, JKP Golubac

1. 40.000.000,00 dinara budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. Nakon početka rada regionalne deponije

Opština Malo Crniće

1. Sanacija deponije u Salakovcu i prelazak na regionalnu deponuju

1. JLS

1. budžet JLS

1. 2016 – 2020.

2

Plansko lociranje novih seoskih grobalja

Grad Požarevac, opština Malo Crniće

1. Plansko proširenje planirano PPO u svim naseljima

1. JLS

1. budžet JLS

1. 2016 – 2020.

Tematska oblast: Zaštita životne sredine

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Sanacija i remedijacija crnih tačaka („hot spots”). Kostolački lignitski basen – rekultivacija i remedijacija

JP EPS

1. Rekultivacija i remedijacija deponija pepela SKO i odlagališta PK;

2. Izrada dokumentacije.

1-2. O: JP EPS,

Pr: MRE, MPZŽS, grad Požarevac

1-2. 15.000.000.000,00 dinara, sopstvena sredstva JP EPS, sredstva MPZŽS

1-2. kontinuirano

2

Uspostavljanje i proširenje monitoringa i razvoj katastra izvora zagađivača

Grad Požarevac, opština Petrovac na Mlavi

1. Program zaštite životne sredine

1. JLS

1. –

1. 10 godina

3

Podsticanje racionalnog korišćenja prirodnih resursa, podsticanje korišćenja sekundarnih sirovina, smanjenje emisije zagađujućih materija i uvođenje čistije proizvodnje

MPZŽS

1. U izradi analiza efekata Strategijom uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 17/09) sa akcionim planom

1. –

1. –

1. –

Grad Požarevac, opština Žagubica, opština Petrovac na Mlavi

1. Kontinuirane aktivnosti

1. O: JVP „Srbijavode” , JLS, javna komunalna preduzeća

1. –

1. kontinuirano

5

Učešće u realizaciji projekta uspostavljanja regionalnih sanitarnih deponija – izrada planske i projektne dokumentacije

JLS Braničevskog upravnog okruga

1. Kontinuirane aktivnosti na realizaciji sporazuma o izgradnji regionalne deponije

1. JLS Braničevskog upravnog okruga

1. –

1. 2016 – 2020.

6

Unapređenje i zaštita kvaliteta životne sredine; Izrada i sprovođenje Programa zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite zemljišta od zagađivanja i drugih degradacionih procesa, zaštite voda od zagađivanja i nepovoljnih promena hidroloških režima, zaštite od prekomerne buke; Uspostavljanje sistema stalnog monitoringa svih parametara kvaliteta životne sredine na području opština/gradova (zemljišta, vode, vazduha i vegetacije,

i kvaliteta života i 24-časovnog monitoringa na lokacijama Kostolac i Smederevo;

Smanjenje zagađenja iz rudarsko-metalurških aktivnosti i industrije, primenom mera zaštite na svim industrijskim objektima koji mogu da ugroze životnu sredinu;

Izrada programa za sanaciju i rekultivaciju zona eksploatacije mineralnih sirovina i deponija komunalnog i industrijskog otpada;

Obezbeđivanje monitoringa za sva industrijska postrojenja sa SEVESO II liste, kao i realizacija Studija rizika od industrijskih udesa;

Zabrana i sprečavanje neplanskog kaptiranja i korišćenja izvora i vrela, kao i neplanskog lokalnog korišćenja hidroenergije vodotoka;

Sprovođenje mera zaštite životne sredine i uređenja zaštitnih pojaseva saobraćajnica (DP I i II reda) koje ugrožavaju životnu sredinu;

Izrada strateških procena i procena uticaja na životnu sredinu svih prioritetnih programa, planskih dokumenata i projekata;

Izrada lokalnih ekoloških akcionih planova za sve opštine/gradove Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga.

MPZŽS

1. Kontinuirane aktivnosti monitoringa voda, kvaliteta vazduha (kontrola kvaliteta vazduha na više mernih mesta);

2. U 2016. godini planirano je usvajanje akcionog plana za realizaciju Nacionalnog programa zaštite životne sredine;

3.U oblasti javnih politika planirane su revizije strateških dokumenata u oblasti upravljanja otpadom i čistije proizvodnje;

4. podrška projektima koje realizuju nevladine organizacije sa područja Republike Srbije, u cilju jačanja svesti o značaju zaštite životne sredine.

1-4. O: MPZŽS, Agencija za zaštitu životne sredine, RHMZ, JLS, MUP – Sektor za vanredne situacije, Zavod za javno zdravlje Požarevac

P: operateri SEVESO kompleksa u obuhvatu RPPPBO: JP EPS -TE KO Kostolac A; JP EPS – TE KO Kostolac B; NIS a.d. Novi Sad – skladište naftnih derivata u Smederevu; „Messer Tehnogas” a.d. Beograd – fabrika u Smederevu; „Železara Smederevo” d.o.o. Radinac – železara u Smederevu; „Petrol LPG” d.o.o. Beograd – skladište TNG u Smederevu; „Jet oil Serbia” d.o.o. Beograd – terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata u Smederevu

1-4. budžet RS

1-4. kontinuirano

AZŽS

1. Nastavak kontinuiranog merenja parametara kvaliteta vazduha definisanih Uredbom o utvrđivanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 58/11 – automatski monitoring stanica kvaliteta vazduha vrši se na stanicama Smederevo-carina, Smederevo-Ralja, Smederevo-Radinac, Kostolac);

2. Monitoring vegetacije;

3. Program godišnjeg monitoringa površinskih voda (stanice monitoringa na području Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga);

4. Monitoring zemljišta (ispitivanje kvaliteta zemljišta na osnovu godišnjeg plana rada AZŽS za potrebe izrade indikatora stanja zemljišta i uspostavljanja Katastra kontaminiranih lokacija).

1. O. AZŽS;

2. ZZPS;

3-4. O. AZŽS.

1. 7.401.600,00 dinara troškovi godišnjeg održavanja i servisiranja (1.850.400,00 dinara po stanici), budžet RS;

2-4. –

1. kontinuirano

2. –

3-4. kontinuirano

Grad Smederevo

1. Monitoring zaštite grada Smedereva;

2. Inoviran LEAP grada Smedereva;

3. Studija opravdanosti izgradnje transfer stanice.

1-3. MPZŽS, JLS

1-3.

1-3. kontinuirano

Grad Požarevac

1. Monitoring zaštite grada Požarevca;

2. Realizacija LEAP grada Požarevca;

3. Izrada studije opravdanosti izgradnje transfer stanice;

4. Potpisan je ugovor o davanju koncesije radi obavljanja komunalne delatnosti;

5. Zaštita i uređenje kaptaža pitke vode;

6. Izrada lokalnih ekoloških akcionih planova i strateških procena uticaja na životnu sredinu svih prioritetnih programa.

1-6. O: JLS

JKP „Komunalne službe” Požarevac

1-6. –

1-6. 2016 – 2020.

Opština Žagubica

1. Urađen je Glavni projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije otpada u Žagubici;

2. Potpisan je ugovor o davanju koncesije radi obavljanja komunalne delatnosti

3. Zaštita i uređenje kaptaža pitke vode;

4. Izrada strateških procena uticaja na životnu sredinu;

5. LEAP (odluka o izradi).

1-6. O: JLS

Pr: JKP „Belosavac“, A.S.A. EKO DOO Beograd

1. 40.000.000,00 dinara;

2. 5.452.500,00 dinara godišnje, budžet JLS.

1-6. 2015 – 2025.

Opština Malo Crniće, Opština Petrovac na Mlavi

1. Izrada lokalnih ekoloških akcionih planova i strateških procena uticaja na životnu sredinu svih prioritetnih programa

1. JLS

1. –

1. 2016 – 2020.

Tematska oblast: Zaštita prirodnih vrednosti

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Donošenje akta o zaštiti većeg broja spomenika prirode geomorfološkog, hidrološkog i botaničkog karaktera (npr. „Tri jezera u krasu Beljanice”, „Kučevska potajnica”, „Sarmatski karbonat brda Karaula” – opština Velika Plana, „Sladun u Kladurovi” i „Vladimirov hrast u Velikom Popovcu” – oba predložena botanička spomenika prirode se nalaze na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi)

Opština Žagubica

1. Započete su aktivnosti na proglašenju prirodnog dobra „Tri jezera u krasu Beljanice”

1. JLS, ZZPS, nadležna ministarstva

1. –

1. kontinuirano

Opština Kučevo

1. Za specifičan kraški izvor ,,Kučevska (Zviška) potajnica” Zavod za zaštitu prirode Srbije nije do sada radio studiju zaštite;

S obzirom na to da je došlo do poremećaja u radu izvora (najverovatnije usled višedecenijskog miniranja u obližnjem kamenolomu), neophodno je stručno utvrditi koliko je Kučevska potajnica oštećena, odnosno da li je moguća njena sanacija, odnosno obnova izvora.

1. ZZPS, JLS, TO „Kučevo” (kao upravljač)

1. –

1. –

3

Nastavak aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije na poslovima monitoringa i revizije stanja zaštićenih prirodnih dobara, ali i njihove kategorizacije/ rekategorizacije i, gde god je to moguće, usklađivanja kategorizacije sa IUCN kategorijama

Opština Kučevo

1. Kontinuirane aktivnosti

1. –

1. –

1. kontinuirano

Tabela III-1.b: Detaljna razrada strateških prioriteta regionalnog prostornog razvoja utvrđenih RPPPBO za period od 2016. do 2020. godinestanovništvo, naselja i socijalni razvoj

Tematska oblast: Mreža javnih službi

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje efikasnosti rada i inoviranje organizacije pružanja javnih usluga u lokalnim samoupravama, uz intersektorsko umrežavanje relevantnih službi

JP PTT

1. Proširenje GIS sistema za pružanje šireg spektra poštanskih usluga kroz realizaciju projekta Prikaz područja dostave na mapi za velike korisnike;

2. Unapređenje kvaliteta i dostupnosti servisa u ruralnim sredinama kroz realizaciju projekta Poštar kao pokretni šalter.

1-2. JP PTT

1. 289.596,00 dinara JP PTT;

2. 14.599.200,00 dinara JP PTT.

1. 2016 – 2018;

2. kontinuirano.

NSZ, Filijala Požarevac

1. Programi i mere aktivne politike zapošljavanja su utvrđene lokalnim akcionim planom zapošljavanja (LAPZ)

1. NSZ, MRZBSP

1. budžet RS, budžet JLS

1. kontinuirano

2

Razvoj programa za povećanje dostupnosti javnih službi korisnicima (na nivou jedinica lokalne samouprave), kroz modele komplementarnih sadržaja i mobilnih usluga

Grad Požarevac

1. Formiranje gradskog, odnosno opštinskih uslužnih centara u lokalnim samoupravama

1. Lokalne samouprave Braničevskog upravnog okruga

1. –

1. 2017 – 2019.

JP PTT

1. Uspostavljanje sistema e-Uprave Republike Srbije

1. JP PTT

1. 158.158.000,00 dinara JP PTT

1. 2016 – 2018.

Tematska oblast: Poljoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

3

Jačanje mreže stručnih i savetodavnih službi. Edukacija proizvođača i poljoprivrednika radi nadogradnje i prilagođavanja znanja i izrade specifičnih programa sticanja i primene novih veština i tehnoloških dostignuća putem mreže naučnih, istraživačkih, obrazovnih i savetodavnih službi i institucija

Opština Malo Crniće

1. Edukacija poljoprivrednika u cilju upoznavanja sa mogućnošću gajenja ekonomski profitabilnih kultura

1. JLS

1. 500.000,00 dinara budžet JLS

1. kontinuirano

Grad Smederevo

1. U toku je izrada strategije poljoprivrede grada Smedereva do 2020. godine

1. Grad Smederevo, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

1. 3.600.0000,00 dinara

1. 2016.

Grad Požarevac

1. Edukacija poljoprivrednika u cilju upoznavanja sa mogućnošću gajenja ekonomski profitabilnih kultura, održavanje poljoprivrednih manifestacija, smotre, izložbe i predavanja;

2. U planu je izrada Strategije poljoprivrede grada Požarevca za period 2017-2022. godina;

3. Kontinuirane aktivnosti u okviru projekta RRA BP.

1-2. JLS, PPSS Požarevac

3. –

1. 5.765.855,00 dinara

2. –

3. –

1. kontinuirano

2. 2017.

3. kontinuirano

Opština Petrovac na Mlavi

1. Kontinuirane aktivnosti u okviru projekta RRA za Podunavski i Braničevski upravni okrug

1. –

1. –

1. kontinuirano

Tematska oblast: Zaštita kulturnih dobara

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje sistema upravljanja i usklađivanje nivoa i činilaca uključenih u brigu o kulturnom nasleđu, u cilju zaustavljanja degradacije kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline

RZZSK

1. Uvid u stanje nepokretnih kulturnih dobara i revalorizacija na području prostornog plana;

2. Izrada Plana tehničke procene (PTP) i Studije izvodljivosti (SI) za četiri nepokretna kulturna dobra (NKD) od izuzetnog značaja (IZ) i PTP za 17 NKD od velikog značaja.

1. O: RZZSK

Pr: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo;

2. O: RZZSK

Pr: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

1. 2.000.000,00 dinara budžet RS;

2. 3.000.000,00 dinara budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja.

1-2. 2016 – 2020.

Grad Požarevac

1. Rekonstrukcija i sanacija zgrade zdanja Starog Načelstva u Požarevcu;

2. Rekonstrukcija i sanacija zgrade Todićeve vile na teritoriji GO Kostolac.

1. JLS, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj;

2. JLS, RZZSK, MKI.

1. 163.000.000,00 dinara ukupna vrednost projekta

2. 14.000.000,00 dinara

1. –

2.-

Opština Kučevo

1. P: Rekonstrukcija i sanacija letnjikovca kralja Aleksandra I Karađorđevića u Neresnici;

2. Pokrenuta inicijativa JLS za proglašenje upravljača nad arheološkim nalazištem ,,Kraku Lu Jordan” koje ima status nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja i u nadležnosti je RZZSK Beograd. Potrebno je da Vlada donese akt o utvrđivanju arheološkog nalazišta „Kraku Lu Jordan” kod Kučeva od izuzetnog značaja sa merama tehničke zaštite i utvrđivanju zaštićene okoline arheološkog nalazišta sa merama tehničke zaštite. (Radi ubrzanja donošenja pomenute odluke, RZZK Beograd je uradio kompletnu odluku u formi predloga i predao Vladi preko resornog Ministarstva kulture i informisanja)

1. JLS, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – LER;

2. JLS, RZZSK, MKI.

1. 11.000.000,00 dinara ukupna vrednost projekta;

2. 2.039.331,00 dinara budžet RS, 959.454,48 dinara budžet JLS.

1. –

2. –

2

Proglašenje spomenika kulture (okončanje procedure), za sva kulturna dobra na planskom području, za koja je pokrenut postupak utvrđivanja

RZZSK

1. Istraživanje, dokumentovanje i evidentiranje NKD;

2. Izrada odluke o utvrđivanju NKD za evidentirana kulturna dobra (deset odluka);

3. Utvrđivanje mera tehničke zaštite i granice zaštićene okoline za tri NKD od IZ i 15 NKD od velikog značaja (VZ).

1. RZZSK, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo;

2. RZZSK, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo;

3. O: RZZSK

Pr: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

1. 3.000.000,00 dinara budžet RS, budžet JLS;

2. 3.000.000,00 dinara budžet RS, budžet JLS;

3. 7.000.000,00 dinara.

1-3. 2016 – 2020.

3

Izrada studije o valorizaciji nepokretnih kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom na planskom području

RZZSK

1. Izrada Nominacionog dosijea za Smederevsku tvrđavu;

2. Izrada Menadžment plana za Smederevsku tvrđavu

3. Učestvovanje u izradi Nominacionog dosijea za Rimski limes u Republici Srbiji;

4. Učestvovanje u izradi Menadžment plana za Rimski limes u Republici Srbiji.

1. O: RZZSK;

Pr: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

2. O: RZZSK;

Pr: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, JLS;

3. RZZSK, Arheološki institut SANU;

4. O: RZZSK,

Pr: JLS.

1. 1.500.000,00 dinara budžet RS;

2. 2.000.000,00 dinara budžet RS;

3. 7.500.000,00 dinara budžet RS;

4. 1.000.000,00 dinara budžet RS.

1-4. 2016 – 2020.

Grad Požarevac

1. Istraživanje, zaštita i rekonstrukcija kulturnih spomenika i arheoloških nalazišta

1. RZZSK, JLS, Muzej Požarevac, resorno ministarstvo

1. –

1. 2016 – 2020.

Opština Žagubica

1. Istraživanje, zaštita i rekonstrukcija kulturnih spomenika i arheoloških nalazišta

1. RZZSK, JLS, Muzej Požarevac, KPC Žagubica, resorno ministarstvo

1. –

1. 2015 – 2019.

4

Osnivanje institucija, udruženja ili koordinacionih tela na okružnom i međuokružnom nivou, čiji bi zadatak bio koordinacija delovanja svih lokalnih zajednica i aktera i saradnja sa stručnom službom zaštite na definisanju zajedničkih projekata i aktivnosti na zaštiti i integrisanju kulturnog nasleđa u šire društvene tokove

RZZSK

1. Izrada studije zaštite NKD na planskom području;

2. Identifikacija karakterističnih autentičnih tipova ruralnih naselja u svim regionima Srbije.

1-2. O: RZZSK

Pr: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

1. 700.000,00 dinara;

2. 700.000,00 dinara.

1-2. 2017 -2018.

5

Izrada odgovarajućih urbanističkih planova (ili završetak započetih) za lokalitete i komplekse kulturnih dobara (pre svega za kulturna dobra od izuzetnog i kulturna dobra od velikog značaja izvan urbanih područja za koja ne postoji urbanističko-planska razrada)

RZZSK

1. Plan detaljne regulacije za područje dela sela Bistrica, opština Petrovac na Mlavi;

2. Izrada plana područja posebne namene za arheološko nalazište (AN) „Kraku Lu Jordan” sa Studijom zaštite.

1. RZZSK, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, JLS;

2. RZZSK, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, JLS.

1. 1.500.000,00 dinara budžet JLS;

2. 1.500.000,00 dinara budžet JLS.

1-2. 2016 – 2018.

Opština Petrovac na Mlavi

1. Izrada Plana detaljne regulacije „Belovode” je u programu rada za naredni period

1. –

1. –

1. kontinuirano

6

Infrastrukturno opremanje spomeničkih celina i lokaliteta kulturnih dobara prema prioritetima u pogledu kategorije, značaja i stepena opremljenosti

Opština Petrovac na Mlavi

1. Izrada infrastrukturnih objekata na lokalitetu Belovode (biciklistička staza, asfaltni lokalni put, elektro mreža i vodovodna mreža).

1. JLS, zainteresovani partneri i građani, MZ

1. 123.363.600,00 dinara (orijentacioni iznos)

1. 2 godine

Grad Požarevac

1. Realizacija projekta arhitektonsko-pejzažnog uređenja spomen parka Čačalica

1. JLS, zainteresovani partneri i građani, MZ

1. –

1. 2 godine

8

Uključivanje objekata kulturnog nasleđa u afirmisane kulturne manifestacije upravnog okruga (umrežavanje postojećih manifestacija, usklađivanje kalendara održavanja, pokretanje aktivnosti za osnivanje novih manifestacija regionalnog karaktera)

Grad Požarevac, Opština Žagubica, Opština Veliko Gradište

1. Kontinuirane aktivnosti na očuvanju i afirmaciji nematerijalne baštine

1. JLS, Etnografski muzej u Beogradu, resorna ministarstva, lokalne turističke organizacije

1. –

1. kontinuirano

Tabela III-1.v: Detaljna razrada strateških prioriteta regionalnog prostornog razvoja utvrđenih RPPPBO za period od 2016. do 2020. godineodrživi razvoj ekonomije, transporta i infrastrukture

Tematska oblast: Poljoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje stanja, zaštita i održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Primarni cilj projekta podrazumeva uspostavljanje sistema kojim će se na adekvatan način vršiti zaštita od degradacije, prenamene i preteranog korišćenja, adekvatna organizacija i uređenje poljoprivrednog zemljišta, radi poboljšanja organizacionih, tehničko-tehnoloških, ekoloških i ekonomskih uslova poljoprivredne proizvodnje, na racionalan i održivi način

MPZŽS

Kontinuirane aktivnosti:

1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;

2. Uređenje (revitalizacija poljskih puteva);

3. Komasacija i investicioni radovi u komasaciji ;

4. Izdavanje uslova i davanje mišljenja na planska dokumenta.

1. MPZŽS, PSSS, vlasnici poljoprivrednog zemljišta;

2. MPZŽS, JLS;

3-4.MPZŽS, JLS.

1-3. budžet RS

4. –

1-4. kontinuirano

Grad Požarevac, opština Žagubica

1. Optimalno i održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta

1. O: JLS

Pr: PSSS

1. –

1. kontinuirano

Opština Velika Plana

1. Izgradnja poljoprivredne osnove opštine Velika Plana

1. O: JLS, MPZŽS

Pr: JP Stočarsko veterinarski centar „Velika Plana”, nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1. 3.000.000,00 dinara

budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. kontinuirano

2

Poboljšanje i proširenje asortimana poljoprivrednih proizvoda. Projekat podrazumeva poboljšanje proizvodnih kapaciteta unapređenjem i prilagođavanjem poljoprivredne proizvodnje potrebama i zahtevima tržišta po količini i kvalitetu, ali i uvođenje novih proizvoda kao produkta komplementarnih aktivnosti van konvencionalne proizvodnje. Može se realizovati zasebno, ali i u okviru projekta „Bašta Srbije”, čija je realizacija u toku

Grad Smederevo

1. U toku izrada strategije poljoprivrede grada Smedereva za 2015-2020.

1. Grad Smederevo, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

1. 3.600.000,00 dinara

1. 2016.

Grad Požarevac

1. U planu je izrada strategije poljoprivrede grada Požarevca 2017-2022 godine;

2. Kontinuirane aktivnosti u okviru projekta RRA BP;

3. Kontinuirani podsticaji za razvoj poljoprivrede;

4. Povećanje broja umatičenih grla;

5. Valorizacija stočarskih i drugih proizvoda (sir, med, rakija);

6. Podrška kućnim preradnim kapacitetima;

7. Razvoj organske proizvodnje.

1. JLS, PSSS;

2. –

3-4. JLS;

5. poljoprivredna udruženja;

6. O: JLS

Pr: MPZŽS, privatna inicijativa;

7. O: JLS

Pr: privatna inicijativa.

1-2. –

3. 47.670. 200,00 dinara (u 2016.);

4-7. –

1. 2017.

2-7. kontinuirano

Opština Petrovac na Mlavi

1. Kontinuirane aktivnosti u okviru projekta RRA BP

1. –

1. –

1. kontinuirano

Opština Malo Crniće

1. Kontinuirani podsticaji za razvoj povrtarstva i voćarstva

1. JLS

1. 500.000,00 dinara budžet JLS

1. kontinuirano

Opština Žagubica

1. Povećanje broja umatičenih grla;

2. Valorizacija stočarskih i drugih stočarskih proizvoda (sir, med, rakija);

3. Podrška kućnim preradnim kapacitetima;

4. Razvoj organske proizvodnje.

1. O: JLS, Kancelarija za poljoprivredu;

Pr: Matične službe

2. O: JLS, poljoprivredna udruženja

Pr: Privatna inicijativa ;

3. O: JLS

Pr: MPZŽS, privatna inicijativa;

4. O: JLS

Pr: privatna inicijativa.

1. 20.000,00 dinara po grlu krupne stoke, 7.000,00 dinara po grlu sitne stoke, budžet MPZŽS;

2. 10% JLS, 90% EU projekat, budžet MPZŽS;

3. 25% budžet JLS, budžet MPZŽS, privatna inicijativa;

4. 10% JLS, 90% EU projekat, budžet MPZŽS.

1-4. kontinuirano

Opština Velika Plana

1. A: Podsticanje formiranja raznih alijansi, udruženja i poljoprivrednih zadruga ;

2. P: Projektovanje i izgradnja izložbenog prostora za stočni sajam.

1-2. O: JLS, MPZŽS

Pr: JP Stočarsko veterinarski centar „Velika Plana”

1-2. 30.000.000,00 dinara budžet RS, budžet JLS, vlasnici zemljišta, krediti, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. kontinuirano

3

Jačanje mreže stručnih i savetodavnih službi. Edukacija proizvođača i poljoprivrednika radi nadogradnje i prilagođavanja znanja i izrade specifičnih programa sticanja i primene novih veština i tehnoloških dostignuća putem mreže naučnih, istraživačkih, obrazovnih i savetodavnih službi i institucija

Grad Požarevac

1. Podrška strukovnim poljoprivrednim udruženjima

1. O: JLS

Pr: Kancelarija za poljoprivredu

1. 6.000.000,00 dinara (u 2016. godini)

1. kontinuirano

Opština Žagubica

1. Podrška strukovnim poljoprivrednim udruženjima i kancelariji za poljoprivredu

1. O: JLS

Pr: Kancelarija za poljoprivredu

1. 12.000.000,00 dinara budžet JLS

1. kontinuirano

5

Podsticanje i osposobljavanje poljoprivrednika za formiranje udruženja i rekonstrukciju zadruga. Cilj programa je osposobljavanje poljoprivrednika i ostalih žitelja sela za poslovno i strukovno povezivanje (zadružno povezivanje porodičnih gazdinstava i osnivanje seljačkih strukovnih udruženja, udruživanje u poljoprivredni klaster, formiranje agrobiznis centara i zona), radi povećanja konkurentnosti

Grad Požarevac

1. Jačanje postojećih i formiranje novih udruženja i zadruga kroz podsticaj proizvođača za specijalizaciju proizvodnje

1. JLS

1. 6.000.000,00 dinara (u 2016. godini)

1. kontinuirano

Opština Žagubica

1. Održavanje poljoprivrednih manifestacija, smotre, izložbe i predavanja

1. O: JLS, Kancelarija za poljoprivredu, matične službe, PSSS Požarevac, veterinarska služba

1. 2.000.000,00 dinara budžet JLS, budžet MPZŽS

1. kontinuirano

Opština Malo Crniće

1. Jačanje postojećih i formiranje novih udruženja i zadruga kroz podsticaj proizvođača za specijalizaciju proizvodnje

1. JLS

1. 250.000,00 dinara budžet JLS

1. kontinuirano

6

Formiranje integralnog poljoprivrednog informacionog sistema (PIS). Uspostavljanje odgovarajućeg sistema praćenja i nadzora. Shodno tome, neophodno je predvideti da se izvrši i uvođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti i uspostavi sistem poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka usklađen s pravnim redom i zahtevima legislative EU (Farm Accountancy Data Network – FADN)

MPZŽS

1. Uspostavljanje informacionog sistema o državnom poljoprivrednom zemljištu, kompatibilnog sistemima geografske informatike

1. O: Uprava za poljoprivredno zemljište

Pr: GIZ, JLS

1. budžet RS, Projekat „Municipal Land Management”

1. 2019.

