Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2015. godinu

PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2015. GODINU

Red- ni broj Odgovorni proizvođač zvanične statistike Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti Periodi sprovođenja i referentni period ili datum Metodi i izvori prikupljanja podataka Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka Obaveznostdavanja podataka Teritori-jalni nivo objavlji-vanja podataka / Rok za prve rezultate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE1. Stanovništvo1) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine 1. Republički zavod za statistiku Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine (P-1, P-2 i P-3) Popisom se obezbeđuju podaci o ukupnom broju, teritorijalnom razmeštaju i osnovnim karakteristikama jedinica popisa (lice, domaćinstvo i stan), kao i podaci o izvedenim jedinicama popisa (porodicama i zgradama).Planira se započinjanje organizaciono-metodoloških priprema za popis 2021. (analiza postojećih administrativnih izvora u cilju definisanja metoda sprovođenja popisa, konsultacije sa nadležnim organima i institucijama u čijoj nadležnosti su administrativne baze podataka i dr) Desetogodišnja Tradicionalni popis na bazi intervjua – upitnici P-1, P-2 i P-3 Lica i domaćinstva Zakon o popisu stanovni-štva, domaćin-stava i stanova 2011. godine („Službe-ni glasnik RS”, br. 104/09 i 24/11) i Zakon o zvaničnoj statistici („Službe-ni glasnik RS”, broj 104/09) Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija Disemina-cija rezultata popisa vrši se: sukce-sivno/ , 2) Vitalna statistika 1. Republički zavod za statistiku Statistika rođenih (DEM-1) Mesto i datum upisa u matičnu knjigu rođenjenih; zdravstvena ustanova; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za rođeno dete i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-1 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 2. Republički zavod za statistiku Statistika umrlih (DEM-2) Mesto i datum upisa u matičnu knjigu umrlih; zdravstvena ustanova; pol umrlog, datum i čas smrti, datum rođenja (starost), JMBG i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-2 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 3. Republički zavod za statistiku Statistika zaključenih brakova (DEM-3) Datum zaključenja braka, mesto i datum upisa u matičnu knjigu venčanih; podaci za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja (starost), JMBG i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-3 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 4. Republički zavod za statistiku Statistika razvedenih brakova (RB-1) Sedište nadležnog suda; podaci za muža i ženu: datum rođenja (starost), JMBG, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik RB-1 Sudovi nadležni za razvode brakova; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 5. Republički zavod za statistiku Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (DEM-5) Broj upisanih u: matične knjige rođenih; matične knjige umrlih (umrla odojčad, umrli usled nasilne smrti) i matične knjige venčanih, kao i broj razvedenih brakova Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-5 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija i Srbija-sever i Srbija-jug 31.12. 6. Republički zavod za statistiku Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije Mesto i opština prijave/odjave prebivališta, datum prijave/odjave i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Ministarstvo unutrašnjih poslova; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 7. Republički zavod za statistiku Procene stanovništva za 2013. na osnovu prirodnog priraštaja i unutrašnjih migracija Ukupno stanovništvo po polu i starosti Godišnja Dokumentacija statističkih organa Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija 31.12. 8. Republički zavod za statistiku Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života Godišnja Dokumentacija statističkih organa Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija 31.12. 9. Republički zavod za statistiku Demografski pokazatelji Opšte stope svih vitalnih događaja; specifične stope fertiliteta i mortaliteta, po starosti, i druge specifične stope Godišnja Dokumentacija statističkih organa Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija 31.12. 10. Republički zavod za statistiku Demografski pokazatelji za potrebe međunarodnih organizacija Veličina, teritorijalni razmeštaj, strukture i druga obeležja stanovništva, domaćinstava i porodica Godišnja Dokumentacija statističkih organa Republika Srbija 31.12. 11. Republički zavod za statistiku Pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o spoljnim migracijama Definisanje metodoloških i organizacionih instrumenata Godišnja Komesarijat za izbeglice i migracije migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republika Srbija 31.12. 2. Tržište rada1) Zaposlenost i nezaposlenost 1. Republički zavod za statistiku Anketa o radnoj snazi (ARS) Demografska obeležja za lica stara 15 i više godina: za zaposlene – radni status, karakteristike glavnog posla i karakteristike dodatnog posla; za lica koja ne rade – prethodno radno iskustvo i traženje zaposlenja; glavni status, situacija pre godinu dana, status u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, obrazovanje ili obuka i finansijska situacija u domaćinstvu Kontinuirano istraživanje; svaka sedmica u godini je referetna Anketni metod – upitnik ARS Lica iz izabranih domaćinstava Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.1,29.5, 31.8, 30.11. Bilten 31.3. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o preduzetnicima – licima koja samostalno obavljaju delatnost i o zaposlenima kod njih (RAD-15), mart i septembar Broj preduzetnika – lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih – ukupno i žene, prema opštinama rada u kojima se vode u evidencijama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Polugodišnja; prethodno polugodište; mart i septembar Izveštajni metod – upitnik RAD-15; Administra-tivni izvor:evidencije Republički fond za zdravstveno osiguranje Republički fond za zdravstveno osiguranje; 15.4. i15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 20.1. i 20.7. 3. Republički zavod za statistiku Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P), mart i septembar Isplaćene bruto zarade – ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade – ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade; bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme – ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene bruto zarade; podaci o zaradama i časovima rada za mesec Polugodišnja; prethodno polugodište; mart i septembar Izveštajni metod – upitnik RAD-1/P; kadrovska evidencija i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica Pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); 20.4. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 20.1. i 20.7. 4. Nacionalna služba za zapošljavanje Nezaposleni prema administrativnim izvorima Karakteristike lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje: prema polu, starosti, stručnoj spremi, zanimanjima, području rada, opštini stanovanja i dužini traženja zaposlenja Mesečna; prethodni mesec. Administra-tivni izvor:evidencija nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje Nacionalna služba za zapošljavanje (službe i ispostave); 1. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zapošlja-vanju i osiguranju za slučaj nezaposle-nosti („Službe-ni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) i Pravilnik o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošlja-vanja („Službe-ni glasnik RS”, broj 15/10) Opština, oblast, region i Republika Srbija 31. u mesecu 2) Zarade i troškovi rada 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1) Isplaćene zarade; porezi i doprinosi; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca, prema podacima iz kadrovske evidencije i broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; podaci o zaradama i časovima rada za mesec Mesečna; prethodni mesec Za pravna lica: izveštajni metod – upitnik RAD-1 na osnovu kadrovske i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica; Za preduzetnike: podaci se preuzimaju iz evidencija Ministarstva finansija – Poreska uprava Izabrana pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); do 7. u mesecu; Za zarade zaposlenih kod preduzetnika: Ministarstvo finansija – Poreska uprava; do 12. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 25. u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1/P), mart i septembar Isplaćene bruto zarade – ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade – ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca, prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade; bruto zarade i broj zaposlenih, po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme – ukupno i od toga broj žena; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene zarade; podaci o zaradama i časovima rada za mesec Polugodišnja; prethodno polugodište Izveštajni metod – upitnik RAD-1/P; kadrovska evidencija i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica Pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); 22.4. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15.1. i 15.7. 3. Obrazovanje i doživotno obrazovanje 1. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za predškolsko obrazovanje i vaspitanje (PŠV) Ustanove koje se bave predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem; kapacitet i obuhvat dece; oblik svojine; jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad; deca prema polu, uzrastu i dužini dnevnog boravka; ishrana; broj vaspitnih grupa; posebni i specijalizovani programi rada sa decom; broj identifikovane dece sa potrebom za dodatnom podrškom; ekonomska cena i participacija roditelja u troškovima boravka dece; izvori finansiranja; socioekonomski status roditelja; sprovođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa; zaposleni prema stepenu obrazovanja, polu i godinama života Godišnja;tekuća godina Izveštajni metod – upitnik PŠV Predškolske ustanove i škole koje realizuju programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja;25.12. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 21.4. 2. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za osnovne škole – početak školske godine (ŠO/P) Škole, odeljenja, učenici prema polu, razredima i starosti, ponovci po razredima, inkluzija u osnovnom obrazovanju i učenici koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje po IOP1 i IOP2; nastavnici, stručni saradnici i rukovodieći kadar prema polu i dužini radnog vremena, nivou postignutog obrazovanja i godinama života Godišnja;početak tekuće školske godine Izveštajni metod – upitnikŠO/P Redovne osnovne škole, osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih (matične škole i područna odeljenja);30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 20.2. 3. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za osnovne škole – stanje na kraju školske godine(ŠO/K) Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena; učenici prema polu, uspehu i razredu; učenici koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje po individualnom obrazovnom planu; učenje stranih jezika; korišćenje računara u nastavi; socioekonomski status učenika osmog razreda; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena Godišnja;kraj prethodne školske godine Izveštajni metod – upitnikŠO/K Redovne osnovne škole, osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih (matične škole i područna odeljenja);30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 20.2. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o osnovnim muzičkim i baletskim školama (ŠU) Vrsta škole, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad; odeljenja; učenici prema polu, razredima, uspehu i odsecima; korišćenje računara u nastavi; nastavno osoblje prema polu i dužini radnog vremena Godišnja;kraj prethodne i početak tekuće školske godine Izveštajni metod – upitnikŠU Osnovne umetničke škole;30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 25.3 5. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za srednje škole – početak školske godine (ŠS/P) Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena, tip škole i oblik svojine; redovni učenici prema polu, razredima, starosti i područjima rada; ponovci prema razredima; vanredni učenici prema polu i starosti; nastavnici, stručni saradnici i rukovodeći kadar prema polu i dužini radnog vremena, nivou postignutog obrazovanja i godinama života Godišnja;početak tekuće školske godine Izveštajni metod – upitnikŠS/P Redovne srednje škole, srednje verske škole i srednje škole za decu sa smetnjama u razvoju;15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 25.3 6. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za srednje škole – kraj školske godine (ŠS/K) Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena, tip škole, oblik svojine; učenici prema polu, područjima rada, uspehu i razredu, vanredni učenici prema područjima rada i polu; specijalističko obrazovanje prema područjima rada i polu; učenje stranih jezika; korišćenje računara u nastavi; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena Godišnja;kraj prethodne školske godine Izveštajni metod – upitnikŠS/K Redovne srednje škole, srednje verske škole i škole za decu sa smetnjama u razvoju;30.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 21.3. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o nastavnom osoblju i strukturi visokoškolskih ustanova(ŠV-21) Nastavno osoblje prema polu, dužini radnog vremena i naučnim kvalifikacijama, struktura fakulteta, akademija umetnosti i visokih škola Godišnja; tekuća školska godina Izveštajni metod – upitnikŠV-21 Visokoškolske ustanove;30.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 20.2. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o upisu studenata (ŠV-20) Naziv i vrsta ustanove, univerzitet, studijski program, vrsta i stepen studija, mesto ustanove; studenti po polu, godini i mestu rođenja, prebivalištu, tipu naselja mesta stanovanja, državljanstvu, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), bračnom statusu, prethodno završenoj školi (mesto i godina završavanja), godini prvog upisa studija, broju ESPB bodova, načinu finansiranja studija, načinu izdržavanja tokom studiranja, mestu i tipu smeštaja za vreme studiranja, radnom statusu studenta, izdržavanim licima od strane studenta, školskoj spremi, radnom statusu i zanimanju roditelja/izdržavaoca; podaci o studentima kojima je potrebna dodatna podrška u obavljanju aktivnosti (nije obavezno) Godišnja;tekuća školska godina Izveštajni metod – upitnikŠV-20 Visokoškolske ustanove;30.1. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o završenim akademskim i strukovnim studijama na visokoškolskim institucijama (ŠV-50) Studenti koji su završili visoko obrazovanje prema vrsti i stepenu studija; načinu finansiranja tokom studija; godini upisa; polu, starosti, prebivalištu; nacionalnosti i državljanstvu; prethodno završenoj srednjoj školi, prethodno završenom visokom obrazovanju i studijskom boravku ili stručnom usavršavanju tokom studija u inostranstvu Godišnja;tekuća kalendarska godina Izveštajni metod – upitnikŠV-50 Visokoškolske ustanove; do 10. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 10. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Indikatori učeničkog i studentskog standarda Vrsta doma; korisnici prema polu i zaposleni prema polu Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 23.6. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 20.8. 11. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Indikatori učeničkog i studentskog standarda Učenici i studenti, korisnici stipendija i kredita, prema vrsti i mesečnom iznosu Godišnja;tekuća školska godina Administra-tivni izvor:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 23.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.8. 4. Kultura 1. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o knjigama i brošurama (ŠT-1) Broj izdanja, jezik izdanja, pismo, naučna oblast dela; vrsta; izdavač; mesto izdavača Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 30.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 17.11. 2. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o listovima – novinama i ostalim serijskim publikacijama (ŠT-2) Periodika izlaženja; izdavač; jezik izdanja, pismo, oblast po Univarzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK); broj štampanih javnih glasila, periodika izlaženja i zaposleni Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 14.10. 3. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o časopisima (ŠT-3) Periodika izlaženja; izdavač; jezik izdanja, pismo, naučna oblast po UDK klasifikaciji Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 14.10. 4. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o roto štampi (ŠT-4) Vrsta, jezik izdanja, pismo, periodika, izdavač Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 16.12. 5. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Istraživanje o pozorištima (KU-1) Vrsta pozorišta, jezik na kome se izvode predstave; broj i vrsta izvedenih dela, posetioci; gostovanja u zemlji i inostranstvu Godišnja;pozorišna sezona Administra-tivni izvor: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka2.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština,oblast, region i Republika Srbija 23.6. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o elektronskim javnim glasilima – radio i televizija (RTV) Radio i televizijski emiteri, prema osnovnim tehničkim karakteristikama; programi po vrsti, poreklu proizvodnje, jeziku emitovanja; prenos programa drugih RTV emitera i zaposleni u elektronskim javnim glasilima (radio i televizija) Godišnja;tekuća godina Izveštajni metod – upitnik RTV Radio i televizijski emiteri;16.4. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 1.7. 7. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Istraživanje o bioskopima (FILM-1) Vrsta bioskopa, kapacitet i oprema; prikazani filmovi po vrsti; predstave; posetioci; bruto prihodi od ulaznica Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 4.5. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 8. Filmski centar Srbije Proizvodnja i poreklo (uvoz) filmova Proizvodnja filmova prema vrsti i finansiranju produkcije; prikazani filmovi prema poreklu Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor: Filmski centar Srbije; 16.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.7. 9. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o bibliotekama (BIB-1) Vrsta biblioteke, kolekcije u bibliotekama, biblioteke koje omogućavaju pristup e-izvorima i servisima; korisnici, nabavljena bibliotečka građa, zaposleni u bibliotekama Godišnja;prethodna kalendarska godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 29.5. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.7. 10. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Istraživanje o muzejima (KU-4) Vrste muzeja, godine osnivanja, muzejske zbirke, posetioci, broj i površina prostorija, broj izložbi, izdavačka delatnost muzeja Godišnja: prethodna kalendarska godina Administra-tivni izvor: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka; 12.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 5. Zdravlje i bezbednost1) Javno zdravlje 1. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe Vrste namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe koji se analiziraju; vrste izvršenih analiza i rezultati analiza Prikupljanje podataka – polugodišnje i po higijensko-epidemiološkim indikacijama; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Instituti i zavodi za javno zdravlje i druga pravna lica koja vrše laboratorijske analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3. i 30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 2. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, površinskih voda koje se zahvataju za vodosnabdevanje i koriste za rekreaciju i voda iz javnih bazena Vrste vode koja se analizira i vrste izvršenih analiza i rezultati analiza Prikupljanje – mesečno i po higijensko-epidemiološkim indikacijama; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Instituti i zavodi za javno zdravlje i druga pravna lica koja vrše laboratorijske analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 10. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 3. Institut za javno zdravlje Srbije Registar lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Naziv i organizaciona struktura ustanove; podaci o školskoj spremi, zanimanju, specijalnosti, užoj specijalnosti, naučno-nastavnim i akademskim zvanjima, rukovođenju, dužini staža i vrsti radnog vremena Prikupljanje –kontinuirano; obrada –polugodišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; kontinuirano davanje podataka Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 30.3. i 30.9. 4. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o radu vanbolničkih zdravstvenih ustanova Zdravstveni radnici i saradnici prema stručnoj spremi i nemedicinski radnici; vrste poseta i vrste pruženih usluga Prikupljanje – tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju vanbolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15.7. 5. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o radu bolničkih zdravstvenih ustanova Zdravstveni radnici i saradnici prema stručnoj spremi, nemedicinski radnici; postelje, ispisani bolesnici, umrli, dani lečenja Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 6. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o licima na bolničkom lečenju Datum prijema, pol, datum rođenja, starost, grupa starosti, šifra dijagnoze, datum ispisa, dani ležanja, ishod lečenja, šifra povrede, šifra rehabilitacije i uzrok smrti Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 7. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama Starost i pol; dijagnoza, odnosno utvrđeno stanje; terapija; rehabilitacija; uzrok i trajanje privremene nesposobnosti za rad; ocena radne sposobnosti i ishod lečenja Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 8. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o bolestima od većeg socijalno-medicinskog značaja (na osnovu registra – za rak, šećernu bolest, akutni koronarni sindrom i bolesti HIV-a) Identifikacioni podaci o licu, uključujući matični broj građana; broj kartona – istorije bolesti; datum prijave i odjave; zanimanje; utvrđeno oboljenje – dijagnoza i druga oboljenja od značaja za osnovnu bolest; osnovne dijagnostičke i terapijske procedure i ishod lečenja Prikupljanje –kontinuirano; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum. Referentne zdravstvene ustanove u saradnji sa zavodima za javno zdravlje i druga pravna lica koja prate oboljenja od većeg socijalno-medicinskog značaja dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 9. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o prijavljenim slučajevima zaraznih bolesti Dijagnoza (klinička i laboratorijska); datum početka bolesti; izvor; kretanje obolelog lica od početka bolesti, podaci o obavljenoj imunizaciji protiv bolesti koja je u pitanju; datum podnošenja prijave o utvrđenoj zaraznoj bolesti i ishod lečenja Prikupljanje – sedmodnevno; obrada –sedmodnevna, mesečna i godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju zdravstvenu zaštitu i zavodi za javno zdravlje dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; sedmodnevni izveštaj u roku od tri dana po isteku sedmice; mesečni izveštaj u roku od tri dana po isteku meseca; godišnji izveštaj – 31.3. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.5. 10. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o imunizaciji protiv zaraznih bolesti Vrsta imunizacije; vrsta i serija sredstava koja su upotrebljena za imunizaciju i firma ili naziv proizvođača tih sredstava; količina sredstava utrošenih za imunizaciju; uspeh imunizacije i razlog zbog kojeg nije izvršena imunizacija Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove određene zakonom o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.5. 11. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o pobačajima Identifikacioni podaci o ženi; sedmica trudnoće; kategorija prekida trudnoće; broj živorođene dece i broj pobačaja pre poslednjeg prekida trudnoće i sredstva korišćena za sprečavanje neželjene trudnoće Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica kod kojih se vrši ili desi prekid trudnoće dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 12. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o rođenjima Podaci o novorođenčetu – JMBG, pol, datum i čas rođenja, telesna masa i visina deteta, gestaciona starost, vidljive urođene anomalije, podaci o roditeljima, broj ranijih porođaja i prekida trudnoće; podaci o porođaju, komplikacijama i sl; stanje (ocena) deteta; stanje deteta i majke pri ispisu i datum ispisa majke i deteta Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja obavljaju porođaj dostavljaju prijavu rođenja na propisanom obrascu nadležnom matičaru; u roku od 15 dana od dana rođenja; nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 13. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o umrlim licima Identifikacioni podaci o umrlom licu – datum i čas smrti/nalaženja leša, mesto nastupanja smrti, JMBG i datum rođenja, mesto rođenja, prebivalište i dr; za umrlo odojče, podaci su telesna masa i dužina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke, završena škola i aktivnost majke; poreklo smrti, da li je tražena obdukcija, podaci o nasilnoj smrti (poreklo, vreme događaja, mesto događanja, gde je umrli bio u trenutku događanja), podaci o uzroku smrti (neposredni uzrok, prethodni uzrok, osnovni uzrok, druga značajna stanja), da li je umrli bio lečen od bolesti (povrede) od koje je umro, ko je dao podatke o smrti i iz čega su ti podaci dati (zdravstveni karton, istorija bolesti i dr.) Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – obrazac ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja su po zakonu dužna da prijave činjenicu smrti dostavljaju potvrde o smrti na propisanom obrascu nadležnom matičaru; u roku od tri dana od dana smrti; nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 14. Institut za javno zdravlje Srbije Izrada novih pokazatelja zdravlja stanovništva Podaci o organizaciji i radu zdravstvene službe, resursima zdravstvenog sistema, obolevanju, ponašanju u vezi sa zdravljem stanovništva i stanju životne sredine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Institut za javno zdravlje Srbije Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.12. 2) Podaci o osiguranicima obaveznog zdravstvenog osiguranja 1. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara Naziv organizacione jedinice; broj osiguranika; broj registrovanih osiguranika; lista domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih osiguranika i dr. Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 2. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara – broj registrovanih osiguranika po filijali Naziv i šifra filijale, broj osiguranika i registrovanih osiguranika – ukupno i u procentima, broj izjava o registrovanom osiguraniku i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 3. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara – broj registrovanih osiguranika po domovima zdravlja Naziv filijale i organizacione jedinice, broj osiguranika i registrovanih osiguranika –ukupno i u procentima, broj izjava o registrovanom osiguraniku i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 4. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara – pregled izjava ugovorenih lekara po starosnim grupama Naziv filijale i zdravstvene ustanove, JMBG lekara, ime i prezime lekara, naziv oblasti, starosne grupe i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 5. Republički fond za zdravstveno osiguranje Baza osiguranika obaveznog zdravstvenog osiguranja Ukupan broj osiguranika po filijalama, broj prijava i odjava po godinama, nosioci osiguranja – osnov osiguranja, ukupan broj osiguranika, broj nosilaca osiguranja i članova, starosna struktura osiguranika i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka MEOP (matična evidencija i ostvarivanje prava) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1. 6. Republički fond za zdravstveno osiguranje Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Broj lekova na listi lekova po godinama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor:baza podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1. 7. Republički fond za zdravstveno osiguranje Podaci o zdravstvenim ustanovama Broj bolničkih posteljina i broj plaćenih bolničkih dana za osiguranike i njihove pratioce Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor:baza podataka (elektronska faktura za sekundarnu zdravstvenu zaštitu) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1. 6. Raspodela prihoda i uslovi života1) Anketa o potrošnji domaćinstava 1. Republički zavod za statistiku Anketa o potrošnji domaćinstava (APD upitnici) Podaci o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, odnosno o osnovnim elementima lične potrošnje i životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.), kao i podaci o demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava Kontinuirano tokom godine; referentni periodi su: 15, odnosno 16 dana, 12 meseci, tri meseca i mesec dana Metod intervjua (ispitivanja) i metod vođenja dnevnika Izabrana domaćinstva Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija Kvartalni izveštaj 14.3. – 4.Kv.;16.6. – 1.Kv.; 15.9. – 2.Kv. i 15.12. – 3.Kv. Godišnji izveštaj 31.3. 2) Anketa o prihodima i uslovima života 1. Republički zavod za statistiku Anketa o prihodima i uslovima života (SILK) Podaci o siromaštvu, prihodima, uslovima stanovanja, zaposlenosti, zdravstvu, demografskim karakteristikama, obrazovanju i socijalnoj isključenosti Godišnja;prethodna kalendarska godina Metod intervjua (ispitivanja) Izabrana domaćinstva Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.12. 7. Socijalna zaštita1) Statistika socijalne zaštite 1. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o maloletnim i punoletnim korisnicima i uslugama, pravima i merama socijalne zaštite Podaci o stanju i kretanju broja maloletnih i punoletnih korisnika, prema grupacijama; korisnici prema uslugama, pravima i merama socijalne zaštite i prema polu i uzrastu; korisnici prema vrsti i stepenu invalidnosti Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod: upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Centri za socijalni rad;30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti („Službe-ni glasnik RS”, broj 24/11) Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Istraživanje o korisnicima dodatka na decu (DD) Broj korisnika i broj dece koji su ostvarili pravo na dečiji dodatak Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; 30.3. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Region i Republika Srbija 1.7. 3. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za decu i mlade bez roditeljskog staranja Podaci o ustanovama za smeštaj dece i mladih; korisnicima prema polu, godinama starosti, razlogu sleštaja, obrazovnom statusu dece i mladih i razlogu prestanka smeštaja Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj dece i mladih bez roditeljskog starenja; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 4. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Podaci o ustanovama za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, korisnicima prema polu, godinama starosti, vrsti i stepenu smetnje u razvoju Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 5. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za vaspitanje dece i omladine Podaci o ustanovama za vaspitanje dece i omladine, korisnici prema polu, starosti, struktura dece prema razlogu upućivanja u ustanovu i školi koju pohađaju i razlogu prestanka smeštaja u ustanovi Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za vaspitanje dece i omladine; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 6. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o centrima za porodični smeštaj i usvojenje Podaci o centrima za porodični smeštaj i usvojenje, deci prema polu i uzrastu, prema dužini boravka, dominantnom razlogu smeštaja i obrazovnom statusu Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Centri za porodični smeštaj i usvojenje; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 7. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama Podaci o ustanovama za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama, korisnicima prema polu i godinama starosti, vrsti invaliditeta i teškoća i razlogu prestanka korišćenja ustanove Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 8. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica Podaci o ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica; korisnici prema godinama starosti, bračnom, obrazovnom i radnom statusu, razlogu smeštaja, bračnom, obrazovnom i radnom statusu i dužini boravka u ustanovi Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 9. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o centrima za socijalni rad Podaci o centrima za socijalni rad, organizacionim jedinicama, pružanju usluga i zaposlenima Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Centri za socijalni rad; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici i i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 2) Statistika penzijskog i invalidskog osiguranja 1. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o broju korisnika penzija i visini usklađene penzije za mesec (OS-13) Broj korisnika penzija, visina usklađene prosečne penzije prema vrsti i kategoriji penzije (opšti i posebni propisi) po grupama iznosa penzija Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu 2. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o broju korisnika penzija i visini usklađene penzije za mesec, po filijalama i opštinama (OS-13a) Broj korisnika penzija, visina usklađene prosečne penzije prema vrsti i kategoriji penzije (opšti i posebni propisi) po grupama iznosa penzija Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Opština, filijala PIO i Republika Srbija 31.3. 3. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o osiguranicima sa stanjem 31. decembra tekuće godine za koju se sastavlja izveštaj (OS-2) Osiguranici prema polu, navršenim godinama života, vrsti staža, delatnosti i stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 4. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (OS-3) Broj korisnika penzija i drugih prava (naknada za pomoć i negu i telesno oštećenje) i iznos prosečne penzije Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30. u mesecu 5. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije prema godini početka korišćenja prava na penziju, prosečnom stažu i prosečnom iznosu penzije sa stanjem 31. decembra tekuće godine (OS-4) Korisnici penzije prema vrsti penzije i godini početka korišćenja prava na penziju, prosečnom stažu i prosečnom iznosu penzija Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 6. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije sa stanjem 31. decembra u godini za koju se sastavlja izveštaj (OS-5) Korisnici starosne i invalidske penzije prema godini rođenja, polu, visini penzije i stažu osiguranja Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 7. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije koji su prvi put ostvarili pravo na penziju (OS-6) Korisnici starosne i invalidske penzije prema polu, godinama života, stažu i iznosu penzije; za invalidske penzije, prema delatnosti i uzroku invalidnosti; za porodične penzije, prema vrsti penzija (udove, udove sa decom, deca i dr.) Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.5. 8. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije kojima je prestalo pravo na penziju (OS-7) Korisnici penzija prema vrsti penzije, polu, iznosu penzije, godinama korišćenja penzije, starosti i stažu Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2. 8. Statistika kriminaliteta i pravosuđa 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-1) Prijavljeno lice – poznati učinilac, po godinama života, polu i krivičnom delu; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica – optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka; nepoznati učinilac po krivičnom delu i dr. Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-1) Nadležno javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen krivični postupak (SK-2) Optuženi (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, mere bezbednosti, ranija osuda, radni status, zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života) Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-2) Nadležni sudovi; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o maloletniku prema kome je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3) Prijavljeni maloletnik, godine života, pol, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje krivične sankcije; trajanje pritvora i trajanje postupka i podaci o porodičnim prilikama Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-3) Nadležno više javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o maloletniku prema kome je pravnosnažno završen krivični postupak pred većem za maloletnike (SK-4) Optuženi maloletnik (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, školska sprema, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života) Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-4) Nadležni viši sudovi; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o odgovornim u pravnom licu protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-1) Prijavljeno odgovorno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SP-1) Nadležno javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 28.8. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o odgovornim u pravnom licu protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-2) Optuženi, delatnost, zanimanje, saučesništvo, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SP-2) Nadležni privredni sud; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 28.8. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-3) Prijavljeno pravno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SP-3) Nadležno javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 28.8. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-4) Optuženo pravno lice, delatnost, saučesništvo, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-4) Nadležni privredni sud; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 28.8. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11) Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka i delatnost koju obavljaju stranke u sporu Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SPS-11) Nadležni privredni sud; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Privredni sud, region i Republika Srbija 30.10. 10. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju sudova, tužilaštava, sudija, javnih tužilaca-zamenika Broj sudova opšte i posebne nadležnosti i ukupan broj sudova, broj javnih tužilaštava po vrsti, broj sudija u svakom sudu i ukupan broj sudija, broj javnih tužilaca-zamenika u svakom javnom tužilaštvu i ukupan broj javnih tužilaca, struktura sudija i javnih tužilaca po polu Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 11. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju zaposlenih u svim sudovima i javnim tužilaštvima Sistematizovan/popunjen broj zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima na neodređeno vreme, za svaki sud/javno tužilaštvo, po vrsti suda/javnog tužilaštva, kao i ukupan broj zaposlenih za sve sudove i javna tužilaštva po radnim mestima i vrsti radnog angažovanja Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 12. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju predmeta u sudovima, po vrsti suda i po vrstama sporova, kao i o ukupnom broju predmeta u sudovima Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda, ukupan broj primljenih predmeta, ukupno u radu predmeta, broj rešenih predmeta – meritorno, na drugi način i ukupno rešeno predmeta, ostalo u radu kao nerešeno predmeta na kraju izveštajnog perioda i podatak o procentu savladavanja priliva u sudovima Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 13. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom Istraživanje o broju predmeta u javnim tužilaštvima Broj predmeta u radu u svakom pojedinačnom javnom tužilaštvu, kao i o ukupan broj predmeta u radu u svim javnim tužilaštvima Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Republičko javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 14. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju zaposlenih Broj sudskih veštaka, provodioca, tumača, izvršitelja i javnih beležnika Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Ministarstvo pravde 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.10. 9. Drugi poslovi u okviru demografije i društvenih statistika1) Statistika polova 1. Republički zavod za statistiku Statistika polova Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika; podaci iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike kriminaliteta i dr, prikazani po polu Trogodišnja Administra-tivni izvor:dokumentacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih organa i organizacija Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 2) Korišćenje vremena 1. Republički zavod za statistiku Sezonsko istraživanje o korišćenju vremena (SIKV) Podaci kako stanovništvo starosti 15 i više godina koristi svoje vreme tokom 24 časa. Na osnovu dnevnika u kome se beleže aktivnosti tokom dana u desetominutnim intervalima, dobijaju se podaci koliko vremena se provodi u plaćenim, neplaćenim i drugim aktivnostima kao što su lična nega, slobodno vreme i sl. Podaci se mogu razvrstati po karakteristikim domaćinstva i pojedinca (pol, starost, bračni status, najviša završena škola itd) Petogodišnja, i to za četiri izabrana meseca: februar, maj, avgust i novembar Anketni metod – upitnici SIKV-1, SIKV-2 i SIKV-3 Izabrana domaćinstva i članovi izabranih domaćinstava starosti 15 i više godina; veličina uzorka – 1280 domaćinstava; dostavljanje materijala: 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija / 3) Statistika omladine i sporta 1. Ministarstvo omladine i sporta Istraživanje o omladini Podaci o omladini iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike kriminaliteta i dr, prikazani prema starosnim podgrupama mladih Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor:dokumentacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih organa i organizacija Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 2. Ministarstvo omladine i sporta Istraživanje o sportskim objektima i aktivnostima Mesto, broj i vrsta sportskih objekata, sportske aktivnosti i dr. Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor:matične evidencije iz obvasti sporta koje vodi Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.10. II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE1. Godišnji ekonomski računi 1. Republički zavod za statistiku Obračun agregata privatnog sektora poljoprivrede i nepoljoprivrednih delatnosti Vrednost proizvodnje, međufazna potrošnja, raspodela dohotka, broj vlasnika i zaposlenih Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava; turistički savezi u opštinama, gradovima i gradu Beogradu; 1.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 2. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu Vrednost bruto domaćeg proizvoda za ukupnu ekonomiju, za sve institucionalne sektore i po oblastima Klasifikacije delatnosti Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija, Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije; 31.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 3. Republički zavod za statistiku Izrada nacionalnih računa Prikaz ekonomskih aktivnosti pomoću integrisanih računa za ukupnu ekonomiju i institucionalne sektore Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija, Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije; 31.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 4. Republički zavod za statistiku Obračun investicija u osnovne fondove u tekućim cenama Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 5. Republički zavod za statistiku Obračun lične potrošnje Vrednost lične potrošnje po namenskim grupama potrošnje Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova; 1.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 6. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu Vrednost bruto domaćeg proizvoda dobijena rashodnom metodom Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 7. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama Vrednost bruto dodate vrednosti, po oblastima Klasifikacije delatnosti i bruto domaćeg proizvoda, u cenama prethodne godine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 8. Republički zavod za statistiku Obračun vrednosti investicija u stalnim cenama Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi, u cenama prethodne godine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.9. 9. Republički zavod za statistiku Ekonomski potencijal opština, gradova i grada Beograda Indikatori razvijenosti opština, gradova i grada Beograda, u skladu sa metodologijom koju utvrđuje Vlada Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija – Poreska uprava, i baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 30.9. 10. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, po proizvodnom metodu Bruto domaći proizvod obračunat proizvodnom metodom, na nivou regiona Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija, Poreska uprava, i baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.10. 11. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u stalnim cenama Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom, u cenama prethodne godine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 12. Republički zavod za statistiku Pariteti kupovne snage – cene robe i usluga koje se koriste u potrošnji domaćinstava Cene izabranih usluga za potrebe obračuna pariteta kupovne snage u okviru Evropskog programa poređenja. Podaci se dostavljaju Evrostatu na dalju obradu Polugodišnja; od aprila do juna; od oktobra do decembra Obilazak terena, telefonska anketa i elektronski upitnik Izabrane prodavnice u trgovini na malo, privredna društva, javna preduzeća i radnje koje se bave pružanjem usluga domaćinstvima Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.6. i 15.12. 13. Republički zavod za statistiku Pariteti kupovne snage –cene iznajmljivanja stanova u Beogradu Cene iznajmljivanja stanova u određenim delovima Beograda po kriterijumima definisanim u uputsvu Evrostata za ovo istraživanje. Podaci se prikupljaju za potrebe Evropske komisije i ne publukuju se Godišnja; tekuća godina, jun Obilazak terena, telefonska anketa Agencije ѕa iznajmljivanje stanova Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 14. Republički zavod za statistiku Pariteti kupovne snage – priprema podataka Priprema podataka o napojnicama; priprema podataka o porezu na dodatu vrednost; struktura bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom; prikupljanje i obrada podataka o zaradama za izabrana zanimanja u sektoru države; indeksi potrošačkih cena na nivou osnovnih agregata prema klasifikaciji primenjenoj za obračun pariteta kupovne snage; priprema podataka o cenama građevinskih objekata Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.12. 15. Republički zavod za statistiku Istraživanje ekonomskog uticaja socijalnih preduzeća Obrada podataka prikupljenih istraživanjem i iz administrativnih izvora za potrebe obračuna osnovnih makroekonomskih agregata i drugih monetarnih i nemonetarnih indikatora socijalnih preduzeća 2013. godina Sprovedeno istraživanje i administra-tivni izvor: baze podataka finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre i knjigovodstvene evidencije ekonomskih subjekata Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6 16. Republički zavod za statistiku Nacionalni zdravstveni računi – istraživanje o izdacima domaćinstava za zdravstvo Obrada podataka prikupljenih istraživanjem strukture izdataka domaćinstava za zdravstvo za potrebe izrade tabela Nacionalnog zdravstvenog računa Prethodna godina Izveštajno – anketni metod Izabrana domaćinstva Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.12. 17. Republički zavod za statistiku Nacionalni zdravstveni računi – istraživanje strukture prihoda i rashoda zdravstvenih ustanova i ostalih poslovnih subjekata koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti Obrada podataka prikupljenih istraživanjem strukture prihoda, rashoda i troškova poslovanja poslovnih subjekata zdravstvenog sektora za potrebe izrade tabela Nacionalnog zdravstvenog računa Prethodna godina Izveštajni metod – upitnik; administra-tivni izvor: baze podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije i dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Izabrani poslovni subjekti koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.12. 18. Republički zavod za statistiku Dodata vrednost po regionima Obračun bruto dodate vrednosti na nivou regiona i oblasti (NSTJ2 i NSTJ3) po sektorima delatnosti 2013. godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre i baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija –Poreska uprava Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.3. 19. Republički zavod za statistiku Regionalni računi domaćinstava Obračun primarnog i raspoloživog dohotka domaćinstava po regionima (NSTJ2) 2013. godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o dohocima fizičkih lica – Ministarstvo finansija – Poreska uprava; baza podataka o socijalnim davanjima stanovništvu – Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, i baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.3. 2. Kvartalni nacionalni računi 1. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u tekućim cenama Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu i po oblastima Klasifikacije delatnosti Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 30.6. 30.9. i 28.11 2. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu, u cenama prethodne godine i po oblastima Klasifikacije delatnosti Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 30.6. 30.9. i 28.11 3. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama – brza procena Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu, u cenama prethodne godine Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 28 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1, 30.4, 31.7. i 31.10. 4. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 30.6. 30.9. i 28.11. 5. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u stalnim cenama Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom, u cenama prethodne godine Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 75 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 30.6. 30.9. i 28.11 3. Monetarna i finansijska statistika 1. Narodna banka Srbije Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz kontnog okvira (obrazac SSKR) Promet i saldo analitičkih i sintetičkih računa banaka i drugih finansijskih organizacija Mesečna; prethodni mesec Banke i druge finansijske organizacije; do 14. u mesecu za prethodni mesec Zakon o Narodnoj banci Srbije („Službe-ni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10 76/12 i 106/12) i Odluka o prikuplja-nju, obradi i dostavlja-nju podataka o stanju i strukturi računa iz kontnog okvira („Službe-ni glasnik RS”, br. 74/14) Republika Srbija Posle-dnji dan u mesecu za pret-hodni mesec 2. Narodna banka Srbije Uputstvo o dostavljanju podataka Narodnoj banci Srbije o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka Kamatne stope na kredite i depozite banaka izrađene po metodologiji ECB-a Mesečna; prethodni mesec Banke; do 16. u mesecu za prethodni mesec Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija Posle-dnji dan u mesecu za pret-hodni mesec 3. Narodna banka Srbije Stanje imovine i obaveza, po sektorima sledećih institucija: investicionih fondova, ostalih finansijskih posrednika (davaoci finansijskog lizinga i faktoring društva), društava za osiguranje i dobrovoljnih penzionih fondova Podaci o stanju imovine i obaveza, po sektorima, potrebni za izradu finansijskih računa, međunarodne investicione pozicije, kao i pojedinačnih statistika: nemonetarnih finansijskih institucija koje pozajmljuju novčana sredstva i statistika osiguranja i dobrovoljnih penzionih fondova Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – Komisija za hartije od vrednosti (investicioni fondovi); administra-tivni izvor za ostale finansijske posrednike, društava za osiguranje i dobrovoljne penzione fondove, i davaoce finansijskog lizinga i faktoring društva Investicioni fondovi, društava za upravljanje investicionim fondovima, davaoci finansijskog lizinga; dobrovoljni penzioni fondovi, društva za osiguranje, faktoring i forfeting; mesec dana od kraja izveštajnog perioda Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija Posle-dnji dan u kvartalu za pret-hodni kvartal 4. Narodna banka Srbije Godišnji finansijski računi Izrada godišnjih finansijskih računa u okviru nacionalnih računa za sve institucionalne sektore prema Evropskom sistemu računa 2010 Godišnja; prethodna godina Bilansne statistike pojedinačnih institucionalnih sektora (banke, NBS), statistika hartija od vrednosti, podaci za sektor države, međunarodna investiciona pozicija, finansijski izveštaji privrednih društava Institucionalne jedinice koje pripadaju finansijskom sektoru, Ministarstvo finansija RS, Pokrajinski sekretarijat za finansije AP Vojvodine, fondovi AP Vojvodine i fondovi socijalnog osiguranja RS, izveštajna populacija koja dostavlja podatke za potrebe izrade investicione pozicije i Agencija za privredne registre;T+9 meseci Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija 1.10. 5. Narodna banka Srbije Platni bilans Republike Srbije i međunarodna investiciona pozicija Republike Srbije Prikupljanje podataka potrebnih za izradu deviznog i platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije na bazi: elektronskog dostavljanja na dekadnom nivou (ITRS) poslovnih banaka o obavljenom platnom prometu sa inostranstvom; direktnog izveštavanja o direktnim i portfolio ulaganjima nerezidenata u zemlji; direktnih i portfolio ulaganjima rezidenata u u inostranstvu; transakcija rezidenata sa nerezidentima na osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova i stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu Mesečna za platni bilans; kvartalna za međunarodnu investicionu poziciju Izveštajni metod – upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11 i 62/13); upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, broj 87/09) Privredna društva; 10 dana nakon završetka kvartala; Banke i druge finansijske institucije; tri dana nakon završetka dekade Zakon o deviznom poslovanju Srbije („Službe-ni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11 i 119/12), Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostra-nstvom i Odluka o obavezi izveštava-nja u poslo-vanju sa inostra-nstvom („Službeni glasnik RS”, broj 87/09) Republika Srbija Platni bilans, dvadeset dana po isteku meseca za dva meseca unazadMeđu-narodna inve-sticiona pozicija – posle-dnji dan u kvartalu za pretho-dni kvartal 6. Narodna banka Srbije Podaci o uslovima finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Prikupljanje podataka potrebnih za izradu analize uslova finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnici prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije Banke i druge finansijske institucije; privredne komore i drugi administrativni izvori; pet meseci nakon završetka godine za prethodnu godinu Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija Tri kvartala po isteku posmatra- ne godine 7. Narodna banka Srbije Statistika hartija od vrednosti Prikupljanje podataka o hartijama od vrednosti za potrebe izrade platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, monetarne i finansijske statistike, finansijske stabilnosti, kontrole banaka i monetarnih operacija Mesečna Izveštajni metod – upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom Centralni registar hartija od vrednosti, banke, privredna društva i fondovi; dnevno i krajem meseca za prethodni mesec Zakon o deviznom poslovanju, Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostra-nstvom i Odluka o obavezi izveštava-nja u poslo-vanju sa inostra-nstvom Republika Srbija Prvo poligodi-šte 8. Narodna banka Srbije Stanje i promet po spoljnom dugu javnog i privatnog sektora (Upitik: KZ obrazac – kreditno zaduženje) i stanje i promet po kreditima odobrenim inostranstvu (Upitnik: obrazac KO – kreditno odobrenje) Podaci o ukupnom spoljnom dugu obuhvataju obaveze po svim kreditima uzetim iz inostranstva: – po sektorima: javni sektor – monetarna vlast, centralni nivo vlasti, lokalni nivo vlasti i vladine agencije i fondovi, i privatni sektor – bankarski sektor i sektor privrednih društava; – po kreditorima, ročnosti, valutnoj strukturi, privrednim granama i instrumentima. Promet po spoljnom dugu obuhvata iznos ukupnih korišćenja, otplata glavnice i kamate po kreditima uzetim iz inostranstva. Potraživanja prema inostranstvu obuhvataju sve kredite rezidenata odobrene nerezidentima. Promet po potraživanjima iz inostranstva obuhvata iznos odobrenih kredita i neplaćene glavnice i kamate. Podaci o spoljnom dugu obuhvataju i stanje i promet – otplatu glavnice i kamate po državnim hartijama od vrednosti emitovanim u inostranstvu Mesečna za podatke o stanju i prometu po spoljnom dugu; Kvartalna za podatke o planiranim otplatama i korišćenjima Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku obaveznog izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na upitnicima: KZ i KO obrasci Dužnici – banke i privredna društva, u roku od 10 dana od dana realizovane transakcije; za kredite države koji se povlače i otplaćuju preko Narodne banke Srbije na osnovu zakona ili drugog akta o zaduženju, a u skladu sa Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/13); izveštava Narodna banka Srbije Zakon o deviznom poslovanju i Odluka o izveštava-nju o kreditnim poslovima sa inostran-stvom („Službe-ni glasnik RS”, broj 56/13) i Uputstva o popunjava-nju obrazaca za izvešta-vanje o kreditnim poslovima sa inostran-stvom („Službe-ni glasnik RS”, broj 60/13) Republika Srbija 35 dana po isteku meseca (spoljni dug) 35 dana po isteku kvartala (plani-rane otplate i kori-šćenja, valutna stru-ktura duga i dug po instru-mentima) 9. Narodna banka Srbije Trgovinski krediti – potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima koja nisu naplaćena ili plaćena u roku dužem od godinu danaObaveze i potraživanja prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga Podaci obuhvataju stanje potraživanja po izvezenoj robi ili uslugama koje nisu naplaćene u roku dužem od godinu dana i stanje potraživanja po unapred plaćenoj robi ili uslugama koje nisu uvezene u tom roku, kao i stanje obaveza po uvezenoj robi ili uslugama koje nisu plaćene u roku dužem od godinu dana i stanje obaveza po avansno naplaćenoj robi ili uslugama koje nisu izvezene u tom roku. Podaci obuhvataju stanje obaveza i potraživanja prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata Kvartalna Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku obaveznog izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na upitnicima: P-1, P-2 i O-2 obrasci (trgovinski krediti) i FL-1 i FL-2 obrasci (finansijski lizing) Rezidenti – dužnici i poverioci po trgovinskim kreditima; u roku od 15 dana od isteka kvartala Zakon o deviznom poslovanju i Odluka o izveštava-nju o kreditnim poslovima sa inostran-stvom Republika Srbija 35 dana po isteku kvartala 10. Narodna banka Srbije Uputstvo o načinu i rokovima dostavljanja podataka banaka o izvršenom platnom prometu i Uputstvo za dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o poslovanju banaka s platnim karticama Statistika platnog prometa i koriščenje instrumenata plaćanja – podaci o broju klijenata po vrstama pojedinih platnih usluga, bezgotovinskim transakcijama, transakcijama gotovinskim novcem, čekovima, platnim karticama i prihvatnoj mreži Kvartalna Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku sprovođenja Uputstva o načinu i rokovima dostavljanja podataka banaka o izvršenom platnom promet i Uputstva za dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o poslovanju banaka s platnim karticama Banke; u roku od 15 dana od isteka kvartala Zakon o platnom prometu („Službe-ni glasnik RS”, br. 43/04, 62706 i 81/11) i Odluka o vrsti podataka koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka („Službe-ni glasnik RS”, broj 81/10) Republika Srbija 40 dana po isteku kvartala 4. Statistika državnih finansija 1. Ministarstvo finansija Statistika državnih finansija Nastaviće se priprema za prelazak na GFS 2001, s ciljem da se obezbedi unapređivanje i usklađivanje metodologije statistike državnih finansija sa EU (ESA 2010) 2. Ministarstvo finansija Prihodi budžeta (BP-1) Prihodi budžeta po izvorima finansiranja Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor 30.6. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region, Republika Srbija 15.9. 3. Ministarstvo finansija Raspored prihoda budžeta (BR-1) Rashodi budžeta po osnovnim namenama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor; 30.6. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region, Republika Srbija 15.9. 4. Republički zavod za statistiku Obračun državne potrošnje Vrednost državne potrošnje po funkcijama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Ministarstva finansija –Uprava za trezor; 30.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 5. Cene 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama na malo industrijsko-prehrambenih proizvoda (C-12) Cene u trgovini na malo industrijsko-prehrambenih proizvoda za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 11. do 14. u mesecu Obilazak prodavnica i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama na malo industrijsko-neprehrambenih proizvoda (C-13) Cene u trgovini na malo industrijsko-neprehrambenih proizvoda, za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 3. do 10. u mesecu Obilazak prodavnica i prikupljanje podatka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo; 12. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a) Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode Petnaestodnevna; od 1. do 7. u mesecu i od 15. do 21. u mesecu Obilazak prodavnica i pijaca i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci; 7. u mesecu i 21. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Grad 20. u mesecu i 5. u mesecu 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11) Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 15. do 21. u mesecu Obilazak prodavnica i pijaca i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci; 21. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama na malo usluga (C-14) Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobraćajnih i drugih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 14. do 17. u mesecu Obilazak privrednih društava i zanatskih radnji u oblasti usluga Izabrana privredna društva i radnje u oblasti usluga; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31) Cene usluga u ugostiteljstvu Mesečna; od 20. do 23. u mesecu Obilazak ugostiteljskih objekata i prikupljanje cena izabranih usluga Izabrani ugostiteljski objekti; 24. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10. u mesecu za pretho- dni mesec 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41) Cene industrijskih proizvoda po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode kupcima na domaćem tržištu Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-41 Izabrana privredna društva iz sektora B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; 28. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za pretho- dni mesec 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz (C-41I) Cene industrijskih proizvoda po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode kupcima na inostranom tržištu Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-41I Izabrana privredna društva iz sektora B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; 28. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za pretho- dni mesec 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga u kafićima i kioscima (C-31K) Cene usluga u kafićima i kioscima za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 18. do 21. u mesecu Obilazak ugostiteljskih objekata i prikupljanje cena izabranih usluga Izabrani kafići i kiosci; 23. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 10. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama usluga osiguranja za domaćinstva (C-14O) Cene izabranih usluga osiguranja za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-14O Izabrani osiguravajući zavodi; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec 11. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama usluga osiguranja za domaćinstva (C-14B) Cene izabranih bankarskih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-14B Izabrane banke; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec 12. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača poljoprivrednih proizvoda Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode; individualni, grupni i ukupni indeksi (mesečni i kumulativni) Mesečna Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja TRG-31 i TRG-33 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za dva meseca unazad, a za januar – treća nedelja marta 13. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa potrošačkih cena Agregirani indeksi potrošačkih cena ukupni i na nivou klasa, grupa i divizija međunarodne klasifikacije lične potrošnje po nameni; indeksi cena za izvedene grupe proizvoda i usluga Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-11, C-12, C-13, C-14, C-14O, C-14B, C-31 i C-31K Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara 14. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara 15. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41I Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar 16. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda, ukupno Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda (domaće tržište i izvoz) na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-41 i C-41I; Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 7. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar 17. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača usluga Cene usluga po kojima davaoci naplaćuju svoje usluge poslovnim korisnicima Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod Izabrana privredna društva, finansijske institucije i javna preduzeća koja se bave pružanjem usluga; 20 dana po isteku kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 18. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača proizvoda iz uvoza (C-41U) Proizvođačke cene proizvoda iz uvoza namenjene domaćem tržištu Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik (C-41U) Izabrana privredna duštva koja se bave proizvodnjom i prometom; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za prethod-ni mesec 19. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenema repromaterijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi (C-52) Nabavne cene repromaterijala u poljoprivredi za potrebe obračuna nivoa cena i indeksa cena repromaterijala u poljoprivredi Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod Izabrana privredna društva koja se bave otkupom, prodajom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i prometom repromaterijala u poljoprivredi; 15 dana po isteku kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 20. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama električne energije i prirodnog gasa Prikupljanje cena električne enrergije i prirodnog gasa po metodologoji Evrostata Polugodišnja; 1.1. i 1.7. Izveštajni metod Izabrana privredna društva koja se bave distribucijom električne energije i prirodnog gasa krajnjim korisnicima Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Maj i novembar 21. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena repromaterijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi Agregirani indeksi cena repromaterijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-52 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 22. Republički zavod za statistiku Obračun prosečnih godišnjih cena poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i mineralnih đubriva Godišnje cene poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i mineralnih đubriva Godišnja, prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-52, TRG-31, TRG-33 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 60 dana po isteku godine 23. Republički zavod za statistiku Obračun harmonizovanog indeksa potrošačkih cena Agregirani indeksi potrošačkih cena ukupni i na nivou klasa, grupa i divizija međunarodne klasifikacije lične potrošnje po nameni obračunti po metodologiji Evrostata Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-11, C-12, C-13, C-14, C-14O, C-14B, C-31 i C-31K Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara 24. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama stanova i kuća –eksperimentalno Prikupljanje cena stanova i kuća po metodologiji Evrostata Kvartalna, prethodni kvartal Administra-tivni izvori: baza podataka poreske uprave; podaci statističkih itraživanja o cenama stanova; prikupljanje podataka na terenu Agencije za prodaju nekretenina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 6. Spoljna trgovina 1. Republički zavod za statistiku Promet robe sa inostranstvom Podaci o vrednosti i količini izvezene i uvezene robe razvrstane prema zemljama partnerima, proizvodima Carinske tarife; vrstama transporta; preferencijalnim stopama u slučaju uvoza robe; vrstama spoljnotrgovinskog posla; valutama; veličini privrednih društava i njihovim trgovinskim karakteristikama i dr. Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija Posled-nji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Carinske stope, necarinske mere i promet Republike Srbije sa inostranstvom Količina i vrednost uvezene robe, zemlja porekla, režim uvoza, jedinice mere, zakonske, preferencijalne i konsolidovane carinske stope Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina – podaci sa Jedinstvene carinske isprave i iz Carinske tarife za odnosnu godinu Ministarstvo finansija –Uprava carina; 25.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.3. 3. Republički zavod za statistiku Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr. Mesečna i kvartalna Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i metod uzorka Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 40 dana od roka davanja podataka 4. Republički zavod za statistiku Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima, kao što su veličina privrednog društva, oblik svojine, poreklo kapitala i dr. Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30 dana od roka za davanje podataka za mesečne podatke; 31.10. za pretho-dnu godinu 5. Republički zavod za statistiku Analitički pokazatelji za međunarodne pregovore vezane za proces pristupanja STO i EU Indikatori neophodni za pregovore Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i Ministarstvo privrede Ministarstvo finansija –Uprava carina i Ministarstvo privrede; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 6. Republički zavod za statistiku Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava i CPA klasifikaciji Vrednost izvezene i uvezene robe po CPA2008 klasifikaciji i klasifikaciji delatnosti KD2010 Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30 dana od roka za davanje podataka za mesčne podatke; 31.10. za pretho-dnu godinu 7. Republički zavod za statistiku CIF-FOB prilagođavanje uvoza za potrebe bilansa plaćanja i sistema nacionalnih računa FOB-CIF prilagođavanje izvoza za potrebe bilansa plaćanja i sistema nacionalnih računa Indikatori neophodni za bilans plaćanja i sistem nacionalnih računa Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i sopstveni metod za prilagođavanje Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5 dana od poslednjeg radnog dana u mesecu 8. Republički zavod za statistiku Izvoz robe manjeg ekonomskog značaja putem post-eksport paketa Količina i vrednost izvoza robe razvrstane po zemljama partnerima, nameni, stepenu obrade, delatnosti i slično Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Javno preduzeće PTT „Srbija” podaci sa obrasca SR72 Javno preduzeće PTT „Srbija”; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Posle-dnji radni dan u mesecu 9. Republički zavod za statistiku FOB-FOB trgovinski bilans zbog usklađivanja metodologije robne trgovine sa metodologijom bilansa plaćanja – metodološka priprema Indikatori neophodni za bilans plaćanja i sistem nacionalnih računa Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i sopstveni metod za prilagođavanje Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10. Republički zavod za statistiku Promet sa inostranstvom raščlanjeno po valutama u fakturi – metodološka priprema Vrednost izvezene i uvezene robe prema kodiranim valutama fakture po sektorima i odsecima SMTK: 1. sirovine bez nafte (sektori 0-4 bez odseka 33); 2. nafta (odsek 33), i 3. prerađeni proizvodi (sektori 5 – 8) Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija III. POSLOVNE STATISTIKE1. Strukturne poslovne statistike 1. Republički zavod za statistiku Strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-01) Podaci o poslovnim prihodima, donacijama, poslovnim rashodima, porezima i nabavkama; broju zaposlenih lica; bruto zaradama; tekućim i kapitalnim transferima; prometu od poslovnih usluga prema sedištu korisnika usluga, poslovanju stranih podružnica, podaci o lokalnim jedinicama (promet, broj zaposlenih lica, bruto zarade, osnovna sredstva i troškovi amortizacije), po opštinama i delatnostima, za obračun regionalnih indikatora i indikatora po delatnostima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SBS-01 Administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike i Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva i druga pravna lica (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 30.5. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.10. 2. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora za podružnice stranih preduzeća u Republici Srbiji Podaci o strukturi kapitala (učešće stranog kapitala u ukupnom, po zemljama), podaci o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima, porezima, nabavkama, broju zaposlenih lica, bruto zaradama Godišnja, prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SBS-01; administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike Privredna društva i druga pravna lica (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 31.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 3. Republički zavod za statistiku Strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-03) Podaci o poslovnim prihodima; poslovnim rashodima; zalihama; broju zaposlenih i ostvarenim investicijama u materijalna osnovna sredstva Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SBS-03 Privredna društva (nefinansijski sektor); 15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 25.2, 25.5, 25.8. i 25.11. 4. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora za ostvareni promet iz oblasti – Ostale usluge Podaci o poslovnim prihodima (prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga) Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SBS-03 Aministrativni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva (sektori G– N Klasifikacije delatnosti) 15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.11. 5. Republički zavod za statistiku Kompleksno istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02) Zaposleni, zarade i broj lokalnih jedinica po opštinama, gradovima i gradu Beogradu; prihodi i rashodi, kamate i premije osiguranja po opštinama, tekući i kapitalni transferi, prihodi od kursnih razlika i drugi ekonomski indikatori Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik KGI 02 Banke, društva za osiguranje i druge finansijske institucije; 30.4 Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.6. 6. Republički zavod za statistiku Kompleksno godišnje istraživanje za korisnike budžetskih sredstava (KGI-03) Prihodi po izvorima i rashodi po nameni Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik KGI-03; administra-tivni izvor: godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava Korisnici budžetskih sredstava; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.9. 7. Republički zavod za statistiku Godišnje istraživanje o investicijama u osnovna sredstva (INV-01) Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ostvarene investicije u nove osnovne fondove po nameni ulaganja i teritoriji; ostvarene investicije i tekući izdaci za zaštitu životne sredine Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik INV-01 Privredna društva, preduzetnici i druge organizacije i zajednice – investitori; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 2. Kratkoročne poslovne statistike 1) Statistika industrije 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje industrije (IND-1) Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godine), zalihe i prodaja proizvoda Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik IND-1 Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 8. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Poslednji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka) Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik IND-1 na bazi uzorka Mala privredna društva koja nisu obuhvaćena istraživanjem o industriji (IND-1) iz sektora prerađivačka industrija; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Poslednji radni dan u mesecu 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu u industriji Ukupan promet, promet na domaćem tržištu i promet na stranom tržištu Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik IND-2 Privredna društva iz sektora: rudarstvo i prerađivačka industrija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 20. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana nakon isteka referen-tnog meseca 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje industrije (IND-21) Količina zaliha na početku godine, ostvarena proizvodnja, količine utrošene za dalju proizvodnju, količina zaliha na kraju godine, količina i vrednost prodatih proizvoda Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik IND-21 Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.10. 5. Republički zavod za statistiku Utrošak sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana (IND-22) Utrošak najvažnijih sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik IND-22 Privredna društva iz oblasti: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića i proizvodnja duvanskih proizvoda, kao i jedinice privrednih društava iz drugih oblasti, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih oblasti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.10. 