Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2008. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2008. godinu, koju je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 22. septembra 2008. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, oktobra 2008. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2008. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

OBRAZLOŽENjE

IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA NSZ

ZA 2008. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2008. godinu objavljenom u «Službenom glasniku RS», broj 7/08, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 123/07), promene po pozicijama su sledeće:

U strukturi tekućih prihoda:

Na poziciji 72 – Socijalni doprinosi, iznos od „15.868.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „16.053.541“ hiljada dinara;

Na poziciji 733000* Transferi iz budžeta iznos od „15.014.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „15.905.264“ hiljada dinara koji se sastoji od 12.600.000 hiljada dinara za transfer iz Ministarstva finansija za isplatu redovne novčane naknade za nezaposlene i 3.305.264 hiljada dinara za transfer iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 3.014.000 hiljada dinara, 200.000 hiljada dinara za isplate zaostalih zarada zaposlenih Grupe Zastava i 91.264 hiljada dinara za projekat „Otpremninom do posla“;

Na poziciji 770000 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iznos od „75.600“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „82.550“ hiljada dinara.

U strukturi tekućih rashoda promene po pozicijama su:

Kategorija 41 – Rashodi za zaposlene, iznos od «1.987.800» hiljada dinara ostaje na istom nivou. Promene su nastale unutar ove kategorije rashoda:

411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih – Iznos od „1.475.827“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „1.492.791“ hiljada dinara. Sredstva za ovu vrstu rashoda utvrđena su na bazi broja zaposlenih utvrđenog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, novih poslova Službe i time povećanog angažovanja u realizaciji istih (kao što su sprovođenje subvencija po osnovu člana 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, javni radovi i sl.), koeficijenata utvrđenih Uredbom, osnovice za obračun i isplatu plata utrvrđene Zaključkom Vlade RS kao i izvršenih i očekivanih usaglašavanja visine osnovica do kraja 2008. godine.

412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – U skladu sa navedenim izmenama potrebnih sredstava za plate i dodatke zaposlenih sačinjena je i procena potrebnih sredstava za ove rashode, gde se iznos od „264.173“ hiljada dinara, zamenjuje iznosom od „267.209“ hiljada dinara.

413– Naknade u naturi – Iznos od „16.500“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „20.000“ hiljada dinara, a izmena se odnosi na procenjeno uvećanje troškova za markice za prevoz zaposlenih do kraja 2008. godine.

414– Socijalna davanja zaposlenima – Iznos od „99.200“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „74.300“ hiljada dinara.

415 – Naknade za zaposlene – Iznos od „28.600“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „30.000“ hiljada dinara, a izmena se odnosi na procenjeno uvećanje troškova u gotovom za dolazak i odlazak zaposlenih sa posla.

Kategorija 42 – Korišćenje usluga i roba, iznos «1.091.600» hiljada dinara zamenjuje se iznosom «1.122.802» hiljada dinara. Promene po pozicijama su sledeće:

421 – Stalni troškovi – Iznos od „398.560“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „448.560“ hiljada dinara, a uvećanje se odnosi, pre svega na očekivano uvećanje troškova za platni promet i bankarske usluge, kao posledica povećanja isplata kako za novčane naknade za nezaposlene tako i za isplate po osnovu mera aktivne politike zapošljavanja.

423– Usluge po ugovoru – Iznos od „287.280“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „275.082“ hiljada dinara.

425– Tekuće popravke i održavanje – Iznos od „240.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „226.560“ hiljada dinara.

426 – Materijal – Iznos od «110.660» hiljada dinara zamenjuje se iznosom od «117.500» hiljada dinara, a uvećanje se odnosi na obezbeđivanje materijala neophodnog za nesmetano funkcionisanje NSZ (gorivo, materijal za održavanje higijene i sl.).

Kategorija 47 – Prava iz socijalnog osiguranja – iznos od «27.831.785» hiljada dinara zamenjuje se iznosom «29.031.338» hiljada dinara.

U okviru Prava iz socijalnog osiguranja izmene se odnose na:

-uvećanje iznosa za isplatu redovnih novčanih naknada za nezaposlene sa ukupno planiranih „19.970.827“ hiljada dinara na „20.570.827“ dinara (neto novčana naknada 13.791.834 + pripadajući doprinosi 6.778.993 hiljada dinara ). NSZ je u toku 2007. godine, iako planiranih 13 naknada, isplatila 12 ½ naknada za nezaposlene, kao posledica manjih priliva od doprinosa u odnosu na planirane. U januaru mesecu 2008. NSZ je isplatila preostalu ½ novčane naknade iz decembra, kao i 1 redovnu. U 2008. godini planirano je 12 isplata novčanih naknada. Ovom izmenom finansijskog plana obezbedilo bi se pokriće ½ novčane naknade iz decembra isplaćene u januaru, kao i isplate po osnovu sudskih rešenja za manje isplaćene novčane naknade nezaposlenima u prethodnim godinama za koje je u periodu januar-avgust 2008 već utrošeno oko 500.000 hiljada dinara.

– uvećanje iznosa za isplatu privremene naknade za Kosovo i Metohiju sa planiranih ukupno „4.141.958“ hiljada dinara na „4.186.247“ hiljada dinara (neto naknada 2.750.365 + pripadajući doprinosi 1.435.882 hiljada dinara), čime bi se omogućila isplata 13 naknada u 2008. god. (planirano je 12 isplata) čime bi se kašnjenje u isplati ovih obaveza smanjilo na tri meseca.

– dodata je pozicija 471142* – Naknade zaostalih zarada zaposlenih Grupe Zastava u iznosu od 200.000 hiljada dinara, za koje su sredstva obezbeđena iz budžeta kroz transfer Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

– dodata je pozicija 471201* – Projekat „Otpremninom do posla“ u iznosu od 91.264 hiljada dinara, koji se realizuje preko Nacionalne služba za zapošljavanje. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru ekonomske klasifikacije 472 namenjene za „Tranzicioni fond“, a raspored i korišćenje sredstava vrši se po posebnom aktu Vlade.

– uvećanje iznosa za isplatu olakšica po osnovu člana 45, 45a i 45b, gde se planirani ukupan iznos od ukupno „500.000“ hiljada dinara (po pozicijama 471914-3 -171.808, 471922-3 – 307.244 i 491951 – 20.948*) zamenjuje iznosom od ukupno „700.000“ hiljada dinara (po pozicijama 471914-3 – 240.000, 471922-3 – 430.000 i 471951 – 70.000), a kao posledica izraženog interesovanja i ostvarene realizacije od početka 2008. godine.

Za ostale pozicije u okviru ove kategorije izmene su sledeće:

Na poziciji 471149 – Sva ostala prava – pasivne mere (isplate nezaposlenim licima) iznos od „5.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „2.000“ hiljada dinara;

Na poziciji 471250 – Sva ostala prava –pasivne mere (isplate pružaocima usluga) – iznos od „20.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „15.000“ hiljada dinara;

Na poziciji 471299 – Zdravstveni pregledi nezaposlenih – iznos od „30.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „25.000“ hiljada dinara.

U okviru kategorije 51-Osnovna sredstva promene po pozicijama su sledeće:

512 – Mašine i oprema – iznos od «177.000.000,00» zamenjuje se iznosom od «157.000.000,00».

515 – Nematerijalna imovina – iznos od «100.000.000,00» zamenjuje se iznosom od «50.000.000,00».

Ostavite komentar