Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne strategije privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine

P R E D L O G

Na osnovu člana 99. stav 1. tač. 7. i 10. Ustava Repbulike Srbije,

Narodna skupština, na __________sednici ________ u _________ godini, održanoj _______________ donela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU NACIONALNE STRATEGIJE PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2006. DO 2012. GODINE

1. Utvrđuje se Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine, koja je odštampana uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ovu odluku obajviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Broj:

U Beograd ,

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Osnov za donošenje Odluke kojom se utvrđuje Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine, sadržan je u članu 99. stav 1. tač. 7. i 10. Ustava Republike Srbije prema kome Narodna skupština donosi zakone i druge ošte akte iz nadležnosti Republike Srbije, kao i usvaja plan razvoja i prostorni plan.

.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

Ovom odlukom potrebno je utvrditi Nacionalnu strategiju privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine, iz razloga ostvarivanja osnovnog cilja te strategije, koji se ogleda u povećanju standarda svih građana i dinamičan i održiv privredni razvoj.

Utvrđivanje Nacionalne strategije privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine, obezbedila bi se visoka godišnja stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, smanjenje nezaposlenosti i povećanje međunarodne konkurentnosti.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Tačkom 1. Utvrđuje se Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine.

Tačkom 2. propisano je objavljivanje ove odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Za sprovođenje ove odluke nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar