PREDLOZI ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI na finansijske planove za 2007. godinu a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH ZA 2007. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2007. godinu, koji je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih doneo na sednici od 7. novembra 2006. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2006. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2007. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 85/06), izuzetno kada je u pitanju budžet Republike za 2007. godinu, propisano je da Vlada usvaja predlog budžeta Republike i dostavlja ga, zajedno sa revidiranim Memorandumom o budžetu i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodnoj skupštini, najkasnije 1. decembra 2006. godine.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon i 63/06 -US),

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, na sednici od 07.11.2006. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO

OSIGURANjE ZAPOSLENIH ZA 2007. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (u daljem tekstu: Fond) za 2007. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 281.837.300 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 176.505.661 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 85.692.261 7211111 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih – komp. 2.000.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 85.557.400 7212121 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca – komp. 2.000.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 318.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 938.000 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI   730000 DONACIJE I TRANSFERI 98.530.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 98.530.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 98.530.000 740000 DRUGI PRIHODI 383.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 96.000 741100 Kamate 42.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog soc. osiguranja 42.000 741200 Dividende 54.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 54.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 6.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 281.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 281.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 813.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 513.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda-PIO samostalnih del. 513.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA IZ PRETHODNE GODINE 300.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 5.605.639 781300 Transferi između organizacija obaveznog soc. osiguranja 5.605.639 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 4.267.360 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.174.600 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje – po članu 45 163.679 790000 PRIHODI IZ BUDžETA   800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 37.200 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 37.200 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 37.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.000 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIHSREDSTAVA 200 813160 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJEFINANSIJSKE IMOVINE 2.037.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.037.000 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 2.037.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 37.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 2.000.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 283.911.500

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2007. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika – cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 282.904.800 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.598.000 411000 Plate i dodaci zaposlenih 1.980.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 354.500 413000 Naknade u naturi 10.300 414000 Socijalna davanja zaposlenima 65.000 415000 Naknade za zaposlene 41.200 416000 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 147.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.988.100 421000 Stalni troškovi 303.000 422000 Troškovi putovanja 45.000 423000 Usluge po ugovoru 1.303.100 424000 Specijalizovane usluge 37.000 425000 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 160.000 426000 Materijal 140.000 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 0 431000 Upotreba osnovnih sredstava   440000 OTPLATA KAMATA 3.600.000 441000 Otplate domaćih kamata 0 444000 Prateći troškovi zaduživanja 3.600.000 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 274.665.500 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 274.665.500 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 242.185.300 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 3.556.200 471216 Nabavka pomagala za slepa lica 7.100 4712310 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 12.600 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 176.500 4712990 Ostala prava iz soc. osigur. koja se ispl.neposredno pružaocima usluga- RFPIO samostalnih delatnosti 3.360.000 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 28.924.000 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 28.924.000 4719110 Transferi RZZO-u za doprinose za osiguranje 28.400.000 4719120 Transferi za zdravstveno osig.invalida II i III kategorije 70.000 4719130 Transferi RZZO-u za naknadu zarade od dana invalid. do dana pravosnažnosti rešenja 454.000 480000 OSTALI RASHODI 53.200 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 37.400 482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 9.200 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sud. tela 5.500 484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 900 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 526.700 510000 OSNOVNA SREDSTVA 526.700 511000 Zgrade i građevinski objekti 255.000 512000 Mašine i oprema 225.000 513000 Ostala osnovna sredstva 46.700 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 480.000 610000 Otplata glavnice 400.000 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 400.000 612000 Otplata glavnice stranim kreditorima   613000 Otplata glavnice po garancijama   620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 80.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 80.000 622000 Nabavka strane finansijske imovine     UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 283.911.500

