d) Nacionalne službe za zapošljavanje Tabela

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2007. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu, koji je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 14. novembra 2006. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2006. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 85/06), izuzetno kada je u pitanju budžet Republike za 2007. godinu, propisano je da Vlada usvaja predlog budžeta Republike i dostavlja ga, zajedno sa revidiranim Memorandumom o budžetu i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodnoj skupštini, najkasnije 1. decembra 2006. godine.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

ZA 2007. GODINU

1) Pravni osnov za donošenje finansijskog plana

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 64. tačka 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», br. 71/03 i 84/04), kojim je propisano da Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 i 85/06), kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, saglasnost daje Narodna skupština.

2) Pravni osnov za planiranje pojedinačnih prihoda i primanja i rashoda i izdataka

PRIHODI – PRIMANjA

Članom 74. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da prihod Nacionalne službe čine sredstva: doprinosi za obavezno osiguranje; doprinosi za dobrovoljno osiguranje; iz budžeta Republike; ostvarena prodajom društvenog kapitala i prodajom društvenih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom; ostvarena izdavanjem, odnosno prometom hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom; ostvarena ulaganjem kapitala; domaćih i inostranih kredita i zajmova, u skladu sa zakonom; poklona, donacija i legata; druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom.

Socijalni doprinosi

Stopa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti utvrđena je na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 61/05) u visini od 1,5 %, dok je osnovica doprinosa uređena čl. 13. – 35. istog zakona.

Transferi iz budžeta

U okviru ove stavke evidentiraju se prihodi po osnovu transfera iz budžeta Republike. Prihodi iz budžeta planirani su za izmirivanje obaveza prema nezaposlenima u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju nezaposlenih lica (pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti) i obaveze prema licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija (privremena naknada), u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. jula 2003. godine.

Pored direktnih prihoda iz budžeta, Nacionalna služba ostvaruje prihode po osnovu transfera od drugih nivoa vlasti. Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove rada i zapošljavanja, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, donosi Program aktivne politike zapošljavanja za Republiku (član 31 Zakona o zapošljavanju i osiguranju od nezaposlenosti), koji sprovodi Nacionalna služba. Sredstva za realizaciju navedenog programa obezbeđuje nadležno ministarstvo, iz budžeta.

Drugi prihodi

Druge prihode čine prihodi od zakupa prostora kojim raspolaže Nacionalna služba, prihodi od prodaje dobara i usluga (časopis «Poslovi», čiji je izdavač Nacionalna služba), mešoviti i neodređeni prihodi koji obuhvataju povraćaj novčane naknade, prinudnu naplatu, prihode od naplate štete po osnovu osiguranja, i drugo.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda evidentiraju se prihodi po osnovu refundacija Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za porodiljsko bolovanje i bolovanje preko 30 dana.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine odnose se na primanja od otplate stambenih kredita, otplate za prodate društvene stanove, kao i na primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

RASHODI – IZDACI

Planirani rashodi i izdaci u okviru finansijskog plana za 2007. godinu iskazani su po namenama, a u skladu sa ekonomskom klasifikacijom i klasifikacijom prema računovodstvenim fondovima, propisanim Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem («Službeni glasnik RS», br. 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05, 51/05, 54/05, 104/05, 112/05, 11/06, 27/06, 51/06).

Organizacijski i metodološki planiranje rashoda i izdataka usklađeno je sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja («Službeni glasnik RS», broj 81/04).

Rashodi i izdaci u finansijskom planu Nacionalne službe za 2007. godinu utvrđeni su u skladu sa makroekonomskim parametrima utvrđenim u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu, izuzev specifičnih tekućih rashoda u okviru kategorije 471- prava iz socijalnog osiguranja, koji predstavljaju funkcionalne rashode Nacionalne službe i proističu iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i podzakonskih akata Nacionalne službe, Zaključka Vlade RS br. 02-4586/2003-001 od 17. jula 2003. godine, kao i Zaključka Vlade RS o Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za period 2006.-2008. godine («Sl. Glasnik RS» br.45 od 30. maja 2006.) .

TEKUĆI RASHODI

Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi odnose se na plate i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje zaposlenih i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, socijalna davanja zaposlenima, naknade, nagrade i bonuse.

Politika plata zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje sprovodi se u skladu Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama («Službenii glasnik RS», br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05 i 81/05) i zaključcima Vlade Republike Srbije o visini osnovica. U pripremi je izrada novog Zakona o platama u javnim službama, kojim će biti obuhvaćena i NSZ.

Planirani iznos sredstava za ovu vrstu rashoda utvrđen je na bazi broja zaposlenih utvrđenog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, novih poslova NSZ i time povećanog angažovanja u realizaciji istih, kao što su sprovođenje subvencija po osnovu člana 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i javni radovi, koeficijenata utvrđenih Uredbom, osnovice za obračun i isplatu plata utrvrđene Zaključkom Vlade RS i planirane stope rasta inflacije.

