Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2015. GODINU

Novembar 2015. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje izmena Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu (u daljem tekstu: Rebalans) sadržan je u odredbama člana 47. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14 i 68/15-dr. zakon), kojim je utvrđeno da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, budzet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda.

Prema istom članu ovog zakona, uravnoteženje budzeta, a koje nije posledica donošenja novog zakona, se vrši putem rebalansa budzeta, koji se donosi po postupku za donošenje budzeta.

Na poziv Ministarstva finansija, u prostorijama ovog ministarstva dana 28.10.2015. godine, održan je sastanak kome su pored predstavnika Ministarstva finansija (iz Sektora budzeta i Sektora za Sektora za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije), prisustvovali i predstavnik Ministarstva zdravlja i predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Na sastanku je pored razmatranja parametara za izradu finansijskog plana Republičkog fonda za 2016. godinu, razmatrana i potreba izrade rebalansa Finansijskog plana Republičkog fonda za 2015. godinu. Predstavnicima Republičkog fonda i Ministarstva zdravlja je od strane predstavnika Ministarstva finansija nedvosmisleno saopšteno da će se paralelno sa izradom finansijskog plana Republičkog fonda za 2016. godinu, raditi i rebalans Finansijskog plana Republičkog fonda za 2015. godinu. Takođe je od strane predstavnika Ministarstva finansija saopšteno da za iznos konvertovanih potraživanja Republičkog fonda u trajni ulog u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d., Vranje (1,24 milijarde dinara) treba uvećati planirane prihode i primanja i rashode i izdatke u rebalansu Finansijskog plana Republičkog fonda za 2015. godinu.

PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE REBALANSA

Za izradu Rebalansa korišćeni su:

zaključci Vlade kojima je data saglasnost za rešavanje poslovnih problema u kompaniji „Simpo“ a.d., Vranje

Ugovor o konverziji potraživanja Republičkog fonda u kapital „Simpo“ a.d., Vranje

ostvareni prihodi i primanja i rashodi i izdaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u periodu januar-oktobar 2015. godine

visine obaveza u toku 2015. godine

odluke direktora Republičkog fonda o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu

parametri dobijeni od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje za transfere po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

2.1. Realizacija zaključaka Vlade za rešavanje poslovnih problema u kompaniji „Simpo“ a.d., Vranje

Vlada je Zaključcima 05 broj: 023-8463/2014-3 od 07.08.2014. godine, 05 broj: 023-9274/2014 od 21.08.2014. godine, 05 broj: 023-9575/2014 od 30.08.2014. godine, 05 broj: 023-10377/2014, od 13.09.2014. godine, a u vezi sa odredbom čl. 67. st. 4. tačka 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02 i 68/14), dala saglasnost za rešavanje poslovnih problema u Kompaniji „Simpo“, Vranje, na način da se izvrši konverzija dugova po osnovu javnih prihoda u trajni ulog Republike Srbije i dala je preporuku Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, nadležnim organima lokalnih samouprava, da izvrše konverziju svojih potraživanja u trajne uloge. Zaključkom Vlade od 13. septembra 2014. godine, određen je 16. novembar 2014. godine za rok za realizaciju navedenih zaključaka, umesto 16. septembra 2014. godine.

Upravni odbor Republičkog fonda u ranijem sastavu je doneo Odluku 01/2 Broj: 110-281/14 od 08.10.2014. godine, kojom prihvata navedene Zaključke Vlade i odobrava konverziju potraživanja Republičkog fonda u iznosu od 1.254.039.520 dinara, u trajni ulog Republičkog fonda u kapital u privrednom društvu „Simpo“ ad Vranje.

Na osnovu navedene Odluke Upravnog odbora, dana 31.10.2014. godine je potpisan Ugovor o konverziji potraživanja Republičkog fonda u kapital Republičkog fonda u kapital „Simpa“ a.d. Vranje, 01 broj: 450-5484/14, koji nije evidentiran u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, iz razloga proteka vremenskog roka za dostavljanje ugovora. Iz razloga što navedeni ugovor nije realizovan, „Simpo“ a.d. Vranje je pokrenuo i sproveo ponovnu proceduru za konverziju potraživanja u kapital.

Vlada je donela Zaključak 05 broj: 023-14175/2014-1 od 14. novembra 2014. godine, kojim je produžila rok za realizaciju zaključaka do 31.01.2015. godine, na osnovu kojeg je Skupština akcionara „Simpo“ a.d. Vranje, dana 26.12.2014. godine, donela novu Odluku o izdavanju običnih akcija, osme emisije, pošto akcije sedme emisije nisu upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Po navedenom zaključku Republički fond nije postupao.