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući prihodi i primanja Fonda prikazani u okviru opšteg dela po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 281.837.300 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 176.505.661 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 176.505.661 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 85.692.261 7211111 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih – kompenz. 2.000.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 85.557.400 7212121 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca – kompenz. 2.000.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 318.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 938.000 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI 0 730000 DONACIJE I TRANSFERI 98.530.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 98.530.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 98.530.000 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 3.990.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 2.955.000 7331623 Tekući transferni prihodi za pokriće penzija Republike-dotacije 90.371.300 7331670 Tekući transferni prihodi za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno čl. 76. i 207.stav2. ZPIO 1.213.700 740000 DRUGI PRIHODI 383.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 96.000 741100 Kamate 42.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog soc. osiguranja 42.000 741200 Dividende 54.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 54.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 6.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 281.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 281.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 813.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA 513.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda-PIO samostalnih del. 513.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJURASHODA IZ PRETHODNE GODINE 300.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NAISTOM NIVOU 5.605.639 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 5.605.639 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 4.267.360 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.174.600 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje- po člsnu 45 163.679 790000 PRIHODI IZ BUDžETA   800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 37.200 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 37.200 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 37.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.000 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOV. SREDS. 200 813160 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.037.000 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 0 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 0 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 0 911260 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja   920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2.037.000 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 2.037.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 37.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 2.000.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 283.911.500

4. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru opšteg dela po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 282.904.800 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.598.000 411000 Plate i dodaci zaposlenih 1.980.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 354.500 413000 Naknade u naturi 10.300 414000 Socijalna davanja zaposlenima 65.000 415000 Naknade za zaposlene 41.200 416000 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 147.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.988.100 421000 Stalni troškovi 303.000 422000 Troškovi putovanja 45.000 423000 Usluge po ugovoru 1.303.100 424000 Specijalizovane usluge 37.000 425000 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 160.000 426000 Materijal 140.000 440000 OTPLATA KAMATA 3.600.000 441000 Otplate domaćih kamata   444000 Prateći troškovi zaduživanja 3.600.000 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 274.665.500 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJEOBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 274.665.500 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 242.185.300 4711210 Osnovne penzije 232.125.500 4711240 Nega i pomoć penzionera 5.856.000 4711250 Telesno oštećenje penzionera 1.002.000 4711310 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 338.000 4711340 Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto 985.000 4711350 Naknade za telesno oštećenje osiguranika 115.000 4711360 Naknade za invalide III kategorije 245.700 4711370 Nega i pomoć osiguranika 311.100 4711930 Pogrebni troškovi 1.207.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 3.556.200 471216 Nabavka pomagala za slepa lica 7.100 4712310 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 12.600 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 176.500 4712990 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga- RFPIO samostalnih delatnosti 3.360.000 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 28.924.000 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 28.924.000 4719110 Transferi RZZO-u za doprinose za osiguranje 28.400.000 4719120 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 70.000 4719130 Transferi RZZO-u za naknadu zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 454.000 480000 OSTALI RASHODI 53.200 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 37.400 482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 9.200 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sud. tela 5.500 484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 200 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 900 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 526.700 510000 OSNOVNA SREDSTVA 526.700 511000 Zgrade i građevinski objekti 255.000 512000 Mašine i oprema 225.000 513000 Ostala osnovna sredstva 46.700 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 480.000 610000 Otplata glavnice 400.000 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 400.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 80.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 80.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 283.911.500

5. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije.

6. Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

04/4 Broj:

U Beogradu,

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH

PREDSEDNIK,

Slavica Savić

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA

1. Uvodne napomene

Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, sačinjen je na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 i 63/06 – u daljem tekstu: Zakon), kojim su uređeni vrste i obim prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i izvori i način finansiranja ovog osiguranja, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 84/04, 61/05 i 62/06) i Pravilnika o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/04 – u daljem tekstu: Pravilnik).

Donošenje Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih zasnovano je na Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05 i 85/06) koji članom 6. uređuje da Finansijski plan Fonda donosi nadležan organ organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, a članom 160. Zakona da je za donošenje tog akta nadležan Upravni odbor Fonda.