Tematska oblast: Industrija

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Jačanje institucionalne podrške razvoju MSP – unapređenje rada regionalnih institucija i uspostavljanje mreže kancelarija/centara za lokalni ekonomski razvoj u opštinskim sedištima

Opština Žagubica

1. Podsticaj otvaranju novih MSP

1. JLS, nadležno ministarstvo

1. 10% budžet JLS, 90% EU projekat, ostali izvori finansiranja

1. kontinuirano

Grad Požarevac

1. Podsticaj otvaranju novih MSP

1. JLS, nadležno ministarstvo, NSZ – filijala Požarevac

1. 3.000.000,00 dinara budžet JLS (u 2016. godini), EU projekat, ostali izvori finansiranja

1. kontinuirano

2

Program razvoja savremenih lokacionih modela – revitalizacija i modernizacija postojećih IZ, nastavak realizacije IZ/IP u Smederevu, Požarevcu, Velikoj Plani i Malom Crniću (Salakovac); opremanje lokacija za razvoj novih industrijskih/privrednih

/radnih zona (posebno u centrima na nerazvijenom području, kao što su Žabari, Žagubica, Kučevo), slobodne i lučke zone u Smederevu; povezivanje znanja i privrede (transfer tehnologija) razvojem tehnoloških parkova (TP) u Smederevskoj Palanci i Smederevu

MP

1. Podrška razvoju poslovne infrastrukture ;

2. Donošenje Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja za 2016. Godinu.

1. MP, JLS

2. MP

1. 500.000.000,00 dinara budžet RS;

2. 100.000.000,00 dinara budžet RS.

1. 2016 – 2017;

2. 2016.

Grad Požarevac

1. Uređenje zone Fabrike šećera u Požarevcu

1. JLS

1. –

1. 2017.

Opština Velika Plana

1. Izrada Planova detaljne regulacije za deo severne radne zone u Velikoj Plani;

2. Izrada projekta urbane komasacije za deo severne radne zone u Velikoj Plani.

1-2. O: JLS

Pr: nadležna ministarstva, preduzeća, donatori

1-2. 5.000.000,00 dinara budžet JLS, državni fondovi, zainteresovana pravna lica

1-2. 2016 – 2020.

Opština Žagubica

1. Uređenje poslovnih zona i lokacija

1. JLS, nadležno ministarstvo

1. 5.000.000,00 dinara budžet JLS

1. 2016 – 2019.

Opština Malo Crniće

1. Industrijska zona Salakovac-izgradnja komunalne infrastrukture

1. JLS, MP

1. budžet JLS, budžet RS

1. 2016 – 2020.

3

Program razvoja biznis inkubatora u industrijskim centrima (Velika Plana, Smederevo, Požarevac i dr).

MP

1. Kontinuirana aktivnost Razvojne agencije Srbije

1. MP

1. –

1. kontinuirano

4

Program podrške razvoju regionalnih klastera u vodećim industrijskim oblastima – razvoj klastera u metalskoj industriji (klaster prerade metala, proizvodnje mašina i šinskih vozila), razvoj klastera u prehrambenoj industriji (agroindustrijski klaster), klaster savremenih tehnologija i dr.

MP

1. Kontinuirana aktivnost Razvojne agencije Srbije

1. MP

1. –

1. kontinuirano

Grad Požarevac

1. Povezivanje na zajedničkim projektima prehrambene industrije (prerada mesa i mleka) na nivou Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

1. O: RPK PO, zainteresovana pravna lica

1. zainteresovana pravna lica

1. 2016 – 2017.

Opština Smederevska Palanka

1. Povezivanje na zajedničkim projektima metalske industrije (mašinogradnja) na nivou Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

1. O: RPK PO

Pr: Goša FOM, Goša Šinska vozila, „Železara Smederevo” d.o.o, Želvoz

1. Zainteresovana pravna lica

1. 2016.

Opština Velika Plana

1. Povezivanje na zajedničkim projektima prehrambene industrije (prerada mesa i mleka) na nivou Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

1. O: RPK PO, Zainteresovana pravna lica

1. zainteresovana pravna lica

1. 2016 – 2017.

5

Program podrške marketingu industrije – promocija strukturnih i prostornih prednosti industrije u upravnom okrugu, razvoj regionalnog geografskog informacionog sistema lokacija za investiranje, izrada kataloga „brownfield” i „greenfield” lokacija u planskom regionu, baze podataka o industrijskim preduzećima, baze podataka kadrovskih profila u regionu

Grad Smederevo, grad Požarevac

1. Katalog „brownfield” i „greenfield” investicija;

2. Prezentacija na evropskim skupovima i sajmovima;

3. Umrežavanje podunavskih regija i gradova.

1-3. JLS, RPK PO

1-3. –

1-3. kontinuirano

Opština Žagubica

1. Kontinuirane aktivnosti na aktiviranju neaktivnih privrednih subjekata/kapaciteta, promocija i lobiranje

1. JLS, nadležno ministarstvo

1. budžet JLS

1. 2016 – 2019.

Tematska oblast: Turizam, sport i rekreacija

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Projekat baza podataka o turističkim vrednostima. Evidentiranje i valorizovanje prirodnih i antropogenih turističkih repera i vrednosti i definisanje regionalne strategije razvoja turizma

MTTT

1. Ažuriranje postojeće baze podataka prirodnih vrednosti;

2. Ažuriranje postojeće baze podataka kulturnih vrednosti;

3. Izrada strategije razvoja turizma planskog područja.

1-3.O: ZZPS, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Teritorijalno nadležne službe zaštite, JLS

1-3. U skladu sa Programima rada službi zaštite i JLS

1-3. kontinuirano

Grad Požarevac

1. Povezivanje i brendiranje Braničevskog upravnog okruga

1. JLS Braničevskog upravnog okruga

1. –

1. –

2

Projekat obnova i izgradnja smeštajnih objekata. Povećanje smeštajnog kapaciteta u regionima i motivisanje privatnog sektora za ulaganje u njih. Ovo se naročito odnosi na gradsko naselje Smederevo i Požarevac, opštinske centre i ostale turističke centre, kao i sela. Iskoristiti bogat građevinski fond u turističke svrhe

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, broj 22/16)

1. O: MTTT

Pr: privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava

1. 10.000.000,00 dinara za 2016. budžet RS

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, realizuju se sa rokom otplate do 72 meseca, a sama realizacija projekata traje od šest do 12 meseci

Opština Petrovac na Mlavi

1. Dogradnja Ugostiteljsko rekreativnog centra Ždrelo – bazeni i smeštajni kapaciteti;

2. Rekonstrukcija vodenica i valjarica u Bistrici;

3. Razvoj seoskog turizma (novi kapaciteti).

1-3. Vlasnici objekata

1-3. privatni kapital

1-3. kontinuirano

Opština Kučevo

1. P: Montažni objekti „brvnare-drvene kuće” kraj restorana kod pećine „Ravništarka” u Ravništu kod Kučeva;

2. P: Multifunkcionalni turistički centar – vidikovac „Jelena stena”;

3. P: Planinarsko-lovački dom „Bukova Ravan” na planini Đula (540 m) iznad Kučeva.

1. O: TO „Kučevo” Kučevo

Pr: JLS;

2. O: TO „Kučevo” Kučevo,

Pr: Ministarstvo finansija, JLS;

3. O: JLS – Kancelarija za ekonomski razvoj,

Pr: JLS.

1. 3.400.000,00 dinara (2016.); 3.900.000,00 dinara (2017.); 1.300.000,00 dinara (2018.) budžet JLS;

2. 900.000,00 dinara Ministarstvo finansija,

400.000,00 dinara (2016.) budžet JLS;

3. 150.000,00 dinara budžet JLS (sredstva u iznosu od 150.000,00 dinara upotrebljena za izradu projektno – tehničke dokumentacije, na osnovu urađenog idejnog rešenja).

1. 2015 – 2019;

2. 2016;

3. Projekat je u početnoj fazi realizacije.

Opština Žagubica

1. Podsticaj otvaranju smeštajnih jedinica u domaćoj radinosti;

2. Stvaranje preduslova za otvaranje novih smeštajnih kapaciteta.

1-2. JLS, TO Žagubica, Privatna inicijativa

1. 400.000,00 dinara godišnje budžet JLS;

2. 2.000.000,00 dinara godišnje

nadležna ministarstva, privatna inicijativa, potencijalno međunarodni izvori finansiranja.

1-2. kontinuirano

3

Projekat dunavske marine. Izgradnja ili obnova marina i pristana kod Rama, Smedereva, Kostolca i Velikog Gradišta

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa programom rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma za budžetsku godinu

1. O: MTTT

Pr: turističke organizacije, DMO, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, upravljač turističkog prostora

1. 640.000.000,00 dinara za 2016. godinu

budžet RS

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, pretežno se realizuju u periodu od šest do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine

Grad Smederevo

1. Pristan na reci Dunav kod Smedereva

1. MTTT, JLS

1. 20.000.000,00 dinara budžet RS

1. realizovano.

Grad Požarevac

1. Pristan na reci Dunav kod Dragulja – Kostolac

1. MTTT, JLS

1. 23.000.000,00 dinara budžet RS

1. avgust 2016.

Opština Veliko Gradište

1. Pristan Ram

1. JP „Direkcija za izgradnju”

1. 21.000.000,00 dinara budžet RS

1. septembar 2016.

5

Projekat manifestacije i tradicija. Unapređenje bogatog manifestacionog programa na čitavoj teritoriji opština i pokretanje novih. Insistiranje na autohtonoj tradiciji, običajima, kulinarstvu i dr, kao osnovi za podizanje atraktivnosti turističke ponude

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa programom rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma za budžetsku godinu

1. O: MTTT

Pr: turističke organizacije, DMO, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, upravljač turističkog prostora, neprofitne institucije

1. 110.000.000,00 dinara za 2016. godinu budžet RS

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa, pretežno se realizuju u periodu od tri do devet meseci u toku 2016. budžetske godine

RZZSK

1. Učestvovanje u projektu popularizacije antičkog nasleđa na tlu Srbije – „Rimski carski gradovi”;

2. Učestvovanje u projektu popularizacije srednjovekovnih tvrđava u okviru projekta „Tvrđave na Dunavu”;

3. Učestvovanje na međunarodnom simpozijumu „Limes kongres”.

1. O: Arheološki institut

Pr: RZZSK;

2. O: DOO Tvrđava Golubac

Pr: RZZSK;

3. O: Arheološki institut

Pr: RZZSK;

1. 500.000,00 dinara budžet RS;

2. 500.000,00 dinara budžet RS;

3. 500.000,00 dinara budžet RS.

1-3. 2016 – 2020.

Grad Smederevo

1. Kontinuirane aktivnosti na unapređenju turističko privrednih manifestacija („Smederevska jesen”; Smederevska pesnička jesen; Nušićevi dani; „Teatar u Tvrđavi”).

1. JLS

1. budžet JLS

1. kontinuirano

Grad Požarevac

1. Kontinuirane aktivnosti na unapređenju turističko privrednih manifestacija (LJKI, Karneval, Sestroljinski dani, i dr)

1. JLS

1. budžet JLS

1. kontinuirano

Opština Petrovac na Mlavi

1. Kontinuirane aktivnosti na unapređenju lokalnih turističko privrednih manifestacija

1. TO Petrovac na Mlavi, JLS, MZ Stamnica, MZ Bistrica, MZ Kladurovo, MZ Rašanac, MZ Kamenovo

1. 1.500.000,00 dinara

1. kontinuirano

Opština Malo Crniće

1. Projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom „Vera nas spaja”

1. TO

1. 250.000,00 dinara donacije

1. 2016.

Opština Žagubica

Kontinuirane aktivnosti:

1. Organizovanje i podizanje kapaciteta ostalih opštinskih manifestacija;

2. Uvođenje novih sadržaja u postojeće manifestacije;

3. Podizanje vidljivosti manifestacija na viši, nacionalni i međunarodni nivo.

1-3. JLS, TO Žagubica, KPC

1-3. 8.000.000,00 dinara godišnje budžet JLS

1.000.000,00 dinara godišnje drugi izvori finansiranja, ministarstva, fondovi, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-3. kontinuirano

6

Projekat biciklističke i pešačke staze, u okviru evropskih biciklističkih ruta duž Koridora VII. Iskorišćenje potencijalno velikog broja turista podrazumeva uređenje biciklističkih staza, usluge smeštaja, ishrane i ostalih komercijalnih sadržaja uz staze. Evropski biciklistički put potrebno je i povezati sa internom mrežom javnih saobraćajnica u jedinstvenu mrežu

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa programom rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma za budžetsku godinu;

2. Priprema i usvajanje Programa rada Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

1. O: MTTT

Pr: turističke organizacije, DMO, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, upravljač turističkog prostora;

2. O: MTTT.

1. 640.000.000,00 dinara za 2016. godinu budžet RS;

2. budžet RS.

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa rada Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, pretežno se realizuju u periodu od šest do 12 meseci, uglavnom u toku 2016. budžetske godine;

2. 2016.

Grad Požarevac

1. Izrađena projektno tehnička dokumentacija za krak od Požarevca – Viminacijuma – Kostolca do Rama u dužini od 12 km od Požarevca i 16 km uz Dunav i u Ramu se priključuje na EuroVelo 6

1. Biciklistički savez Srbije, JLS, JP

1. budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. –

Opština Golubac

1. Izgradnja biciklističko pešačke staze u Golupcu pored Dunava od vikend naselja Vinci do Tvrđave Golubac. Izrađena Studija opravdanosti i tehnička dokumentacija za 12 kilometara staze pored Dunava. Opština Golubac je izgradila biciklističke staze u dužini od 4,8 km

1. JLS

1. 246.727.200,00 dinara budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 3 godine

Opština Žagubica

1. Kontinuirana aktivnost

1. JLS, TO Žagubica, Direkcija za izgradnju, JKP

1. Procenjena vrednost 10.000.000,00 dinara po stazi;

2.500.000,00 dinara budžet JLS, 2.500.000,00 dinara nadležno ministarstvo, 10.000.000,00 dinara potencijalno međunarodni izvori finansiranja.

1. kontinuirano

Opština Malo Crniće

1. Uređenje planinarskih staza

1. TO

1. 250.000,00 dinara budžet JLS

1. 2016

Opština Kučevo

1. Evropski pešački put E4 (deo kroz opštinu Kučevo: prvi deo pešačke staze je obeležen)

1. Trasu je obeležilo planinarsko društvo „Vukan” , Požarevac

1. –

1. kontinuirano

Opština Petrovac na Mlavi

1. U godišnjem programu je izgradnja biciklističkih staza: URC – naselje Ždrelo – Kamenovo – Petrovac na Mlavi

1. JP „ Putevi Srbije” , Direkcija za izgradnju i uređenje Petrovac, MZ Ždrelo, MZ Kamenovo

1. 1.500.000,00 dinara budžet JP „Putevi Srbije”, 1.500.000,00 dinara budžet JLS

1. 2 godine

7

Projekat permanentna edukacija. Sprovođenje permanentne, multidisciplinarne edukacije stručnjaka i stanovništva u vezi značaja i uloge turizma.

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa programom rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma za budžetsku godinu

1. O: MTTT

Pr: turističke organizacije, DMO, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, upravljač turističkog prostora, neprofitne institucije

1. 110.000.000,00 dinara za 2016. godinu budžet RS

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu programa, pretežno se realizuju u periodu od tri do devet meseci u toku 2016. budžetske godine

Grad Požarevac

1. Kontinuirana edukacija zaposlenih u TO Požarevac

1. JLS

1. –

1. kontinuirano

Opština Petrovac na Mlavi

1. Kontinuirana edukacija zaposlenih u TO Petrovac na Mlavi i stanovništva za razvoj seoskog turizma

1. JLS

1. 200.000,00 dinara TO Petrovac

1. kontinuirano

8

Projekat prezentacija turističkih vrednosti. Unapređenje marketinga vezanog za informisanje potencijalnih turista o vrednostima regiona. Formiranje turističkih info punktova, štampanje propagandnog materijala, jasno obeležavanje markantnih objekata i celina, reklame, bilbordi, internet prezentacije i sl. U većim centrima u Republici Srbiji potrebno je napraviti promociju ekonomskih i turističkih vrednosti regiona

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa programom rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma za budžetsku godinu;

2. Priprema i usvajanje Programa rada Turističke organizacije Srbije;

3. Priprema i usvajanje Programa rada lokalne turističke organizacije.

1. O: MTTT

Pr: turističke organizacije, DMO, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, upravljač turističkog prostora, neprofitne institucije;

2. O: TOS;

3. O: TO JLS.

1. 110.000.000,00 dinara za 2016. godinu budžet RS;

2. budžet TOS;

3. budžet JLS.

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu programa, pretežno se realizuju u periodu od tri do devet meseci u toku 2016. budžetske godine;

2-3. 2016.

Grad Smederevo

1. Vila „Obrenovića” je dostupna javnosti

1. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, JLS

1. –

1. –

Opština Velika Plana

1. Definisanje turističke celine Radovanjski lug sa gradom Smederevom

1. JLS, grad Smederevo

1. –

1. kontinuirano

SVE JLS

1. Kontinuirana izrada promotivnog štampanog materijala, flajera, kalendara, banera, razglednica;

2. Kontinuirana promocija u medijima, izrada propagandnih filmova;

3. Internet prezentacije.

1-3. JLS

1. –

1. kontinuirano

9

Projekat itinereri. Samostalno, u saradnji sa susednim opštinama ili Rumunijom, definisati više vrsta itinerera koji bi se našli u turističkoj ponudi („Put rimskih careva”, „Tvrđave na Dunavu”, „Putevi vina”, i dr)

MTTT

1. Priprema i usvajanje Programa rada Turističke organizacije Srbije;

2. Priprema i usvajanje Programa rada lokalne turističke organizacije.

1. O: TOS;

2. O: TO JLS;

1-2. Pr: MTTT, MKI.

1. U skladu sa Programom rada TOS;

2. U skladu sa Programom rada TO JLS.

1-2. 2016.

Grad Požarevac

1. Projekat „Putevi Đorđa Vajferta”;

2. Verski turizam;

3. Umrežavanje turističke ponude sa opštinama Braničevskog upravnog okruga.

1-2. –

3. TO Braničevskog upravnog okruga

1-3. –

1-2. –

3. kontinuirano

Opština Veliko Gradište

1. Projekat „Via Danubia”;

2. Projekat „Tvrđave na Dunavu”.

1-2. –

1-2. –

1-2. –

Opština Velika Plana

1. Umrežavanje turističke ponude sa opštinama Smederevo i Smederevska Palanka

1. TO Velika Plana, TO Smederevo, TO Smederevska Palanka

1. –

1. kontinuirano

Opština Petrovac na Mlavi

1. Planinarske staze u Homoljskim planinama

1. RRA BP, TOS, Planinarsko društvo „Gornjak”, TO Petrovac

1. –

1. kontinuirano

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže DP I reda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Rekonstrukcija, rehabilitacija i ostale aktivnosti na poboljšanju DP broj 33 na potezu Požarevac – Kučevo – Majdanpek – granica sa Republikom Bugarskom, izrada neophodne plansko-tehničke dokumentacije

JPPS

1. Radovi na periodičnom održavanju klizišta na DP I reda broj 33, deonica Klokočevac-Plavna;

2. Radovi na periodičnom održavanju klizišta na DP I reda broj 33, deonica Klokočevac-Zamna;

3. Radovi na periodičnom održavanju klizišta na DP I reda broj 33, deonica Donji Milanovac-Tekija.

1-3. JPPS

1. 20.000.000,00 dinara

sopstvena sredstva;

2. 30.000.000,00 dinara

sopstvena sredstva;

3. 20.000.000,00 dinara

sopstvena sredstva.

1-3. 2016.

2

Rekonstrukcija, rehabilitacija i ostale aktivnosti na poboljšanju DP broj 34 (Požarevac – Veliko Gradište – Golubac – Donji Milanovac – Porečki most – veza sa DP broj 35), na osnovu prethodno urađene tehničke dokumentacije

JPPS

1. Radovi na periodičnom održavanju klizišta na DP I B reda broj 35, deonica HE Đerdap-Golubac;

2. Osvetljenje tunela na đerdapskoj magistrali DP I B reda broj 34.

1-2. JPPS

1. 2.750.000,00 dinara;

2. 94.133.464,80 dinara.

1-2. 2016.

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže DP II reda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

2

Izgradnja saobraćajnog koridora na potezu od Smederevske Palanke preko Goloboka i Lozovika do DP II reda broj 160 kod naselja Aleksandrovac u opštini Žabari. Izgradnja novog putnog koridora podrazumeva i izgradnju nove petlje „Smederevska Palanka” na putu E-75 (DP A1), kao i novog mosta preko Velike Morave

JPPS

1. Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje „Smederevska Palanka” na DP I A reda A1. na novom saobraćajnom koridoru nema aktivnosti

1. JPPS

1. 3.000.000,00 dinara sopstvena sredstva (realizacija za 2016. godinu 1.800.000,00 dinara)

1. –

Opština Velika Plana

1. Izrada projekta (istražni radovi, idejni projekat, projekat za izvođenje), petlje „Smederevska Palanka” na putu E-75 na teritoriji opštine Velika Plana

1. O: JPPS

1. 86.354.520,00 dinara budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

Opština Smederevska Palanka

1. Izrada Plana detaljne regulacije sa pratećom dokumentacijom (istražni radovi, idejni projekat, studija opravdanosti), na teritoriji opštine Smederevska Palanka

1. O: JLS,

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci, JPPS

1. 86.354.520,00 dinara

budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja,

donacije

1. 2016 – 2020.

3

Rekonstrukcija, rehabilitacija i modernizacija ostalih DP II reda, u skladu sa mogućnostima države, a kao prioriteti se izdvajaju putevi br. 160, 164, 161 i 186

JPPS

1. Glavni projekat poboljšanja ukrsnog mesta DP II reda broj 160 i 161;

2. Plan praćenja životne sredine u zoni uticaja puta na deonici Mali Požarevac-Velika Plana;

3. Radovi na održavanju kružnog toka na raskrsnici Požarevac-Petrovac na Mlavi na DP II A reda broj 162;

4. Radovi na poboljšanju opasnog mesta „Petrijevska” raskrsnica na ukrštaju DP II reda broj 155 i 153;

5. Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja DP I B reda broj 14, deonica granica APV (Smederevska ada)-Ralja 6 i Ralja 6-Požarevac 4.

1-5. JPPS

1. 150.720,00 dinara sopstvena sredstva;

2. 2.100.000,00 dinara sopstvena sredstva;

3. 1.850.273,89 dinara sopstvena sredstva;

4. 29.660.798,96 dinara sopstvena sredstva;

5. 12.200.000,00 dinara

potencijalno međunarodni izvori finansiranja.

1. I kvartal 2016;

2. II kvartal 2016;

3-5. 2016.

Opština Velika Plana

1. Rekonstrukcija i rehabilitacija DP II reda 147 Mladenovac – Smederevska Palanka – Velika Plana;

2. Rekonstrukcija i rehabilitacija DP II reda 370 Smederevska Palanka – Rača.

1-2. O: JPPS

1-2. 3.084.090.000,00 dinara budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. 2016 – 2020.

Opština Smederevska Palanka

1. Rekonstrukcija i rehabilitacija DP II reda 147 Mladenovac – Smederevska Palanka – Velika Plana;

2. Rekonstrukcija i rehabilitacija DP II reda 156 Ralja – Smederevska Palanka – Natalinci;

3. Rekonstrukcija i rehabilitacija DP II reda 370 Smederevska Palanka – Rača.

1-3. O: JPPS

1-3. 3.084.090.000,00 dinara budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-3. 2016 – 2020.

4

Izgradnja obilaznica DP II reda u zoni Smederevske Palanke, Žagubice i Petrovca na Mlavi

Opština Smederevska Palanka

1. Izrada Plana detaljne regulacije obilaznice u zoni Smederevske Palanke sa pratećom dokumentacijom (istražni radovi, idejni projekat, studija opravdanosti)

1. O: JLS

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci, JPPS

1. 61.681.800,00 dinara

budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

Opština Petrovac na Mlavi

1. Usvojena inicijativa za donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Obilaznica” i predloženo Skupštini opštine Petrovac na Mlavi na usvajanje

1. JLS, JPPS

1. 3.000.000,00 dinara izrada planskog dokumenta

1. jedna godina

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže opštinskih puteva

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Izgradnja novih i rekonstrukcija i rehabilitacija postojećih puteva, po prioritetima i u skladu sa razvojnim planovima lokalnih zajednica

SVE JLS

1. Kontinuirane aktivnosti

1. JLS, nadležna lokalna JP

1. budžet JLS, budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja, samodoprinosi, učešće građana

1. kontinuirano

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Rekonstrukcija i modernizacija železničkog Koridora X (uključujući i izgradnju drugog koloseka)

ŽS

1. Rekonstrukcija deonice Jajinci-Mala Krsna. Izrađen Glavni projekat i pribavljena Tehnička kontrola;

2. Obnova stanice Mala Krsna. Izrada tehničke dokumentacije (Glavni projekat obnove stanice Mala Krsna) je u toku.

1-2. MGSI, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.

1. 3.207.453.600,00 dinara preliminarno procenjena vrednost (Kredit EBRDV);

2. 986.908.800,00 dinara preliminarno procenjena vrednost (Kredit EBRDV).