Korišćenje roba i usluga

Ovi rashodi odnose se na troškove neophodne za rad Nacionalne službe za zapošljavanje, koja kao organizacija obaveznog socijalnog osiguranja obavlja poslove posredovanja u zapošljavanju, vođenja evidencije u skladu sa zakonom, osiguranja zaposlenog, ostvarivanja prava po osnovu osiguranja, vrši kontrolu od značaja za sticanje statusa nezaposlenog i ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti, zatim obavlja poslove profesionalne orijentacije i savetovanja o izboru zanimanja, sprovodi programe i mere aktivne politike zapošljavanja (podsticanje novog zapošljavanja, samozapošljavanja, organizovanje poslovnih centara, sajmova zapošljavanja, obuka u klubovima za aktivno traženje poslova i sl.), organizuje dodatno obrazovanje i obuke (opšte i specijalističke) itd. Pored navedenih poslova, za koje se planiraju funkcionalni rashodi, Nacionalna služba planira i rashode za obavljanje pravnih, analitičkih, finansijskih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova.

Prava iz socijalnog osiguranja

Sredstva koja su planirana za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja podrazumevaju:

a) sredstva za isplatu neposredno domaćinstvima;

b) sredstva za isplatu neposredno pružaocima usluga;

v) sredstva za transfere drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje.

a) Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima obuhvataju :

1. Naknade za slučaj nezaposlenosti (redovna novčana naknada, tehnološki viškovi, stečaj, porodilje);

2. Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosovo i Metohija;

Ostale isplate nezaposlenim licima – (ostale pasivne mere);

Jednokratna novčana naknada za samozapošljavanje;

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja – isplate licima* (Javni radovi, Programi dodatnog obrazovanja i obuke, Sajmovi zapošljavanja, Aktivno traženje posla).

1. Naknada za slučaj nezaposlenosti

Naknada za slučaj nezaposlenosti isplaćuje se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koji precizno definiše koja lica imaju pravo na novčanu naknadu (Čl. 108.), i kako je ostvaruju .

Najniži i najviši iznos novčane naknade regulisani su Čl. 113. Zakona, tako da novčana naknada ne može biti viša od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike ili niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom za mesec u kome se vrši isplata novčane naknade.

Novčana naknada se isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata, a sam iznos obuhvata i doprinose za penzijsko – invalidsko i zdravstveno osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu (Čl. 125 i 126).

U vreme izrade predloga Finansijskog plana za 2007. godinu (kraj oktobra 2006.godine) isplaćena je novčana naknada za mesec april 2006. godine za ukupno 76.341 korisnika. Predlogom Finansijskog plana za 2007 godinu predviđena su ukupna sredstva za isplatu navedene naknade u iznosu od 19.502,5 miliona dinara, od čega je za isplatu neto naknade planirano 13.575,2 miliona dinara, a preostali deo u iznosu od 5.927,3 miliona dinara za doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje. Sredstva su planirana za isplatu 12 novčanih naknada.

Privremena naknada zaposlenih sa teritorije KIM

Na osnovu donetog Zaključka Vlade Republike Srbije br. 02-4586/2003-001 od 17. jula 2003. godine Nacionalna služba ima obavezu da isplaćuje privremenu naknadu zaposlenima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Proračun potrebnih sredstava za privremenu naknadu zaposlenima sa teritorije AP Kosovo i Metohija izvršen je za 23.400 lica, pri čemu je za oko 10.000 korisnika koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija osnovica za obračun bruto naknada po licu uvećana za 30% po zaključku Vlade Republike Srbije.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu privremene naknade na bazi utvrđenih proračuna planiraju se u iznosu od 2.300,0 miliona dinara za bruto naknadu. Obračunom propisanih stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, za ovu vrstu rashoda potrebno je 1.511,1 miliona dinara za isplatu neto privremene novčane naknade i 788,9 miliona dinara sredstava za propisane doprinose za penzijsko invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Ostale isplate nezaposlenim licima – ostale pasivne mere

Na ovoj poziciji iskazane su preuzete obaveze NSZ nastale u prethodnim godinama, a odnose se na isplate direktno nezaposlenim licima na obukama i postdiplomskim studijama (dnevnice, putni troškovi i sl), a čija realizacija se očekuje i u toku 2007. godine.

Jednokratna novčana naknada za samozapošljavanje

Jednokratna novčana naknada za samozapošljavanje isplaćuje se nezaposlenom licu na njegov zahtev, a u skladu sa članom 42. i 43. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Za ovu namenu planirano je 120 miliona dinara.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja – isplate licima*

U okviru mera aktivne politike zapošljavanja, koje na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, uz pribavljeno mišljenje Socijalno ekonomskog saveta RS, Nacionalna služba sprovodi programe i planira sredstva za njihovu realizaciju.

U poglavlju VI Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2006.-2008., koji je usvojila Vlada Republike Srbije 25. maja 2006. g., a u skladu sa usvojenim Memorandumom o budžetu, projektovana su sredstva za sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja u 2007. godini u iznosu od 2,4 milijardi dinara.