Prema članu 25. Zakona o budžetskom sistemu na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

U pripremi predloga finansijskog plana Fonda za 2007. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

– ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka u periodu I-IX 2006. godine i procene njihovog kretanja do kraja godine;

– dozvoljenog okvira javne potrošnje koji je opredeljen Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu. Navedeni memorandum je revidiran i usvojen na sednici Vlade RS od 2.11.2006. godine.

U planu za 2007. godinu nisu predviđena sredstva za isplatu rata tzv. “javnog duga“ koja se u celosti isplaćuju na teret budžeta Republike.

Sadržaj Finansijskog plana Fonda za 2007. godinu i naredne dve godine rađen je prema Pravilniku po Obrascu 1 i 2 – opšti deo i Obrascu 1 i 2 – poseban deo.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (u daljem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava u skladu sa Zakonom.

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama:

– Direkcija Fonda u Beogradu sa Službom Direkcije Fonda u Prištini, Filijalom za grad Beograd i filijalama na teritoriji Republike bez AP Vojvodine (22 filijale);

– Direkcija Pokrajinskog fonda u Novom Sadu sa filijalama na teritoriji AP Vojvodine (11 filijala);

– službe filijala i ispostave.

Fond je u septembru 2006. godine zapošljavao 2922 radnika od čega 1047 zaposlenih ili 35,83% ima visoku, 471 zaposlenih ili 16,12% ima višu, 1193 zaposlenih ili 40,83% ima srednju i 211 zaposlenih ili 7,22% ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 227 radnika na određeno vreme (46 radi zamene, 150 zbog povećanog obima posla, 31 pripravnika tržišta rada).

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2007. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti i poseban deo

Prihod Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budžetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom,

poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2007. godini planirani su u iznosu od 283,91 milijarde dinara, kojima se obezbeđuje izvršavanje planiranih, zakonom utvrđenih rashoda i izdataka, kao i uravnoteženje istih za ovu godinu. Ovako planirani prihodi veći su za 10,13 % u odnosu na izmenjeni plan -rebalans za 2006.

– 700000 – TEKUĆI PRIHODI planirani su u ukupnom iznosu od 281,84 milijarde dinara i čine 99,27% ukupnih prihoda i primanja, a veći su za 11,39% u odnosu na izmenjeni plan – rebalans za 2006. po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI planirani su u iznosu od 176,50 milijardi dinara, što je za 12,37% više od izmenjenog finansijskog plana za prethodnu godinu. Planiranim prihodom pokriva se svega 62,17% planiranih rashoda i izdataka u 2007. godini.

Pri planiranju prihoda od doprinosa pošlo se od ostvarenih i procenjenih prihoda u 2006. godini i njihovim rastom od 12,37% u 2007. godini uzimajući u obzir pretpostavke iz memoranduma. Napominjemo da se od 1. januara 2007. godine smanjuje stopa poreza na zarade od 14% na 12% po članu 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS“, broj 62/06) čiji efekti još ne mogu da se procene. Planirani su i prihodi od doprinosa putem preuzimanja deviznog kredita Fonda od strane obveznika doprinosa u iznosu od 4,00 milijarde dinara.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje “uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa”.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 98,53 milijarde dinara sa učešćem od 34,70% u ukupnim prihodima i primanjima, a veći su za 10,02% u odnosu na izmenjeni plan za prethodnu godinu.

Na kontu 7331621 planirana su sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena saveznim propisima (SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1991. godine), u iznosu od 3,99 milijardi dinara koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 1,41%. Pri planiranju ovog prihoda pošlo se od isplaćenih penzija po posebnim propisima u periodu I-VI 2006. godine i njihove procene do kraja godine, uključujući rast penzija za narednu godinu.

Na kontu 7331622 planirana su sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena republičkim propisima (učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1991. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, pomoći RIV-a i dopunske penzije, poseban staž-žena osiguranika), u iznosu od 2,95 milijardi dinara koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 1,04%. Pri planiranju ovog prihoda pošlo se od isplaćenih penzija po posebnim propisima u periodu I-VI 2006. god. i njihove procene do kraja godine, uključujući i rast penzija za narednu godinu.