Upravni odbor Republičkog fonda je na sednici održanoj 28. novembra 2014. godine doneo Finansijski plan Republičkog fonda za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj: 143/14). Finansijski plan je donet na osnovu uputstva za pripremu budzeta, odnosno parametara za izradu finansijskog plana za 2015. godinu koji je dostavilo Ministarstvo finansija, dopisom broj: 401-00-03538/2014-03 od 25.11.2014. godine, kojim nije utvrđen parametar za planiranje iznosa konvertovanog potraživanja Republičkog fonda u trajni ulog u kapital „Simpa“. Finansijski plan Republičkog fonda za 2015. godinu je izrađen i donet na osnovu datih parametara, pre potpisivanja Ugovora o konverziji potraživanja sa „Simpo“ a.d. Vranje, od 16.01.2015. godine.

„Simpo“ a.d. Vranje je obavestio Minitarstvo privrede o realizaciji zaključaka Vlade, te je Ministarstvo privrede zakazalo sastanak predstavnika „Simpa“, organizacija za obavezno socijalno osiguranje (Republički fond, RFPIO i NSZ), Uprave za trezor i Poreske uprave, u cilju dogovora o okončanju aktivnosti o konverziji obaveza „Simpa“ a.d. Vranje po potpisanim ugovorima.

Generalni direktor „Simpa“ a.d. Vranje je dopisom broj 2462 od 30. decembra 2014. godine, obavestio Republički fond da je postupak konverzije okončan upisom akcija u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dana 31.10.2014. godine, a da postupak sa Republičkim fondom nije okončan, iz razloga što je Republički fond potpisao Ugovor o konverziji 31. oktobra 2014. godine, posle 15 časova, kada akcije više nisu mogle biti upisane u Centralni registar. Zbog proteka roka za upis akcija, postupak nije okončan, te je Vlada donela Zaključak 05 broj:023-14175/2014-1 od 14. novembra 2014. godine, kojim je produžila rok za realizaciju zaključaka do 31. januara 2015. godine. Na osnovu navedenog zaključka Skupština akcionara „Simpo“ a.d. Vranje je dana 26. decembra 2014. godine, donela novu Odluku o izdavanju običnih akcija, osme emisije, s obzirom da akcije sedme emisije nisu upisane u Centralni registar.

Republički fond se obratio Ministarstvu privrede dopisom 01 broj: 450-206/15 15. januara 2015. godine u kojem je izneo hronologiju aktivnosti koje je preduzeo u vezi sa zaključcima Vlade i zatražio stav o postupanju po Zaključku 05 broj: 023-14175/2014-1 od 14. novembra 2014. godine. Ministarstvo privrede je dopisom broj: 023-02-1347/2014-05 od 15.01.2015. godine, naložilo Republičkom fondu da hitno potpiše ugovor o konverziji potraživanja, sa „Simpo“ a.d. Vranje, kako bi akcije Republičkog fonda bile upisane u Centralni registar do 19. januara 2015. godine, jer se lista akcionara koji imaju prava da učestvuju u radu Skupštine akcionara utvrđuje na dan 20. januar 2015. godine.

Na osnovu navedenih zaključaka Vlade i dopisa Ministarstva privrede, Republički fond i „Simpo“ a.d. Vranje su potpisali Ugovor o konverziji potraživanja Republičkog fonda u kapital „Simpo“ a.d. Vranje, 01 broj: 450-238/15 dana 16.01.2015. godine. Na osnovu navedenog ugovora izvršen je upis akcija Republičkog fonda u Centralni registar dana 20. januara 2015. godine.

Republički fond se obratio Ministarstvu finansija dopisom 01 broj: 400-18/15 od 8. juna 2015. godine sa obrazloženim zahtevom u cilju izrade Rebalansa za 2015. godinu. U navedenom dopisu Republički fond je izneo stav da je potrebno izvršiti izmenu i dopunu Finansijskog plana Republičkog fonda za 2015. godinu, na osnovu parametara koje bi trebalo da dostavi Ministarstvo finansija, kako za prihodnu tako i za rashodnu stranu Finansijskog plana.Republički fond je naveo da bi limitirane prihode i rashode bilo potrebno uvećati za 1,25 milijardi dinara koliko iznosi konverzija potraživanja Republičkog fonda u kapital „Simpo“ a.d. Vranje. Republički fond nije dobio zvaničan odgovor po navedenom dopisu.

Republički fond se dopisom od 14. septembra 2015. godine obratio Ministarstvu zdravlja kojim je pored ostalog obavestio ministarstvo o inicijativi za izradu Rebalansa koja je upućena Ministarstvu finansija.

3. PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI

U PERIODU JANUAR-OKTOBAR 2015. GODINE

3.1. Ostvareni prihodi i primanja

Ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-oktobar 2015. godine u odnosu na planirane prihode i primanja za 2015. godinu dati su u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Planirano Ostvareno u periodu januar-oktobar 2015. godine Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 215.773.093 162.803.899 75,45 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 125.300.000 106.663.568 85,13 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 125.300.000 106.663.568 85,13 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 57.602.177 48.949.684 84,98 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 59.787.631 51.040.269 85,37 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 7.788.681 6.567.785 84,32 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 121.511 105.830 87,09 730000 DONACIJE I TRANSFERI 35.253.082 11.457.514 32,50 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 35.253.082 11.457.514 32,50 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35.253.082 11.457.514 32,50 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.253.082 11.457.514 32,50 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 35.253.082 11.457.514 32,50 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 537.760 448.133 83,33 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 279.435 83,33 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 1.150.000 83,33 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 299.946 99,98 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 30.400.000 9.280.000 30,53 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2.300.000   0,00 740000 DRUGI PRIHODI 2.446.967 1.879.738 76,82 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.463 299 20,44 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.227.238 465.377 37,92 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 12.705 7.430 58,48 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.705 7.430 58,48 742200 Takse i naknade 29.385 16.429 55,91 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 441.518 37,25 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 441.518 37,25 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST   995   745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.218.266 1.413.067 115,99 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.218.266 1.413.067 115,99 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.218.266 1.413.067 115,99 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 162.906 218.451 134,10 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.055.360 1.194.616 113,20 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 824.873 610.424 74,00 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 525.915 338.097 64,29 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 298.958 272.327 91,09 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 42.192.655 81,22 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 42.192.655 81,22 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 51.948.171 42.192.655 81,22 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 51.948.171 42.192.655 81,22 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.426.221 1.586.147 65,38 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.310.000 35.840.761 82,75 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.700.000 2.207.483 81,76 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.420.000 1.797.608 74,28 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 14.474 36,19 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 950.598 745.953 78,47 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101.352 229 0,23 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 413 72,46 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 413 72,46 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 413 82,60 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50   813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20   900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 329 65,80 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 329 65,80 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 329 65,80   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 215.774.163 162.804.641 75,45

Planirani prihodi i primanja za 2015. godinu iznose 215.774,16 miliona dinara. Republički fond je u periodu januar-oktobar 2015. godine ostvario prihode i primanja u iznosu od 162.804,64 miliona dinara, odnosno 75,45% plana.

Prihod od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji čini osnovni prihod Republičkog fonda, ostvaren je u iznosu od 106.663,57 miliona dinara (85,13% plana).

Doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih su ostvareni u iznosu od 48.949,68 miliona dinara (84,98% plana), dok doprinosi na teret poslodavca iznose 51.040,27 miliona dinara (85,37% plana).

Doprinosi za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica ostvareni su u iznosu od 6.567,78 miliona dinara (84,32% plana).

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati ostvareni su u iznosu od 105,83 miliona dinara (87,09% plana).

Transferi od budzeta ostvareni su u visini od 11.457,51 miliona dinara (32,50% plana) i čine ih:

transferi za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona (488,13 miliona dinara ili 83,33% plana),

transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti (279,44 miliona dinara ili 83,33% plana),

transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće (1.150,00 miliona dinara ili 83,33% plana),

transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade (299,95 miliona dinara ili 99,98% plana),

transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje (9.280,00 milona dinara ili 30,53% plana) i

transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, koji nisu ostvareni zbog toga što nije sprovedena planirana racionalizacija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Planirani transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje ostvareni su u značajno manjem iznosu u odnosu na plan, obzirom da su doprinosi za zdravstveno osiguranje ostvareni u većem iznosu u odnosu na srazmeran deo plana, kao i da je dinamika izvršenja rashoda u periodu januar-oktobar manja od očekivane u poslednja dva meseca 2015. godine, što će rezultirati većim ostvarenjem ovih prihoda.

Ostvareni drugi prihodi (prihodi od imovine, prihodi od prodaje dobara i usluga, prihodi po osnovu novčanih kazni i oduzeta imovinska korist i mešoviti i neodređeni prihodi) iznose 1.879,74 miliona dinara ili 76,82% plana. Najznačajniji prihodi po ovom osnovu su prihodi od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti koji iznose 1.194,62 miliona dinara, što je 13,20% više od plana.

Prihodi po osnovu novčanih kazni i oduzete imovinske koristi nisu planirani u Finansijskom planu za 2015. godinu, a ostvareni su u iznosu od 0,99 miliona dinara, i u navedenom iznosu su planirani u Rebalansu.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda ostvarene su u iznosu od 610,42 miliona dinara (ili 74,00% plana). U okviru ove grupe prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji su ostvareni u iznosu od 478,24 miliona dinara.

