Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2016. godinu

PLAN ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2016. GODINU

Red- ni broj Odgovorni proizvođač zvanične statistike Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti Periodi sprovođenja i referentni period ili datum Metodi i izvori prikupljanja podataka Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka Obaveznostdavanja podataka Teritori-jalni nivo objavlji-vanja podataka / Rok za prve rezultate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE1. Godišnji ekonomski računi 1. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u tekućim cenama Vrednost bruto domaćeg proizvoda za ukupnu ekonomiju, za sve institucionalne sektore i po oblastima Klasifikacije delatnosti Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija, Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije; 15.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.9. 2. Republički zavod za statistiku Sistem nacionalnih računa Prikaz ekonomskih aktivnosti pomoću integrisanih računa za ukupnu ekonomiju i institucionalne sektore Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija, Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 3. Republički zavod za statistiku Obračun bruto investicija u osnovne fondove u tekućim cenama Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 4. Republički zavod za statistiku Obračun lične potrošnje Vrednost lične potrošnje po namenskim grupama potrošnje Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova; 1.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 5. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u tekućim cenama Vrednost bruto domaćeg proizvoda dobijena rashodnom metodom, po agregatima upotrebe BDP-a Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.9. 6. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama Vrednost bruto dodate vrednosti, po oblastima Klasifikacije delatnosti i bruto domaćeg proizvoda, u cenama prethodne godine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.9. 7. Republički zavod za statistiku Obračun vrednosti bruto investicija u stalnim cenama Ostvarene investicije, po tehničkoj strukturi, u cenama prethodne godine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 8. Republički zavod za statistiku Ekonomski potencijal opština, gradova i grada Beograda Indikatori razvijenosti opština i gradova, u skladu sa metodologijom koju utvrđuje Vlada Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija – Poreska uprava i podaci Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 30.9. 9. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po regionima, po proizvodnom metodu Bruto domaći proizvod obračunat proizvodnom metodom, na nivou regiona Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija – Poreska uprava; baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i podaci Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.10. 10. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u stalnim cenama Vrednost makroekonomskih agregata za obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom, u cenama prethodne godine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.9. 11. Republički zavod za statistiku Pariteti kupovne snage – cene robe i usluga koje se koriste u potrošnji domaćinstava Cene izabranih usluga za potrebe obračuna pariteta kupovne snage u okviru Evropskog programa poređenja. Podaci se dostavljaju Evrostatu na dalju obradu Polugodišnja; od aprila do juna; od oktobra do decembra Obilazak terena, telefonska anketa i elektronski upitnik Izabrane prodavnice u trgovini na malo, privredna društva, javna preduzeća i radnje koje se bave pružanjem usluga domaćinstvima Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.6. i 15.12. 12. Republički zavod za statistiku Pariteti kupovne snage –cene iznajmljivanja stanova u Beogradu Cene iznajmljivanja stanova u određenim delovima Beograda po kriterijumima definisanim u uputstvu Evrostata za ovo istraživanje. Podaci se prikupljaju za potrebe Evropske komisije i ne publukuju se Godišnja; tekuća godina, jun Obilazak terena, telefonska anketa Agencije ѕa iznajmljivanje stanova Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 13. Republički zavod za statistiku Pariteti kupovne snage – priprema podataka Priprema podataka o napojnicama; priprema podataka o porezu na dodatu vrednost; struktura bruto domaćeg proizvoda rashodnom metodom; prikupljanje i obrada podataka o zaradama za izabrana zanimanja u sektoru države; indeksi potrošačkih cena na nivou osnovnih agregata prema klasifikaciji primenjenoj za obračun pariteta kupovne snage; priprema podataka o cenama građevinskih objekata Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.12. 14. Republički zavod za statistiku Dodata vrednost po regionima Obračun bruto dodate vrednosti na nivou regiona i oblasti (NSTJ2 i NSTJ3) po sektorima delatnosti 2014. godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o poreskim osnovicama, porezima i doprinosima i troškovima radne snage preduzetnika – Ministarstvo finansija –Poreska uprava i podaci Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.3. 15. Republički zavod za statistiku Regionalni računi domaćinstava Obračun primarnog i raspoloživog dohotka domaćinstava po regionima (NSTJ2) 2013. godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; baza podataka finansijskih izveštaja – Agencija za privredne registre; baza podataka o dohocima fizičkih lica – Ministarstvo finansija – Poreska uprava; baza podataka o socijalnim davanjima stanovništvu – Ministarstvo finansija – Uprava za trezor; baza podataka o isplaćenim penzijama po opštinama – Republički fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i podaci Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.3. 2. Kvartalni nacionalni računi 1. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u tekućim cenama Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu i po oblastima Klasifikacije delatnosti Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.2, 31.5, 31.8. i 30.11. 2. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu, u cenama prethodne godine i po oblastima Klasifikacije delatnosti Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.2. 31.5. 31.8. i 30.11. 3. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po proizvodnom metodu u stalnim cenama – brza fleš procena Kvartalni obračun BDP-a po proizvodnom metodu, u cenama prethodne godine Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 28 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.2, 29.4, 1.8. i 31.10. 4. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u tekućim cenama Kvartalni obračun BDP-a po rashodnom metodu i po agregatima upotrebe BDP Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.2, 31.5, 31.8. i 30.11. 5. Republički zavod za statistiku Obračun bruto domaćeg proizvoda po rashodnom metodu u stalnim cenama Kvartalni obračun BDP-a po rashodnom metodu i po agregatima upotrebe BDP, u cenama prethodne godine Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije 55 dana od isteka referentnog kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.2, 31.5, 31.8. i 30.11. 3. Monetarna i finansijska statistika 1. Narodna banka Srbije Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz kontnog okvira (obrazac SSKR) Promet i saldo analitičkih i sintetičkih računa banaka i drugih finansijskih organizacija Mesečna; prethodni mesec Banke i druge finansijske organizacije; do 14. u mesecu za prethodni mesec Zakon o Narodnoj banci Srbije („Službe-ni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – Odluka US) i Odluka o prikuplja-nju, obradi i dostavlja-nju podataka o stanju i strukturi računa iz kontnog okvira („Službe-ni glasnik RS”, br. 71/14 i 135/14) Republika Srbija Posle-dnji dan u mesecu za pret-hodni mesec 2. Narodna banka Srbije Uputstvo o dostavljanju podataka Narodnoj banci Srbije o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka Kamatne stope na kredite i depozite banaka izrađene po metodologiji ECB-a Mesečna; prethodni mesec Banke; do 16. u mesecu za prethodni mesec Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija Posle-dnji dan u mesecu za pret-hodni mesec 3. Narodna banka Srbije Stanje imovine i obaveza, po sektorima sledećih institucija: investicionih fondova, ostalih finansijskih posrednika (davaoci finansijskog lizinga i faktoring društva), društava za osiguranje i dobrovoljnih penzionih fondova Podaci o stanju imovine i obaveza, po sektorima, potrebni za izradu finansijskih računa, međunarodne investicione pozicije, kao i pojedinačnih statistika: nemonetarnih finansijskih institucija koje pozajmljuju novčana sredstva i statistika osiguranja i dobrovoljnih penzionih fondova Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – Komisija za hartije od vrednosti (investicioni fondovi); administra-tivni izvor za ostale finansijske posrednike, društava za osiguranje i dobrovoljne penzione fondove, i davaoce finansijskog lizinga i faktoring društva Investicioni fondovi, društava za upravljanje investicionim fondovima, davaoci finansijskog lizinga; dobrovoljni penzioni fondovi, društva za osiguranje, faktoring i forfeting; mesec dana od kraja izveštajnog perioda Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija Posle-dnji dan u kvartalu za pret-hodni kvartal 4. Narodna banka Srbije Godišnji finansijski računi Izrada godišnjih finansijskih računa u okviru nacionalnih računa za sve institucionalne sektore prema Evropskom sistemu računa 2010 Godišnja; prethodna godina Bilansne statistike pojedinačnih institucional-nih sektora (banke, NBS), statistika hartija od vrednosti, podaci za sektor države, međunarodna investiciona pozicija, finansijski izveštaji privrednih društava Institucionalne jedinice koje pripadaju finansijskom sektoru, Ministarstvo finansija RS, Pokrajinski sekretarijat za finansije AP Vojvodine, fondovi AP Vojvodine i fondovi socijalnog osiguranja RS, izveštajna populacija koja dostavlja podatke za potrebe izrade investicione pozicije i Agencija za privredne registre;T+9 meseci Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija 1.10. 4. Statistika platnog prometa 1. Narodna banka Srbije Platni bilans Republike Srbije i međunarodna investiciona pozicija Republike Srbije Prikupljanje podataka potrebnih za izradu deviznog i platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije na bazi: elektronskog dostavljanja na dekadnom nivou (ITRS) poslovnih banaka o obavljenom platnom prometu sa inostranstvom; direktnog izveštavanja o direktnim i portfolio ulaganjima nerezidenata u zemlji; direktnih i portfolio ulaganjima rezidenata u u inostranstvu; transakcija rezidenata sa nerezidentima na osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova; stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu i direktnog izveštavanja o korišćenju i otplatama kredita iz inostranstva i kredita odobrenih nerezidentima Mesečna za platni bilans; kvartalna za međunarodnu investicionu poziciju Izveštajni metod – upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/1, 62/13 i 51/15); upitnici navedeni u Uputstvu za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 87/09 i 40/15) Privredna društva; 10 dana nakon završetka kvartala; Banke i druge finansijske institucije; tri dana nakon završetka dekade Zakon o deviznom poslovanju („Službe-ni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14), Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostra-nstvom i Odluka o obavezi izveštava-nja u poslo-vanju sa inostra-nstvom Republika Srbija Platni bilans, dvadeset dana po isteku meseca za dva meseca unazadMeđu-narodna inve-sticiona pozicija – posle-dnji dan u kvartalu za pretho-dni kvartal 2. Narodna banka Srbije Podaci o uslovima finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Prikupljanje podataka potrebnih za izradu analize uslova finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnici prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije Banke i druge finansijske institucije; privredne komore i drugi administrativni izvori; pet meseci nakon završetka godine za prethodnu godinu Zakon o Narodnoj banci Srbije Republika Srbija Tri kvartala po isteku posmatra- ne godine 3. Narodna banka Srbije Statistika hartija od vrednosti Prikupljanje podataka o hartijama od vrednosti za potrebe izrade platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, monetarne i finansijske statistike, finansijske stabilnosti, kontrole banaka i monetarnih operacija Mesečna Izveštajni metod – upitnici navedeni u Odluci o izveštavanju o poslovima sa hartijama od vrednosti u kojoj su sadržani obrasci i uputstvo za njihovo popunjavanje Centralni registar hartija od vrednosti, banke, investiciona društva, brokersko dilerska društva, privredna društva i fondovi; dnevno i 20. dana u mesecu za prethodni mesec Zakon o deviznom poslovanju, Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostra-nstvom i Odluka o obavezi izveštava-nja u poslo-vanju sa hartijama od vrednosti („Službeni glasnik RS”, broj 40/15) Republika Srbija Kraj godine i krajem svakog kvartala za pretho-dni kvartal 4. Narodna banka Srbije Stanje i promet po spoljnom dugu javnog i privatnog sektora (Obrazac KZ 3B – kreditno zaduženje) i stanje i promet po kreditima odobrenim inostranstvu (Obrazac KO 3 – kreditno odobrenje) Podaci o ukupnom spoljnom dugu obuhvataju obaveze po svim kreditima uzetim iz inostranstva: – po sektorima: javni sektor – monetarna vlast, centralni nivo vlasti, lokalni nivo vlasti i vladine agencije i fondovi, i privatni sektor – bankarski sektor i sektor privrednih društava; – po kreditorima, ročnosti, valutnoj strukturi, privrednim granama i instrumentima. Promet po spoljnom dugu obuhvata iznos ukupnih korišćenja, otplata glavnice i kamate po kreditima uzetim iz inostranstva. Potraživanja prema inostranstvu obuhvataju sve kredite rezidenata odobrene nerezidentima. Promet po potraživanjima prema inostranstvu obuhvata iznos odobrenih kredita i neplaćene glavnice i kamate. Podaci o spoljnom dugu obuhvataju i stanje i promet – otplatu glavnice i kamate po državnim hartijama od vrednosti emitovanim u inostranstvu Mesečna za podatke o stanju i prometu po spoljnom dugu; Kvartalna za podatke o planiranim otplatama/napla-tama i korišćenjima Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku obaveznog izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na obrazcima: KZ i KO Dužnici – banke i privredna društva, u roku od 10 dana od dana realizovane transakcije; za kredite države koji se povlače i otplaćuju preko Narodne banke Srbije na osnovu zakona ili drugog akta o zaduženju, a u skladu sa Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15); izveštava Narodna banka Srbije Zakon o deviznom poslovanju, Odluka o izveštava-nju o kreditnim poslovima sa inostran-stvom („Službe-ni glasnik RS”, br. 56/13 i 4/15) i Uputstvo o popunjava-nju obrazaca za izvešta-vanje o kreditnim poslovima sa inostran-stvom („Službe-ni glasnik RS”, broj 60/13) Republika Srbija 35 dana po isteku meseca (spoljni dug) 35 dana po isteku kvartala (plani-rane otplate i kori-šćenja, valutna stru-ktura duga i dug po instru-mentima) 5. Narodna banka Srbije Trgovinski krediti – potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima koja nisu naplaćena ili plaćena u roku dužem od godinu danaObaveze i potraživanja prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga Podaci obuhvataju stanje potraživanja po izvezenoj robi ili uslugama koje nisu naplaćene u roku dužem od godinu dana