Na kontu 7331623 planirana su sredstva u iznosu od 90,37 milijardi dinara koja učestvuju sa 31,83 % u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2007. godinu, a veća su za 9,65 % u odnosu na izmenjeni plan za 2006. godinu. Članom 173. Zakona predviđeno je da je Republika garant za obaveze Fonda, za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda u budžetu Republike se obezbeđuju potrebna sredstva u vidu dotacija. U okviru ovog iznosa planirana je i isplata sredstava za finansiranje uplate doprinosa za PIO radi utvrđivanja staža osiguranja za pojedine kategorije osiguranika-zaposlenih za koje nije uplaćen doprinos za PIO u periodu od 1.1.1991. do 31.12.2003. god.

Na kontu 733167 planirana su sredstva u iznosu od 1,21 milijarde dinara koja služe za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene. Član 207. Zakona reguliše da će se navedena razlika obezbediti iz budžeta Republike Srbije.

Prihod od dotacija iz republičkog budžeta predstavlja značajan izvor finansiranja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i posledica je nedovoljnog ostvarivanja prihoda po osnovu doprinosa.

Članom 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima,

Članom 76. stav 2. Zakona utvrđeno je da se najniži iznos starosne odnosno invalidske penzije za osiguranike zaposlene i osiguranike samostalnih delatnosti utvrđuje na dan 1. januara 2006. godine u visini 25% prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnoj godini, prema objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike. Ovako utvrđen najniži iznos starosne odnosno invalidske penzije dalje se usklađuje na način na koji se usklađuju penzije, u skladu sa odredbama ovog zakona, dok je članom 207. stav 2. Zakona regulisano da se sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. ovog zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene obezbeđuju u budžetu Republike.

Članom 8. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika-zaposlenih („Službeni glasnik RS“, broj 85/05) , kojim su uređeni uslovi, slučajevi, način i sredstva za finansiranje uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radi utvrđivanja staža osiguranja u periodu od 1. januara 1991. do 31. decembra 2003. godine za zaposlene za koje nije uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, takođe je regulisano da se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 383,0 miliona dinara i učestvuju sa 0,13% u ukupnim prihodima i primanjima.

Na kontima 741100 planirana su sredstva po osnovu kamata na sredstva Fonda u iznosu od 42,00 miliona dinara, 741200 planirana su sredstva po osnovu dividendi u iznosu od 54,00 miliona dinara, 742000 planirana su sredstva od zakupa od strane tržišnih organizacija u iznosu od 6,00 miliona dinara i 745000 za mešovite i neodređene prihode planirano je 281,00 milion dinara.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA planirane su u iznosu od 813,00 miliona dinara i učestvuju sa 0,29% u ukupnim prihodima i primanjima.

Na kontu 771100 planirana su sredstva u iznosu od 513,0 miliona dinara i odnose se na srazmerni deo penzije za staž ostvaren kod Fonda za PIO samostalnih delatnosti, a prema članu 86. Zakona i veća su za 6,88% u odnosu na izmenjeni plan za prethodnu godinu.

Na kontu 772000 planirana su sredstva u iznosu od 300,00 miliona dinara i odnose se na refundaciju rashoda iz prethodne godine.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU u iznosu od 5,60 milijardi dinara i učestvuju sa 1,97% u ukupnim prihodima i primanjima, a veći su za 3,62% u odnosu na izmenjeni plan za prethodnu godinu.

Na kontu 781321 planirana su sredstva u iznosu od 4,27 milijardi dinara i odnose se na doprinos za PIO nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju. Na kontu 781323 planirana su sredstva u iznosu od 163,68 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45 . Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na kontu 781322 planirana su sredstva u iznosu od 1,17 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje i koji je isti kao i prethodne godine.

– 800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 37,20 miliona dinara i učestvuju sa 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima, a veća su za 9,09 % u odnosu na izmenjen finansijski plan za prethodnu godinu.