U tim okvirima, na poziciji 471100 – Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima planirano je izdvajanje za:

Javne radove – 184,6 miliona dinara za 4.000 lica;

Programe dodatnog obrazovanja i obuke –isplate licima* – 314,9 miliona dinara za 13.500 lica (stručno osposobljavanje – volonteri, talenti, dodatna znanja i veštine – program osnovne i specijalističke informatičke obuke, program stranih jezika i ostale obuke, programi prekvalifikacije i dokvalifikacije za tržište rada i za poznatog poslodavca, obuke za poslove radnog mesta i funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih );

Sajmove zapošljavanja*- 5,5 miliona dinara za 37.800 lica (na ovoj stavci obuhvaćeni su najneophodniji troškovi održavanja sajmova zapošljavanja, kao mere namenjene promociji direktnog susretanja ponude i tražnje, promociji određenih zanimanja, znanja i veština, a s druge strane identifikovanje stvarnih kadrovskih potreba poslodavaca);

Aktivno traženje posla* – 4,0 miliona dinara za 41.700 lica (Klubovi i obuke za aktivno traženje posla podrazumevaju meru intenzivne obuke nezaposlenih lica, radi usvajanja veština za uspešno traženje posla, a pre svega aktiviranje i motivisanje nezaposlenih, korišćenje odgovarajućih izvora informacija u traženju posla).

b) Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

Planirana sredstva, koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga koriste se za sledeće namene:

Programe i mere aktivne politike zapošljavanja i to:

A) Razvoj preduzetništva i programe zapošljavanja – 1.467,3 miliona dinara za 16.500 lica (samozapošljavanje putem započinjanja sopstvenog biznisa, subvencije za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih u visini doprinosa za socijalno osiguranje koje plaća poslodavac, podrška poslovnih centara u samozapošljavanju i preduzetništvu, podsticanje zapošljavanja rizičnih grupa)

B) Programe dodatnog obrazovanja i obuke isplate poslodavcima i pružaocima usluga – 374,3 miliona dinara (stručno osposobljavanje lica bez radnog iskustva uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme uz obavezu poslodavca da lice drži najmanje dvostruko duže u odnosu na period finansiranja – ciljna grupa su nezaposlena lica bez radnog iskustva u struci od III do VII stepena stručne spreme koja na zaposlenje čekaju duže od 12 meseci. Sredstva se isplaćuju kroz refundaciju dela zarade pripravnika, mesečno poslodavcima, zavisno od stručne spreme pripravnika. Ovim sredstvima predviđeno je finansiranje i usluga obrazovanja nezaposlenih lica, i to za: programe dodatnog znanja i veština, programe prekvalifikacije i dokvalifikacija i za usluge obrazovanja nezaposlenih za poslove radnog mesta).

Sva ostala prava – pasivne mere

Isplate poslodavcima za subvencije pripravnika i talenata čija realizacija i dalje teče u skladu sa zakonski preuzetim obavezama NSZ u prethodnim godinama.

Zdravstveni pregledi nezaposlenih

Sredstva su planirana za pokrivanje izdataka za zdravstvene preglede nezaposlenih, za komisije koje utvrđuju prava na produženu novčanu naknadu i ostale troškove koji proističu ostvarivanjem prava iz socijalnog osiguranja.

v) Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje

U kategoriji prava iz socijalnog osiguranja planirana su sredstva za transfere drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Planirana sredstva za ove namene u iznosu od 7.031,9 miliona dinara proračunata su na osnovu zakonom propisanih stopa na osnovicu koju čine naknade za slučaj nezaposlenosti, privremene naknade zaposlenih na teritoriji AP Kosova i Metohije, za isplatu olakšica po osnovu člana 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i transferi OOSO u vezi realizacija programa dodatnog obrazovanja i obuke.

Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za nazaposlena lica za redovnu novčanu naknadu, privremenu naknadu zaposlenih sa teritorije KiM, po osnovu člana 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i transferi u vezi programa dodatnog obrazovanja i obuke, iznose 2.515,9 miliona dinara. Transferi Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih (po osnovu navedenih prava) iznose 4.431,0 miliona dinara, transfer Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja samostalnih delatnosti za redovnu novčanu naknadu iznosi 73,8 miliona dinara i Transfer NSZ za član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 11,2 miliona dinara.

Ostali rashodi

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva kojima se obezbeđuje finansiranje rashoda nametnutih od drugih nivoa vlasti u iznosu od 12,0 miliona dinara. To su razni vidovi poreza i obavezne takse (registracija vozila, porez na zakup, akcije, republičke, gradske, opštinske i sudske takse).

3) Osnovni planski i obračunski elementi korišćeni u izradi predloga finansijskog plana

Pri izradi predloga plana korišćeni su sledeći elementi u skladu sa smernicama datim u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu:

1. realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u 2007. godini. ……7%;

2. stopa rasta inflacije u 2007. godini. …………………………………..7,5%;

3. stopa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti…………………..1,5%.