Prihodi po osnovu transfera od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni su na nivou od 42.192,65 miliona dinara ili 81,22% plana.

Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje iznose 1.586,15 miliona dinara ili 65,38% plana.

Od Republičkog fonda za PIO ostvareni su prihodi po osnovu doprinosa za primaoce penzija:

zaposlenih, ostvareno je 35.840,76 miliona dinara ili 82,75 % plana;

poljoprivrednika, ostvareno je 2.207,48 miliona dinara ili 81,76% plana;

samostalnih delatnosti, ostvareno je 1.797,61 miliona dinara ili 74,28 % plana.

Transfer od Republičkog fonda za PIO – Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iznose 14,47 miliona dinara (36,19% plana).

Prihodi od uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju ostvareni su u iznosu od 745,95 miliona dinara (ili 78,47% plana).

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ostvareni su u visini od 0,23 miliona dinara (0,23% plana). Razlog manje realizacije ovih prihoda u odnosu na planirane je u nepravilnom rasporedu uplaćenih sredstava od strane Poreske uprave. Republički fond se obratio Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa zahtevom da preduzme aktivnosti u cilju rešavanja problema vezanog za razvrstavanje uplaćenog doprinosa po navedenom članu zakona, s obzirom da je na osnovu usaglašavanja stanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje utvrđeno da su prihodi po ovom osnovu uplaćeni u većem iznosu od evidentiranih.

3.2. Izvršeni rashodi i izdaci

Na osnovu sagledavanja kretanja rashoda i izdataka u toku 2015. godine, projektovani su rashodi i izdaci za zdravstvenu zaštitu, naknade osiguranim licima i sprovođenje zdravstvenog osiguranja na godišnji nivo. Na osnovu navedenih projekcija, direktor Republičkog fonda doneo je odluke o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu 03 broj: 450-4293 od 07.09.2015. godine i 03 broj: 450-6343/15 od 21.10.2015 godine.

Upravni odbor Republičkog fonda na sednici održanoj 29.10.2015. godine, usvojio je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 91/15 od 05.11.2015. godine) čiji sastavni deo čine predračuni sredstava sa davaocima zdravstvenih usluga i koji je sačinjen u okviru vrednosti planiranih po namenama u posebnom delu Finansijskog plana za 2015. godinu posle pomenutih odluka o preusmeravanju aproprijacija. Navedeni pravilnik sa predračunima sredstava je osnov za zaključivanje aneksa ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2015. godinu.

Izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar-oktobar 2015. godine u odnosu na planirane rashode i izdatke za 2015. godinu (korigovani po osnovu pomenutih odluka o preusmeravanju aproprijacija) dati su u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonom-ska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2015. godinu Odluka o preusmera-vanju aproprija-cija Finansijski plan za 2015. godinu posle Odluke o preusmeravanju aproprijacija Izvršenje u periodu januar-oktobar 2015. godine Naknade osiguranim licima 10.200.000 571.434 10.771.434 8.781.333 81,52 Zdravstvena zaštita 200.703.163 400.000 201.103.163 150.520.793 74,85 rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja 4.871.000 -971.434 3.899.566 2.431.959 62,36 UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 215.774.163 215.774.163 161.734.085 74,96

Ukupni rashodi i izdaci u periodu januar-oktobar 2015. godine su ostvareni u iznosu od od 161.734,08 miliona dinara, što iznosi 74,96% planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu.

Rashodi za naknade osiguranim licima izvršeni su u iznosu od 8.781,33 miliona dinara ili 81,52% u odnosu na planirani iznos. U okviru navedenog iznosa rashodi za naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad – bolovanja izvršeni su u iznosu od 7.936,76 miliona dinara (ili 81,87% u odnosu na plan), dok su rashodi za putne troškove realizovani sa 844,57 miliona dinara (što je 78,44% u odnosu na plan).

Rashodi za zdravstvenu zaštitu, realizovani su u iznosu od 150.520,79 miliona dinara ili 74,85% u odnosu na plan. U oviru ovih rashoda, rashodi za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu su ostvareni u iznosu od 113.304,81 miliona dinara ili 74,08% u odnosu na plan, dok su ostali rashodi zdravstvene zaštite izvršeni u iznosu od 150.520,79 miliona dinara ili 77,26% u odnosu na plan.

