v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2007. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2007. godinu, koji je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti doneo na sednici od 10. novembra 2006. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2006. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2007. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 85/06), izuzetno kada je u pitanju budžet Republike za 2007. godinu, propisano je da Vlada usvaja predlog budžeta Republike i dostavlja ga, zajedno sa revidiranim Memorandumom o budžetu i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodnoj skupštini, najkasnije 1. decembra 2006. godine.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 i 63/06),

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, na 31. sednici održanoj 10. novembra 2006. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

ZA 2007. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti (u daljem tekstu: Fond) za 2007. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara) Ekonomska klasifika-cija P R I M A Nj A Plan za 2007. godinu 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 18.367.755 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE 100 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 100 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 13.550.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 13.540.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 10.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 0 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 0 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 740000 DRUGI PRIHODI 1.013.700 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.000.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.650 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.650 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 50 744160 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 10.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 3.600.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 3.600.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 203.955 781340 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti 203.955 781341 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti 73.755 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 130.200 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 700 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 700 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 70 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 70 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 630 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 630 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 80 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 80 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 80 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 80   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 18.368.535

2. Ukupni rashodi i izdaci Fonda, po osnovnim namenama, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara) Ekonomska klasifika-cija I Z D A C I Plan za 2007. godinu 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 11.846.370 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 286.600 411000 Plate i dodaci zaposlenih 202.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 36.200 413000 Naknade u naturi 800 414000 Socijalna davanja zaposlenima 8.100 415000 Naknade za zaposlene 7.000 416000 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 32.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 190.400 421000 Stalni troškovi 100.000 422000 Troškovi putovanja 3.900 423000 Usluge po ugovoru 55.000 424000 Specijalizovane usluge 2.000 425000 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 15.000 426000 Materijal 14.500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 400 444100 Negativne kursne razlike 400 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 11.213.970 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 11.213.970 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 9.569.200 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 514.270 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 1.130.500 480000 OSTALI RASHODI 155.000 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 150.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 4.700 485000 Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 300 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 125.300 510000 OSNOVNA SREDSTVA 125.300 511000 Zgrade i građevinski objekti 66.300 512000 Mašine i oprema 59.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 0 621940 Učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama 0   UKUPNI RASHODI I IZDACI 11.971.670 Višak prihoda nad rashodima – sredstva rezerve po članu 151. stav 1. tačka 4) i članu 172. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za plasman kod poslovnih banaka i druge namene, radi ostvarivanja dobiti. 6.396.865

POSEBAN DEO

3. Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2007. godinu utvrđeni u OPŠTEM DELU Finansijskog plana iskazuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara) Ekonomska klasifika-cija I Z D A C I Plan za 2007. godinu 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 11.846.370 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 286.600 411000 Plate i dodaci zaposlenih 202.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 36.200 413000 Naknade u naturi 800 414000 Socijalna davanja zaposlenima 8.100 415000 Naknade za zaposlene 7.000 416000 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 32.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 190.400 421000 Stalni troškovi 100.000 422000 Troškovi putovanja 3.900 423000 Usluge po ugovoru 55.000 424000 Specijalizovane usluge 2.000 425000 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 15.000 426000 Materijal 14.500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 400 444100 Negativne kursne razlike 400 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 11.213.970 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 11.213.970 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 9.569.200 471121 Osnovne penzije 9.150.000 471123 Inostrane penzije 80.500 471124 Nega i pomoć penzionera 270.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 25.500 471193 Pogrebni troškovi 43.200 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 514.270 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti 390 471216 Pomagala i naprave 330 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 13.550 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 500.000 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 1.130.500 471911 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 1.130.500 480000 OSTALI RASHODI 155.000 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 150.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 4.700 485000 Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 300 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 125.300 510000 OSNOVNA SREDSTVA 125.300 511000 Zgrade i građevinski objekti 66.300 512000 Mašine i oprema 59.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 0 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 0 621940 Učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama 0   UKUPNI RASHODI I IZDACI 11.971.670 Višak prihoda nad rashodima – sredstva rezerve po članu 151. stav 1. tačka 4) i članu 172. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za plasman kod poslovnih banaka i druge namene, radi ostvarivanja dobiti. 6.396.865

4. Direktor Fonda može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:19318/5

U Beogradu, 10. novembra 2006. godine

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA

ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

PREDSEDNIK,

mr Rato Ninković

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2007. GODINU

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 i 63/06), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi Finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 i 85/06) kojima je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Na Finansijski plan, u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, saglasnost daje Narodna skupština.

Doprinosi za socijalno osiguranje

Članom 169. stav 1. tačka 1) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da prihod fonda čine, između ostalog, sredstva doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrđena je na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06) u visini od 22%, a članom 46. utvrđene su stope dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se zaposlenom i preduzetniku računa sa uvećanim trajanjem.

Osnovica doprinosa uređena je čl. 22. – 26. i 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Transferi od drugih nivoa vlasti

U okviru ove stavke evidentiraju se prihodi po osnovu transfera iz budžeta Republike.

U skladu sa članom 235. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sredstva za pokriće obaveza Fonda nastalih zbog ostvarivanja i korišćenja prava na penziju pod posebnim uslovima utvrđenim propisima Savezne Republike Jugoslavije, obezbeđuje Republika Srbija. Reč je o obavezi za penzije boraca koju je preuzela Republika Srbija – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Prema članu 207. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Drugi prihodi

Druge prihode čine prihodi od imovine kojom raspolaže fond i od kamata na sredstva fonda (član 169. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda evidentiraju se prihodi po osnovu:

– refundacije od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za deo isplaćenih penzija u visini srazmernog dela staža osiguranja ostvarenog kod tog fonda (član 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju);

– refundacije od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika na ime naknade za obavljanje upravnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova u skladu sa Odlukom o poveravanju obavljanja upravnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Odlukom o obavljanju upravnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zemljoradnika („Službeni glasnik RS“, broj 28/1993);

– refundacije od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za isplaćena porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana za zaposlene u Fondu i za invalide II kategorije prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

Ovi transferi odnose se na doprinose za PIO koje uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje i Republički zavod za zdravstveno osiguranje.

Nacionalna služba za zapošljavanje obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju.

Republički zavod za zdravstveno osiguranje obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta.

Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi se odnose na plate i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje zaposlenih i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, socijalna davanja zaposlenima, naknade, nagrade i bonuse.

Način utvrđivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja zaposlenih definisan je članom 1. stav 1. tačka 5) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 34/01, 62/06 i 63/06) i članom 2. tačka 14. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 44/01, … 82/06).

Korišćenje usluga i roba

Ovi rashodi predstavljaju troškove za rad organa Fonda i obavljanje upravnih, analitičkih, finansijskih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja (član 168. i član 171. tačka 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja

Ova prava regulisana su čl. 18. i 244. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i obuhvataju: starosne, invalidske i porodične penzije, novčane naknade za telesno oštećenje i pomoć i negu drugog lica, naknadu pogrebnih troškova po smrti penzionera. Isplata penzija i naknada u inostranstvu regulisana je članom 124. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U okviru ove grupe planiraju se i:

– transferni rashodi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za zdravstveno osiguranje penzionera (član 8. stav 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje);

– naknade za rad lekarskih komisija u zdravstvenim ustanovama (član 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju);

– rashodi za specijalna pomagala i naprave za slepa lica (član 245. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju);

– rashodi za društveni standard korisnika penzija (član 171. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju);

-transferni rashodi prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za naknadu dela isplaćenih penzija korisnika penzija tog Fonda srazmerno delu staža osiguranja ostvarenog kod ovog Fonda (član 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvataju dotacije, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom.

Osnovni planski i obračunski elementi korišćeni u izradi Finansijskog plana

1. projektovani bruto domaći proizvod u 2007. godini …. 2.497,9 mlrd.din.;

2. stopa rasta inflacije u 2007. godini ………………………….……………….7,5%;

3. procenti usklađivanja penzija i naknada:

– 2006. godina – oktobar 5,83% i

– 2007. godina procena – april 6,0%; oktobar 4,4%.

Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti

Administrativne, upravne, tehničke i ostale poslove za potrebe ovog Fonda i Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika obavlja ukupno 266 stalno zaposlenih radnika. Od ovog broja, 111 zaposlenih ima visoku stručnu spremu, 22 zaposlenih ima višu stručnu spremu, 2 zaposlenih ima V stepen stručne spreme, 114 zaposlenih ima srednju stručnu spremu, 11 zaposlenih ima III stepen stručne spreme, 1 KV radnik i 5 zaposlenih ima osnovnu školu.