– 900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 2,04 milijardi dinara i učestvuju sa 0,72% u ukupnim prihodima i primanjima.

U okviru ove klase najznačajnija su primanja planirana na kontu 921900 u iznosu od 2,00 milijarde dinara, a po članu 60. i 61. Zakona o privatizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 38/01,18/03 i 45/05).

3.1. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Pri planiranju rashoda za 2007. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2007. godini isplati 12 mesečnih penzija, i to penzije za decembar 2006. godine i 11 penzija iz 2007. godine;

2) da se penzije za oktobar 2006. godine usklade za 5,83%, a penzije za novembar i decembar ostanu na istom nivou;

3) da se usklađivanje penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u 2007 godini vrši dva puta godišnje i to sa kretanjem troškova života i prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci , u procentu koji predstavlja zbir 75% procenata rasta, odnosno pada troškova života i 25% rasta, odnosno pada zarada i to: od aprila 2007. za 6,00%, a od oktobra za 4,4% (prema izmenjenom memorandumu za 2007. godinu);

4) da se kretanje penzija u 2007. godini vrši uz usklađivanje prema važećem zakonu, što bi dovelo do nominalnog rasta od oko 10,66%, samo na bazi usklađivanja;

5) da se procenjeni nivo materijalnih i ostalih rashoda u 2007. godini vrši u makroekonomskim okvirima, sem za neke rashode gde je uočena nerealna procena do kraja godine u odnosu na ostvarenje;

6) da se broj korisnika penzija u 2007. godini ne poveća.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Fonda za 2007. godinu iznose 283,91 milijardi dinara, što je više za 10,13% u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu.

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste za “isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja; troškove za rad organa Fonda i za obavljanje upravnih, analitičkih, finansijskih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja; i druge obaveze utvrđene zakonom”. Takođe je istim članom regulisano da se sredstva Fonda mogu, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

– 400000 – TEKUĆI RASHODI planirani su u ukupnom iznosu od 282,90 milijardi dinara i čine 99,65% ukupnih rashoda i izdataka, a veći su za 10,28% u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – planirana su sredstva u iznosu od 2,60 milijardi dinara i učestvuju sa 0,92% u ukupnim rashodima i izdacima i veći su u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu za 16,58%. Ovakav procenat uslovljen je time što su u 2007. godini planirana sredstva za isplatu 12 plata po Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06 i 82/06- u daljem tekstu: Uredba), dok se u Fondu u 2006. godini sa primenom Uredbe počelo od zarade za maj 2006. koja je isplaćena u junu 2006. godine, kao i time da su procenjene zarade za 2006. godinu dovedene na decembarski nivo i u 2007. godini uvećane za oko 8%.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA planirana su sredstva u iznosu od 1,99 milijardi dinara i učestvuju sa 0,70% u ukupnim rashodima i izdacima. Od ovih rashoda najznačajniji rashod je planiran na kontu 423000 u iznosu od 1,30 milijardi, a to je rashod vezan za isplatu penzija i njihovu visinu, a u vezi je sa štampanjem uputnica i mikrofilmovanjem dokumentacije, između ostalog. Veliki procenat rasta na nekim stavkama u okviru pojedinih konta uzrokovan je većim ostvarenjem pojedinih rashoda u odnosu na projektovane iznose.

– 440000 – OTPLATA KAMATA – planirana su sredstva u iznosu od 3,6 milijardi dinara na ime preuzimanje deviznog kredita Fonda od strane obveznika doprinosa.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA planirana su sredstva u iznosu od 274,67 milijardi dinara sa učešćem od 96,74% u ukupnim rashodima i izdacima i povećanjem od 10,62% u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu. Procenjuje se da će to povećanje biti oko 13,3% zbog različitog planiranog i ostvarenog procenta usklađivanja za mesec oktobar 2006. godine ( umesto planiranih 8,65% usklađivanje je bilo 5,83%) što se odnosi i na ostala prava.