i stanje potraživanja po unapred plaćenoj robi ili uslugama koje nisu uvezene u tom roku, kao i stanje obaveza po uvezenoj robi ili uslugama koje nisu plaćene u roku dužem od godinu dana i stanje obaveza po avansno naplaćenoj robi ili uslugama koje nisu izvezene u tom roku. Podaci obuhvataju stanje obaveza i potraživanja prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata Kvartalna Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku obaveznog izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na obrazcima: P-1, P-2 i O-2 (trgovinski krediti) i FL-1 i FL-2 (finansijski lizing) Rezidenti – dužnici i poverioci po trgovinskim kreditima i rezidenti-davaoci i rezidenti-primaoci po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata; u roku od 10 dana od isteka kvartala Zakon o deviznom poslovanju i Odluka o izveštava-nju o kreditnim poslovima sa inostran-stvom Republika Srbija 35 dana po isteku kvartala 6. Narodna banka Srbije Međunarodna trgovina uslugama, na osnovu dostavljanja obrazaca US (1-5), putem direktnog izveštavanja ekonomskih subjekata Međunarodna trgovina uslugama obuhvata podatke za potrebe platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije na osnovu direktnog izveštavanja Kvartalna Izveštajni metod – na osnovu izmena Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom na priloženim obrascima Privredna društva, banke i druge finansijske institucije; mesec dana nakon završetka kvartala Odluka o obavezi izveštava-nja u poslovanju sa inostra-nstvom stvom Republika Srbija Prvo polu-godište 7. Narodna banka Srbije Strana direktna ulaganja, na osnovu dostavljanja obrazaca o stranim direktnim investicijama, putem direktnog izveštavanja ekonomskih subjekata Strana direktna ulaganja obuhvata podatke za potrebe platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije na osnovu direktnog izveštavanja Kvartalna Izveštajni metod – na osnovu izmena Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom na priloženim obrascima Privredna društva, banke i druge finansijske institucije; mesec dana nakon završetka kvartala Odluka o obavezi izveštava-nja u poslovanju sa inostra-nstvom stvom Republika Srbija Prvo polu-godište 5. Statistika iz oblasti platnog sistema 1. Narodna banka Srbije Opšti pokazarelji funkcionisanja platnih sistema Narodne banke Srbije Opšti pokazatelji funkcionisanja:- RTGS NBS sistema (izvršavanje naloga za prenos u realnom vremenu po bruto principu);- Kliring NBS sistema sistema (izvršavanje naloga za prenos u utvrđenom vremenu po netoprincipu), i- Deviznog kliring sistema NBS i međunarodnog kliring sistema u devizama Mesečna; prethodni mesec Narodna banka Srbije Zakon o platnim uslugama („Službe-ni glasnik RS”, broj 139/14) Republika Srbija Prvi radni dan u mesecu za pretho-dni mesec 2. Narodna banka Srbije Statistika u vezi sa pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca Prikupljanje podataka potrebnih za analizu i praćenje razvoja platnog prometa i korišćenja platnih instrumenata u zemlji. Podaci obuhvataju broj korisnika po vrstama određenih platnih usluga; broj kartica koje izdaju pružaoci platnih usluga; broj prihvatnih uređaja i virtuelnih prodajnih mesta na kojima se prihvataju platni instrumenti; broj i vrednost platnih transakcija obavljenih: karticama i e-novcem u Republici Srbiji i van nje (po izdavaocu i prihvatnoj mreži); platnim nalozima, bez platnog naloga; čekom; uplatom i isplatom gotovog novca i kupovinom roba i usluga preko interneta i vrednost elektronskog novca Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku sprovođenja Odluke o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije („Službe-ni glasnik RS”, br. 57/15, – ispravka 59/15 i 59/15) Pružaoci platnih usluga; u roku od 15 dana po isteku kvartala Zakon o platnim uslugama i Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije Republika Srbija 40 dana po isteku kvartala 3. Narodna banka Srbije Podaci u vezi sa radom platnih sistema u Republici Srbiji Prikupljanje podataka potrebnih za vršenje nadzora Narodne banke Srbije nad poslovanjem platnih sistema u cilju održavanja i unapređenja stabilnog i sigurnog rada platnih sistema koji posluju u Republici Srbiji Kvartalna; prethodni kvartal iGodišnja; prethodna godina Izveštajni metod – podaci se prikupljaju u postupku sprovođenja Odluke o načinu održavanja i unapređenja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije („Službe-ni glasnik RS”, broj 49/15) Operatori platnih sistema; u roku od 15 dana po isteku kvartala i u roku od 90 dana po isteku prethodne godine Zakon o platnim uslugama i Odluka o načinu održavanja i unapređenja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštava-nju Narodne banke Srbije Republika Srbija Prvo polugo-dište tekuće godine 6. Statistika državnih finansija 1. Ministarstvo finansija Statistika državnih finansija Nastaviće se priprema za prelazak na GFS 2014, s ciljem da se obezbedi unapređivanje i usklađivanje metodologije statistike državnih finansija sa EU (ESA 2010) 2. Ministarstvo finansija Prihodi budžeta (BP-1) Prihodi budžeta po izvorima finansiranja Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor 30.6. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region, Republika Srbija 15.9. 3. Ministarstvo finansija Raspored prihoda budžeta (BR-1) Rashodi budžeta po osnovnim namenama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija, Ministarstva finansija –Uprava za trezor; 30.6. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region, Republika Srbija 15.9. 4. Republički zavod za statistiku Obračun državne potrošnje Vrednost državne potrošnje po funkcijama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Ministarstva finansija –Uprava za trezor; 30.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 7. Cene 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama na malo industrijsko-prehrambenih proizvoda (C-12) Cene u trgovini na malo industrijsko-prehrambenih proizvoda za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 11. do 14. u mesecu Obilazak prodavnica i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvodi prodaju u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama na malo industrijsko-neprehrambenih proizvoda (C-13) Cene u trgovini na malo industrijsko-neprehrambenih proizvoda, za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 1. do 10. u mesecu Obilazak prodavnica i prikupljanje podatka o cenama po kojima se izabrani proizvodi prodaju u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo; 12. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a) Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode Petnaestodnevna; od 1. do 7. u mesecu i od 15. do 21. u mesecu Obilazak prodavnica i pijaca i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvodi prodaju u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci; 7. u mesecu i 21. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Grad 20. u mesecu i 5. u mesecu 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11) Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 15. do 21. u mesecu Obilazak prodavnica i pijaca i prikupljanje podataka o cenama po kojima se izabrani proizvodi prodaju u momentu obilaska Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci; 21. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama na malo usluga (C-14) Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobraćajnih i drugih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 14. do 17. u mesecu Obilazak privrednih društava i zanatskih radnji u oblasti usluga i prikupljanje podataka o cenama po kojima se usluge vrše u momentu obilaska Izabrana privredna društva i radnje u oblasti usluga; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31) Cene usluga u ugostiteljstvu Mesečna; od 20. do 23. u mesecu Obilazak ugostiteljskih objekata i prikupljanje cena izabranih usluga Izabrani ugostiteljski objekti; 24. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10. u mesecu za pretho- dni mesec 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41) Cene industrijskih proizvoda po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode kupcima na domaćem tržištu Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-41 Izabrana privredna društva iz sektora B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; 28. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za pretho- dni mesec 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz (C-41I) Cene industrijskih proizvoda po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode kupcima na inostranom tržištu Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-41I Izabrana privredna društva iz sektora B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; 28. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za pretho- dni mesec 9. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga u kafićima i kioscima (C-31K) Cene usluga u kafićima i kioscima za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; od 18. do 21. u mesecu Obilazak ugostiteljskih objekata i prikupljanje cena izabranih usluga Izabrani kafići i kiosci; 23. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za pretho- dni mesec 10. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama usluga osiguranja za domaćinstva (C-14O) Cene izabranih usluga osiguranja za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-14O Izabrani osiguravajući zavodi; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec 11. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama bankarskih usluga za domaćinstva (C-14B) Cene izabranih bankarskih usluga za potrebe obračuna indeksa potrošačkih cena Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-14B Izabrane banke; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec 12. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode; individualni, grupni i ukupni indeksi (mesečni, kumulativni i kvartalni) Mesečna; dva meseca unazad Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja TRG-31 i TRG-33 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za dva meseca unazad, a za januar – treća nedelja marta 13. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Obračun indeksa potrošačkih cena Agregirani indeksi potrošačkih cena ukupni i na nivou klasa, grupa i divizija međunarodne klasifikacije lične potrošnje po nameni; indeksi cena za izvedene grupe proizvoda i usluga Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-11, C-12, C-13, C-14, C-14O, C-14B, C-31 i C-31K Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara 14. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara 15. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz na nivou oblasti za sektore B i C Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41I Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar 16. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda, ukupno Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda (domaće tržište i izvoz) na nivou oblasti za sektore B, C, D i E Klasifikacije delatnosti; agregirani indeksi cena za glavne grupe proizvoda po nameni; agregirani indeksi za izabrane grupe proizvoda Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-41 i C-41I; Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 7. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar 17. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača usluga Cene usluga po kojima davaoci naplaćuju svoje usluge poslovnim korisnicima Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod Izabrana privredna društva, finansijske institucije i javna preduzeća koja se bave pružanjem usluga; 20 dana po isteku kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 18. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama proizvođača proizvoda iz uvoza (C-41U) Proizvođačke cene proizvoda iz uvoza namenjene domaćem tržištu Mesečna; 15. u mesecu Izveštajni metod – upitnik C-41U Izabrana privredna duštva koja se bave proizvodnjom i prometom; 28. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 7. u mesecu za prethod-ni mesec 19. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda iz uvoza Agregirani indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za uvoz na nivou oblasti i sektora Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-41U Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 7. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februar 20. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi (C-52) Prodajne cene reprodukcionog materijala u poljoprivredi za potrebe obračuna nivoa cena i indeksa cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod Izabrana privredna društva koja se bave prodajom i proizvodnjom reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi; 15 dana po isteku kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 21. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama električne energije i prirodnog gasa Prikupljanje cena električne enrergije i prirodnog gasa po metodologoji Evrostata Polugodišnja; prethodno polugodište Izveštajni metod Izabrana privredna društva koja se bave distribucijom električne energije i prirodnog gasa krajnjim korisnicima Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 60 dana po isteku polugodi-šta 22. Republički zavod za statistiku Obračun indeksa cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi Agregirani indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanje C-52 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 23. Republički zavod za statistiku Obračun prosečnih godišnjih cena proizvođača poljoprivrede i ribarstva i cene reprodukcionog materijala sredstava rada i usluga u poljoprivredi Godišnje cene proizvođača poljoprivrede i ribarstva i cene reprodukcionog materijala sredstava rada i usluga u poljoprivredi Godišnja, prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-52, TRG-31, TRG-33 Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 60 dana po isteku godine 24. Republički zavod za statistiku Obračun harmonizovanog indeksa potrošačkih cena Agregirani indeksi potrošačkih cena ukupni i na nivou klasa, grupa i divizija međunarodne klasifikacije lične potrošnje po nameni obračunati po metodologiji Evrostata Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, istraživanja C-11, C-12, C-13, C-14, C-14O, C-14B, C-31 i C-31K Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 12. u mesecu za prethod-ni mesec, a za januar – treća nedelja februara 25. Republički zavod za statistiku Istraživanje o cenama stanova i kuća –eksperimentalno Prikupljanje cena prodatih stambenih nekretnina po metodologiji Evrostata Kvartalna, prethodni kvartal Administra-tivni izvori: baza podataka poreske uprave; podaci statističkih itraživanja o cenama stanova; prikupljanje podataka na terenu Agencije za prodaju nekretenina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana po isteku kvartala 8. Statistika održivog razvoja 1. Republički zavod za statistiku Statistika održivog razvoja Indikatori održivog razvoja koji se odnose na: ekonomski razvoj; siromaštvo i društveno isključivanje – izolovanost (društvena margina); starenje stanovništva; zdravlje stanovništva; zaštitu vazduha; proizvodnju i potrošnju energije i upravljanje otpadom; korišćenje zemljišta; zaštitu voda; stanje divljih biljnih i životinjskih vrsta u prirodi; biodiverzitet, odnosno eko-sisteme i zaštićene oblasti; saobraćaj i dr. Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i drugih odgovornih proizvođača zvanične statistike Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 31.12.

Red- ni broj Odgovorni proizvođač zvanične statistike Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti Periodi sprovođenja i referentni period ili datum Metodi i izvori prikupljanja podataka Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka Obaveznostdavanja podataka Teritori-jalni nivo objavlji-vanja podataka/1 Rok za prve rezultate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Računi životne sredine 1. Republički zavod za statistiku Podaci o troškovima za zaštitu životne sredine Investicije, izvori finansijskih sredstava i tekući izdaci za zaštitu životne sredine i prihodi od aktivnosti povezanih sa zaštitom životne sredine Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 2. Republički zavod za statistiku Račun materijalnih tokova Indikatori materijalnih tokova zasnovani na računu materijalnih tokova u ukupnoj ekonomiji Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.12. 3. Republički zavod za statistiku Porezi u vezi sa životnom sredinom Obračun prihoda od poreza u vezi sa životnom sredinom Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstvo finansija –Poreska uprava Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.10. 4. Republički zavod za statistiku Račun emisija u vazduh Obračun emisija u vazduh po oblastima Klasifikacije delatnosti Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Agencija za zaštitu životne sredine i Ministarstvo unutrašnjih poslova; 1.9. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 25.9. 10. Indikatori za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike 1. Republički zavod za statistiku Indikatori za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike Skup ekonomskih indikatora za statističko praćenje sektora mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, sa stanovišta njihovog broja i demografije, broja zaposlenih, ostvarenog prometa, bruto dodate vrednosti, izvoza i uvoza i investicija Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava i Ministarstvo privrede Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.9. 2. Republički zavod za statistiku Indikatori za mala i srednja privredna društva i preduzetnike Skup ekonomskih indikatora za statističko praćenje sektora malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, sa stanovišta njihovog broja i demografije, broja zaposlenih, ostvarenog prometa, bruto dodate vrednosti, izvoza i uvoza i investicija Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava i Ministarstvo privrede Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.10. II. POSLOVNE STATISTIKE 1. Strukturne poslovne statistike 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-01) Podaci o poslovnim prihodima, donacijama, poslovnim rashodima, porezima i nabavkama; broju zaposlenih lica; bruto zaradama; tekućim i kapitalnim transferima; prometu od poslovnih usluga prema sedištu korisnika usluga, poslovanju stranih podružnica; podaci o lokalnim jedinicama (promet, broj zaposlenih lica, bruto zarade, osnovna sredstva i troškovi amortizacije) po opštinama i delatnostima, za obračun regionalnih indikatora i indikatora po delatnostima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SBS-01 Administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike i Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva i druga pravna lica (nefinansijski sektor); 20.4. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.10. 2. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora o poslovnoj demografiji poslovnih subjekata u Republici Srbiji Populacija aktivnih, novootvorenih i ugašenih poalovnih subjekata; broj zaposlenih u populaciji aktivnih, novootvorenih i ugašenih poalovnih subjekata, prema pravnoj formi i veličini; broj preživelih poslovnih subjekata u populaciji novootvorenih. Godišnja, prethodna godina Statistički poslovni registar RZS; administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (nefinansijski sektor) Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava (SBS-03) Podaci o poslovnim prihodima; poslovnim rashodima; zalihama; broju zaposlenih i ostvarenim investicijama u materijalna osnovna sredstva Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SBS-03 Administrativ-ni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike i Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva (nefinansijski sektor); 15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 55 dana nakon isteka referen-tnog kvartala 4. Republički zavod za statistiku Kompleksno istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02) Zaposleni, zarade i broj lokalnih jedinica po opštinama, gradovima i gradu Beogradu; prihodi i rashodi, kamate i premije osiguranja po opštinama, tekući i kapitalni transferi, prihodi od kursnih razlika i drugi ekonomski indikatori Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik KGI 02 Banke, društva za osiguranje i druge finansijske institucije; 30.4 Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.6. 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Kompleksno godišnje istraživanje za korisnike budžetskih sredstava (KGI-03) Prihodi po izvorima i rashodi po nameni Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik KGI-03 Administra-tivni izvor: godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava Korisnici budžetskih sredstava; 31.7. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.9. 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Godišnje istraživanje o investicijama u osnovne fondove (INV-01) Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ostvarene investicije u nove osnovne fondove po nameni ulaganja i teritoriji; ostvarene investicije i tekući izdaci za zaštitu životne sredine Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik INV-01 Privredna društva, preduzetnici i druge organizacije i zajednice – investitori; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 2. Godišnja statistika industrijskih proizvoda (Prodcom) 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje industrije (IND-21) Količina zaliha na početku godine, ostvarena proizvodnja, količine utrošene za dalju proizvodnju, količina zaliha na kraju godine, količina i vrednost prodatih proizvoda Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik IND-21 Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 11.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 3. Statistika poslovanja stranih podružnica (unutrašnji i spoljni FATS) 1. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora za podružnice stranih preduzeća u Republici Srbiji Podaci o strukturi kapitala (učešće stranog kapitala u ukupnom, po zemljama), podaci o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima, porezima, nabavkama, broju zaposlenih lica, bruto zaradama Godišnja, prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SBS-01 Administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji za privredna društva, druga pravna lica, zadruge i preduzetnike Privredna društva i druga pravna lica (nefinansijski sektor); 20.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 4. Kratkoročne poslovne statistike 1) Statistika industrije 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje industrije (IND-1) Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godine), zalihe i prodaja proizvoda Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik IND-1 Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 8. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Poslednji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka) Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik IND-1 na bazi uzorka Mala privredna društva koja nisu obuhvaćena istraživanjem o industriji (IND-1) iz sektora prerađivačka industrija; 18. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Poslednji radni dan u mesecu 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o prometu u industriji Ukupan promet, promet na domaćem tržištu i promet na stranom tržištu Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik IND-2 Privredna društva iz sektora: rudarstvo i prerađivačka industrija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 20. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 45 dana nakon isteka referen-tnog meseca 4. Republički zavod za statistiku Utrošak sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana (IND-22) Utrošak najvažnijih sirovina iz poljoprivrede u prehrambenoj industriji, industriji pića i industriji duvana Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik IND-22 Privredna društva iz oblasti: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića i proizvodnja duvanskih proizvoda, kao i jedinice privrednih društava iz drugih oblasti, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih oblasti; 11.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.10. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o vrednosti prodatih industrijskih proizvoda (IND-pond.) Ostvarena proizvodnja, količina i vrednost prodatih proizvoda za potrebe obračuna pondera. Petogodišnja; 2015. godina Izveštajni metod – upitnik IND-pond Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, parom i klimatizacija, kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 17.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Tekuće 2) Statistika građevinarstva 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o građevinskim dozvolama (GRAĐ-10) Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevine koja će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-10 Nadležni organi autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15. u mesecu (45 dana po isteku meseca) 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31) Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrsti građevine, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-31 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 15.1, 15.4, 15.7. i 14.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.2, 10.5, 10.8. i 10.11. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o cenama stanova novogradnje (GRAĐ-41) Cena stanova novogradnje po 1 m² stambene površine, struktura cene, opremljenost instalacijama, lokacija stana i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-41 Privredna društva iz oblasti građevinarstva, stambene zadruge, organizacije za uređenje zemljišta, stambene agencije i druga pravna lica koja su nosioci stambene izgradnje; 12.2. i 15.8. Zakon o zvaničnoj statistici Izabrani gradovi i Republika Srbija 15.3. i 15.9. 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o građevinskim radovima u inostranstvu (GRAĐ-33) Vrednost ugovorenih radova, vrednost izvedenih radova po vrsti građevine, vrednost utrošenog domaćeg materijala i opreme, broj radnika i odrađeni časovi rada radnika; svi podaci prikupljaju se po zemljama u kojima se izvode radovi. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-33 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove u inostranstvu; 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Inostran-stvo, po zemljama u kojima se izvode radovi 15.6. 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o građevinskim radovima (GRAĐ-11 i GRAĐ-12) Broj radnika, časovi rada, poslovanje i vrsta radova izvođača, podaci o lokaciji, vrsti i veličini građevina, o investitoru, godina početka i završetka gradnje, vrednost izvedenih radova, vrsta radova, namena zgrade, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova prema projektu, kao i broj i površina završenih stanova i stanova u izgradnji, vrsta stana za završene stanove, površina poslovnih prostorija i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnici GRAĐ-11 i GRAĐ-12 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 15.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast i Republika Srbija 1.8. 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13) Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-13 Privredna društva iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih privrednih društava koje izvode građevinske radove; 28.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.9. 7. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora (GRAĐ-71) Lokacija zgrade, kvalitet zgrade, razlog rušenja, broj i površina stanova, po vrsti, opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama, spratnost i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik GRAĐ-71 Nadležni organi jedinica lokalne samouprave i privredna društva koji raspolažu dokumentacijom o rušenju; 15.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15.6. 8. Republički zavod za statistiku Bilans stambenog fonda Broj i veličina stanova, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.8. 