Organizacione jedinice obrazovane su u skladu sa članom 3. Pravilnika o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 79/03 i 68/06). Osnovne organizacione jedinice Fonda ustrojene na funkcionalnom principu su: Sektor za ostvarivanje prava, Sektor za informacione tehnologije i tehničke poslove, Sektor za ocenu radne sposobnosti, Sektor za finansije i Sektor za pravne i opšte poslove. Osnovne organizacione jedinice Fonda ustrojene na teritorijalnom principu su: Pokrajinski fond sa sedištem u Novom Sadu, Filijala sa sedištem u Beogradu i Filijala sa sedištem u Prištini (Gračanici).

Od imovine Fond poseduje:

– akcije u 3 poslovne banke (Univerzal banka a.d, Panonska banka a.d i ŠKZ samostalnih privrednika Srbije a.d). Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 27. jula 2006. godine iznosi 92.379.524 dinara;

– poslovnu zgradu u Bulevaru umetnosti 10 na Novom Beogradu (sedište Filijale u Beogradu) 4.000 m2;

– poslovnu zgradu u Lončarskoj 10 u Novom Sadu (sedište Pokrajinskog fonda) 163 m2;

– poslovni prostor koji je dat u zakup: u Bačvanskoj 21 u Beogradu (336 m2), u ulici Jurija Gagarina 153a u Novom Beogradu (265 m2) i u ulici Svetozara Markovića 52 u Leskovcu (174 m2).

Finansijski plan je urađen u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) koji je, na osnovu člana 10. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu, doneo ministar finansija.

Pravilnikom je uređen način na koji se utvrđuje sadržaj opšteg i posebnog dela finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sastavni delovi finansijskog plana i funkcija koju ti delovi imaju u iskazivanju ukupnih primanja i izdataka.

Finansijski plan sadrži opšti i poseban deo u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 92/02, … 79/06).

I Prihodi i primanja

Tekući prihodi planirani su u iznosu od 18.367.755.000 dinara. Njih sačinjavaju dobit po osnovu kursnih razlika, socijalni doprinosi, transferi od drugih nivoa vlasti, drugi prihodi, memorandumske stavke za refundaciju rashoda i transferi između budžetskih korisnika na istom nivou.

1.1. Na ime dobiti po osnovu kursnih razlika prilikom isplate penzija u inostranstvu planirano je 100.000 dinara.

1.2. Prihodi od doprinosa planirani su u visini od 13.550.000.000 dinara u skladu sa projektovanim rastom bruto domaćeg proizvoda u 2007. godini.

1.3. Na ime transfera od drugih nivoa vlasti, nisu planirana sredstva u iznosu od 181.500.000 dinara, a u skladu sa Opštim bilansom Republike Srbije za 2007. godinu.

1.4. Drugi prihodi planirani su u visini od 1.013.700.000 dinara. Njih sačinjavaju:

– prihodi od kamate na kratkoročne depozite kod poslovnih banaka i prihodi od kupovine državnih zapisa,

– prihodi po osnovu zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Fonda,

– dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za otkup tenderske dokumentacije i

– mešoviti i neodređeni prihodi.

1.5. U okviru grupe memorandumske stavke za refundaciju rashoda planiran je iznos od 3.600.000.000 dinara na ime:

– refundacija od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za isplaćene penzije u ovom Fondu srazmerno delu staža osiguranja ostvarenog kod tog Fonda u iznosu od 3.360.000.000 dinara,

– refundacija od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika na ime naknade za obavljanje upravnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova,

– refundacija od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za isplaćena porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana i invalide II kategorije, za zaposlene u Fondu i

– vraćene neisplaćene penzije i naknade, uplata više primljenih penzija i naknada i odštetnih zahteva inostranih nosioca osiguranja.

1.6.Na ime transfera od ogranizacija obaveznog socijalnog osiguranja planiran je iznos od 203.955.000 dinara, i to:

– od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju 73.755.000 dinara

– od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta, sredstva u iznosu od 130.200.000 dinara.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 700.000 dinara predstavljaju primanje po osnovu, pre svega, prodaje dva vozila u vlasništvu Fonda.