Na kontu 471100 gde su planirana prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima u iznosu od 242,18 milijardi dinara što čini 85,30% ukupnih rashoda i izdataka i u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu veća su za 10,71%.

Od ovih rashoda najznačajniji su rashodi za isplatu penzija koji su planirani na kontu 4711210 i odnose se na isplatu starosnih, invalidskih, porodičnih i ostalih penzija u iznosu od 232,12 milijardi dinara što je 81,76% ukupnih izdataka , a koje su za 10,71% više u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu.

Na kontu 4711240 planirana su sredstva za negu i pomoć penzionera u iznosu od 5,86 milijardi dinara. Članom 244. Zakona regulisana je visina ove naknade i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija. Na kontu 4711370 planirana su sredstva za pomoć i negu osiguranika u iznosu od 311,10 miliona dinara.

Na kontu 4711250 planirana su sredstva za telesno oštećenje penzionera u iznosu od 1,00 milijardi dinara. Članovi 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje. Na kontu 4711350 opredeljena su sredstva za naknadu za telesno oštećenje osiguranika u iznosu od 115,00 miliona dinara.

U okviru konta 4711310 planirani su rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije u iznosu od 338,00 miliona dinara, na kontu 4711340 privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto u iznosu od 985,00 miliona dinara, na kontu 4711360 za naknade za invalide III kategorije u iznosu od 245,70 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Na kontu 4711930 planirana su sredstva za isplatu pogrebnih troškova u iznosu od 1,21 milijarda dinara. Članovi 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade.

Na kontu 471200 planirana su sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga u iznosu od 3,56 milijardi dinara i učestvuju sa 1,25% u ukupnim rashodima i izdacima . U okviru ovih rashoda na kontu 471216 planirana su sredstva za nabavku pomagala za slepa lica u iznosu od 7,1 milion dinara, a po članu 245. Zakona. Na kontu 471231 planirana su sredstva na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare u iznosu 12,6 miliona dinara. Na kontu 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije planirane su u iznosu od 176,50 miliona dinara što je regulisano članom 171. stav 2 Zakona koji glasi: “Sredstva fonda mogu se, u skladu sa aktom fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa“. Na kontu 471299 planirana su sredstva u iznosu od 3,36 milijardi dinara koja se isplaćuju Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za srazmeran staž prema članu 86. Zakona.

Na kontu 471900 planirana su sredstva u iznosu od 28,92 milijarde dinara sa učešćem od 10,19% u ukupnim rashodima i izdacima i veća su za 10,20% u odnosu na izmenjeni finansijski plan za 2006. godinu. Na kontu 471911 planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera u iznosu od 28,4 milijarde dinara i na ovo povećanje utiče projektovano povećanje penzija, jer se doprinos za zdravstveno osiguranje penzionera plaća po stopi od 12,3% na isplaćene penzije. Na konto 471912 odnosi se 70,00 miliona dinara za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, dok se na konto 471913 odnosi se 454,0 miliona dinara za naknadu zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja.

– 480000 – OSTALI RASHODI planirana su sredstva u iznosu od 53,2 miliona ili 0,02% ukupnih rashoda i izdataka. Na kontu 481000 planirana su sredstva u iznosu od 37,40 miliona dinara, od čega se 25,5 miliona dinara odnosi na dotacije nevladinim organizacijama po odlukama Upravnog odbora i direktora fonda.

– 500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU planirana su sredstva u iznosu od 526,70 miliona dinara ili 0,19% od ukupnih rashoda i izdataka. Na kontu 511000 planirana su sredstva za kupovinu, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata, i planiranje i praćenje projekta itd. u iznosu od 255,00 miliona dinara. Na kontu 512000 planirana su sredstva za nabavku opreme za saobraćaj, medicinske opreme, administrativne (računarska oprema) itd. u iznosu od 225,00 miliona dinara. Na kontu 513000 planirana su sredstva za nabavku ostalih osnovnih sredstava od čega su najznačajniji kompjuterski softveri itd. u iznosu od 46,70 miliona dinara.