3) Statistika trgovine na veliko i malo 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o trgovini na malo (TRG-10) Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo za prethodni i izveštajni mesec sa porezom na dodatu vrednost – prethodni podaci Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TRG-10 Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine na malo (oblast 47 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija-sever, Srbija- jug Poslednji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od porodičnih gazdinstava (TRG-31) Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od porodičnih gazdinstava, po proizvodima i grupama proizvoda Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TRG-31 Poslovni subjekti koji obavljaju otkup poljoprivrednih proizvoda; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija Poslednji radni dan u mesecu 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13) Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TRG-13 Poslovni subjekti koji pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 45 dana po isteku referen- tnog meseca 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o trgovini na malo (TRG-16) Ukupan promet i promet robe od trgovine na malo sa porezom na dodatu vrednost: po načinu plaćanja, mesecima i robnim grupama; zalihe robe krajem kvartala, broj zaposlenih, broj prodavnica; obračunati porez na dodatu vrednost; udeo elektronske trgovine Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik TRG-16 Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine na malo (oblast 47 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija-sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referen-tnog kvartala 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima (TRG-16M) Ukupan promet i promet robe od trgovine na veliko i malo motornim vozilima i motociklima i vrednost popravke, sa porezom na dodatu vrednost; promet po mesecima i proizvodima; zalihe robe krajem kvartala, broj zaposlenih, broj prodavnica/servisa, obračunati porez na dodatu vrednost; udeo elektronske trgovine Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik TRG-16M Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine motornim vozilima i motociklima (oblast 45 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija-sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referen-tnog kvartala 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o trgovini na veliko (TRG-16KV) Ukupan promet i promet od trgovine na veliko sa porezom na dodatu vrednost: po kupcima, mesecima i robnim grupama; zalihe robe krajem kvartala; broj zaposlenih; obračunati porez na dodatu vrednost Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik TRG-16KV Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u delatnosti trgovine na veliko (oblast 46 KD), kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 20.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija-sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referen-tnog kvartala 4) Kratkoročna statistika ostalih usluga 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11) Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, struktura po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik UG -11 Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva registrovana u ugostiteljskoj delatnosti, kao i druga privredna društva koja obavljaju navedenu delatnost; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija-sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referen- tnog kvartala 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o ugostiteljstvu za preduzetnike (UG-11P) Ukupan promet i promet od ugostiteljske delatnosti sa porezom na dodatu vrednost, po grupama usluga; promet po mesecima; obračunati porez na dodatu vrednost Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik UG -11P Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Preduzetnici registrovani u delatnosti ugostiteljstva; 25.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, Srbija- sever i Srbija-jug Dva meseca po isteku referen-tnog kvartala 3. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora za ostvareni promet iz oblasti Ostale usluge Podaci o poslovnim prihodima (prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga) Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SBS-03 Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Privredna društva (sektori G – N KD); 15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 60 dana nakon isteka referen-tnog kvartala 4. Republički zavod za statistiku Razvoj metoda prikupljanja podataka za ostvareni promet iz oblasti Ostale usluge u mesečnoj periodici Podaci o ostvarenom prometu Mesečna Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Poreska uprava Poslovni subjekti koji obavljaju delatnost u obuhvatu Ostale usluge (sektori G– N KD) Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 5. Turizam 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o dolascima i noćenjima turista u smeštajnim objektima (TU-11) Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista po vrstama objekata za smeštaj; po zemljama prebivališta; dolasci i noćenja turista u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta). Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik TU-11 Ugostiteljski i drugi poslovni subjekti koji pružaju usluge smeštaja turistima; poslovni subjekti koji se bave posredovanjem za smeštaj turista u objektima u domaćoj radinosti; nadležni organi opština, gradova i grada Beograda; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, region oblast, opština, turističko mesto Posle- dnji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o turističkim agencijama (TU-14) Obim organizovanog turističkog prometa u zemlji i u inostranstvu Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik TU-14 Domaće turističke agencije; 15.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15.5. 6. Spoljna trgovina (međunarodna trgovina robom) 1. Republički zavod za statistiku Promet robe sa inostranstvom Podaci o vrednosti i količini izvezene i uvezene robe razvrstane prema zemljama partnerima, proizvodima Carinske tarife; vrstama transporta; preferencijalnim stopama u slučaju uvoza robe; vrstama spoljnotrgovinskog posla; valutama; veličini privrednih društava i njihovim trgovinskim karakteristikama i dr. Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija Posled-nji radni dan u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Carinske stope, necarinske mere i promet Republike Srbije sa inostranstvom Količina i vrednost uvezene robe, zemlja porekla, režim uvoza, jedinice mere, zakonske, preferencijalne i konsolidovane carinske stope Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina – podaci sa Jedinstvene carinske isprave i iz Carinske tarife za odnosnu godinu Ministarstvo finansija –Uprava carina; 25.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.3. 3. Republički zavod za statistiku Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr. Mesečna i kvartalna Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i metod uzorka Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 40 dana od roka davanja podataka 4. Republički zavod za statistiku Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava Vrednost izvezene i uvezene robe, razvrstane po odabranim pokazateljima, kao što su veličina privrednog društva, oblik svojine, poreklo kapitala i dr. Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30 dana od roka za davanje podataka za mesečne podatke; 31.10. za pretho-dnu godinu 5. Republički zavod za statistiku Analitički pokazatelji za međunarodne pregovore vezane za proces pristupanja STO i EU Indikatori neophodni za pregovore Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i Ministarstvo privrede Ministarstvo finansija –Uprava carina i Ministarstvo privrede; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 6. Republički zavod za statistiku Promet sa inostranstvom po karakteristikama privrednih društava i CPA klasifikaciji Vrednost izvezene i uvezene robe po CPA2008 klasifikaciji i klasifikaciji delatnosti KD2010 Mesečna i godišnja; prethodni mesec i prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30 dana od roka za davanje podataka za mesečne podatke; 31.10. za pretho-dnu godinu 7. Republički zavod za statistiku CIF-FOB prilagođavanje uvoza za potrebe bilansa plaćanja i sistema nacionalnih računa FOB-FOB prilagođavanje izvoza za potrebe bilansa plaćanja i sistema nacionalnih računa Indikatori neophodni za bilans plaćanja i sistem nacionalnih računa Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina, podaci sa Jedinstvene carinske isprave i sopstveni metod za prilagođavanje Ministarstvo finansija –Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5 dana od poslednjeg radnog dana u mesecu 8. Republički zavod za statistiku Izvoz robe manjeg ekonomskog značaja putem post-eksport paketa Količina i vrednost izvoza robe razvrstane po zemljama partnerima, nameni, stepenu obrade, delatnosti i slično Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Javno preduzeće PTT „Srbija” podaci sa obrasca SR72 Javno preduzeće PTT „Srbija”; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Posle-dnji radni dan u mesecu 9. Republički zavod za statistiku Promet sa inostranstvom raščlanjeno po valutama u fakturi Vrednost izvezene i uvezene robe prema kodiranim valutama fakture po sektorima i odsecima SMTK: 1. sirovine bez nafte (sektori 0-4 bez odseka 33); 2. nafta (odsek 33), i 3. prerađeni proizvodi (sektori 5 – 8) Godišnja Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar Ministarstvo finansija –Uprava carina i statistički poslovni registar; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.7.za pretho-dnu godinu 10. Republički zavod za statistiku Izvoz i uvoz električne energije PIB vlasnika električne energije,izlaz i ulaz električne energije pojedinačno po svakoj granici; izvoz i uvoz električne energije; otprema i doprema na/sa KiM; tranzit električne energije preko carinskog područja Repiblike Srbije; tranzit električne energije sa/na KiM Mesečna; prethodni mesec Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbije Posle-dnji radni dan u mesecu 7. Nauka, tehnologija i inovacije 1. Republički zavod za statistiku Godišnje istraživanje o naučnoistraživačkoj i razvojnoj delatnosti(IR-1, IR-2, IR-3) Naučni radnici – istraživači prema polu, zanimanju, stepenu obrazovanja, trajanju radnog vremena, ekvivalentu punog radnog vremena (FTE), starosti, i fluktuaciji istraživača. Naučnoistraživačka delatnost: završeni istraživački radovi, objavljeni naučni i stručni radovi, pronalasci i patenti. Finansijski pokazatelji: struktura ulaganja i troškova za istraživanje i razvoj, izvori finansiranja naučnoistraživačke delatnosti; finansijski efekti završenih radova; investicije i dr. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnici IR-1, IR-2 i IR-3 Institucije koje obavljaju naučnoistraži-vačku i istraživačko-razvojnu delatnost u javnom sektoru, visokom obrazovanju, privredna društva, uključujući i neprofitne organizacije;15.6. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 25.11. 2. Republički zavod za statistiku Ukupna izdvajanja iz budžeta za naučnoistraživačku i razvojnu delatnost (BIN) Ukupan iznos sredstava koja su uložena za IR programe i projekte prema vrsti istraživanja; sredstva uložena u razvoj naučno-istraživačkog kadra, međunarodnu istraživačku saradnju i IR infrastrukturu (oprema, prostor); tehnološki razvoj, transfer znanja i tehnologije; sredstva prema oblastima istraživanja (FOS) i društveno-ekonomskim ciljevima (NABS 2007) Godišnja; planirana i realizovana sredstva za IR u prethodnoj godini Izveštajni metod – upitnik BIN Direktni korisnici budžetskih sredstava za istraživanje i razvoj koji učestvuju u alokaciji sredstava za nauku; 20.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.9. 3. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ljudski resursi u nauci i tehnologiji (HRST) Indikatori o istraživačima i podgrupama istraživača određenog profila u određenim starosnim grupama, prema delatnostima Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: rezultati istraživanja IR, ARS, SBS i dr. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 25.11. 4. Republički zavod za statistiku Inovativne aktivnosti privrednih društava u Republici Srbiji, 2012 –2014. Podaci o inovativnim aktivnostima i efektima inoviranja, postojećim kapacitetima u privrednim društvima, otežavajućim faktorima za uvođenje inovacija; podaci o tehnološkim inovacijama proizvoda i procesa; inovacijama u toku ili napuštenim inovativnim aktivnostima; izdacima za inovativne aktivnosti; izvorima informacija i saradnji u inovacionim aktivnostima; inovativnim ciljevima; inovacijama u organizaciji; marketing inovacijama; zaštiti prava intelektualne svojine i inovacionim potencijalima Dvogodišnja;od 2012. do 2014. godine Izveštajni metod – upitnik INOV Privredna društva, finansijske institucije, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i dr; Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 22.10. 5. Republički zavod za statistiku Obezbeđivanje indikatora za Evropske inovacione rezultate (IUS) Izračunavanje nacionalnog indeksa inovativnosti (kompleksni indikator koji sadrži 26 nacionalnih indikatora inovativnosti); za svaku od sedam dimenzija inovativnih aktivnosti izračunava se kompozitni indeks inovativnosti na osnovu prosečnih performansi; obezbeđuje se set indikatora podrške, aktivnosti privrednih društava i ekonomskih efekata inovativnih aktivnosti Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i ostalih nadležnih institucija Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 23.11. 8. Statistika informacionih i komunikacionih tehnologija 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacione tehnologije u preduzećima (IKT-PRED) Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u privrednim društvima na teritoriji Republike Srbije Godišnja Telefonska anketa Privredna društva Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 27.9. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacione tehnologije u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-DOM) Upotreba i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca na teritoriji Republike Srbije Godišnja Telefonska anketa Domaćinstva i pojedinci Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 27.9.