4) Osnovni podaci o Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti objavljenom u «Službenom glasniku RS», broj 71/03 od 15. jula 2003. godine osnovana je Nacionalna služba za zapošljavanje. Nacionalna služba, kao pravni sledbenik Republičkog zavoda za tržište rada, upisana je 16. marta 2004. u sudski registar nadležnog suda, a kao institucija koja se bavi poslovima zapošljavanja postoji oko 90 godina.

U skladu sa Pravilnikom o organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje («Službeni glasnik RS», br. 19/04 i 35/04), Nacionalna služba organizovana je po teritorijalnom i funkcionalnom principu i sve poslove iz svog delokruga rada obavlja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Direkciji Beograd, Pokrajinskoj službi za zapošljavanje AP Vojvodina, Pokrajinskoj službi za zapošljavanje AP Kosovo i Metohija i 30 filijala, koje se sastoje od službi, odseka i ispostava, smeštenih u 180 objekta širom Republike Srbije. Važno je napomenuti da su od 30 filijala 4 filijale na prostoru AP Kosova i Metohije neaktivne.

U postupku transformacije, koja je započeta primenom novog zakona, dana 20. jula 2004. godine Upravni odbor Nacionalne službe dao je saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Nacionalne službe, kojim su sistematizovana mesta za 2100 izvršilaca. Po kvalifikacionoj strukturi, oko 45% od ukupno zaposlenih čine zaposleni sa VSS.

U procesu tranzicije i restruktuiranja naše privrede Nacionalna služba i njeni zaposleni su dodatno opterećeni prilivom nezaposlenih. Usvajanje sistemskih zakona i procedura prouzrokuje potrebu za tehnološki naprednijim sredstvima za rad, i u tom smislu Nacionalna služba planira u 2007. godini obezbeđivanje dodatnog prostora, adaptaciju i rekonstrukciju već postojećeg, nabavku računarske opreme i softvera, kako bi uslovi rada za zaposlene bili adekvatniji i usluga kvalitetnija.

Nacionalna služba nema klasične indirektne korisnike, ali finansijsko poslovanje odvija se preko podračuna, koji su otvoreni u filijalama, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu otvaranja i ukidanja podračuna konsolidovanog računa trezora kod UJP-a («Službeni glasnik RS», broj 92/02), sa izuzetkom 4 ranije pomenuta na području AP Kosovo i Metohija.

5) Obrazloženje po vrstama primanja i izdataka

Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu sačinjen je prema ekonomskoj klasifikaciji konta do nivoa sintetičkog, predviđenih Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu sastoji se od opšteg i posebnog dela i obrazloženja i projekcije finansijskog plana za 2008. i 2009. godinu.

I. PRIHODI – PRIMANjA

U okviru Opšteg dela finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2006. godinu, planirani prihodi i primanja iznose ukupno 26.920,2 miliona dinara .

700000 TEKUĆI PRIHODI

Tekuće prihode Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 26.860,2 miliona dinara čine: prihodi od socijalnih doprinosa u iznosu od 12.605,1 miliona dinara, transferi iz budžeta u iznosu od 13.800,0 miliona dinara, drugi prihodi u iznosu od 366,2 miliona dinara i memorandumske stavke za refundaciju rashoda u iznosu od 88,9 miliona dinara.

720000 SOCIJALNI DOPRINOSI

Prihod od doprinosa za osiguranje od nezaposlenoti u iznosu od 12.605,1 miliona dinara planiran je u skladu sa Finansijskim planom Nacionalne službe za 2006. godinu i makroekonomskim parametrima za 2007. godinu, i imajući u vidu da su u 2006. godini, po stopi doprinosa od 1,5%, navedeni prihodi preko 850 miliona dinara na mesečnom nivou.

Struktura planiranih prihoda od doprinosa za socijalno osiguranje je sledeća:

– 721100 – doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih u iznosu od 5.904,7 miliona dinara;

– 721200 – doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca u iznosu od 6.026,4 miliona dinara;

– 721300 – doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih u iznosu od 616,7 miliona dinara, i

– 721400 – doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati u iznosu od 57,2 miliona dinara.

733 TRANSFERI IZ BUDžETA planirani su u iznosu od 13.800,0 miliona dinara, koliko je neophodno da bi se izmirile obaveze prema nezaposlenim licima propisane Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti) i obaveze prema licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija (privremena naknada), utvrđene Zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. jula 2003 godine.

Od ukupno planiranih transfera iz budžeta iznos od 2.400 miliona dinara, odnosi se na transfer Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u korist Nacionalne službe. Ova sredstva koriste se za programe aktivne politike zapošljavanja, koju sprovodi Nacionalna služba, a sredstva za te namene obezbeđuje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u skladu sa Zakonom. Aktivna politika zapošljavanja podrazumeva sledeće programe:

Sajmove zapošljavanja

Aktivno traženje posla

Programe dodatnog obrazovanja i obuke

Razvoj preduzetništva i programe zapošljavanja

Javne radove.

740000 DRUGI PRIHODI, u iznosu od 366,2 miliona dinara, planirani su na osnovu ostvarenja po vrsti ovih prihoda za period januar-septembar 2006. godine i u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu. U okviru drugih prihoda planirani su:

– 741000 PRIHODI OD IMOVINE (741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja) 1 milion dinara;

– 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA u ukupnom iznosu od 101 miliona dinara (742160 – prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u iznosu od 52,5 miliona dinara i 742360 – prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice (časopis „POSLOVI“)u iznosu od 48,5 miliona dinara);

– 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI koji obuhvataju povraćaj novčane naknade, prinudnu naplatu, prihode od naplate štete po osnovu osiguranja i drugo, u iznosu od 264,1 miliona dinara.

770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA planirane su u iznosu od 88,9 miliona dinara i obuhvataju prihode ostvarene po osnovu refundacija porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana. Planirani iznos obuhvata deo refundacije koji se odnosi na tekuću godinu u iznosu od 44,1 miliona dinara i deo za refundaciju rashoda iz prethodne godine u iznosu od 44,8 miliona dinara.

I.2. PRIMANjA

900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE iznose 60,0 miliona dinara i odnose se na očekivana primanja od otplate stambenih kredita i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

II – RASHODI – IZDACI

U okviru Opšteg dela finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu, planirani rashodi i izdaci iznose ukupno 26.920,2 miliona dinara .

Rashodi i izdaci čije je ostvarenje planirano za 2007. godinu, iskazani su u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem na propisanim kontima ekonomske klasifikacije. Organizacijski i metodološki planiranje rashoda i izdataka usklađeno je sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja («Službeni glasnik RS», broj 81/04).

Rashodi i izdaci u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2007. godinu planirani su u skladu sa realizacijom u periodu januar-septembar 2006. godine, procenom izvršenja do kraja 2006. godine i u skladu sa makroekonomskim parametrima utvrđenim u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinum, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu, izuzev specifičnih tekućih rashoda u okviru kategorije 471- prava iz socijalnog osiguranja, koji predstavljaju funkcionalne rashode Nacionalne službe i proističu iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i podzakonskih akata Nacionalne službe, Zaključka Vlade RS br. 02-4586/2003-001 od 17. jula 2003. godine kao i Zaključka Vlade RS o Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za period 2006.-2008. godine («Sl. Glasnik RS» br.45 od 30. maja 2006.) .

400000 TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi planirani su u iznosu od 26.663,0 hiljada dinara. Planiranim tekućim rashodima obezbeđuju se sredstva za finansiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1.227,6 miliona dinara, korišćenje roba i usluga 761,3 miliona dinara, prava iz socijalnog osiguranja 24.662,1 miliona dinara, kao i ostale rashode 12,0 miliona dinara.

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Sredstva planirana u iznosu od 1.227,6 miliona dinara su sredstva koja obuhvataju rashode za zaposlene, a učestvuju u ukupno planiranim tekućim rashodima Nacionalne službe sa 4,60%. Ovi rashodi planirani su kao: plate i dodaci, socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade za zaposlene i nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi.

411000 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH – Obračun i isplata plata zaposlenih vrši se primenom koeficijenata utvrđenih navedenom Uredbom i osnovice za obračun i isplatu plata utvrđenih Zaključkom Vlade RS.

Za plate i dodatke zaposlenih, za narednu godinu, planirana su sredstva u iznosu od 954,7 miliona dinara.

Planirani iznos sredstava za ovu vrstu rashoda utvrđen je na bazi broja zaposlenih utvrđenog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, novih poslova Službe i time povećanog angažovanja u realizaciji istih, kao što su sprovođenje subvencija po osnovu člana 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i javni radovi, koeficijenata utvrđenih Uredbom, osnovice za obračun i isplatu plata utrvrđene Zaključkom Vlade RS i planirane stope rasta inflacije.

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA, koje čine doprinosi za PIO, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti, planirani su u iznosu od 170,9 miliona dinara.

413000 NAKNADE U NATURI, planirane su u iznosu od 12,0 miliona dinara i njima se obezbeđuju sredstva za markice za prevoz u naturalnom obliku i sl. Sredstva su planirana u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007.godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu.

414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA, planirana su u iznosu od 45,0 miliona dinara. Ovim sredstvima bi se podmirili izdaci za naknade za vreme odsustvovanja s posla (bolovanje preko 30 dana, invalidi II stepena), zatim stipendije za obrazovanje dece umrlih radnika NSZ, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine za zaposlene u slučaju otpuštanja sa posla, pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog, kao i pomoć u medicinskom lečenju – operacije, lekovi i banjsko lečenje. Sredstva za ove namene su planirana u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007.godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu.

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE, planirane su u iznosu od 15,0 miliona dinara i odnose se na naknadu troškova prevoza zaposlenih sa posla i na posao, koji se isplaćuju u gotovom. Sredstva su planirana u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godin, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu.

