Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2014. godinu (tabela)

PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2014. GODINU

Red- ni broj

Odgovorni proizvođač zvanične statistike

Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika

Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti

Periodi sprovođenja i referentni period ili datum

Metodi i izvori prikupljanja podataka

Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka

Obaveznostdavanja podataka

Teritori-jalni nivo objavlji-

vanja podataka

Rok za prve rezultate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE

1. Stanovništvo

1) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine

1.

Republički zavod za statistiku

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine (P-1, P-2 i P-3)

Popisom se obezbeđuju podaci o ukupnom broju, teritorijalnom razmeštaju i osnovnim karakteristikama jedinica popisa (lice, domaćinstvo i stan), kao i podaci o izvedenim jedinicama popisa (porodicama i zgradama).

Planirane su sledeće aktivnosti: logička kontrola, izvođenje novih obeležja na slogu za lice i domaćinstvo, tabeliranje, izrada knjiga popisa, studija i posebnih publikacija, diseminacija konačnih rezultata i početak organizaciono-metodoloških priprema za popis 2020. godine

Desetogodišnja

Tradicionalni popis na bazi intervjua – upitnici P-1, P-2 i P-3

Lica i domaćinstva

Zakon o popisu stanovni-štva, domaćin-stava i stanova 2011. godine („Službe-ni glasnik RS”, br. 104/09 i 24/11) i Zakon o zvaničnoj statistici („Službe-ni glasnik RS”, broj 104/09)

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

Disemina-cija rezultata popisa: sukce-sivno, tokom godine.

2) Vitalna statistika

1.

Republički zavod za statistiku

Statistika rođenih (DEM-1)

Mesto i datum registracije rođenja; zdravstvena ustanova; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za rođeno dete i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik DEM-1

Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija

31.12.

2.

Republički zavod za statistiku

Statistika umrlih

(DEM-2)

Mesto i datum registracije smrti; zdravstvena ustanova; pol preminulog, datum i čas smrti, datum rođenja (starost), JMBG i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik DEM-2

Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija

31.12.

3.

Republički zavod za statistiku

Statistika zaključenih brakova

(DEM-3)

Datum zaključenja braka, mesto i datum registracije braka; podaci za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja (starost), JMBG i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik DEM-3

Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija

31.12.

4.

Republički zavod za statistiku

Statistika razvedenih brakova (RB-1)

Sedište nadležnog suda; podaci za muža i ženu: datum rođenja (starost), JMBG, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik RB-1

Sudovi nadležni za razvode brakova;

3. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

31.12.

5.

Republički zavod za statistiku

Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici

(DEM-5)

Broj upisanih u: matične knjige rođenih; matične knjige umrlih (umrla odojčad, umrli usled nasilne smrti), i matične knjige zaključenih brakova, kao i broj razvedenih brakova

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik DEM-5

Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija i Srbija-sever i Srbija-jug

31.12.

6.

Republički zavod za statistiku

Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije

Mesto i opština prijave/odjave prebivališta, datum prijave/odjave, JMBG i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod

Ministarstvo unutrašnjih poslova; 5. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

31.12.

7.

Republički zavod za statistiku

Procene stanovništva za 2013. na osnovu prirodnog priraštaja i migracija

Ukupno stanovništvo po polu i starosti

Godišnja

Dokumentacija statističkih organa

Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija

31.12.

8.

Republički zavod za statistiku

Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta

Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života

Godišnja

Dokumentacija statističkih organa

Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija

31.12.

9.

Republički zavod za statistiku

Projekcije stanovništva Srbije 2011-2041

Ukupno stanovništvo po polu i starosti 2011-2041 projektovano na bazi Popisa stanovništva 2011

Desetogodišnja

Dokumentacija statističkih organa

Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija

10.

Republički zavod za statistiku

Detaljne tablice mortaliteta 2010-2012

Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života po pojedinačnim godinama starosti

Desetogodišnja

Dokumentacija statističkih organa

Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija

11.

Republički zavod za statistiku

Demografski pokazatelji

Opšte stope svih vitalnih događaja; specifične stope fertiliteta i mortaliteta, po starosti, i druge specifične stope

Godišnja

Dokumentacija statističkih organa

Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija

31.12.

12.

Republički zavod za statistiku

Demografski pokazatelji za potrebe međunarodnih organizacija

Veličina, teritorijalni razmeštaj, strukture i druga obeležja stanovništva, domaćinstava i porodica

Godišnja

Dokumentacija statističkih organa

Republika Srbija

31.12.

13.

Republički zavod za statistiku

Pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o spoljnim migracijama

Definisanje metodoloških i organizacionih instrumenata

Godišnja

Komesarijat za izbeglice i migracije

31.12.

2. Tržište rada

1) Zaposlenost i nezaposlenost

1.

Republički zavod za statistiku

Anketa o radnoj snazi (ARS)

Demografska obeležja za lica stara 15 i više godina: za zaposlene – radni status, karakteristike glavnog posla i karakteristike dodatnog posla; za lica koja ne rade – prethodno radno iskustvo i traženje zaposlenja; glavni status, situacija pre godinu dana, status u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, obrazovanje ili obuka i finansijska situacija u domaćinstvu

Kvartalna; prethodni kvartal; februar, maj, avgust i novembar

Anketni metod – upitnik ARS

Anketiraju se lica iz izabranih domaćinstava; veličina uzorka – oko 10 000 domaćinstava; dostavljanje kompletnog materijala: 7.3,

6.6,

5.9. i

05.12

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.4, 31.7, 31.10. i 30.1.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o preduzetnicima – licima koja samostalno obavljaju delatnost i o zaposlenima kod njih (RAD-15), mart i septembar

Broj preduzetnika – lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih – ukupno i žene, prema opštinama rada u kojima se vode u evidencijama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Polugodišnja; prethodno polugodište; mart i septembar

Izveštajni metod – upitnik RAD-15; Administra-tivni izvor:evidencije Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Republički zavod za zdravstveno osiguranje;

15.4. i

15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

30.1. i 30.7.

3.

Republički zavod za statistiku

Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P), mart i septembar

Isplaćene bruto zarade – ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade – ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade; bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme – ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene bruto zarade; podaci o zaradama i časovima rada za mesec

Polugodišnja; prethodno polugodište; mart i septembar

Izveštajni metod – upitnik RAD-1/P; kadrovska evidencija i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica

Pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); 20.4. i 20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

30.1. i 30.7.

4.

Nacionalna služba za zapošljavanje

Nezaposleni prema administrativnim izvorima

Karakteristike lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje: prema polu, starosti, zanimanjima, području rada, opštini stanovanja i dužini traženja zaposlenja

Mesečna; prethodni mesec.

Administra-tivni izvor:evidencija nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje (službe i ispostave); 1. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zapošlja-vanju i osiguranju za slučaj nezaposle-nosti („Službe-ni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) i Pravilnik o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošlja-vanja („Službe-ni glasnik RS”, broj 15/10)

Opština, oblast, region i Republika Srbija

31. u mesecu

2) Zarade i troškovi rada

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1)

Isplaćene zarade; porezi i doprinosi; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca, prema podacima iz kadrovske evidencije i broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; podaci o zaradama i časovima rada za mesec

Mesečna; prethodni mesec

Za pravna lica: izveštajni metod – upitnik RAD-1 na osnovu kadrovske i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica; Za preduzetnike: podaci se preuzimaju iz evidencija Ministarstva finansija – Poreska uprava

Izabrana pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); do 7. u mesecu; Za zarade zaposlenih kod preduzetnika: Ministarstvo finansija – Poreska uprava; do 12. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

25. u mesecu

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1/P), mart i septembar

Isplaćene bruto zarade – ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade – ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca, prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade; bruto zarade i broj zaposlenih, po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme – ukupno i od toga broj žena; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene zarade; podaci o zaradama i časovima rada za mesec

Polugodišnja; prethodno polugodište

Izveštajni metod – upitnik RAD-1/P; kadrovska evidencija i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica

Pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); 22.4. i 20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

20.1. i 21.7.

3. Obrazovanje i doživotno obrazovanje

1.

Republički zavod za statistiku

Statistički izveštaj za predškolsko obrazovanje i vaspitanje (PŠV)

Ustanove koje se bave predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem; kapacitet i obuhvat dece; oblik svojine; jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad; deca prema polu, uzrastu i dužini dnevnog boravka; ishrana; broj vaspitnih grupa; posebni i specijalizovani programi rada sa decom; broj identifikovane dece sa potrebom za dodatnom podrškom; ekonomska cena i participacija roditelja u troškovima boravka dece; socioekonomski status roditelja; sprovođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa; zaposleni prema stepenu obrazovanja, polu i starosti

Godišnja;tekuća godina

Izveštajni metod – upitnik PŠV

Ustanove koje se bave predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem;15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

21.4.

2.

Republički zavod za statistiku

Statistički izveštaj za osnovne škole – početak školske godine (ŠO/P)

Škole, odeljenja, učenici prema polu, razredima i starosti, ponovci po razredima, učenici koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje po individualnom obrazovnom planu; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena

Godišnja;početak tekuće školske godine

Izveštajni metod – upitnikŠO/P

Redovne osnovne škole, osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih (matične škole i područna odeljenja);15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

20.2.

3.

Republički zavod za statistiku

Statistički izveštaj za osnovne škole – stanje na kraju školske godine(ŠO/K)

Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena; učenici prema polu, uspehu i razredu; učenici koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje po individualnom obrazovnom planu; učenje stranih jezika; korišćenje računara u nastavi; socioekonomski status učenika osmog razreda; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena

Godišnja;kraj prethodne školske godine

Izveštajni metod – upitnikŠO/K

Redovne osnovne škole, osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih (matične škole i područna odeljenja);15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

20.2.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o osnovnim muzičkim i baletskim školama (ŠU)

Vrsta škole, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad; odeljenja; učenici prema polu, razredima, uspehu i odsecima; korišćenje računara u nastavi; nastavno osoblje prema polu i dužini radnog vremena

Godišnja;kraj prethodne i početak tekuće školske godine

Izveštajni metod – upitnikŠU

Osnovne umetničke škole;15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

20.2.

5.

Republički zavod za statistiku

Statistički izveštaj za srednje škole – početak školske godine (ŠS/P)

Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena, tip škole i oblik svojine; redovni učenici prema polu, razredima, starosti i područjima rada; ponovci prema razredima; vanredni učenici prema polu i starosti; nastavnici i stručni saradnici prema polu i dužini radnog vremena

Godišnja;početak tekuće školske godine

Izveštajni metod – upitnikŠS/P

Redovne srednje škole, srednje verske škole i škole za decu sa smetnjama u razvoju;30.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

21.3.

6.

Republički zavod za statistiku

Statistički izveštaj za srednje škole – kraj školske godine (ŠS/K)

Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena, tip škole, oblik svojine; učenici prema polu, područjima rada, uspehu i razredu, vanredni učenici prema područjima rada i polu; specijalističko obrazovanje prema područjima rada i polu; učenje stranih jezika; korišćenje računara u nastavi; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena

Godišnja;kraj prethodne školske godine

Izveštajni metod – upitnikŠS/K

Redovne srednje škole, srednje verske škole i škole za decu sa smetnjama u razvoju;30.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

21.3.

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o nastavnom osoblju i strukturi visokoškolskih ustanova(ŠV-21)

Nastavno osoblje prema polu, dužini radnog vremena i naučnim kvalifikacijama, struktura fakulteta, akademija umetnosti i visokih škola

Godišnja; tekuća školska godina

Izveštajni metod – upitnikŠV-21

Visokoškolske ustanove;30.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

20.2.

8.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o upisu studenata (ŠV-20)

Naziv i vrsta ustanove, univerzitet, studijski program, vrsta i stepen studija, mesto ustanove; studenti po polu, godini i mestu rođenja, prebivalištu, tipu naselja mesta stanovanja, državljanstvu, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), bračnom statusu, prethodno završenoj školi (mesto i godina završavanja), godini prvog upisa studija, broju ESPB bodova, načinu finansiranja studija, načinu izdržavanja tokom studiranja, mestu i tipu smeštaja za vreme studiranja, radnom statusu studenta, izdržavanim licima od strane studenta, školskoj spremi, radnom statusu i zanimanju roditelja/izdržavaoca; podaci o studentima kojima je potrebna dodatna podrška u obavljanju aktivnosti (nije obavezno)

Godišnja;tekuća školska godina

Izveštajni metod – upitnikŠV-20

Visokoškolske ustanove;30.1.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

9.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o završenim akademskim i strukovnim studijama na visokoškolskim institucijama (ŠV-50)

Studenti koji su završili visoko obrazovanje prema vrsti i stepenu studija; načinu finansiranja tokom studija; stečenom stručnom zvanju; polu, starosti, i državljanstvu; prethodno završenoj školi, prosečnoj oceni studija (godišnje); radni status i zanimanje roditelja/studenta

Godišnja;tekuća kalendarska godina

Izveštajni metod – upitnikŠV-50

Visokoškolske ustanove; do 10. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

30.6.

10.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Istraživanje o domovima učenika i studentskim centrima (ŠD)

Vrsta doma; korisnici prema polu; zaposleni prema polu

Godišnja;tekuća godina

Administra-tivni izvor:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 15.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

23.6.

11.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Indikatori učeničkog i studentskog standarda

Učenici i studenti, korisnici stipendija i kredita, prema vrsti i mesečnom iznosu

Godišnja;tekuća školska godina

Administra-tivni izvor:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 23.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

22.8.

4. Kultura

1.

Republički zavod za statistiku i Narodna biblioteka Srbije

Istraživanje o knjigama i brošurama (ŠT-1)

Broj izdanja, jezik izdanja, pismo, naučna oblast dela; vrsta; izdavač; mesto izdavača

Godišnja;tekuća godina

Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 28.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

17.11.

2.

Republički zavod za statistiku i Narodna biblioteka Srbije

Istraživanje o listovima – novinama i o štampanim javnim glasilima (ŠT-2)

Periodi izlaženja; izdavač; jezik izdanja, pismo, naučna oblast; broj štampanih javnih glasila, periodika izlaženja i zaposleni

Godišnja;tekuća godina

Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije i Agencija za privredne registre; 28.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

14.10.

3.

Republički zavod za statistiku i Narodna biblioteka Srbije

Istraživanje o časopisima (ŠT-3)

Periodika izlaženja; izdavač; jezik izdanja, pismo, naučna oblast

Godišnja;tekuća godina

Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije;

28.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

14.10.

4.

Republički zavod za statistiku i Narodna biblioteka Srbije

Istraživanje o roto štampi (ŠT-4)

Vrsta, jezik izdanja, pismo, periodika, izdavač

Godišnja;tekuća godina

Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 28.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

16.12.

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o pozorištima (KU-1)

Vrsta pozorišta, jezik na kome se izvode predstave; broj i vrsta izvedenih dela, posetioci; gostovanja u zemlji i inostranstvu

Godišnja;pozorišna sezona

Izveštajni metod – upitnikKU-1

Profesionalna, amaterska i dečja pozorišta;1.11.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

23.6.

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o elektronskim javnim glasilima – radio i televizija (RTV)

Radio i televizijski emiteri, prema osnovnim tehničkim karakteristikama; programi po vrsti, poreklu proizvodnje, jeziku emitovanja; prenos programa drugih RTV emitera i zaposleni u elektronskim javnim glasilima (radio i televizija)

Godišnja;tekuća godina

Izveštajni metod – upitnik RTV

Radio i televizijski emiteri;16.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

1.7.

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o bioskopima (FILM-1)

Vrsta bioskopa, kapacitet i oprema; prikazani filmovi po vrsti; predstave; posetioci; bruto prihodi od ulaznica

Godišnja;tekuća godina

Izveštajni metod – upitnik FILM-1

Bioskopi;16.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

1.7.

8.