Red- ni broj Odgovorni proizvođač zvanične statistike Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti Periodi sprovođenja i referentni period ili datum Metodi i izvori prikupljanja podataka Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka Obaveznostdavanja podataka Teritori-jalni nivo objavlji-vanja podataka/1 Rok za prve rezultate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. DEMOGRAFIJA I DRUŠTVENE STATISTIKE 1. Stanovništvo 1) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine (P-1, P-2 i P-3) Popisom se obezbeđuju podaci o ukupnom broju, teritorijalnom razmeštaju i osnovnim karakteristikama jedinica popisa (lice, domaćinstvo i stan), kao i podaci o izvedenim jedinicama popisa (porodicama i zgradama).Planira se intenziviranje organizaciono-metodoloških priprema za popis 2021, uključujući i definisanje metoda sprovođenja popisa Desetogodišnja Zakon o popisu stanovni-štva, domaćin-stava i stanova i Zakon o zvaničnoj statistici 2) Azilanti, boravišne dozvole i ilegalne migracije 1. Republički zavod za statistiku Pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o azilantima, boravišnim dozvolama i ilegalnim imigracijama Definisanje metodoloških i organizacionih instrumenata Mesečna, kvartalna i godišnja – za statistiku azilanata; Godišnja – za statistiku boravišnih dozvola i ilegalnih imigracija Izveštajni metod Komesarijat za izbeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 3) Vitalna statistika 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Statistika rođenih (DEM-1) Mesto i datum upisa u matičnu knjigu rođenih; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana (udaljem tekstu: JMBG) za rođeno dete i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-1 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Statistika umrlih (DEM-2) Mesto i datum upisa u matičnu knjigu umrlih; pol umrlog, datum i čas smrti, datum rođenja (starost), JMBG i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-2 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 3. Republički zavod za statistiku Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Statistika zaključenih brakova (DEM-3) Datum zaključenja braka, mesto i datum upisa u matičnu knjigu venčanih; podaci za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja, JMBG i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-3 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, grad, grad Beograd, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Statistika razvedenih brakova (RB-1) Sedište osnovnog suda; podaci o mužu i ženi: datum rođenja, JMBG, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik RB-1 Sudovi nadležni za razvode brakova; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (DEM-5) Broj upisanih u: matične knjige rođenih; matične knjige umrlih (umrla odojčad, umrli usled nasilne smrti) i matične knjige venčanih (upitnik DEM-4), kao i broj razvedenih brakova Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik DEM-5 Organi kojima je povereno izvršavanje poslova matičnih knjiga; 3. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija i Srbija-sever i Srbija-jug 31.12. 6. Republički zavod za statistiku Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta Očekivane verovatnoće doživljenja i srednje trajanje života Godišnja Dokumentacija statističkih organa Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija 31.12. 7. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Demografski pokazatelji Opšte stope svih vitalnih događaja; specifične stope fertiliteta i mortaliteta, po starosti, i druge specifične stope Godišnja Dokumentacija statističkih organa Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija 31.12. 8. Republički zavod za statistiku Demografski pokazatelji za potrebe međunarodnih organizacija Veličina, teritorijalni razmeštaj, strukture i druga obeležja stanovništva Godišnja Dokumentacija statističkih organa Republika Srbija 31.12. 4) Procene stanovništva 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Procene stanovništva za 2015. na osnovu prirodnog priraštaja i unutrašnjih migracija Ukupno stanovništvo po polu i starosti Godišnja Dokumentacija statističkih organa Opština, grad, grad Beograd, oblast, Republika Srbija 31.12. 5) Migracije 1. Republički zavod za statistiku Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije Mesto i opština prijave/odjave prebivališta, datum prijave/odjave, datum rođenja, opština rođenja, pol, nacionalnost i dr. Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Ministarstvo unutrašnjih poslova; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 31.12. 2. Republički zavod za statistiku Pripreme za uvođenje statističkog istraživanja o spoljnim migracijama Definisanje metodoloških i organizacionih instrumenata Godišnja Komesarijat za izbeglice i migracije migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republika Srbija 31.12. 2. Tržište rada1) Zaposlenost i nezaposlenost 1. Republički zavod za statistiku Anketa o radnoj snazi (ARS) Sociodemografske karakteristike stanovništva starijeg od 15 godina; radno sposobno stanovništvo prema radnim, demografskim i obrazovnim karakteristikama; za zaposlena lica: karakteristike glavnog i dodatnog posla, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vreme, delatnost, zanimanje, mesto rada, godine rada, oblik svojine, vrsta rada i dr.; neformalna zaposlenost po polu, obrazovnoj strukturi i starosnim grupama; za nezaposlene: prethodno radno iskustvo, dužina, način i vrsta posla koji se traži; za neaktivno stanovništvo: prethodno radno iskustvo i status; stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti Kontinuirano istraživanje; svaka sedmica u godini je referetna Metod intervjua (ispitivanja) Lica iz izabranih domaćinstava Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 29.2,31.5, 31.8. i 30.11. Bilten 31.3. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o preduzetnicima – licima koja samostalno obavljaju delatnost i o zaposlenima kod njih (RAD-15), mart i septembar Broj preduzetnika – lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih – ukupno i žene, prema opštinama rada u kojima se vode u evidencijama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Polugodišnja; prethodno polugodište; mart i septembar Izveštajni metod – upitnik RAD-15; Administra-tivni izvor:evidencije Republički fond za zdravstveno osiguranje i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja Republički fond za zdravstveno osiguranje i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja; 15.4. i15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 20.1. i 20.7. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P), mart i septembar Isplaćene bruto zarade – ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade – ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate – ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih prema visini prosečne bruto zarade; bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme – ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene bruto zarade; podaci o zaradama i časovima rada za mesec Polugodišnja; prethodno polugodište; mart i septembar Izveštajni metod – upitnik RAD-1/P; kadrovska evidencija i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja Pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije) i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja; 20.4. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 20.1. i 20.7. 4. Nacionalna služba za zapošljavanje Nezaposleni prema administrativnim izvorima Karakteristike lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje: prema polu, starosti, stručnoj spremi, zanimanjima, području rada, opštini stanovanja i dužini traženja zaposlenja Mesečna; prethodni mesec. Administra-tivni izvor:evidencija nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje Nacionalna služba za zapošljavanje (službe i ispostave); 1. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zapošlja-vanju i osiguranju za slučaj nezaposle-nosti („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i Pravilnik o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošlja-vanja („Službe-ni glasnik RS”, broj 15/10) Opština, oblast, region i Republika Srbija 31. u mesecu 2) Zarade i troškovi rada 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1) Broj zaposlenih – ukupno i broj žena na kraju izveštajnog meseca prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih – ukupno i žena sa nepunim radnim vremenom; masa isplaćenih bruto i neto zarada, poreza i doprinosa; broj zaposlenih na koje se odnose isplate i broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; podaci o zaradama i časovima rada za mesec, podaci o isplaćenim bonusima i podaci o ukupno isplaćenim troškovima prevoza zaposlenih od mesta stanovanja do mesta rada i nazad Mesečna; prethodni mesec Za pravna lica: izveštajni metod – upitnik RAD-1 na osnovu kadrovske i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica Za preduzetnike: podaci se preuzimaju iz evidencija Ministarstva finansija – Poreska uprava Izabrana pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); do 7. u mesecu Za zarade zaposlenih kod preduzetnika: Ministarstvo finansija – Poreska uprava; do 12. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 25. u mesecu 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1/P), mart i septembar Broj zaposlenih – ukupno i broj žena na kraju izveštajnog meseca prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih – ukupno i žena sa nepunim radnim vremenom; masa isplaćenih bruto i neto zarada, poreza i doprinosa; broj zaposlenih na koje se odnose isplate i broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; podaci o zaradama i časovima rada za mesec; podaci o ukupno isplaćenim troškovima prevoza zaposlenih od mesta stanovanja do mesta rada i nazad; masa isplaćenih zarada za ukupan broj zaposlenih i broj zaposlenih žena po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme; ukupan broj zaposlenih i broj zaposlenih žena koji su primili zaradu prema stepenu stručne sprem i ukupan broj zaposlenih prema visini zarade (bruto) Polugodišnja; mart, septembar Izveštajni metod – upitnik RAD-1/P; kadrovska i računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja Pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije) i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja; 22.4. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15.1. i 15.7. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o kretanju troškova rada Kvartalni indeks ukupnih troškova rada, kvartalni indeks troškova za zarade, kvartalni indeks troškova socijalnih doprinosa i davanja na teret poslodavca i kvartalni indeks ukupnih troškovi rada bez bonusa. Period sprovođenja mesečno; referentni period kvartal; bazna godina 2012. Izveštajni metod – upitnik RAD-1; računovodstvene evidencije izveštajnih jedinica, Republički fond za PIO i Nacionalna služba za zapošljavanje Izabrana pravna lica (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije); do 7. u mesecu; Republički fond za PIO i Nacionalna služba za zapošljavanje; 15 dana po isteku kvartala Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 70 dana po isteku kvartala 3. Obrazovanje i doživotno obrazovanje 1. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za predškolsko obrazovanje i vaspitanje (PŠV) Ustanove koje se bave predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem; kapacitet i obuhvat dece; oblik svojine; jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad; deca prema polu, uzrastu i dužini dnevnog boravka; ishrana; broj vaspitnih grupa; posebni i specijalizovani programi rada sa decom; broj identifikovane dece sa potrebom za dodatnom podrškom; ekonomska cena i participacija roditelja u troškovima boravka dece; izvori finansiranja; socioekonomski status roditelja; sprovođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa; zaposleni prema stepenu obrazovanja, polu i godinama života Godišnja;tekuća godina Izveštajni metod – upitnik PŠV Predškolske ustanove i škole koje realizuju programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja;16.12. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 21.4. 2. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za osnovne škole – početak školske godine (ŠO/P) Škole, odeljenja, učenici prema polu, razredima i starosti, ponovci po razredima, inkluzija u osnovnom obrazovanju i učenici koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje po IOP1 i IOP2; nastavnici, stručni saradnici i rukovodeći kadar prema polu i dužini radnog vremena, nivou postignutog obrazovanja i godinama života Godišnja;početak tekuće školske godine Izveštajni metod – upitnikŠO/P Administra-tivni izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Redovne osnovne škole, osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih (matične škole i područna odeljenja);31.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 25.3. 3. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za osnovne škole – stanje na kraju školske godine(ŠO/K) Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena; učenici prema polu, uspehu i razredu; učenici koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje po individualnom obrazovnom planu; učenje stranih jezika; korišćenje računara u nastavi; socioekonomski status učenika osmog razreda; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena Godišnja;kraj prethodne školske godine Izveštajni metod – upitnikŠO/K Administra-tivni izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Redovne osnovne škole, osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih (matične škole i područna odeljenja);31.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o osnovnim muzičkim i baletskim školama (ŠU) Vrsta škole, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad; odeljenja; učenici prema polu, razredima, uspehu i odsecima; korišćenje računara u nastavi; nastavno osoblje prema polu i dužini radnog vremena Godišnja;kraj prethodne i početak tekuće školske godine Izveštajni metod – upitnikŠU Osnovne umetničke škole;31.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 5. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za srednje škole – početak školske godine (ŠS/P) Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena, tip škole i oblik svojine; redovni učenici prema polu, razredima, starosti i područjima rada; ponovci prema razredima; vanredni učenici prema polu i starosti; nastavnici, stručni saradnici i rukovodeći kadar prema polu i dužini radnog vremena, nivou postignutog obrazovanja i godinama života Godišnja;početak tekuće školske godine Izveštajni metod – upitnikŠS/P Administra-tivni izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Redovne srednje škole, srednje verske škole i srednje škole za decu sa smetnjama u razvoju;15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 28.4. 6. Republički zavod za statistiku Statistički izveštaj za srednje škole – kraj školske godine (ŠS/K) Škole, odeljenja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, broj smena, tip škole, oblik svojine; učenici prema polu, područjima rada, uspehu i razredu, vanredni učenici prema područjima rada i polu; specijalističko obrazovanje prema područjima rada i polu; učenje stranih jezika; korišćenje računara u nastavi; nastavnici prema polu i dužini radnog vremena Godišnja;kraj prethodne školske godine Izveštajni metod – upitnikŠS/K Administra-tivni izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Redovne srednje škole, srednje verske škole i škole za decu sa smetnjama u razvoju;31.10. Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o nastavnom osoblju i strukturi visokoškolskih ustanova(ŠV-21) Nastavno osoblje prema polu, dužini radnog vremena i naučnim kvalifikacijama, struktura fakulteta, akademija umetnosti i visokih škola Godišnja; tekuća školska godina Izveštajni metod – upitnikŠV-21 Administra-tivni izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Visokoškolske ustanove;31.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 30.6. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o upisu studenata (ŠV-20) Naziv i vrsta ustanove, univerzitet, studijski program, vrsta i stepen studija, mesto ustanove; studenti po polu, godini i mestu rođenja, prebivalištu, tipu naselja mesta stanovanja, državljanstvu, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti (nije obavezno), bračnom statusu, prethodno završenoj školi (mesto i godina završavanja), godini prvog upisa studija, broju ESPB bodova, načinu finansiranja studija, načinu izdržavanja tokom studiranja, mestu i tipu smeštaja za vreme studiranja, radnom statusu studenta, izdržavanim licima od strane studenta, školskoj spremi, radnom statusu i zanimanju roditelja/izdržavaoca; podaci o studentima kojima je potrebna dodatna podrška u obavljanju aktivnosti (nije obavezno) Godišnja;tekuća školska godina Izveštajni metod – upitnikŠV-20 Visokoškolske ustanove;30.1. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o završenim akademskim i strukovnim studijama na visokoškolskim institucijama (ŠV-50) Studenti koji su završili visoko obrazovanje prema vrsti i stepenu studija; načinu finansiranja tokom studija; godini upisa; polu, starosti, prebivalištu; nacionalnosti i državljanstvu; prethodno završenoj srednjoj školi, prethodno završenom visokom obrazovanju i studijskom boravku ili stručnom usavršavanju tokom studija u inostranstvu Godišnja;tekuća kalendarska godina Izveštajni metod – upitnikŠV-50 Visokoškolske ustanove; do 10. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 28.4. i 30.12. 10. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Indikatori učeničkog i studentskog standarda Vrsta doma; korisnici prema polu i zaposleni prema polu Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 23.6. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 20.8. 11. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Indikatori učeničkog i studentskog standarda Učenici i studenti, korisnici stipendija i kredita, prema vrsti i mesečnom iznosu Godišnja;tekuća školska godina Administra-tivni izvor:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 23.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.8. 12. Republički zavod za statistiku Anketa o obrazovanju odraslih (AES) Učešće odraslih od 18 do 64 godine u obrazovau i obukama (formalnom, neformalnom i informalnom) prema polu, starosti, zaposlenosti, radnom statusu, najvišoj završenoj školi, znanju stranih jezika i participaciji u društvenom životu Petogodišnja Anketni metod – upitnik AES Lica iz izabranih domaćinstava Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija / 4. Kultura 1. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o knjigama i brošurama (ŠT-1) Broj izdanja, jezik izdanja, pismo, naučna oblast dela; vrsta; izdavač; mesto izdavača Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 17.11. 2. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o listovima – novinama i ostalim serijskim publikacijama (ŠT-2) Periodika izlaženja; izdavač; jezik izdanja, pismo, oblast po Univarzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK); broj štampanih javnih glasila, periodika izlaženja i zaposleni Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 14.10. 3. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o časopisima (ŠT-3) Periodika izlaženja; izdavač; jezik izdanja, pismo, naučna oblast po UDK klasifikaciji Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 14.10. 4. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o roto štampi (ŠT-4) Vrsta, jezik izdanja, pismo, periodika, izdavač Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 16.12. 5. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Istraživanje o pozorištima (KU-1) Vrsta pozorišta, jezik na kome se izvode predstave; broj i vrsta izvedenih dela, posetioci; gostovanja u zemlji i inostranstvu Godišnja;pozorišna sezona Administra-tivni izvor: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka2.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština,oblast, region i Republika Srbija 1.7. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o elektronskim javnim glasilima – radio i televizija (RTV) Radio i televizijski emiteri, prema osnovnim tehničkim karakteristikama; programi po vrsti, poreklu proizvodnje, jeziku emitovanja; prenos programa drugih RTV emitera i zaposleni u elektronskim javnim glasilima (radio i televizija) Godišnja;tekuća godina Izveštajni metod – upitnik RTV Radio i televizijski emiteri;15.4. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 1.7. 7. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Istraživanje o bioskopima (FILM-1) Vrsta bioskopa, kapacitet i oprema; prikazani filmovi po vrsti; predstave; posetioci; bruto prihodi od ulaznica Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 4.5. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 8. Filmski centar Srbije Proizvodnja i poreklo (uvoz) filmova Proizvodnja filmova prema vrsti i finansiranju produkcije; prikazani filmovi prema poreklu Godišnja;tekuća godina Administra-tivni izvor: Filmski centar Srbije; 15.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.7. 9. Narodna biblioteka Srbije Istraživanje o bibliotekama (BIB-1) Vrsta biblioteke, kolekcije u bibliotekama, biblioteke koje omogućavaju pristup e-izvorima i servisima; korisnici, nabavljena bibliotečka građa, zaposleni u bibliotekama Godišnja;prethodna kalendarska godina Administra-tivni izvor:Narodna biblioteka Srbije; 27.5. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 1.7. 10. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Istraživanje o muzejima (KU-4) Vrste muzeja, godine osnivanja, muzejske zbirke, posetioci, broj i površina prostorija, broj izložbi, izdavačka delatnost muzeja Godišnja: prethodna kalendarska godina Administra-tivni izvor: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka; 11.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 5. Zdravlje i bezbednost1) Javno zdravlje 1. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe Vrste namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe koji se analiziraju; vrste izvršenih analiza i rezultati analiza Prikupljanje podataka – polugodišnje i po higijensko-epidemiološkim indikacijama; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Instituti i zavodi za javno zdravlje i druga pravna lica koja vrše laboratorijske analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3. i 30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 2. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, površinskih voda koje se zahvataju za vodosnabdevanje i koriste za rekreaciju i voda iz javnih bazena Vrste vode koja se analizira i vrste izvršenih analiza i rezultati analiza Prikupljanje – mesečno i po higijensko-epidemiološkim indikacijama; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Instituti i zavodi za javno zdravlje i druga pravna lica koja vrše laboratorijske analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 10. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 3. Institut za javno zdravlje Srbije Registar lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Naziv i organizaciona struktura ustanove; podaci o školskoj spremi, zanimanju, specijalnosti, užoj specijalnosti, naučno-nastavnim i akademskim zvanjima, rukovođenju, dužini staža i vrsti radnog vremena Prikupljanje –kontinuirano; obrada –polugodišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; kontinuirano davanje podataka Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 30.3. i 30.9. 4. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o radu vanbolničkih zdravstvenih ustanova Zdravstveni radnici i saradnici prema stručnoj spremi i nemedicinski radnici; vrste poseta i vrste pruženih usluga Prikupljanje – tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju vanbolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 15.7. 5. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o radu bolničkih zdravstvenih ustanova Zdravstveni radnici i saradnici prema stručnoj spremi, nemedicinski radnici; postelje, ispisani bolesnici, umrli, dani lečenja Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 6. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o licima na bolničkom lečenju Datum prijema, pol, datum rođenja, starost, grupa starosti, šifra dijagnoze, datum ispisa, dani ležanja, ishod lečenja, šifra povrede, šifra rehabilitacije i uzrok smrti Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 7. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama Starost i pol; dijagnoza, odnosno utvrđeno stanje; terapija; rehabilitacija; uzrok i trajanje privremene nesposobnosti za rad; ocena radne sposobnosti i ishod lečenja Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 8. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o bolestima od većeg socijalno-medicinskog značaja (na osnovu registra – za rak, šećernu bolest, akutni koronarni sindrom i bolesti HIV-a) Identifikacioni podaci o licu, uključujući matični broj građana; broj kartona – istorije bolesti; datum prijave i odjave; zanimanje; utvrđeno oboljenje – dijagnoza i druga oboljenja od značaja za osnovnu bolest; osnovne dijagnostičke i terapijske procedure i ishod lečenja Prikupljanje –kontinuirano; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum. Referentne zdravstvene ustanove u saradnji sa zavodima za javno zdravlje i druga pravna lica koja prate oboljenja od većeg socijalno-medicinskog značaja dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 9. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o prijavljenim slučajevima zaraznih bolesti Dijagnoza (klinička i laboratorijska); datum početka bolesti; izvor; kretanje obolelog lica od početka bolesti, podaci o obavljenoj imunizaciji protiv bolesti koja je u pitanju; datum podnošenja prijave o utvrđenoj zaraznoj bolesti i ishod lečenja Prikupljanje – sedmodnevno; obrada –sedmodnevna, mesečna i godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja pružaju zdravstvenu zaštitu i zavodi za javno zdravlje dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; sedmodnevni izveštaj u roku od tri dana po isteku sedmice; mesečni izveštaj u roku od tri dana po isteku meseca; godišnji izveštaj – 31.3. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.5. 10. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o imunizaciji protiv zaraznih bolesti Vrsta imunizacije; vrsta i serija sredstava koja su upotrebljena za imunizaciju i firma ili naziv proizvođača tih sredstava; količina sredstava utrošenih za imunizaciju; uspeh imunizacije i razlog zbog kojeg nije izvršena imunizacija Prikupljanje –tromesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove određene zakonom o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; 31.3, 30.6, 30.9. i 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.5. 11. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o pobačajima Identifikacioni podaci o ženi; sedmica trudnoće; kategorija prekida trudnoće; broj živorođene dece i broj pobačaja pre poslednjeg prekida trudnoće i sredstva korišćena za sprečavanje neželjene trudnoće Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica kod kojih se vrši ili desi prekid trudnoće dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 12. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o rođenjima Podaci o novorođenčetu – JMBG, pol, datum i čas rođenja, telesna masa i visina deteta, gestaciona starost, vidljive urođene anomalije, podaci o roditeljima, broj ranijih porođaja i prekida trudnoće; podaci o porođaju, komplikacijama i sl; stanje (ocena) deteta; stanje deteta i majke pri ispisu i datum ispisa majke i deteta Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja obavljaju porođaj dostavljaju prijavu rođenja na propisanom obrascu nadležnom matičaru; u roku od 15 dana od dana rođenja; nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 13. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o umrlim licima Identifikacioni podaci o umrlom licu – datum i čas smrti/nalaženja leša, mesto nastupanja smrti, JMBG i datum rođenja, mesto rođenja, prebivalište i dr; za umrlo odojče, podaci su telesna masa i dužina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke, završena škola i aktivnost majke; poreklo smrti, da li je tražena obdukcija, podaci o nasilnoj smrti (poreklo, vreme događaja, mesto događanja, gde je umrli bio u trenutku događanja), podaci o uzroku smrti (neposredni uzrok, prethodni uzrok, osnovni uzrok, druga značajna stanja), da li je umrli bio lečen od bolesti (povrede) od koje je umro, ko je dao podatke o smrti i iz čega su ti podaci dati (zdravstveni karton, istorija bolesti i dr.) Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – obrazac ili elektronski medijum Zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja su po zakonu dužna da prijave činjenicu smrti dostavljaju potvrde o smrti na propisanom obrascu nadležnom matičaru; u roku od tri dana od dana smrti; nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 30. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 15.7. 14. Institut za javno zdravlje Srbije Izrada novih pokazatelja zdravlja stanovništva Podaci o organizaciji i radu zdravstvene službe, resursima zdravstvenog sistema, obolevanju, ponašanju u vezi sa zdravljem stanovništva i stanju životne sredine Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Institut za javno zdravlje Srbije Zakon o zvaničnoj statistici Oblast, region i Republika Srbija 31.12. 2) Podaci o osiguranicima obaveznog zdravstvenog osiguranja 1. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara Naziv organizacione jedinice; broj osiguranika; broj registrovanih osiguranika; lista domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih osiguranika i dr. Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 2. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara – broj registrovanih osiguranika po filijali Naziv i šifra filijale, broj osiguranika i registrovanih osiguranika – ukupno i u procentima, broj izjava o registrovanom osiguraniku i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 3. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara – broj registrovanih osiguranika po domovima zdravlja Naziv filijale i organizacione jedinice, broj osiguranika i registrovanih osiguranika –ukupno i u procentima, broj izjava o registrovanom osiguraniku i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 4. Republički fond za zdravstveno osiguranje Registracija izabranog lekara – pregled izjava ugovorenih lekara po starosnim grupama Naziv filijale i zdravstvene ustanove, JMBG lekara, ime i prezime lekara, naziv oblasti, starosne grupe i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:baza podataka o registraciji izabranog lekara Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.12. 5. Republički fond za zdravstveno osiguranje Baza osiguranika obaveznog zdravstvenog osiguranja Ukupan broj osiguranika po filijalama, broj prijava i odjava po godinama, nosioci osiguranja – osnov osiguranja, ukupan broj osiguranika, broj nosilaca osiguranja i članova, starosna struktura osiguranika i dr. Polugodišnja; prethodno polugodište Administra-tivni izvor:Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1. 6. Republički fond za zdravstveno osiguranje Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Broj lekova na listi lekova po godinama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor:baza podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1. 