1. 2018, vreme trajanja radova prema Glavnom projektu je 188 dana;

2. 2018, vreme trajanja radova je 183 dana.

Grad Smederevo

1. Rekonstrukcija i modernizacija pruge Mala Krsna- Koridor X

1. ŽS

1. Kredit Ruske federacije

1. 2016

Opština Smederevska Palanka

1. Izrada Plana detaljne regulacije za izgradnju drugog koloseka sa pratećom dokumentacijom (idejni projekat, studija opravdanosti) na teritoriji opštine Smederevska Palanka

1. O: JLS, MGSI

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1. 18.504.540,00 dinara budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

Opština Velika Plana

1. Izrada Plana detaljne regulacije za izgradnju drugog koloseka sa pratećom dokumentacijom (idejni projekat, studija opravdanosti), na teritoriji opštine Velika Plana

1. O: JLS, MGSI

nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani

1. 18.504.540,00 dinara budžet RS, budžet opštine Smederevska Palanka, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

2

Rekonstrukcija i modernizacija regionalne železničke pruge Mala Krsna – Požarevac – Bor (pre svega elektrifikacija na deonici Požarevac – Bor, kao i povećanje nivoa osiguranja uvođenjem automatskog pružnog blok sistema – u daljem tekstu: APB)

ŽS

1. Rekonstrukcija i modernizacija pruge Mala Krsna-Požarevac-Bor-Zaječar-Prahovo Pristanište;

2. Ne postoji projektna dokumentacija za rekonstrukciju i modernizaciju regionalne železničke pruge.

1-2. MGSI, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.

1. Preliminarno procenjena vrednost investicije iznosi 15.667.177.200,00 dinara.

Nije definisan izvor finansiranja.

1. –

4

Rekonstrukcija postojećih/izgradnja novih industrijskih pruga (Stig – TE „Kostolac B”)

ŽS

1. Izrađen je Glavni projekat izgradnje industrijskog koloseka TE Kostolac „B” do postojeće železničke mreže za potrebe „Termoelektrane i kopovi Kostolac”

1. JP EPS

1. 1.813.444.920,00 dinara

1. –

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj ostalih vidova saobraćaja

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Nastavak aktivnosti na izgradnji luke Smederevo

AUL

1. Proglašenje lučkog područja luke u Smederevu – Potrebno je da Vlada donese akt koji će se odnositi na utvrđivanje lučkog područja luke u Smederevu;

2. Projekat izrade prethodne analize osnovnih faktora, studije lokacije, ekonomsko finansijske analize;

3. Izbor lučkog operatera kroz tenderski postupak koji sprovodi AUL ili kroz koncesiju i izdavanje Odobrenja za obavljanje lučke delatnosti.

1. Grad Smederevo, AUL, MGSI, Vlada;

2. Grad Smederevo, privredna društva podnosioci inicijative za utvrđivanje lučkog područja;

3. AUL.

1-3. –

1-3. 2016 – 2017.

3

Modernizacija postojećih i izgradnja novih pristana i marina (Kostolac, Veliko Gradište, Golubac)

AUL

1. Proglašenje lučkog područja putničkog pristaništa – za svako pojedinačno buduće putničko pristanište (Kostolac, Veliko Gradište, Golubac). Potrebno je da Vlada donese akt koji će se odnositi na utvrđivanje lučkog područja putničkog pristaništa;

2. Projekat izrade prethodne analize osnovnih faktora, studije lokacije, ekonomsko finansijske analize;

3. Izbor lučkog operatera kroz postupak nabavke koji sprovodi AUL i izdavanje Odobrenja za obavljanje lučke delatnosti.

1. grad Požarevac, opština Veliko Gradište, opština Kostolac, AUL, MGSI, Vlada;

2. grad Požarevac, opština Veliko Gradište, opština Kostolac, AUL;

3. AUL.

1-3. budžet RS

1-3. 2016.

Opština Golubac

1. Izgradnja marine sa jedriličarskim centrom u Golupcu. Izrađen Idejni projekat. Projekat u skladu sa Lokalnom strategijom održivog razvoja Golupca i u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15)

1. JLS

1. 222.054.480,00 dinara budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. jedna godina za izradu Glavnog projekta i dve godine za realizaciju izgradnje marine

Tematska oblast: Energetska infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Razvijanje, izgradnja i održavanje uspostavljenog sistema u okviru Kostolačkog ugljenog basena

JP EPS

Izrada dokumentacije i izvođenje radova:

1. Izgradnja TE Kostolac B3;

2. Povećanje kapaciteta PK Drmno na 12 mil. tona uglja godišnje (izgradnja BTO sistema, TS 110 kV Rudnik 5, DV 110 kV TS Rudnik 3 – TS Rudnik 5);

3. Dogradnja TS 110 kV Rudnik 3;

4. Izgradnja industrijskog koloseka ŽS Stig – TE Kostolac BM

5. Izgradnja Pristaništa Kostolac;

6. Izgradnja postrojenja za odsumporavanje TE Kostolac B;

7. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TE Kostolac B;

8. Izgradnja postrojenja za otpepeljavanje TE Kostolac A.

1-2. O: JP EPS

Pr: MGSI, MPZŽS, CMEC (China Machinery Engineering Corporation);

3-5. O: JP EPS

Pr: MGSI, MPZŽS;

6. O: JP EPS

Pr: MGSI, MPZŽS, CMEC;

7-8. O: JP EPS

Pr: MGSI, MPZŽS.

1. 68.000.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS;

2. 11.000.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS;

3. 30.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

4. 2.500.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS;

5. 1.900.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS;

6. 14.500.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS;

7. 800.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS;

8. 3.100.000.000,00 dinara sredstva zajma, sopstvena sredstva JP EPS.

1. 2020. (2017. izrada dokumentacije);

2. 2019. (2017. izrada dokumentacije);

3. 2018. (2017. izrada dokumentacije) ;

4. 2017;

5. 2017. (2016. izrada dokumentacije);

6. 2016;

7. 2018. (2017. izrada dokumentacije);

8. 2017. (2016. izrada dokumentacije).

2

Izgradnja potrebnih novih TS od 110 kV u Velikom Gradištu, Požarevcu, Petrovcu, Smederevu, Velikoj Plani i Golupcu i njihovo povezivanje DV od 110 kV sa TE „Kostolac”

JP EPS

1. Izgradnja TS 110/35/10 kV „Požarevac 2”;

2. Izgradnja TS 110/10 kV „Smederevo 5”;

3. Izgradnja TS 110/35 kV „Smederevska Palanka 2”

4. Izgradnja TS; 110/10 kV „Smederevo 8”;

5. Dogradnja TS 110/10/ kV „Smederevo 4”;

6. Rekonstrukcija TS 110/35kV Petrovac 1;

7. Rekonstrukcija TS 110/35kV Smederevo 2;

8. Rekonstrukcija TS 110/35 kV Veliko Gradište1;

9. Rekonstrukcija TS 110/35kV Smederevo 1;

10. Rekonstrukcija TS 110/35kV Požarevac.

1. O: JP EPS/ODS

Pr: MGSI, MPZŽS;

2. O – JP EPS/ODS

Pr: MGSI, MPZŽS, grad Smederevo, novi potrošači

3-5. O: JP EPS/ODS

Pr: MGSI, MPZŽS

6-10. O: JP EPS/ODS

Pr: MGSI, MPZŽS, Svetska banka.

1. 500.000.000,00 dinara sopstvena sredstva;

2. 500.000.000,00 dinara donacija, kredit, sredstva potrošača/JP EPS;

3. 400.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

4. 350.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

5. 115.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

6. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

7. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

8. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

9. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

10. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke.

1. 2017 – 2020;

2. 2017 – 2018.;

3-4. 2020;

5. 2015 – 2020;

6. 2016 – 2017;

7. 2016 – 2018;

8. 2017 – 2019;

9. 2018 – 2020;

10. 2019 – 2021.

JP EMS

1. Dogradnja (I prioritet) i rekonstrukcija TS 400/220/110 kV Smederevo 3;

2. Izgradnja (I prioritet) dalekovoda 400 kV, uvođenje u TS Smederevo 3;

3. Rekonstrukcija RP 400 kV Drmno;

4. Rekonstrukcija (0 prioritet) DV 110 kV Beograd 3 – Kostolac;

5. Rekonstrukcija (I/II prioritet) DV 110 kV Majdanpek 3 – Petrovac na Mlavi;

6. Rekonstrukcija DV 110 kV broj 102 AB/2 TS

Petrovac – TS Požarevac;

7. Uvođenje DV 110 kV broj 1223 TS Smederevo 3 – TS Smederevska Palanka u planiranu TS 110/35 kV Smederevska Palanka 2;

8. Izgradnja planirane TS 110/10 kV Smederevo 5 sa priključnim DV;

9. Uvođenje DV 110 kV broj 1144 AB TE Kostolac A – TS Smederevo 3 u planiranu TS 110/10 kV Požarevac 2;

10. Izgradnja novog DV (0 prioritet) 110 kV Veliko Gradište – Bela Crkva.

1-10. JP EMS, MRE, MGSI

1. 1.537.500.000,00 dinara JP EMS, Potencijalno međunarodni izvori finansiranja;

2. 369.000.000,00 dinara JP EMS;

3. 492.000.000,00 dinara JP EMS;

4. 264.450.000,00 dinara JP EMS;

5. 20.910.000,00 dinara JP EMS;

6. 153.750.000,00 dinara JP EMS;

7. 36.900.000,00 dinara JP EMS;

8. 43.050.000,00 dinara JP EMS;

9. 107.010.000,00 dinara JP EMS;

10. 332.100.000,00 dinara JP EMS.

1. 2019;

2. 2018;

3. 2020;

4-5. 2017;

6. 2015;

7. 2020;

8-9. 2019;

10. 2018 – 2019.

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Smederevo

1. Izgradnja TS 110/10 kV „Smederevo 5”;

2. Izgradnja TS 110/35 kV „Smederevska Palanka 2”;

3. Izgradnja TS 110/10 kV „Smederevo 8”;

4. Rekonstrukcija TS 110/35 kV „Smederevo 2 „– preuzeta od JP EMS;

5. Rekonstrukcija TS 110/35 kV „Smederevo 1” – preuzeta od JP EMS;

6. Rekonstrukcija TS 110/10 kV „Smederevo 4”.

1. O: JP EPS

Pr: Grad Smederevo;

2-3. O: JP EPS;

4-6. O: JP EPS

Pr: Svetska banka.

1. 500.000.000,00 dinara donacije, krediti, JP EPS;

2. 400.000.000,00 dinara JP EPS;

3. 350.000.000,00 dinara JP EPS;

4. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

5. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

6. 115.000.000,00 dinara JP EPS.

1. 2017 – 2018;

2. 2020;

3. 2020;

4. 2016 – 2018;

5-6. 2017 – 2020.

Opština Smederevska Palanka

1. Izgradnja TS 110/35/10 kV u Smederevskoj Palanci

1. O: JLS, ODS

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1. 185.045.400,00 dinara budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

3

Izgradnja novih TS 35/10 kV u sekundarnim opštinskim centrima

JP EPS

1. TS 35/10kV „Smederevska Palanka 4”;

2. Podzemni vod 35kV TS 110/35 kV Smederevska Palanka – TS 35/10 kV Smederevska Palanka 4;

3. TS 110/35/10 kV Požarevac 2 – dvostruki 35 kV podzemni vod pravac TS 110/35 kV Požarevac;

4. Dvostruki 35 kV podzemni vod TS 110/35/10 kV Požarevac 2 – TS 35/10 kV Požarevac 2 uz opremanje dve ćelije 35 kV u TS 35/10 kV Požarevac 2;

5. Prebacivanje kablova 35 kV položenih u pravcu TS 35/10 kV Požarevac 4 i TS 35/6.3 kV Šećerana u TS 35/10 kV Požarevac 2;

6. TS 35/10kV „Manastirica”;

7. TS 35/10kV „Smederevska Palanka 4”;

8. Podzemni vod 35kV TS 110/35 kV Smederevska Palanka – TS 35/10 kV Smederevska Palanka 4;

9. TS 35/10kV „Smederevska Palanka 4”;

10. Podzemni vod 35kV TS 110/35 kV Smederevska Palanka – TS 35/10 kV Smederevska Palanka 4.

1-14. O: JP EPS/ODS

Pr: JLS, MPZŽS

1. 78.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

2. 20.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

3. 4.700.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

4. 35.300.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

5. 15.400.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

6. 78.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

7. 113.750.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

8. 40.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

9. 130.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

10. 78.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS.

1. 2016. – 2017;

2. 2017;

3. 2018 – 2020;

4. 2018 – 2020;

5. 2018. – 2020;

6. 2017 – 2018;

7. 2018;

8. 2018;

9. 2018;

10. 2018 – 2020.

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Smederevo

1. Izgradnja TS 35/10 kV „Smederevska Palanka 4”;

2. Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Lipe- Smederevo VI”;

3. Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Velika Plana 1”;

4. Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Palanka 2”.

1-4. O: JP EPS

1. 78.000.000,00 dinara JP EPS;

2. 55.000.000,00 dinara JP EPS;

3. 53.000.000,00 dinara JP EPS;

4. 53.000.000,00 dinara JP EPS.

1. 2017 – 2018;

2. 2016 – 2017;

3. 2018 – 2020;

4. 2017 – 2019.

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Požarevac

1. Izgradnja TS 35/10 kV „Manastirica”;

2. Izgradnja TS 35/10 kV „Braničevo”;

3. Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Češljeva Bara”;

4. Rekonstrukcija TS 35/10 kV „Kalište.

1-4. O: JP EPS

1. 78.000.000,00 dinara JP EPS;

2. 78.000.000,00 dinara JP EPS;

3. 55.000.000,00 dinara JP EPS;

4. 53.000.000,00 dinara JP EPS;

1. 2017 – 2018;

2-4. 2018 – 2020.

Grad Smederevo

1. Izgradnja trafostanice 110/35 kV

1. JP EMS, JLS

1. 616.818.000,00 dinara

1. 2016 – 2017.

Opština Smederevska Palanka

1. Izgradnja TS 35/10 kV Vini Do

1. O: JLS, ODS

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1. 61.681.800,00 dinara budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

Opština Žagubica

1. TS 35/10 kV Busovata 2×4 MVA sa priključnim DV 35 kV

1. O: „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd

Pr: JLS

1. 74.018.160,00 + 64.149.072,00 dinara budžet JLS

1. početak realizacije zavisi od finansijera – opštine Žagubica

Opština Malo Crniće

1. Izgradnja TS 35/10 u industrijskoj zoni Salakovac

1. JLS

1. budžet JLS

1. 2017.

4

Dalje kompletiranje elektromreže u zoni opštinskih centara

JP EPS

Rekonstrukcija, proširenje i automatizacija:

1. TS 35/10kV „Smederevo III – Partizanska” u Smederevu;

2. TS 35/10kV „CEROVAC” – pogon Smederevska Palanka;

3. rekonstrukcija dela 35 kV voda TS 35/0,4 „Blagojev Kamen” – TS 110/35 kV „Majdanpek 2”;

4. DV 35kV TS 35/10kV Petrovac 1 – TE Morava;

5. TS 35/10kV „Lipe” Smederevo VI”;

6. TS 35/10 kV „Velika Plana 1”;

7. TS 35/10 kV „Palanka 2”;

8. DV 35kV TS 110/35kV Smederevo 2 – TS 35/10kV Lugavčina;

9. DV 35kV TS 110/35kV Neresnica – TS 35/0,4kV B. Kamen;

10. TS 35/10 kV Kostolac 1 – TS 35/10 kV Zavojska- DV 35 kV- kabl 35 kV.

1-13. O: JP EPS/ODS

Pr: JLS, MPZŽS

1. 25.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

2. 21.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

3. 66.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

4. 40.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

5. 55.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

6. 53.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

7. 53.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

8. 40.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

9. 70.500.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS;

10. 55.000.000,00 dinara sopstvena sredstva JP EPS.

1-2. 2018;

3. 2016;

4. 2018 – 2020;

5. 2016- 2017;

6. 2018 – 2020;

7. 2017 – 2019;

8-10. 2018 -2020.

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Smederevo

1. Izgradnja novog voda 35 kV vod od TS 35/10 kV „Lugavčina” do TS 35/10 kV „Lozovik”;

2. Rekonstrukcija boda 35 kV voda TS 110/35 kV „Smederevo 2” – TS 35/10 „Lugavčina”;

3. Kontinuirane aktivnosti na kompletiranju nadzemnih vodova 10 kV, kablovskih vodova 10 kV, transformatorskih stanica 10/0,4 kV;

4. Kontinuirane aktivnosti na kompletiranju nadzemnih vodova 0,4 kV, kablovskih vodova 0,4 kV, priključci.

1-4. O: JP EPS

1. 50.000.000,00 dinara JP EPS;

2. 40.000.000,00 dinara;

3. 45.000.000,00 dinara godišnje JP EPS;

4. 22.000.000,00 dinara godišnje sredstva kupaca električne energije.

1-2. 2018 – 2020;

3-4. kontinuirano.

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Požarevac

1. Izgradnja novog voda 35 kV vod od TS 110/35 kV „Požarevac” do TS 35/10 kV „Kostolac 2”;

2. Izgradnja novog voda 35 kV vod za TS 35/10 kV „Manastirica”;

3. Kontinuirane aktivnosti na kompletiranju nadzemnih vodova 10 kV, kablovskih vodova 10 kV, transformatorskih stanica 10/0,4 kV, kontinuirane aktivnosti na kompletiranju nadzemnih vodova 0,4 kV, kablovskih vodova 0,4 kV, priključci.

1-3. O: JP EPS

1. 56.872.500,00 dinara JP EPS;

2. 113.750.000,00 dinara JP EPS;

3. 45.000.000,00 dinara godišnje JP EPS, 22.000.000,00 dinara godišnje sredstva kupaca električne energije.

1. 2018 – 2020;

2. 2018;

3. kontinuirano.

Opština Žagubica

1. Sanacija TS 35/10 kV Krst i DV 35 kV Krst – Barake;

2. rekonstrukcija i povećanje snage TS 35/10 kV Jelenac i 35/10 kV Krepoljin, investiranje u mrežu 10 i 0,4 kV.

1-2. O: JP „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd

1. 4.934.544,00 + 5.921.452,80 dinara;

2. –

1. 2016;

2. po potrebi.

5

Izgradnja mreže gasovoda i naftovoda

JP „Transnafta”

1. Izgradnja sistema produktovoda –deonica Pančevo-Smederevo (I faza) 1. u toku izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje;

2. Izgradnja produktovoda i terminala u Smederevu

Izgradnja sistema produktovoda –deonica Smederevo-Jagodina –Niš (II faza);

3. Izrada studije opravdanosti sa idejnim projektom i studijom o proceni uticaja na životnu sredinu projekta;

4. Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje.

1-2. O: JP „Transnafta”

Pr: MRE, MGSI, grad Smederevo;

3-4. O: JP Transnafta

Pr: MRE, MGSI, grad Smederevo, opština Velika Plana, KO Markovac.

1. 30.000.000,00 dinara sopstvena sredstva, komercijalni krediti, javno privatno partnerstvo;

2. 1.941.250.000,00 dinara sopstvena sredstva, komercijalni krediti, javno-privatno partnerstvo;

3. 40.000.000,00 dinara sopstvena sredstva, komercijalni krediti, javno-privatno partnerstvo;

4. 50.000.000,00 dinara sopstvena sredstva, komercijalni krediti, javno-privatno partnerstvo.

1. 2015 – 2016;

2. 2017 – 2019;

3. 2017 – 2018;

4. 2019 – 2020.

JP „Srbijagas”

1. Gasifikacija grada Požarevca;

2. Gasifikacija grada Smedereva;

3. Gasifikacija opština Braničevskog upravnog okruga.

1. O: JP „Srbijagas”

Pr: JLS;

2. O: JP „Srbijagas”

Pr: JLS;

3. O: JP „Srbijagas”

Pr: opština Malo Crniće, opština Veliko Gradište, opština Kučevo, opština Golubac, opština Petrovac na Mlavi, opština Žabari, opština Žagubica.

1. 1.603.726.800,00 dinara sopstvena sredstva JP „Srbijagas” (ukupna vrednost projekata. Realizacija projekata je u toku sa stepenom završenosti između 10 i 60%);

2. 3.577.544.400,00 dinara sopstvena sredstva JP „Srbijagas” (ukupna vrednost projekata. Realizacija projekata je u toku sa stepenom završenosti između 10 i 60%);

3. 8.697.133.800,00 dinara sopstvena sredstva JP „Srbijagas” (ukupna vrednost projekata. Realizacija projekata je u toku sa stepenom završenosti između 10 i 60%).

1-2. 2017;

3. 2019.

Opština Žabari

1. Izgradnja distributivnog gasovoda srednjeg pritiska:

GM 08-05/7 deonica MRS „Pankovo” – GRČ „Žabari” , deonica GRČ „Žabari” – Odv. MRS „Porodin” i deonica Odv. MRS „Porodin” – MRS „Oreovica” , GM 08-05/7-1 deonica Odv. MRS „Porodin” – MRS „Porodin” ,MRS „Žabari” , MRS „Oreovica” i MRS „Porodin”;

2. Izgradnja distributivnih gasovoda niskog pritiska DGM „Žabari” , DGM „Oreovica” , DGM „Porodin”, deo DGM „Veliko Selo” i deo DGM „Pankovo” na teritoriji opštine Žabari

1-2. O: JLS, JP „Srbijagas” , MRE

1-2. budžet JLS, sredstva JP „Srbijagas”

1-2. 2016 – 2017.

6

Ispitivanje mogućnosti korišćenja termalnih voda kao energetskog izvora (zona ušća Velike Morave, Neresnice, Suvog Do, itd).

Opština Žagubica

1. Nastavak ispitivanja termalnih voda u Suvom Dolu (opština Žagubica) i na Krupajskom vrelu (opština Žagubica)

1. JLS, resorno ministarstvo

1.-

1. 2015 – 2019.

Tematska oblast: Telekomunikaciona infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

2

Osavremenjavanje pristupnih mreža, zamenom postojećih analognih i zastarelih digitalnih komunikacija (centrala) novim. Potrebno je izgraditi savremene komunikacione čvorove, a u drugoj fazi zameniti sve postojeće, novim multiservisnim pristupačnim čvorovima

TELEKOM SRBIJA a. d.

1. Kontinuirane aktivnosti na modernizaciji fiksne mreže, decentralizaciji mreže i supstituciji starih digitalnih centrala;

2. Planirano je da se realizuje ALL IP koncept mreže. Svi korisnici sa TDM centrala fiksne mreže Telekoma Srbije a.d. biće prebačeni na IMS.

1-2. O: TELEKOM SRBIJA a. d.

1-2. sopstvena sredstva

1-2. kontinuirano

4

Izgradnja planiranih baznih stanica mobilnih operatera;

TELEKOM SRBIJA a. d., VIP mobile d.o.o., TELENOR DOO BEOGRAD

1. Kontinuirane aktivnosti

1. operateri

1. sopstvena sredstva

1. kontinuirano

Tematska oblast: Hidrotehnička infrastruktura i vodoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Obezbeđenje dovoljnih količina vode za vodosnabdevanje stanovništva i industrije

Grad Smederevo

1. Izgradnja nove fabrike vode za piće u Smederevu

1. JLS, kredit KfW, JKP „Vodovod” Smederevo

1. 370.090.800,00 dinara

1. 2016.

Grad Požarevac

1. Izgradnja nove fabrike vode za piće u Požarevcu

1. JLS, kredit KfW, JKP „Vodovod” Požarevcu

1. 250.000.000,00 dinara budžet JLS

1. 2016.

Opština Veliko Gradište

1. Projekat „Vodoizvorište Ostrovo”

1. O: JLS

Austrijska razvojna agencija, JP „Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište”

1. 542.799.840,00 dinara

1. realizovano

Opština Malo Crniće

1. Nastavak gradnje magistralnog cevovoda i sekundarne vodovodne mreže

1. JLS

1. 200.000.000,00 dinara

1. 2016 – 2020.

Opština Žabari

1. Istražne radove na izvorištu i izgradnja izvorišta za vodosnabdevanje u Aleksandrovcu, na teritoriji opštine Žabari

1. O: JLS, MPZŽS

1. budžet JLS

1. 2015 – 2016.

Opština Žagubica

1. P: Izgradnja sistema za vodosnabdevanje „Krupajsko vrelo” za vodosnabdevanje naselja Sige, Milanovac, Krupaja i Bliznak u opštini Žagubica (započeti radovi);

2. P: Rekonstrukcija i dogradnja sistema za vodosnabdevanje „Belosavac” (podsistem 1 iz Generalnog projekta vodosnabdevanja naselja u opštini Žagubica – naselja Žagubica, Suvi Do, Milatovac, Vukovac i Jošanica u opštini Žagubica): Izrada projektne dokumentacije, rešavanje imovine i izvođenje radova.

1-2. JLS, JP Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica, MGSI, MPZŽS

1. 50.000.000,00 dinara budžet JLS, kredit, fondovi ministarstava i dr;

2. 120.000.000,00 dinara budžet JLS, fondovi, ministarstava i dr.

1. 2017.

2. 2020.

3

Poboljšanje kvaliteta isporučene vode

Opština Smederevska Palanka

1. Rehabilitacija potisnog cevovoda 700 i 500 izvorište Trnovče – Smederevska Palanka (18 km) – cevovod sirove vode se čisti za omogućavanje transporta čiste vode iz PPPV Trnovče

1. O: Opština Smederevska Palanka, opština Velika Plana, JP „Morava”, Velika Plana

1. 86.354.520,00 dinara Republička direkcija za vode,

budžeti JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016.

Grad Požarevac

1. Aktivnosti na poboljšanju kvaliteta isporučene pijaće vode

1. O: JLS, JP Vodovod i kanalizacija

1. budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016.

Opština Velika Plana

1. Rehabilitacija potisnog cevovoda 700 i 500 izvorište Trnovče – Velika Plana;

2. Izgradnja potisnog cevovoda čiste vode za naselja severnog dela opštine Velika Plana iz PPPV Trnovče.

1-2. O: JLS, JP Morava Velika Plana

1-2. 120.000.000,00 Republička direkcija za vode, budžeti JLS Smederevska Palanka i Velika Plana, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. 2016 – 2020.

