Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNjU U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 39/11 i 42/11), u članu 2. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Pravo na regresiranje repromaterijala ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar, nalazi se u aktivnom statusu, koje je izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda i koje je do 19. avgusta 2011. godine izmirilo sve dospele obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2011. godinu.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stava 2” zamenjuju se rečima: „stava 3”.

Član 2.

U članu 3. posle reči: „tačka 2)” dodaju se reči: „i člana 2. stav 2. ”.

Član 3.

U članu 4. stav 2. posle reči: „tačka 2)” dodaju se reči: „i člana 2. stav 2. ”.

Član 4.

U članu 6. stav 2. tačka 2) posle reči: „ove uredbe” dodaju se zapeta i reči: „ odnosno doprinos iz člana 2. stav 2. ove uredbe”.

Član 5.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Uprava, po službenoj dužnosti, pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe i dokaze o izmirenim dospelim obavezama po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2011. godinu iz člana 2. stav 2. ove uredbe od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0065.35.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlog za donošenje Uredbe nalazi se u potrebi da i ona fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja ispunjavaju sve druge uslove propisane donetom uredbom, a koja su izmirila sve dospele obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2011. godinu do 19. avgusta 2011. godine takođe dobiju pravo na korišćenje sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju.

III. SADRŽINA UREDBE

U članu 1. Uredbe propisano je da se u Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 39/11 i 42/11), u članu 2. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Pravo na regresiranje repromaterijala ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar, nalazi se u aktivnom statusu, koje je izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojim se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda i koje je do 19. avgusta 2011. godine izmirilo sve dospele obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika zaključno sa 2011. godinom.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stava 2” zamenjuju se rečima: „stava 3”.

U čl. 2. i 3. propisano je da se u članu 3. i članu 4. stav 2. Uredbe posle reči: „tačka 2)” dodaju reči: „i člana 2. stav 2. ”.

U članu 4. propisano je da se u članu 6. stav 2. tačka 2) Uredbe posle reči: „ove uredbe” dodaju zapeta i reči: „ odnosno doprinos iz člana 2. stav 2. ove uredbe”.

U članu 5. propisano je da se član 7. stav 2. Uredbe menja i glasi:

„Uprava, po službenoj dužnosti, pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe i dokaze o izmirenim dospelim obavezama po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2011. godinu iz člana 2. stav 2. ove uredbe od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave”.

U članu 6. propisano je vreme stpanja na snagu Uredbe, a to je narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje Uredbe nisu potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU

Imajući u vidu da rokovi za podnošenje zahteva za regresiranje repromaterijala propisani Uredbom o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini jednim delom prošli, jer su bili određeni od 1. jula do 31. jula 2011. godine (za jedan deo nosioca), te da je za druge nosioce rok za podnošenje zahteva od 1. septembra do 30. septembra 2011. godine, kao i da je potrebno da svi zainteresovani vide da ostvaruju pravo po Uredbi i da pripreme potrebnu dokumentaciju, potrebno je da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Zbog svega navedenog smatramo da su se stekli uslovi da Uredba stupi na snagu u najkraćem roku, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

VI. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Uredba je usklađena sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini predviđeno je Planom rada Vlade za 2011. godinu, pa samim tim i njenih izmena.

Ostavite komentar