7. Republički fond za zdravstveno osiguranje Podaci o zdravstvenim ustanovama Broj bolničkih posteljina i broj plaćenih bolničkih dana za osiguranike i njihove pratioce Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor:baza podataka (elektronska faktura za sekundarnu zdravstvenu zaštitu) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.1. 6. Raspodela prihoda i uslovi života1) Potrošnja domaćinstava 1. Republički zavod za statistiku Anketa o potrošnji domaćinstava (APD upitnici) Podaci o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, odnosno o osnovnim elementima lične potrošnje i životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.), kao i podaci o demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava Kontinuirano tokom godine; referentni periodi su: 15, odnosno 16 dana, 12 meseci, tri meseca i mesec dana Metod intervjua (ispitivanja) i metod vođenja dnevnika Izabrana domaćinstva Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija Kvartalni izveštaj 15.3. – 4.kv.;16.6. – 1.kv.; 15.9. – 2.kv. i 15.12. – 3.kv. Godišnji izveštaj 31.3. 2) Prihodi i uslovi života 1. Republički zavod za statistiku Anketa o prihodima i uslovima života (SILK) Podaci o siromaštvu, prihodima, uslovima stanovanja, zaposlenosti, zdravstvu, demografskim karakteristikama, obrazovanju i socijalnoj isključenosti Godišnja;prethodna kalendarska godina Metod intervjua (ispitivanja) Administra-tivni izvor:u zavisnosti od mogućnosti pristupa i usaglašenosti sa upitnikom Izabrana domaćinstva Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.3. 7. Socijalna zaštita1) Statistika socijalne zaštite 1. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o korisnicima i uslugama, pravima i merama socijalne zaštite Podaci o stanju i kretanju broja maloletnih i punoletnih korisnika, prema grupacijama; korisnici prema uslugama, pravima i merama socijalne zaštite i prema polu i uzrastu; korisnici prema vrsti i stepenu invalidnosti Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod: upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Centri za socijalni rad;29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti („Službe-ni glasnik RS”, broj 24/11) Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Istraživanje o korisnicima dodatka na decu (DD) Broj korisnika i broj dece koji su ostvarili pravo na dečiji dodatak Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; 30.3. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Region i Republika Srbija 1.7. 3. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za decu i mlade bez roditeljskog staranja Podaci o ustanovama za smeštaj dece i mladih; korisnicima prema polu, godinama starosti, razlogu sleštaja, obrazovnom statusu dece i mladih i razlogu prestanka smeštaja Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj dece i mladih bez roditeljskog starenja; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 4. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Podaci o ustanovama za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, korisnicima prema polu, godinama starosti, vrsti i stepenu smetnje u razvoju Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 5. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za vaspitanje dece i omladine Podaci o ustanovama za vaspitanje dece i omladine, korisnici prema polu, starosti, struktura dece prema razlogu upućivanja u ustanovu i školi koju pohađaju i razlogu prestanka smeštaja u ustanovi Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za vaspitanje dece i omladine; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 6. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o centrima za porodični smeštaj i usvojenje Podaci o centrima za porodični smeštaj i usvojenje, deci prema polu i uzrastu, prema dužini boravka, dominantnom razlogu smeštaja i obrazovnom statusu Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Centri za porodični smeštaj i usvojenje; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 7. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama Podaci o ustanovama za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama, korisnicima prema polu i godinama starosti, vrsti invaliditeta i teškoća i razlogu prestanka korišćenja ustanove Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 8. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica Podaci o ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica; korisnici prema godinama starosti, bračnom, obrazovnom i radnom statusu, razlogu smeštaja, bračnom, obrazovnom i radnom statusu i dužini boravka u ustanovi Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 9. Republički zavod za socijalnu zaštitu Istraživanje o centrima za socijalni rad Podaci o centrima za socijalni rad, organizacionim jedinicama, pružanju usluga i zaposlenima Godišnja;prethodna godina Izveštajni metod – upitnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Centri za socijalni rad; 29.4. Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o socijalnoj zaštiti Opština, oblast, region i Republika Srbija 1.7. 2) Statistika penzijskog i invalidskog osiguranja 1. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o broju korisnika penzija i visini usklađene penzije za mesec (OS-13) Broj korisnika penzija, visina usklađene prosečne penzije prema vrsti i kategoriji penzije (opšti i posebni propisi) po grupama iznosa penzija Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 5. u mesecu 2. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o broju korisnika penzija i visini usklađene penzije za mesec, po filijalama i opštinama (OS-13a) Broj korisnika penzija i visina usklađene prosečne penzije po vrsti Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Opština, filijala PIO i Republika Srbija 31.3. 3. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o osiguranicima sa stanjem 31. decembra tekuće godine za koju se sastavlja izveštaj (OS-2) Osiguranici prema polu, navršenim godinama života, vrsti staža, delatnosti i stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 4. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (OS-3) Broj korisnika penzija i drugih prava (naknada za pomoć i negu i telesno oštećenje) i iznos prosečne penzije Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30. u mesecu 5. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije prema godini početka korišćenja prava na penziju, prosečnom stažu i prosečnom iznosu penzije sa stanjem 31. decembra tekuće godine (OS-4) Korisnici penzije prema vrsti penzije i godini početka korišćenja prava na penziju, prosečnom stažu i prosečnom iznosu penzija Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 6. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije sa stanjem 31. decembra u godini za koju se sastavlja izveštaj (OS-5) Korisnici starosne i invalidske penzije prema godini rođenja, polu, visini penzije i stažu osiguranja Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3. 7. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije koji su prvi put ostvarili pravo na penziju (OS-6) Korisnici starosne i invalidske penzije prema polu, godinama života, stažu i iznosu penzije; za invalidske penzije, prema delatnosti i uzroku invalidnosti; za porodične penzije, prema vrsti penzija (udove, udove sa decom, deca i dr.) Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.5. 8. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Istraživanje o korisnicima penzije kojima je prestalo pravo na penziju (OS-7) Korisnici penzija prema vrsti penzije, polu, iznosu penzije, godinama korišćenja penzije, starosti i stažu Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor: podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2. 3) Statistika socijalne zaštite (ESSPROS) 1. Republički zavod za statistiku Statistika socijalne zaštite (ESSPROS) Kvantitativni i kvalitativni podaci o prihodima i rashodima u oblasti socijalne zaštite (Osnovni sistem ESSPROS), podaci o broju korisnika penzija po vrstama penzija i polu (modul o korisnicima penzija) i podaci o neto davanjima u okviru socijalne zaštite (modul o neto socijalnim davanjima) u skladu sa Evrostatovom metodologijom ESSPROS Godišnja; 2014. godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva finansija; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne služba za zapošljavanje Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 8. Statistika kriminaliteta i pravosuđa 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je završen postupak po krivičnoj prijavi (SK-1) Prijavljeno lice – poznati učinilac, po godinama života, polu i krivičnom delu; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica – optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka; nepoznati učinilac po krivičnom delu i dr. Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-1) Nadležno javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen krivični postupak (SK-2) Optuženi (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, mere bezbednosti, ranija osuda, radni status, zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života) Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-2) Nadležni sudovi; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o maloletniku prema kome je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3) Prijavljeni maloletnik, godine života, pol, nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje krivične sankcije; trajanje pritvora i trajanje postupka i podaci o porodičnim prilikama Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-3) Nadležno više javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o maloletniku prema kome je pravnosnažno završen krivični postupak pred većem za maloletnike (SK-4) Optuženi maloletnik (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; nacionalna pripadnost (nije obavezno), državljanstvo, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, školska sprema, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života) Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-4) Nadležni viši sudovi; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 15.7. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o odgovornim u pravnom licu protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-1) Prijavljeno odgovorno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SP-1) Nadležno javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.8. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o odgovornim u pravnom licu protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-2) Optuženi, delatnost, zanimanje, saučesništvo, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SP-2) Nadležni privredni sud; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.8. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je završen prethodni postupak za privredni prestup (SP-3) Prijavljeno pravno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SP-3) Nadležno javno tužilaštvo; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.8. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je pravnosnažno završen postupak za privredni prestup (SP-4) Optuženo pravno lice, delatnost, saučesništvo, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SK-4) Nadležni privredni sud; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.8. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11) Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka i delatnost koju obavljaju stranke u sporu Prikupljanje –mesečno; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik (SPS-11) Nadležni privredni sud; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Privredni sud, region i Republika Srbija 30.10. 10. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju sudova, tužilaštava, sudija, javnih tužilaca-zamenika Broj sudova opšte i posebne nadležnosti i ukupan broj sudova, broj javnih tužilaštava po vrsti, broj sudija u svakom sudu i ukupan broj sudija, broj javnih tužilaca-zamenika u svakom javnom tužilaštvu i ukupan broj javnih tužilaca, struktura sudija i javnih tužilaca po polu Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 11. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju zaposlenih u svim sudovima i javnim tužilaštvima Sistematizovan/popunjen broj zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima na neodređeno vreme i na određeno vreme, po vrsti suda/javnog tužilaštva i radnim mestima, kao i ukupan broj zaposlenih za sve sudove i javna tužilaštva Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 12. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju predmeta u sudovima, po vrsti suda i po svim materijama, kao i o ukupnom broju predmeta u sudovima Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda, ukupan broj primljenih predmeta, ukupno u radu predmeta, broj ukupno rešenih predmeta, ostalo u radu kao nerešeno predmeta na kraju izveštajnog perioda i procenat savladavanja priliva Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 13. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom Istraživanje o broju predmeta u javnim tužilaštvima Broj predmeta u radu u svakom pojedinačnom javnom tužilaštvu, kao i o ukupan broj predmeta u radu u svim javnim tužilaštvima Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Nadležna tužilaštva; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 14. Republički zavod za statistiku u saradnji sa Ministarstvom pravde Istraživanje o broju lica u pravosudnim profesijama Broj sudskih veštaka, prevodioca, tumača, izvršitelja i javnih beležnika Prikupljanje –godišnje; obrada – godišnja Izveštajni metod – elektronski medijum ili upitnik Ministarstvo pravde; 31.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.10. 9. Statistika polova 1. Republički zavod za statistiku Statistika polova Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika; podaci iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike kriminaliteta i dr, prikazani po polu Trogodišnja Administra-tivni izvor:dokumentacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih organa i organizacija Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija

Red- ni broj Odgovorni proizvođač zvanične statistike Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti Periodi sprovođenja i referentni period ili datum Metodi i izvori prikupljanja podataka Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka Obaveznostdavanja podataka Teritori-jalni nivo objavlji-vanja podataka/1 Rok za prve rezultate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Statistika izbora 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Lokalni izbori za odbornike skupština opština i gradova, za predsednike opština i gradonačelnike Prikupljaju se podaci od formiranih opštinskih izbornih komisija, i to podaci za odbornike skupština opština i gradova, kao i za predsednike opština i gradonačelnika (pol, nacionalnost, najviše završena škola i dr) Kontinuirano Izveštajni metod Lokalna samouprava – opštine i gradovi Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, regioni, opštine i gradovi 11. Statistika omladine i sporta 1. Ministarstvo omladine i sporta i Republički zavod za statistiku Istraživanje o omladini Podaci o omladini iz oblasti statistike stanovništva, zdravstvene, socioekonomske i obrazovne statistike, statistike kriminaliteta i dr, prikazani prema starosnim podgrupama mladih Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor:dokumentacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i drugih organa i organizacija Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 31.3.

2. Ministarstvo omladine i sporta Istraživanje o sportskim objektima i aktivnostima Mesto, broj i vrsta sportskih objekata, sportske aktivnosti i dr. Godišnja;prethodna godina Administra-tivni izvor:matične evidencije iz obvasti sporta koje vodi Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.10.