4

Izgradnja akumulacija na Velikoj Moravi, Mlavi i Peku

JVP „Srbijavode” Beograd

1. Prema Zakonu o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS” , broj 88/10), na reci Mlavi planiraju se akumulacije prvog prioriteta (Vitman + Gradac sa kotom normalnog uspora 203/251)

1. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, JVP „Srbijavode”, JLS

1. budžet RS, budžeti JLS, ostali javni izvori finansiranja, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. –

6

Izgradnja separatne kanalizacione mreže i centralnih PPOV

Opština Velika Plana

1. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog PPOV u naseljima Markovac i Lozovik (u skladu sa važećim PPO)

1. O: JLS

Pr: JP Plana, Velika Plana

1. 400.000.000,00 dinara Republička direkcija za vode, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2016 – 2020.

Opština Žagubica

U cilju zaštite reke Mlave kao vodotoka I kategorije i izvorišta regionalnog sistema za vodosnabdevanje realizuje se ili se planira:

1. P: Završetak izgradnje PPOV Žagubice – 1. faza 2500 ES, montaža opreme, probni rad i puštanje sistema u rad;

2. P: Završetak izgradnje glavne kolektorske mreže i izgradnja sekundarne mreže;

3. P: Izgradnja sistema fekalne kanalizacije naselja Krepoljin – PPOV i kolektorske mreže;

4. Izgradnja kanalizacione mreže i sistema za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Žagubica.

1-3. JLS, JP Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica, MGSI, MPZŽS;

4. O: JLS

Pr: JKP Belosavac.

1. 15.000.000,00 dinara budžet JLS, kredit, fondovi ministarstava i dr;

2. 15.000.000,00 dinara budžet JLS, fondovi ministarstava i dr;

3. 30.000.000,00 dinara budžet JLS, fondovi ministarstava i dr;

4. 70.000.000,00 dinara.

1. 2016;

2. 2018;

3. 2020;

4. 2020.

7

Izgradnja nasipa, kanalskih sistema i akumulacija za ublažavanje poplavnih talasa

Opština Velika Plana

1. Izrada tehničke dokumentacije za regulaciju bujičnih vodotokova II kategorije, odbrana od poplava na teritoriji opštine Velika Plana;

2. Radovi na regulaciji bujičnih vodotokova II kategorije, odbrana od poplava na teritoriji opštine Velika Plana.

1-2. O: JLS

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani

1-2. 1.233.636.000,00 dinara Republička direkcija za vode, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. 2016 – 2020.

Opština Žagubica

1. P: Regulacija korita reke Mlave i Tisnice kroz naselje Žagubica – završetak radova po projektu (od km 1+470 do km 1+829) ;

2. P: Izrada projektne dokumentacije za regulisanje reke Mlave (vodotok I kategorije i izvorište regionalnog sistema za vodosnabdevanje), u delu kroz Žagubičku i Krepoljinsku kotlinu. Početak radova na regulaciji (rešavanje imovine, pripremni radovi i sanacija kritičnih deonica izloženih plavljenju).

1-2. MPZŽS, JVP „Srbijavode”, JLS (JP Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica), MGSI

1. 20.000.000,00 dinara MPZŽS, JVP „Srbijavode”, fondovi, budžet JLS;

2. 20.000.000,00 dinara budžet JLS, MPZŽS, JVP „Srbijavode”, fondovi i dr.

1-2. 2020.

Opština Smederevska Palanka

1. Izrada tehničke dokumentacije za regulaciju bujičnih vodotokova II kategorije, odbrana od poplava na teritoriji opštine Smederevska Palanka;

2. Radovi na regulaciji bujičnih vodotokova II kategorije, odbrana od poplava na teritoriji opštine Smederevska Palanka.

1-2. O: JLS,

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci

1-2. 1.233.636.000,00 dinara, Republička direkcija za vode, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. 2016 – 2020.

Tematska oblast: Komunalna infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

3

Planiranje novih ili proširenje starih stočnih grobalja

Opština Malo Crniće

1. Izrada krematorijuma za uginule životinje

1. JLS

1. budžet JLS

1. 2019.

Tabela III-1.g: Detaljno razrađena prioritetna planska rešenja RPPPBO, koja su od lokalnog značaja

Tematska oblast 2: Mreža javnih službi

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje efikasnosti rada i inoviranje organizacije pružanja javnih usluga u lokalnim samoupravama, uz intersektorsko umrežavanje relevantnih službi

Opština Veliko Gradište

1. Organizovanje sektora za upravljanje javnom svojinom opštine Veliko Gradište

1. JLS

1. 100.000,00 dinara budžet JLS

1. decembar 2016.

Grad Požarevac

1. Organizovanje sektora za upravljanje javnom svojinom grada Požarevca

1. JLS

1. 100.000,00 dinara budžet JLS

1. 2017.

2

Razvoj programa za povećanje dostupnosti javnih službi korisnicima (na nivou jedinica lokalne samouprave), kroz modele komplementarnih sadržaja i mobilnih usluga

NZS, Filijala Požarevac

1. Kontinuirane aktivnosti u pružanju podrške projektima zapošljavanja mladih, marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva

1. –

1. –

1. kontinuirano

Lista prioritetnih planskih rešenja iz RPPPBO koji se ne razrađuju

Tabela III-2: Lista strateških prioriteta regionalnog prostornog razvoja utvrđenih RPPPBO koji se ne razrađuju

Tematska oblast 2: Mreža javnih službi

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje efikasnosti rada i inoviranje organizacije pružanja javnih usluga u lokalnim samoupravama, uz intersektorsko umrežavanje relevantnih službi

MOS

1. Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije u opštini Velika Plana;

2. Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije u opštini Kučevo.

1. O: MOS, JLS;

2. O: MOS, JLS.

1. 2.802.120,00 dinara MOS;

2. 2.802.120,00 dinara MOS.

1-2. realizovano

2

Razvoj programa za povećanje dostupnosti javnih službi korisnicima (na nivou jedinica lokalne samouprave), kroz modele komplementarnih sadržaja i mobilnih usluga

Grad Smederevo

1. Formiranje gradskog odnosno opštinskih uslužnih centara u lokalnim samoupravama

1. Lokalne samouprave Podunavskog upravnog okruga

1. –

1. realizovano

Tematska oblast: Poljoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje stanja, zaštita i održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Primarni cilj projekta podrazumeva uspostavljanje sistema kojim će se na adekvatan način vršiti zaštita od degradacije, prenamene i preteranog korišćenja, adekvatna organizacija i uređenje poljoprivrednog zemljišta, radi poboljšanja organizacionih, tehničko-tehnoloških, ekoloških i ekonomskih uslova poljoprivredne proizvodnje, na racionalan i održivi način

Opština Malo Crniće

1. Urađena je Studija navodnjavanja priobalja reke Mlave u opštini Malo Crniće

1. JLS

1. 1.500.000,00 budžet JLS

1. realizovano

Tematska oblast: Industrija

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Jačanje institucionalne podrške razvoju MSP – unapređenje rada regionalnih institucija i uspostavljanje mreže kancelarija/centara za lokalni ekonomski razvoj u opštinskim sedištima

Podunavski upravni okrug

1. Formirana Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, saradnja sa kancelarijama lokalnog ekonomskog razvoja lokalnih samouprava

1. JLS

1. –

1. realizovano

Opština Veliko Gradište

1. Opština ima osnovanu akreditovanu agenciju za regionalni razvoj a u okviru opštinske uprave formirano je Odeljenje za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu koji se kao posebnom aktivnošću bavi razvojem MSP

1. O: RRA PB

Pr: JLS

1. 2.000.000,00 budžet JLS

1. realizovano

2

Program razvoja savremenih lokacionih modela – revitalizacija i modernizacija postojećih industrijskih zona (IZ), nastavak realizacije IZ/IP u Smederevu, Požarevcu, Velikoj Plani i Malom Crniću (Salakovac); opremanje lokacija za razvoj novih industrijskih/privrednih/radnih zona (posebno u centrima na nerazvijenom području, kao što su Žabari, Žagubica, Kučevo), slobodne i lučke zone u Smederevu; povezivanje znanja i privrede (transfer tehnologija) razvojem TP u Smederevskoj Palanci i Smederevu.

Grad Smederevo

1. Izgradnja IZ u Smederevu

-Slobodna zona Smederevo;

-putna infrastruktura 4 km;

-hala 20.000 m2;

-hala 4.000 m2;

-trafo stanica;

-gasna instalacija na 40 ha.

1. JLS

1. 246.727.200,00 dinara

1. realizovano

Grad Požarevac

1. IZ „Sever” Požarevac;

2. Pribavljanje bivše Fabrike šećera Požarevac u stečaju u javnu svojinu grada Požarevca

1. JLS

Pr: nadležna ministarstva, preduzeća, donatori;

2. JLS.

1. 300.000.000,00 dinara budžet JLS;

2. 350.000.000,00 dinara budžet JLS.

1-2. realizovano

Tematska oblast: Turizam, sport i rekreacija

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

2

Projekat Dunavske marine. Izgradnja i obnova pristaništa

Grad Požarevac

1. Rešeni imovinsko-pravni odnosi, AUL usvojila elaborat prethodne studije opravdanosti, studiju lokacije i ekonomsko – finansijsku lokaciju i proglašeno lučko područje

1. AUL, MTTT, MGSI

1. 23.000.000,00 dinara budžet JLS

1. realizacija u toku

4

Projekat skijalište Beljanica. U sladu sa koncepcijom razvoja zimskog turizma, predviđena je izgradnja skijališta na Beljanici – lokalitet Busovata. Smeštaj potencijalnih skijaša (oko 2 000 jednovremenih skijaša), predviđen je van zone skijališta u sklopu manjih hotela i privatnog smeštaja (u selima). Definisanje jasnih parametara i uslova će se izvršiti kroz izradu urbanističke dokumentacije, predviđene Zakonom o planiranju i izgradnji

MTTT

1. Kontinuirane aktivnosti u skladu sa Programom rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma za budžetsku godinu;

2. Priprema i usvajanje Programa rada JP „Skijališta Srbije”.

1. O: MTTT

Pr: turističke organizacije, DMO, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili JLS, upravljač turističkog prostora;

2. O: JP „Skijališta Srbije”.

1. 640.000.000,00 dinara za 2016. godinu budžet RS;

2. U skladu sa Programom rada JP „Skijališta Srbije” i raspoloživim sredstvima opredeljenim za razvoj skijališta.

1. Projekti koji se finansiraju na osnovu Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma, pretežno se realizuju u periodu od šest do 12 meseci, uglavnom u toku budžetske godine;

2. –

JP „Skijališta Srbije”

1. U Programu poslovanja JP „Skijališta Srbije” za 2016. godinu i u Srednjoročnom planu razvoja JP „Skijališta Srbije” za period od 2015. do 2019. godine nisu predviđene investicije za razvoj novih ski centara u okviru obuhvata predmetnog prostora

1. –

1. –

1. –

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže DP I reda

Red.Br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

4

Uvođenje izgrađenih obilaznica grada Smedereva i Požarevca u referentni sistem DP

JPPS

1. U referentni sistem uneta je obilaznica oko Požarevca i definisana kao DP I B reda broj 33 i broj 34.

Oko Smedereva definisana je kao DP I B reda broj 14 i kao DP II A reda broj 153

1. JPPS

1. –

1. realizovano

Grad Smederevo

1. Obilaznica grada Smedereva DP II reda broj 153

1. JPPS

1. –

1. realizovano

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže DP II reda

Red.Br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Izgradnja saobraćajnog koridora na desnoj obali Dunava (od DP I reda broj 14 do DP II reda broj 373 kod naselja Ram)

JPPS

1. Nema aktivnosti

1. –

1. –

1. –

4

Izgradnja obilaznica DP II reda u zoni Smederevske Palanke, Žagubice i Petrovca na Mlavi

Opština Žagubica

1. Izgradnja obilaznice u zoni naselja Žagubica – Inovacija projektne dokumentacije, rešavanje imovinskih odnosa, izvođenje radova

1. JLS, MGSI

1. 100.000.000,00 dinara budžet JLS, ministarstava, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. 2025.

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže opštinskih puteva

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Izgradnja novih i rekonstrukcija i rehabilitacija postojećih puteva, po prioritetima i u skladu sa razvojnim planovima lokalnih zajednica

Grad Požarevac

1. Izrada projektno tehničke dokumentacije i izvođenje radova na realizaciji saobraćajnice, sa tehničkim elementima na potezu severne obilaznice grada Požarevca prema naselju Petka, pored Gradskog naselja Kostolac, do novog saobraćajnog koridora koji se proteže uz Dunav.Dužina saobraćajnice je oko 10 km.

1. JLS, JP Direkcija za izgradnju

1. –

1. 2016 – 2022.

Tematska oblast: Telekomunikaciona infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

6

Zamena glavne centrale u Smederevu

Grad Smederevo

1. Zamenjena glavna centrala u Smederevu

1. TELEKOM SRBIJA a. d.

1. –

1. realizovano

Tematska oblast: Energetska infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

2

Izgradnja potrebnih novih TS od 110 kV u Velikom Gradištu, Smederevu, Velikoj Plani i Golupcu i njihovo povezivanje DV od 110 kV sa TE „Kostolac”

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Smederevo

1. Rekonstrukcija TS 110/35 kV „Smederevska Palanka” – preuzeta od JP EMS;

2. Rekonstrukcija TS 110/35 kV „Velika Plana” – preuzeta od JP EMS .

1-2. O: JP EPS

Pr: Svetska banka

1. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke;

2. 300.000.000,00 dinara kredit Svetske banke.

1-2. posle 2020.

Opština Žagubica

1. TS 110/35 kV Žagubica 2×20 MVA sa priključnim DV 110 kV i 35 kV

1. O: PD „Elektrodistribucija” Beograd d.o.o.

1. 370.080.000,00 dinara, krediti

1. posle 2020.

3

Izgradnja novih TS 35/10 kV u sekundarnim opštinskim centrima

EPS Distribucija d.o.o. – Ogranak Elektrodistribucija Smederevo

1. Izgradnja TS 35/10 kV „Mihajlovac”

1. O: JP EPS

1. 78.000.000,00 dinara JP EPS

1. posle 2022.

5

Izgradnja mreže gasovoda i naftovoda

JP „Transnafta”

1. Izgradnja sistema produktovoda –deonica Pančevo-Smederevo ( I faza) – PPPPN, Studija opravdanosti sa idejnim projektom i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta;

2. Izgradnja sistema produktovoda –deonica Smederevo-Jagodina –Niš ( II faza) – PPPPN;

3. Izgradnja sistema produktovoda –deonica Smederevo-Jagodina –Niš ( II faza) – Izgradnja produktovoda sa dogradnjom terminala u Smederevu.

1-2. –

3. O: JP „Transnafta”;

Pr: MRE, MGSI, grad Smederevo, opština Velika Plana, KO Markovac.

1-2. –

3. –

1-2. realizovano;

3. posle 2020.

Tematska oblast: Hidrotehnička infrastruktura i vodoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

6

Izgradnja separatne kanalizacione mreže i centralnih PPOV

Grad Požarevac

1. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog PPOV u gradu Požarevcu;

2. Izgradnja centralnog PPOV u gradu Požarevcu.

1-2. O: JLS

1. –

2. budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja.

1. realizovano;

2. 2016 – 2026.

7

Izgradnja nasipa, kanalskih sistema i akumulacija za ublažavanje poplavnih talasa

Grad Smederevo

1. Izgradnja nasipa na rekama Konjska i Ralja i čišćenje Golubačkog potoka

1. JLS

1. 4.000.000,00 dinara

1. realizovano

Tematska oblast: Zaštita životne sredine

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

2

Uspostavljanje i proširenje monitoringa i razvoj katastra izvora zagađivača

Opština Veliko Gradište

1. P: Zajedničnim snagama ka zaštiti i unapređenju reke Pek

1. O: JLS

Pr: opština Kučevo, opština Majdanpek

1. –

1. realizovano

3

Podsticanje racionalnog korišćenja prirodnih resursa, podsticanje korišćenja sekundarnih sirovina, smanjenje emisije zagađujućih materija i uvođenje čistije proizvodnje

MPZŽS

1. Uvođenje čistije proizvodnje definisano je Strategijom uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji sa Akcionim planom

1. Definisani Akcionim planom Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji

1. Definisani Akcionim planom Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji

1. Definisani Akcionim planom Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji

4

Izrada plana upravljanja vodama za neposredni sliv Dunava (ICPDR)

MPZŽS

1. Urađen je Inovirani Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav, 2015. godine. Nastavljaju se aktivnosti na izradi novog inoviranog Plana upravljanja za sliv reke Dunav koji će biti usvojen 2021. godine (planski period je šest godina)

1. O: MPZŽS – Republička direkcija za vode;

Pr: Javna vodoprivredna preduzeća, Agencija za zaštitu životne sredine, RHMZ, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi” a.d.

1. –

1. 2021.

Tematska oblast: Zaštita kulturnih dobara

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Unapređenje sistema upravljanja i usklađivanje nivoa i činilaca uključenih u brigu o kulturnom nasleđu, u cilju zaustavljanja degradacije kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline

Opština Kučevo

1. P: Rekonstrukcija i sanacija letnjikovca kralja Aleksandra I Karađorđevića u Neresnici – deo projekta rekonstrukcija krovnog pokrivača sa rokom realizacije 24. oktobar 2013. – 31. decembar 2015. godine

1. JLS, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – LER

1. –

1. realizovano

2

Proglašenje spomenika kulture (okončanje procedure), za sva kulturna dobra na planskom području, za koja je pokrenut postupak utvrđivanja

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

1. Proglašenje spomenika kulture (okončanje procedure), za sva kulturna dobra na planskom području, za koja je pokrenut postupak utvrđivanja:

2006. – Kuća u Ulici Jovana Cvijića br.4-6 u Smederevu;

1998. – Zgrada na Trgu Nikole Krge br. 2 u Smederevu; Zgrada na Trgu Republike br.11 i 13 u Smederevu; Vodenica u Rabrovu, opština Kučevo;

Kuća Dobrivoja Stankovića u Malom Laoulu, opština Petrovac na Mlavi; Vodenica Jovana Prijića u Krepoljinu, opština Žagubica; Vodenica Sime Grujića u Krepoljinu, opština Žagubica;

1997. – Zgrada stare opštine u Dobrom Dolu, Smederevo; Kompleks objekata starog šumadijskog domaćinstva Baneta Bogdanovića u Vodicama, opština Smederevska Palanka; Kuća Živorada Jankovića u Lugavčini, Smederevo (srušena);

1995 – 1997. – Vodenica Aleksandra Paunovića u Voluji, opština Kučevo; Vodenica Dragomira Penonića u Krepoljinu, opština Žagubica; Kuća Milice Zlatanović u Smederevu.

1. –

1. –

1. –

Opština Petrovac na Mlavi

1. Arheološko nalazište „Belovode”

1. Narodni muzej Beograd, Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, JLS

1. 500.000,00 dinara budžet JLS

1. realizovano

5

Izrada odgovarajućih urbanističkih planova (ili završetak započetih), za lokalitete i komplekse kulturnih dobara (pre svega za kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja izvan urbanih područja za koja ne postoji urbanističko-planska razrada)

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Izrade urbanističkih planova za kategorizovana i nekategorizovana nepokretna kulturna dobra:

Nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja (Spomenik kulture: Manastir Pokajnica – opština Velika Plana; Arheološka nalazišta: „Kraku Lu Jordan” – metalurški centar – opština Kučevo; Viminacijum; Znamenita mesta: Radovanjski lug – opština Velika Plana);

Nepokretna kulturna dobra od velikog značaja (Spomenici kulture: Manastir Koporin – opština Velika Plana; Manastir Gornjak – opština Žagubica; Manastir Vitovnica – opština Petrovac na Mlavi; manastiri Mitropolija i Blagoveštenje – opština Petrovac na Mlavi; Crkva brvnara Svetog Georgija – opština Velika Plana; Prostorno kulturno-istorijska celina deo sela Bistrice – opština Petrovac na Mlavi; Arheološko nalazište Lederata – Veliko Gradište);

Nekategorizovana nepokretna kulturna dobra (Spomenici kulture: Kulička tvrđava – grad Smederevo; Manastir Nimnik – opština Velika Plana; Crkva Svetog arh. Mihajla – Zaova- opština Malo Crniće; Crkva Svetog arhangela Gavrila i sobrašica – opština Smederevska Palanka)

1. –

1. –

1. –

6

Infrastrukturno opremanje spomeničkih celina i lokaliteta kulturnih dobara prema prioritetima u pogledu kategorije, značaja i stepena opremljenosti

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

1. Izrada planova i projekata infrastrukturnog opremanja za:

Nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja (Spomenici kulture: Srednjovekovni grad Golubac, Smederevska tvrđava; Arheološko nalazište „Kraku Lu Jordan” – metalurški centar – opština Kučevo);

Nepokretna kulturna dobra od velikog značaja (Spomenici kulture: Ramska tvrđava – opština Veliko Gradište; Manastiri Mitropolija i Blagoveštenje – opština Petrovac na Mlavi; Crkva brvnara Svetog Georgija – opština Velika Plana)

1. –

1. –

1. –

Tematska oblast: Zaštita prirodnih vrednosti

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

Donošenje akta o zaštiti većeg broja spomenika prirode geomorfološkog, hidrološkog i botaničkog karaktera (npr. „Tri jezera u krasu Beljanice”, „Kučevska potajnica”, „Sarmatski karbonat brda Karaula” – opština Velika Plana, „Sladun u Kladurovi” i „Vladimirov hrast u Velikom Popovcu” – oba predložena botanička spomenika prirode se nalaze na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi)

ZZPS

1. Spomenik prirode „Sladun u Kladurovu” (proglašen u Službenom glasilu opštine Petrovac na Mlavi, broj 6/13)

1. –

1. –

1. realizovano

Lista prioritetnih planskih rešenja koja su preuzeta iz drugih planskih i strateških dokumenata zbog značaja za implementaciju RPPPBO

Tabela III-3: Lista strateških prioriteta regionalnog prostornog razvoja koji nisu utvrđeni RPPPBO

Tematska oblast: Mreža javnih službi

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

4

Modernizacija infrastrukture ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja

MPNTR

Kontinuirane aktivnosti:

1. izgradnja novih objekata u novoizgrađenim naseljima i sredinama sa nedovoljnim kapacitetima;

2. zamena objekata u postojećoj mreži izgradnjom novih;

3. kompletna rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata;

4. prilagođavanje objekata licima sa posebnim potrebama;

5. kompletno opremanje novoizgrađenih objekata, kao i unapređenje opremljenosti i zamena dotrajale opreme postojećih objekata;

6. unapređenje energetske efikasnosti postojećih objekata.

1-6. MPNTR, JLS

1-6. Potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-6. kontinuirano

5

Modernizacija infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja

MPNTR

Kontinuirane aktivnosti u cilju podizanja standarda i unapređenja uslova za izvođenje nastave, kao i postepene eliminacije višesmenskog odvijanja nastave:

1. izgradnja novih objekata u novoizgrađenim naseljima i sredinama sa nedovoljnim kapacitetima;

2. zamena objekata u postojećoj mreži izgradnjom novih;

3. kompletna rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata,

4. prilagođavanje objekata licima sa posebnim potrebama;

5. izgradnja i kompletno opremanje novoizgrađenih objekata, kao i unapređenje opremljenosti i zamena dotrajale opreme postojećih objekata;

6. unapređenje energetske efikasnosti postojećih objekata.

1-6. MPNTR, JLS

1-6. budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-6. kontinuirano

6

Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja

MPNTR

1. Kontinuirane aktivnosti u cilju obezbeđenja novih i unapređenju postojećih kapaciteta, prostornih i materijalnih uslova za kvalitetno odvijanje nastave visokog obrazovanja, usklađene sa strategijom razvoja visokog obrazovanja, važećim normativima prostora, opreme i nastavnih sredstava, kao i planiranje prostora i projektovanje objekata kojim se povećava energetska efikasnost objekata i njihovo prilagođavanje licima sa posebnim potrebama

1. MPNTR, JLS

1. budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. kontinuirano

7

Izgradnja adekvatnih objekata za smeštaj vatrogasno-spasilačkih jedinica

MUP

1. Izgradnja adekvatnih objekata za smeštaj vatrogasno-spasilačkih jedinica u Kolarima, Kostolcu i Golupcu;

2. Obezbeđivanje adekvatnih smeštajnih kapaciteta za vatrogasno-spasilačkih jedinice u Kučevu i Petrovcu na Mlavi.

1-2. –

1-2. –

1-2. –

Tematska oblast: Poljoprivreda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

5

Opremanje i uređenje stočnih pijaca

Opština Žagubica

1. Opremanje i uređenje stočnih pijaca u lokalnoj zajednici samostalno ili saradnji više lokalnih zajednica

1. O: JLS

Pr: JKP Belosavac

1. budžet MPZŽS preko PSSS

1. 2015 – 2019.

Grad Požarevac

1. Opremanje i uređenje stočnih pijaca u lokalnoj zajednici samostalno ili saradnji više lokalnih zajednica

1. O: JLS

Pr: JKP „Komunalne službe” Požarevac

1. budžet MPZŽS preko PSSS

1. 2016 – 2020.

Tematska oblast: Industrija

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

6

Unapređenje postojećih i podrška otvaranju novih rudnih kapaciteta za eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina, a posebno energetskih i nemetaličnih

MRE

1. –

1. –

1. –

1. –

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj mreže DP I reda

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

6

Izgradnja mostova na Dunavu, PPPN međunarodnog vodnog puta E 80

Opština Golubac

1. Izgradnja drumskog mosta na Dunavu (granični prelaz Srbija – Rumunija), na delu opštine Golubac ili Veliko Gradište, a na osnovu rezultata Studije opravdanosti i neophodne tehničke dokumentacije;

Studija opravdanosti i izbor odgovarajuće lokacije; Međudržavni Sporazum Srbije i Rumunije o otvaranju graničnog prelaza;

Izrada tehničke dokumentacije; Izgradnja mosta.

1. Nadležna ministarstva Rumunije i Srbije;

Okrug Karaš Severin (Rumunija) i Braničevski upravni okrug (Republika Srbija).