Filmski centar Srbije

Proizvodnja i poreklo (uvoz) filmova

Proizvodnja filmova prema vrsti i finansiranju produkcije; prikazani filmovi prema poreklu

Godišnja;tekuća godina

Administra-tivni izvor: Filmski centar Srbije; 16.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

1.7.

9.

Republički zavod za statistiku i Narodna biblioteka Srbije

Istraživanje o bibliotekama (BIB-1)

Vrsta biblioteke, kolekcije u bibliotekama, biblioteke koje omogućavaju pristup e-izvorima i servisima; korisnici, nabavljena bibliotečka građa, zaposleni u bibliotekama

Godišnja;prethodna kalendarska godina

Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 30.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

29.8.

5. Zdravlje i bezbednost

1) Javno zdravlje

1.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

Vrste namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe koji se analiziraju; vrste izvršenih analiza i rezultati analiza

Prikupljanje podataka – polugodišnje i po higijensko-epidemiološkim indikacijama; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Instituti i zavodi za javno zdravlje i druga pravna lica koja vrše laboratorijske analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3. i 30.9.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.6.

2.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, površinskih voda koje se zahvataju za vodosnabdevanje i koriste za rekreaciju i voda iz javnih bazena

Vrste vode koja se analizira i vrste izvršenih analiza i rezultati analiza

Prikupljanje – mesečno i po higijensko-epidemiološkim indikacijama; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Instituti i zavodi za javno zdravlje i druga pravna lica koja vrše laboratorijske analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 10. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.6.

3.

Institut za javno zdravlje Srbije

Registar lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Naziv i organizaciona struktura ustanove; podaci o školskoj spremi, zanimanju, specijalnosti, užoj specijalnosti, naučno-nastavnim i akademskim zvanjima, rukovođenju, dužini staža i vrsti radnog vremena

Prikupljanje –kontinuirano; obrada –polugodišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; kontinuirano davanje podataka

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

30.3. i 30.9.

4.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o radu vanbolničkih zdravstvenih ustanova

Zdravstveni radnici i saradnici prema stručnoj spremi i nemedicinski radnici; vrste poseta i vrste pruženih usluga

Prikupljanje – tromesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju vanbolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

15.7.

5.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o radu bolničkih zdravstvenih ustanova

Zdravstveni radnici i saradnici prema stručnoj spremi, nemedicinski radnici; postelje, ispisani bolesnici, umrli, dani lečenja

Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

6.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o licima na bolničkom lečenju

Datum prijema, pol, datum rođenja, starost, grupa starosti, šifra dijagnoze, datum ispisa, dani ležanja, ishod lečenja, šifra povrede, šifra rehabilitacije i uzrok smrti

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

7.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama

Starost i pol; dijagnoza, odnosno utvrđeno stanje; terapija; rehabilitacija; uzrok i trajanje privremene nesposobnosti za rad; ocena radne sposobnosti i ishod lečenja

Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

8.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o bolestima od većeg socijalno-medicinskog značaja (na osnovu registra – za rak, šećernu bolest, akutni koronarni sindrom i bolesti HIV-a)

Identifikacioni podaci o licu, uključujući matični broj građana; broj kartona – istorije bolesti; datum prijave i odjave; zanimanje; utvrđeno oboljenje – dijagnoza i druga oboljenja od značaja za osnovnu bolest; osnovne dijagnostičke i terapijske procedure i ishod lečenja

Prikupljanje –kontinuirano; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum.

Referentne zdravstvene ustanove u saradnji sa zavodima za javno zdravlje i druga pravna lica koja prate oboljenja od većeg socijalno-medicinskog značaja dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

9.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o prijavljenim slučajevima zaraznih bolesti

Dijagnoza (klinička i laboratorijska); datum početka bolesti; izvor; kretanje obolelog lica od početka bolesti, podaci o obavljenoj imunizaciji protiv bolesti koja je u pitanju; datum podnošenja prijave o utvrđenoj zaraznoj bolesti i ishod lečenja

Prikupljanje – sedmodnevno; obrada –sedmodnevna, mesečna i godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju zdravstvenu zaštitu i zavodi za javno zdravlje dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; sedmodnevni izveštaj u roku od tri dana po isteku sedmice; mesečni izveštaj u roku od tri dana po isteku meseca; godišnji izveštaj – 31.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.5.

10.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o imunizaciji protiv zaraznih bolesti

Vrsta imunizacije; vrsta i serija sredstava koja su upotrebljena za imunizaciju i firma ili naziv proizvođača tih sredstava; količina sredstava utrošenih za imunizaciju; uspeh imunizacije i razlog zbog kojeg nije izvršena imunizacija

Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove određene zakonom o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.5.

11.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o pobačajima

Identifikacioni podaci o ženi; sedmica trudnoće; kategorija prekida trudnoće; broj živorođene dece i broj pobačaja pre poslednjeg prekida trudnoće i sredstva korišćena za sprečavanje neželjene trudnoće

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica kod kojih se vrši ili desi prekid trudnoće dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

12.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o rođenjima

Podaci o novorođenčetu – JMBG, pol, datum i čas rođenja, telesna masa i visina deteta, gestaciona starost, vidljive urođene anomalije, podaci o roditeljima, broj ranijih porođaja i prekida trudnoće; podaci o porođaju, komplikacijama i sl; stanje (ocena) deteta; stanje deteta i majke pri ispisu i datum ispisa majke i deteta

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja obavljaju porođaj dostavljaju podatke nadležnom matičaru, odnosno nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

13.

Institut za javno zdravlje Srbije

Istraživanje o umrlim licima

Identifikacioni podaci o umrlom licu – datum i čas smrti/nalaženja leša, mesto nastupanja smrti, JMBG i datum rođenja, mesto rođenja, prebivalište i dr; za umrlo odojče, podaci su telesna masa i dužina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke, završena škola i aktivnost majke; poreklo smrti, da li je tražena obdukcija, podaci o nasilnoj smrti (poreklo, vreme događaja, mesto događanja, gde je umrli bio u trenutku događanja), podaci o uzroku smrti (neposredni uzrok, prethodni uzrok, osnovni uzrok, druga značajna stanja), da li je umrli bio lečen od bolesti (povrede) od koje je umro, ko je dao podatke o smrti i iz čega su ti podaci dati (zdravstveni karton, istorija bolesti i dr.)

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – obrazac ili elektronski medijum

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja su po zakonu dužna da prijave činjenicu smrti dostavljaju nadležnom matičaru, odnosno nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

15.7.

14.

Institut za javno zdravlje Srbije

Izrada novih pokazatelja zdravlja stanovništva

Podaci o organizaciji i radu zdravstvene službe, resursima zdravstvenog sistema, obolevanju, ponašanju u vezi sa zdravljem stanovništva i stanju životne sredine

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Institut za javno zdravlje Srbije

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

31.12.

2) Podaci o osiguranicima obaveznog zdravstvenog osiguranja

1.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Registracija izabranog lekara

Naziv organizacione jedinice; broj osiguranika; broj registrovanih osiguranika; lista domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih osiguranika i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

2.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Registracija izabranog lekara – broj registrovanih osiguranika po filijali

Naziv i šifra filijale, broj osiguranika i registrovanih osiguranika – ukupno i u procentima, broj izjava o registrovanom osiguraniku i dr.

Polugodišnja; prethodno polugodište

Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

3.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Registracija izabranog lekara – broj registrovanih osiguranika po domovima zdravlja

Naziv filijale i organizacione jedinice, broj osiguranika i registrovanih osiguranika –ukupno i u procentima, broj izjava o registrovanom osiguraniku i dr.

Polugodišnja; prethodno polugodište

Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

4.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Registracija izabranog lekara – pregled izjava ugovorenih lekara po starosnim grupama

Naziv filijale i zdravstvene ustanove, JMBG lekara, ime i prezime lekara, naziv oblasti, starosne grupe i dr.

Polugodišnja; prethodno polugodište

Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

5.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Baza osiguranika obaveznog zdravstvenog osiguranja

Ukupan broj osiguranika po filijalama, broj prijava i odjava po godinama, nosioci osiguranja – osnov osiguranja, ukupan broj osiguranika, broj nosilaca osiguranja i članova, starosna struktura osiguranika i dr.

Polugodišnja; prethodno polugodište

Administra-tivni izvor:baza podataka MEOP (matična evidencija i ostvarivanje prava) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.1.

6.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Broj lekova na listi lekova po godinama

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor:baza podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.1.

7.

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Podaci o zdravstvenim ustanovama

Broj bolničkih posteljina i broj plaćenih bolničkih dana za osiguranike i njihove pratioce

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor:baza podataka (elektronska faktura za sekundarnu zdravstvenu zaštitu) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.1.

6. Raspodela prihoda i uslovi života

1) Anketa o potrošnji domaćinstava

1.

Republički zavod za statistiku

Anketa o potrošnji domaćinstava (APD upitnici)

Podaci o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, odnosno o osnovnim elementima lične potrošnje i životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.), kao i podaci o demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava

Kontinuirano tokom godine; referentni periodi su: 15, odnosno 16 dana, 12 meseci, tri meseca i mesec dana

Metod intervjua (ispitivanja) i metod vođenja dnevnika

Izabrana domaćinstva

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

Kvartalni izveštaj 14.3. – 4.Kv.;

16.6. – 1.Kv.; 15.9. – 2.Kv. i 15.12. – 3.Kv. Godišnji izveštaj 31.3.

2) Anketa o prihodima i uslovima života

1.

Republički zavod za statistiku

Anketa o prihodima i uslovima života (SILK)

Podaci o siromaštvu, prihodima, uslovima stanovanja, zaposlenosti, zdravstvu, demografskim karakteristikama, obrazovanju i socijalnoj isključenosti

Godišnja;prethodna kalendarska godina

Metod intervjua (ispitivanja)

Izabrana domaćinstva

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

7. Socijalna zaštita

1) Statistika socijalne zaštite

1.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o maloletnim i punoletnim korisnicima, uslugama, pravima i merama socijalne zaštite

Podaci o stanju i kretanju broja maloletnih i punoletnih korisnika, prema grupacijama, uslugama, pravima i merama socijalne zaštite i polu i uzrastu, vrsti i stepenu invalidnosti

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Centri za socijalni rad;30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti („Službe-ni glasnik RS”, broj 24/11)

Opština, oblast, region i Republika Srbija

28.12.

2.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Istraživanje o korisnicima dodatka na decu (DD)

Broj korisnika i broj dece koji su ostvarili pravo na dečiji dodatak

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike; 30.3.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Region i Republika Srbija

22.6.

3.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o ustanovama za decu i mlade

Podaci o ustanovama za smeštaj dece i mladih; korisnicima prema polu, godinama starosti, razlogu sleštaja, obrazovnom statusu dece i mladih, razlogu prestanka smeštaja

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Ustanove za smeštaj dece i mladih; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

30.6.

4.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o ustanovama za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Podaci o ustanovama za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, korisnicima prema polu, godinama starosti, vrsti i stepenu smetnje u razvoju

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Ustanove za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

5.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o ustanovama za vaspitanje dece i omladine

Podaci o ustanovama za vaspitanje dece i omladine, korisnici prema polu, starosti, struktura dece prema razlogu upućivanja u ustanovu, školi koju pohađaju i razlogu prestanka smeštaja u ustanovi

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Ustanove za vaspitanje dece i omladine; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

6.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o centrima za porodični smeštaj i usvojenje

Podaci o centrima za porodični smeštaj i usvojenje, deci prema polu i uzrastu, prema dužini boravka, dominantnom razlogu smeštaja i obrazovnom statusu

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Centri za porodični smeštaj i usvojenje; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

7.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o ustanovama za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama

Podaci o ustanovama za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama, korisnicima prema polu i starosti, vrsti invaliditeta i teškoća i razlogu prestanka korišćenja ustanove

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

8.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica

Podaci o ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica; korisnici prema starosti, bračnom, obrazovnom i radnom statusu, razlogu smeštaja u ustanovu i dužini boravka

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

9.

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje o centrima za socijalni rad

Podaci o centrima za socijalni rad, organizacionim jedinicama, pružanju usluga i zaposlenima

Godišnja;prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Centri za socijalni rad; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti

Opština, oblast, region i Republika Srbija

1.7.

2) Statistika penzijskog i invalidskog osiguranja

1.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o broju korisnika penzija i visini usklađene penzije za mesec (OS-13)

Broj korisnika penzija, visina usklađene prosečne penzije prema vrsti i kategoriji penzije (opšti i posebni propisi) po grupama iznosa penzija

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5. u mesecu

2.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o broju korisnika penzija i visini usklađene penzije za mesec, po filijalama i opštinama (OS-13a)

Broj korisnika penzija, visina usklađene prosečne penzije prema vrsti i kategoriji penzije (opšti i posebni propisi) po grupama iznosa penzija

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, filijala PIO i Republika Srbija

31.3.

3.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o osiguranicima sa stanjem 31. decembra tekuće godine za koju se sastavlja izveštaj (OS-2)

Osiguranici prema polu, navršenim godinama života, vrsti staža, delatnosti i stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3.

4.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (OS-3)

Broj korisnika penzija i drugih prava (naknada za pomoć i negu i telesno oštećenje) i iznos prosečne penzije

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30. u mesecu

5.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o korisnicima penzije prema godini početka korišćenja prava na penziju, prosečnom stažu i prosečnom iznosu penzije sa stanjem 31. decembra tekuće godine (OS-4)

Korisnici penzije prema vrsti penzije i godini početka korišćenja prava na penziju, prosečnom stažu i prosečnom iznosu penzija

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3.

6.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o korisnicima penzije sa stanjem 31. decembra u godini za koju se sastavlja izveštaj (OS-5)

Korisnici starosne i invalidske penzije prema godini rođenja, polu, visini penzije i stažu osiguranja

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3.

7.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o korisnicima penzije koji su prvi put ostvarili pravo na penziju (OS-6)

Korisnici starosne i invalidske penzije prema polu, godinama života, stažu i iznosu penzije; za invalidske penzije, prema delatnosti i uzroku invalidnosti; za porodične penzije, prema vrsti penzija (udove, udove sa decom, deca i dr.)

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.5.

8.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Istraživanje o korisnicima penzije kojima je prestalo pravo na penziju (OS-7)

Korisnici penzija prema vrsti penzije, polu, iznosu penzije, godinama korišćenja penzije, starosti i stažu

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2.

8. Statistika kriminaliteta i pravosuđa

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-1)

Prijavljeno lice – poznati učinilac, po godinama života, polu i krivičnom delu; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica – optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka; nepoznati učinilac po krivičnom delu i dr.

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SK-1)

Nadležno javno tužilaštvo; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

15.7.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen krivični postupak (SK-2)

Optuženi (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, mere bezbednosti, ranija osuda, radni status, zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života)

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SK-2)

Nadležni sudovi; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

15.7.

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o maloletniku prema kome je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3)

Prijavljeni maloletnik, godine života, pol, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje krivične sankcije; trajanje pritvora i trajanje postupka i podaci o porodičnim prilikama

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SK-3)

Nadležno više javno tužilaštvo; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

15.7.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o maloletniku prema kome je pravnosnažno završen krivični postupak pred većem za maloletnike (SK-4)

Optuženi maloletnik (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, školska sprema, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života)

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SK-4)

Nadležni sudovi; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

15.7.

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o odgovornim u pravnom licu protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-1)

Prijavljeno odgovorno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, trajanje postupka

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SP-1)

Nadležno javno tužilaštvo; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.8.

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o odgovornim u pravnom licu protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-2)

Optuženi, delatnost, zanimanje, saučesništvo, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SP-2)

Nadležni privredni sud; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.8.

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-3)

Prijavljeno pravno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, trajanje postupka

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SP-3)

Nadležno javno tužilaštvo; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.8.

8.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-4)

Optuženo pravno lice, delatnost, saučesništvo, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SK-4)

Nadležni privredni sud; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.8.

