Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini

P R E D L O G

Polazeći od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007, 14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvrđena načela i smernice sprovođenja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju,

Imajući u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proističe iz pretnji jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini, kao i iz izjava nekih država da će priznati jednostranu nezavisnost Kosova,

Stavljajući do znanja svim međunarodnim činiocima da Republika Srbija, poštujući Povelju UN i svoj Ustav, ima pravo i obavezu da se legalnim sredstvima suprotstavi ovakvom mogućem razvoju događaja,

Izražavajući svoju spremnost da i u postojećoj situaciji, u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu načela i normi međunarodnog prava i svog Ustava,

Rukovođeni neophodnošću kontinuiteta jedinstvene državne politike i braneći čast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja,

Na osnovu člana 99. tačka 7. Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10), Narodna skupština Republike Srbije, na sednici _____ vanrednog zasedanja održanoj ___ 2011. godine, donela je

DEKLARACIJU

NARODNE SKUPšTINE REPUBLIKE SRBIJE O AKTUELNOM STANJU NA KOSOVU I METOHIJI NAKON JEDNOSTRANIH I NASILNIH AKATA PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIšTINI

Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da su privremene institucije u Prištini nasilno pokušale da promene realno stanje na terenu, izvrše dodatni pritisak na Srbiju i suštinski ponište Rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija.

Narodna skupština Republike Srbije sa posebnom zabrinutošću konstatuje da međunarodne misije raspoređene na Kosovu i Metohiji na osnovu odluka ili uz ovlašćenje Ujedinjenih nacija krše statusno neutralne okvire poverene Rezolucijom 1244 i pratećim aktima, i time ugrožavaju opstanak srpskog stanovništva i interese Republike Srbije na području Kosova i Metohije.

Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje da ovakvo delovanje međunarodnih misija, predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, a pre svega Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i aktivnostima bili bi neposredno ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Vlade Republike Srbije da preduzme neophodne mere za dosledno poštovanje Rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija od strane svih statusno neutralnih misija na Kosovu i Metohiji.

Imajući u vidu navedene činjenice, Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje okvir delovanja državnih organa i drugih javnih činilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije:

a) Odbrana interesa Republike Srbije i naroda na Kosovu i Metohiji kao integralnom delu Republike Srbije, pod međunarodnom upravom, predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244.

b) Najbolji način za iznalaženje kompromisnog rešenja u skladu sa principima međunarodnog prava je dijalog između Beograda i Prištine , uz posredovanje statusno neutralnih medijatora kojima je mandat poverio UN.

v) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da od međunarodnih misija zahteva da, u skladu sa svojim mandatom i okvirima datim Rezolucijom 1244 UN, ne dozvole jednostrane aktivnosti privremenih institucija u Prištini kojima se ugrožava mir, stabilnost i mogućnost iznalaženja kompromisnog rešenja.

g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretne mere usmerene na nastavljanje svih državnih funkcija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije u uslovima dodatnih opstrukcija i pritisaka privremenih institucija samouprave i dela međunarodne zajednice.

d) Posebno s e obavezuje Vlada Republike Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života i imovine, prava i sloboda građana pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog stanovništva.

đ) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje će biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti za slučaj pogoršanja stanja na Kosovu i Metohiji.

e) Narodna skupština zahteva od Vlade Republike Srbije da je redovno izveštava o razvoju događaja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovođenju ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.

Ovu deklaraciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

RS Broj:

U Beogradu,

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE DEKLARACIJE

Pravni osnov za donošenje Deklaracije sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, kao i u odredbi člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10), kojim je propisano da Narodna skupština, između ostalog, donosi i deklaracije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE I OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Potrebno je da Narodna skupština Republike Srbije donese predloženu deklaraciju da bi se zauzeli stavovi o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini, kao i da se utvrdi dalji okvir delovanja državnih organa i drugih javnih činilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE DEKLARACIJE PO HITNOM POSTUPKU

Neophodno je da se predložena deklaracija donese po hitnom postupku kako bi se, u što kraćem roku, zauzeli stavovi o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji i opredelio dalji pravac delovanja državnih organa i drugih javnih činilaca po tim pitanju, shodno čl. 167.i 168. Poslovnika Narodne skupštine.

Ostavite komentar