3. Primanja od zaduživanje i prodaje finansijske imovine

Ova primanja planirana su u iznosu od 80.000 dinara, po osnovu vraćanja ranije datih kredita.

II Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u 2007. godini planirani su u skladu sa Opštim bilansom Republike Srbije za 2007. godinu, u iznosu od 11.971.670.000 dinara.

1.Tekući rashodi

Tekući rashodi planirani su u iznosu od 11.846.370.000 dinara. Njih sačinjavaju: rashodi za zaposlene, rashodi na ime korišćenja usluga i roba, negativne kursne razlike, rashodi na ime prava iz penzijskog osiguranja i ostali rashodi.

. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 286.600.000 dinara.

Plate i dodaci zaposlenih i doprinosi na teret poslodavca, planirani su u skladu sa smernicama datim u Memorandumu po kojim ovi rashodi mogu rasti u skladu sa projektovanom inflacijom.

Rashodi na ime naknada u naturi, socijalnih davanja zaposlenima, naknada za zaposlene i nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda planirani su u skladu sa smernicama iz Memoranduma do nivoa planiranih rashoda u 2006. godini.

. Rashodi po osnovu korišćenja usluga i roba

Rashodi po osnovu korišćenja usluga i roba planirani su u visini od 190.400.000 dinara i obuhvataju stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove tekućih popravki i održavanja i nabavku materijala.

Stalne troškove čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa. Planirani su u visini od 100.000.000 dinara.

Troškovi platnog prometa planirani su u skladu sa planiranim ukupnim rashodima i izdacima, a troškovi bankarskih usluga planirani su na ime provizija pri kupovini državnih zapisa i isplata penzija u inostranstvu.

Troškovi na ime energetskih i komunalnih usluga planirani su u skladu sa smernicama iz Memoranduma, do nivoa projektovane inflacije.

U okviru usluga komunikacije najveću stavku predstavljaju troškovi štampanja i distribucije uputnica za gotovinske isplate penzija i naknada od strane Poštanske štedionice koji su planirani u skladu sa planiranim obimom penzija i naknada. Ostale usluge koje obuhvataju usluge telefona, faksa, interneta i dostave, planirane su u skladu sa projektovanom stopom inflacije u 2007. godini.

Troškovi osiguranja obuhvataju osiguranje imovine i zaposlenih.

Troškovi zakupa odnose se na zakup prostorija za Filijalu u Prištini koja je zbog poznate situacije trenutno smeštena u iznajmljenom prostoru u Gračanici.

Troškovi putovanja obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu i planirani su u iznosu od 3.900.000 dinara.

Usluge po ugovoru obuhvataju administrativne i kompjuterske usluge, usluge obrazovanja, informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, reprezentaciju i ostale usluge i planirani su u iznosu od 55.000.000 dinara.

Troškovi administrativnih i kompjuterskih usluga planirani su u skladu sa projektovanom inflacijom.

U okviru troškova usluga obrazovanja i informisanja pored redovnih rashoda planirana je i obuka zaposlenih za rad na računarima, tečajevi stranih jezika i štampanje biltena Fonda.

U okviru stručnih usluga, planirane su naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora, naknada Republičkom fondu za PIO zaposlenih za obavljanje poslova na terenu u iznosu od 13.000.000 dinara (jer Fond nema razgranatu mrežu filijala u Republici) i ostale stručne usluge.

Specijalizovane usluge obuhvataju medicinske usluge, usluge sporta i ostale specijalizovane usluge i na ime ovih rashoda planiran je iznos od 2.000.000 dinara.

Troškovi za tekuće popravke i održavanje se odnose na tekuće popravke i održavanje zgrade i opreme i planirani su u iznosu od 15.000.000 dinara.

Troškovi materijala su planirani u iznosu od 14.500.000 dinara i obuhvataju troškove administrativnog materijala, stručnu literaturu za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, za sport i materijal za domaćinstvo.

. Prava iz socijalnog osiguranja

Ova prava obuhvataju prava koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima, prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga i transfere Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za zdravstveno osiguranje. Planiran je iznos od 11.213.970.000 dinara.

Prava koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima sačinjavaju penzije, novčane naknade za negu i pomoć drugog lica i telesno oštećenje i pogrebni troškovi.

U 2007. godini planirana je isplata 12 penzija za period I – XII 2007. godine. Penzije su planirane na bazi ppocenjenog usklađivanja penzija za dati period u iznosu od 9.150.000.000 dinara.

Penzije su planirane na bazi procene procenata usklađivanja penzija u skladu sa članom 73. stav 1. tačka 2) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 85/2005), i to:

od 1. aprila 2007. godine u visini od 6,0%, u skladu sa procenjenim kretanjem troškova života i prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada troškova života i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada;

od 1. oktobra 2007. godine, po istoj metodologiji, usklađivanje u visini od 4,4%.

Za isplatu penzija u inostranstvu planirana je isplata 12 penzija i primenjeni su isti procenti usklađivanja.

Planirana je i isplata 12 novčanih naknada za negu i pomoć drugog lica i telesno oštećenje sa istim usklađivanjima kao i penzije, u ukupnom iznosu od 295.500.000 dinara.

Pri planiranju penzija i novčanih naknada uzet je u obzir povećani broj podnetih zahteva za ostvarivanje prava koji je u prvom polugodištu 2006. godine bio za oko 22% veći nego u istom periodu prethodne godine.

Pogrebni troškovi planirani su u iznosu od 43.200.000 dinara, na bazi procene visine 1,5 prosečne isplaćene penzije u Fondu po kvartalima, u čijoj visini se utvrđuje iznos ovog prava, i procenjenog broja zahteva.

U okviru prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga najveću stavku predstavljaju rashodi na ime isplaćenih penzija korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih srazmerno delu staža osiguranja ostvarenog kod ovog Fonda, koji su planirani i usaglašeni u iznosu od 500.000.000 dinara. Pored toga, planirani su rashodi na ime komisija pri zdravstvenim ustanovama, pomoći za kupovinu specijalnih pomagala i naprava za slepa lica i rashodi za društveni standard korisnika penzija odnosno za banjski oporavak i rehabilitaciju penzionera (0,1% planiranih prihoda od doprinosa).

Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose iznose 1.130.500.000 dinara i planirani su primenom važeće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na neto penzije.

.Ostali rashodi

Ostali rashodi iznose 155.000.000 dinara, od čega je 150.000.000 dinara namenjeno projektima razvoja zanatskih udruženja i 5.000.000 dinara za poreze, takse i eventualne naknade štete.

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

Izdaci za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu od 125.300.000 dinara.

Za zgrade i građevinske objekte planiran je iznos od 66.300.000 dinara za obezbeđenje prostora radi poboljšanja radnih uslova i nadogradnju poslovne zgrade.

Za mašine i opremu planirano je 59.000.000 dinara za kupovinu vozila, računarsku i kancelarijsku opremu.

*

* *

Finansijskim planom Fonda za 2007. godinu planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.396.865.000 dinara. Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u skladu sa članom 151. stav 1. tačka 4) i članom 172. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za plasman kod poslovnih banaka i druge namene, radi ostvarivanja dobiti.

PROJEKCIJA

Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za fiskalnu 2008. i 2009. godinu

1. realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u 2008. godini ……..7,0%;

2. realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u 2009. godini ……. 7,5%;

3. stopa rasta inflacije u 2008. godini ………………………………….. 6,5%;

4. stopa rasta inflacije u 2009. godini ………………………………….. 4,5%;

5. u 2008. godini -projektovano usklađivanje penzija i naknada u aprilu 4,81% i oktobru 3,52% u visini 12,5% rasta/pada zarada i 87,5% rasta/pada troškova života u Republici u prethodnih šest meseci, po članu 73. stav 1. tačka 3) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005);

6. u 2009. godini -projektovano usklađivanje penzija i naknada u aprilu 4,07% i oktobru 1,91% u skladu sa kretanjem troškova života u Republici u prethodnih šest meseci po članu 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 i 63/06).

Projekcija za 2008. i 2009. godinu rađena je na bazi isplate 12 penzija i naknada godišnje za period januar – decembar.

