Predlog zakona o Agenciji za privredne registre, s predlogom zaključka

PREDLOG

ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija ima svoj poslovni račun.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim službama.

Sedište Agencije

Član 3.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija može imati organizacione jedinice i van sedišta.

Organizacione jedinice Agencije nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao jedinstvene centralizovane baze podataka i to:

Registar privrednih subjekata;

Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima;

Registar finansijskog lizinga;

druge registre određene zakonom.

Agencija obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i statutom.

Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

Sredstva za osnivanje i radAgencije

Član 5.

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

budžeta Republike Srbije;

donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

prihoda po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti;

donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Prihodi i rashodi Agencije

Član 6.

Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi veći od ostvarenih rashoda, razlika sredstava uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije.

U slučaju da Agencija ne ostvari planirane prihode po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Član 7.

Organi Agencije su: upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

Član 8.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na četiri godine.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druge opšte akte;

donosi poslovnik o svom radu;

predlaže visinu naknade za usluge koje pruža Agencija;

usvaja godišnji plan rada;

vrši izbor revizora;

usvaja godišnji finansijski plan;

usvaja godišnji izveštaj o poslovanju;

usvaja finansijske izveštaje i izveštaje o reviziji;

predlaže mere za otklanjanje smetnji od značaja za efikasno funkcionisanje registara;

obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Na statut, godišnji plan rada i godišnji finansijski plan saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Član 9.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Predsednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na četiri godine.

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

donosi poslovnik o svom radu;

vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora i upravnog odbora;

pregleda finansijske izveštaje i izveštaj o poslovanju i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;

utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati i na veštačenje;

razmatra izveštaje revizora;

daje mišljenje o godišnjem planu rada;

daje mišljenje o godišnjem finansijskom planu;

obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje obaveštava Vladu Republike Srbije o rezultatima izvršenog nadzora.

U postupku vršenja nadzora, nadzorni odbor može predložiti Vladi Republike Srbije razrešenje svih ili pojedinih članova upravnog odbora ili direktora.

Član 10.

Direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog upravnog odbora.

Direktor se imenuje na četiri godine.

Direktor obavlja sledeće poslove:

zastupa i predstavlja;

organizuje i rukovodi radom;

predlaže akte koje donosi upravni odbor;

izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada;

odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom;

predlaže godišnji plan rada;

predlaže godišnji finansijski plan;

sastavlja godišnji izveštaj o poslovanju;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 11.

Opšti akti Agencije su statut i druga opšta akta.

Statut sadrži odredbe o:

nazivu i sedištu;

delatnosti, odnosno poslovima;

organima i njihovom delokrugu;

unutrašnjoj organizaciji;

zastupanju i odgovornosti za obaveze;

opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

postupku izmene statuta;

pravima i obavezama zaposlenih;

drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije.

Član 12.

Poslovanje Agencije podleže reviziji, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Vlada Republike Srbije imenovaće predsednika i članove upravnog odbora, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Upravni odbor je dužan da u roku od 15 dana od dana imenovanja donese statut.

Član 15.

Agencija počinje da obavlja poslove vođenja Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i Registra finansijskog lizinga 01. jula 2005. godine.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O b r a z l o ž e nj e

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezebeđuje sistem javnih službi.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U uslovima tranzicije i restrukturiranja privrede i društva u celini, privredni razvoj Republike Srbije se zasniva na afirmaciji tržišne ekonomije, utemeljene na privatnom vlasništvu i liberalizaciji unutrašnjih ekonomskih tokova. Prioriteti takve ekonomske politike su stvaranje stimulativnijeg ambijenta za osnivanje i razvoj privrednih subjekata i strana ulaganja, a naročito u smislu pojednostavljenja, ubrzanja i pojeftinjenja postupka osnivanja privrednih subjekata, uvođenja efikasnih sredstava obezbeđenja u poslovanju privrednh subjekata i obezbeđenja javnosti i lake dostupnosti relevantnih podataka o tome.

Unapređenje pravnog okvira u ovoj oblasti je preduslov za poboljšanje ambijenta u kome se razvija privredna delatnost. U tom cilju predloženo je donošenje propisa koji reguliše postupak registracije privrednih subjekata i podataka koji se po njima registruju, a doneti su i propisi koji regulišu založna prava na pokretnim stvarima i finansijski lizing. Imajući u vidu, da se radi o obimnoj materiji bilo je potrebno regulisati je posebnim zakonima.

