Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2016. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo na sednici održanoj 15. novembra 2016. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, novembra 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, prema članu 47. pomenutog zakona, finansijski planovi se uravnotežuju smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, putem rebalansa finansijskih planova. Potrebne izmene odobrenih aproprijacija na strani rashoda odnose se na: povećanje sredstava za jednokratnu isplatu svim korisnicima prava na penziju, korisnicima prava na privremenu naknadu invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima prava na privremenu naknadu kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije; isplatu razlike između iznosa starosne penzije i iznosa ostvarene prevremene penzije za lica koja su obuhvaćena Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju koja su utvrđena kao višak zaposlenih; povećanje sredstva na ime prinudnih naplata sa računa Fonda; rasterećenje obaveza subjekata privatizacije putem konverzije potraživanja Fonda prema određenom preduzeću po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u udeo Fonda u kapital preduzeća.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije za obavezno socijalno osiguranje i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar