Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14), u članu 1. stav 4, u tabeli, brojevi u koloni Iznosi u dinarima na pojedinim ekonomskim klasifikacijama menjaju se, i to:

Ekonomska klasifikacija 411 – Plate zaposlenih, broj u koloni Iznos u dinarima: „200.865.542.270”, zamenjuje se brojem: „200.615.597.270”;

Ekonomska klasifikacija 412 – Doprinosi na teret poslodavca, broj u koloni Iznos u dinarima: „40.083.978.669”, zamenjuje se brojem: „40.033.978.669”;

Ekonomska klasifikacija 413 do 417 – Ostali rashodi za zaposlene, broj u koloni Iznos u dinarima: „22.581.292.294”, zamenjuje se brojem: „23.099.292.294”;

Ekonomska klasifikacija 42 – Rashodi za korišćenje usluga i roba, broj u koloni Iznos u dinarima: „98.718.895.245”, zamenjuje se brojem: „101.759.875.245”;

Ekonomska klasifikacija 441 – Rashodi po osnovu otplate kamate na domaće kredite, broj u koloni Iznos u dinarima: „56.999.624.000”, zamenjuje se brojem: „56.729.624.000”;

Ekonomska klasifikacija 442 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite, broj u koloni Iznos u dinarima: „45.750.040.000”, zamenjuje se brojem: „44.970.040.000”;

Ekonomska klasifikacija 443 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija, broj u koloni Iznos u dinarima: „8.900.000.000”, zamenjuje se brojem: „8.450.000.000”;

Ekonomska klasifikacija 444 – Prateći troškovi zaduživanja, broj u koloni Iznos u dinarima: „801.639.786”, zamenjuje se brojem: „851.639.786”;

Ekonomska klasifikacija 45 – Subvencije, broj u koloni Iznos u dinarima: „93.735.955.772”, zamenjuje se brojem: „97.511.222.772”;

Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, broj u koloni Iznos u dinarima: „74.134.780.699”, zamenjuje se brojem: „73.733.391.699”;

Ekonomska klasifikacija 464 – Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, broj u koloni Iznos u dinarima: „280.585.632.000”, zamenjuje se brojem: „278.673.432.000”;

Ekonomska klasifikacija 472 – Socijalna zaštita iz budzeta, broj u koloni Iznos u dinarima: „110.769.132.860”, zamenjuje se brojem: „110.369.132.860”;

Ekonomska klasifikacija 51 do 54 – Izdaci za nefinansijsku imovinu, broj u koloni Iznos u dinarima: „42.155.640.562”, zamenjuje se brojem: „39.524.927.562”;

Ekonomska klasifikacija 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, broj u koloni Iznos u dinarima: „4.186.036.748”, zamenjuje se brojem: „3.946.036.748”.

Član 2.

U članu 5. u okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, kapitalni projekat „Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata”, kolona 2014, menja se i glasi: „3.006.000.000”.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kapitalni projekat „Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig”, kolona 2014, menja se i glasi: „2.936.000.000”.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kapitalni projekat „Koridor XI-izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd-Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91”, kolona 2014, menja se i glasi: „1.075.116.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 – Budzetski fond za vode Republike Srbije, kapitalni projekat „Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo”, kolona 2014, menja se i glasi: „184.203.001”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 – Budzetski fond za vode Republike Srbije, kapitalni projekat „Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac-Svilajnac”, kolona 2014, menja se i glasi: „24.904.834”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 – Budzetski fond za vode Republike Srbije, kapitalni projekat „Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac-Svilajnac”, kolona 2014, menja se i glasi: „13.035.934”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.11 – Uprava za poljoprivredno zemljište, kapitalni projekat „Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje”, kolona 2014, menja se i glasi: „58.680.000”.

Član 3.

U članu 7. u okviru Razdela 6 – Sudovi, Glava 6.6 – Viši sudovi, funkcija 330 – Sudovi, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, u koloni 8, menja se i glasi: „2.072.731.000”.

U okviru Razdela 6 – Sudovi, Glava 6.7 – Osnovni sudovi, funkcija 330 – Sudovi, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, u koloni 8, menja se i glasi: „2.999.420.000”.

U okviru Razdela 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova, funkcija 310 – Policijske usluge, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) u koloni 8, menja se i glasi: „41.735.299.000”; iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 412- Socijalni doprinosi na teret poslodavca u koloni 8, menja se i glasi: „10.274.395.000”; iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 415 – Naknade troškova za zaposlene, u koloni 8, menja se i glasi: „2.002.272.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, u koloni 8, menja se i glasi: „608.000.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 421- Stalni troškovi, u koloni 8, menja se i glasi: „3.275.550.000”.

U okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, funkcija 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, u koloni 8, menja se i glasi: „240.550.321.000”, u opisu aproprijacije ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, u koloni 7, broj: „6.872.200.000”, zamenjuje se brojem: „5.960.000.000”.

U okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 541 – Zemljište, u koloni 8, menja se i glasi: „3.006.000.000”.

U okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, Glava 16.7 – Uprava za javni dug, funkcija 170 – Transakcije javnog duga, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 441 – Otplate domaćih kamata, u koloni 8, menja se i glasi: „56.611.000.000”.

U okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, Glava 16.7 – Uprava za javni dug, funkcija 170 – Transakcije javnog duga, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 442 – Otplata stranih kamata, u koloni 8, menja se i glasi: „44.970.000.000”.

U okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, Glava 16.7 – Uprava za javni dug, funkcija 170 – Transakcije javnog duga, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 443 – Otplata kamata po garancijama, u koloni 8, menja se i glasi: „8.450.000.000”.

U okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, Glava 16.7 – Uprava za javni dug, funkcija 170 – Transakcije javnog duga, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 444 – Prateći troškovi zaduživanja, u koloni 8, menja se i glasi: „850.000.000”.

U okviru Razdela 17 – Ministarstvo spoljnih poslova, Glava 17.1 – Diplomatsko-konzularna predstavništva, funkcija 113 – Spoljni poslovi, Program 0302 – Funkcionisanje i unapređenje postojeće diplomatske mreže, Projekat 0001 – Podrška funkcionisanju diplomatske mreže, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi u koloni 8, menja se i glasi: „333.600.000”.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, funkcija 450 – Saobraćaj, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana u koloni 8, menja se i glasi: „1.151.134.000”, u opisu aproprijacije ekonomske klasifikacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana, u koloni 7 iznos: „1.315.116.000” menja se i glasi: „1.075.116.000”.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, funkcija 620 – Razvoj zajednice, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, u koloni 8, menja se i glasi: „3.033.000.000”, u opisu aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, u koloni 7 iznos: „3.236.000.000” menja se i glasi: „2.936.000.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u koloni 8, menja se i glasi: „394.949.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, u koloni 8, menja se i glasi: „92.918.000”, opis aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, u koloni 7, menja se i glasi: „Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 34.751.292 dinara namenjen je za izmirivanje preuzetih obaveza Fonda za zaštitu životne sredine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12); iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti u koloni 8, menja se i glasi: „239.750.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, u koloni 8, menja se i glasi: „23.000.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 541 – Zemljište, u koloni 8, menja se i glasi: „393.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.3 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, u koloni 8, menja se i glasi: „225.262.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 – Budzetski fond za vode Republike Srbije, funkcija 630 – Vodosnabdevanje, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, u koloni 8, menja se i glasi: „2.451.649.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 – Uprava za agrarna plaćanja, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, u koloni 8, menja se i glasi: „16.620.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u koloni 8, menja se i glasi: „28.829.156.000”.

U okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.11 – Uprava za poljoprivredno zemljište, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u koloni 8, menja se i glasi: „490.155.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u koloni 8, menja se i glasi: „466.407.000”, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, u koloni 8, menja se i glasi: „58.680.000”.

U okviru Razdela 25 – Ministarstvo zdravlja, funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, Program 1803 – Unapređenje kvaliteta i uslova za lečenje, Projekat 0001 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državoj svojini čiji je osnivač Republika, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, u koloni 8, menja se i glasi: „1.704.945.000”.

U okviru Razdela 26 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 430 – Gorivo i energija, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 521 – Robne rezerve, u koloni 8, menja se i glasi: „1.288.968.000”.

U okviru Razdela 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, funkcija 10 – Bolest i invalidnost, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, u koloni 8, menja se i glasi: „14.700.000.000”; funkcija 70 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, u koloni 8, menja se i glasi: „30.435.500.000”.

U okviru Razdela 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada, iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, u koloni 8, menja se i glasi: „3.320.000.000”.

U okviru Razdela 52 – Republička direkcija za robne rezerve, funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu, Program 1509 – Osiguranje stabilnosti tržišta, Projekat 0001 – Obezbeđenje funkcionalnog jedinstva između strateških i stabilizacionih robnih rezervi iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 521 – Robne rezerve, u koloni 8, menja se i glasi: „4.585.478.000”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Ostavite komentar