9.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11)

Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka i delatnost koju obavljaju stranke u sporu

Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik (SPS-11)

Nadležni privredni sud; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Privredni sud, region i Republika Srbija

29.11.

10.

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave

Istraživanje o broju sudova, tužilaštava, sudija, javnih tužilaca-zamenika

Broj sudova opšte i posebne nadležnosti i ukupan broj sudova, broj javnih tužilaštava po vrsti, broj sudija u svakom sudu i ukupan broj sudija, broj javnih tužilaca-zamenika u svakom javnom tužilaštvu i ukupan broj javnih tužilaca, struktura sudija i javnih tužilaca po polu

Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja

Izveštajni metod – upitnik

Ministarstvo pravde i državne uprave; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.11.

11.

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave

Istraživanje o broju zaposlenih u svim sudovima i javnim tužilaštvima

Sistematizovan/popunjen broj zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima na neodređeno vreme, za svaki sud/javno tužilaštvo, po vrsti suda/javnog tužilaštva, kao i ukupan broj zaposlenih za sve sudove i javna tužilaštva

Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja

Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik

Ministarstvo pravde i državne uprave; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.11.

12.

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave

Istraživanje o broju predmeta u sudovima, po vrsti suda i po vrstama sporova, kao i o ukupnom broju predmeta u sudovima

Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda, ukupan broj primljenih predmeta, ukupno u radu predmeta, broj rešenih predmeta – meritorno, na drugi način i ukupno rešeno predmeta, ostalo u radu kao nerešeno predmeta na kraju izveštajnog perioda

Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja

Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik

Ministarstvo pravde i državne uprave; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.11.

13.

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom

Istraživanje o broju predmeta u javnim tužilaštvima

Broj predmeta u radu u svakom pojedinačnom javnom tužilaštvu, kao i o ukupan broj predmeta u radu u svim javnim tužilaštvima

Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja

Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik

Nadležna tužilaštva; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.11.

14.

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave

Istraživanje o broju zaposlenih

Broj sudskih veštaka, provodioca, tumača i izvršitelja

Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja

Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik

Ministarstvo pravde i državne uprave; 31.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

28.11.

9. Drugi poslovi u okviru demografije i društvenih statistika

1) Statistika polova

Republički zavod za statistiku

Statistika polova

Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika; podaci iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike kriminaliteta i dr, prikazani po polu

Trogodišnja

Administra-tivni izvor:dokumentacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih organa i organizacija

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

1.12.

Tekuće

2) Korišćenje vremena

1.

Republički zavod za statistiku

Sezonsko istraživanje o korišćenju vremena (SIKV)

Demografske karakteristike domaćinstva (lice na koje se vodi domaćinstvo, porodični odnosi članova domaćinstva, pol, navršene godine starosti, bračni status, završena škola); ekonomske aktivnosti članova domaćinstva. Na osnovu skraćenog dnevnika u kome se vodi evidencija o aktivnostima tokom dana u desetominutnom intervalu dobijaju se dužina trajanja različitih aktivnosti, kao i podaci o tome s kim se i gde se obavlja aktivnost

Trogodišnja

Anketa se sprovodi nad 2340 domaćinstava tokom četiri izabrana meseca jedne kalendarske godine

Izabrana domaćinstva

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

31.12.

3) Statistika omladine i sporta

1.

Ministarstvo omladine i sporta

Istraživanje o omladini

Podaci o omladini iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike kriminaliteta i dr, prikazani prema starosnim podgrupama mladih

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor:dokumentacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih organa i organizacija

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3.

2.

Ministarstvo omladine i sporta

Istraživanje o sportskim objektima

Mesto, broj i vrsta sportskih objekata, sportske aktivnosti i dr.

Godišnja;prethodna godina

Administra-tivni izvor:registar sportskih objekata koji vodi Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

30.10.

II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

1. Godišnji ekonomski računi

1.

Republički zavod za statistiku

Obračun agregata privatnog sektora poljoprivrede i nepoljoprivrednih delatnosti

Vrednost proizvodnje, međufazna potrošnja, raspodela dohotka, broj vlasnika i zaposlenih

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava; turistički savezi u opštinama, gradovima i gradu Beogradu; 1.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.9.

2.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu

Vrednost bruto domaćeg proizvoda za ukupnu ekonomiju, za sve institucionalne sektore i po oblastima Klasifikacije delatnosti

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija, Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije; 31.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

3.

Republički zavod za statistiku

Izrada nacionalnih računa

Prikaz ekonomskih aktivnosti pomoću integrisanih računa za ukupnu ekonomiju i institucionalne sektore

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija, Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije; 31.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

4.

Republički zavod za statistiku

Obračun investicija u osnovne fondove u tekućim cenama

Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 31.7.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.9.

5.

Republički zavod za statistiku

Obračun lične potrošnje

Vrednost lične potrošnje po namenskim grupama potrošnje

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova; 1.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.9.

6.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu

Vrednost bruto domaćeg proizvoda dobijena rashodnom metodom

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

7.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama

Vrednost bruto dodate vrednosti, po oblastima Klasifikacije delatnosti i bruto domaćeg proizvoda, u cenama prethodne godine

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

8.

Republički zavod za statistiku

Obračun vrednosti investicija u stalnim cenama

Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi, u cenama prethodne godine

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 31.7.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.9.

9.

Republički zavod za statistiku

Ekonomski potencijal opština, gradova i grada Beograda

Indikatori razvijenosti opština, gradova i grada Beograda, u skladu sa metodologijom koju utvrđuje Vlada

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija – Poreska uprava, i baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

30.9.

10.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, po proizvodnom metodu

Bruto domaći proizvod obračunat proizvodnom metodom, na nivou regiona

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija, Poreska uprava, i baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

31.10.

11.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u stalnim cenama

Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom, u cenama prethodne godine

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

12.

Republički zavod za statistiku

Pariteti kupovne snage – cene robe i usluga koje se koriste u potrošnji domaćinstava

Cene izabranih usluga za potrebe obračuna pariteta kupovne snage u okviru Evropskog programa poređenja. Podaci se dostavljaju Evrostatu na dalju obradu

Polugodišnja; od aprila do juna; od oktobra do decembra

Obilazak terena, telefonska anketa i elektronski upitnik

Izabrane prodavnice u trgovini na malo, privredna društva, javna preduzeća i radnje koje se bave pružanjem usluga domaćinstvima

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.6. i 15.12.

13.

Republički zavod za statistiku

Pariteti kupovne snage –cene iznajmljivanja stanova u Beogradu

Cene iznajmljivanja stanova u određenim delovima Beograda po kriterijumima definisanim u uputsvu Evrostata za ovo istraživanje. Podaci se prikupljaju za potrebe Evropske komisije i ne publukuju se

Godišnja; tekuća godina, jun

Obilazak terena, telefonska anketa

Agencije ѕa iznajmljivanje stanova

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

14.

Republički zavod za statistiku

Pariteti kupovne snage – priprema podataka

Priprema podataka o napojnicama; priprema podataka o porezu na dodatu vrednost; struktura bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom; prikupljanje i obrada podataka o zaradama za izabrana zanimanja u sektoru države; indeksi potrošačkih cena na nivou osnovnih agregata prema klasifikaciji primenjenoj za obračun pariteta kupovne snage; priprema podataka o cenama građevinskih objekata

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.12.

15.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje ekonomskog uticaja socijalnih preduzeća

Obrada podataka prikupljenih istraživanjem i iz administrativnih izvora za potrebe obračuna osnovnih makroekonomskih agregata i drugih monetarnih i nemonetarnih indikatora socijalnih preduzeća

2012. godina

Sprovedeno istraživanje i administra-tivni izvor: baze podataka finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre i knjigovodstvene evidencije ekonomskih subjekata

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.6

16.

Republički zavod za statistiku

Nacionalni zdravstveni računi – istraživanje o izdacima domaćinstava za zdravstvo

Obrada podataka prikupljenih istraživanjem strukture izdataka domaćinstava za zdravstvo za potrebe izrade tabela Nacionalnog zdravstvenog računa

Prethodna godina

Izveštajno – anketni metod

Izabrana domaćinstva

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.12.

17.

Republički zavod za statistiku

Nacionalni zdravstveni računi – istraživanje strukture prihoda i rashoda zdravstvenih ustanova i ostalih poslovnih subjekata koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti

Obrada podataka prikupljenih istraživanjem strukture prihoda, rashoda i troškova poslovanja poslovnih subjekata zdravstvenog sektora za potrebe izrade tabela Nacionalnog zdravstvenog računa

Prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik; administra-tivni izvor: baze podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije i dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Izabrani poslovni subjekti koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.12.

18.

Republički zavod za statistiku

Dodata vrednost po regionima

Obračun bruto dodate vrednosti na nivou regiona i oblasti (NSTJ2 i NSTJ3) po sektorima delatnosti

2012. godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre i baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija –Poreska uprava

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

31.3.2014.

19.

Republički zavod za statistiku

Regionalni računi domaćinstava

Obračun primarnog i raspoloživog dohotka domaćinstava po regionima (NSTJ2)

2012. godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o dohocima fizičkih lica – Ministarstvo finansija – Poreska uprava; baza podataka o socijalnim davanjima stanovništvu – Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, i baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

31.3.2014.

20.

Republički zavod za statistiku

Rad na implementaciji SNA 2008

Uvođenje nove metodologije sistema nacionalnih računa u skladu sa usvojenim Planom implementacije SNA 2008.

Plan ima strateški značaj i sadrži prioritete date kroz tri osnovne faze i više ključnih koraka, kao i preporuke i preduslove neophodne za njegovo sprovođenje.

U prvoj fazi vrše se: analiza postojećeg stanja sistema nacionalnih računa; konsultacije sa drugim proizvođačima zvanične statistike i korisnicima; definisanje akcionog plana implementacije.

Drugu fazu čini sagledavanje potrebe za pratećom podrškom implementaciji SNA 2008.

Treća faza se odnosi na samu implementaciju SNA 2008.

31.12.2014.

2. Kvartalni nacionalni računi

1.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u tekućim cenama

Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu i po oblastima Klasifikacije delatnosti

Kvartalna; prethodni kvartal

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

55 dana od isteka referentnog kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3. 30.6. 30.9. i 28.11

2.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama

Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu, u cenama prethodne godine i po oblastima Klasifikacije delatnosti

Kvartalna; prethodni kvartal

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

55 dana od isteka referentnog kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3. 30.6. 30.9. i 28.11

3.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama – brza procena

Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu, u cenama prethodne godine

Kvartalna; prethodni kvartal

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

28 dana od isteka referentnog kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.1, 30.4, 31.7. i 31.10.

4.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu

Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom

Kvartalna; prethodni kvartal

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

55 dana od isteka referentnog kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3. 30.6. 30.9. i 28.11.

5.

Republički zavod za statistiku

Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u stalnim cenama

Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom, u cenama prethodne godine

Kvartalna; prethodni kvartal

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

75 dana od isteka referentnog kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.3. 30.6. 30.9. i 28.11

3. Monetarna i finansijska statistika

1.

Narodna banka Srbije

Uputstvo o obavezi i načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka (USSPO)

Promet i saldo analitičkih i sintetičkih računa banaka i drugih finansijskih organizacija

Mesečna; prethodni mesec

Banke i druge finansijske organizacije; do 14. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o Narodnoj banci Srbije („Službe-ni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10 76/12 i 106/12)

Republika Srbija

Posle-dnji dan u mesecu

2.

Narodna banka Srbije

Uputstvo o dostavljanju podataka Narodnoj banci Srbije o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka

Kamatne stope na kredite i depozite banaka izrađene po metodologiji ECB-a

Mesečna; prethodni mesec

Banke; do 16. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o Narodnoj banci Srbije

Republika Srbija

Posle-dnji dan u mesecu za pret-hodni mesec

3.

Narodna banka Srbije

Stanje imovine i obaveza, po sektorima, sledećih institucija: investicionih fondova, pomoćnih investicionih institucija, ostalih finansijskih posrednika, društava za osiguranje i dobrovoljnih penzionih fondova

Podaci o stanju imovine i obaveza, po sektorima, potrebni za izradu finansijskih računa, međunarodne investicione pozicije, kao i pojedinačnih statistika: finansijske institucije koje pozajmljuju novčana sredstva, statistika osiguranja i dobrovoljnih penzionih fondova

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – Komisija za hartije od vrednosti (investicioni fondovi i pomoćne investicione institucije); administra-tivni izvor za ostale finansijske posrednike, društava za osiguranje i dobrovoljne penzione fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima

Investicioni fondovi, društava za upravljanje investicionim fondovima, davaoci finansijskog lizinga; dobrovoljni penzioni fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, društva za osiguranje, faktoring i forfeting kompanije i pomoćne finansijske institucije; mesec dana od kraja izveštajnog perioda

Zakon o Narodnoj banci Srbije

Republika Srbija

Posle-dnji dan u kvartalu za pret-hodni kvartal

4.

Narodna banka Srbije

Platni bilans Republike Srbije i međunarodna investiciona pozicija Republike Srbije

Prikupljanje podataka potrebnih za izradu deviznog i platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije na bazi: elektronskog dostavljanja na dekadnom nivou (ITRS) poslovnih banaka o obavljenom platnom prometu sa inostranstvom; direktnog izveštavanja o direktnim i portfolio ulaganjima nerezidenata u zemlji; direktnih i portfolio ulaganjima rezidenata u u inostranstvu; transakcija rezidenata sa nerezidentima na osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova i stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu

Mesečna za platni bilans; kvartalna za međunarodnu investicionu poziciju

Izveštajni metod – upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11 i 62/13); upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, broj 87/09)

Privredna društva; 10 dana nakon završetka kvartala; Banke i druge finansijske institucije; tri dana nakon završetka dekade

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostra-nstvom i Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštava-nja u poslo-vanju sa inostra-nstvom

Republika Srbija

Platni bilans, dvadeset dana po isteku meseca za dva meseca unazad

Među-narodna inve-sticiona pozicija – posle-dnji dan u kvartalu za pretho-dni kvartal

5.

Narodna banka Srbije

Podaci o uslovima finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Prikupljanje podataka potrebnih za izradu analize uslova finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnici prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije

Banke i druge finansijske institucije; privredne komore i drugi administrativni izvori; pet meseci nakon završetka godine za prethodnu godinu

Zakon o Narodnoj banci Srbije

Republika Srbija

Tri kvartala po isteku posmatra- ne godine

6.

Narodna banka Srbije

Stanje i promet po spoljnom dugu javnog i privatnog sektora (Upitik: KZ obrazac – kreditno zaduženje) i stanje i promet po kreditima odobrenim inostranstvu (Upitnik: obrazac KO – kreditno odobrenje)

Podaci o ukupnom spoljnom dugu obuhvataju obaveze po svim kreditima uzetim iz inostranstva: – po sektorima: javni sektor – monetarna vlast, centralni nivo vlasti, lokalni nivo vlasti i vladine agencije i fondovi, i privatni sektor – bankarski sektor i sektor privrednih društava; – po kreditorima, ročnosti, valutnoj strukturi, privrednim granama i instrumentima. Promet po spoljnom dugu obuhvata iznos ukupnih korišćenja, otplata glavnice i kamate po kreditima uzetim iz inostranstva. Potraživanja prema inostranstvu obuhvataju sve kredite rezidenata odobrene nerezidentima. Promet po potraživanjima iz inostranstva obuhvata iznos odobrenih kredita i neplaćene glavnice i kamate. Podaci o spoljnom dugu obuhvataju i stanje i promet – otplatu glavnice i kamate po državnim hartijama od vrednosti emitovanim u inostranstvu

Mesečna za podatke o stanju i prometu po spoljnom dugu;

Kvartalna za podatke o planiranim otplatama i korišćenjima

Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku obaveznog izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na upitnicima: KZ i KO obrasci

Dužnici – banke i privredna društva, u roku od 10 dana od dana realizovane transakcije; za kredite države koji se povlače i otplaćuju preko Narodne banke Srbije na osnovu zakona ili drugog akta o zaduženju, a u skladu sa Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/13); izveštava Narodna banka Srbije

Zakon o deviznom poslovanju („Službe-ni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11 i 119/12) i Odluka o izveštava-nju o kreditnim poslovima sa inostran-stvom („Službe-ni glasnik RS”, broj 56/13)

Republika Srbija

35 dana po isteku meseca (spoljni dug)

35 dana po isteku kvartala (plani-rane otplate i kori-šćenja, valutna stru-ktura duga i dug po instru-mentima)

7.

Narodna banka Srbije

Trgovinski krediti – potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima koja nisu naplaćena ili plaćena u roku dužem od godinu dana

Obaveze i potraživanja prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga

Podaci obuhvataju stanje potraživanja po izvezenoj robi ili uslugama koje nisu naplaćene u roku dužem od godinu dana i stanje potraživanja po unapred plaćenoj robi ili uslugama koje nisu uvezene u tom roku, kao i stanje obaveza po uvezenoj robi ili uslugama koje nisu plaćene u roku dužem od godinu dana i stanje obaveza po avansno naplaćenoj robi ili uslugama koje nisu izvezene u tom roku. Podaci obuhvataju stanje obaveza i potraživanja prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata

Kvartalna

Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku obaveznog izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na upitnicima: P-1, P-2 i O-2 obrasci (trgovinski krediti) i FL-1 i FL-2 obrasci (finansijski lizing)

Rezidenti – dužnici i poverioci po trgovinskim kreditima; u roku od 15 dana od isteka kvartala

Zakon o deviznom poslovanju i Odluka o izveštava-nju o kreditnim poslovima sa inostran-stvom

Republika Srbija

35 dana po isteku kvartala

4. Statistika državnih finansija

1.

Ministarstvo finansija

Statistika državnih finansija

Nastaviće se priprema za prelazak na GFS 2001, s ciljem da se obezbedi unapređivanje i usklađivanje metodologije statistike državnih finansija sa EU (ESA 95)

2.

Ministarstvo finansija

Prihodi budžeta (BP-1)

Prihodi budžeta po izvorima finansiranja

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor 30.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region, Republika Srbija

15.9.

3.

Ministarstvo finansija

Raspored prihoda budžeta (BR-1)

Rashodi budžeta po osnovnim namenama

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor; 30.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region, Republika Srbija

15.9.

4.

Republički zavod za statistiku

Obračun državne potrošnje

Vrednost državne potrošnje po funkcijama

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor; 30.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

5. Cene

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama na malo industrijsko-prehrambenih proizvoda (C-12)

Cene u trgovini na malo industrijsko-prehrambenih proizvoda za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena

Mesečna; od 11. do 14. u mesecu

Obilazak prodavnica i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska

Izabrane prodavnice u trgovini na malo; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za pretho- dni mesec

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama na malo industrijsko-neprehrambenih proizvoda (C-13)

Cene u trgovini na malo industrijsko-neprehrambenih proizvoda, za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena

Mesečna; od 3. do 10. u mesecu

Obilazak prodavnica i prikupljanje podatka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska

Izabrane prodavnice u trgovini na malo; 12. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za pretho- dni mesec

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a)

Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode

Petnaestodnevna; od 1. do 7. u mesecu i od 15. do 21. u mesecu

Obilazak prodavnica i pijaca i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska

Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci; 7. u mesecu i 21. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Grad

20. u mesecu i 5. u mesecu

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11)

Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena

Mesečna; od 15. do 21. u mesecu

Obilazak prodavnica i pijaca i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvod prodaje u momentu obilaska

Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci; 21. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za pretho- dni mesec

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama na malo usluga (C-14)

Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobraćajnih i drugih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena

Mesečna; od 14. do 17. u mesecu

Obilazak privrednih društava i zanatskih radnji u oblasti usluga

Izabrana privredna društva i radnje u oblasti usluga; 18. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za pretho- dni mesec

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31)

Cene usluga u ugostiteljstvu

Mesečna; od 20. do 23. u mesecu

Obilazak ugostiteljskih objekata i prikupljanje cena izabranih usluga

Izabrani ugostiteljski objekti; 24. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

10. u mesecu za pretho- dni mesec

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41)

Cene industrijskih proizvoda po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode kupcima na domaćem tržištu

Mesečna; 15. u mesecu

Izveštajni metod – upitnik C-41

Izabrana privredna društva iz sektora B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; 28. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5. u mesecu za pretho- dni mesec

8.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz (C-41I)

Cene industrijskih proizvoda po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode kupcima na inostranom tržištu

Mesečna; 15. u mesecu

Izveštajni metod – upitnik C-41I

Izabrana privredna društva iz sektora B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; 28. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5. u mesecu za pretho- dni mesec

9.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga u kafićima i kioscima (C-31K)

Cene usluga u kafićima i kioscima za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena

Mesečna; od 18. do 21. u mesecu

Obilazak ugostiteljskih objekata i prikupljanje cena izabranih usluga

Izabrani kafići i kiosci; 23. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za pretho- dni mesec

11.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama usluga osiguranja za domaćinstva (C-14O)

Cene izabranih usluga osiguranja za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena

Mesečna; 15. u mesecu

Izveštajni metod – upitnik C-14O

Izabrani osiguravajući zavodi; 18. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za prethod-ni mesec

12.

Republički zavod za statistiku

Obračun indeksa cena proizvođača poljoprivrednih proizvoda

Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode; individualni, grupni i ukupni indeksi (mesečni i kumulativni)

Mesečna

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja TRG-31 i TRG-33

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara

13.

Republički zavod za statistiku

Obračun indeksa potrošačkih cena

Agregirani indeksi potrošačkih cena ukupni i na nivou klasa, grupa i divizija međunarodne klasifikacije lične potrošnje po nameni; indeksi cena za izvedene grupe proizvoda i usluga

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-11, C-12, C-13, C-14, C-14O, C-14B, C-31 i C-31K

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara

14.

Republički zavod za statistiku

Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište

Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara

15.

Republički zavod za statistiku

Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41I

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar

16.

Republički zavod za statistiku

Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda, ukupno

Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda (domaće tržište i izvoz) na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-41 i C-41I;

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

7. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar

17.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama proizvođača usluga

Cene usluga po kojima davaoci naplaćuju svoje usluge poslovnim korisnicima

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod

Izabrana privredna društva, finansijske institucije i javna preduzeća koja se bave pružanjem usluga; 20 dana po isteku kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

45 dana po isteku kvartala

18.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama proizvođača proizvoda iz uvoza (C-41U)

Proizvođačke cene proizvoda iz uvoza namenjene domaćem tržištu

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik (C-41U)

Izabrana privredna duštva koja se bave proizvodnjom i prometom; 18. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5. u mesecu za prethod-ni mesec

19.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenema repromaterijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi (C-52)

Nabavne cene repromaterijala u poljoprivredi za potrebe obračuna nivoa cena i indeksa cena repromaterijala u poljoprivredi

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod

Izabrana privredna društva koja se bave otkupom, prodajom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i prometom repromaterijala u poljoprivredi; 15 dana po isteku kvartala

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

45 dana po isteku kvartala

20.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama električne energije i prirodnog gasa

Prikupljanje cena električne enrergije i prirodnog gasa po metodologoji Evrostata

Polugodišnja; 1.1. i 1.7.

Izveštajni metod

Izabrana privredna društva koja se bave distribucijom električne energije i prirodnog gasa krajnjim korisnicima

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

Maj i novembar

21.

Republički zavod za statistiku

Obračun indeksa cena repromaterijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi

Agregirani indeksi cena repromaterijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi

Kvartalna; prethodni kvartal

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-52

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

45 dana po isteku kvartala

22.

Republički zavod za statistiku

Obračun prosečnih godišnjih cena poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i mineralnih đubriva

Godišnje cene poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i mineralnih đubriva

Godišnja, prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-52, TRG-31, TRG-33

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

60 dana po isteku godine

23.

Republički zavod za statistiku

Obračun harmonizovanog indeksa potrošačkih cena

Agregirani indeksi potrošačkih cena ukupni i na nivou klasa, grupa i divizija međunarodne klasifikacije lične potrošnje po nameni obračunti po metodologiji Evrostata

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-11, C-12, C-13, C-14, C-14O, C-14B, C-31 i C-31K

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara

24.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama stanova i kuća –eksperimentalno

Prikupljanje cena stanova i kuća po metodologiji Evrostata

Kvartalna, prethodni kvartal

Administra-tivni izvori: baza podataka poreske uprave; podaci statističkih itraživanja o cenama stanova; prikupljanje podataka na terenu

Agencije za prodaju nekretenina

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

45 dana po isteku kvartala

6. Spoljna trgovina

1.

Republički zavod za statistiku

Promet robe sa inostranstvom

Podaci o vrednosti i količini izvezene i uvezene robe razvrstane prema zemljama partnerima, proizvodima Carinske tarife; vrstama transporta; preferencijalnim stopama u slučaju uvoza robe; vrstama spoljnotrgovinskog posla; valutama; veličini privrednih društava i njihovim trgovinskim karakteristikama i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave

Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

Posled-nji radni dan u mesecu

2.

Republički zavod za statistiku

Carinske stope, necarinske mere i promet Republike Srbije sa inostranstvom

Količina i vrednost uvezene robe, zemlja porekla, režim uvoza, jedinice mere, zakonske, preferencijalne i konsolidovane carinske stope

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina – podaci sa Jedinstvene carinske isprave i iz Carinske tarife za odnosnu godinu

Ministarstvo finansija –Uprava carina; 25.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.3.

3.

Republički zavod za statistiku

Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza

Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr.

Mesečna i kvartalna

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i metod uzorka

Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

40 dana od roka davanja podataka

4.

Republički zavod za statistiku

Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava

Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima, kao što su veličina privrednog društva, oblik svojine, poreklo kapitala i dr.

Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar

Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30 dana od roka za davanje podataka za mesečne podatke; 31.10. za pretho-dnu godinu

5.

Republički zavod za statistiku

Analitički pokazatelji za međunarodne pregovore vezane za proces pristupanja STO i EU

Indikatori neophodni za pregovore

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina; Ministarstvo privrede i Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Ministarstvo finansija –Uprava carina, Ministarstvo privrede i Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.12.

6.

Republički zavod za statistiku

Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava i CPA klasifikaciji

Vrednost izvezene i uvezene robe po CPA2008 klasifikaciji i klasifikaciji delatnosti KD2010

Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar

Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30 dana od roka za davanje podataka za mesčne podatke; 31.10. za pretho-dnu godinu

7.

Republički zavod za statistiku

CIF-FOB prilagođavanje uvoza za potrebe bilansa plaćanja i sistema nacionalnih računa

FOB-CIF prilagođavanje izvoza za potrebe bilansa plaćanja i sistema nacionalnih računa

Indikatori neophodni za bilans plaćanja i sistem nacionalnih računa

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i sopstveni metod za prilagođavanje

Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

5 dana od poslednjeg radnog dana u mesecu

8.

Republički zavod za statistiku

Izvoz robe manjeg ekonomskog značaja putem post-eksport paketa

Količina i vrednost izvoza robe razvrstane po zemljama partnerima, nameni, stepenu obrade, delatnosti i slično

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: Javno preduzeće PTT „Srbija” podaci sa obrasca SR72

Javno preduzeće PTT „Srbija”; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

Posle-dnji radni dan u mesecu

III. POSLOVNE STATISTIKE

1. Strukturne poslovne statistike

1.

Republički zavod za statistiku

Strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-01)

Podaci o poslovnim prihodima, donacijama, poslovnim rashodima, porezima i nabavkama; broju zaposlenih lica; bruto zaradama; tekućim i kapitalnim transferima; prometu od poslovnih usluga prema sedištu korisnika usluga, poslovanju stranih podružnica, podaci o lokalnim jedinicama (promet, broj zaposlenih lica, bruto zarade, osnovna sredstva i troškovi amortizacije), po opštinama i delatnostima, za obračun regionalnih indikatora i indikatora po delatnostima

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SBS-01; administrativni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike

Privredna društva i druga pravna lica (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 30.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

31.10.

2.

Republički zavod za statistiku

Strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-03)

Podaci o poslovnim prihodima; poslovnim rashodima; zalihama; broju zaposlenih i ostvarenim investicijama u materijalna osnovna sredstva

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik SBS-03

Privredna društva (nefinansijski sektor); 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.3, 26.5, 25.8. i 25.11.

3.

Republički zavod za statistiku

Obračun indikatora za podružnice stranih preduzeća u Republici Srbiji

Podaci o strukturi kapitala (učešće stranog kapitala u ukupnom, po zemljama), podaci o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima, porezima, nabavkama, broju zaposlenih lica, bruto zaradama

Godišnja, prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SBS-01; administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike

Privredna društva i druga pravna lica (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 30.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

4.

Republički zavod za statistiku

Kompleksno istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02)

Zaposleni, zarade i broj lokalnih jedinica po opštinama, gradovima i gradu Beogradu; prihodi i rashodi, kamate i premije osiguranja po opštinama, tekući i kapitalni transferi, prihodi od kursnih razlika i drugi ekonomski indikatori

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik KGI 02

Banke, društva za osiguranje i druge finansijske institucije; 30.4

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.6.

5.

Republički zavod za statistiku

Kompleksno godišnje istraživanje za korisnike budžetskih sredstava (KGI-03)

Prihodi po izvorima i rashodi po nameni

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik KGI-03; administra-tivni izvor: godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava

Korisnici budžetskih sredstava; 31.7.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

15.9.

6.

Republički zavod za statistiku

Godišnje istraživanje o investicijama u osnovna sredstva (INV-01)

Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ostvarene investicije u nove osnovne fondove po nameni ulaganja i teritoriji; ostvarene investicije i tekući izdaci za zaštitu životne sredine

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik INV-01

Privredna društva, preduzetnici i druge organizacije i zajednice – investitori; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

15.7.

2. Kratkoročne poslovne statistike

1) Statistika industrije

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje industrije (IND-1)

Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godine), zalihe i prodaja proizvoda

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik IND-1

Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 8. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

Poslednji radni dan u mesecu

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka)

Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik IND-1 na bazi uzorka

Mala privredna društva koja nisu obuhvaćena istraživanjem o industriji (IND-1) iz sektora prerađivačka industrija; 18. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

Poslednji radni dan u mesecu

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prometu u industriji

Ukupan promet, promet na domaćem tržištu i promet na stranom tržištu

Kvartalna; prethodni kvartal po mesecima

Izveštajni metod – upitnik SBS-03

Privredna društva iz sektora: rudarstvo i prerađivačka industrija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.3, 30.6, 30.9. i 30.12.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje industrije (IND-21)

Količina zaliha na početku godine, ostvarena proizvodnja, količine utrošene za dalju proizvodnju, količina zaliha na kraju godine, količina i vrednost prodatih proizvoda

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik IND-21

Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

5.

Republički zavod za statistiku

Utrošak sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana (IND-22)

Utrošak najvažnijih sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik IND-22

Privredna društva iz oblasti: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića i proizvodnja duvanskih proizvoda, kao i jedinice privrednih društava iz drugih oblasti, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih oblasti; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.10.

2) Statistika građevinarstva

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o građevinskim dozvolama (GRAĐ-10)

Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevine koja će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr.

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-10

Nadležni organi autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva; 5. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

15. u mesecu (45 dana po isteku meseca)

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31)

Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrsti građevine, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-31

Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 20.1, 17.4, 21.7. i 20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

10.2, 12.5, 11.8. i 10.11.