Struktura planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka za zdravstvenu zaštitu prikazana je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

R. br. Namene za zdravstvenu zaštitu za 2015. godinu Finansijski plan za 2015. godinu Odluke o preusme-ravanju apropri-jacija Finansijski plan za 2015. godinu posle Odluka o preusmeravanju aproprijacija 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 215.773.093 217.027.133 100,58 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 125.300.000 126.554.040 101,00 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 125.300.000 126.554.040 101,00 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 57.602.177 58.116.163 100,89 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 59.787.631 60.598.237 101,36 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 7.788.681 7.715.319 99,06 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 121.511 124.321 102,31 730000 DONACIJE I TRANSFERI 35.253.082 35.253.081 100,00 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 35.253.082 35.253.081 100,00 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35.253.082 35.253.081 100,00 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.253.082 35.253.081 100,00 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 35.253.082 35.253.081 100,00 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 537.760 537.760 100,00 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 335.322 100,00 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 1.380.000 100,00 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 300.000 100,00 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 30.400.000 30.399.999 100,00 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2.300.000 2.300.000 100,00 740000 DRUGI PRIHODI 2.446.967 2.571.359 105,08 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.463 359 24,54 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.227.238 957.864 78,05 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 12.705 8.916 70,18 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.705 8.916 70,18 742200 Takse i naknade 29.385 19.715 67,09 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 929.233 78,41 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 929.233 78,41 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST   995   745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.218.266 1.612.141 132,33 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.218.266 1.612.141 132,33 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.218.266 1.612.141 132,33 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 162.906 262.141 160,92 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.055.360 1.350.000 127,92 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 824.873 824.873 100,00 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 525.915 525.915 100,00 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 298.958 298.958 100,00 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 51.823.780 99,76 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 51.823.780 99,76 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 51.948.171 51.823.780 99,76 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 51.948.171 51.823.780 99,76 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.426.221 2.277.285 93,86 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.310.000 43.394.000 100,19 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.700.000 2.680.000 99,26 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.420.000 2.421.000 100,04 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 55.000 137,50 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 950.598 895.143 94,17 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101.352 101.352 100,00 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 570 100,00 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 570 100,00 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 100,00 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 50 100,00 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 100,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 500 100,00   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 215.774.163 217.028.203 100,58

U Rebalansu prihodi i primanja planirani su u iznosu od 217.028,20 miliona dinara, što je za 0,58% više u odnosu na plan.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje planirani su na većem nivou u odnosu na Finansijski plan za 2015. godinu za 1.254,04 miliona dinara po osnovu Ugovora o konverziji potraživanja Republičkog fonda u kapital „Simpo“ a.d. Vranje.

Transferi od budzeta planirani su u skladu sa Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Republički fond se dopisom 03 broj: 450-2076/15 od 16.04.2015. godine obratio Ministarstvu zdravlja sa zahtevom da se za zdravstvenu zaštitu osiguranika iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju za 2015. godinu obezbede sredstva u iznosu od 11.200,84 miliona dinara.

Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 537,76 miliona dinara, umesto 11.200,84 miliona dinara koliko bi trebalo planirati u skladu sa zakonskim odredbama.

Rebalansom su drugi prihodi planirani u iznosu od 2.571,36 miliona dinara, što je za 5,08% više u odnosu na plan. U okviru ove kategorije prihoda najznačajniji su prihodi od međunarodnih sporazuma i konvencija i prihodi po osnovu sredstava od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13 – odluka US). Iako se na osnovu projekcije očekuje veće ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na utvrđene Rebalansom, nije moguće planirati ove prihode u većem iznosu, s obzirom da su parametrima za izradu Finansijskog plana za 2015. godinu određeni limiti za planiranje prihoda.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u Rebalansu planirani su u iznosu od 51.823,78 miliona dinara (99,76% plana).

Transferi od Republičkog fonda za PIO planirani su na osnovu podataka dobijenih od Republičkog fonda za PIO.

Transferi od Nacionalne službe za zapošljavanje planirani su na osnovu podataka dobijenih od Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) koje plaća Republički fond planirani su na osnovu ostvarenja u perioda januar-oktobar 2015. godine sa projekcijom do kraja godine.

4.2. Planirani rashodi i izdaci

U Rebalansu za 2015. godinu rashodi i izdaci su planirani uzimajući u obzir planiranu konverziju potraživanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kapital (akcije) „Simpo“ a.d. Vranje (shodno zaključcima Vlade i zaključenom ugovoru između Republičkog fonda i „Simpo“ a.d, Vranje, prema obrazloženju datom u tački 2 ovoog obrazloženja) odluke o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu 03 broj: 450-4293 od 07.09.2015. godine i 03 broj: 450-6343/15 od 21.10.2015 godine.