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI, planirani su u iznosu od 30 miliona dinara i odnose se na izdatke za jubilarne i ostale vidove nagrađivanja zaposlenih u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu.

420000 KORIŠĆENjE ROBA I USLUGA

Za ovu kategoriju rashoda planirana su sredstva u iznosu od 761,3 miliona dinara i korišćenje usluga i roba učestvuje u ukupno planiranim tekućim rashodima Nacionalne službe sa 2,85%.

Ovi rashodi planirani su u pet pozicija, po grupama , a to su:

421000 STALNI TROŠKOVI planirani su u iznosu od 331,7 miliona dinara. Ova sredstva planirana su za pokrivanje troškova platnog prometa i bankarske usluge (70,0 miliona dinara), zatim energetske usluge (72,0 miliona dinara) – električna energija, prirodni gas, drvo, lož ulje, centralno grejanje, komunalne usluge (60,5 miliona dinara) – vodovod i kanalizacija, deratizacija, dimnjačarske usluge, odvoz smeća, usluge čišćenja. Ovim sredstvima je predviđeno i izmirivanje obaveza za usluge komunikacije kao što su telefoni, modemi, internet, mobilni telefoni, pošta, usluga dostave u iznosu od 86 miliona dinara. Sredstvima u iznosu od 16,2 miliona dinara bi se pokrili troškovi osiguranja imovine i lica, za troškove zakupa imovine i opreme planiraju se sredstva u iznosu 25,0 miliona dinara, dok se za troškove RTV pretplate predviđaju sredstva u iznosu od 2,0 miliona dinara. Sredstva su planirana na bazi ostvarenja troškova januar-septembar/2006, procene izvršenja do kraja 2006. godine i projektovane stope inflacije za 2007.godinu u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007.godinu.

422000 TROŠKOVI PUTOVANjA, planirani su u iznosu od 35,0 miliona dinara, a od toga za troškove službenog puta u zemlji 27,5 miliona dinara, troškove službenog puta u inostranstvo 5 miliona dinara, troškove putovanja u okviru redovnog rada 1,0 miliona dinara i ostale troškove transporta 1,5 miliona dinara.

Troškovi službenog puta u zemlji planirani su u iznosu od 27,5 miliona dinara i ovim sredstvima bi se podmirili troškovi putovanja koji su neophodni, s obzirom na organizacionu strukturu Nacionalne službe. Ovim sredstvima pokrili bi se i troškovi učešća zaposlenih u NSZ u realizaciji više međunarodnih projekata (CARDS, SIDA, TWINNING…).

Planirana sredstva u iznosu od 5,0 miliona dinara podmirila bi rashode za očekivani broj službenih putovanja u inostranstvo u svrhu međunarodne razmene stručnih znanja i iskustava u oblasti zapošljavanja.

S obzirom na organizacionu strukturu Nacionalne službe neophodno je planirati sredstva u iznosu od 1,0 miliona dinara za troškove putovanja u okviru redovnog rada, kao i ostale troškove transporta, npr. selidbe i slično u iznosu od 1,5 miliona dinara.

423000 USLUGE PO UGOVORU planirane su u iznosu od 195,5 miliona dinara. Ovim sredstvima podmirili bi se izdaci za administrativne usluge od 2,6 miliona dinara (usluge prevođenja i ostale administrativne usluge), kompjuterske usluge od 98,8 miliona dinara (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme, pružanje usluga za održavanje aplikativnog softvera za sve podsisteme, koji su u produkciji, usluge reinženjeringa kod promene zakonske regulative), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih od 10,9 miliona dinara (edukacije, seminari, savetovanja, stručni ispiti), usluge informisanja od 40 miliona dinara (štampanje časopisa, stručnih publikacija, brošura, lifleta, oglašavanje slobodnih radnih mesta, tendera i oglasa, medijske usluge – TV, radio). Pored navedenih, planiranim sredstvima podmirili bi se još troškovi reprezentacije i stručne usluge (naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora-ostali, istraživački projekti) 30 miliona dinara i ostale opšte usluge od 13 miliona dinara (usluge mikrofilmovanja, i sl.).

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE planirane su u iznosu od 0,1 milion dinara, a odnose se na usluge očuvanja životne sredine.

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) planirana su u iznosu od 104 miliona dinara koja će biti potrebna za održavanje oko 180 građevinskih objekata kojima Nacionalna služba za zapošljavanje raspolaže, kao i za održavanje vozila, računarske i ostale opreme i kancelarijskog nameštaja.

426000 MATERIJAL, planirana su sredstva u iznosu od 95,0 miliona dinara, a od toga za administrativni materijal 62,0 miliona dinara (kancelarijski materijal, sitan inventar), materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 11 miliona dinara (stručna literatura, pretplata na stručne časopise), materijal za saobraćaj 17,9 miliona dinara (gorivo, mazivo, auto gume), materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo 4,0 miliona dinara (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi) i materijal za posebne namene 0,1 milion dinara.