1. Oko 986.908.800,00 – 1.233.636.000,00 dinara (2.467.272,00 dinara po m2 mosta, minimalna dužina mosta 500 m), potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1. Dve godine za studijsko tehničku osnovu i tri godine za realizaciju izgradnje mosta

Braničevski upravni okrug

1. Predviđena je izgradnja mosta preko Dunava na potezu između Dubravice i Rama i Banatske Palanke koji bi povezivao „istočnu magistralu” – Kikinda, Vršac, Bela Crkva – sa DP br. 34 Gradište – Golubac -Donji Milanovac – NP „Đerdap” i veza sa DP br. 33 Požarevac – Kučevo – Majdanpek – Negotin – državna granica sa Republikom Bugarskom.

1. –

1. –

1. –

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

5

Rekonstrukcija i modernizacija regionalne železničke pruge Smederevo-Mala Krsna

ŽS

1. U toku je izrada Glavnog projekta za obnovu glavnom opravkom deonice pruge Radinac (isključivo)-Mala Krsna (isključivo) od km 7+405 do km 10+871 železničke pruge Smederevo-Mala Krsna

1. MGSI, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.

1. 298.219.166,64 dinara nije definisan izvor finansiranja

1. –

Tematska oblast: Saobraćajna infrastruktura

Plansko rešenje: Razvoj ostalih vidova saobraćaja

Red.Br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

4

Modernizacija postojećih i izgradnja novih pristana i marina (Kostolac, Veliko Gradište, Golubac i Smederevo)

AUL

1. Proglašenje lučkog područja putničkog pristaništa – za svako pojedinačno buduće putničko pristanište (Kostolac, Veliko Gradište, Golubac i Smederevo). Potrebno je da Vlada donese akt koji će se odnositi na utvrđivanje lučkog područja putničkog pristaništa.

1. grad Požarevac, opština Veliko Gradište, opština Kostolac, AUL, MGSI, Vlada

1. budžet RS

1. 2016.

5

Program aktivnosti na realizaciji sportsko turističkog aerodroma „Rudine” u Smederevskoj Palanci

Opština Smederevska Palanka

1. Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju aerodroma „Rudine” u Smederevskoj Palanci;

2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za deo kompleksa aerodroma;

3. Rekonstrukcija pristupnih saobraćajnica do kompleksa aerodroma (A);

4. Modernizacija postojeće piste za noćne uslove letenja.

1. O: JLS

Pr: nadležna lokalna JP u Smederevskoj Palanci, Aeroklub „Jasenica” , Preduzeće „GAS-Aviation”

2-4.-

1. 18.504.540,00 dinara budžet RS, budžet JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja, javno privatno partnerstvo

2-4.-

1. 2016 – 2020.

2-4.-

6

Program aktivnosti na realizaciji sportsko turističkog aerodroma „Kostolac” u Kostolcu

Grad Požarevac

1. Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju aerodroma;

2. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za deo kompleksa aerodroma ;

3. Rekonstrukcija pristupnih saobraćajnica do kompleksa aerodroma (A);

4. Modernizacija postojeće piste za noćne uslove letenja.

1. O: JLS

Pr: Ministarstva, „Viminacijum”

2-4.-

1-4. –

1-4. 2016 – 2020.

7

Uređenje biciklističkih i pešačkih staza prema prioritetima koji se utvrđuju prostornim planovima i sektorskim planovima / programima jedinica lokalne samouprave. Definisanje sistema evropskih i nacionalnih biciklističkih koridora

Jugocikling kampanja

1. Izrada planova posebne namene biciklističkih koridora za trase evropskih (EuroVelo) i nacionalnih (N) koridora:2. P: Plan posebne namene biciklističkog koridoraEuroVelo 6 i N1 (Dunavska ruta);3. P: Plan posebne namene biciklističkog koridora EuroVelo 11 i N3 (Moravska ruta);4. P: Plan posebne namene biciklističkog koridora EuroVelo 13 i N4 (Ruta Gvozdene zavese);

5. P: Glavni projekat biciklističke staze „Zlatni Pek – Srebrno jezero” – deo EV 6 .

1-5. O: grad Smederevo, grad Požarevac, opština Veliko Gradište, opština Golubac, opština Žabari

Pr: Jugocikling kampanja, Evropska biciklistička federacija-ECF, JLS

1-5. –

1-5. –

8

Uređenje biciklističkih i pešačkih staza prema prioritetima koji se utvrđuju prostornim planovima i sektorskim planovima / programima jedinica lokalne samouprave. Definisanje sistema biciklističkih koridora razvijanih na konceptu Zelenih staza (Greenways)

Jugocikling kampanja

1. Izrada plana posebne namene za biciklističke i pešačke staze trasama napuštenih železničkih pruga: Kostolac-Požarevac-Malo Crniće- Petrovac – Gornjak

1. O: grad Požarevac, opština Malo Crniće, opština Petrovac na Mlavi

Pr: Jugocikling kampanja, Evropska asocijacija zelenih staza – EGWA, Evropska biciklistička federacija-ECF, lokalne direkcije za izgradnju

1. –

1. –

Tematska oblast: Energetska infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

7

Plansko i sistematsko povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji primarne energije

MRE

1. Kontinuirani projekti izgradnje postrojenja koja u procesu proizvodnje koriste obnovljive izvora energije

1. Investitori

1. Privatni kapital, javne investicije

1. kontinuirano

Opština Žagubica

1. Izgradnja vetroparkova na Beljanici i Crnom Vrhu;

2. Izgradnja mini-hidroelektrana na Mlavi i Crnoj reci.

1-2. Zainteresovani investitori, JLS

1-2. –

1-2. 2020.

Tematska oblast: Telekomunikaciona infrastruktura

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

8

Izgradnja linijske infrastrukture elektronskih komunikacija duž infrastrukturnih koridora (duž kategorisanih puteva I i II reda, lokalnih saobraćajnica, železničkih pruga i sl)

TELEKOM SRBIJA a. d.

1. Razvoj magistralne mreže optičkih kablova – izrada investiciono tehničke dokumentacije i izgradnja optičkih kablova za proširenje kapaciteta na postojećim telekomunikacionim koridorima i izgradnju novih magistralnih optičkih kablova na relacijama:

– Požarevac – Golubac – Donji Milanovac – Kladovo („Dunavska magistrala”)

– Požarevac – Kučevo – Majdanpek – Negotin sa privodom za Donji Milanovac;

2. Razvoj lokalne mreže optičkih kablova – izrada investiciono tehničke dokumentacije i izgradnja optičkih kablova za proširenje kapaciteta na postojećim telekomunikacionim koridorima i izgradnja novih optičkih kablova za povezivanje novih pristupnih čvorova u fiksnoj i mobilnoj mreži na području Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga.

1-2. O: TELEKOM SRBIJA a. d.

1-2. sopstvena sredstva

1-2. kontinuirano

Tematska oblast: Zaštita životne sredine

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

8.

Zaštita od hemijskog udesa

MPZŽS

1. Utvrđivanje područja u kojima će se dugoročno sačuvati odgovarajuće udaljenosti između objekata u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u količinama koje su veće od propisanih i stambenih područja, javnih prostora, kao i područja od posebnog značaja, radi zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine (Zakon o zaštiti životne sredine, „Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16)

1. O: Nosioci izrade prostornih i urbanističkih planova, JLS, prostorni planeri

1. –

1. kontinuirano u toku izrade prostornih planova

9.

Zaštita od prirodnih nepogoda i tehnoloških udesa

MUP

1. Izrada planova zaštite i spasavanja jedinica lokalnih samouprava u vanrednim situacijama

1. JLS

1.

1. –

Grad Požarevac

1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije sa studijom izvodljivosti za višefunkcionalna i višenamenska rešenja zaštite od voda drugog reda na teritoriji Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga;

2. Izvođenje radova na zaštiti od voda drugog reda na teritoriji Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga.

1-2. JLS Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga, MPZŽS, JVP „Srbijavode”, javna preduzeća

1. 200.000.000,00 dinara;

2. budžet RS, budžeti JLS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja

1-2. –

Tematska oblast: Zaštita kulturnih dobara

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

10

Konzervatorski radovi na najugroženijim nepokretnim kulturnim dobrima

RZZSK

1. Arheološka istraživanja sa obradom i konzervacijom nalaza i publikovanjem rezultata za spomenik kulture (SK) Golubac:

2. Izrada tehničke dokumentacije objekata unutar tvrđave;

3. Izrada idejnih rešenja za konzervaciju otkrivenih objekata u podgrađu tvrđave Golubac.

1. O: RZZSK

Pr:Narodni muzej Požarevac;

2-3. RZZSK.

1. 7.000.000,00 dinara budžet RS, potencijalno međunarodni izvori finansiranja:

2. 2.500.000,00 dinara budžet RS;

3. 600.000,00 dinara budžet RS.

1. 2016 – 2020;

2. 2016;

3. 2016 – 2017.

Tematska oblast: Zaštita prirodnih vrednosti

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti:

Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

4

Donošenje akta o zaštiti područja u postupku zaštite Parka prirode „Kučaj-Beljanica” i Spomenika prirode „Dubačka pećina-Gaura Mare”

ZZPS

1. –

1. –

1. –

1. –

5

Zaštita prirodnih i predeonih vrednosti Golubačke peščare

Opština Golubac

1. Zaštita prirodnih i predeonih vrednosti, Područje planirano za zaštitu Golubačke peščare, u skladu sa Prostornim planom područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E80 – Dunav (Panevropski koridor VII)

1. ZZPS

1. –

1. –

IV. DETALJNI PREGLED GLAVNIH POKAZATELJA ZA PRAĆENJE REGIONALNOG PROSTORNOG RAZVOJA

Pokazatelji za praćenje implementacije RPPPBO predstavljaju osnovu za sprovođenje prostornih analiza, identifikovanje razlika u planskom području i ocenu trendova razvoja. Takođe, pokazatelji bi trebalo da pomognu stručnoj javnosti, donosiocima odluka i političkim instancama u praćenju dostizanja ciljeva i regionalnog prostornog razvoja definisanog RPPPBO.

Metodologija utvrđivanja pokazatelja prostornog razvoja

Ciljevi prostornog razvoja RPPPBO uslovili su ciljno-orjentisani pristup izbora i sistematizacija pokazatelja, koji se većinski zasnivaju na pokazateljima definisanim u važećem Programu implementacije PPRS za period od 2011. do 2015. godine.

Pokazatelji su organizovani tako da prate ciljeve prostornog razvoja RPPPBO, i usklađeni su standardnim informacijskim zahtevima relevantnosti pokazatelja:

Prepoznatljivost u ciljevima i prioritetima razvoja;

Mogućnost objektivnog, jednoznačnog i egzaktnog merenja;

Mogućnost kontinualnog praćenja sa vremenskom i geografskom pokrivenošću celog planskog područja RPPPBO;

Komparativnost pokazatelja uz što manje preklapanje;

Usaglašenost sa pokazateljima prostornog razvoja na nacionalnom nivou, koji su definisani u PPRS.

Za potrebe periodičnog izveštavanja o stanju u prostoru izdvojen je 61 detaljno razrađen pokazatelj (oblast, svrha primene, parametri izračunavanja, prostorna i vremenska pokrivenost, izvori podataka, povezanost sa drugim pokazateljima) i mogu poslužiti kao inicijalna faza u kreiranju informacionog sistema o prostornom razvoju Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga.

Skale vrednosti pokazatelja definisanih na osnovu i u skladu sa vrednostima koje su preporučene kroz Program implementacije PPRS, u narednom periodu biće prilagođene karakteristikama analiziranih pojava u RPPPBO.

Veza pokazatelja prostornog razvoja sa ciljevima RPPPBO i prioritetnim planskim rešenjima

Tabela IV-1: Pregled pokazatelja prostornog razvoja RPPPBO

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

BROJ I NAZIV POKAZATELJA

1. Odgovorno upravljanje razvojem, uređenjem i zaštitom prostora u skladu sa realnim potencijalima i ograničenjima prirodnih i stvorenih vrednosti i dugoročnim potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine

Pokrivenost prostora prostorno-planskim dokumentima

Korišćenje zemljišta (poljoprivredne, šumske, izgrađene, vodne površine) (CORINE);

Udeo poljoprivrednih površina pod organskom/ kontrolisanom proizvodnjom;

Kvalitet voda vodotoka (klase kvaliteta);

Kvalitet podzemne vode;

Specifična potrošnja vode u naseljima (1/st/dan);

Gubici vode u mreži (%);

Odnos obnovljivih i neobnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije;

Potrošnja zemljišta za saobraćajnu infrastrukturu;

Urbani rast – širenje urbanog područja;

Udeo urbanog tkiva;

Bespravna izgradnja u zonama izvorišta;

Broj i površina „brownfield” i „greenfield” lokacija;

Intenzitet saobraćaja prema deonicama saobraćajne mreže;

Obnovljiva energija u ukupnoj proizvodnji energije;

Potrošnja energije po izvorima i vrsti korisnika;

Naselja i kultivisana područja potencijalno ugrožena od poplava; *

Naselja u prostorima ugroženosti od erozivnih procesa;

Količina komunalnog otpada iz naselja regiona;

Procenat (%) komunalnog otpada koji se organizovano sakuplja (% domaćinstava);

Procenat (%) ukupne količine otpada koji se reciklira;

Zaštićena prirodna područja;

Broj zaštićenih kulturnih dobara u regionu; *

Broj lokaliteta kulturnog nasleđa i integralnih celina predloženih za zaštitu;

Broj i površina identifikovanih predela;

2. Uravnotežen razvoj na intraregionalnom i interregionalnom nivou, podsticanje razvoja (poljoprivrede, turizma, energetike, rudarstva i infrastrukture), uređenje plovno-nautičkog koridora Dunava, kao i povećanje dostupnosti planinskih i perifernih područja

Potencijalna intermodalna dostupnost;

Udeo stanovništva koje živi unutar 30-minutne izohrone od železničke stanice;

Pokrivenost naselja (% broja domaćinstava) mrežom javnog vodovoda;

Pokrivenost naselja (% broja domaćinstava) kanalizacionom mrežom;

Pokrivenost naselja (% broja domaćinstava) elektro mrežom visoke sigurnosti snabdevanja;

BDP po stanovniku; *

Zaposlenost po sektorima delatnostima; *

Broj i alokacija novoregistrovanih i brisanih privrednih subjekata na godišnjem nivou;

Pristup širokopojasnim sistemima;

Obim direktnih stranih investicija;

Stopa investicija;

Broj multinacionalnih kompanija u regionu;

Modalna raspodela putničkog saobraćaja;

Turistički kapaciteti u seoskim domaćinstvima;

Broj turista i turističkih noćenja godišnje;

Broj i površina proglašenih turističkih prostora;

Broj projekata sa međunarodnim učešćem;

Promet putnika i robe u rečnim lukama;

Kontejnerski promet (u rečnim lukama) ;

Vreme putovanja autom do MEGA i transnacionalnih FUP područja (bodovano prema značaju FUP);

3. Unapređenje kvaliteta života i stvaranje uslova za demografsku obnovu, zadržavanje i podsticanje naseljavanja i povratka stanovništva, posebno u ruralne predele i centre, investiranjem u izgradnju, obnavljanje i održavanje infrastrukture, javnih službi i usluga, očuvanjem i unapređenjem prirodnog i kulturnog nasleđa, razvojem ekonomski isplativih i statusno privlačnih aktivnosti

Gustina naseljenosti (kritična masa);*

Migracioni bilans; *

Udeo stanovništva po velikim starosnim grupama; *

Stopa fertiliteta; *

Stanovništvo sa visokim obrazovanjem; *

Udeo nezaposlenog stanovništva do 25 godina; *

Zaposlena lica sa visokim stepenom obrazovanja; *

Stopa zaposlenosti;

Broj domaćinstava koja žive ispod granice siromaštva;

Godišnja stopa nezaposlenosti; *

Indeks „reda veličine” naselja prema broju stanovnika;

Izohrona dostupnost usluga od opšteg interesa regionalnog nivoa;

Prosečno vreme putovanja do najbliža tri regionalna centra;

Demografski trendovi urbanih područja u odnosu na ruralna područja;

Obim dnevnih migracija;

Dostupnost primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

* ESPON pokazatelji

Razrada pokazatelja prostornog razvoja (opis i interpretacija, izvor i način prikupljanja podataka, izračunavanje)

1. Pokrivenost prostora prostorno-planskim dokumentima

Opis i interpretacija: Pokazateljem se prati planska razrada RPPPBO, kroz donošenje prostornih planova područja posebne namene, prostornih planova jedinica lokalne samouprave i urbanističkih planova. Svim prostornim nivoima, a ujedno i ostvarivanje naznačenih prioriteta u pokrivenosti teritorije planskim dokumentima. Takođe, potrebno je u praćenje uključiti druge strategije i programe na nacionalnom i regionalnom nivou, u meri u kojoj imaju uticaj na prostorni razvoj, a posebno sektorske razvojne dokumente – osnove, na koje se prostorni planovi direktno oslanjaju (ključni dokumenti po sektorima navedeni su u PPRS).

Izvor i način prikupljanja podataka: Centralni registar planskih dokumenata, ministarstvo nadležno za poslove prostornog i urbanističkog planiranja

Izračunavanje: Mapiranje teritorije važećim prostornim planovima (prema prostornom nivou i godini.

2. Korišćenje zemljišta (poljoprivredne, šumske, izgrađene, vodene površine)

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj daje bilans korišćenja prostora, koji treba da ukaže na trendove socio-ekonomskog razvoja i poštovanje planskih propozicija u nameni prostora, u skladu sa strateškim ciljem da promene ne smeju ići na štetu vrednih i ograničenih prirodnih resursa, već u pravcu poboljšanja kvalitativnih karakteristika i racionalnog korišćenja već angažovanog prostora. Promene koje se prate odnose se, na primer, na konverziju poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, što predstavlja poseban problem uz pitanje posledica neplanske izgradnje, „greenfield” investicija, koje se po pravilu realizuju u tzv. „periurbanim” zonama u urbano-ruralnom kontinuumu, kao i radom velikih rudarsko-energetsko-industrijskih basena.

Izvor i način prikupljanja podataka: Ministarstvo nadležno za poslove prostornog i urbanističkog planiranja, CORINE, MPZŽS, MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, Republički geodetski zavod (Katastar nepokretnosti), dodatno modelovanje.

Izračunavanje: Identifikacija osnovnih kategorija namena prostora (iskazana u ha ili km2, % od ukupne površine oblasti, regiona i zemlje, kao i mapiranjem teritorije). Osnovne kategorije namena prostora u RPPPBO su: a) Poljoprivredno zemljište zahvata blizu 343 000 ha (6,7% od ukupnog Republike Srbije). Zauzima oko 67% od ukupne površine regiona, s tim da je njegovo učešće u Braničevskom niže (62,1%), a značajno više u Podunavskom upravnom okrugu (82,3%); b) Obrasle šumske površine na nivou regiona iznose oko 117 307 ha (6% od republičkih) i zahvataju oko 23% teritorije regiona. Skoro celokupne šumske površine nalaze se na području Braničevskog upravnog okruga i u ukupnom zemljišnom fondu upravnog okruga učestvuju sa 28,9%, dok u Podunavskom sa svega 4,6%; v) Građevinsko zemljište regiona iznosi oko 337 km2, i predstavlja 4,8% od građevinskog zemljišta u Republici Srbiji. U Braničevskom upravnom okrugu čini samo 3,7% od ukupne površine, dok na području Podunavskog upravnog okruga čak 15,3% i g) Vodno zemljište obuhvata oko 2% teritorije i predstavljeno je delom reke Dunav i delovima slivova Velike Morave, Mlave i Peka kao najvećih reka u planskom području.

3. Udeo poljoprivrednih površina pod organskom/kontrolisanom proizvodnjom

Opis i interpretacija: Ovim pokazateljem se prati proizvodnja hrane visoke biološke vrednosti i/ili poznatog geografskog porekla u sistemima organske, integralne i tradicionalne poljoprivrede. Primena ovog pokazatelja namenjena je i za širi kontekst, jer se organska poljoprivreda može definisati kao pristup u poljoprivredi gde je cilj da se stvore integralni, humani, ekološki održivi sistemi poljoprivredne proizvodnje. Prednost može biti i u tome što je organska poljoprivreda u većoj meri radno intenzivna od konvencionalne, što bi trebalo da doprinese većoj zaposlenosti seoskog stanovništva i da pomogne da se manja gazdinstva i farme zadrže u proizvodnji, pošto u suprotnom ne bi bila sposobna da se izbore na tržištu konvencionalne poljoprivrede i globalnom konkurencijom.

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Sektor za organsku poljoprivredu i drugi statistički izvori podataka.

Izračunavanje: Za analizu se uzimaju podaci o poljoprivrednim površinama koje su sertifikovane za organsku proizvodnju ili uzgajanje kultura pod stručnim nadzorom. Računa se udeo tih površina u ukupnim poljoprivrednim površinama opštine (%). Očekuje se da pokazatelj bude obuhvaćen redovnim statističkim izveštajima po odgovarajućoj metodologiji za međunarodna upoređenja i raspoloživ za manje teritorijalne celine.

4. Kvalitet voda vodotoka (klase kvaliteta)

Opis i interpretacija: Pokazatelj opisuje aspekt u okviru osnovnog cilja optimizacije integralnih vodoprivrednih sistema i usklađivanje njihovog razvoja sa ciljevima očuvanja životne sredine i drugih korisnika prostora. Taj aspekt se odnosi na zaštitu voda na nivou rečnih sistema, koji su već teritorijalno uspostavljeni, uz integralno korišćenje tehnoloških, vodoprivrednih i organizaciono-ekonomskih mera. Merama su date propozicije i prioriteti za postavljanje postrojenja za preradu otpadnih voda, kanalisanje naselja, poboljšanje režima malih voda, za zone zaštite izvorišta, kao i preventivni mehanizmi i stimulansi, sve u cilju zaštite voda i dovođenje kvaliteta voda u rekama u klase propisane Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije.

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, MPZŽS – Republička direkcija za vode, Republički hidrometeorološki zavod.

Izračunavanje: Pokazateljem se prati klasa kvaliteta voda vodotoka u odnosu na propisanu klasu kojom se utvrđuje kategorizacija vodotoka, na bazi redovnih analiza kvaliteta vode na mernim profilima (statistički podaci).

5. Kvalitet podzemne vode

Opis i interpretacija: Pokazatelj je namenjen praćenju ostvarivanja cilja planskog i održivog korišćenja podzemnih voda, uz adekvatne mere zaštite za vodosnabdevanje, kao i rezervi termomineralnih voda. Značaj praćenja ovog pokazatelja je iz razloga što su podzemne vode sporo obnovljive, a zbog nadeksploatacije i neadekvatne zaštite sve veći problem postaje njihov kvalitet, dovodeći u pitanje mogućnost korišćenja niza izvorišta, čak i iz osnovnog vodonosnog sloja, bez upotrebe postrojenja za prečišćavanja, i to sa dosta zahtevnim tehnologijama. Prostorne analize će pokazati učinak planskih mera i rešenja koje se tiču korišćenja prostora, broja i lokacija PPOV, preusmerenja korisnika tehnoloških voda na druge izvore, kao i specifičnih mera za pojedine tipove vodonosnih sredina (aluvijalnih, karstnih, neogenih, pukotinskih).

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, Republički hidrometeorološki zavod, MPZŽS – Republička direkcija za vode, potrebno je identifikovati i druge izvore podataka.

Izračunavanje: Primenjuju se rezultati analiza kvaliteta voda od strane ovlašćenih institucija.

6. Specifična potrošnja vode u naseljima (l/st/dan)

Opis i interpretacija: Uloga ovog pokazatelja je da prati rezultate planskih mera racionalizacije potrošnje vode i smanjenja specifične potrošnje u svim vidovima potrošnje. Za potpunije prostorne analize potrebno je dalje dekomponovanje ovog pokazatelja prema korisnicima/potrošačima: domaćinstva, privredni kapaciteti priključeni na javne vodovode, ostali registrovani potrošači, kojima se voda naplaćuje (restorani, bolnice sanitacija grada, kao i gubici u mreži). U prvom redu, potrebne su analize relacijskih odnosa između specifične potrošnje vode i gubitaka u distribuciji vode.

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, Republički hidrometeorološki zavod, MPZŽS – Republička direkcija za vode, potrebno je identifikovati i druge izvore podataka.

Izračunavanje: Prosečna dnevna potrošnja vode po stanovniku po naseljima (godišnji prosek), uz prikaz sezonskih oscilacija (l/st/dan). Rezultati se prikazuju u relaciji sa veličinom naselja, gustinom naseljenosti, kao i pokrivenošću javnim vodovodom.

7. Gubici vode u mreži (%)

Opis i interpretacija: Gubici na mreži odražavaju stanje vodovodne mreže, i jedan su od glavnih uzroka neracionalnog povećanja specifične potrošnje vode u naseljima. Ovaj pokazatelj je namenjen za praćenje realizacije strateškog prioriteta RPPPBO – obnove mreže svih vodovoda (smanjenje gubitaka na manje od 20%).

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku, MPZŽS – Republička direkcija za vode

Izračunavanje: Gubici vode su razlika između „ukupno zahvaćenih količina vode” i „ukupno isporučenih količina vode” (statistički podaci), a prikazuju se procentualnim udelom u „ukupno zahvaćenim količinama vode”. Parametri: „zahvatanje vode – kaptaža” (obuhvata snabdevanje javnog vodovoda vodom s različitih izvorišta, uz korišćenje podzemne, izvorske i površinske vode); „isporučene vode” (sve neposredno zahvaćene i obezbeđene količine vode koje je vodovod distribuirao u toku izveštajne godine svojim korisnicima). Količine isporučene vode utvrđuju se vodomerom, a gde ih nema, izračunavaju se prema normativima za određenu granu delatnosti.