Planirani rashodi i izdaci po Rebalansu u odnosu na rashode i izdatke koji su utvrđeni u Finansijaskom planu Republičkog fonda za 2015. godinu su:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2015. godinu Odluka o preusmera-vanju aproprijacija Finansijski plan za 2015. godinu posle Odluke o preusmeravanju aproprijacija Rebalans Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.200.000 571.434 10.771.434 10.771.434 100,00 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 200.703.163 400.000 201.103.163 201.103.163 100,00 rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja 4.871.000 -971.434 3.899.566 5.153.606 132,16 UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 215.774.163   215.774.163 217.028.203 100,58

Ukupno planirani rashodi i izdaci u Rebalansu iznose 217.028,20 miliona dinara što je za 0,58% više u odnosu na plan za 2015. godinu.

procena rashoda koje su dostavile filijale;

izvršenih rashoda filijala u periodu januar-septembar 2015. godine;

obaveza filijala za period januar-avgust 2015. godine sa projekcijom za celu 2015. godinu.

U okviru rashoda za naknade osiguranim licima, rashodi za putne troškove su planirani za 23,24 miliona dinara manje od planiranog iznosa za 2015. godinu. Ovi rashodi planirani su na osnovu procenjenih rashoda za ovu namenu za 2015. godinu dostavljenih od strane filijala.

Rashodi za zdravstvenu zaštitu su uvećani u odnosu na plan za 2015. godinu za 400,00 miliona dinara u odnosu na plan za 2015. godinu pri čemu su rashodi za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu uvećani za 540,00 miliona dinara, dok su ostali rashodi zdravstvene zaštite umanjeni za 140,00 miliona dinara.

Izvršenje planiranih rashoda za zdravstvenu zaštitu prikazano je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

R. br. |Namene za zdravstvenu zaštitu za 2015. godinu |Finansijski plan za 2015. godinu |Odluke o preusmera-vanju aproprija-cija |Finansijski plan za 2015. godinu posle Odluka o preusmeravanju aproprijacija |Izvršeno u periodu januar-oktobar 2015. godine |Indeks | |  |1 |2 |3 |4=2+3 |5 |(5/4)*100 | |1. |Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca |86.472.568 |400.000 |86.872.568 |86.872.568 |100,00 | |2. |Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |3.394.276 |-100.000 |3.294.276 |3.294.276 |100,00 | |3. |Troškovi energenata |8.325.392 |-70.000 |8.255.392 |8.255.392 |100,00 | |4. |Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama |35.195.339 |1.730.703 |36.926.042 |36.926.042 |100,00 | |4.1. |Lekovi za lečenje retkih bolesti |335.322 | |335.322 |335.322 |100,00 | |5. |Ishrana bolesnika |2.595.000 |-130.000 |2.465.000 |2.465.000 |100,00 | |6. |Materijalni i ostali troškovi |14.806.839 |-1.306.703 |13.500.136 |13.500.136 |100,00 | |6.1. |Otpremnine po Programu Vlade |2.205.000 | |2.205.000 |2.205.000 |100,00 | |6.2. |Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom |361.452 | |361.452 |361.452 |100,00 | |7. |Ustanove van Plana mreže |1.534.306 | |1.534.306 |1.534.306 |100,00 | |8. |Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad |80.000 |16.000 |96.000 |96.000 |100,00 | |I |RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (1-8) |152.403.720 |540.000 |152.943.720 |152.943.720 |100,00 | |9. |Usluge dijalize (materijal za dijalizu) |4.581.577 |-100.000 |4.481.577 |4.481.577 |100,00 | |10. |Lekovi izdati na recept |26.344.020 | |26.344.020 |26.344.020 |100,00 | |11. |Stomatološke usluge |4.831.853 |-160.000 |4.671.853 |4.671.853 |100,00 | |11.1. |Otpremnine po Programu Vlade |95.000 | |95.000 |95.000 |100,00 | |11.2. |Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom |15.629 | |15.629 |15.629 |100,00 | |12. |Pomagala i naprave |2.890.000 |350.000 |3.240.000 |3.240.000 |100,00 | |13. |Ustanove socijalne zaštite |1.009.993 |-50.000 |959.993 |959.993 |100,00 | |14. |Troškovi lečenja u inostranstvu |1.122.000 |50.000 |1.172.000 |1.172.000 |100,00 | |15. |Instituti, zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu |2.820.000 |-170.000 |2.650.000 |2.650.000 |100,00 | |16. |Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju |3.530.000 |-90.000 |3.440.000 |3.440.000 |100,00 | |17. |Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“ |1.170.000 |30.000 |1.200.000 |1.200.000 |100,00 | |II |OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (9-17) |48.299.443 |-140.000 |48.159.443 |48.159.443 |100,00 | |III |UKUPNI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II) |200.703.163 |400.000 |201.103.163 |201.103.163 |100,00 | |

U okviru rashoda za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu (ekonomska klasifikacija 471211 i 471215) izvršene su sledeće izmene u odnosu na plan:

– Rashodi za plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže, planirani su na osnovu podataka o obračunatim platama za radnike koji obavljaju poslove za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja (iz šestomesečnog obračuna pripadajuće naknade) i projekcije plata do kraja godine na osnovu podataka o isplaćenim platama u zdravstvenim ustanovama u toku godine. Imajući u vidu prethodno i činjenicu da u zdravstvu nije realizovan planirani program racionalizacije broja zaposlenih u 2015. godini, to su sredstva za ove namene uvećana za 400,00 miliona dinara u odnosu na Finansijski plan Republičkog fonda za 2015. godinu.