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o cenama stanova novogradnje (GRAĐ-41)

Cena stanova novogradnje po 1 m² stambene površine, struktura cene, opremljenost instalacijama, lokacija stana i dr.

Polugodišnja; prethodno polugodište

Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-41

Privredna društva iz oblasti građevinarstva, stambene zadruge, organizacije za uređenje zemljišta, stambene agencije i druga pravna lica koja su nosioci stambene izgradnje; 14.2. i 15.8.

Zakon o zvaničnoj statistici

Izabrani gradovi i Republika Srbija

14.3. i 15.9.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o građevinskim radovima u inostranstvu (GRAĐ-33)

Vrednost ugovorenih radova, vrednost izvedenih radova po vrsti građevine, vrednost utrošenog domaćeg materijala i opreme, broj radnika i odrađeni časovi rada radnika; svi podaci prikupljaju se po zemljama u kojima se izvode radovi.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-33

Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove u inostranstvu; 1.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Inostran-stvo, po zemljama u kojima se izvode radovi

16.6.

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o građevinskim radovima (GRAĐ-11 i GRAĐ-12)

Broj radnika, časovi rada, poslovanje i vrsta radova izvođača, podaci o lokaciji, vrsti i veličini građevina, o investitoru, godina početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova, namena zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu, kao i broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnici GRAĐ-11 i GRAĐ-12

Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast i Republika Srbija

31.7.

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13)

Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-13

Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 30.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.9.

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora (GRAĐ-71)

Lokacija zgrade, kvalitet zgrade, razlog rušenja, broj i površina stanova, po vrsti, opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama, spratnost i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-71

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave i privredna društva koji raspolažu dokumentacijom o rušenju; 15.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

16.6.

8.

Republički zavod za statistiku

Bilans stambenog fonda

Broj i veličina stanova, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.8.

3) Statistika unutrašnje trgovine

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o trgovini na malo (TRG-10)

Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo za prethodni i izveštajni mesec sa porezom na dodatu vrednost – prethodni podaci

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik TRG-10; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Poslovni subjekti, osim preduzetnika, registrovani u delatnosti trgovine na malo (oblast 47 KD), kao i određeni broj poslovnih subjekata koji nije registrovan za navedenu delatnost, a obavlja je; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija, Srbija-sever, Srbija- jug

Poslednji radni dan u mesecu

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od porodičnih gazdinstava (TRG-31)

Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od porodičnih gazdinstava, po proizvodima i grupama proizvoda

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik TRG-31

Poslovni subjekti koji obavljaju otkup poljoprivrednih proizvoda; 5. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

Poslednji radni dan u mesecu

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13)

Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik TRG-13

Poslovni subjekti koji pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace; 5. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

45 dana po isteku referen- tnog meseca

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o trgovini na malo (TRG-16)

Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja i mesecima; zalihe robe krajem kvartala, broj zaposlenih, broj prodavnica; obračunati porez na dodatu vrednost

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik TRG-16; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Poslovni subjekti, osim preduzetnika, registrovani u delatnosti trgovine na malo (oblast 47 KD), kao i određeni broj poslovnih subjekata koji nije registrovan za navedenu delatnost, a obavlja je; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

Dva meseca po isteku referentn-og kvartala

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima (TRG-16m)

Ukupan promet i promet robe od trgovine na veliko i malo motornim vozilima i motociklima i vrednost popravke, sa porezom na dodatu vrednost; promet po mesecima; zalihe robe krajem kvartala, broj zaposlenih, broj prodajnih objekata, obračunati porez na dodatu vrednost

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik TRG-16m, administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Poslovni subjekti, osim preduzetnika, registrovani u delatnosti trgovine motornim vozilima i motociklima (oblast 45 KD), kao i određeni broj poslovnih subjekata koji nije registrovan za ovu delatnost, a obavlja je; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija, Srbija- sever i Srbija-jug

Dva meseca po isteku referentn-og kvartala

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o trgovini na veliko (TRG-16kv)

Ukupan promet i promet od trgovine na veliko sa porezom na dodatu vrednost: po kupcima i mesecima; zalihe robe krajem kvartala; promet po mesecima; broj zaposlenih; obračunati porez na dodatu vrednost

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik TRG-16kv; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Poslovni subjekti, osim preduzetnika, registrovani u delatnosti trgovine na veliko (oblast 46 KD), kao i određeni broj poslovnih subjekata koji nije registrovan za navedenu delatnost, a obavlja je; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija, Srbija- sever i Srbija-jug

Dva meseca po isteku referentn-og kvartala

7.

Republički zavod za statistiku

Promet najznačajnijih proizvoda u trgovini na malo – metodološka priprema

Promet najvažnijih proizvoda u trgovini na malo (trgovačka roba) sa porezom na dodatu vrednost: količine i vrednosti

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Poslovni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine na malo (oblast 47 KD)

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

4) Statistika ugostiteljstva

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11)

Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, struktura po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik UG -11; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Privredna društva registrovana u ugostiteljskoj delatnosti, kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

Dva meseca po isteku referentn-og kvartala

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o ugostiteljstvu za preduzetnike (UG-11P)

Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik UG -11P; administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava

Preduzetnici registrovani u delatnosti ugostiteljstva; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

Dva meseca po isteku referentn-og kvartala

3. Indikatori za mala i srednja privredna društva i preduzetnike

1.

Republički zavod za statistiku

Indikatori za mala i srednja privredna društva i preduzetnike

Skup ekonomskih indikatora za statističko praćenje sektora malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, sa stanovišta njihovog broja i demografije, broja zaposlenih, ostvarenog prometa, bruto dodate vrednosti, izvoza i uvoza i investicija

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava i Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

31.10.

4. Energija

1.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje električne energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom hidroelektrične energije (EN-4.1)

Proizvodnja električne energije na generatoru i od toga koliko iz prirodnog toka; sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija utrošena za pumpanje vode u akumulacije; električna energija predata krajnjim potrošačima po vrsti potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.1

Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja hidro-električne energije, kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja hidro- električne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju hidro- električne energije kao dopunu osnovne delatnosti privrednih društava; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

2.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje termoelektrične energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije i toplote (EN-4.2)

Utrošak goriva za proizvodnju termoelektrične energije i toplotne energije po vrsti goriva, zalihe, količine i prosečne kalorične vrednosti, električna energija utrošena za rad kotlarnica; bruto proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote; proizvodnja termoelektrične energije na generatoru, sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija predata krajnjim potrošačima po vrsti potrošača; instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.2

Privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, kao dopunu osnovnoj delatnosti privrednih društava; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

3.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje električne energije – upitnik za privredna društva koja se bave distribucijom električne energije (EN-4.4)

Ukupno raspoloživa električna energija primljena od organizacije za prenos električne energije, drugih distribucija, proizvođača električne energije; isporučena električna energija drugim distribucijama; gubici prilikom distribucije električne energije; distribuirana električna energija krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.4

Privredna društva čija je osnovna delatnost distribuiranje električne energije do krajnjih potrošača; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

4.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans o proizvodnji i potrošnji električne energije (EN-4.5)

Proizvodnja električne energije, sopstvena potrošnja, gubici, bruto proizvodnja energije, pumpanje vode u akumulacione bazene hidroelektrane, nabavka i isporuka električne energije od strane EPS-a, uvoz, izvoz električne energije od strane EMS-a, energija raspoloživa za finalnu potrošnju, raspodela finalne potrošnje; pregled bruto proizvodnje reverzibilnih i malih hidroelektrana po njihovoj snazi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.5

Privredna društva čija je osnovna delatnost nabavka, prodaja, uvoz i izvoz električne energije; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

5.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom toplote (EN-4.6)

Utrošak goriva za proizvodnju toplotne energije po vrsti goriva (količine i prosečne kalorične vrednosti), zalihe; električna energija utrošena za rad kotlarnica; bruto proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote; instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.6

Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja toplotne energije i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja toplotne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju toplotne energije, kao dopunu osnovnoj delatnosti privrednih društava; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

6.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – upitnik za privredna društva koja se bave distribucijom toplote (EN-4.7)

Nabavljena toplotna energija po nosiocima toplote, gubici u transportu i toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.7

Privredna društva koja se bave distribucijom toplotne energije; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

7.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (EN-4.8)

Proizvodnja uglja, sušenog lignita i briketa od uglja; zalihe na početku i na kraju godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja uglja za proizvodnju briketa i sušenog lignita i sopstvena potrošnja, gubici; prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrsti potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.8

Privredna društva iz oblasti vađenja kamenog i mrkog uglja i lignita i vađenja treseta; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

8.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom gasa iz visokih peći (EN-4.8.1)

Proizvodnja visokopećnog gasa, gas iz visokih peći koji koriste pogoni; visokopećni gas utrošen za proizvodnju tehnološke pare, visokopećni gas utrošen za proizvodnju toplote u železari namenjenoj za grejanje, visokopećni gas utrošen za proizvodnju električne energije u železari, gubici i isporučeno drugima i kalorična vrednost; količina utrošenog koksa u visokoj peći i kalorična vrednost

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.8.1

Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasova iz visokih peći; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

9.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom konvertorskog gasa (EN-4.8.2)

Proizvodnja konvertorskog gasa, konvertorski gasovi utrošeni u procesu proizvodnje gvožđa i proizvoda od gvožđa, za proizvodnju toplote u železari, za proizvodnju električne energije u železari, ispušteni u atmosferu, isporučeni drugima i kalorična vrednost

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.8.2

Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasova iz visokih peći; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

10.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja i nabavkom uglja u cilju obavljanja sopstvene delatnosti (EN-4.9)

Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine i prodaja u zemlji; prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji ukupno, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.9

Privredna društva koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja, JP „Železnice Srbije” i privredna društva koja se bave špedicijom; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

11.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prorodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave vađenjem prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnjom derivata nafte (EN -4.10.1a)

Vađenje prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnja derivata od nafte; zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, uvoz, nabavka od drugih u zemlji, finalni proizvodi vraćeni u proces proizvodnje, ponovo razvrstani proizvodi usled promene kvaliteta, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja za: odvijanje procesa proizvodnje u rafineriji, proizvodnju električne i toplotne energije u rafineriji, vađenje nafte i prirodnog gasa; gubici, izvoz, međunarodna brodska skladišta,zalihe na kraju godine i ukupna prodaja/predaja u zemlji; ukupna prodaja/predaja prirodnog gasa, nafte i derivata nafte u zemlji; prodaja/predaja trgovini i ostalim sektorima potrošnje po vrsti potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.1a

Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

12.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave uslužnom preradom za treća lica (EN-4.10.1b)

Vađenje prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnja derivata od nafte; zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, uvoz, nabavka od drugih u zemlji, finalni proizvodi vraćeni u proces proizvodnje, ponovo razvrstani proizvodi usled promene kvaliteta, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja za: odvijanje procesa proizvodnje u rafineriji, proizvodnju električne i toplotne energije u rafineriji, vađenje nafte i prirodnog gasa; gubici, izvoz, zalihe na kraju godine i otprema trećim licima

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.1b

Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

13.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – upitnik za petrohemijsku industriju (EN-4.10a)

Proizvodnja derivata nafte, zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja i zalihe na kraju godine; prodaja/predaja derivata nafte u zemlji; prodaja/predaja trgovini i prodaja/predaja po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.10a

Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

14.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte (EN-4.10.4a)

Proizvedene količine maziva i ostalih derivata nafte; zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u Republici Srbiji, upotrebljeno za dalju preradu, gubici, ukupna prodaja/predaja bez nadoknade u Republici Srbiji

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.4a

Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

15.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte-maziva (EN -4.10.4b)

Proizvodnja, zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u Republici Srbiji, upotrebljeno za preradu, gubici, ukupna prodaja/predaja bez nadoknade u Republici Srbiji

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.4b

Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

16.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave snadbevanjem prirodnog gasa, nafte i derivata od nafte (EN -4.11)

Zalihe prirodnog gasa, nafte i derivata nafte na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine, prodaja u zemlji; prodaja prirodnog gasa, nafte i derivata nafte u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.11

Privredna društva koja se bave prometom prirodnog gasa, nafte i derivata nafte; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

17.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje geotermalne energije – upitnik za proizvođače i potrošače geotermalne energije (EN-4.14)

Eksploataciona izdašnost na izvoru, iscrpljena geotermalna voda, tehnički gubici u proizvodnji, geotermalna voda predata drugim proizvođačima toplote i na mernom mestu potrošača, gustina, specifična toplota, ulazna i izlazna temperatura; gubici u distributivnom sistemu i raspodela predate geotermalne energije po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.14

Privredna društva iz oblasti: eksploatacije geotermalne energije; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

18.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans – utrošak energije i goriva u industriji (EN-4.15E)

Utrošak energije i goriva u industriji za energetske i tehnološke svrhe i zalihe goriva na kraju godine.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.15E

Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i vodom; kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 14.2.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

19.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače ogrevnog drveta, višemetarske oblovine i drvnog ostatka (EN-4.161)

Proizvodnja ogrevnog drveta i višemetarske oblovine, i drvnog ostatka nabavka od drugih u Republici Srbiji, uvoz, izvoz,sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji; prodaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.161

Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom i ogrevnog drveta, višemetarske oblovine i drvnog ostatka; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

20.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za privredna društva koja se bave trgovinom drvnih goriva i nabavkom drvnih goriva u cilju obavljanja sopstvene delatnosti (EN-4.17)

Zalihe na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine; prodaja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.17

Privredna društva iz oblasti prometa drvnih goriva; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

21.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače drvnih briketa (EN-4.163)

Količina drvnog ostatak iz prirode i iz industrijske prerade drveta utrošena za proizvodnju drvnih briketa, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnih briketa, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvnih briketa u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.163

Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih briketa; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

22.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače drvnih peleta (EN-4.164)

Utrošena količina drvnog ostataka iz prirode i iz industrijske prerade drveta, ogrevnog drveta i drvne sečke za proizvodnju drvnih peleta, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnih peleta, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvnih briketa u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.164

Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih peleta; 14.3

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

23.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva– upitnik za proizvođače drvenog uglja (ćumura) EN-4.165

Utrošak sirovina za proizvodnju drvenog uglja, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnog uglja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvenog uglja u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.165

Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvenog uglja; 14.3

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

24.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans proizvodnje i potrošnje tečnog biogoriva (EN-4.18) – probno istraživanje

Proizvodnja, zalihe na početku i na kraju godine, gubici, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, prodaja/predaja u zemlji; prodaja/predaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik EN-4.18

Privredna društva iz oblasti proizvodnje i prometa tečnim biogorivom; 15.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

29.12.

25.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans električne energije – prethodni podaci

Bilans električne energije urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja, podaci EPS-a, EMS-a i podaci od nezavisnih energetskih subjekata

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

26.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans toplotne energije – prethodni podaci

Bilans toplotne energije urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

27.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilansi uglja i proizvoda od uglja – prethodni podaci

Zajednički bilans uglja i proizvoda od uglja i pojedinačni bilansi za svaku vrstu uglja i vrstu proizvoda od uglja, urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

28.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilansi nafte i derivata nafte – prethodni podaci

Zajednički bilans nafte i derivata nafte i pojedinačni bilansi za sirovu naftu i derivate nafte, urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina

Zakon o

zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

29.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans prirodnog gasa – prethodni podaci

Bilans prirodnog gasa, urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja, podaci podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, Ministarstva finansija –Uprava carina

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.10.

30.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans geotermalne energije – prethodni podaci

Bilans geotermalne energije, urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkog izveštaja

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

31.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans drvnih goriva – prethodni podaci

Bilans ogrevnog drveta, drvnih briketa, drvnih peleta i drvenog uglja urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

6.10.

32.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans tečnog biogoriva – probno istraživanje

Bilans tečnog biogoriva, urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

29.12.