8. Odnos obnovljivih i neobnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije

Opis i interpretacija: Pokazatelj prati osnovni cilj u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE) – značajnije učešće u energetskom bilansu, uz poštovanje principa održivog razvoja. Planom se predviđa mogućnost korišćenja OIE, i to: hidroenergije (izgradnjom hidroelektrana svih kapaciteta); solarne energije (primenom solarnih sistema u kojima objekat, preko solarnih panela, prihvata i čuva najveći deo energije, čime se poboljšava energetska efikasnost i smanjuje negativan uticaj korišćenja fosilnih goriva na životnu sredinu); energije vetra (kao pojedinačne lokacije ili kroz izgradnju vetroparkova na celoj teritoriji regiona); biomase (za šta postoje značajni potencijali i u brdsko-planinskom delu regiona, uz uslov racionalnog eksploatisanja i korišćenja drvnih otpadaka iz šumarstva i prerade drveta) i geotermalne energije (uz potrebne prethodne istražne radove).

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine; potrebno je identifikovati i druge izvore podataka; referentna su dokumenta koja prate ostvarivanje Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine.

Izračunavanje: Potrebna su dodatna razmatranja u načinu iskazivanja ovog pokazatelja.

9. Potrošnja zemljišta za saobraćajnu infrastrukturu

Opis i interpretacija: Saobraćajna infrastruktura, pored toga što je jedan od najvažnijih preduslova za razvoj, postala je jedan od najznačajnijh korisnika zemljišta. U pojedinim delovima planskog područja, zauzimanje zemljišta za saobraćajnu infrastrukturu povećava se iz godine u godinu, što otvara pitanje racionalnosti i potreba drugih korisnika prostora. Praćenje ovog pokazatelja ima značaj za razvoj održivog transporta, mreže i objekata, prema PPRS-u, gde se ističe neophodnost pridržavanja osnovnih principa razvoja transportnih sistema: ekonomske isplativosti, društvene opravdanosti i ekološke prihvatljivosti. Značajno je analizirati u kojoj meri se povećavaju površine pod saobraćajnom infrastrukturom i u kojoj meri odgovaraju saobraćajnim potrebama.

Izvor i način prikupljanja podataka: JP „Putevi Srbije” , „Železnice Srbije” AD, kartografska i planska dokumenta (ažurnog sadržaja), CORINE baze podataka, Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo saobraćajnih površina (putevi i pruge, lučke zone, aerodromi), u ukupnoj površini oblasti/upravnog okruga (preporučena skala vrednosti: određuje se u odnosu na minimalnu, srednju i maksimalnu izmerenu vrednost).

10. Urbani rast – širenje urbanog područja

Opis i interpretacija: Pokazatelj prati povećanje urbanih područja po određenim vremenskim intervalima (zavisno od raspoloživih podataka) planskog perioda, uz ocenu trendova (usporenih ili dinamičnih procesa). Značaj praćenja ovog pokazatelja sadržan je u jednom od osnovnih ciljeva prostornog razvoja koji se tiče racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta, posebno u smislu opravdanosti konverzije poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, kao i ograničavanja fizičkog širenja građevinskog područja naselja u skladu sa demografskim i ekonomskim potrebama razvoja.

Izvor i način prikupljanja podataka: CORINE baze podataka, dodatno modelovanje podataka

Izračunavanje: Urbani rast tokom perioda od deset godina, prikazan kao relativno povećanje izgrađenih/veštačkih površina, prema klasifikaciji CORINE o zemljišnom pokrivaču. Preporučena skala vrednosti: <0,5 / 0,5-1 / 1-2,5 / 2,5-5 / 5-10 / 10-20 / >20 (%).

11. Udeo urbanog tkiva

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj bi trebalo da omogući analize o tipovima i karakteru urbanizacije. Udeo urbanog tkiva je uobičajeno visok za glavni grad i centre funkcionalnih područja, dok se i kod manjih gradova može pratiti promena obrazaca korišćenja prostora (na primer, raspršena i često stihijska gradnja u naseljima i izvan građevinskih područja, kao posledica nepoštovanja zajedničkih i dugoročnih potreba očuvanja prostora, ili nedovoljno korišćenje postojećih potencijala u izgrađenim zonama (urbana obnova, transformacija, modernizacija).

Izvor i način prikupljanja podataka: CORINE baze podataka.

Izračunavanje: Udeo urbanih područja u ukupnoj površini oblasti/upravnog okruga, na bazi CORINE (250 m grid); preporučena skala vrednosti: <1, 1-3, 3-5, 5-10, >25 (%).

12. Bespravna izgradnja u zonama izvorišta

Opis i interpretacija: Usled nedostatka pouzdanih informacija o bespravnoj izgradnji uopšte, izdvojen je jedan prelazni pokazatelj, fokusiran na bespravnu gradnju u zoni izvorišta.

Izvor i način prikupljanja podataka: studijske osnove aktuelnih prostornih i urbanističkih planova (lokalnih, regionalnih, nacionalnog), MPZŽS – Republička direkcija za vode; potrebno je identifikovati i druge izvore informacija.

Izračunavanje: Broj bespravno podignutih objekata u zonama zaštite izvorišta.

13. Broj i površina „brownfield” i „greenfield” lokacija

Opis i interpretacija: Važnost praćenja ovog pokazatelja proizlazi iz cilja koji je postavljen u RPPPBO a odnosi se na izradu kataloga i veće angažovanje „brownfield” prostora, odnosno pažljiv i racionalniji pristup „greenfield” investicijama. Uređenje „brownfield” lokacija može doprineti regionalnom razvoju, s obzirom na mogućnost korišćenja evropskih fondova za ovu namenu i s obzirom da ove površine obično imaju osnovnu infrastrukturu, kao i urbanističku dokumentaciju, što predstavlja uštedu za investitore.

Izvor i način prikupljanja podataka: (potencijalno) katastri „brownfield” lokacija opština i gradova, broj izdatih građevinskih dozvola za „greenfield” (MGSI, lokalne uprave nadležne za izdavanje građevinskih dozvola).

Izračunavanje: Pokazatelj ne zahteva posebne tehnike izračunavanja ali su potrebna dodatna razmatranja o načinu prezentacije, zavisno od raspoloživosti podataka.

14. Intenzitet saobraćaja prema deonicama saobraćajne mreže

Opis i interpretacija: Analizom saobraćaja na svakom od segmenata glavne mreže ili koridora, dolazi se do potpunijeg sagledavanja problema saobraćajnih tokova za regionalni razvoj. Pojedini segmenti mogu biti preopterećeni (i tako podsticati dalje investiranje u infrastrukturu u određenom regionu), dok drugi mogu imati raspoložive kapacitete koje treba promovisati (kao što je slučaj sa unutrašnjim plovnim putevima). Poređenje stvarnog opterećenja segmenta različitih vidova (drumski u poređenju sa paralelnim železničkim ili unutrašnjim plovnim putevima), može pružiti značajne informacije o kapacitetima, ograničenjima kapaciteta i aktuelnoj modalnoj podeli unutar datog koridora. Slične unakrsne analize mogu biti važne kod traženja najpogodnijih saobraćajnih rešenja za pojedina „osetljiva područja” gde se postavljaju strožiji uslovi zaštite životne sredine, kao i o potencijalnim uticajima na zaštićena područja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Empirijski podaci za ovaj pokazatelj prikupljaju se na osnovu statističkih podataka, (automatskog) brojanja saobraćaja, na osnovu redova vožnje ili registara isporuke, kao i modelovanjem nedostajućih podataka.

Izračunavanje: Za drumski saobraćaj pokazatelj se iskazuje u prosečnom godišnjem obimu dnevnog prometa ili broju putničkih automobila (iskazano preko jediničnog vozila); za železnički saobraćaj obično se uzima broj vozova po satu; za unutrašnji vodni saobraćaj uzima se broj brodova na dan. Za drumski saobraćaj, pokazatelj se u prvom redu odnosi na međunarodne pravce i državne puteve prvog i drugog reda.

15. Obnovljiva energija u ukupnoj proizvodnji energije

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj pokazuje koliko se proizvodnja energije ostvaruje iz obnovljivih izvora energije, ukazujući s jedne strane, koliko je smanjena zavisnost od fosilnih goriva na regionalnom nivou i koliko je ovaj region sposoban da zadovolji tražnju za primarnom energijom u budućnosti. Sa druge strane, ovaj pokazatelj pruža uvid o ponudi regiona za energetsko tržište, čime se može pratiti doprinos regiona prema planiranim kapacitetima izgradnje malih hidroelektrana, vetroelektrana, solarnih fotonaponskih postrojenja, postrojenja na biomasu i postrojenja koja koriste biogas, prema RPPPBO.

Izvor i način prikupljanja podataka: (potencijalno) podaci raspoloživi u redovnim statističkim praćenjima.

Izračunavanje: Udeo proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji energije (%).

16. Potrošnja energije po izvorima i vrsti korisnika

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj pokriva aspekt upotrebe raspoložive energije, tj. količinu potrošene energije, prema nameni i vrsti energije, u određenom vremenskom periodu. Pokazatelj ovim pokazuje mogućnosti da se potrošnja energije usmerava ka održivosti na dva načina, u okviru ponude i u okviru potrošnje.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku, potrebno je identifikovati i druge izvore podataka.

Izračunavanje: Potrošnja energije prema načinu korišćenja (saobraćaj, industrija, domaćinstva) i vrsti energije (električna, toplotna, pogonska), za određeni period vremena.

17. Naselja i kultivisana područja potencijalno ugrožena od poplava *

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj identifikuje naselja prema broju slučajeva poplava. Područja sa velikim brojem slučajeva poplava i veliki udeo veštačkih površina (npr. područja naselja), smatraju se najviše povredivim. Ovaj pokazatelj prati ostvarivanje cilja na optimizaciji integralnih vodoprivrednih sistema na jedinstvenom vodoprivrednom prostoru Republike Srbije i usklađivanje njihovog razvoja sa ciljevima očuvanja životne sredine i drugih korisnika prostora.

Izvor i način prikupljanja podataka: MUP – Sektor za vanredne situacije, (potencijalno), karte plavnih zona i oblasti značajnog rizika od poplava, MPZŽS – Republička direkcija za vode, CORINE baza podataka.

Izračunavanje: Mapiranje teritorije prema broju slučajeva poplava.

18. Naselja u prostorima ugroženosti od erozivnih procesa

Opis i interpretacija: Područja intenzivnih erozivnih procesa mogu biti odraz neodgovarajuće upotrebe prostora. Specifičan problem predstavljaju klizišta, na terenima relativno slabije nosivosti u periodima povećanih padavina ili u delovima naselja gde nije adekvatno regulisano odvođenje voda. Pokazateljem su posebno obuhvaćena naselja potencijalno ugrožena erozijom, klizištima i odronima, uključujući i aktivnosti na njihovoj zaštiti i smanjenju ugroženosti.

Izvor i način prikupljanja podataka: (potencijalno) karte erozije, katastar klizišta.

Izračunavanje: Erozivni procesi se odnose na eroziju zemljišta, klizišta i odrone. Pokazatelj bi se računao superponiranjem karata naseljenosti i karata erozije.

19. Količina komunalnog otpada iz naselja regiona

Opis i interpretacija: Količina komunalnog otpada predstavlja ukupnu količinu generisanog otpada naselja, što je uglavnom nepoznat podatak i zahteva odgovarajuće tehnike izračunavanja. Upoređujući rezultate sa pokazateljem „količina otpada koji se organizovano sakuplja” , pokazuje se zapravo obim problema neodrživog upravljanja otpadom koji uglavnom završava van komunalnih deponija.

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, modelovanje podataka.

Izračunavanje: Količina komunalnog otpada koje se stvara iz naselja, agregirano na regionalnom nivou. Potrebna su dodatna razmatranja za način modelovanja podataka.

20. Procenat (%) komunalnog otpada koji se organizovano sakuplja (% domaćinstava)

Opis i interpretacija: Količina komunalnog otpada koje se organizovano sakuplja na nivou svih opština, ilustruje i stepen održivosti koji je region dostigao.

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava po naseljima (agregirano na regionalnom nivou) koja pokriva rad komunalnih službi za odnošenje otpada ili procenat generisanog komunalnog otpada koje odnose komunalne službe.

21. Procenat (%) ukupne količine otpada koji se reciklira

Opis i interpretacija: Pokazatelj prati jedan aspekt tretmana otpada koji se tiče reciklabilnog otpada (prema količini i vrsti), koji upućuje i na nivo održivosti regiona.

Izvor i način prikupljanja podataka: MPZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, potrebno je identifikovati i druge izvore podataka.

Izračunavanje: Udeo komunalnog i industrijskog otpada koji se reciklira od ukupne količine sakupljenog otpada.

22. Zaštićena prirodna područja

Opis i interpretacija: Najznačajnije ekološke mreže na području Evrope su Pan-evropska ekološka mreža, Natura 2000 i Emerald mreža. Za Republiku Srbiju Emerald mreža ima poseban značaj, jer ona zapravo predstavlja proširenje koncepta Natura 2000 na evropske zemlje van EU. Inače ekološku mrežu Natura 2000 čine „područja pod posebnom zaštitom” (SPA – Special Protection Areas) definisana direktivom o pticama (Birds Directive) i „posebna područja očuvanja” (SAC – Special Areas of Conservation).

Glavni cilj mreže je odgovarajuća zaštita i očuvanje najvažnijih evropskih staništa i vrsta.

Emerald mreža je ekološka mreža Područja od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest – ASCI). Mreža uključuje područja od posebnog ekološkog značaja za ugrožene vrste i tipove staništa zaštićenih po osnovu Bernske Konvencije. U okviru međunarodnog projekta „Razvoj Emerald mreže u Republici Srbiji”, identifikovano je 61 područje.

Izvor i način prikupljanja podataka: Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Izračunavanje: Zaštićena prirodna područja prema vrsti i stepenu zaštite. Imajući u vidu da Republika Srbija još nije uključena u mrežu Natura 2000, primenjuje se pokazatelj o zaštićenim prirodnim područjima i područjima predloženim za zaštitu prema registru Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao i registrovanim područjima Emerald mreže.

23. Broj zaštićenih kulturnih dobara u regionu *

Opis i interpretacija: U ciljevima RPPPBO definisano je da se kulturno nasleđe artikuliše kao razvojni resurs, zaštiti, uredi i koristi na način koji će doprineti uspostavljanju regionalnog i lokalnog identiteta u skladu sa evropskim standardima zaštite. Ovim pokazateljem prati se broj i status zaštite kulturnih dobara, kao podrška osnovnom konceptu u oblasti kulturnog nasleđa koji ističe različit pristup zaštiti, očuvanju i korišćenju kulturnog nasleđa prema ciljevima prostornog razvoja pojedinih delova Republike Srbije.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Izračunavanje: Broj zaštićenih kulturnih dobara u regionu, prema vrsti i stepenu zaštite (površina teritorije pod zaštitom).

24. Broj lokaliteta kulturnog nasleđa i integralnih celina predloženih za zaštitu

Opis i interpretacija: Ovim pokazateljem obuhvaćena su sva dobra koja uživaju prethodnu zaštitu i prema kojima se u prostornom razvoju mora odnositi kao i prema zaštićenim kulturnim dobrima.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Izračunavanje: Broj lokaliteta predloženih za zaštitu, prema vrsti i površini teritorije.

25. Broj i površina identifikovanih predela

Opis i interpretacija: Pokazatelj je namenjen da prati tok „kategorizacije predela Srbije”, kojom se podrazumeva identifikacija predela različitog karaktera na nacionalnom i regionalnom nivou, kao osnov za valorizaciju i zaštitu prirodnih i kulturnih predela, planiranje i upravljanje njihovim kvalitetom.

Izvor i način prikupljanja podataka: Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Izračunavanje: mapiranje identifikovanih predela.

26. Potencijalna intermodalna dostupnost

Opis i interpretacija: Ovo je jedan od najčešće korišćenih pokazatelja dostupnosti pošto opisuje povezanost između kvaliteta saobraćajnih sistema i ekonomske razvijenosti, uključujući i potencijal za globalnu konkurentnost. Pokazatelj je značajan za monitoring prostornog razvoja s obzirom na razvoj Panevropskih koridora kroz Republiku Srbiju, njihove uloge u međunarodnoj integraciji prostora, kao i očekivanog doprinosa za sveobuhvatni privredni, kulturni i socijalni razvoj. Panevropski saobraćajni koridori su intermodalni koridori, što podrazumeva kombinaciju i povezivanje više vidova saobraćaja i načina transporta (povezivanje drumskog, železničkog, rečnog i vazdušnog saobraćaja i transporta). Koridor X ostvaruje veze sa Koridorima IV, V, VII i VIII i time predstavlja vezu Republike Srbije sa zemljama članicama EU kao i ostalim državama kroz koje Koridor X prolazi. Područjima kroz koje prolazi ovaj pravac, omogućava se razvoj privrednih delatnosti kroz oživljavanje investicionih aktivnosti. Shodno tome za merenja dostupnosti posebno su važna mesta intermodalnih terminala i logističkih centara, koja su označena u PPRS-u.

Pokazatelj prati kombinovan efekat vidova transporta na povećanje atraktivnosti područja (npr. kroz BDP), uz pretpostavku da se atraktivnost povećava sa brojem/veličinom sistema, a smanjuje sa povećanjem vremena transporta. Kao mera vremena podrazumeva se najkraće vreme transporta od početne do odredišne destinacije, bilo da se koristi drumski, železnički, rečni ili avionski vid transporta). Pri tome, potrebno je uzeti u obzir da različiti vidovi imaju različit značaj u svakoj zemlji, kao i da različiti vidovi imaju različit efekat na lokalnu ekonomiju u regionu, tako da tip impedanse funkcije (ili slabljenje uticaja sa udaljenošću) mora biti pažljivo odabran.

Izvor i način prikupljanja podataka: pokazatelj je rezultat modelovanja.

Izračunavanje: Izračunavanje pokazatelja podrazumeva više nivoa modelovanja, počev od modelovanja prostora uticaja svakog transportnog sistema prema najkraćim rutama uz prateći algoritam za izračunavanja impedansi funkcija. Potrebno je posebno razraditi metod za standardizaciju pokazatelja za međunarodna upoređenja, što uključuje i odabir varijabli za prezentaciju potencijalne dostupnosti (BDP, investiciona aktivnost, zaposlenost, koncentracija stanovništva i sl). Neophodni parametri za pripremnu fazu razvoja pokazatelja su: mapiranje transportne mreže (drumska mreža, železničke stanice, itd.), rasterski sistem ili podloge za merenje dostupnosti sistema, varijable impedansi funkcija, mapiranje logističkih centara i intermodalnih terminala, odabrane varijable za prezentaciju rezultata.

27. Udeo stanovništva koje živi unutar 30-minutne izohrone od železničke stanice

Opis i interpretacija: Uprkos dominantnoj upotrebi automobila i tendenciji daljeg rasta, kao i u svim evropskim zemljama, tokom poslednje decenije jača svest o potrebi poboljšanja kvaliteta prevoza za ljude koji ne koriste automobil, na šta upućuju i globalni demografski trendovi (starenje, migracije, dugotrajna nezaposlenost), kao i sve veća zagušenost putne mreže, tako da jačanje javnog prevoza postaje značajno ne samo za bolju povezanost ruralnih područja već i u urbanim aglomeracijama. Preduslov za ovo je dobar pristup odgovarajućim železničkim i autobuskim stanicama. Pokazatelj je pogodan jer ne izračunava samo vreme putovanja, već i pokazuje da li su područja koja su dobro povezana (kratko vreme putovanja), u skladu sa onim područjima gde živi većina stanovnika (mapiranjem se pokazuju prostori sa dobrom i slabom pristupačnošću), poštujući pravilo da lokacija železničke stanice treba da bude u skladu sa distribucijom stanovništva. S tim u vezi može se zaključiti koliko objekti javnog prevoza stvarno nedostaju, ali se preispituju i saobraćajne strategije u lociranju železničkih stanica prema njihovoj udaljenosti od naselja.

Izvor i način prikupljanja podataka: pokazatelj je rezultat modelovanja.

Izračunavanje: Broj stanovnika koji živi unutar 30-minutne izohrone oko svake železničke stanice (mereno putovanjem automobilom), kao procenat od ukupnog broja stanovnika regiona/oblasti. U prvom koraku, označava se 30-minutna izohrona oko svake železničke stanice mereno putovanjem automobilom. Zatim se izračunava broj stanovnika koji živi unutar ove izohrone. U trećem koraku, izračunava se koji je to procenat od ukupnog broja stanovnika na nivou regiona/oblasti.

Parametri za izračunavanje: broj stanovnika ili na naseljskom nivou ili na rasterskom nivou (rezolucija rasterskih sistema može biti 1×1 km ili 2×2 km); nadalje, sve železničke stanice moraju biti kodirane u bazi podataka; mora biti dostupna baza podataka o drumskoj mreži, kao i podaci o prosečnom vremenu putovanja po deonicama mreže.

28. Pokrivenost naselja (% broja domaćinstava), mrežom javnog vodovoda

Opis i interpretacija: Opremljenost naselja vodovodnom infrastrukturom jedan je od ključnih pokazatelja standarda življenja što opravdava praćenje ovog pokazatelja. S druge strane, mreža javnog vodovoda je sastavni deo izgrađenog građevinskog fonda, tako da je ovo i pokazatelj urbanog standarda. Ovaj pokazatelj je namenjen za praćenje realizacije strateškog prioriteta obnove mreže svih vodovoda.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava u opštini priključen na mrežu javnog vodovoda (statistički podatak); preporučena skala vrednosti: <30, 30-50, 50-70, 70-90 >90 (%).

29. Pokrivenost naselja (% broja domaćinstava), kanalizacionom mrežom

Opis i interpretacija: Opremljenost naselja kanalizacionom mrežom jedan je od ključnih pokazatelja standarda življenja, kao i urbanog standarda, što opravdava praćenje ovog pokazatelja. Istovremeno, ovaj pokazatelj namenjen je za praćenje realizacije strateškog prioriteta rekonstrukcije i proširenja obuhvata postojećih sistema kanalizacione infrastrukture kao priprema za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV). U tom smislu, pokazatelj bi dodatno pratio realizaciju planiranih PPOV po naseljima.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo domaćinstava u opštini priključen na javnu kanalizacionu mrežu (statistički podatak); preporučena skala vrednosti: <10, 10-30, 30-50, 50-70 >70 (%).

30. Pokrivenost naselja (% broja domaćinstava), elektro mrežom visoke sigurnosti snabdevanja

Opis i interpretacija: Koncepcija prostornog razvoja energetske infrastrukture, prema RPPPBO, bazirana je na cilju sigurnijeg i pouzdanijeg snabdevanja potrošača u planskom periodu. U tom cilju nastaviće se dalji razvoj izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih prenosnih i distributivnih infrastrukturnih objekata i vodova (od mreže 110 kV do krajnjih potrošača). Ovaj pokazatelj je namenjen praćenju ostvarivanja ovog cilja ograničavajući se na potrebe stanovništva, u prvoj fazi praćenja testiranja pokazatelja.

Izvor i način prikupljanja podataka: JP „Elektromreža Srbije”, Plan razvoja prenosnog sistema (godišnji).

Izračunavanje: Udeo domaćinstava u opštini priključen na elektro mrežu visoke sigurnosti (izvorni podatak).

31. Bruto domaći proizvod (BDP), po stanovniku *

Opis i interpretacija: BDP je sintezni pokazatelj makroekonomskih tokova, mada se u međunarodnim upoređenjima često koristi i kao mera ukupnog napretka zemlje/regiona. Potrebna je opreznost u interpretaciji pokazatelja kada se radi o dinamici promena, pošto tu mogu biti sadržani i ekonomski i socijalni efekti. Zapravo povećanje BDP po stanovniku može biti rezultat stvarnog ekonomskog rasta (BDP rast) ili društvene slabosti (emigracije stanovništva). Pored toga, ukoliko je pokazatelj izračunat na suviše dezagregiranom teritorijalnom nivou, statističke analize mogu dati krivu sliku zbog dnevnih migranata, koji daju doprinos rastu BDP u oblasti gde nisu registrovani kao stanovnici. Slično pokazuje i trend fragmentiranja preduzeća koji označava mogućnost da se pojedini delovi poslovnog procesa (uprava, istraživanje i razvoj, proizvodnja, marketing, prodaja, distribucija, logistika) odvojeno lociraju ili da se ista funkcija obavlja sa više udaljenih lokacija, ali se ukupan doprinos rastu BDP prikazuje samo u jednoj od tih oblasti.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku, Razvojna agencija Srbije.

Izračunavanje: Bruto domaći proizvod/broj stanovnika (statistički podaci). Pokazatelj se može predstaviti kao procentualno odstupanje u odnosu na izabrani referentni prostor (EU=100, ESPON =100, Republika Srbija=100); preporučena skala vrednosti: <25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150, >150 (%).

32. Zaposlenost po sektorima delatnostima *

Opis i interpretacija: Vrednost ovog pokazatelja je u tome što prikazuje ekonomski profil svakog regiona, kao i stepen koncentracije privrednih aktivnosti u pojedinim regionima, čime se iz ovog aspekta (broja zaposlenih) analizira dostignuti nivo privredne razvijenosti. Generalno, regioni sa najvećim udelom zaposlenih u poljoprivredi uobičajeno se smatraju ekonomski manje naprednim ili sa strukturnim teškoćama u ekonomiji. Ovo se dalje elaborira kroz druge pokazatelje iz predložene liste, ali je ovde važno da se ukaže na doprinos pojedinih grupa aktivnosti u ukupnoj zaposlenosti regiona. Dalje, prostorne neravnomernosti mogu se pratiti prema promeni broja zaposlenih u industriji, sumiranjem podataka po nivoima industrijskih centara, shodno kategorizaciji u RPPPBO.

Izvor i način prikupljanja podataka: Anketa o radnoj snazi koju sprovodi Republički zavod za statistiku, Razvojna agencija Srbije.

Izračunavanje: Broj zaposlenih lica po sektorima delatnosti (prema jedinstvenoj međunarodnoj klasifikaciji delatnosti) (statistički podaci). Moguća varijanta grupisanja aktivnosti za analizu je: a) sektor poljoprivrede (obuhvata poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo), b) sektor industrije (obuhvata rudarstvo, prerađivačku industriju, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama i građevinarstvo), v) sektor usluga (obuhvata trgovinu na veliko i malo, saobraćaj i skladištenje, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacije, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, poslovanje nekretninama, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, državnu upravu i obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, umetnost, zabavu i rekreaciju, ostale uslužne delatnosti, delatnost domaćinstva kao poslodavca, delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela).