Od većih investicija planira se sledeće:

– u dogovoru sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje planira se otkup III sprata Direkcije u Beogradu;

– radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade filijale Zaječar u Zaječaru i radovi na izgradnji novog objekta u Pančevu, a za potrebe filijale Pančevo, adaptacija kancelarijskog prostora na III spratu Direkcije u Beogradu i nadogradnja zgrade filijale Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici;

– radovi na zameni spoljne stolarije na zgradi filijale Novi Sad, filijale Kikinda, filijale Bačka Palanka i filijale Šabac, radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija i enterijera u zgradi filijale Kruševac i filijali Vrbas;

– od ostalih radova planira se sređivanje fasada na zgradi filijale Vršac, filijale Kikinda i filijale Vranje itd.

Sastavni deo ovog plana su i planovi investicija, adaptacija i tekućeg održavanja u delu koji se odnosi na investicije, kao i planovi osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala.

– 600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirana su sredstva u iznosu od 480,00 miliona dinara.

U okviru konta 611000 planirana su sredstva za otplatu glavnice duga po osnovu deviznog kredita – Fond za razvoj, u iznosu od 400,00 miliona dinara , dok su na kontu 620000 planirana sredstva u iznosu od 80,00 miliona dinara i odnose se na nabavku domaće finansijske imovine.

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA PIOZ

ZA 2008. GODINU

Pretpostavke za izradu plana Fonda za 2008. godinu:

– primenjeni su parametri iz Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu;

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2007. godinu;

– da se isplati 12 mesečnih penzija, i to: penzija za decembar 2007. godine i 11 mesečnih penzija za 2008. godinu;

– planirano je da se penzije od 1. aprila 2008 usklade sa 4,81%, i od 1. oktobra sa 3,52%;

– nije planirano preuzimanja deviznog kredita Fonda od strane obveznika doprinosa kao ni isplata dela javnog duga.

U 2008. godini planirani su:

– Ukupni prihodi i primanja, u iznosu od …………. 306.279.710.000 dinara;

– Ukupni rashodi i izdaci, u iznosu od …………….. 306.279.710.000 dinara.

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA PIOZ

ZA 2009. GODINU

Pretpostavke za izradu plana Fonda za 2009. godinu:

– takođe su primenjeni parametri iz Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu;

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2008. godinu;

– da se isplati 12 mesečnih penzija, i to: penzija za decembar 2008. godine i 11 mesečnih penzija za 2009. godinu;

– planirano je da se penzije od 1. aprila 2009. godine usklade sa 4,07% i od 1. oktobra sa 1,91%;

U 2009. godini planirani su:

– Ukupni prihodi i primanja, u iznosu od ……………. 329.736.420.000 dinara;

– Ukupni rashodi i izdaci, u iznosu od ……………….. 329.736.420.000 dinara.