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

ZA FISKALNU 2008. I 2009. GODINU

Prihodi i primanja i rashodi i izdaci Fonda za fiskalnu 2008. i 2009. godinu projektuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija P R I M A Nj A Projekcije za naredne dve fiskalne godine 2008. 2009. 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 20.601.113 22.814.487 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 15.200.000 17.000.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlena lica 15.200.000 17.000.000 740000 DRUGI PRIHODI 1.013.900 1.014.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.000.000 1.000.000 741100 Kamate 1.000.000 1.000.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000.000 1.000.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.900 4.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.900 4.000 745000 MEŠOVITI NEODREĐENI PRIHODI 10.000 10.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 10.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 4.170.000 4.573.500 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 4.170.000 4.573.500 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 217.213 226.987 781340 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti 217.213 226.987 781341 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda PIO samostalnih delatnosti 78.550 82.084 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 138.663 144.903   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 20.601.113 22.814.487

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija I Z D A C I Projekcije za naredne dve fiskalne godine 2008. 2009. 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 13.387.080 14.619.142 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 306.230 318.752 411000 Plate i dodaci zaposlenih 220.000 230.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 39.380 41.152 413000 Naknade u naturi 820 860 414000 Socijalna davanja zaposlenima 8.630 9.000 415000 Naknade za zaposlene 7.400 7.740 416000 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 30.000 30.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 199.780 206.340 421000 Stalni troškovi 107.000 112.000 422000 Troškovi putovanja 4.150 4.340 423000 Usluge po ugovoru 55.000 55.000 424000 Specijalizovane usluge 2.130 2.300 425000 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 16.000 16.700 426000 Materijal 15.500 16.000 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 12.825.770 14.038.450 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 12.825.770 14.038.450 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.973.800 12.026.820 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 555.970 587.800 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 1.296.000 1.423.830 480000 OSTALI RASHODI 55.300 55.600 481000 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 50.000 50.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 5.000 5.300 485000 Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 300 300 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 55.000 55.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 55.000 55.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 5.000 5.000 512000 Mašine i oprema 50.000 50.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI 13.442.080 14.674.142 Višak prihoda nad rashodima – sredstva rezerve po članu 151. stav 1. tačka 4) i članu 172. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za plasman kod poslovnih banaka i druge namene, radi ostvarivanja dobiti. 7.159.033 8.140.345

Na osnovu člana 13. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, … 85/06) primanja i izdaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2007. godinu, iskazuju se:

I UKUPNA PRIMANjA   18.368,54 TEKUĆI PRIHODI 7 18.367,76 1. Poreski prihodi 71  0,10 1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 711   1.2. Porez na imovinu 713   1.3. Porez na dobra i usluge (PDV i akcize) 714   1.4. Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije (carine) 715  0,10 1.5. Ostali poreski prihodi 716+719   1.6. Socijalni doprinosi 72 13.550,00 2. Neporeski prihodi 74+77+78 4.817,66 od toga naplaćene kamate 7411 1.000,00 2.1. Prihodi iz budžeta 79 3. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 0,70 4. Donacije 731+732 5. Transferi 733 II UKUPNI IZDACI   11.971,67 TEKUĆI RASHODI 4 11.846,37 1. Rashodi za zaposlene 41 286,60 2. Korišćenje roba i usluga 42 190,40 3. Otplata kamata 44 0,40 4. Subvencije 45 5. Prava iz socijalnog osiguranja 47 11.213,97 6. Ostali rashodi 48+49 155,00 TEKUĆI TRANSFERI 4631+4641 KAPITALNI RASHODI 5 125,30 KAPITALNI TRANSFERI 4632+4642 VI PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) 92-62 0,08 III BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT)(I-II) (7+8) – (4+5) 6.396,79 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT)(UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 5.397,19 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)   6.396,87

      IV PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I PRODAJA FINANSIJSKE IMOVINE 92 0,08 V IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE 62 0,00 VI PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I PRODAJA FINANSIJSKE IMOVINE MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE 92-62 0,08 C. Zaduživanje i otplata duga   VII PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 91 0,00 1. Primanja od domaćih zaduživanja 911 2. Primanja od inostranog zaduživanja 912 VIII OTPLATA GLAVNICE 61 0,00 1. Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 2. Otplata glavnice stranim kreditorima 612 IX PROMENA STANjA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII)   6.396,87 X NETO FINANSIRANjE (VI+VII-VIII-IX = -III)   -6.396,79

Ostavite komentar