2) Statistika građevinarstva 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o građevinskim dozvolama (GRAĐ-10) Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevine koja će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-10 Nadležni organi autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15. u mesecu (45 dana po isteku meseca) 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31) Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrsti građevine, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-31 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.2, 11.5, 10.8. i 10.11. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama stanova novogradnje (GRAĐ-41) Cena stanova novogradnje po 1 m² stambene površine, struktura cene, opremljenost instalacijama, lokacija stana i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-41 Privredna društva iz oblasti građevinarstva, stambene zadruge, organizacije za uređenje zemljišta, stambene agencije i druga pravna lica koja su nosioci stambene izgradnje; 13.2. i 14.8. Zakon o zvaničnoj statistici Izabrani gradovi i Republika Srbija 16.3. i 15.9. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o građevinskim radovima u inostranstvu (GRAĐ-33) Vrednost ugovorenih radova, vrednost izvedenih radova po vrsti građevine, vrednost utrošenog domaćeg materijala i opreme, broj radnika i odrađeni časovi rada radnika; svi podaci prikupljaju se po zemljama u kojima se izvode radovi. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-33 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove u inostranstvu; 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Inostran-stvo, po zemljama u kojima se izvode radovi 15.6. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o građevinskim radovima (GRAĐ-11 i GRAĐ-12) Broj radnika, časovi rada, poslovanje i vrsta radova izvođača, podaci o lokaciji, vrsti i veličini građevina, o investitoru, godina početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova, namena zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu, kao i broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnici GRAĐ-11 i GRAĐ-12 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast i Republika Srbija 31.7. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13) Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-13 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 30.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora (GRAĐ-71) Lokacija zgrade, kvalitet zgrade, razlog rušenja, broj i površina stanova, po vrsti, opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama, spratnost i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-71 Nadležni organi jedinica lokalne samouprave i privredna društva koji raspolažu dokumentacijom o rušenju; 15.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15.6. 8. Republički zavod za statistiku Bilans stambenog fonda Broj i veličina stanova, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 14.8. 3) Statistika unutrašnje trgovine 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o trgovini na malo (TRG-10) Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo za prethodni i izveštajni mesec sa porezom na dodatu vrednost – prethodni podaci Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TRG-10 administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine na malo (oblast 47 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija-sever, Srbija- jug Poslednji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od porodičnih gazdinstava (TRG-31) Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od porodičnih gazdinstava, po proizvodima i grupama proizvoda Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TRG-31 Poslovni subjekti koji obavljaju otkup poljoprivrednih proizvoda; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija Poslednji radni dan u mesecu 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13) Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TRG-13 Poslovni subjekti koji pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 45 dana po isteku referen- tnog meseca 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o trgovini na malo (TRG-16) Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja, mesecima i robnim grupama; zalihe robe krajem kvartala, broj zaposlenih, broj prodavnica; obračunati porez na dodatu vrednost; udeo elektronske trgovine Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik TRG-16; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine na malo (oblast 47 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija Dva meseca po isteku referentn-og kvartala 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima (TRG-16M) Ukupan promet i promet robe od trgovine na veliko i malo motornim vozilima i motociklima i vrednost popravke, sa porezom na dodatu vrednost; promet po mesecima i proizvodima; zalihe robe krajem kvartala, broj zaposlenih, broj prodavnica/servisa, obračunati porez na dodatu vrednost; udeo elektronske trgovine Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik TRG-16M, administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine motornim vozilima i motociklima (oblast 45 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija- sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referentn-og kvartala 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o trgovini na veliko (TRG-16KV) Ukupan promet i promet od trgovine na veliko sa porezom na dodatu vrednost: po kupcima, mesecima i robnim grupama; zalihe robe krajem kvartala; broj zaposlenih; obračunati porez na dodatu vrednost Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik TRG-16KV; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine na veliko (oblast 46 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija- sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referentn-og kvartala 7. Republički zavod za statistiku Promet najznačajnijih proizvoda u trgovini na malo – metodološka priprema Promet najvažnijih proizvoda u trgovini na malo (trgovačka roba) sa porezom na dodatu vrednost: količine i vrednosti Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Poslovni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine na malo (oblast 47 KD) Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 4) Statistika ugostiteljstva 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11) Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, struktura po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik UG -11; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u ugostiteljskoj delatnosti, kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija Dva meseca po isteku referentn-og kvartala 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ugostiteljstvu za preduzetnike (UG-11P) Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik UG -11P; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Preduzetnici registrovani u delatnosti ugostiteljstva; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija Dva meseca po isteku referentn-og kvartala 3. Indikatori za mala i srednja privredna društva i preduzetnike 1. Republički zavod za statistiku Indikatori za mala i srednja privredna društva i preduzetnike Skup ekonomskih indikatora za statističko praćenje sektora malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, sa stanovišta njihovog broja i demografije, broja zaposlenih, ostvarenog prometa, bruto dodate vrednosti, izvoza i uvoza i investicija Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava i Ministarstvo privrede Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.10. 4. Energija 1. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje električne energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom hidroelektrične energije (EN-4.1) Proizvodnja električne energije na generatoru i od toga koliko iz prirodnog toka; sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija utrošena za pumpanje vode u akumulacije; električna energija predata krajnjim potrošačima po vrsti potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.1 Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja hidro-električne energije, kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja hidro- električne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju hidro- električne energije kao dopunu osnovne delatnosti privrednih 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 2. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje termoelektrične energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije i toplote (EN-4.2) Utrošak goriva za proizvodnju termoelektrične i toplotne energije po vrsti goriva, zalihe, prosečne kalorične vrednosti, proizvodnja biogasa, utrošak biogasa za proizvodnju termoelektrične i toplotne energije, kalorična vrednost biogasa; bruto proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote; proizvodnja termoelektrične energije na generatoru, sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija predata krajnjim potrošačima po vrsti potrošača; instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.2 Privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, kao dopunu osnovnoj delatnosti privrednih društava; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 3. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje električne energije – upitnik za privredna društva koja se bave distribucijom električne energije (EN-4.4) Ukupno raspoloživa električna energija primljena od organizacije za prenos električne energije, drugih distribucija, proizvođača električne energije; isporučena električna energija drugim distribucijama; gubici prilikom distribucije električne energije; distribuirana električna energija krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.4 Privredna društva čija je osnovna delatnost distribuiranje električne energije do krajnjih potrošača; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 4. Republički zavod za statistiku Energetski bilans o proizvodnji i potrošnji električne energije (EN-4.5) Proizvodnja električne energije, sopstvena potrošnja, gubici, bruto proizvodnja energije, pumpanje vode u akumulacione bazene hidroelektrane, nabavka i isporuka električne energije od strane EPS-a, uvoz, izvoz električne energije od strane EMS-a, energija raspoloživa za finalnu potrošnju, raspodela finalne potrošnje; pregled bruto proizvodnje reverzibilnih i malih hidroelektrana po njihovoj snazi, neto maksimalni kapacitet i vršno opterećenje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.5 Privredna društva čija je osnovna delatnost nabavka, prodaja, uvoz i izvoz električne energije; 14.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 5. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom toplote (EN-4.6) Utrošak goriva za proizvodnju toplotne energije po vrsti goriva (količine i prosečne kalorične vrednosti), zalihe; električna energija utrošena za rad kotlarnica; bruto proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote; instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.6 Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja toplotne energije i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja toplotne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju toplotne energije, kao dopunu osnovnoj delatnosti privrednih društava; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 6. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – upitnik za privredna društva koja se bave distribucijom toplote (EN-4.7) Nabavljena toplotna energija po nosiocima toplote, gubici u transportu i toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.7 Privredna društva koja se bave distribucijom toplotne energije; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 7. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (EN-4.8) Proizvodnja uglja, sušenog lignita i briketa od uglja; zalihe na početku i na kraju godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja uglja za proizvodnju briketa i sušenog lignita i sopstvena potrošnja, gubici; prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrsti potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.8 Privredna društva iz oblasti vađenja kamenog i mrkog uglja i lignita i vađenja treseta; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 8. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom gasa iz visokih peći (EN-4.8.1) Proizvodnja visokopećnog gasa, gas iz visokih peći koji koriste pogoni; visokopećni gas utrošen za proizvodnju tehnološke pare, visokopećni gas utrošen za proizvodnju toplote u železari namenjenoj za grejanje, visokopećni gas utrošen za proizvodnju električne energije u železari, gubici i isporučeno drugima i kalorična vrednost; količina utrošenog koksa u visokoj peći i kalorična vrednost Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.8.1 Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasova iz visokih peći; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 9. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom konvertorskog gasa (EN-4.8.2) Proizvodnja konvertorskog gasa, konvertorski gasovi utrošeni u procesu proizvodnje gvožđa i proizvoda od gvožđa, za proizvodnju toplote u železari, za proizvodnju električne energije u železari, ispušteni u atmosferu, isporučeni drugima i kalorična vrednost Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.8.2 Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasova iz visokih peći; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 10. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja i nabavkom uglja u cilju obavljanja sopstvene delatnosti (EN-4.9) Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine i prodaja u zemlji; prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji ukupno, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.9 Privredna društva koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja, JP „Železnice Srbije” i privredna društva koja se bave špedicijom; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 11. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prorodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave vađenjem prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnjom derivata nafte (EN -4.10.1a) Vađenje prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnja derivata od nafte; zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, uvoz, nabavka od drugih u zemlji, finalni proizvodi vraćeni u proces proizvodnje, ponovo razvrstani proizvodi usled promene kvaliteta, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja za: odvijanje procesa proizvodnje u rafineriji, proizvodnju električne i toplotne energije u rafineriji, vađenje nafte i prirodnog gasa; gubici, izvoz, međunarodna brodska skladišta,zalihe na kraju godine i ukupna prodaja/predaja u zemlji; ukupna prodaja/predaja prirodnog gasa, nafte i derivata nafte u zemlji; prodaja/predaja trgovini i ostalim sektorima potrošnje po vrsti potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.1a Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 12. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave uslužnom preradom za treća lica (EN-4.10.1b) Vađenje prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnja derivata od nafte; zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, uvoz, nabavka od drugih u zemlji, finalni proizvodi vraćeni u proces proizvodnje, ponovo razvrstani proizvodi usled promene kvaliteta, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja za: odvijanje procesa proizvodnje u rafineriji, proizvodnju električne i toplotne energije u rafineriji, vađenje nafte i prirodnog gasa; gubici, izvoz, zalihe na kraju godine i otprema trećim licima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.1b Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 13. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – upitnik za petrohemijsku industriju (EN-4.10a) Proizvodnja derivata nafte, zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja i zalihe na kraju godine; prodaja/predaja derivata nafte u zemlji; prodaja/predaja trgovini i prodaja/predaja po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10a Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 14. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte (EN-4.10.4a) Proizvedene količine maziva i ostalih derivata nafte; zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u Republici Srbiji, upotrebljeno za dalju preradu, gubici, ukupna prodaja/predaja bez nadoknade u Republici Srbiji Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.4a Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 15. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte-maziva (EN -4.10.4b) Proizvodnja, zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u Republici Srbiji, upotrebljeno za preradu, gubici, ukupna prodaja/predaja bez nadoknade u Republici Srbiji Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.4b Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 16. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave snadbevanjem prirodnog gasa, nafte i derivata od nafte (EN -4.11) Zalihe prirodnog gasa, nafte i derivata nafte na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine, prodaja u zemlji; prodaja prirodnog gasa, nafte i derivata nafte u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača, kapaciteti skladišta gasa Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.11 Privredna društva koja se bave prometom prirodnog gasa, nafte i derivata nafte; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 17. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje geotermalne energije – upitnik za proizvođače i potrošače geotermalne energije (EN-4.14) Eksploataciona izdašnost na izvoru, iscrpljena geotermalna voda, tehnički gubici u proizvodnji, geotermalna voda predata drugim proizvođačima toplote i na mernom mestu potrošača, gustina, specifična toplota, ulazna i izlazna temperatura; gubici u distributivnom sistemu i raspodela predate geotermalne energije po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.14 Privredna društva iz oblasti: eksploatacije geotermalne energije; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 18. Republički zavod za statistiku Energetski bilans – utrošak energije i goriva u industriji (EN-4.15E) Utrošak energije i goriva u industriji za energetske i tehnološke svrhe i zalihe goriva na kraju godine. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.15E Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i vodom; kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 16.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 19. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače ogrevnog drveta, višemetarske oblovine i drvnog ostatka (EN-4.161) Proizvodnja ogrevnog drveta i višemetarske oblovine, i drvnog ostatka nabavka od drugih u Republici Srbiji, uvoz, izvoz,sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji; prodaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.161 Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom i ogrevnog drveta, višemetarske oblovine i drvnog ostatka; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 20. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za privredna društva koja se bave trgovinom drvnih goriva i nabavkom drvnih goriva u cilju obavljanja sopstvene delatnosti (EN-4.17) Zalihe na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine; prodaja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.17 Privredna društva iz oblasti prometa drvnih goriva; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 21. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače drvnih briketa (EN-4.163) Količina drvnog ostatak iz prirode i iz industrijske prerade drveta utrošena za proizvodnju drvnih briketa, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnih briketa, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvnih briketa u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.163 Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih briketa; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 22. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače drvnih peleta (EN-4.164) Utrošena količina drvnog ostataka iz prirode i iz industrijske prerade drveta, ogrevnog drveta i drvne sečke za proizvodnju drvnih peleta, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnih peleta, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvnih briketa u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.164 Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih peleta; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 23. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje tečnog biogoriva (EN-4.18) – probno istraživanje Proizvodnja, zalihe na početku i na kraju godine, gubici, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, prodaja/predaja u zemlji; prodaja/predaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.18 Privredna društva iz oblasti proizvodnje i prometa tečnim biogorivom; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.12. 24. Republički zavod za statistiku Mesečna energetska statistika Podaci o snabdevanju, transformaciji i potrošnji energenata Mesečna;prethodni mesec Administra-tivni izvor- Ministarstvo rudarstva i energetike Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Sukcesi-vno, tokom godine 25. Republički zavod za statistiku Energetski bilans toplotne energije – prethodni podaci Bilans toplotne energije urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 26. Republički zavod za statistiku Energetski bilansi uglja i proizvoda od uglja – prethodni podaci Zajednički bilans uglja i proizvoda od uglja i pojedinačni bilansi za svaku vrstu uglja i vrstu proizvoda od uglja, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 27. Republički zavod za statistiku Energetski bilans električne energije-pretdhodni podaci Bilans električne energije urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administrativni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci EPS-a, EMS-a, EPS snabdevanja i nezavisnih energetskih subjekata Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 28. Republički zavod za statistiku Energetski bilansi nafte i derivata nafte – prethodni podaci Zajednički bilans nafte i derivata nafte i pojedinačni bilansi za sirovu naftu i derivate nafte, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 29. Republički zavod za statistiku Energetski bilans prirodnog gasa – prethodni podaci Bilans prirodnog gasa, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja, podaci podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, Ministarstva finansija –Uprava carina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.10. 30. Republički zavod za statistiku Energetski bilans geotermalne energije – prethodni podaci Bilans geotermalne energije, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkog izveštaja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 31. Republički zavod za statistiku Energetski bilans drvnih goriva – prethodni podaci Bilans ogrevnog drveta, drvnih briketa, drvnih peleta i drvenog uglja urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja, podaci Ministarstva finansija –Uprava carina i Ministarstva rudarstva i energetike Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 32. Republički zavod za statistiku Energetski bilansbiogasa – prethodni podaci Bilans biogasa urađen po EU standardima Godišnja; prethodna godina Administrativni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 33. Republički zavod za statistiku Energetski bilans tečnog biogoriva – probno istraživanje Bilans tečnog biogoriva, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.12. 34. Republički zavod za statistiku Energetski bilans solarne energije – probno istraživanje Bilans solarne energije urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci EPS-a i EMS-a. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.12. 35. Republički zavod za statistiku Energetski bilansi Republike Srbije –konačni podaci Zajednički energetski bilans za električnu energiju, toplotnu energiju, ugalj i proizvode od uglja, nafte i derivata nafte, prirodnog gasa, geotermalne energije, drvnih goriva i biogasa urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija / 5. Saobraćaj 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu u pristaništima i lukama (SR/M-21) Promet robe u pristaništima i lukama u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u unutrašnjoj plovidbi, po zastavama prevoznika, vrstama plovila i vrstama robe – tone i tonski kilometri; promet robe, po vrstama i zemljama ukrcaja i iskrcaja, opasnim teretima i tipovima kontejnera Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik SR/M-21 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti i lučke kapetanije; 10. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o tokovima stvari u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (SA/M-33) Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara stvari; tokovi vozila i stvari na međunarodnim putnim pravcima, po količini stvari, voznim i tonskim kilometrima; promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 3. Republički zavod za statistiku Ulaz/izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31) Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije; broj putnika Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 4. Republički zavod za statistiku Mesečno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/T-21) Promet vazduhoplova, putnika, robe i pošte po redu letenja vazduhoplova i aerodromima poletanja i odredišta u domaćem i međunarodnom avio-prevozu, redovnom i vanrednom, po vrsti i tipu vazduhoplova i avio-prevoziocima sa kojima je promet obavljen Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik SV/T-21 Poslovni subjekti koji pružaju aerodromske usluge; 20. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11) Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni Kvartalna: prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SŽ/T-11 „Železnice Srbije” a.d.; 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11) Prevoz putnika u domaćem i međunarodnom redovnom i vanrednom avio-prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u domaćem i međunarodnom redovnom i vanrednom avio-prevozu – tone i tonski kilometri; pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SV/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11) Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz stvari u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; pređeni kilometri, potrošnja goriva i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SA/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11) Inventarsko stanje prevoznih sredstava, prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava; pređeni kilometri, potrošnja goriva i energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SG/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11) Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri; potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik S-NF/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1. 10.4. 10.7. 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 10. Republički zavod za statistiku Istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11) Količina transportovanog prirodnog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, u m3 i m3 kilometrima; potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik S-GS/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 11. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u pristaništu, stanicama i ostalim mestima (PR/T-11) Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije; promet robe u skladištima, po vrsti skladišta; potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik PR/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 12. Republički zavod za statistiku Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/G-11) Dužina pruga; prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu; iskorišćenost prevoznih sredstava; prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz putnika, po rastojanjima; prevoz putnika u međunarodnom prevozu, po zemljama; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u tonama, tonskim kilometrima i po broju pošiljaka i vrstama robe; prevoz robe, po rastojanjima; međunarodni prevoz robe, po zemljama i vrstama robe; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SŽ/G-11 „Železnice Srbije a.d.” 10.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 13. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu robe i putnika u železničkom stanicama (SŽ/G-12) Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrstama pošiljaka; otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrsti robe, na železničkim stanicama u odabranim gradovima; broj vozova između regionalnih centara, kao i trajanje putovanja Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SŽ/G-12 „Železnice Srbije” a.d.; 10.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.6. 14. Republički zavod za statistiku Istraživanje o saobraćaju na unutrašnjim vodama (SR/G-11) Plovila, po vrstama i kapacitetu; iskorišćenje plovila; prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz plovila u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SR/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 20.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.6. 15. Republički zavod za statistiku Istraživanje o floti na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-12) Registrovana flota u saobraćaju na vodnim putevima na unutrašnjim vodama Godišnja; prethodna godina Administrativni izvor – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture SR/G-12;Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu; 10.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 16. Republički zavod za statistiku Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/G-11) Broj aviona, po vrstama, i kapacitetu; iskorišćenost aviona; prevoz putnika u domaćem i međunarodnom avio-prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u domaćem i međunarodnom avio-prevozu – tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi; tokovi putnika i robe na domaćim i međunarodnim relacijama; promet domaćih aviona na stranim aerodromima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SV/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 20.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 17. Republički zavod za statistiku Istraživanje o privrednoj avijaciji (SV/G-12) Broj vazduhoplova; rad aviona na poljoprivrednim i drugim površinama; prihodi; utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SV/G-12 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.5. 18. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu na aerodromima (SV/G-21) Saobraćajni kapaciteti na aerodromima; prihodi i devizno poslovanje; utrošak električne energije, goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SV/G-21 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 15.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.5. 19. Republički zavod za statistiku Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/G-11) Drumska motorna vozila, po vrstama i kapacitetima i intervalima kapaciteta; iskorišćenost drumskih motornih vozila; prevoz putnika i putnički kilometri, po rastojanjima; prevoz stvari i tonski kilometri, po vrsti stvari; prevoz stvari i tonski kilometri, po rastojanjima; prevoz opasnog tereta po vrsti opasnog tereta, tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz stvari kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SA/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 20. Republički zavod za statistiku Istraživanje o putevima i mostovima (SA/G- 41) Dužina putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju; broj i dužina mostova Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SA/G-41 Javno preduzeće „Putevi Srbije”; 20.3. Organi lokalne samouprave; 10.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 21. Republički zavod za statistiku Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/G-11) Inventarsko stanje prevoznih sredstava, dužina linija po vrsti prevoznih sredstava; prevozna sredstva, po vrstama, i kapaciteti; iskorišćenost prevoznih sredstava, prevoz putnika i pitnički kilometri; prihodi po vrstama prevoznih sredstava; nabavka i utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SG/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 22. Republički zavod za statistiku Istraživanje o naftovodima (S-NF/G-11) Dužina i kapacitet naftovoda; iskorišćenost kapaciteta; količina transportovane nafte, po relacijama; prihodi; utrošak električne energije; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik S-NF/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 23. Republički zavod za statistiku Istraživanje o gasovodima (S-GS/G-11) Dužina i kapacitet gasovoda; iskorišćenost kapaciteta; količina transportovanog prirodnog gasa, po relacijama; prihodi; utrošak električne energije; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik S-GS/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 24. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u pristaništima,stanicama i ostalim mestima (PR/G-11) Broj i kapacitet pretovarenih sredstava; inventarsko stanje skladišta, fronta pretovara, saobraćajnih i ostalih sredstava; iskorišćenost sredstava; pretovar prema vrsti robe, pakovanja i vrsti manipulacije; pretovar kontejnera i plovila po vrsti manipulacije; nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik PR/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.5. 25. Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistika prvi put registrovana drumska, motorna i priključna vozila – obrada kvartalna Opština registracije, marka i tip vozila, godina proizvodnje, radna zapremina motora, masa vozila, snaga motora, nosivost vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, vrsta pogonskog goriva, vlasnik vozila – pravno ili fizičko lice Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova; Policijske uprave15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Policijska uprava 6.3, 29.5, 21.8. i 20.11. 26. Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistika saobraćajnih nezgoda na putevima –obrada kvartalna Broj saobraćajnih nezgoda, mesto saobraćajne nezgode, broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i sa materijalnom štetom, broj nastradalih, broj povređenih (lako i teško) i broj saobraćajnih nezgoda po uzrocima Kvartalna; prethodni kvartal Administrativni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova; Policijske uprave15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 7.03, 30.5, 30.8. i 5.12. 27. Republički zavod za statistiku Statistika registrovanih drumskih, motornih i priključnih vozila (MV-1) – obrada godišnja Ukupan broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila po vrstama, opštinama, markama, godini proizvodnje, zapremini i snazi motora, nosivosti, vrsti pogonskog goriva; prema broju mesta za sedenje i broju mesta za stajanje Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova; Policijske uprave15.1. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.3. 28. Republički zavod za statistiku Saobraćajne nezgode na putevima – obrada godišnja Broj saobraćajnih nezgoda i broj nastradalih lica, prema posledicama, okolini i kategoriji puta na kome se desila saobraćajna nezgoda, časovima i danima u sedmici i mesecima, vrsti saobraćajne nezgode, karakteristikama puta, godinama starosti učesnika i svojstvu učesnika u nezgodi Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova;Policijske uprave15.1. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.3. 29. Republički zavod za statistiku Brojanje saobraćaja na međunarodnim (E( drumovima (BPS-1) – metodološke pripreme Broj, vrsta i veličina prometa motornih vozila prema klasifikaciji EU Petogodišnja Izveštajni metod – upitnik BPS-1 Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6. Turizam 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o dolascima i noćenjima turista u smeštajnim objektima (TU-11) Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista po vrstama objekata za smeštaj; po zemljama prebivališta; dolasci i noćenja turista u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta). Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TU-11 Ugostiteljski i drugi poslovni subjekti koji pružaju usluge smeštaja turistima; poslovni subjekti koji se bave posredovanjem za smeštaj turista u objektima u domaćoj radinosti; nadležni organi opština, gradova i grada Beograda; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, region oblast, opština, turističko mesto Posle- dnji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o turističkim agencijama (TU-14) Obim organizovanog turističkog prometa u zemlji i u inostranstvu Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik TU-14 Domaće turističke agencije; 15.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.5. 3. Republički zavod za statistiku Anketa o posetiocima u rečnim pristaništima –metodološka priprema Broj i opšte karakteristike posetilaca. Izveštajni metod – upitnik Rečna pristaništa; lučke kapetanije Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija IV. STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBOLOVA1. Strukturna poljoprivredna statistika 1) Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava – Popis poljoprivrede 2012. godine 1. Republički zavod za statistiku Popis poljoprivrede 2012. godine – publikovanje podataka (Upitnik za poljoprivredno gazdinstvo PP) Podaci o poljoprivrednom zemljištu prema načinu korišćenja, voćnjacima i vinogradima, broju stoke – po vrstama, broju pčelinjih društava i košnica, organskoj proizvodnji, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i objektima, radnoj snazi i aktivnostima gazdinstava, kao i proizvodnom metodu u poljoprivredi Desetogodišnja Metod intervjua Poljoprivredna gazdinstva Zakon o popisu poljopri-vrede 2012. godine („Službe-ni glasnik RS”, br. 104/09 i 24/11) i Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija Disemina-cija rezultata, sukcesi-vno tokom godine 2. Republički zavod za statistiku Kontrola kvaliteta Popisa poljoprivrede 2012. godine (K-PPK i K-PP) – obrada rezultata Kontrola obuhvata gazdinstava i kontrola kvaliteta odgovora za izabrana pitanja iz popisnog upitnika PP Desetogodišnja Metod intervjua Poljoprivredna gazdinstva iz izabranih popisnih krugova za kontrolu kvalitea Zakon o popisu poljopri-vrede 2012. godine i Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija Disemina-cija rezulta- ta o greškama obuhvata i kontrole kvaliteta odgovora, sukcesi- vno tokom godine 2. Statistika poljoprivredne proizvodnje1) Statistika biljne proizvodnje 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o realizaciji proizvodnje privrednih društava u poljoprivredi (PO-TRG-33) Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Privredna društva u oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 1. u mesecu (30 dana od zavr-šetka posma-tranog perioda) 2. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Rane procene useva, voća i grožđa Rane procene površina i prinosa najvažnijih ratarskih useva, voća i grožđa Mesečna; Administra- tivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Poslednji dan u mesecu 3. Republički zavod za statistiku Anketa o površinama i zasadima na kraju prolećne setve (PO-22) Kategorije korišćenja zemljišta; zasejane površine; površine pod voćem i vinovom lozom; očekivani prinosi ranih useva i voća Godišnja; 23.5. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 24.5. do 7.6. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 30.6. 4. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva (PO-32) Ostvarena proizvodnja pšenice, ostalih ranih žita i ranog voća; očekivani prinosi važnijih kasnih useva i voća. Godišnja; 5.9. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 6.9. do 15.9. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 25.9. 5. Republički zavod za statistiku Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji (APP) Ostvarena proizvodnja ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa; zasejane površine u jesenjoj setvi i planu prolećne setve Godišnja; 1.12. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 23.11. do 29.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 1.2. 2) Statistika stočarstva, mesa i jaja 1. Republički zavod za statistiku Klanje stoke u klanicama (PO-52M/M1) Broj zaklane stoke (prinudno i ostalo klanje) – po vrstama i kategorijama stoke; težina žive i zaklane stoke; količina sirovih masnoća i jestivih organa; procena upotrebljivosti mesa i jestivih organa, kao i razlozi prinudnog klanja pregledane stoke Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede zaštite životne sredine; 20. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10. u mesecu (40 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda) 2. Republički zavod za statistiku Anketa o broju svinja (PO-54) Broj svinja – po kategorijama Godišnja; 23.5. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 24.5. do 7.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 3. Republički zavod za statistiku Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji (APP) Broj i promet stoke, po vrstama i kategorijama; broj košnica pčela; proizvodnja mleka, vune, jaja i meda Godišnja; 1.12. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 2.12. do 29.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.2. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1) Veterinarsko osoblje, veterinarski objekti Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede zaštite životne sredine; 20.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.4. 5. Republički zavod za statistiku Obračun stočne proizvodnje Prirast stoke, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.4. 3) Statistika mleka i mlečnih proizvoda 1. Republički zavod za statistiku Ulaz sirovog mleka i dobijeni mlečni proizvodi u mlekarama (PO-MLEKO/M) Ulaz sirovog mleka, prosečan sadržaj proteina i mlečne masti i dobijeni mlečni proizvodi – po grupama Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Mlekare; 20. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15. u mesecu (45 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda) 2. Republički zavod za statistiku Ulaz sirovog mleka i dobijeni mlečni proizvodi (PO-MLEKO/G) Ulaz sirovog mleka, po vrstama, prosečan sadržaj proteina i mlečne masti i dobijeni mlečni proizvodi Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 3. Ekonomski računi poljoprivrede i indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje 1. Republički zavod za statistiku Ekonomski računi poljoprivrede Obračun osnovnih agregata ekonomskih računa poljoprivrede – vrednost poljoprivredne prizvodnje po proizvodima i međufazna potrošnja; raspodela dohotka Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija; 30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 16.10. 2. Republički zavod za statistiku Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda – ukupno Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 25.12. 4. Statistika šumarstva 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22) Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva i proizvodnjom šumskih sortimenata; 12. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 10. u mesecu (40 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda) 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42) Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, načinu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sadni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama; podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta; posečena drvna masa i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 17.2. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 20.5. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23) Seča drveća, po izvršiocima; posečena drvna masa, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 27.2. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 20.5. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o štetama u državnim šumama (ŠUM-51) i o štetama od požara u privatnim šumama (ŠUM-52) Štete u državnim šumama, po tipovima šuma; posečena drvna masa, po uzrocima šteta i iznos-visina štete; uzroci nastanka požara i sredstva utrošena za zaštitu šuma, štete od požara u privatnim šumama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 16.2. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 3.6. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61) Šumske zgrade – po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 17.3. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 5.5. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o promenama u površini šuma za državne i privatne šume (ŠUM-13) Promene u površinama zemljišta koje su pod šumom, praćenje uzročnika povećanja i smanjivanja zemljišta pod šumom Trogodišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva iz oblasti šumarstva i jedinice drugih privrednih društava koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva,10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Region, Republika Srbija 20.5. 5. Statistika ribarstva 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima (PO-62) Broj zaposlenih na ribnjacima i oprema ribnjaka; kapaciteti šaranskih i pastrmskih ribnjaka; proizvodnja konzumne ribe i mlađi – po vrstama; troškovi proizvodnje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, preduzetnici i porodična poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom konzumne ribe i mlađi; 1.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.5. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ulovu ribe u rekama, jezerima i kanalima (PO-62a) Broj zaposlenih i oprema korisnika ribarskog područja; broj profesionalnih ribara i njihova oprema; broj rekreativnih ribolovaca; ulov ribe – po vrstama; poribljavanje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom za korišćenje ribarskog područja; 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.5. V. STATISTIKA KOJA OBUHVATA VIŠE OBLASTI1. Statistika održivog razvoja 1. Republički zavod za statistiku i Agencija za zaštitu životne sredine Statistika održivog razvoja Indikatori održivog razvoja koji se odnose na: ekonomski razvoj; siromaštvo i društveno isključivanje – izolovanost (društvena margina); starenje stanovništva; zdravlje stanovništva; zaštitu vazduha; proizvodnju i potrošnju energije i upravljanje otpadom; korišćenje zemljišta; zaštitu voda; stanje divljih biljnih i životinjskih vrsta u prirodi; biodiverzitet, odnosno eko-sisteme i zaštićene oblasti; saobraćaj i dr. Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i drugih odgovornih proizvođača zvanične statistike Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 2. Statistika životne sredine1) Statistika otpada i opasnih hemikalija 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o stvorenom otpadu (OT-S) Podaci o vrstama i količinama stvorenog (neopasnog i opasnog) otpada koji se proizvodi i interno prerađuje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik OT-S Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti 2010; 25.3. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.7. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o tretiranom otpadu (OT-T) Podaci o količinama tretiranog otpada po vrstama otpada i načinu tretmana otpada Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik OT-T Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti 2010; 25.3. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.7. 3. Republički zavod za statistiku Pilot istraživanje o otpadu iz domaćinstava Podaci o količinama stvorenog (neopasnog i opasnog) otpada iz domaćinstava Godišnja; prethodna godina Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 27.11. 4. Republički zavod za statistiku Pilot istraživanje o karakteristikama postrojenja za tretman otpada Tehničke karakteristike postrojenja (broj, vrsta, kapacitet…) Godišnja; prethodna godina Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti 2010; 25.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 27.11. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ukupnom otpadu Podaci o vrstama i količinama stvorenog, recikliranog, ponovo upotrebljenog i odloženog otpada i uvoz i izvoz otpada u skladu sa standardima Evropske unije; strukturni indikatori i SDI Godišnja; prethodna godina Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstvo , poljoprivrede i zaštite životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 17.11. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o potrošnji opasnih hemikalija (HEM-1) Podaci o potrošnji opasnih hemikalija prema klasi toksičnosti i oblasti njihove potrošnje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik HEM-1 Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: rudarstvo, prerađivačka industrija, snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i parom i snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 5.3. Zakon o zvaničnoj statistici, Zakon o hemikalijama („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12) i Zakon o biocidnim proizvodi-ma („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11) Region i Republika Srbija 26.6 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o opasnim hemikalijama Upravljanje opasnim hemikalijama – podaci o opasnim hemikalijama: proizvodnja, potrošnja, uvoz i izvoz; zalihe na početku i kraju godine, kao i količina ukupno nabavljenih opasnih hemikalija Godišnja; prethodna godina Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku 30.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 16.12 8. Agencija za zaštitu životne sredine Upravljanje otpadom; – upitnici iz Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 95/10) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS”, br. 91/10 i 10/13) Podaci o upravljanju otpadom u svim sektorima Godišnja; prethodna godina U skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Proizvođači otpada, uvoznici otpada, izvoznici otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada i operateri na deponijama Zakon o upravljanju otpadom („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i Zakon o zaštiti životne sredine („Službe-ni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 –odluka US) Republika Srbija 31.3. 9. Agencija za zaštitu životne sredine Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom; – upitnici iz Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 91/10 i 10/13) Podaci o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Godišnja; prethodna godina U skladu sa Pravilnikom o o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Proizvođači, uvoznici, paker -punioci i isporučioci ambalaže i proizvoda u ambalaži; operateri sistema upravljanja ambalažnim otpadom Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službe-ni glasnik RS”, broj 36/09) Republika Srbija 31.3. 10. Agencija za zaštitu životne sredine Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada Podaci o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nači-nu i rokovima dostavljanja go-dišnjeg izve-štaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11 i 15/12) Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o upravljanju otpadom Republika Srbija 31.3. 2) Statistika vode, vazduha i klimatskih promena (Kjoto protokol) 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1) Podaci o zahvaćenim vodama prema izvorima snabdevanja; korišćenim vodama prema načinu upotrebe; ispuštenim, prečišćenim i ponovo upotrebljenim otpadnim vodama; uređaji za prečišćavanje; kvalitet otpadnih voda (BPK i HPK indikatori); ekonomski podaci i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-1 Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: rudarstvo, prerađivačka industrija, i snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i parom i oblasti: sakupljanje, tretman i odlaganje otpada i sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom, kao i lokalne jedinice iz drugih sektora koje obavljaju delatnost iz navedenih sektora; 5.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 16.6 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o snabdevanju pitkom vodom (VOD-2V) Zahvatanje vode prema izvorištima, vodosnabdevanje domaćinstava, poslovnih subjekata i drugih vodovodnih sistema; ekonomski podaci i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-2V Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i organi javne uprave, odbrane i obaveznog socijalnog osiguranja (mesne zajednice koje upravljaju vodovodnim sistemima) 27.2. Zakon o zvaničnoj statistici Rečni slivovi, opština, oblast, region i Republika Srbija 15.5. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o otpadnim vodama iz naselja (VOD-2K) Prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-2K Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i uklanjanje otpadnih voda; 27.2. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 29.5. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o zaštiti od štetnog dejstva voda (VOD-3) Zaštita i odbrana od poplava i uređenje reka, odvodnjavanje zemljišta, zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica, kao i podaci o utrošku energije, goriva i građevinskih mašina koja se koriste u pomenute svrhe Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-3 Poslovni subjekti i lokalne jedinice koje se bave upravljanjem vodnim resursima, zaštitom od štetnog dejstva voda, izgradnjom i održavanjem hidrograđevin-skih objekata i okoline; 24.4. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 19.6. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o navodnjavanju (VOD-4) – tekuća godina Količine zahvaćene vode za navodnjavanje prema vrsti izvorišta, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr. Godišnja; tekuća godina Izveštajni metod – upitnik VOD-4 Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti, kao i jedinice iz drugih sektora koje se bave navodnjavanjem; 16.10. Zakon o zvaničnoj statistici Slivovi, region i Republika Srbija 18.12. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ukupnom bilansu kopnenih voda Podaci o količinama zahvaćenih, korišćenih, ispuštenih voda, BPK i HPK, kvalitet otpadnih voda, navodnjavane i odvodnjavane vode, ponovo korišćena voda, recirkulacione vode, SDI, erodirano zemljište; obnovljivi izvori sveže vode; kvalitet reka i jezera Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; Republički hidro-meteorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Slivovi, region i Republika Srbija 24.11. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama – emisija SO2 i NOx (VAZD-1) Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe za godišnje bilansiranje emisija SO2 i NOx Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region, Republika Srbija i EMEP mreža kvadranata 18.12. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama –emisija CO, NH3 i isparljivih organskih jedinjenja (VAZD-1a) Podaci o potrošnji hemikalija i drugih sirovina u tehnološke svrhe za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 18.12. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o potrošnji supstanci koje izazivaju emisije gasova sa efektom „staklene bašte” prema UNFCCC (VAZD-1b) Podaci o proizvodnji, potrošnji, uvozu i izvozu goriva, hemikalija i drugih sirovina neophodnih za godišnje bilansiranje emisija CO2; tehničke karakteristike uređaja za sagorevanje; podaci iz: poljoprivrede (stočni fond, biomasa, zemljište), šumarstva (šumski fond, površine, štete) i građevinarstva; tretiranje i ispuštanje otpadnih voda; podaci iz saobraćaja, domaćinstava, industrije i energetike; podaci o otpadu Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 18.12. 10. Agencija za zaštitu životne sredine Emisije zagađujućih materija u vazduh – upitnici i izveštaji iz Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS”, br. 71/10 i 6/11 – ispravka) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vazduh Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o zaštiti vazduha („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09 i 107/13) Republika Srbija 31.3. 11. Agencija za zaštitu životne sredine Emisije zagađujućih materija u vode – upitnici i izveštaji iz: Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vode Godišnja; prethodna godina U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenim pravilnikom Zakon o zaštiti životne sredine Republika Srbija 31.3. 12. Agencija za zaštitu životne sredine Nacionalni inventar gasova sa efektom staklene bašte – Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS”, broj 81/10) Podaci neophodni za izradu Nacionalnog inventara gasova sa efektom staklene bašte Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o zaštiti vazduha Republika Srbija 31.3. 13. Agencija za zaštitu životne sredine Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija – Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija („Službeni glasnik RS”, broj 76/10) Podaci neophodni za izradu Nacionalnog inventara nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o meto-dologiji pri-kupljanja podataka za Nacionalni inventar nena-merno ispušte-nih dugotrajnih organskih zagađujućih materija Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o zaštiti vazduha Republika Srbija 31.3. 14. Institut za javno zdravlje Srbije i Agencija za zaštitu životne sredine Istraživanje o stanju životne sredine Monitoring kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, kvalitet industrijskih otpadnih voda, evidencija deponija čvrstog otpada, evidencija tretmana infektivnog medicinskog otpada Prikupljanje podataka mesečno; obrada godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove i druga pravna lica dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 10. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 3) Računi životne sredine 1. Republički zavod za statistiku Podaci o troškovima za zaštitu životne sredine Investicije i tekući izdaci za zaštitu životne sredine i prihodi od aktivnosti povezanih sa zaštitom životne sredine Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 1.12. 2. Republički zavod za statistiku Račun materijalnih tokova Indikatori materijalnih tokova zasnovani na računu materijalnih tokova u ukupnoj ekonomiji Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 16.12. 3. Republički zavod za statistiku Porezi u vezi sa životnom sredinom Obračun prihoda od poreza u vezi sa životnom sredinom Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstvo finansija –Poreska uprava Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 27.11. 4. Republički zavod za statistiku Račun emisija u vazduh Obračun emisija u vazduh po oblastima Klasifikacije delatnosti Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Agencija za zaštitu životne sredine i Ministarstvo unutrašnjih poslova 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.12. 3. Regionalna statistika 1. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora za lokalne jedinice (regionalni podaci) Promet, broj zaposlenih lica, bruto zarade i dodata vrednost Godišnja Izveštajni metod – upitnik SBS-01; administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji privrednih društava i zadruga Privredna društva (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 25.5. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.10. 4. Nauka, tehnologija i inovacije1) Statistika nauke i tehnologije 1. Republički zavod za statistiku Godišnje istraživanje o naučnoistraživačkoj i razvojnoj delatnosti(IR-1, IR-2, IR-3) Naučni radnici – istraživači prema polu, zanimanju, stepenu obrazovanja, trajanju radnog vremena, ekvivalentu punog radnog vremena (FTE), starosti, i fluktuaciji istraživača; naučnoistraživačka delatnost: završeni istraživački radovi, objavljeni naučni i stručni radovi, pronalasci i patenti; finansijski pokazatelji: struktura ulaganja i troškova za istraživanje i razvoj, izvori finansiranja naučnoistraživačke delatnosti; finansijski efekti završenih radova; investicije i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnici IR-1, IR-2 i IR-3 Institucije koje obavljaju naučnoistraži-vačku i istraživačko-razvojnu delatnost u javnom sektoru, visokom obrazovanju, privredna društva, uključujući i neprofitne organizacije;15.6. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 25.11. 2. Republički zavod za statistiku Ukupna izdvajanja iz budžeta za naučnoistraživačku i razvojnu delatnost (BIN) Ukupan iznos sredstava koja su uložena za IR programe i projekte prema vrsti istraživanja; sredstva uložena u razvoj naučno-istraživačkog kadra, međunarodnu istraživačku saradnju i IR infrastrukturu (oprema, prostor); tehnološki razvoj, transfer znanja i tehnologije; sredstva prema oblastima istraživanja (FOS) i društveno-ekonomskim ciljevima (NABS 2007) Godišnja; planirana i realizovana sredstva za IR u prethodnoj godini Izveštajni metod – upitnik BIN Direktni korisnici budžetskih sredstava za istraživanje i razvoj koji učestvuju u alokaciji sredstava za nauku; 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.11. 3. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ljudski resursi u nauci i tehnologiji (HRST) Indikatori o istraživačima i podgrupama istraživača određenog profila u određenim starosnim grupama, prema delatnostima Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: rezultati istraživanja IR, ARS, SBS i dr. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 25.11. 2) Statistika inovacija 1. Republički zavod za statistiku Inovativne aktivnosti privrednih društava u Republici Srbiji, 2012 –2014. Podaci o inovativnim aktivnostima i efektima inoviranja, postojećim kapacitetima u privrednim društvima, otežavajućim faktorima za uvođenje inovacija; podaci o tehnološkim inovacijama proizvoda i procesa; inovacijama u toku ili napuštenim inovativnim aktivnostima; izdacima za inovativne aktivnosti; izvorima informacija i saradnji u inovacionim aktivnostima; inovativnim ciljevima; inovacijama u organizaciji; marketing inovacijama; zaštiti prava intelektualne svojine i inovacionim potencijalima Dvogodišnja;od 2012. do 2014. godine Izveštajni metod – upitnik INOV Privredna društva, finansijske institucije, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i dr;16.6. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 25.11. 2. Republički zavod za statistiku Obezbeđivanje indikatora za Evropske inovacione rezultate (IUS) Izračunavanje nacionalnog indeksa inovativnosti (kompleksni indikator koji sadrži 26 nacionalnih indikatora inovativnosti); za svaku od sedam dimenzija inovativnih aktivnosti izračunava se kompozitni indeks inovativnosti na osnovu prosečnih performansi; obezbeđuje se set indikatora podrške, aktivnosti privrednih društava i ekonomskih efekata inovativnih aktivnosti Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvori: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i ostalih nadležnih institucija Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 25.11. 5. Informaciono društvo, poštanski i telekomunikacioni saobraćaj1) Statistika informacionih i komunikacionih tehnologija 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacione tehnologije u preduzećima (IKT-PRED) Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u privrednim društvima na teritoriji Republike Srbije Godišnja Telefonska anketa Privredna društva Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 22.9. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacione tehnologije u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-DOM) Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca na teritoriji Republike Srbije Godišnja Telefonska anketa Domaćinstva i pojedinci Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 22.9. 2) Poštanske i telekomunikacione usluge 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu poštanskih usluga (PTT/T-11) Poštanske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju; zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik PTT/T-11 Javno preduzeće Pošta Srbije 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/T-11a) Telekomunikacione usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju; zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik T/T-11a Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za telekomuni-kacije; 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o PTT sredstvima, mreži i uslugama u poštanskom saobraćaju (PTT/G-11) Jedinice poštanske mreže i prevozna sredstva; promet poštanskih usluga u domaćem i međunarodnom saobraćaju – po vrstama usluga; promet poštanskih usluga, po mesecima; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih, po strukturi; pošte, pismonosne pošiljke i paketske usluge po opštinama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik PTT/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za poštanske usluge; 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.4. 4. Republički zavod za statistiku Godišnje istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/G-11a) Telekomunikaciona mreža i sredstva; pretplatnici po vrsti usluge; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih po strukturi; usluge fiksne mreže po vrsti saobraćaja, usluge mobilne mreže; telefonske centrale i pretplatnici po opštinama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik T/G-11a Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za telekomuni-kacije; 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 6. Elementarne nepogode 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Statistika registrovanih požara Požari koji se događaju na određenim lokacijama, i to: broj požara na građevinskim objektima; broj požara na otvorenom prostoru i broj požara na saobraćajnim sredstvima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Teritorijalne organizavione jedinice Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1 i 31.7. 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i Republički zavod za statistiku Statistika šteta izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama Podaci utvrđeni jedinstvenom metodologijom za procenu šteta od elementarnih nepogoda Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Jedinice lokalne samouprave i privredna društva Zakon o zvaničnoj statistici Opština iRepublika Srbija 30.6. VI. INFRASTRUKTURNE I RAZVOJNE AKTIVNOSTI KOJE NE MOGU DA SE SVRSTAJU U ODREĐENE OBLASTI1. Klasifikacije i strategije 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija delatnosti Zakonom o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) utvrđena je opšti standard prema kome se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Regulisana je oblast njene primene; način utvrđivanja naziva, šifara i opisa delatnosti; jedinice razvrstavanja; pretežna delatnost; procedura registracije jedinica razvrstavanja i dr. Takođe, u formi uredbi je propisana detaljna klasifikacija i metodologija za razvrstavanje po delatnostima. Klasifikacija delatnosti je usklađena sa međunarodnom klasifikacijom (NACE Rev. 2). 2. Republički zavod za statistiku Nomenklatura industrijskih proizvoda za Mesečno istraživanje industrije Nomenklatura se koristi za potrebe izračunavanja mesečnih indeksa industrijske proizvodnje po Klasifikaciji delatnosti. 3. Republički zavod za statistiku Nomenklatura industrijskih proizvoda za Godišnje istraživanje industrije (Prodkom lista) Nomenklatura se koristi za potrebe prikupljanja godišnjih podataka na nivou industrijskih proizvoda i usluga. 4. Republički zavod za statistiku Nacionalne verzije CPA 2008 i CPC ver. 2 klasifikacija proizvoda i usluga Priprema nacionalne verzije klasifikacija proizvoda i usluga u skladu sa međunarodnim standardima. 5. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo finansija – Uprava carina Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Kombinovana nomenklatura – carinska tarifa (CT) Primenjuje se carinska tarifa koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2014. godinu. Planira se usklađivanje carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturm; povezivanje promena u CT iz tekuće godine sa verzijom CT koja je važila u prethodnoj godini i ponavljanje obrade za prethodne godine po novoj CT; implementacija CT za tekuću godinu i njeno povezivanje sa ostalim klasifikacijama koje postoje u statističkom sistemu i dr. 6. Republički zavod za statistiku Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija rev. 4 Primenjuje se SMTK rev. 4 od 1.1. 2010. godine na osnovu preporuka Statističkog ureda UN. 7. Republički zavod za statistiku Ministarstvo finansija – Uprava carina Klasifikacije statistike spoljne trgovine – harmonizovani sistem šifarskih naziva i oznaka (HS) Primenjuje se Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka, koji je usklađen sa harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka – verzija HS 2012. 8. Republički zavod za statistiku Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Klasifikacija BEC Primenjuje se klasifikacija BEC rev. 4 usklađena sa klasifikacijom UN za široke ekonomske grupe neophodne za usklađivanja u sistemu nacionalnih računa. 9. Republički zavod za statistiku Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Klasifikacija CPA2008 Primenjuje se CPA2008 usklađena sa carinskom tarifom iz 2013. godine i Klasifikacijom delatnosti-verzija KD2010. 10. Republički zavod za statistiku Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Klasifikacije CPC U statistici spoljne trgovine ne primenjuje se CPC klasifikacija koja je od značaja za ekonomske analize u okviru nacionalnih računa. Planira se uvođenje klasifikacije CPC. rev 2.0. 11. Republički zavod za statistiku Klasifikacija vrsta građevina Primenjuje se klasifikacija vrsta građevina koja je u potpunosti usklađena sa klasifikacijom građevina Evropske unije. 12. Republički zavod za statistiku Socioprofesionalne klasifikacije i drugi standardi iz oblasti društvenih statistika Primena i praćenje socioprofesionalnih klasifikacija i drugih standarda iz oblasti društvenih statistika 13. Republički zavod za statistiku Klasifikacija zanimanja Klasifikacija zanimanja je u potpunosti harmonizovana s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja – ISCO-08. Klasifikacija zanimanja se primenjuje u statističkim istraživanjima, odnosno u fazama prikupljanja, šifriranja, analizi i objavljivanju podataka zvanične statistike. 14. Republički zavod za statistiku Klasifikacija obrazovanja Planira se prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-2011 potrebama statističkih istraživanja, uz poštovanje novih tendencija u izradi Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK). 15. Republički zavod za statistiku Klasifikacija lične potrošnje po nameni (COICOP) Klasifikacija lične potrošnje po nameni koristi se u Anketi o potrošnji domaćinstava, prilikom obračuna lične potrošnje, i u statistici cena. U narednom periodu očekuje se primena jedinstvene klasifikacije u svim oblastima gde se koristi. 16. Republički zavod za statistiku Klasifikacija institucionalnih sektora Klasifikacija institucionalnih sektora je sastavni deo sistema nacionalnih računa. Ona klasifikuje institucionalne jedinice po funkcionalnom principu i grupiše ih u pet institucionalnih sektora domaće ekonomije. U narednom periodu očekuje se puna primena klasifikacije u statističkoj praksi. 17. Republički zavod za statistiku Klasifikacija funkcija države (COFOG) Reč je o klasifikaciji izdataka sektora države po njenim funkcijama. U narednom periodu, u saradnji sa Ministarstvom finansija, očekuje se potpuna primena ove klasifikacije. 18. Republički zavod za statistiku Upravljanje Nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ) Upravljanje bazom alfanumeričkih podataka za statističke funkcionalne teritorijalne celine (tri hijerarhijska nivoa: NSTJ 1, NSTJ 2 i NSTJ 3) definisane u skladu sa kriterijumima Evropske unije (NUTS klasifikacija). Definisani su kodovi (šifarske oznake) statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica na svim nivoima. 19. Republički zavod za statistiku Klasifikacija naučno-tehnoloških oblasti – Standardna međunarodna klasifikacija (FOS) Klasifikacija naučno-tehnoloških oblasti – Standardna međunarodna klasifikacija (FOS) koja se primenjuje u statistici istraživanja i razvoja (OECD). 20. Republički zavod za statistiku Strategija razvoja statistike poljoprivrede Primena strategije i planiranih razvojnih aktivnosti na harmonizaciji istraživanja u statistici poljoprivrede sa standardima EU u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, šumarstva i vodoprivrede i Evrostatom. 2. Registri 1. Republički zavod za statistiku Registar jedinica razvrstavanja – razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima Tekuća; datum promene podataka Neposredna prijava jedinice razvrstavanja (upitnici RJR-1, RJR-1a i RJR-1S), uz odgovarajuću dokumentaciju Ustanove i drugi oblici organizovanja koji su u nadležnosti administra-tivne registracije u Republičkom zavodu za statistiku; 15 dana od dana osnivanja, prestanka rada ili druge promene podataka Zakon o Klasifika-ciji delatnosti, Uredba o Klasifika-ciji delatnosti („Službe-ni glasnik RS”, broj 54/10) i Uredba o metodolo-giji za razvrsta-vanje jedinica razvrsta-vanja prema Klasifika-ciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10) Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija Tekuće 2. Republički zavod za statistiku Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR) Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima Evropske unije (obuhvat statističkih jedinica sa identifikacionim podacima, podacima o prometu, zaposlenima i ostalim obeležjima) Tekuća; prethodna godina (promet i zaposlenost); tekuće (ostali podaci) Administrati-vni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Registar jedinica razvrstavanja i statistička istraživanja Republičkog zavoda za statistiku Poslovni subjekti; mesečno Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 15. u mesecu 3. Republički zavod za statistiku Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR) – godišnje istraživanje Godišnje istraživanje statističkog poslovnog registra o multilokacijskim privrednim društvima i lokalnim jedinicama (identifikacioni podaci, podaci o strukturi jedinica po delatnostima i podaci o broju zaposlenih) Godišnja; 31.10. – 30.11. Izveštajni metod – upitnik SPR-LJ ili elektronski upitnik Poslovni subjekti; 30.11. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 15.12. 4. Republički zavod za statistiku i Republički geodetski zavod Registar prostornih jedinica (RPJ) Redovno praćenje promena, ažuriranje alfanumeričkih podataka (naziva, jedinstvenih matičnih brojeva) i vođenje istorijata promena za prostorne jedinice: upravne okruge, gradove, opštine, naseljena mesta, katastarske opštine, mesne zajednice, statističke i popisne krugove; dodeljivanje matičnih brojeva novoformiranim prostornim jedinicama (u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku). Vođenje i ažuriranje grafičke baze RPJ-a (u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda) Tekuće Administrati-vni izvor: zakoni, uredbe, statuti, odluke i drugi propisi Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave (objavljeni u službenim glasilima) Nadležno ministarstvo, jedinice lokalne samouprave, tekuće Zakon o registru prostornih jedinica („Službe-ni glasnik SRS”, broj 19/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93,67/93 i 48/94); Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o teritori-jalnoj organiza-ciji Republike Srbije („Službe-ni glasnik RS”, broj 129/07) Naselje, opština, grad, oblast, region i Republika Srbija Tekuće 5. Republički zavod za statistiku Geografski informacioni sistem (GIS) Integracija grafičke baze RPJ (do nivoa popisnog kruga) i adresnog registra u statistički sistem radi prostorne analize i iskazivanja statističkih podataka u GIS alatima i organizovanje statističkih podataka i izrada aplikacije za interaktivni rad na geoportalu Republičkog zavoda za statistiku Tekuće Administrati-vni izvor: Republički geodetski zavod i drugi proizvođači geo- podataka Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, region, oblast, opština, grad, naselje, katastarska opština, mesna zajednica, statisti-čki krug i popisni krug Tekuće 6. Republički zavod za statistiku Republička baza podataka – DevInfo Republika Srbija DevInfo baza podataka omogućava organizovanje, čuvanje, pregled i predstavljanje statističkih podataka. Koristi se za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, nacionalnog plana akcije za decu, kao i politika rodne ravnopravnosti. Baza sadrži podatke i indikatore za odnosne godine sa informacijama o teritoriji, jedinicama mere, subpopulacijama i izvoru podataka, kao i odgovarajuće metapodatke Polugodišnja Dokumentacija statističkih i drugih organa Odgovorni proizvođači zvanične statistike i drugi organi i organizacije 15.4. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.4. i 31.10. 7. Republički zavod za statistiku Opštinska baza podataka – – DevInfo – Pregled stanja i razvoja opština DevInfo baza podataka omogućava organizovanje, čuvanje, pregled i predstavljanje statističkih podataka. Baza podataka sadrži zvanične statističke podatke i ključne indikatore do nivoa opštine sa ciljem praćenja stanja i razvoja opštine. Baza sadrži podatke i indikatore za odnosne godine sa informacijama o teritoriji jedinicama mere, subpopulacijama i izvoru podataka, kao i odgovarajuće metapodatke Polugodišnja Dokumentacija statističkih i drugih organa Odgovorni proizvođači zvanične statistike i drugi organi i organizacije 15.4. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, region, oblasti i opština 30.4. i 31.10. 8. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije Registar zaštićenih prirodnih dobara Podaci o zaštićenim prirodnim dobrima (zaštićena područja, zaštićene vrste i pokretna zaštićena prirodna dokumenta); spisak zaštićenih područja, naziv akta kojim su vrste stavljene pod zaštitu, spisak pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata, spisak područja pod prethodnom zaštitom, kao i podaci o međunarodnoj zaštiti prirodnih dobara. Registar sadrži naziv zaštićenog područja, vrstu zaštićenog područja, međunarodnu kategoriju zaštićenog područja, centralnu koordinatnu tačku po Griniču, kratak opis zaštićenog područja, opis granica zaštićenog područja, spisak katastarskih parcela po režimima zaštite, podatke o vlasništvu i upravljaču, fizičke i pravne promene na zaštićenom području, broj i datum akta o stavljanju pod zaštitu područja i broj i datum akta o prestanku zaštite. 3. Metodologija uzorka 1. Republički zavod za statistiku Alokacija i izbor uzorka, ocenjivanje parametara i uzoračkih grešaka i razvojne aktivnosti iz metodologije uzorka Definisanje standarda i unapređenje metoda kojima se obezbeđuje optimalna alokacija uzorka. Koordinacija slučajnih uzoraka ekonomskih istraživanja.Ocenjivanje indeksa i njegove varijanse u slučaju koordinisanih uzoraka. Unapređivanje primena statističke metodologije uzorka u istraživanjima, kao i softverske podrške 4. Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka 1. Republički geodetski zavod Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka (NIGP) U 2015. godini planira se: implementacija aktivnosti definisanih srednjoročnim programom uspostavljanja NIGP-a za period 2011-2015; usvajanje zakona o NIGP-u za potpunu transpoziciju INSPIRE direktive u skladu sa NPAA dokumentom; izrada tehničke specifikacije za razvoj nacionalnog geoportala i priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača za razvoj nacionalnog geoportala; održavanje i razvoj tehničkog okvira NIGP-a kroz održavanje inicijalnog geoportala, iplementacija i održavanje web portala iz IGIS projekta za pristup i distribuciju geopodataka, zaštita i sigurnost sistema, prikupljanje metapodatka i kreiranje web geo-servisa Tekuće Subjekti NIGP-a i drugi učesnici Zakon o državnom premeru i katastru („Službe-ni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13)

Ostavite komentar