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2008. i 2009. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJA PLANA 2008 2009 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 306.199.800 329.652.600 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 193.708.551 218.800.758 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 193.708.551 218.800.758 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 96.043.000 108.432.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 96.256.351 108.777.758 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 358.200 404.400 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.051.000 1.186.600 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI     730000 DONACIJE I TRANSFERI 104.510.000 101.994.700 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 104.510.000 101.994.700 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 104.510.000 101.994.700 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 4.358.000 4.693.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 3.227.000 3.475.000 7331623 Tekući transferni prihodi za pokriće penzija Republike-dotacije 95.600.000 92.400.000 7331670 Tekući transferni prihodi za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno čl. 76. i 207.stav2. ZPIO 1.325.000 1.426.700 740000 DRUGI PRIHODI 473.000 511.700 741000 PRIHODI OD IMOVINE 103.000 108.500 741100 Kamate 45.000 47.500 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog soc. osiguranja 45.000 47.500 741200 Dividende 58.000 61.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 58.000 61.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 6.500 6.800 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.500 6.800 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 363.500 396.400 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 363.500 396.400 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 954.000 1.050.500 771000 MEM. STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 604.000 650.500 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda – PIO samostalnih delatnosti 604.000 650.500 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 350.000 400.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 6.554.249 7.294.942 781300 Transferi između organiz. obaveznog soc. osiguranja 6.554.249 7.294.942 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.260.300 5.939.000 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.250.949 1.307.242 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje – po članu 45 43.000 48.700 790000 PRIHODI IZ BUDžETA     800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKEIMOVINE 40.210 42.020 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 40.210 42.020 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 40.000 41.800 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 41.800 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOV. SREDS. 210 220 813160 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 210 220 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 39.700 41.800 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 0 0 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA 0 0 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 0 0 911260 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja     920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 39.700 41.800 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 39.700 41.800 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 39.700 41.800 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 39.700 41.800 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 0   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klasa 7,8 i 9 306.279.710 329.736.420

Ekonomska klasifika- cija IZDACI PROJEKCIJA PLANA 2008 2009 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 305.742.050 329.169.720 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.786.600 2.936.300 411000 Plate i dodaci zaposlenih 2.122.600 2.237.200 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 380.000 400.500 413000 Naknade u naturi 11.000 11.600 414000 Socijalna davanja zaposlenima 70.000 73.500 415000 Naknade za zaposlene 45.000 47.500 416000 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 158.000 166.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.134.500 2.300.000 421000 Stalni troškovi 325.000 342.400 422000 Troškovi putovanja 48.000 50.800 423000 Usluge po ugovoru 1.400.000 1.526.000 424000 Specijalizovane usluge 40.000 41.800 425000 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 171.500 180.800 426000 Materijal 150.000 158.200 440000 OTPLATA KAMATA 0 0 441000 Otplate domaćih kamata     444000 Prateći troškovi zaduživanja     470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 300.763.860 323.873.290 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 300.763.860 323.873.290 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 264.799.160 285.082.490 4711210 Osnovne penzije 253.811.860 273.249.790 4711240 Nega i pomoć penzionera 6.396.000 6.888.000 4711250 Telesno oštećenje penzionera 1.094.000 1.178.500 4711310 Naknada za skraćeno radno vreme za inval. II kategorije 369.200 397.600 4711340 Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto 1.076.000 1.158.600 4711350 Naknade za telesno oštećenje osiguranika 125.600 135.300 4711360 Naknade za invalide III kategorije 268.400 289.000 4711370 Nega i pomoć osiguranika 339.800 366.000 4711930 Pogrebni troškovi 1.318.300 1.419.700 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 4.194.300 4.550.700 471216 Nabavka pomagala za slepa lica 7.600 8.000 4712310 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 13.500 14.200 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 193.200 218.500 4712990 Ostala prava iz soc. osigur. koja se ispl.neposredno pružaocima usluga- RFPIO samostalnih delatnosti 3.980.000 4.310.000 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 31.770.400 34.240.100 471910 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 31.770.400 34.240.100 4719110 Transferi RZZO-u za doprinose za osiguranje 31.180.500 33.578.200 4719120 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 78.500 84.500 4719130 Transferi RZZO-u za naknadu zarade od dana invalid. do dana pravosnažnosti rešenja 511.400 577.400 480000 OSTALI RASHODI 57.090 60.130 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 40.100 42.300 482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 9.900 10.400 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sud. tela 5.900 6.200 484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 220 230 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 970 1.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 451.900 476.300 510000 OSNOVNA SREDSTVA 451.900 476.300 511000 Zgrade i građevinski objekti 166.200 175.200 512000 Mašine i oprema 241.200 254.200 513000 Ostala osnovna sredstva 44.500 46.900 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE 85.760 90.400 610000 Otplata glavnice 0 0 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima     620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 85.760 90.400 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 85.760 90.400   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 306.279.710 329.736.420

Ostavite komentar