33.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilans solarne energije – probno istraživanje

Bilans solarne energije urađen po standardima EU

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci EPS-a i EMS-a

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

29.12.

34.

Republički zavod za statistiku

Energetski bilansi Republike Srbije –konačni podaci

Zajednički energetski bilans za električnu energiju, toplotnu energiju, ugalj i proizvode od uglja, nafte i derivata nafte, prirodnog gasa, geotermalne energije i drvnih goriva, urađen po standardima EU.

Godišnja; prethodna godina

Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.10.

5. Saobraćaj

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prometu u pristaništima i lukama (SR/M-21)

Promet robe u pristaništima i lukama u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u unutrašnjoj plovidbi, po zastavama prevoznika, vrstama plovila i vrstama robe – tone i tonski kilometri; promet robe, po vrstama i zemljama ukrcaja i iskrcaja, opasnim teretima i tipovima kontejnera

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik SR/M-21

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti i lučke kapetanije; 10. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o tokovima stvari u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (SA/M-33)

Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara stvari; tokovi vozila i stvari na međunarodnim putnim pravcima, po količini stvari, voznim i tonskim kilometrima; promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija

Uprava carina; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

3.

Republički zavod za statistiku

Ulaz/izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31)

Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije; broj putnika

Mesečna; prethodni mesec

Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija

Uprava carina; 15. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

4.

Republički zavod za statistiku

Mesečno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/T-21)

Promet vazduhoplova, putnika, robe i pošte po redu letenja vazduhoplova i aerodromima poletanja i odredišta u domaćem i međunarodnom avio-prevozu, redovnom i vanrednom, po vrsti i tipu vazduhoplova i avio-prevoziocima sa kojima je promet obavljen

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik SV/T-21

Poslovni subjekti koji pružaju aerodromske usluge; 20. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11)

Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni

Kvartalna: prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik SŽ/T-11

Javno preduzeće „Železnice Srbije”; 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11)

Prevoz putnika u domaćem i međunarodnom redovnom i vanrednom avio-prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u domaćem i međunarodnom redovnom i vanrednom avio-prevozu – tone i tonski kilometri; pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik SV/T-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11)

Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz stvari u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; pređeni kilometri, potrošnja goriva i zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik SA/T-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

8.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11)

Inventarsko stanje prevoznih sredstava, prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava; pređeni kilometri, potrošnja goriva i energije i zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik SG/T-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

9.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11)

Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri; potrošnja energije i zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik S-NF/T-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1. 10.4. 10.7. 10.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

10.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11)

Količina transportovanog prirodnog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, u m3 i m3 kilometrima; potrošnja energije i zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik S-GS/T-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

11.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u pristaništu, stanicama i ostalim mestima (PR/T-11)

Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije; promet robe u skladištima, po vrsti skladišta; potrošnja energije i zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik PR/T-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

12.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/G-11)

Dužina pruga; prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu; iskorišćenost prevoznih sredstava; prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz putnika, po rastojanjima; prevoz putnika u međunarodnom prevozu, po zemljama; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u tonama, tonskim kilometrima i po broju pošiljaka i vrstama robe; prevoz robe, po rastojanjima; međunarodni prevoz robe, po zemljama i vrstama robe; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SŽ/G-11

Javno preduzeće „Železnice Srbije” 10.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.5.

13.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prometu robe i putnika u železničkom stanicama (SŽ/G-12)

Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrstama pošiljaka; otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrsti robe, na železničkim stanicama u odabranim gradovima; broj vozova između regionalnih centara, kao i trajanje putovanja

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SŽ/G-12

Javno preduzeće „Železnice Srbije”; 10.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.6.

14.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o saobraćaju vodnim putevima na unutrašnjim vodama (SR/G-11)

Plovila, po vrstama i kapacitetu; iskorišćenje plovila; prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz plovila u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; broj zaposlenih, po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SR/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 20.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.6.

15.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o floti na vodnim putevima na unutrašnjim vodama (SR/G-12)

Registrovana flota u saobraćaju na vodnim putevima na unutrašnjim vodama

Godišnja; prethodna godina

Administrativni izvor – Ministarstvo saobraćaja

SR/G-12

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu; 10.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.5.

16.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/G-11)

Broj aviona, po vrstama, i kapacitetu; iskorišćenost aviona; prevoz putnika u domaćem i međunarodnom avio-prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u domaćem i međunarodnom avio-prevozu – tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi; tokovi putnika i robe na domaćim i međunarodnim relacijama; promet domaćih aviona na stranim aerodromima

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SV/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 20.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.5.

17.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o privrednoj avijaciji (SV/G-12)

Broj vazduhoplova; rad aviona na poljoprivrednim i drugim površinama; prihodi; utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SV/G-12

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

10.4.

18.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prometu na aerodromima (SV/G-21)

Saobraćajni kapaciteti na aerodromima; prihodi i devizno poslovanje; utrošak električne energije, goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SV/G-21

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 15.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.4.

19.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/G-11)

Drumska motorna vozila, po vrstama i kapacitetima i intervalima kapaciteta; iskorišćenost drumskih motornih vozila; prevoz putnika i putnički kilometri, po rastojanjima; prevoz stvari i tonski kilometri, po vrsti stvari; prevoz stvari i tonski kilometri, po rastojanjima; prevoz opasnog tereta po vrsti opasnog tereta, tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; prevoz stvari kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; broj zaposlenih po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SA/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.5.

20.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o putevima i mostovima (SA/G- 41)

Dužina putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju; broj i dužina mostova

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SA/G-41

Javno preduzeće „Putevi Srbije”; 20.3. Organi lokalne samouprave; 10.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.5.

21.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/G-11)

Inventarsko stanje prevoznih sredstava, dužina linija po vrsti prevoznih sredstava; prevozna sredstva, po vrstama, i kapaciteti; iskorišćenost prevoznih sredstava, prevoz putnika i pitnički kilometri; prihodi po vrstama prevoznih sredstava; nabavka i utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik SG/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.5.

22.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o naftovodima (S-NF/G-11)

Dužina i kapacitet naftovoda; iskorišćenost kapaciteta; količina transportovane nafte, po relacijama; prihodi; utrošak električne energije; broj zaposlenih po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik S-NF/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.5.

23.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o gasovodima (S-GS/G-11)

Dužina i kapacitet gasovoda; iskorišćenost kapaciteta; količina transportovanog prirodnog gasa, po relacijama; prihodi; utrošak električne energije; broj zaposlenih po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik S-GS/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.5.

24.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u pristaništima,stanicama i ostalim mestima (PR/G-11)

Broj i kapacitet pretovarenih sredstava; inventarsko stanje skladišta, fronta pretovara, saobraćajnih i ostalih sredstava; iskorišćenost sredstava; pretovar prema vrsti robe, pakovanja i vrsti manipulacije; pretovar kontejnera i plovila po vrsti manipulacije; nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih, po strukturi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik PR/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

10.5.

25.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Statistika prvi put registrovana drumska, motorna i priključna vozila – obrada kvartalna

Opština registracije, marka i tip vozila, godina proizvodnje, zapremina vozila, težina praznog vozila, snaga motora, nosivost vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, vrsta pogonskog goriva, vlasnik vozila – pravno ili fizičko lice

Kvartalna; prethodni kvartal

Administrativni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijske uprave

15.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Policijska uprava

7.03, 30.5, 30.8. i 5.12.

26.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Statistika saobraćajnih nezgoda na putevima –obrada kvartalna

Broj saobraćajnih nezgoda, mesto saobraćajne nezgode, broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i sa materijalnom štetom, broj nastradalih, broj povređenih (lako i teško) i broj saobraćajnih nezgoda po uzrocima

Kvartalna; prethodni kvartal

Administrativni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijske uprave

15.1, 15.4, 15.7. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

7.03, 30.5, 30.8. i 5.12.

27.

Republički zavod za statistiku

Statistika registrovanih drumskih, motornih i priključnih vozila (MV-1) – obrada godišnja

Ukupan broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila po vrstama, opštinama, sektoru svojine, markama, godini proizvodnje, zapremini i snazi motora, nosivosti, vrsti pogonskog goriva; prema broju mesta za sedenje i broju mesta za stajanje

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijske uprave

15.1.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

7.3.

28.

Republički zavod za statistiku

Saobraćajne nezgode na putevimaobrada godišnja

Broj saobraćajnih nezgoda i broj nastradalih lica, prema posledicama, okolini i kategoriji puta na kome se desila saobraćajna nezgoda, časovima i danima u sedmici i mesecima, vrsti saobraćajne nezgode, karakteristikama puta, godinama starosti učesnika i svojstvu učesnika u nezgodi

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijske uprave

15.1.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

7.3.

6. Turizam

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o dolascima i noćenjima turista u smeštajnim objektima (TU-11)

Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista po vrstama objekata za smeštaj; po zemljama prebivališta; dolasci i noćenja turista u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta).

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod – upitnik TU-11

Ugostiteljski i drugi poslovni subjekti koji pružaju usluge smeštaja turistima; poslovni subjekti koji se bave posredovanjem za smeštaj turista u objektima u domaćoj radinosti; nadležni organi opština, gradova i grada Beograda; 5. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija, region oblast, opština, turističko mesto

Posle- dnji radni dan u mesecu

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o turističkim agencijama (TU-14)

Obim organizovanog turističkog prometa u zemlji i u inostranstvu

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik TU-14

Domaće turističke agencije; 15.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.5.

3.

Republički zavod za statistiku

Anketa o posetiocima u rečnim pristaništima –metodološka priprema

Broj i opšte karakteristike posetilaca.

Izveštajni metod – upitnik

Rečna pristaništa; lučke kapetanije

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

IV. STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBOLOVA

1. Strukturna poljoprivredna statistika

1) Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstavaPopis poljoprivrede 2012. godine

1.

Republički zavod za statistiku

Popis poljoprivrede 2012. godine – publikovanje podataka (Upitnik za poljoprivredno gazdinstvo PP)

Podaci o poljoprivrednom zemljištu prema načinu korišćenja, voćnjacima i vinogradima, broju stoke – po vrstama, broju pčelinjih društava i košnica, organskoj proizvodnji, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i objektima, radnoj snazi i aktivnostima gazdinstava, kao i proizvodnom metodu u poljoprivredi

Desetogodišnja

Metod intervjua

Poljoprivredna gazdinstva

Zakon o popisu poljopri-vrede 2012. godine („Službe-ni glasnik RS”, br. 104/09 i 24/11) i Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

Disemina-cija rezultata, sukcesi-vno tokom godine

2.

Republički zavod za statistiku

Kontrola kvaliteta Popisa poljoprivrede 2012. godine (K-PPK i K-PP) – obrada rezultata

Kontrola obuhvata gazdinstava i kontrola kvaliteta odgovora za izabrana pitanja iz popisnog upitnika PP

Desetogodišnja

Metod intervjua

Poljoprivredna gazdinstva iz izabranih popisnih krugova za kontrolu kvalitea

Zakon o popisu poljopri-vrede 2012. godine i Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

Disemina-cija rezulta- ta o greškama obuhvata i kontrole kvaliteta odgovora, sukcesi- vno tokom godine

2. Statistika poljoprivredne proizvodnje

1) Statistika biljne proizvodnje

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o realizaciji proizvodnje privrednih društava u poljoprivredi (PO-TRG-33)

Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod

Privredna društva u oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge; 5. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

1. u mesecu (30 dana od zavr-šetka posma-tranog perioda)

2.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rane procene useva, voća i grožđa

Rane procene površina i prinosa najvažnijih ratarskih useva, voća i grožđa

Mesečna;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

Poslednji dan u mesecu

3.

Republički zavod za statistiku

Anketa o površinama i zasadima na kraju prolećne setve (PO-22)

Kategorije korišćenja zemljišta; zasejane površine; površine pod voćem i vinovom lozom; očekivani prinosi ranih useva i voća

Godišnja; 25.5.

Metod intervjua i izveštajni metod

Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 26.5. do 8.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Regioni i Republika Srbija

30.6.

4.

Republički zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva (PO-32)

Ostvarena proizvodnja pšenice, ostalih ranih žita i ranog voća; očekivani prinosi važnijih kasnih useva i voća.

Godišnja; 5.9.

Metod intervjua i izveštajni metod

Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 5.9. do 12.9.

Zakon o zvaničnoj statistici

Regioni i Republika Srbija

25.9.

5.

Republički zavod za statistiku

Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji (APP)

Ostvarena proizvodnja ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa; zasejane površine u jesenjoj setvi i planu prolećne setve

Godišnja; 1.12.

Metod intervjua i izveštajni metod

Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 2.12. do 16.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

20.2.

2) Statistika stočarstva, mesa i jaja

1.

Republički zavod za statistiku

Klanje stoke u klanicama (PO-52M/M1)

Broj zaklane stoke (prinudno i ostalo klanje) – po vrstama i kategorijama stoke; težina žive i zaklane stoke; količina sirovih masnoća i jestivih organa; procena upotrebljivosti mesa i jestivih organa, kao i razlozi prinudnog klanja pregledane stoke

Mesečna; prethodni mesec

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Odsek veterinarske inspekcije na nivou oblasti; 20. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

10. u mesecu (40 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda)

2.

Republički zavod za statistiku

Anketa o broju svinja (PO-54)

Broj svinja – po kategorijama

Godišnja; 25.5.

Metod intervjua i izveštajni metod

Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 26.5. do 8.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.9.

3.

Republički zavod za statistiku

Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji (APP)

Broj i promet stoke, po vrstama i kategorijama; broj košnica pčela; proizvodnja mleka, vune, jaja i meda

Godišnja; 1.12.

Metod intervjua i izveštajni metod

Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 2.12. do 16.12.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.2.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1)

Veterinarsko osoblje, veterinarski objekti

Godišnja; prethodna godina

Administrativni izvor

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 20.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

1.4.

5.

Republički zavod za statistiku

Obračun stočne proizvodnje

Prirast stoke, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

1.4.

3) Statistika mleka i mlečnih proizvoda

1.

Republički zavod za statistiku

Ulaz sirovog kravljeg mleka i dobijeni mlečni proizvodi (PO-MLEKO/M)

Ulaz sirovog kravljeg mleka, prosečan sadržaj proteina i masnoće i dobijeni mlečni proizvodi – po grupama

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod

Mlekare; 20. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

10. u mesecu (40 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda)

2.

Republički zavod za statistiku

Ulaz sirovog mleka i dobijeni mlečni proizvodi (PO-MLEKO/G)

Ulaz sirovog mleka, po vrstama, prosečan sadržaj proteina i masnoće i dobijeni mlečni proizvodi

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

1.4.

3. Ekonomski računi poljoprivrede i indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje

1.

Republički zavod za statistiku

Ekonomski računi poljoprivrede

Obračun osnovnih agregata ekonomskih računa poljoprivrede – vrednost poljoprivredne prizvodnje po proizvodima i međufazna potrošnja; raspodela dohotka

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija; 30.9.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

17.10.

2.

Republički zavod za statistiku

Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje

Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda – ukupno

Godišnja; prethodna godina

Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

25.12.

4. Statistika šumarstva

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22)

Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama

Mesečna; prethodni mesec

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva i proizvodnjom šumskih sortimenata; 12. u mesecu

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

10. u mesecu (40 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda)

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42)

Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, načinu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sadni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama; podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta; posečena drvna masa i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 17.2.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

20.5.

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23)

Seča drveća, po izvršiocima; posečena drvna masa, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 27.2.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

20.5.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o štetama u državnim šumama (ŠUM-51) i o štetama od požara u privatnim šumama (ŠUM-52)

Štete u državnim šumama, po tipovima šuma; posečena drvna masa, po uzrocima šteta i iznos-visina štete; uzroci nastanka požara i sredstva utrošena za zaštitu šuma, štete od požara u privatnim šumama

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 16.2.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

3.6.