33. Broj i alokacija novoregistrovanih i brisanih privrednih subjekata na godišnjem nivou

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj upućuje na stepen diverzifikovanosti i vitalnosti ekonomije. Nova preduzeća su znak dinamične ekonomije, dok njihovo gašenje ukazuje na smanjenje privlačnosti područja za investiranje, što dugoročno može uticati na pogoršanje demografske i socijalne strukture područja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: statistički podatak, praćenje na nivou lokalne samouprave.

34. Pristup širokopojasnim sistemima

Opis i interpretacija: Razvoj informatičkog društva je imperativ prostornog razvoja Republike Srbije i osnovni cilj je izgradnja i organizacija savremene elektronske komunikacione mreže i dostupnost univerzalnog servisa (koji podrazumeva i univerzalni širokopojasni servis). Pokazatelj se odnosi na pokrivenost teritorije RPPPBO pristupnim mrežama širokopojasnih usluga za prenos podataka i Internet, s tim da je poželjno prikazati da li je baziran na žičnom, bežičnom ili optičkom povezivanju.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku, potrebno je identifikovati i druge izvore podataka.

Izračunavanje: Širokopojasna internet konekcija u domaćinstvima i preduzećima prema teritoriji (za sada su raspoloživi statistički podaci na bazi uzorka (prema metodologiji Eurostata), ali nisu teritorijalno dezagregirani na potrebnom teritorijalnom nivou za prostorne analize).

35. Obim direktnih stranih investicija

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj je mera atraktivnosti lokaliteta za strana ulaganja koja se realizuju na određenim lokalitetima zbog prednosti koje pružaju – raspoloživost proizvodnih i lokacionih faktora, regulativni i institucionalni uslovi. Direktna strana ulaganja plasiraju se uglavnom u visoko-akumulativnim granama radi ostvarivanja maksimalnog profita, širenja poslovanja radi obezbeđenja jeftine radne snage, sirovina, novih tržišta, trgovine, veće efikasnosti proizvodnje, što sve upućuje na potencijalnu konkurentnu sposobnost prostora. Praćenje ovog pokazatelja ima opravdanje u jednom od strateških prioriteta RPPPBO – uspostavljanje poslovnog ambijenta za privlačenje investicija.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku, UNCTAD online data base, potrebno je identifikovati i druge izvore podataka.

Izračunavanje: Obim direktnih stranih investicija po godinama (statistički podatak). Potrebna su dodatna razmatranja o mogućnosti predstavljanja podataka na regionalnom nivou, kao i jedinicama merenja (u novcu, ili kao udeo u BDP), kako bi se postigla međunarodna uporedivost regiona.

36. Stopa investicija

Opis i interpretacija: Pokazatelj pokazuje unutarregionalne disparitete u privrednom rastu, istovremeno ukazujući na stepen ekonomske atraktivnosti pojedinih lokalnih zajednica. Agregirano na regionalnom nivou pokazuje se koliko područje RPPPBO generiše od ukupnih investicija u zemlji, odražavajući regionalnu konkurentnost i pristupačnost.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Ostvarene investicije u nova osnovna sredstva u tekućim cenama, po godinama (statistički podatak). Kako bi se omogućile uporedne regionalne analize, potrebno je ove statističke podatke agregirati na regionalni nivo i izračunati njihov pojedinačni udeo u BDP. Dodatni učinak postiže se izračunavanjem nivoa investicija po stanovniku u odnosu na nacionalni prosek.

37. Broj multinacionalnih kompanija

Opis i interpretacija: Prisustvo transnacionalnih kompanija u direktnoj je vezi sa nivoom internacionalizacije nacionalne ekonomije. Namena ovog pokazatelja je da pokaže položaj na mapi koncentracije ekonomski jakih područja na evropskom nivou, kao i u odnosu na okruženje. U evropskim razmerama, liderima ekonomskog razvoja smatraju se područja u kojima je sedište neke multinacionalne kompanije (prema ESPON, 2006).

Izvor i način prikupljanja podataka: ESPON data base, Forbes 2000 (http://www.forbes.com).

Izračunavanje: Broj multinacionalnih kompanija u regionu prema Forbes 500 (Forbes 2000). Za međunarodna upoređenja koristi se broj multinacionalnih kompanija koje imaju sedište u regionu (u skladu sa ESPON pristupom). Pošto podaci pokrivaju 2000 najvećih svetskih kompanija, od kojih 500 evropskih, mogu se označiti gradovi/regioni u kojima se nalazi bar jedna od ovih kompanija.

38. Modalna raspodela putničkog saobraćaja

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj je namenjen za procenu zavisnosti od automobila u određenom regionu, u odnosu na ostale vidove, kao što je železnički i javni prevoz. Pored drugih pokazatelja koji se tiču infrastrukture (dužina i gustina autoputeva i železničkih stanica, itd.), ovaj pokazatelj ilustruje stvarno korišćenje saobraćajne infrastrukture, bilo da razlog mogu biti preferencije stanovnika regiona, pristupačnost ili cena prevoza, ovim mogu da se prikažu uska grla ili nedostatak infrastrukture (npr. da se koristi automobil jer nedostaju dobre konekcije za prevoz vozom). Ovaj pokazatelj može doprineti na dva načina monitoringu održivosti: prvo, automobil kao manje održivo prevozno sredstvo, ukazuje da se saobraćajni obrasci zasnovani na njemu ne mogu smatrati održivim na duge staze. Drugo, odsustvo pojedinih vidova saobraćaja u regionu ili velikom gradu smanjuje raspoložive opcije dnevne mobilnosti prema potrebama pojedinih članova porodice (na primer, u oblastima u kojima nedostaje železnica ili javni prevoz). U krajnjem slučaju raspoložive opcije prevoza mogu u velikoj meri uticati na organizaciju svakodnevnog života, te na taj način uticati i na socijalnu održivost.

Izvor i način prikupljanja podataka: Pokazatelj bi trebalo da bude izveden iz statističkih podataka i brojanja saobraćaja (tj. empirijskih podataka) ili, ako to nije moguće, trebalo bi da bude izveden iz saobraćajnih modela.

Izračunavanje: Udeo pojedinih vidova putničkog saobraćaja u ukupnom putničkom saobraćaju u regionu. Da bi se dobila potpunija slika o saobraćaju u regionu pokazatelj bi trebao da uzme u obzir tranzitni, interregionalni, intraregionalni saobraćaj, saobraćaj koji započinje u regionu i izlazi iz regiona, kao i lokalni saobraćaj.

39. Turistički kapaciteti u seoskim domaćinstvima

Opis i interpretacija: Pokazatelj prati stepen aktiviranosti seoskog turizma, a u širem smislu pokazuje u kojoj je meri lokalno stanovništvo uključeno u turističku privredu.

Izvor i način prikupljanja podataka: lokalne turističke organizacije.

Izračunavanje: Broj ležaja u seoskim domaćinstvima prema propisanoj kategorizaciji turističkih objekata.

40. Broj turista i turističkih noćenja godišnje

Opis i interpretacija: Povećanje ili smanjenje broja turista pokazuje nivo atraktivnosti područja, kvalitet i raznovrsnost ponude, kao i u kojoj meri su postojeće komplementarne lokalne aktivnosti integrisane sa turizmom.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Promene u godišnjem broju turista i turističkih noćenja u regionu.

41. Broj i površina proglašenih turističkih prostora

Opis i interpretacija: Prostor koji zbog svojih karakteristika, vrednosti i prioritetne turističke namene zahteva poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite ili se na njemu predviđa izgradnja objekata od nacionalnog interesa, Vlada, na predlog ministarstva, proglašava kao turistički prostor.

Izvor i način prikupljanja podataka: Ministarstvo privrede.

Izračunavanje: Broj turističkih prostora prema vrsti i površini teritorije.

42. Broj projekata sa međunarodnim učešćem

Opis i interpretacija: Ovim pokazateljem prati se uspostavljanje međunarodne saradnje u okviru pojedinih evropskih programa, kao i za različite oblasti: saradnja planinskih regija, vodnih područja, panevropskih infrastrukturnih koridora, kulturnog nasleđa, urbanih centara i drugih ekonomskih i socijalnih veza koje doprinose prostornom održivom razvoju. Pokazatelj posebno prati oblike prekogranične saradnje (cross-border cooperation – CBC), pograničnih opština, sa pograničnim teritorijalnim jedinicama susednih država.

Izvor i način prikupljanja podataka: potrebno je identifikovati izvore podataka.

Izračunavanje: Broj projekata u okviru međunarodne saradnje u koje je uključena najmanje jedna institucija rezident koja predstavlja opštinu ili region.

43. Promet putnika i robe u rečnim lukama

Opis i interpretacija: Primena pokazatelja je usmerena prema osnovnom cilju razvoja vodnog transporta koje se tiče povećanja konkurentske sposobnosti rečnog transporta podizanjem nivoa kvaliteta usluge u lukama, koja će omogućiti racionalnu preraspodelu između vidova saobraćaja i izgradnju efikasnog saobraćajnog sistema. U skladu sa ovim ciljem, pokazatelj treba posebno da pokaže stepen ujednačavanja karakteristika plovnih puteva i transportne infrastrukture i dostizanje nivoa razvoja u državama članicama EU, kao i razvoj putničkog saobraćaja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Obim putničkog i robnog saobraćaja među rečnim lukama.

44. Kontejnerski promet (u rečnim lukama)

Opis i interpretacija: Pokazatelj prati konkurentske sposobnosti rečnog transporta, razvoj terminala intermodalnog transporta (posebno kontejnerski), u lukama, koji posredno ukazuje na nivo kvaliteta usluga u lukama i stvorene uslove za efikasno i ekonomski racionalno funkcionisanje i poslovanje.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Poređenje rečnih luka u obimu kontejnerskog prometa.

45. Vreme putovanja autom do MEGA i transnacionalnih FUP područja

Opis i interpretacija: Pokazatelj meri dostupnost u evropskoj dimenziji. Na osnovu vremena putovanja autom do svih MEGA (Metropolitan European Growth Area) i transnacionalnih funkcionalnih urbanih područja (FUA – Functional Urban Area) (bodovano prema značaju FUP), pokazuju se rangovi od centralnih područja sa najboljom dostupnošću, do perfirenih i krajnje udaljenih područja sa najslabijom dostupnošću.

Izvor i način prikupljanja podataka: podaci su rezultat modelovanja.

Izračunavanje: Označavanje izohrona dostupnosti na primeru automobilskog prevoza: najbliže 10-60 minuta; srednje vreme – 60 (30) minuta; krajnja granica – 10h (5h) (prema ESPON).

46. Gustina naseljenosti (kritična masa) *

Opis i interpretacija: Razmeštaj stanovništva je jedan od osnovnih pokazatelja (ne) ravnomernog socio-ekonomskog razvoja, pružajući informacije kako o potencijalima (u smislu radne snage, korisnika usluga, potrošača, itd.), tako i u smislu specifičnih razvojnih izazova (urbana disekonomija, depopulacija područja, proizvodna vitalnost područja, opravdanost opremanja tehničkom infrastrukturom). Za diferenciranje teritorija, prema kriterijumima EU, kao i ESPON-a, ruralna područja se smatraju ona sa gustinama manjim od 100 st/km2, dok su potencijalna aglomeracijska područja sa gustinama preko 200 st/km2.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Odnos broja stanovnika i površine teritorije: G=S/P (st/km2) (parametri: S-broj stanovnika, P-površina teritorije); preporučena skala vrednosti: <50, 50-100, 100-200, 200-500, >500 st/km2..

47. Migracioni bilans *

Opis i interpretacija: Pokazatelj pokazuje razlike u demografskoj dinamici između pojedinih regionalnih područja i unutar njih, koje su jasno povezane sa izraženim kontrastima ekonomskog bogatstva. Migracioni bilans pokazuje kontraste između glavnih metropola i ostatka zemlje, glavna migratorna kretanja između regiona unutar zemlje, kao i regionalne kontraste u odnosu na evropske zemlje. Mapiranje ovog pokazatelja može ukazati na nacionalne obrasce migracija (na primer, migracije stanovništva iz graničnih i manje razvijenih područja mogu biti indikacija da dosadašnje mere za unapređenje regionalnog razvoja i pomoć demografsko ugroženim područjima još uvek nisu ostvarile potreban učinak).

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Mehanička komponenta u promeni broja stanovnika određenog područja iskazana razlikom ukupne promene broja stanovnika i prirodnog priraštaja u popisnom periodu: M= ((St2-St1) – (R-U)) / St1; (parametri: S-broj stanovnika, R- broj rođenih, U – broj umrlih, t1, t2 – početna, krajnja godina); preporučena skala vrednosti: < -5,0 / -5,0 do -2,5 / -2,5 do 0,0 / 0,0 do 2,5 / 2,5 do 5,0 / > 5,0.

48. Udeo stanovništva po velikim starosnim grupama *

Opis i interpretacija: Udeo stanovništva do 15 godina pokazuje stanovništvo školskog uzrasta i time potencijalni trošak za zajednicu, a takođe deo stanovništva koji će ući na tržište rada u bliskoj budućnosti, što znači i mogući nastanak disbalansa na tržištu rada. Populacija 15-65 godina je esencijalna varijabla, pošto pokazuje radno sposobni deo populacije. Udeo stanovništva starijeg od 65 godina je važan pokazatelj, jer ova populacija skoro u potpunosti zavisi od kolektiva, što ukazuje na ekonomski pritisak starih na radni kontingent. Zahtevi ovog dela populacije se stoga razlikuju u odnosu na udeo mladog stanovništva, koje predstavlja buduće aktivno stanovništvo, a koje uglavnom još uvek zavisi od porodice.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo mlade populacije (do 15 godina starosti), sredovečne populacije (15-64 godina) i stare populacije (preko 65 godina), u ukupnom stanovništvu: S15-/S*100; S15-64/S*100; S65/S*100 (%) (parametri: S-broj stanovnika; 15-, 15-64, 65: starosni kontigenti); preporučena skala vrednosti: udeo stanovnika do 15 godina: < 12,5 / 12,5-15,0 / 15,0 do 17,5 / 17,5 do 20,0 / > 20,0, udeo stanovnika 15 – 65 godina: < 62,5 / 62,5-65,0 / 65,0 do 67,5 / 67,5 do 70,0 / > 70,0, udeo stanovnika sa 65 i više godina: < 12,5 / 12,5-15,0 / 15,0 do 17,5 / 17,5 do 20,0 / > 20,0.

49. Stopa fertiliteta *

Opis i interpretacija: Stopa fertiliteta je značajan pokazatelj na duge staze: dugoročno opadanje će neminovno izazvati starenje stanovništva i problem depopulacije, sa svim posledicama ovog procesa, ukoliko nema mehaničkog priliva stanovništva. S obzirom na složenost determinisanja faktora koji utiču na stopu fertiliteta, kao što su ustaljene reproduktivne norme, odlaganje rađanja, visoka psihološka i ekonomska cena roditeljstva, odsustvo reproduktivnih potencijala na određenim teritorijama, ovaj pokazatelj otvara niz pitanja za ocenu demografskih resursa lokalne sredine i mogućnosti njihovog boljeg organizovanja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Suma verovatnoće rađanja prema starosti žena između 15 i 49 godina (statistički podatak); preporučena skala vrednosti: < 1,2 / 1,2-1,4 / 1,4-1,6 / 1,6-1,8 / > 1,8.

50. Stanovništvo sa visokim stepenom obrazovanja *

Opis i interpretacija: Može se dobiti uvid u udeo stanovništva koje poseduje kvalifikacije da u punoj meri aktivno učestvuju u društvenom i ekonomskom životu na najvišem nivou. Podsticanje uravnoteženog razvoja i ekonomskog jačanja regiona je direktno povezano sa obrazovnim nivoom stanovništva, s obzirom da ukazuje na kvalitet ponude radne snage i nivo društvene inkluzije, tako da je i redovno sprovođenje ovog merenja i njegovo prostorno mapiranje od velikog značaja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo stanovništva sa stečenim visokim stepenom obrazovanja u ukupnom stanovništvu iznad 15 godina starosti: sv.o.=(Sv.o/S15)*100; parametri: sv.o- udeo stanovništva sa visokim obrazovanjem; Sv.o – ukupan broj stanovnika sa visokim obrazovanjem; S15 – stanovništvo starije od 15 godina; preporučena skala vrednosti: <10, 10-15, 15-20, 20-25, >25 (%).

51. Udeo nezaposlenog stanovništva do 25 godina *

Opis i interpretacija: Analiza podataka o nezaposlenim licima i uporedna prostorna analiza pruža mogućnost da se stekne uvid o unapređenju socijalne kohezije, a posebno o integraciji mladih. Poseban značaj u ovome ima smanjenje nezaposlenosti među mladim stanovništvom. U evropskim zemljama manji udeo je u severno i zapadnoevropskim zemljama, dok istočnoevropske zemlje imaju relativno veći udeo nezaposlenog mladog stanovništva (Eurostat).

Izvor i način prikupljanja podataka: administrativni izvori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo nezaposlenih lica starosne dobi od 15 do 25 godina, u ukupnom radnom kontingentu; preporučena skala vrednosti: <10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, >30 (%).

52. Zaposlena lica sa visokim stepenom obrazovanja*

Opis i interpretacija: Informacije o obrazovnom nivou zaposlenih pomažu da se stekne uvid o stepenu društvene kohezije, kao i postignutim rezultatima na unapređenju prostorne uravnoteženosti obrazovnog nivoa zaposlenih. Mapiranje ovog pokazatelja jasno može ukazati na disbalanse u prostoru, od velike koncentracije visokoobrazovanih radnika, do prostora sa vrlo malim udelom visoko obrazovanih radnika.

Izvor i način prikupljanja podataka: administrativni izvori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo zaposlenih lica sa visokim stepenom obrazovanja u ukupnom broju zaposlenih stanovnika; preporučena skala vrednosti: <15, 15-20, 20-25, 25-30, >30 (%).

53. Stopa zaposlenosti

Opis i interpretacija: Stopa zaposlenosti je jedan od ključnih pokazatelja za procenu regionalnog tržišta rada i uopšte za ocenu dinamičnosti razvoja i atraktivnosti područja za investiranje. Prema statističkoj definiciji, pod pojmom zaposleni podrazumevaju se sva lica koja imaju zasnovani radni odnos sa privrednim društvom ili ustanovom ili preduzetnikom, bez obzira na to da li su radni odnos zasnovala na neodređeno ili određeno vreme i da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena. Zaposlenima se ne smatraju pomažući članovi domaćinstva na imanju, u radnji ili privrednom društvu nekog od članova domaćinstva, kao ni lica na izdržavanju kazne i spoljni saradnici (ugovor o delu) (RZS, 2010).

Izvor i način prikupljanja podataka: administrativni izvori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Republički zavod za statistiku, Razvojna agencija Srbije.

Izračunavanje: Udeo zaposlenih lica starosti 15-64 godine u ukupnom broju stanovnika iste starosne grupe; preporučena skala vrednosti: <50, 50-60, 60-70, >70 (%).

54. Broj domaćinstava koji žive ispod granice siromaštva

Opis i interpretacija: Ovaj pokazatelj pruža uvid o udelu populacije čiji su prihodi ispod utvrđenog egzistencijalnog minimuma. Siromaštvo nije samo problem distribucije prihoda već ide uporedo sa drugim socijalnim problemima, kao što su pogoršano zdravstveno stanje ili dugoročna nezaposlenost zbog nedostatka radnog iskustva i niskog nivoa obrazovanja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku, Anketa o životnom standardu, Vlada, Anketa o potrošnji stanovništva.

Izračunavanje: broj domaćinstava čiji su prihodi ispod praga od 60% prosečne zarade u zemlji (statistički podatak) %.

55. Godišnja stopa nezaposlenosti *

Opis i interpretacija: Komparativna prostorna analiza podataka o nezaposlenim licima je relevantna za sticanje uvida o socijalnoj inkluziji u okviru određene teritorije, imajući u vidu da je visok nivo nezaposlenosti najozbiljniji problem, koji generiše i druge demografske negativnosti. Posebno zapošljavanje i time integracija mladih ljudi od suštinskog je značaja za funkcionisanje socijalne inkluzije društva. Visoka stopa nezaposlenosti može ići uporedo sa delovima društva koji imaju poteškoće u pristupu tržištu rada, na taj način doživljavaju ekonomske teškoće koje ih sprečavaju da budu u potpunosti integrisani članovi društva u kom žive. Kontinuirano merenje ovog pokazatelja pokazuje stoga važan aspekt stanja i napretka socijalne uključenosti u regionu/oblasti.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Udeo nezaposlenih lica (po starosti i polu) u ukupnom broju aktivnih lica (statistički podatak); preporučena skala vrednosti: <5, 5-10, 10-15, 15-20, >20.

56. Indeks „reda veličine” naselja prema broju stanovnika

Opis i interpretacija: Pokazatelj pruža prvi uvid o policentričnosti urbane mreže na nacionalnom nivou. Pravilo je da je veličina svakog urbanog centra neke teritorije determinisana veličinom najvećeg grada i rangom tog centra unutar skupa svih gradova posmatrane teritorije. Ovim rezultatima dobija se uvid o dominaciji glavnog grada, dominaciji više gradova, zastupljenosti malih i srednjih gradova ili uravnoteženosti urbanog sistema zemlje.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku.

Izračunavanje: Indeks „reda veličine” prikazuje se grafom logaritamske funkcije broja stanovnika urbanih centara i njihovog poretka prema tim vrednostima.

57. Izohrona dostupnost usluga od opšteg interesa regionalnog nivoa

Opis i interpretacija: Na nivou oblasti i regiona organizuju se usluge višeg ranga – srednje obrazovanje, više i visoko obrazovanje, bolnička i specijalizovana zdravstvena zaštita, određeni vidovi socijalne zaštite osetljivih društvenih grupa, aktivnosti i usluge u oblasti kulture, kao i aktivnosti sporta i rekreacije. Ove usluge se, po pravilu, organizuju u gradskim naseljima sa većim brojem stanovnika i većom gustinom naseljenosti (vremenska dostupnost ovih centara je do 45-60 minuta od mesta stanovanja korisnika). Pokazatelj je namenjen da ukaže da li je omogućena dostupnost ovih usluga za stanovništvo manjih gradova i seoskih naselja regiona ili je potrebno da se obezbede određena sredstva ili mehanizmi kojima se povećava njihovo gravitaciono područje.

Izvor i način prikupljanja podataka: podaci dobijeni modelovanjem.

Izračunavanje: Procenat stanovništva regiona/oblasti koje živi unutar izohrone od 45 minuta putovanja automobilom do opšte bolnice – ovo je prva varijanta koja je odabrana za testiranje parametara potrebnih za proveru pokazatelja. U prvom koraku potrebno je označiti izohrone vremena putovanja automobilom oko svakog objekta. U drugom koraku, izračunava se broj stanovnika koji žive u okviru ovih izohrona (prema popisu naseljenih mesta). U trećem koraku izračunava se udeo stanovništva regiona/oblasti koje živi unutar izohrona. Parametri: ovaj algoritam zahteva da je raspoloživ razmeštaj objekata opštih bolnica, broj stanovnika na nivou naselja ili rasterskom nivou, kao i podaci o drumskoj mreži, kako bi se generisale izohrone i izvršilo agregiranje broja stanovnika na nivou regiona/oblasti.

58. Prosečno vreme putovanja do najbliža tri regionalna centra

Opis i interpretacija: Ovde se razmatraju gradovi koji u funkcionalnom pogledu predstavljaju makroregionalne centre, sa ponudom usluga najvišeg ranga. Grad od 100 000 stanovnika predstavlja kompromis sistema gradova u različitim ESPON zemljama, pod pretpostavkom da su u njima locirane mnoge javne, administrativne ali takođe privatne usluge i radna mesta. Tako je osnovni cilj ovog pokazatelja da se proceni broj i prostorna distribucija gradova sa preko 100 000 stanovnika, ali i gustina i kvalitet drumske mreže da se dođe do njih. Analiziranjem rezultata na rasterskom nivou pruža se mogućnost da se identifikuju područja sa vremenom putovanja iznad/ispod određenih granica prihvatljivog utroška vremena putovanja do mesta usluga, odnosno da se identifikuju ona područja koja nisu opslužena. Rezultati koji pokazuju velike razlike u prosečnom vremenu putovanja ilustruju polarizovanu prostornu distribuciju regionalnih centara, sa monocentričnom urbanom strukturom ili su posmatrani gradovi prostorno koncentrisani u specifičnim delovima teritorije. Takvi prostorni obrasci privileguju određene oblasti dok druge dovode u nepovoljan položaj.

Pored prostornog razmeštaja makroregionalnih centara, drugi faktori koji utiču na rezultate pokazatelja su gustina i kvalitet saobraćajne mreže. Očekuju se velike razlike u pristupačnosti, iako su posmatrani centri prilično ravnomerno raspoređeni, iz razloga kvaliteta saobraćajne infrastrukture u pojedinim delovima teritorije. Da su regionalni centri slučajno ravnomerno raspršeni po određenoj teritoriji, ovaj pokazatelj bi rezultirao sličnim brojevima za sve regione, odnosno svi regioni bi pokazali slično prosečno vreme putovanja i ni jedan region ne bi bio privilegovan ili nepovoljan zbog njegovog položaja u odnosu na makroregionalne centre. Zbog toga se za detaljniju analizu urbanog sistema predviđa da se ovaj pokazatelj primeni i za centre sa 50 000-100 000 stanovnika.

Izvor i način prikupljanja podataka: prikaz pokazatelja na osnovu rezultata modelovanja.

Izračunavanje: Za potrebe međunarodnih upoređenja izračunava se prosečno vreme putovanja automobilom od regionalnog centra do tri najbliža regionalna centra sa više od 100 000 stanovnika. Za regionalni nivo prostornog razvoja izračunava se prosečno vreme putovanja automobilom od regionalnog centra do tri najbliža regionalna centra sa više od 50 000 stanovnika. Parametri za izračunavanje: primenjuje se izračunavanje preko rasterske mreže, sa veličinom rasterskog polja 1×1 km ili 2×2 km; rezultate sa rasterskog nivoa treba dalje agregirati do regionalnog nivoa.