470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA

Za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja planirana su sredstva u iznosu od 24.662,1 miliona dinara što čini 92,49% od ukupno planiranih tekućih rashoda Nacionalne službe za 2007. godinu.

Sredstva koja su planirana za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja podrazumevaju sredstva za isplatu neposredno domaćinstvima, sredstva za isplatu neposredno pružaocima usluga i sredstva za transfere drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje.

471100 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA KOJA SE ISPLAĆUJU NEPOSREDNO DOMAĆINSTVIMA, planirana su u iznosu od 15.523,0 miliona dinara i koristiće se za sledeće namene:

47114-1 – Naknada za slučaj nezaposlenosti (redovna novčana naknada, tehnološki višak, stečaj, porodilje) – 13.575,2 miliona dinara. Za naknadu za slučaj nezaposlenosti dali smo detaljnije tumačenje u delu 2) Pravni osnov za planiranje pojedinačnih prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka.

47114-6 – Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije – 1.511,1 miliona dinara. Za privremenu naknadu zaposlenih sa teritorije KIM, na osnovu donetog Zaključka Vlade Republike Srbije od 17.07.2003.godine, takođe smo dali detaljnije tumačenje u delu 2). Napominjemo da su planirana sredstva za ove namene u neto iznosu za oko 25.000 korisnika.

471142-1 – Ostale isplate nezaposlenim licima – ostale pasivne mere, nezaposlena lica na postdiplomskim (obaveze iz prethodnih godina) – u iznosu od 3,0 miliona predstavljaju zakonom preuzete obaveze NSZ prema nezaposlenim licima iz prethodnih godina.

471144-0 – Jednokratne novčane naknade za samozapošljavanje – 120 miliona dinara. Ovim sredstvima obezbediće se isplata jednokratnih novčanih naknada korisnicima novčane naknade u svrhu samozapošljavanja.

471100-0* – Javni radovi – 184,5 miliona dinara za 4.000 lica;

471191-1* – Programi dodatnog obrazovanja i obuke – isplate licima za programe osnovne i specijalističke informatičke obuke, programe stranih jezika i ostale obuke u iznosu od 314,9 miliona dinara za 13.500 lica;

471191-2* – Sajmovi zapošljavanja u iznosu 5,5 miliona za 37.800 lica;

471191-3* – Aktivno traženje posla – 4,0 miliona dinara za 41.700 lica;

Stavke 471100-0*, 471191-1*, 471191-2* i 471191-3* predstavljaju aktivne mere zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, a sredstva za ove namene obezbeđuju se preko Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i u skladu su sa usvojenim Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za period 2006.-2008. godine.

471200 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA KOJA SE ISPLAĆUJU NEPOSREDNO PRUŽAOCIMA USLUGA, planirana su u iznosu od 1.911,6 miliona dinara i koristiće se za sledeće namene :

471252-1* – Razvoj preduzetništva i programi zapošljavanja planirana su sredstva u iznosu od 1.467,3 miliona dinara i odnose se na programe samozapošljavanja, subvencije za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih, podršku poslovnih centara u samozapošljavanju i preduzetništvu, i programe novog zapošljavanja rizičnih grupa i lica sa invaliditetom.

471253-9 – Sva ostala prava – pasivne mere u iznosu od 30 miliona dinara odnose se na isplatu obaveza NSZ iz prethodnih godina poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i talenata.

471262-0* – Programi dodatnog obrazovanja i obuke – isplate poslodavcima i pružaocima usluga planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 374,3 miliona dinara.

471290-0 – Zdravstveni pregledi nezaposlenih, planirani su u iznosu od 40,0 miliona dinara i predviđena su za finansiranje izdataka za zdravstvene preglede nezaposlenih i za komisije koje utvrđuju prava na produženu novčanu naknadu.

Stavke 471252-1* i 471262-0* odnose se na aktivne mere zapošljavanja, a sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i u skladu su sa usvojenim Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za period 2006.-2008. godine.

471900 TRANSFERI DRUGIM ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjAZA DOPRINOSE ZA OSIGURANjE, planirani su u iznosu od 7.031,9 miliona dinara i odnose se na transfere drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

4719104-0 – Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinos za redovnu novčanu naknadu iznose 2.125,5 miliona dinara;

471914-1 – Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje – član 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 26,4 miliona dinara;

471914-6 – Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu novčanu naknadu lica sa teritorije AP Kosova i Metohije iznose 282,9 miliona dinara;

471914-8 – Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje – član 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 65,2 miliona dinara;

471914* – Transferi RZZO u vezi programa dodatnog obrazovanja i obuke – 15,8 miliona dinara (aktivne mere zapošljavanja);

471922-0 – Transferi Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih za doprinos za redovnu novčanu naknadu iznosi 3.728 miliona dinara;

471922-1 – Transferi Republičkom fondu PIO zaposlenih – član 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 47,3 miliona dinara;

471922-6 – Transferi Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih za doprinos za privremenu novčanu naknadu lica sa teritorije AP Kosova i Metohije iznose 506,0 miliona dinara;

471922-8 – Transferi Republičkom fondu PIO zaposlenih – član 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 116,4 miliona dinara;

471922* – Transfer PIO u vezi programa dodatnog obrazovanja i obuke u iznosu od 33,3 miliona dinara (aktivne mere zapošljavanja);

471942-0 – Transferi Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja samostalnih delatnosti za doprinos za redovnu novčanu naknadu 73,8 miliona dinara;

471951-1 – Transferi NSZ – član 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 3,3 miliona dinara;

471951-8 – Transferi NSZ – član 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 7,9 miliona dinara.