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61)

Šumske zgrade – po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 17.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

5.5.

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o lovstvu (LOV-11)

Brojno stanje divljači, zaposleno osoblje, lovačke zgrade i objekti, lovišta i lovci

Dvogodišnja;

prethodna godina

Izveštajni metod

Lovačke ogranizacije;

21.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

26.5.

5. Statistika ribarstva

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima (PO-62)

Broj zaposlenih na ribnjacima i oprema ribnjaka; kapaciteti šaranskih i pastrmskih ribnjaka; proizvodnja konzumne ribe i mlađi – po vrstama; troškovi proizvodnje

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom konzumne ribe i mlađi; 1.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.4.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o ulovu ribe u rekama, jezerima i kanalima (PO-62a)

Broj zaposlenih i oprema korisnika ribarskog područja; broj privrednih ribara i njihova oprema; broj rekreativnih ribolovaca; ulov ribe – po vrstama; poribljavanje

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom za korišćenje ribarskog područja; 1.2.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

15.3.

V. STATISTIKA KOJA OBUHVATA VIŠE OBLASTI

1. Statistika održivog razvoja

1.

Republički zavod za statistiku i Agencija za zaštitu životne sredine

Statistika održivog razvoja

Indikatori održivog razvoja koji se odnose na: ekonomski razvoj; siromaštvo i društveno isključivanje – izolovanost (društvena margina); starenje stanovništva; zdravlje stanovništva; zaštitu vazduha; proizvodnju i potrošnju energije i upravljanje otpadom; korišćenje zemljišta; zaštitu voda; stanje divljih biljnih i životinjskih vrsta u prirodi; biodiverzitet, odnosno eko-sisteme i zaštićene oblasti; saobraćaj i dr.

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i drugih odgovornih proizvođača zvanične statistike

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

31.12.

2. Statistika životne sredine

1) Statistika otpada i opasnih hemikalija

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o stvorenom otpadu (OT-S)

Podaci o vrstama i količinama stvorenog (neopasnog i opasnog) otpada koji se proizvodi i interno prerađuje

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik OT-S

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti 2010; 25.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.7.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o tretiranom otpadu (OT-T)

Podaci o količinama tretiranog otpada po vrstama otpada i načinu tretmana otpada

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik OT-T

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti 2010; 25.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

30.7.

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o ukupnom otpadu

Podaci o vrstama i količinama stvorenog, recikliranog, ponovo upotrebljenog i odloženog otpada i uvoz i izvoz otpada u skladu sa standardima Evropske unije; strukturni indikatori i SDI

Godišnja; prethodna godina

Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 30.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

17.11.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o potrošnji opasnih hemikalija (HEM-1)

Podaci o potrošnji opasnih hemikalija prema klasi toksičnosti i oblasti njihove potrošnje

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik HEM-1

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: rudarstvo, prerađivačka industrija, snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i parom i oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i uklanjanje otpadnih voda; 5.3.

Zakon o zvaničnoj statistici, Zakon o hemikalijama („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12) i Zakon o biocidnim proizvodi-ma („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11)

Region i Republika Srbija

26.6

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o opasnim hemikalijama

Upravljanje opasnim hemikalijama – podaci o opasnim hemikalijama: proizvodnja, potrošnja, uvoz i izvoz; zalihe na početku i kraju godine, kao i količina ukupno nabavljenih opasnih hemikalija

Godišnja; prethodna godina

Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku 30.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

16.12

6.

Agencija za zaštitu životne sredine

Upravljanje otpadom; – upitnici iz Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 95/10) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS”, br. 91/10 i 10/13)

Podaci o upravljanju otpadom u svim sektorima

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

Proizvođači otpada, uvoznici otpada, izvoznici otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada i operateri na deponijama

Zakon o upravljanju otpadom („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i Zakon o zaštiti životne sredine („Službe-ni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 –odluka US)

Republika Srbija

31.3.

7.

Agencija za zaštitu životne sredine

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom; – upitnici iz Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 91/10 i 10/13)

Podaci o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Pravilnikom o o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Proizvođači, uvoznici, paker -punioci i isporučioci ambalaže i proizvoda u ambalaži; operateri sistema upravljanja ambalažnim otpadom

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službe-ni glasnik RS”, broj 36/09)

Republika Srbija

31.3.

8.

Agencija za zaštitu životne sredine

Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Podaci o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nači-nu i rokovima dostavljanja go-dišnjeg izve-štaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11 i 15/12)

Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom

Zakon o upravljanju otpadom

Republika Srbija

31.3.

2) Statistika vode, vazduha i klimatskih promena (Kjoto protokol)

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1)

Iskorišćenje i upotreba voda prema izvorima snabdevanja i načinu upotrebe, ispuštanje, prečišćavanje i ponovo upotrebljavanje otpadnih voda; uređaji za prečišćavanje, BOD i COD indikatori; ekonomski podaci i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik VOD-1

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: rudarstvo, prerađivačka industrija, i snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i parom, kao i lokalne jedinice iz drugih sektora koje obavljaju delatnost iz navedenih sektora; 5.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

16.6

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o snabdevanju pitkom vodom (VOD-2V)

Zahvatanje vode prema izvorištima, vodosnabdevanje domaćinstava, poslovnih subjekata i drugih vodovodnih sistema; ekonomski podaci i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik VOD-2V

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i organi javne uprave, odbrane i obaveznog socijalnog osiguranja (mesne zajednice koje upravljaju vodovodnim sistemima) 11.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Rečni slivovi, opština, oblast, region i Republika Srbija

2.6.

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o otpadnim vodama iz naselja (VOD-2K)

Prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik VOD-2K

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i uklanjanje otpadnih voda; 11.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

13.6.

4.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o zaštiti od štetnog dejstva voda (VOD-3)

Zaštita i odbrana od poplava i uređenje reka, odvodnjavanje zemljišta, zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica, kao i podaci o utrošku energije, goriva i građevinskih mašina koja se koriste u pomenute svrhe

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik VOD-3

Poslovni subjekti i lokalne jedinice koje se bave upravljanjem vodnim resursima, zaštitom od štetnog dejstva voda, izgradnjom i održavanjem hidrograđevin-skih objekata i okoline; 3.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

16.7.

5.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o navodnjavanju (VOD-4)

Količine zahvaćene vode za navodnjavanje prema vrsti izvorišta, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik VOD-4

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti, kao i jedinice iz drugih sektora koje se bave navodnjavanjem; 14.3.

Zakon o zvaničnoj statistici

Slivovi, region i Republika Srbija

25.4.

6.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o navodnjavanju (VOD-4) – tekuća godina

Količine zahvaćene vode za navodnjavanje prema vrsti izvorišta, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr.

Godišnja; tekuća godina

Izveštajni metod – upitnik VOD-4

Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti, kao i jedinice iz drugih sektora koje se bave navodnjavanjem; 31.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Slivovi, region i Republika Srbija

30.12.

7.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o ukupnom bilansu kopnenih voda

Podaci o količinama zahvaćenih, korišćenih, ispuštenih voda, BPK i HPK, kvalitet otpadnih voda, navodnjavane i odvodnjavane vode, ponovo korišćena voda, recirkulacione vode, SDI, erodirano zemljište; obnovljivi izvori sveže vode; kvalitet reka i jezera

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; Republički hidro-meteorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine

Zakon o zvaničnoj statistici

Slivovi, region i Republika Srbija

24.11.

8.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama – emisija SO2 i NOx (VAZD-1

Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe za godišnje bilansiranje emisija SO2 i NOx

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region, Republika Srbija i EMEP mreža kvadranata

18.12.

9.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama –emisija CO, NH3 i isparljivih organskih jedinjenja (VAZD-1a

Podaci o potrošnji hemikalija i drugih sirovina u tehnološke svrhe za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

18.12.

10.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o potrošnji supstanci koje izazivaju emisije gasova sa efektom „staklene bašte” prema UNFCCC (VAZD-1b)- razvojno-kompleksno istraživanje

Podaci o proizvodnji, potrošnji, uvozu i izvozu goriva, hemikalija i drugih sirovina neophodnih za godišnje bilansiranje emisija CO2; tehničke karakteristike uređaja za sagorevanje; podaci iz: poljoprivrede (stočni fond, biomasa, zemljište), šumarstva (šumski fond, površine, štete) i građevinarstva; tretiranje i ispuštanje otpadnih voda; podaci iz saobraćaja, domaćinstava, industrije i energetike; podaci o otpadu

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština, oblast, region i Republika Srbija

18.12.

11.

Agencija za zaštitu životne sredine

Emisije zagađujućih materija u vazduh – upitnici i izveštaji iz Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS”, br. 71/10 i 6/11 – ispravka) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vazduh

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom

Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o zaštiti vazduha („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09 i 107/13)

Republika Srbija

31.3.

12.

Agencija za zaštitu životne sredine

Emisije zagađujućih materija u vode – upitnici i izveštaji iz: Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vode

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenim pravilnikom

Zakon o zaštiti životne sredine

Republika Srbija

31.3.

13.

Agencija za zaštitu životne sredine

Nacionalni inventar gasova sa efektom staklene bašte – Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS”, broj 81/10)

Podaci neophodni za izradu Nacionalnog inventara gasova sa efektom staklene bašte

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Uredbom o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte

Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom

Zakon o zaštiti vazduha

Republika Srbija

31.3.

14.

Agencija za zaštitu životne sredine

Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija – Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija („Službeni glasnik RS”, broj 76/10)

Podaci neophodni za izradu Nacionalnog inventara nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija

Godišnja; prethodna godina

U skladu sa Uredbom o meto-dologiji pri-kupljanja podataka za Nacionalni inventar nena-merno ispušte-nih dugotrajnih organskih zagađujućih materija

Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom

Zakon o zaštiti vazduha

Republika Srbija

31.3.

15.

Institut za javno zdravlje Srbije i Agencija za zaštitu životne sredine

Istraživanje o stanju životne sredine

Monitoring kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, kvalitet industrijskih otpadnih voda, evidencija deponija čvrstog otpada, evidencija tretmana infektivnog medicinskog otpada

Prikupljanje podataka mesečno; obrada godišnja

Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum

Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove i druga pravna lica dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 10. u mesecu za prethodni mesec

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

30.6.

3) Računi životne sredine

1.

Republički zavod za statistiku

Podaci o troškovima za zaštitu životne sredine

Investicije i tekući izdaci za zaštitu životne sredine

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 29.8.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

31.10.

2.

Republički zavod za statistiku

Račun materijalnih tokova

Indikatori materijalnih tokova zasnovani na računu materijalnih tokova u ukupnoj ekonomiji

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

16.12.

3. Regionalna statistika

1.

Republički zavod za statistiku

Obračun indikatora za lokalne jedinice (regionalni podaci)

Promet, broj zaposlenih lica, bruto zarade i dodata vrednost

Godišnja

Izveštajni metod – upitnik SBS-01; administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji privrednih društava i zadruga

Privredna društva (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 25.5.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

31.10.

4. Nauka, tehnologija i inovacije

1) Statistika nauke i tehnologije

1.

Republički zavod za statistiku

Godišnje istraživanje o naučnoistraživačkoj i razvojnoj delatnosti(IR-1, IR-2, IR-3)

Naučni radnici – istraživači prema polu, zanimanju, stepenu obrazovanja, trajanju radnog vremena, ekvivalentu punog radnog vremena (FTE), starosti, i fluktuaciji istraživača; naučnoistraživačka delatnost: završeni istraživački radovi, objavljeni naučni i stručni radovi, pronalasci i patenti; finansijski pokazatelji: struktura ulaganja i troškova za istraživanje i razvoj, izvori finansiranja naučnoistraživačke delatnosti; finansijski efekti završenih radova; investicije i dr.

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnici IR-1, IR-2 i IR-3

Institucije koje obavljaju naučnoistraži-vačku i istraživačko-razvojnu delatnost u državnom sektoru, visokom obrazovanju, privredna društva, uključujući i neprofitne organizacije;20.6.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

25.11.

2.

Republički zavod za statistiku i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne institucije – adresar i vodič

Adresni podaci (naziv, matični broj, delatnost, oblik svojine, adresa), organizaciona struktura (vrsta, naučna oblast) i aktivnost istraživačkih organizacija (sektor realizacije, delatnost namene)

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: registar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Institucije koje obavljaju naučnoistraži-vačku i istraživačko-razvojnu delatnost;20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

25.11.

3.

Republički zavod za statistiku

Ukupna izdvajanja iz budžeta za naučnoistraživačku i razvojnu delatnost (GBAORD)

Ukupan iznos sredstava koja su uložena za IR programe i projekte prema vrsti istraživanja; sredstva uložena u razvoj naučno-istraživačkog kadra, međunarodnu istraživačku saradnju i IR infrastrukturu (oprema, prostor); tehnološki razvoj, transfer znanja i tehnologije; sredstva prema oblastima istraživanja (FOS) i društveno-ekonomskim ciljevima (NABS 2007)

Godišnja; planirana i realizovana sredstva za IR

Direktni korisnici budžetskih sredstava za istraživanje i razvoj

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

4.

Republički zavod za statistiku i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ljudski resursi u nauci i tehnologiji (HRST)

Indikatori o istraživačima i podgrupama istraživača određenog profila u određenim starosnim grupama, prema delatnostima

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvor: rezultati istraživanja IR, ARS, INOV i dr.

Zakon o zvaničnoj statistici

Region i Republika Srbija

25.11.

2) Statistika inovacija

1.

Republički zavod za statistiku

Inovativne aktivnosti privrednih društava u Republici Srbiji, 2010 –2012.

Podaci o inovativnim aktivnostima i efektima inoviranja, postojećim kapacitetima u privrednim društvima, otežavajućim faktorima za uvođenje inovacija; podaci o tehnološkim inovacijama proizvoda i procesa; inovacijama u toku ili napuštenim inovativnim aktivnostima; izdacima za inovativne aktivnosti; izvorima informacija i saradnji u inovacionim aktivnostima; inovativnim ciljevima; inovacijama u organizaciji; marketing inovacijama; zaštiti prava intelektualne svojine i inovacionim potencijalima

Dvogodišnja;od 2010. do 2012. godine

Izveštajni metod – upitnik INOV

Privredna društva, finansijske institucije, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i dr;20.8.

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

28.10.

2.

Republički zavod za statistiku

Obezbeđivanje indikatora za Evropske inovacione rezultate (IUS)

Izračunavanje nacionalnog indeksa inovativnosti (kompleks koji sadrži 26 nacionalnih indikatora inovativnosti); za svaku od sedam dimenzija inovativnih aktivnosti izračunava se kompozitni indeks inovacija na osnovu prosečnih performansi; obezbeđuje se set indikatora podrške, aktivnosti privrednih društava i ekonomskih efekata inovativnih aktivnosti

Godišnja; prethodna godina

Administrati-vni izvori: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i ostalih nadležnih institucija

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

25.9.

5. Informaciono društvo, poštanski i telekomunikacioni saobraćaj

1) Statistika informacionih i komunikacionih tehnologija

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacione tehnologije u preduzećima (IKT-PRED)

Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima i finansijskim institucijama (banke i osiguravajuća društva) na teritoriji Republike Srbije

Godišnja

Telefonska anketa

Privredna društva i finansijske institucije (banke i osiguravajuća društva)

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

22.9.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacione tehnologije u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-DOM)

Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca na teritoriji Republike Srbije

Godišnja

Telefonska anketa

Domaćinstva i pojedinci

Zakon o zvaničnoj statistici

Oblast, region i Republika Srbija

22.9.

2) Poštanske i telekomunikacione usluge

1.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o PTT prometu (PTT/T-11)

Poštanske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju; zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik PTT/T-11

Javno preduzeće PTT Srbija 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

2.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/T-11a)

Telekomunikacione usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju; zaposleni

Kvartalna; prethodni kvartal

Izveštajni metod – upitnik T/T-11a

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za telekomuni-kacije; 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

28.2, 28.5, 28.8. i 28.11.