59. Demografski trendovi urbanih područja u odnosu na ruralna područja

Opis i interpretacija: Ukupni demografski razvoj regiona može da prikrije značajne unutrašnje razlike između pojedinih prostornih celina, tipično između urbanih i ruralnih područja. Prema PPRS, prostorno-demografska polarizovanost prisutna na makro nivou, manifestuje se i unutar svake oblasti i regiona na lokalnom nivou kao demografski debalans između razvijenijeg središta i uže zone prigradskih naselja i nerazvijene periferije. Velike promene u prostorno-demografskoj strukturi uzrokovane su snažnim procesom primarne urbanizacije i intenzivnim migracionim tokovima na relaciji selo-grad, čije usporavanje je otpočelo tek „pražnjenjem” tradicionalnih demografskih „rezervoara” , ruralnih sredina. Cilj ovog pokazatelja je da prati trend ovih procesa i identifikuje prostore prema intenzitetu promena.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku (osnovni podaci), dodatno modelovanje.

Izračunavanje: Promena ukupnog broja stanovnika unutar područja koje je identifikovano kao urbano, u poređenju sa promenom ukupnog broja stanovnika ostalog dela regionalne/oblasne teritorije (koje se smatra ruralnim). Za označavanje urbanih i ruralnih područja koriste se pokazatelji „Gustina naseljenosti (kritična masa)” i „Obim dnevnih migracija”.

60. Obim dnevnih migracija

Opis i interpretacija: Pokazatelj pomaže da se razume privredna dinamika planskog područja i analizira funkcionalna struktura mreže naselja. Praćenje pokazatelja je važno za objektivnije vrednovanje regionalnog BDP/st, s obzirom da je obično precenjen zbog doprinosa dnevnih migranata ili potcenjen zbog dnevnih migranata ka drugim područjima. Primena pokazatelja je u kontekstu modela policentričnog razvoja područja, u smislu identifikovanja centara ekonomskog razvoja, kao definisanja njihovog gravitacionih područja uticaja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku (osnovni podaci); opštinska statistika; dodatno modelovanje.

Izračunavanje: Modelovanje prostora uticaja centara prema pravcima dnevnih migracija (statistički podaci o migracijama), za centre funkcionalnih urbanih područja izdvojenih u PPRS: metropolitenski (1), međunarodnog značaja (2), državnog značaja (17), regionalnog značaja (6).

61. Dostupnost primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Opis i interpretacija: Za ovaj pokazatelj je predviđeno da se prati preko dva bazna pokazatelja, shodno raspoloživosti podataka. Prvi je pokazatelj o najvišem stepenu socijalne isključenosti i odnosi se na udeo stanovništva koje nema osnovno zdravstveno osiguranje. Drugi je pokazatelj dostupnosti zdravstvenih usluga, u smislu raspoloživih ljudskih resursa, odnosno broja lekara prema broju stanovnika. Analiza trendova i regionalnih razlika u vrednosti ovih pokazatelja značajna je za ocenu socijalne kohezije i uravnoteženog regionalnog razvoja.

Izvor i način prikupljanja podataka: Republički zavod za statistiku; Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Izračunavanje: a) udeo lica koja nemaju osnovno zdravstveno osiguranje u ukupnom stanovništvu opštine; b) broj stanovnika na jednog lekara (mapiranje u odnosu na republički prosek).

V. KONCEPTUALNO REŠENJE INFORMACIONOG SISTEMA PRAĆENJA I OCENJIVANJA REALIZACIJE RPPPBO

GIS podrška implementaciji, praćenju i ocenjivanju sprovođenja RPPPBO

Formiranje GIS RPPPBO ima sledeće osnovne faze:

Prva faza obuhvata prikupljanje i analizu dostupnih podataka, a potom se vrši ocena njihove validnosti i ažurnosti;

Druga faza obuhvata formiranje jedinstvene prostorne baze podataka;

Treća faza obuhvata integraciju baza prostornih podataka u budući informacioni sistem.

S obzirom na to da digitalni (vektorski) podatak ne nosi dodatne informacije o objektu koji prikazuje, prilikom konverzije podataka vrši se povezivanje grafičkih prikaza sa odgovarajućim podacima iz RPPPBO, njegove dokumentacione osnove i drugih relevantnih izvora. Integrisani digitalni podaci sa opisnim informacijama (atributi), smeštaju se u centralnu bazu podataka. Periodično se vrše ažuriranja i održavanje baze podataka, dopunom digitalnih podataka (izmenom atributa opisnih polja o specifičnoj pojavi u prostoru ili planskim, programskim i projektnim aktivnostima na području RPPPBO). Kako bi pregled jedinstvene relacione baze bio što jednostavniji i kako bi se efikasnije i brže održavala ažuriranost podataka, sistem se ka krajnjem korisniku postavlja preko specifičnih dokumenata koji su stalno dostupni i mogu da se pregledaju, odštampaju ili izmene na nivou intraneta. Pored ovoga, postoji i mogućnost da se preko veb-sajta regionalnih razvojnih agencija omogući pristup sadržaju baze prostornih podataka svim zainteresovanim subjektima.

Struktura podataka neophodna za regionalne prostorne planove u mnogome opredeljuje i strukturu baze podataka. Svi podaci od značaja za RPPPBO klasifikuju se u sledeće kategorije:

administrativni podaci: u kojima se nalaze granice i površine teritorijalnih jedinica, planskog obuhvata, statističkih naselja i sl,

namena površina: podaci koji opisuju postojeću i planiranu opštu i posebnu namenu prostora,

infrastruktura: skup podataka o objektima, mrežama i sistemima infrastrukture,

zaštita: područja i lokacije pod različitim režimima zaštite,

rasteri – Topografske karte koje su struktuirane u „katalog” , a najčešće u razmeri 1:50000, 1:100000 i 1:200000, kao i drugi kartografski izvori.

Struktura baze podataka za praćenje implementacije RPPPBO uzimajući u obzir preporuke Direktive INSPIRE

U Tabeli V-1. data je struktura baze prostornih podataka, po temama i klasama podataka. Definisana je geometrija slojeva, minimalni skup atributa za svaki sloj, kao i moguće vrednosti atributa. Struktura podataka je u velikoj meri usaglašena sa temama iz INSPIRE direktive. Svaki sloj u bazi prostornih podataka i svaki element u sloju pozicionirani su u državni koordinatni sistem.

Tabela V-1: Struktura baze prostornih podataka, po temama i klasama

Klasa podataka (Feature Dataset)

Sloj (INSPIRE)

Sloj (Baza prostornih podataka RPPPBO)

Geometrija

Pokazatelj

Minimalni atributi

Moguća vrednost atributa

Administrativni podaci

I4-Administrativne jedinice

III5-Zdravlje i zaštita ljudi

III10-Demografija

Državna granica

Linija

Naziv upravnog okruga

Upravni okruzi

Poligon / Linija

58

Matični broj upravnog okruga

JLS

Poligon / Linija

1, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61

Naziv JLS

Matični broj JLS

Upravni okrug

Katastarske opštine

Poligon / Linija

Naziv katastarske opštine

Matični broj katastarske opštine

Matični broj JLS

Naselja (RZS)

Poligon / Linija

17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Naziv naselja

Matični broj naselja

Naziv JLS

Upravni okrug

Infrastruktura

I7-Saobraćajna mreža

III6-Vodovi i državni servisi

Državni putevi

Linija

2, 9, 14, 26, 27, 45

Kategorija

DP IA reda

DP IB reda

DP IIA reda

DP IIB reda

Lokalni putevi

Oznaka

Stanje

Postojeće / Planirano

Železnička pruga

Linija

2, 28

Stanje

Postojeće / Planirano

Luka

Tačka

2, 43, 44

Stanje

Postojeće / Planirano

Aerodrom

Tačka

Kategorija

Sportski

Vojno-civilni

Stanje

Postojeće / Planirano

EE Mreža

(dalekovodi)

Linija

2, 30

Tip

Nadzemni / kabl

Napon

DV 440 kV

DV 220 kV

DV 110 kV

DV 35 kV

Stanje

Postojeće / Planirano

EE objekti

Tačka

8, 15, 16

Naziv

Snaga

TS 220kV

TS 110kV

TS 35kV

Tip

TE / MHE / VP / SE / TS

Stanje

Postojeće / Planirano

Kategorija

Gasovod – mreža

Linija

2

Stanje

Postojeće / Planirano

Gasovod – objekti

Tačka

16

Tip

GMRS, GRČ, BS

Izvorišta vodosnabdevanja

Poligon

2, 4, 5, 6, 12

Kategorija

Izvorišta površinskih voda

Izvorišta podzemnih voda

Broj bespravno izgrađenih objekata u zonama izvorišta

Stanje

Postojeće / Planirano

Mreža ViK

Linija

2, 28, 29

Tip

Vodovod / Kanalizacioni kolektor

Kategorija

Stanje

Postojeće / Planirano

Objekti ViK

Tačka

2

Naziv

Tip

PPV / PPOV / R / CS / PS

Stanje

Postojeće / Planirano

EK mreža

Linija

2

Tip

Optički kabl

Stanje

Postojeće / Planirano

EK objekti

Tačka

2, 34

Tip

Komutacioni čvor

Multiservisni pristupni čvor

Bazna stanica mobilne telefonije

Pošta

Stanje

Postojeće / Planirano

Komunalna infrastruktura

Tačka

2, 19, 20, 21

Tip

Regionalna sanitarna deponija/Transfer stanica

Stanje

Postojeće/Planirano

Centri naselja

Tačka

56, 57, 58, 59, 60, 61

Naselje

rang PPRS

FUP

Rang

Regionalni

Subregionalni

Lokalni

Osovine (pravci)

Linija / Poligon

Osovina

Rang

I reda

II reda

Međudržavne saradnje

Međuregionalne saradnje

Privredni centri

Tačka

13, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Centar

Rang

Regionalni polifunkcionalni

Regionalni industrijski

Lokalni industrijski

Potencijalne aglomeracije

Poligon

Rang

Primarna

Sekundarna

Namena površina

I8-Hidrografija

II2-Pokrivenost tla

III4-Korišćenje i namena zemljišta

III8-Proizvodni i industrijski kapaciteti

III9-Poljoprivreda i poljoprivredni kapaciteti

III11-Upravljanje zemljištem, zone regulacije i ograničenja

III20-Energetski resursi

III21-Mineralni resursi

Akumulacije za vodosnabdevanje

Poligon

2, 6, 16

Naziv

Status

Planirane / Postojeće

Površina (km2)

Namena površina

Poligon

2, 3, 4 , 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 41

Kategorija

Poljoprivredno zemljište

Šume i šumsko zemljište

Vodene površine

Izgrađene površine/okvirno građevinsko područje naselja

Stanje

Postojeće / Planirano

Korišćenje zemljišta (CORINE Land Cover – CLC)

Poligon

2, 3, 9, 10

Kategorija

Prema CLC kategorizaciji i odgovarajućem stepenu generalizacije (CLC nivo 1, CLC nivo 2 i/ili CLC nivo 3)

Mineralne sirovine – koncesiona područja

Poligon

2

JLS

Koncesija

Sirovina

Preduzeće

Faza

Eksploatacija

Istraživanje

Rezerve

Zaštita

I9-Zaštićena područja

III7- Praćenje životne sredine

III12-Zone prirodnih rizika

Nepokretna kulturna dobra

Tačka

23, 24

Naziv

Kategorija

Izuzetan značaj

Veliki značaj

Zaštićena prirodna dobra

Poligon

2, 22, 25

Naziv

Kategorija

NP

PP

SRP

PIO

Zaštićena okolina NKD

Režim zaštite prirode

I stepen zaštite

II stepen zaštite

III stepen zaštite

Stanje

Postojeće / U postupku zaštite / Predviđeno za zaštitu

Zone zaštite izvorišta vodosnabdevanja

Poligon

2, 4, 5

Tip izvorišta

Površinska akumulacija

Površinski izvor

Podzemni izvor

Zona zaštite

Zona I

Zona II

Zona III

Zone zaštite

Poligon

2, 17, 18

Vrsta zaštite

Erozija/ Poplave

Stanje

Postojeće/Planirano

Kategorije životne sredine

Tačka/poligon

19, 20, 21

Kategorija

Izuzetno zagađena životna sredina

Zagađena i degradirana životna sredina

Ugrožena životna sredina

Pretežno kvalitetna životna sredina

Kvalitetna životna sredina

Turizam

Turistički kompleksi

Poligon

39, 40, 41

Rejon

Turistički lokaliteti

Tačka

41

Naziv

Kategorija / Rang

Turistički centar

Banjski centar

Gradsko turističko mesto

Etno selo

Organizacije i institucije na regionalnom nivou i stručne službe lokalnih samouprava treba da se pridruže formiranju i održavanju baze prostornih podataka, posebno u domenu relevantnih prostornih pojava i usvojenih razvojnih i planskih dokumenata. Pored jedinstvene centralizovane baze, treba formirati korisnička mesta sa softverima, koja su u mogućnosti da ostvare vezu sa bazom u cilju sprovođenja specifične analize podataka, pripreme obrasce za štampu (kreiraju specifične karte), obrade i unesu određene izmene podataka i pruže usluge većem broju korisnika.

Predložena koncepcija formiranja i razvoja informacionog sistema je prvi korak ka uspostavljanju monitoringa područja RPPPBO. Na osnovu ovakve koncepcije stiče se osnov za dalje izmene i praćenje ostvarivanja planskih rešenja RPPPBO i detaljno razrađenih strateških prioriteta u Programu implementacije RPPPBO, regionalne razvojne strategije, drugih prostornih planova (prostornih planova područja posebne namene i prostornih planova jedinica lokalne samouprave), kao i sektorskih planova, programa i projekata. Sistem ima otvorenu strukturu koja se, u skladu sa budućim potrebama, može menjati i proširivati integrisanjem planske, programske i projektne dokumentacije većeg stepena detaljnosti. Na osnovu ovih mogućnosti GIS, izveštavanje o ostvarivanju RPPPBO, Programa implementacije RPPPBO i drugih razvojnih i planskih dokumenata, kao i izrada nove planske dokumentacije (prostornih planova i regionalne razvojne strategije) biće jednostavnija i znatno brža.

Osnovni metapodaci

Za formiranje informacionog sistema podaci će biće prikupljeni u skladu sa preporukama Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka Srbije, koja je u skladu sa INSPIRE direktivom. (Infrastructure for Spatial Information in Europe initiative – Infrastruktura za prostorne informacije u Evropi).

Veza sa Informacionim sistemom o prostornom razvoju Republike Srbije

Program implementacije PPRS predviđa uspostavljanje informacionog sistema zasnovanog na GIS-tehnologiji sa ciljem praćenja i ocenjivanja sprovođenja plana. Informacioni sistem će doprineti jednostavnijem i efikasnijem upravljanju kompleksnim skupom različitih podataka čime će se povećati efikasnost u donošenju blagovremenih mera i aktivnosti neophodnih za uravnoteženi i kontrolisani razvoj socio-ekonomsko-ekološkog potencijala prostora Republike Srbije. Time će se istovremeno unaprediti sistem prostornog planiranja u Republici Srbiji prilagođavanjem i jačanjem institucionalno-organizacionih kapaciteta u svrhu primene savremenih informacionih tehnologija. Program implementacije PPRS ukazuje na značaj primene niza međunarodnih, kao i stvaranje i prilagođavanje brojnih lokalnih standarda.

Jedan od osnovnih ciljeva uspostavljanja informacionog sistema je doprinos formiranju infrastrukture prostornih podataka (u skladu sa preporukama Direktive INSPIRE), u domenu prostornog planiranja, čime se stvaraju uslovi za integraciju tehnologija, prostornih podataka, brojnih korisnika i dr, a koji su neophodni za aktivnu ulogu planera u budućem planskom procesu.

Programom implementacije PPRS definisani su sledeći ciljevi uspostavljanja Informacionog sistema:

Razvoj instrumenta podrške izradi, praćenju, oceni i reviziji planova različitih hijerarhijskih nivoa (regionalnih prostornih planova, prostornih planova područja posebne namene i prostornih planova jedinica lokalnih samouprava) i stvaranje uslova za njihovo jednostavno usklađivanje sa izmenama u PPRS-u, kao i promenama u domenu pravne osnove i državne politike;

Uvođenje standarda u tehnologiju izrade i sadržaj planskih dokumenata, čime se omogućuje formiranje jedinstvene baze prostornih podataka, primena analitičkih GIS alata i povezivanje sa sektorskim bazama podataka;

Primena metoda simulacije i scenarija razvoja, kako bi se preduzele odgovarajuće aktivnosti i prilagođena rešenja, koja će doprineti stvaranju optimalnih uslova života i rada;

Podrška stvaranju odgovarajuće politike planskog upravljanja prostorom Republike Srbije, praćenje usklađenosti sa drugim razvojnim politikama i stvaranje optimalnih uslova za sprečavanje pojave konfliktnih ili međusobno neusklađenih sektorskih ciljeva razvoja;

Jačanje kapaciteta sistema prostornog planiranja, njegove institucionalno-organizacione osnove i ljudskih resursa.

Razvoj informacionog sistema podrazumevaće primenu različitih međunarodnih, evropskih, regionalnih i lokalnih principa, pravila i preporuka u cilju stvaranja odgovarajućih tehničko-tehnoloških i institucionalno-organizacionih uslova njegove uspešne realizacije. U tom smislu razvoj sistema baziraće se na:

Aktuelnim standardima, standardima Open Geospatial Consortium (OGC), World Wide Web Consortium (W3C) i dr;

Implementacionim pravilima i specifikacijama podataka Programa INSPIRE Evropske komisije (EK);

Rezultatima, preporukama i zahtevima Projekta Plan4All, kojim se definiše obavezan sadržaj i struktura baze podataka PPRS-a i prostornog planiranja uopšte;

Tehnološkim okvirom projekta razvoja Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) u Republici Srbiji, koji je u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda i

Sektorskim informacionim sistemima u Republici Srbiji.

Uspešan razvoj informacionog sistema podrazumevaće određena usklađivanja postojećih organizacionih i pravnih rešenja sa ciljem optimalne iskorišćenosti kapaciteta GIS tehnologija. Jedan od najznačajnijih preduslova razvoja uspešnog informacionog sistema je odgovarajući kadar i njegovo jačanje stalnom edukacijom i usavršavanjem.

Akcioni plan

Na osnovu RPPPBO i Programa implementacije RPPPBO, a u saradnji sa nadležnim ministarstvom, Regionalna razvojna agencija bi trebalo da pristupi formiranju i održavanju baze prostornih podataka RPPPBO (GIS RPPPBO), u funkciji korišćenja, praćenja i ocene sprovođenja, kao i dopune i inoviranja strateških prioriteta, planskih koncepcija i rešenja. Formiranje baze prostornih podataka izvršiće se na osnovu RPPPBO, njegove dokumentacione osnove i ovog programa.

Takođe, regionalne razvojne agencije, u saradnji i koordinaciji sa nadležnim skupštinama gradova/opština, pristupiće organizaciji centralizovanog sistema informatičke podrške za praćenje sprovođenja RPPPBO, koji podrazumeva obradu podataka (o aktivnostima i radovima u vezi sa korišćenjem, organizacijom, uređenjem i izgradnjom prostora), koje prikupljaju i ažurno dostavljaju nadležne stručne službe jedinice organa lokalnih samouprava sa područja Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga. Na osnovu dobijenih podataka i informacija nadležno ministarstvo za poslove prostornog planiranja, u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama, proveravaće i ocenjivati usklađenost planiranih i ostvarenih promena u prostoru sa strateškim prioritetima iz Programa implementacije RPPPBO i planskim koncepcijama i rešenjima RPPPBO. Radi realizacije ovih zadataka, posebna pažnja će se posvetiti primeni GIS standarda u prikazu planskih i projektantskih rešenja ili pokazatelja, kako bi bilo omogućeno njihovo upoređivanje.

Informacioni sistem o prostoru je potrebno racionalno i efikasno organizovati objedinjeno za sve lokalne samouprave u obuhvatu RPPPBO, sa pokazateljima datim ovim programom implementacije (Glava IV.) za praćenje promena u prostoru i primene planskih rešenja i detaljno razrađenih strateških prioriteta, kao i za blagovremeno pružanje informacija donosiocima odluka u gradovima/opštinama i zainteresovanim investitorima o mogućnostima korišćenja i izgradnje prostora i sl. Finansiranje formiranja i održavanja baze podataka o prostoru (nabavka softvera i hardvera, obuka kadra i implementacija sistema), trebalo bi da se obezbedi iz budžeta Republike Srbije (ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i poslove privrede), domaćih i stranih fondova za podsticanje razvoja lokalnih samouprava, opštinskih i gradskih budžeta i dr.

VI. OKVIRNI MODEL GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU RPPPBO

U skladu sa izveštajem o ostvarivanju PPRS i stanju prostornog razvoja, godišnji izveštaj o ostvarivanju RPPPBO i Programu implementacije RPPPBO (Izveštaj), priprema se svake kalendarske godine i prati promene u procesu implementacije nastale u toku godine. Izveštaj će se sastojati od sledećih delova:

Ocene postizanja osnovnih ciljeva prostornog razvoja utvrđenih RPPPBO na osnovu praćenja pokazatelja prostornog razvoja utvrđenih u Programu implementacije RPPPBO;

Realizacije strateških prioriteta RPPPBO razrađenih u Programu implementacije RPPPBO;

Ocene stanja prostorno-planske dokumentacije za područje RPPPBO u datoj godini;

Realizacije informacionog sistema za praćenje i ocenjivanje prostornog razvoja, kao i baze prostornih podataka iz ovog programa (Glava V.);

Sintezne ocene stanja razvoja u prostoru RPPPBO na osnovu godišnjeg i prethodnih izveštaja.

Izveštaj će sadržati prikaz stanja i promena pokazatelja utvrđenih u Glavi IV. Programa implementacije RPPPBO, na osnovu kojih će se pratiti stanje razvoja u prostoru. Broj pokazatelja može se vremenom povećati, što će se bliže utvrditi izmenama i dopunama ovog programa. Oni će doprineti kvalitetnijem i jednostavnijem praćenju i davanju ocene o:

ostvarenom razvoju;

očekivanim trendovima razvoja i

ocenjivanju postizanja osnovnih ciljeva prostornog razvoja utvrđenih RPPPBO.

Izveštaj će omogućiti procenu potrebnih aktivnosti na efikasnijoj implementaciji RPPPBO i Programa implementacije RPPPBO, uključujući potrebne izmene i dopune, odnosno inoviranje predmetnih planskih dokumenata.

Detaljno razrađeni strateški prioriteti iz Tabela od III-1.a do III-1.g Programa implementacije RPPPBO biće praćeni kroz godišnje izveštaje i vršiće se njihovo poređenje sa očekivanom dinamikom realizacije. Biće registrovane aktivnosti i projekti za realizaciju strateških prioriteta čija je realizacija započeta, u toku ili okončana u datoj godini. Takođe će se registrovati eventualna odstupanja od planirane dinamike realizacije. Na kraju ovog dela izveštaja, predlagaće se potrebne izmene i dopune, odnosno inoviranje i razrada strateških prioriteta datih u Tabelama od III-1.a do III-1.g Programa implementacije RPPPBO.

Na osnovu ocena iznetih u prethodnim delovima izveštaja, biće data sintezna ocena stanja razvoja u prostoru RPPPBO. Okvirna struktura izveštaja biće podložna promenama ukoliko se u međuvremenu utvrde novi elementi koji doprinose njegovom kvalitetu.

GRAFIČKI PRILOZI

Grafički prilog 1 – Prirodni resursi i vrednosti, zaštita NKD i razvoj turizma

Grafički prilog 2 – Razvoj privrede i infrastrukturni sistemi

SKRAĆENICE

AZŽS – Agencija za zaštitu životne sredine, MPZŽS

AUL – Agencija za upravljanje lukama

BDP – Bruto društveni proizvod

BSS – Biciklistički savez Srbije

VP – Vetropark

GIS – Geografski informacioni sistem

GP – Generalni plan

GUP – Generalni urbanistički plan

DP – Državni put

EU – Evropska unija

ŽS – „Železnice Srbije” a.d.

ZZPS – Zavod za zaštitu prirode Srbije

ZZSK – Zavod za zaštitu spomenika kulture

IZ – Industrijska zona

IUCN – International Union for Conservation of Nature

JLS – Jedinica lokalne samouprave

JVP – Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”

JP EMS – Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”

JP EPS – Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”

JP ETV – Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze”

JP PTT – Javno preduzeće „Pošta Srbije”

JP „Srbijagas” – Javno preduzeće „Srbijagas”, Novi Sad

JP „Transnafta”– Javno preduzeće „Transnafta”, Pančevo

JPPS – Javno preduzeće „Putevi Srbije”

MGSI – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MDULS – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

MZ – Mesna zajednica

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MO – Ministarstvo odbrane

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MP – Ministarstvo privrede

MPZŽS – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MRE – Ministarstvo rudarstva i energetike

MRZSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MSP – Mala i srednja pravna lica

MTTT – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MHE – Mala hidroelektrana

NIS – Naftna industrija Srbije a.d.

NP – Nacionalni park

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

NIS a.d. Novi Sad – Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad

ODS – Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd

PGR – Plan generalne regulacije

PDR – Plan detaljne regulacije

PKS – Privredna komora Srbije

PP – Park prirode

PPOV – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

PPRS – Prostorni plan Republike Srbije

PPPPN – Prostorni plan područja posebne namene

PSSS – Poljoprivredna savetodavna i stručna služba, MPZŽS

RAS – Razvojna agencija Srbije

RZZSK – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

RZS – Republički zavod za statistiku

RPK – Regionalna privredna komora

RS – Republika Srbija

RPPPBO – Regionalni prostorni plan za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga

RRA – Regionalna razvojna agencija

RRA BP – Regionalna razvojna agencija „Braničevo Podunavlje”

RHMZ – Republički hidrometeorološki zavod

SE – Solarna elektrana

TP – Tehnološki park

CORINE – program Evropske unije za koordinaciju podataka o životnoj sredini, sa bazom podataka o zemljišnom pokrivaču

SRP – Specijalni rezervat prirode

TO – Lokalna turistička organizacija

TOS – Turistička organizacija Srbije

FUP – Funkcionalno urbano područje

HE – Hidroelektrana

MEGA – Evropska područja metropolitenskog rasta

Ostavite komentar