– Rashodi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za radnike koji obavljaju poslove za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su za 100,00 miliona dinara (ili 2,95%) manje u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovi rashodi su planirani na osnovu podataka zdravstvenih ustanova o troškovima prevoza za period januar – avgust 2015. godine sa projekcijom na godišnji nivo (imajući u vidu broj radnika koji imaju pravo na troškove prevoza, cene prevoza u toku godine i dr.).

– Rashodi za energente planirani su za 0,84% manje u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovi rashodi su planirani na bazi obračunskih rashoda zdravstvenih ustanova za ove namene u toku 2015. godine sa projekcijom na godišnji nivo.

– Rashodi za lekove i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama (lekovi u zdravstvenim ustanovama, citostatici sa liste, lekovi po posebnom režimu, lekovi za hemofiliju, sanitetski i medicinski potrošni medicinski materijal, ugradni materijal (ugradni materijal u ortopediji, kardiologiji i kardiohirurgiji i ostali ugradni materijal), krv i produkti od krvi, i lekovi i medicinska sredstva koji se finansiraju pored Predračunom opredeljenih sredstava) planirani su u iznosu od 36.926,04 miliona dinara, što je za 1.730,70 miliona dinara ili 4,92% više u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovi rashodi planirani su na osnovu fakturisane vrednosti zdravstvenih ustanova za ove namene za period januar – juni 2015. godine sa projekcijom na godišnji nivo, pri čemu uvećanje ugovorene vrednosti kod svake pojedinačne zdravstvene ustanove za određene namene nije moglo biti veće od procenta koji je odredila komisija Republičkog fonda.

Rashodi za ishranu bolesnika planirani su u Rebalansu za 2015. godinu u iznosu od 2.465,00 miliona dinara, što je za 130,00 miliona dinara ili 5,01% manje od plana za 2015. godinu. Navedeni rashodi planirani su na osnovu obaveza zdravstvenih ustanova za ishranu osiguranih lica u toku 2015. godine sa projekcijom na godišnji nivo.

Rashodi za materijalne i ostale troškove u Rebalansu su planirani u iznosu od 13.500,14 miliona dinara, što je za 1.306,70 miliona dinara ili 8,82% manje u odnosu na planirani iznos za 2015. godinu. Navedeno umanjenje se odnosi na planirani iznos participacije i na otpremnine za odlazak u penziju.

Rashodi za Institut za sudsku medicinu Novi Sad i Zavod za sudsku medicinu Niš planirani su u iznosu od 96,00 miliona dinara ili za 16,00 miliona dinara ili 20,00% više u odnosu na plan za 2015. godinu, na osnovu zahteva ovih davalaca zdravstvenih usluga za uvećanje ugovorene naknade.

U okviru ostalih rashoda zdravstvene zaštite, rashodi su u odnosu na plan za 2015. godinu planirani na sledeći način:

– Rashodi za usluge dijalize (materijal za dijalizu) planirani su u iznosu od 4.481,58 miliona dinara, što je za 100,00 miliona dinara ili 2,18% manje od planiranog iznosa za ovu namenu u 2015. godini.

– Rashodi za stomatološke usluge planirani su u visini od 4.671,85 miliona dinara, što je za 160,00 milona dinara ili 3,31% manje u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovi rashodi su imajući u vidu projekciju sredstava za ove namene koja obuhvataju: sredstva za plate i za prevoz na posao i sa posla radnika koji pružaju stomatološke usluge na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ostale direktne i indirektne troškove stomatološke zdravstvene zaštite (lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalne i ostale troškove koji su u funkciji pružanja zdravstvene zaštite osiguranim licima).

– Rashodi za pomagala i naprave su planirani u iznosu od 3.240,00 miliona dinara što je za 350,00 miliona dinara ili 12,11% više u odnosu na plan za 2015. godinu usled srazmerno većeg izvršenja ovih rashoda u periodu januar-septembar 2015. godine u odnosu na planirane, projekcije ovih rashoda koji treba da se izvrše do kraja 2015. godine na način da se izmiri faktura za novembar 2015. godine, a uzimajući u obzir i dostavljene podatke od filijala za rashode koje one izvršavaju, a odnose se na izmirenje obaveze prema dobavljačima za pomagala.

Rashodi za usluge socijalne zaštite planirani su u iznosu od 959,99 miliona dinara, što je za 50,00 miliona dinara manje od plana za 2015. godinu.