3.

Republički zavod za statistiku

Istraživanje o PTT sredstvima, mreži i uslugama u poštanskom saobraćaju (PTT/G-11)

Jedinice poštanske mreže i prevozna sredstva; promet poštanskih usluga u domaćem i međunarodnom saobraćaju – po vrstama usluga; promet poštanskih usluga, po mesecima; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih, po strukturi; pošte, pismonosne pošiljke i paketske usluge po opštinama

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik PTT/G-11

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za poštanske usluge; 1.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

20.4.

4.

Republički zavod za statistiku

Godišnje istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/G-11a)

Telekomunikaciona mreža i sredstva; pretplatnici po vrsti usluge; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih po strukturi; usluge fiksne mreže po vrsti saobraćaja, usluge mobilne mreže; telefonske centrale i pretplatnici po opštinama

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod – upitnik T/G-11a

Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za telekomuni-kacije; 1.4.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.5.

6. Elementarne nepogode

1.

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije

Statistika registrovanih požara

Požari koji se događaju na određenim lokacijama, i to: broj požara na građevinskim objektima; broj požara na otvorenom prostoru i broj požara na saobraćajnim sredstvima

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Teritorijalne organizavione jedinice Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

31.1 i 31.7.

2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i Republički zavod za statistiku

Statistika šteta izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama

Podaci utvrđeni jedinstvenom metodologijom za procenu šteta od elementarnih nepogoda

Godišnja; prethodna godina

Izveštajni metod

Jedinice lokalne samouprave i privredna društva

Zakon o zvaničnoj statistici

Opština i

Republika Srbija

30.6.

VI. INFRASTRUKTURNE I RAZVOJNE AKTIVNOSTI KOJE NE MOGU DA SE SVRSTAJU U ODREĐENE OBLASTI

1. Klasifikacije i strategije

1.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija delatnosti

Zakonom o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) utvrđena Klasifikacija delatnosti kao opšti standard prema kome se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Regulisana je oblast primene Klasifikacije delatnosti; način utvrđivanja naziva, šifara i opisa delatnosti; jedinice razvrstavanja; pretežna delatnost; procedura registracije jedinica razvrstavanja i dr. Takođe, podzakonskim aktima je propisana detaljna klasifikacija i metodologija za razvrstavanje po delatnostima. Klasifikacija delatnosti je usklađena sa međunarodnom klasifikacijom (NACE Rev. 2).

Aktivnosti na potpunoj implementaciji klasifikacije delatnosti u statističkim istraživanjima, odnosno njena primena u prikupljanju, analizi, objavljivanju i diseminaciji podataka zvanične statistike.

2.

Republički zavod za statistiku

Nomenklatura industrijskih proizvoda za Mesečno istraživanje industrije

Nomenklatura se koristi za potrebe izračunavanja mesečnih indeksa industrijske proizvodnje po Klasifikaciji delatnosti.

3.

Republički zavod za statistiku

Nomenklatura industrijskih proizvoda za Godišnje istraživanje industrije (Prodkom lista)

Nomenklatura se koristi za potrebe prikupljanja godišnjih podataka na nivou industrijskih proizvoda i usluga.

4.

Republički zavod za statistiku

Nacionalne verzije CPA 2008 i CPC ver. 2 klasifikacija proizvoda i usluga

Priprema nacionalne verzije klasifikacija proizvoda i usluga u skladu sa međunarodnim standardima.

5.

Republički zavod za statistiku i Ministarstvo finansija – Uprava carina

Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Kombinovana nomenklatura – carinska tarifa (CT)

Primenjuje se carinska tarifa koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2014. godinu. Planira se usklađivanje carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturm; povezivanje promena u CT iz tekuće godine sa verzijom CT koja je važila u prethodnoj godini i ponavljanje obrade za prethodne godine po novoj CT; implementacija CT za tekuću godinu i njeno povezivanje sa ostalim klasifikacijama koje postoje u statističkom sistemu i dr.

6.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija rev. 4

Primenjuje se SMTK rev. 4 od 1.1. 2010. godine na osnovu preporuka Statističkog ureda UN.

7.

Republički zavod za statistiku Ministarstvo finansija – Uprava carina

Klasifikacije statistike spoljne trgovine – harmonizovani sistem šifarskih naziva i oznaka (HS)

Primenjuje se Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka, koji je usklađen sa harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka – verzija HS 2012.

8.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Klasifikacija BEC

Primenjuje se klasifikacija BEC rev. 4 usklađena sa klasifikacijom UN za široke ekonomske grupe neophodne za usklađivanja u sistemu nacionalnih računa.

9.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Klasifikacija CPA2008

Primenjuje se CPA2008 usklađena sa carinskom tarifom iz 2013. godine i Klasifikacijom delatnosti-verzija KD2010.

10.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacije statistike spoljne trgovine – Klasifikacije CPC

U statistici spoljne trgovine ne primenjuje se CPC klasifikacija koja je od značaja za ekonomske analize u okviru nacionalnih računa. Planira se uvođenje klasifikacije CPC. rev 2.0.

11.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija vrsta građevina

Primenjuje se klasifikacija vrsta građevina koja je u potpunosti usklađena sa klasifikacijom građevina Evropske unije.

12.

Republički zavod za statistiku

Socioprofesionalne klasifikacije i drugi standardi iz oblasti društvenih statistika

Primena i praćenje socioprofesionalnih klasifikacija i drugih standarda iz oblasti društvenih statistika

13.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija zanimanja

Klasifikacija zanimanja je u potpunosti harmonizovana s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja – ISCO-08. Klasifikacija zanimanja se primenjuje u statističkim istraživanjima, odnosno u fazama prikupljanja, šifriranja, analizi i objavljivanju podataka zvanične statistike.

14.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija obrazovanja

Planira se prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-2011 potrebama statističkih istraživanja, uz poštovanje novih tendencija u izradi Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK).

15.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija lične potrošnje po nameni (COICOP)

Klasifikacija lične potrošnje po nameni koristi se u Anketi o potrošnji domaćinstava, prilikom obračuna lične potrošnje, i u statistici cena. U narednom periodu očekuje se primena jedinstvene klasifikacije u svim oblastima gde se koristi.

16.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija institucionalnih sektora

Klasifikacija institucionalnih sektora je sastavni deo sistema nacionalnih računa. Ona klasifikuje institucionalne jedinice po funkcionalnom principu i grupiše ih u pet institucionalnih sektora domaće ekonomije. U narednom periodu očekuje se puna primena klasifikacije u statističkoj praksi.

17.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija funkcija države (COFOG)

Reč je o klasifikaciji izdataka sektora države po njenim funkcijama. U narednom periodu, u saradnji sa Ministarstvom finansija, očekuje se potpuna primena ove klasifikacije.

18.

Republički zavod za statistiku

Upravljanje Nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ)

Upravljanje bazom alfanumeričkih podataka za statističke funkcionalne teritorijalne celine (tri hijerarhijska nivoa: NSTJ 1, NSTJ 2 i NSTJ 3) definisane u skladu sa kriterijumima Evropske unije (NUTS klasifikacija). Definisani su kodovi (šifarske oznake) statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica na svim nivoima.

19.

Republički zavod za statistiku

Klasifikacija naučno-tehnoloških oblasti – Standardna međunarodna klasifikacija (FOS)

Klasifikacija naučno-tehnoloških oblasti – Standardna međunarodna klasifikacija (FOS) koja se primenjuje u statistici istraživanja i razvoja (OECD).

20.

Republički zavod za statistiku

Rad na implementaciji SNA 2008

Uvođenje nove metodologije sistema nacionalnih računa u skladu sa usvojenim Planom implementacije SNA 2008 koji ima strateški značaj i sadrži prioritete date kroz tri osnovne faze i više ključnih koraka, kao i preporuke i preduslove neophodne za njegovo sprovođenje.

U prvoj fazi vrši se: analiza postojećeg stanja sistema nacionalnih računa; konsultacije sa drugim proizvođačima zvanične statistike i korisnicima, i definisanje akcionog plana implementacije.

Drugu fazu čini sagledavanje potrebe za pratećom podrškom implementaciji SNA 2008.

Treća faza se odnosi na samu implementaciju SNA 2008.

21.

Republički zavod za statistiku

Strategija razvoja statistike poljoprivrede

Primena strategije i planiranih razvojnih aktivnosti na harmonizaciji istraživanja u statistici poljoprivrede sa standardima EU u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Evrostatom.

2. Registri

1.

Republički zavod za statistiku

Registar jedinica razvrstavanja – razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja

Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima

Tekuća; datum promene podataka

Neposredna prijava jedinice razvrstavanja (upitnici RJR-1, RJR-1a i RJR-1S), uz odgovarajuću dokumentaciju

Ustanove i drugi oblici organizovanja koji su u nadležnosti administra-tivne registracije u Republičkom zavodu za statistiku; 15 dana od dana osnivanja, prestanka rada ili druge promene podataka

Zakon o Klasifika-ciji delatnosti, Uredba o Klasifika-ciji delatnosti („Službe-ni glasnik RS”, broj 54/10) i Uredba o metodolo-giji za razvrsta-vanje jedinica razvrsta-vanja prema Klasifika-ciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10)

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

Tekuće

2.

Republički zavod za statistiku

Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR)

Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima Evropske unije (obuhvat statističkih jedinica sa identifikacionim podacima, podacima o prometu, zaposlenima i ostalim obeležjima)

Tekuća; prethodna godina (promet i zaposlenost); tekuće (ostali podaci)

Administrati-vni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Registar jedinica razvrstavanja i statistička istraživanja Republičkog zavoda za statistiku

Poslovni subjekti; mesečno

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

15. u mesecu

3.

Republički zavod za statistiku

Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR) – godišnje istraživanje

Godišnje istraživanje statističkog poslovnog registra o multilokacijskim privrednim društvima i lokalnim jedinicama (identifikacioni podaci, podaci o strukturi jedinica po delatnostima i podaci o broju zaposlenih)

Godišnja; 31.10. – 30.11.

Izveštajni metod – upitnik SPR-LJ ili elektronski upitnik

Poslovni subjekti; 30.11.

Zakon o zvaničnoj statistici

Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija

15.12.

4.

Republički zavod za statistiku i Republički geodetski zavod

Registar prostornih jedinica (RPJ)

Redovno praćenje promena, ažuriranje alfanumeričkih podataka (naziva, jedinstvenih matičnih brojeva) i vođenje istorijata promena za prostorne jedinice: upravne okruge, gradove, opštine, naseljena mesta, katastarske opštine, mesne zajednice, statističke i popisne krugove; dodeljivanje matičnih brojeva novoformiranim prostornim jedinicama (u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku).

Vođenje i ažuriranje grafičke baze RPJ-a (u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda)

Tekuće

Administrati-vni izvor: zakoni, uredbe, statuti, odluke i drugi propisi Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave (objavljeni u službenim glasilima)

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave

Zakon o registru prostornih jedinica („Službe-ni glasnik SRS”, broj 19/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93,67/93 i 48/94); Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o teritori-jalnoj organiza-ciji Republike Srbije („Službe-ni glasnik RS”, broj 129/07)

Naselje, opština, grad, oblast, region i Republika Srbija

Tekuće

5.

Republički zavod za statistiku

Analiza kvaliteta dokumenata statističkih i popisnih krugova

Kontrola kvaliteta skica i opisa, kao i usaglašenosti granica statističkih krugova (SK) i popisnih krugova (PK) sa višim prostornim jedinicama RPJ

Tekuće

Grafička baza RPJ-a i Republičkog geodetskog zavoda

Zakon o zvaničnoj statistici

6.

Republički zavod za statistiku

Geografski informacioni sistem (GIS)

Grafički prikaz svih prostornih jedinica u digitalnom obliku i povezivanje sa bazama – tabelama radi prostornog iskazivanja statističkih podataka u GIS alatima (do nivoa statističkog kruga); uvođenje u bazu grafičkih podataka za popisne krugove.

Planira se organizovanje statističkih podataka u GIS-u

Tekuće

Administrati-vni izvor: Republički geodetski zavod

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija, region, oblast, opština, grad, naselje, katastarska opština, mesna zajednica, statisti-čki krug i popisni krug

Tekuće

7.

Republički zavod za statistiku

Republička baza podataka DevInfo

DevInfo baza podataka omogućava organizovanje, čuvanje, pregled i predstavljanje statističkih podataka. Koristi se za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, nacionalnog plana akcije za decu, kao i politika rodne ravnopravnosti. Baza sadrži podatke i indikatore za odnosne godine sa informacijama o teritoriji, jedinicama mere, subpopulacijama i izvoru podataka, kao i odgovarajuće metapodatke

Polugodišnja

Dokumentacija statističkih i drugih organa

Odgovorni proizvođači zvanične statistike i drugi organi i organizacije 15.4. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija

30.4. i 31.10.

8.

Republički zavod za statistiku

Opštinska baza podataka DevInfo

DevInfo baza podataka omogućava organizovanje, čuvanje, pregled i predstavljanje statističkih podataka. Baza podataka sadrži zvanične statističke podatke i ključne indikatore do nivoa opštine sa ciljem praćenja stanja i razvoja opštine.

Baza sadrži podatke i indikatore za odnosne godine sa informacijama o teritoriji jedinicama mere, subpopulacijama i izvoru podataka, kao i odgovarajuće metapodatke

Polugodišnja

Dokumentacija statističkih i drugih organa

Odgovorni proizvođači zvanične statistike i drugi organi i organizacije 15.4. i 15.10.

Zakon o zvaničnoj statistici

Republika Srbija, region, oblasti i opština

30.4. i 31.10.

9.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i Zavod za zaštitu prirode Srbije

Registar zaštićenih prirodnih dobara

Podaci o zaštićenim prirodnim dobrima (zaštićena područja, zaštićene vrste i pokretna zaštićena prirodna dokumenta); spisak zaštićenih područja, naziv akta kojim su vrste stavljene pod zaštitu, spisak pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata, spisak područja pod prethodnom zaštitom, kao i podaci o međunarodnoj zaštiti prirodnih dobara. Registar sadrži naziv zaštićenog područja, vrstu zaštićenog područja, međunarodnu kategoriju zaštićenog područja, centralnu koordinatnu tačku po Griniču, kratak opis zaštićenog područja, opis granica zaštićenog područja, spisak katastarskih parcela po režimima zaštite, podatke o vlasništvu i upravljaču, fizičke i pravne promene na zaštićenom području, broj i datum akta o stavljanju pod zaštitu područja i broj i datum akta o prestanku zaštite.

3. Metodologija uzorka

1.

Republički zavod za statistiku

Alokacija i izbor uzorka

Definisanje standarda i unapređenje metoda kojima se obezbeđuje optimalna alokacija uzorka. Postepeno uvođenje rotacije malih jedinica kako bi se obezbedila koordinacija ponovljenih i različitih istraživanja i smanjila opterećenost izveštajnih jedinica. Formiranje baze podataka o jedinicama uzorka.

4. Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka

1.

Republički geodetski zavod

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka (NIGP)

U 2014. godini planira se: implementacija strategije uspostavljanja NIGP za naredni period; potpuna transpozicija INSPIRE direktive kroz izradu nacrta zakona o NIGP-u; izrada sporazuma o saradnji subjekata NIGP-a na osnovu usvojenih osnovnih principa saradnje; održavanje i razvoj tehničkog okvira NIGP-a kroz definisanje standarda za razmenu podataka, razvoj geoportala, publikovanje web portala za distribuciju podataka, zaštita i sigurnost sistema, razvoj geo-servisa, implementacija kataloga servisa za metapodatke

Tekuće

Subjekti NIGP-a i drugi učesnici

Zakon o državnom premeru i katastru („Službe-ni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13)

Ostavite komentar