Navedenim propisima predviđeno je formiranje registara podataka iz domena koji regulišu, a radi njihovog registrovanja, bilo u smislu konstituisanja određenih prava, bilo u smislu evidencije podataka. S obzirom, da se radi o podacima od prevashodnog značaja za privredne subjete i odnose u privredi, takvi registri su po svojoj suštini privredni registri, a iz razloga ekonomičnosti i dostupnosti logično je da se vode pri istoj instituciji, u konkretnom slučaju Agenciji za privredne registre.

Imajući u vidu izneto, potrebno je doneti ovaj zakon, s obzirom da bez njegovog donošenja nije moguće sprovođenje Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar («Službeni glasnik RS», broj 57/2003), kao i Zakon o finansijskom lizingu («Službeni glasnik RS», broj 55/2003).

OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENjA

Čl. 1. – 3.

Uređuje se osnivanje Agencije. Agencija, prema ovom zakonu, ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima o javnim službama.

Sedište Agencije je u Beogradu, a ostavlja se mogućnost da Agencija formira organizacione jedinice van sedišta, ali koje ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Agencija vodi registre, kao jedinstvene centralizovane baze podataka za koje se zakonom predviđa da se vode u Agenciji. U Agenciji se vodi Registar privrednih subjekata, Registara založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar finansijskog lizinga, kao i drugi registri određeni zakonom. Agencija, poslove iz svoje nadležnosti, obalja kao poverene poslove.

Član 5.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, kao i iz donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i drugih izvora finansiranja, a sredstva za rad pre svega, iz prihoda koje Agencija ostvari obavljanjem svoje delatnosti, kao i iz donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i drugih izvori, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Propisuje se način korišćenja sredstava Agencije, u slučaju da se godišnjim obračunom prihoda i rashoda utvrdi višak rashoda nad prihodima, odnosno višak prihoda nad rashodima. U slučaju da se navedenim obračunom utvrdi višak prihoda nad rashodima, Agencija će ih uplatiti na uplatni račun budžeta Republike Srbije, a ukoliko se utvrdi višak rashoda nad prihodima razlika se finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Član 7.

Oragni Agencije su upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

Čl. 8.i 9.

Članovima 8. i 9. bliže su uređeni sastav, mandat, imenovanje i razrešenje predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora, kao i delokrug njihovog rada. Predsednika i članove upravnog i nadzornog odbora, imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

Na statut, godišnji plan rada i godišnji finansijski plan, kao akta koje donosi upravni odbor, saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Nadzornom odboru data je mogućnost da predložiti Vladi Republike Srbije razrešenje svih ili pojedinih članova upravnog odbora ili direktora.

Član 10.

Članom 10. bliže je uređen mandat, imenovanje i razrešenje direktora Agencije, kao i delokrug njegovog rada. Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog Agencije.

Član 11.

Ovim članom određuju se opšti akti Agencije, kao i sadržina statuta, kao osnovnog opšteg akta.

Član 12.

Poslovanje Agencije podleže reviziji, u skladu sa zakonom.

Čl. 13. – 16.

Vlada Republike Srbije imenovaće predsednika i članove upravnog odbora, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a Upravni odbor Agencije dužan je da donese statut, u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Članom 15. se predviđa da je 01. juli 2005. godine rok za počinje obavljanje poslova vođenja Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i Registra finansijskog lizinga od strane Agencije. Ovaj rok je određen da bi se izbegle nedoumice od kog momenta se u Agenciji registruju prava u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar i Zakonom o finansijskom lizingu, a imajući u vidu da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Članom 16. se propisuje stupanje ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Kada su u pitanju sredstva za uspostavljanje i prva tri meseca operativnih troškova Registra privrednih subjekata, obezbeđena su sredstva iz donacije Kraljevine Švedske u iznosu od 13.000.000 SEK (trinaest miliona švedskih kruna) kojima će administrirati Svetska banka (donacija TF 072718).

Imajući u vidu da je zakonom predviđeno da Agencija vodi i Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, kao i Registar finansijskog lizinga, za uspostavljanje ovih registara u okviru Agencije, potrebno je obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, u iznosu od 10.000.000 dinara.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kako bi se sprečile štetne posledice koje bi odlaganje donošenja ovog zakona imale, obzirom da rok korišćenja sredstva iz donacije Kraljevine Švedske vremenski ograničen najkasnije do dana 31. avgusta 2004.godine.

Ostavite komentar