480000 OSTALI RASHODI

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 12,0 miliona dinara. Ovim sredstvima obezbeđuje se finansiranje rashoda nametnutih od drugih nivoa vlasti. To su razni vidovi poreza i obavezne takse (registracija vozila, porez na zakup, akcije, republičke, gradske, opštinske i sudske takse)

II.2. IZDACI

500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU, planirani su u iznosu od 257,2 miliona dinara i odnose se na neophodnu izgradnju poslovnih objekata, nabavku računarske opreme i kancelarijskog nameštaja, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje.

Po strukturi, namena sredstava je sledeća:

511000 zgrade i građevinski objekti;

512000 mašine i oprem;

513000 ostala osnovna sredstva .

– 511000 – Sredstvima planiranim u iznosu od 58,5 miliona dinara za zgrade i građevinske objekte, podmirili bi se rashodi planirani za najneophodnije kapitalno održavanje zgrada i objekata Nacionalne službe, koji su zbog svoje prosečne starosti i nedovoljnih ulaganja u prethodnim vremenima u izuzetno lošem stanju, a posledica toga su sve lošiji uslovi rada za zaposlene. Ovim sredstvima je predviđeno i finansiranje projektne dokumentacije, procene izvodljivosti, praćenje projekata, stručne ocene, saglasnosti, dozvola.

– 512000 – Sredstvima u iznosu od 184,5 miliona dinara predviđena je nabavka kancelarijske opreme (oprema za klubove za ATP, obnavljanje starog kancelarijskog nameštaja u filijalama, gde je predviđena adaptacija poslovnog prostora), nabavka računarske opreme (povezivanje u jedinstveni informacioni sistem), sredstava komunikacije, jer udaljena mesta od centrale nemaju gotovo nikakvu komunikacionu opremu i ona predstavlja značajnu stavku na ovoj poziciji, zatim kupovina službenih automobila u cilju zamene amortizovanih vozila, kao i nabavku opreme za javnu bezbednost.

– 513000 – Planirana sredstva za ostala osnovna sredstva u iznosu od 14,1 milion dinara namenjena su nabavci neophodnih kompjuterskih softvera, gde se posebno ističe važnost kupovine originalnih softvera, kao i za nabavku knjiga.

Stanje docnji na dan 31.12.2006. godine

Finansijski plan za 2007. godinu rađen je na bazi procene ostvarenja u 2006. godini, koje podrazumeva 12 isplata novčane naknade koju su korisnici ostvarili u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

U trenutku izrade ovog plana, izvršena je isplata novčane naknade za mesec april 2006. godine, što praktično znači da je do sada isplaćeno 10 mesečnih novčanih naknada. Ukoliko se obezbedi redovan priliv sredstava i do kraja godine bude nastavljena dinamika mesečne isplate, za očekivati je da će sa 31.12.2006. godine docnje po osnovu ovih novčanih naknada biti za 6 meseci, što, ako se ima u vidu poslednji isplaćeni bruto iznos sredstava za ove namene (1,14 milijardi dinara), ukazuje na stanje docnji po ovom osnovu od približno 6,8 milijardi dinara.

Pored ovih docnji, ako bude nastavljena dinamika isplate naknada zaposlenim sa područja AP Kosovo i Metohija u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. jula 2003 godine, sa 31.12.2006. godine bi bila isplaćena naknada za jun 2006. godine, odnosno docnje po ovom osnovu bile bi za 6 naknada, što bi u bruto iznosu iznosilo oko 1,2 milijardi dinara.

Dakle, ukupne docnje po ova dva osnova, sa 31.12.2006. godine bile bi za 6 meseci. Za njih je potrebno obezbediti dodatnih 8,0 milijardi dinara, pored sredstava predviđenih Finansijskim planom za 2007. godinu.

****

Imajući u vidu sve navedeno, predlažemo da se razmotri mogućnost isplate zaostalih novčanih naknada nezaposlenima, kako bi se u narednoj godini postigla dosledna primena Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji predviđa da se novčana naknada isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata (Čl. 114).

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2008. I 2009. GODINU

Projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka Nacionalne službe za zapošljavanje urađena je u skladu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu, na bazi projektovane stope rasta inflacije kao jednog od osnovnih makroekonomskih indikatora.

Projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2008. godinu urađena je uzimajući u obzir projektovanu stopu inflacije od 6,5%, a projekcija za 2009. godinu na bazi projektovane stope inflacije od 4,5%.

Ostavite komentar