Aproprijacija troškovi lečenja u inostranstvu Rebalansom je uvećana za 50,00 milona dinara u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovi rashodi uvećani su u delu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu po konvenciji a na osnovu projektovanih rashoda za ove namene do kraja 2015. godine.

Rashodi za institute, zavode za javno zdravlje i zavod za antirabičnu zaštitu planirani su u iznosu od 2.650,00 miliona dinara, što je za 170,00 miliona dinara ili 6,03% manje od plana za 2015. godinu. Ovi rashodi su planirani a na osnovu projektovanih sredstava za zdravstvenu zaštitue koju osiguranim licima pružaju Instituti/zavodi za javno zdravlje za 2015. godinu.

Rashodi za usluge rehabilitacije i rekreacije planirani su u visini od 3.440,00 miliona dinara, što je za 90,00 miliona dinara ili 2,55% manje od plana za 2015. godinu. Ova sredstva su projektovana na osnovu fakturisane vrednosti naknade za stacionarnu rehabilitaciju za period januar-avgust 2015. godine i projektovane fakturisane vrednosti za period septembar-decembar koja je utvrđena prema projektovanom broju b.o dana za ovaj period i cena b.o. dana iz opšteg akta Republičkog fonda. Sredstva za ambulantno-polikliničke usluge planirana su na osnovu fakturisane vrednosti za period januar- oktobar 2015. godine sa projekcijom na godišnji nivo.

Rashodi za ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji (zdravstvena zaštita koju pružaju instituti/zavodi za tranfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“), planirani su u iznosu od 1.200,00 miliona dinara, što je za 30,00 miliona ili 2,56% više od plana za 2015. godinu.

Ukupni rashodi za sprovođenje zdravstvenog osiguranja su u odnosu na plan za 2015. godinu uvećani za 282,61 miliona dinara.

U Rebalansu u skladu sa Odlukom o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda za 2015. godinu 03 broj: 450-6343/15 od 21.10.2015. godine, izvršene su izmene u odnosu na plan i tako što je veća grupa rashoda umanjena, dok su dve grupe rashoda uvećane.

Određeni rashodi koji se odnose na sprovođenje zdravstvenog osiguranja su umanjeni, usled nižeg izvršenja u odnosu na plan i procene ovih rashoda koje treba izvršiti do kraja 2015. godine, i to:

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za 55.000 hiljada dinara,

Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 8.000 hiljada dinara,

Naknade u naturi za 3.000 hiljade dinara,

Socijalna davanja zaposlenima za 25.000 hiljada dinara,

Naknade troškova za zaposlene za 10.000 hiljada dinara,

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi za 50.000 hiljada dinara,

Usluge po ugovoru za 120.000 hiljada dinara,

Materijal za 520.000 hiljada dinara,

Porezi, obavezne takse, kazne i penali za 9.000 hiljada dinara,

Novčane kazne i penali po rešenju sudova za 79.434 hiljada dinara,

Zgrade i građevinski objekti za 110.000 hiljada dinara.

Najznačajnije umanjenje planiranih rashoda za sprovođenje zdravstvenog osiguranja odnosi se na aproprijaciju Materijal, što je najvećim delom rezultat neizvršavanja planiranih rashoda za zamenu postojećih isprava zdravstvenog osiguranja novim ispravama zdravstvenog osiguranja (kartice). U okviru sredstava na aproprijaciji Materijal planirani su rashodi za izradu 500.000 kartica u periodu oktobar – decembar na osnovu procenjenog broja kartica koje bi mogle biti izrađene do kraja 2015. godine od strane Narodne banke.

Određeni rashodi koji se odnose na sprovođenje zdravstvenog osiguranja su uvećani, usled većeg izvršenja u odnosu na plan i procene ovih rashoda koje treba izvršiti do kraja 2015. godine, i to:

Prateći troškovi zaduživanja za 15.000 hiljada dinara (odnose se na procenu visine negativnih kursnih razlika po osnovu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo)

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa za 3.000 hiljade dinara.

Uvećanje rashoda za sprovođenje zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.254,04 miliona dinara, odnosi se na rashode po osnovu planirane konverzije potraživanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kapital (akcije) „Simpo“ a.d. Vranje (shodno zaključcima Vlade i zaključenom ugovoru između Republičkog fonda i „Simpo“ a.d, Vranje, prema obrazloženju datom u tački 4.1). Iz navedenog razloga u Rebalans je uvedena pozicija – ekonomska klasifikacija 600000 (izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine) koja nije bila planirana u Finansijskom planu za 2015. godinu.

*******

Na osnovu svega gore navedenog, predlaže se Upravnom odboru da donese Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za 2015. godinu.

56015.01/87

Ostavite komentar