Predlog zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Član 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», broj 57/03), posle člana 262. dodaje se član 262a, koji glasi:

«Član 262a

Odredbe ovog zakona o trgovini hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu i ponudi za preuzimanje akcija ne primenjuju se:

1) na prenos svojine bez naknade na akcijama koje su izdale banke, sa državne zajednice Srbija i Crna Gora na Republiku Srbiju po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03);

2) na trgovinu akcijama koje su izdale banke kad je zakoniti imalac tih akcija Republika Srbija po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03) i Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana («Službeni list SRJ», broj 36/02);

3) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kad je zakoniti imalac tih akcija Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital;

4) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kad se ta trgovina vrši u postupku unovčenja imovine banaka u stečaju, odnosno likvidaciji u kojima funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način trgovine hartijama od vrednosti iz stava 1. ovog člana.».

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom glasniku Republike Srbije«.

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI

I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansijski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», broj 57/03 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđeno je da se prodaja hartija od vrednosti vrši na organizovanom tržištu, a izuzetno van organizovanog tržišta. Takođe, odredbama čl. 67-83. Zakona uređen je postupak preuzimanja akcija kad jedno lice stiče 25% ili veće učešće u akcionarskom kapitalu akcionarskog društva.

Shodno navedenim odredbama, prodaja, odnosno prenos akcija koje su izdale domaće banke, a čiji je zakoniti imalac postala Republika Srbija ne bi bili mogući van utvrđenih procedura. Kako prodaja pomenutih akcija, u situaciji kad Republika Srbija poseduje značajno ili većinsko učešće u kapitalu banaka, iziskuje posebnu proceduru koja omogućava ispunjenje striktnih zahteva inostranih investitora, to je predlog da se dopunama postojećeg teksta Zakona omogući odgovarajući pravni osnov za uvođenje takve procedure.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata predlaže se izuzetak od primene odredaba Zakona o trgovini hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu i ponudi za preuzimanje akcija u slučaju kad Republika Srbija prodaje akcije čiji su izdavaoci domaće banke, a koje je Republika Srbija stekla po osnovu: 1) Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03); 2) Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana («Službeni list SRJ», broj 36/02); 3) konverzije potraživanja u osnovni kapital; 4) unovčenja imovine banaka u stečaju, odnosno likvidaciji u kojima funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Radi sprovođenja Zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata nije potrebno obezbediti dodatna novčana sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, potrebno je sprovesti hitan postupak za donošenje Zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u cilju blagovremenog otpočinjanja rada na aktima Vlade Republike Srbije kojima se bliže uređuje postupak trgovine akcijama, shodno predloženoj dopuni, kao i u cilju blagovremenog preduzimanja drugih radnji koje prethode toj trgovini.

Ostavite komentar