Red- ni broj Odgovorni proizvođač zvanične statistike Naziv istraživanja i druge aktivnosti i oznaka upitnika Kratak sadržaj istraživanja i druge aktivnosti Periodi sprovođenja i referentni period ili datum Metodi i izvori prikupljanja podataka Izveštajne jedinice i rok za davanje podataka Obaveznostdavanja podataka Teritori-jalni nivo objavlji-vanja podataka/1 Rok za prve rezultate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V. STATISTIKA POLJOPRIVREDE I ŽIVOTNE SREDINE, GEOPROSTORNE I OSTALE SEKTORSKE STATISTIKE 1. Statistika poljoprivrede 1) Statistika biljne proizvodnje 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o realizaciji proizvodnje privrednih društava u poljoprivredi (PO-TRG-33) Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Privredna društva u oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge; 5. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 1. u mesecu (30 dana od završetka posma-tranog perioda) 2. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Rane procene useva, voća i grožđa Rane procene površina i prinosa najvažnijih ratarskih useva, voća i grožđa Mesečna; Administra- tivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Poslednji dan u mesecu 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Anketa o površinama i zasadima na kraju prolećne setve (PO-22) Kategorije korišćenja zemljišta; zasejane površine; površine pod voćem i vinovom lozom; očekivani prinosi ranih useva i voća, kao i podaci o upotrebi mineralnih i organskih đubriva (kg/ha) i upotrebi sredstava za zaštitu bilja (akt. mat./ha) Godišnja; 23.5. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 24.5. do 7.6. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 30.6. 4. Republički zavod za statistiku, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih useva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih useva (PO-32) Ostvarena proizvodnja pšenice, ostalih ranih žita i ranog voća; očekivani prinosi važnijih kasnih useva i voća Godišnja; 5.9. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 6.9. do 15.9. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 25.9. 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji (APP) Ostvarena proizvodnja ratarskih kultura, voća i grožđa, kao i podaci o upotrebi mineralnih i organskih đubriva (kg/ha) i upotrebi sredstava za zaštitu bilja (akt. mat./ha) Godišnja Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 23.11. do 29.12. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 1.3. 6. Republički zavod za statistiku Anketa o hortikulturnoj proizvodnji Ostvarena proizvodnja povrća, bostana i jagoda; cveća i ukrasnog bilja, na otvorenom i pod zaštićenim prostorom Trogodišnja Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 23.11. do 29.12. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 1.3. 7. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Anketa o zasejanim površinama u jesenjoj setvi (PO-21) Zasejane površine u jesenjoj setvi najvažnijim jarim kulturama: pšenica, raž, ječam, ovas, tritikale i ostala žita Godišnja; 22.11. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 23.11. do 29.12. Zakon o zvaničnoj statistici Regioni i Republika Srbija 1.2. 2) Statistika stoke, mesa i jaja 1. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Klanje stoke u klanicama (PO-52M/M1) Broj zaklane stoke (prinudno i ostalo klanje) – po vrstama i kategorijama stoke; težina žive i zaklane stoke; količina sirovih masnoća i jestivih organa; procena upotrebljivosti mesa i jestivih organa, kao i razlozi prinudnog klanja pregledane stoke Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede zaštite životne sredine; 20. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10. u mesecu (40 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda) 2. Republički zavod za statistiku Anketa o broju svinja (PO-54) Broj svinja – po kategorijama Godišnja; 23.5. Metod intervjua Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 24.5. do 7.6. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji (APP) Broj i promet stoke, po vrstama i kategorijama; broj košnica pčela; proizvodnja mleka, vune, jaja i meda Godišnja; 1.12. Metod intervjua i izveštajni metod Izabrana poljoprivredna gazdinstva; od 2.12. do 29.12. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.2. 4. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1) Veterinarsko osoblje i veterinarski objekti Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo poljoprivrede zaštite životne sredine; 20.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.4. 5. Republički zavod za statistiku Obračun stočne proizvodnje Prirast stoke, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda Godišnja; prethodna godina Dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.4. 3) Statistika mleka i mlečnih proizvoda 1. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Mesečni ulaz sirovog mleka i dobijeni mlečni proizvodi u mlekarama (PO-MLEKO/M) Ulaz sirovog mleka, prosečan sadržaj proteina i mlečne masti i dobijeni mlečni proizvodi u mlekarama Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Mlekare; 20. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 15. u mesecu (45 dana po zavr-šetku posma-tranog perioda) 2. Republički zavod za statistiku Godišnji obračun proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda u mlekarama i na gazdinstvima Ulaz sirovog mleka, dobijeni mlečni proizvodi, količina punomasnog i obranog mleka iskorišćena za dobijanje određenog mlečnog proizvoda u mlekarama; proizvodnja i upotreba mleka na gazdinstvima, dobijeni mlečni proizvodi, količina punomasnog i obranog mleka iskorišćena za dobijanje određenog mlečnog proizvoda na gazdinstvima Godišnja; prethodna godina Dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.6. 2. Poljoprivredni računi i cene 1. Republički zavod za statistiku Ekonomski računi poljoprivrede Obračun osnovnih agregata ekonomskih računa poljoprivrede – vrednost poljoprivredne prizvodnje po proizvodima i međufazna potrošnja; raspodela dohotka Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva finansija; 30.9. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 16.9. 2. Republički zavod za statistiku Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda – ukupno Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 25.12. 3. Statistika šumarstva 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22) Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena zapremina u državnim šumama Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva i proizvodnjom šumskih sortimenata; 12. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 10. u mesecu (40 dana po završetku posma-tranog perioda) 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42) Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, načinu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sadni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama; podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta; posečena drvna zapremina i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 15.2. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 20.5. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23) Seča drveća, po izvršiocima; posečena drvna zapremina, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 29.2. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 20.5. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o štetama u državnim šumama (ŠUM-51) i o štetama od požara u privatnim šumama (ŠUM-52) Štete u državnim šumama, po tipovima šuma; posečena drvna zapremina, po uzrocima šteta i iznos-visina štete; uzroci nastanka požara i sredstva utrošena za zaštitu šuma, štete od požara u privatnim šumama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 12.2. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 3.6. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61) Šumske zgrade – po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, kao i njihovi organizacioni delovi koji se bave poslovima iz oblasti šumarstva; 14.3. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 5.5. 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o lovstvu (LOV – 11) Brojno stanje divljači, zaposleno osoblje, lovačke zgrade i objekti, lovišta i lovci Dvogodišnja; prethodna godina Izveštajni metod Lovačke organizacije; 15.4 Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 26.5. 4. Statistika ribarstva 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima (PO-62) Broj zaposlenih na ribnjacima i oprema ribnjaka; kapaciteti šaranskih i pastrmskih ribnjaka; proizvodnja konzumne ribe i mlađi – po vrstama; troškovi proizvodnje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, preduzetnici i porodična poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom konzumne ribe i mlađi; 1.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.5. 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o ulovu ribe u rekama, jezerima i kanalima (PO-62a) Broj zaposlenih i oprema korisnika ribarskog područja; broj profesionalnih ribara i njihova oprema; broj rekreativnih ribolovaca; ulov ribe – po vrstama; poribljavanje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom za korišćenje ribarskog područja; 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.5. 5. Organska proizvodnja 1 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Statistika organske proizvodnje Broj lica koj ase bave organskom proizvodnjom; površina (u periodu konverzije, organskom statusu i ukupno); proizvodnja organskih kultura i organsko stočarstvo (u periodu konverzije, organskom statusu i ukupno) Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Ovlašćene kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji Zakon o organskoj proizvodnji(„Službeni glasnik RS”, broj 30/10) Republika Srbija 30.6. 6. Statistika životne sredine1) Statistika otpada i hemikalija 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o stvorenom otpadu (OT-S) Podaci o vrstama i količinama stvorenog (neopasnog i opasnog) otpada koji se proizvodi i interno prerađuje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik OT-S Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti; 18.3. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 28.7. 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o tretiranom otpadu (OT-T) Podaci o količinama tretiranog otpada po vrstama otpada i načinu tretmana otpada Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik OT-T Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti; 18.3. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 28.7. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o otpadu iz domaćinstava Podaci o količinama stvorenog (neopasnog i opasnog) otpada iz domaćinstava Godišnja; prethodna godina Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 14.12. 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o karakteristikama postrojenja za tretman otpada (OT-K) Tehničke karakteristike postrojenja (broj, vrsta, kapacitet i dr) Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik OT-K Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: B-S Klasifikacije delatnosti; 18.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 14.12. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ukupnom otpadu Podaci o vrstama i količinama stvorenog, recikliranog, ponovo upotrebljenog i odloženog otpada i uvoz i izvoz otpada u skladu sa standardima Evropske unije; strukturni indikatori i SDI Godišnja; prethodna godina Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstvo , poljoprivrede i zaštite životne sredine Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 14.12. 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o potrošnji opasnih hemikalija (HEM-1) Podaci o potrošnji opasnih hemikalija prema klasi toksičnosti i oblasti njihove potrošnje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik HEM-1 Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: rudarstvo, prerađivačka industrija, snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i parom i snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 18.3. Zakon o zvaničnoj statistici, Zakon o hemikali-jama („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/1, 93/12 i 25/15) i Zakon o biocidnim proizvodi-ma („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/09, 92/11 i 25/15) Region i Republika Srbija 27.6. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o opasnim hemikalijama Podaci o opasnim hemikalijama: proizvodnja, potrošnja, uvoz i izvoz; zalihe na početku i kraju godine, kao i količina ukupno nabavljenih opasnih hemikalija Godišnja; prethodna godina Administrati-tivni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku 31.10. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 14.12. 8. Agencija za zaštitu životne sredine Upravljanje otpadom; – upitnici iz Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 95/10 i 88/10) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS”, br. 91/10 i 10/13) Podaci o upravljanju otpadom u svim sektorima Godišnja; prethodna godina U skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Proizvođači otpada, uvoznici otpada, izvoznici otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada i operateri na deponijama Zakon o upravljanju otpadom („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i Zakon o zaštiti životne sredine („Službe-ni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 –Odluka US) Republika Srbija 31.3. 9. Agencija za zaštitu životne sredine Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom; – upitnici iz Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 21/10 i 10/13) Podaci o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Godišnja; prethodna godina U skladu sa Pravilnikom o o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Proizvođači, uvoznici, paker -punioci i isporučioci ambalaže i proizvoda u ambalaži; operateri sistema upravljanja ambalažnim otpadom Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službe-ni glasnik RS”, broj 36/09) Republika Srbija 31.3. 10. Agencija za zaštitu životne sredine Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada Podaci o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, nači-nu i rokovima dostavljanja go-dišnjeg izve-štaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11, 15/12 i 3/14) Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o upravljanju otpadom Republika Srbija 10. 2) Statistika vode, vazduha i klimatskih promena 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1) Podaci o zahvaćenim vodama prema izvorima snabdevanja; korišćenim vodama prema načinu upotrebe; ispuštenim, prečišćenim i ponovo upotrebljenim otpadnim vodama; uređaji za prečišćavanje; kvalitet otpadnih voda (BPK i HPK indikatori) Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-1 Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz sektora: rudarstvo, prerađivačka industrija, i snabdevanje električnom energijom, gasom i parom i oblasti: sakupljanje, tretman i odlaganje otpada i sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom 18.3. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 24.6. 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o snabdevanju pitkom vodom (VOD-2V) Zahvatanje vode prema izvorištima, vodosnabdevanje domaćinstava, poslovnih subjekata i drugih vodovodnih sistema Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-2V Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i organi javne uprave, odbrane i obaveznog socijalnog osiguranja (mesne zajednice koje upravljaju vodovodnim sistemima) 26.2. Zakon o zvaničnoj statistici Rečni slivovi, opština, oblast, region i Republika Srbija 13.5. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o otpadnim vodama iz naselja (VOD-2K) Prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-2K Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i uklanjanje otpadnih voda; 26.2. Zakon o zvaničnoj statistici Rečni slivovi, opština, oblast, region i Republika Srbija 27.5. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o zaštiti od štetnog dejstva voda (VOD-3) Zaštita i odbrana od poplava i uređenje reka, odvodnjavanje zemljišta, zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica, kao i podaci o utrošku energije, goriva i građevinskih mašina koja se koriste u pomenute svrhe Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik VOD-3 Poslovni subjekti i lokalne jedinice koje se bave upravljanjem vodnim resursima, zaštitom od štetnog dejstva voda, izgradnjom i održavanjem hidrograđevin-skih objekata i okoline; 22.4. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 17.6. 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o navodnjavanju (VOD-4) Količine zahvaćene vode za navodnjavanje prema vrsti izvorišta, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr. Godišnja; tekuća godina Izveštajni metod – upitnik VOD-4 Poslovni subjekti i lokalne jedinice iz oblasti: poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti, kao i jedinice iz drugih sektora koje se bave navodnjavanjem; 14.10. Zakon o zvaničnoj statistici Slivovi, region i Republika Srbija 16.12. 6. Republički zavod za statistiku Istraživanje o ukupnom bilansu kopnenih voda Podaci o količinama zahvaćenih, korišćenih, ispuštenih voda, vodama za navodnjavanje, ponovo korišćenim vodama, obnovljivim vodnim resursima, kvalitetu otpadnih voda, SDI i erodiranom zemljištu Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; Republički hidro-meteorološki zavod Zakon o zvaničnoj statistici Slivovi, region i Republika Srbija 14.12. 7. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama – emisija SO2 i NOx (VAZD-1) Podaci o potrošnji goriva i sirovina u pogonske i tehnološke svrhe za godišnje bilansiranje emisija SO2 i NOx Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region, Republika Srbija i EMEP mreža kvadranata 18.12. 8. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim daljinama –emisija CO, NH3 i isparljivih organskih jedinjenja (VAZD-1a) Podaci o potrošnji hemikalija i drugih sirovina u tehnološke svrhe za godišnje bilansiranje emisija CO, NH3 i NMVOC Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 18.12. 9. Republički zavod za statistiku Istraživanje o potrošnji supstanci koje izazivaju emisije gasova sa efektom „staklene bašte” prema UNFCCC (VAZD-1b) Podaci o proizvodnji, potrošnji, uvozu i izvozu goriva, hemikalija i drugih sirovina neophodnih za godišnje bilansiranje emisija CO2; tehničke karakteristike uređaja za sagorevanje; podaci iz: poljoprivrede (stočni fond, biomasa, zemljište), šumarstva (šumski fond, površine, štete) i građevinarstva; tretiranje i ispuštanje otpadnih voda; podaci iz saobraćaja, domaćinstava, industrije i energetike; podaci o otpadu Godišnja; prethodna godina Administrati-vni izvor: dokumentacija Republičkog zavoda za statistiku; 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Opština, oblast, region i Republika Srbija 18.12. 10. Agencija za zaštitu životne sredine Emisije zagađujućih materija u vazduh – upitnici i izveštaji iz Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS”, br. 71/10 i 6/11 – ispravka) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vazduh Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o zaštiti vazduha („Službe-ni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) Republika Srbija 31.3. 11. Agencija za zaštitu životne sredine Emisije zagađujućih materija u vode – upitnici i izveštaji iz: Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija u vode Godišnja; prethodna godina U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenim pravilnikom Zakon o zaštiti životne sredine Republika Srbija 31.3. 12. Agencija za zaštitu životne sredine Nacionalni inventar gasova sa efektom staklene bašte – Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS”, broj 81/10) Podaci neophodni za izradu Nacionalnog inventara gasova sa efektom staklene bašte Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o zaštiti vazduha Republika Srbija 31.3. 13. Agencija za zaštitu životne sredine Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija – Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija („Službeni glasnik RS”, broj 76/10) Podaci neophodni za izradu Nacionalnog inventara nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih materija Godišnja; prethodna godina U skladu sa Uredbom o meto-dologiji pri-kupljanja podataka za Nacionalni inventar nena-merno ispušte-nih dugotrajnih organskih zagađujućih materija Obveznici dostavljanja podataka u skladu sa navedenom uredbom Zakon o zaštiti vazduha Republika Srbija 31.3. 14. Institut za javno zdravlje Srbije Istraživanje o stanju životne sredine Monitoring kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, kvalitet industrijskih otpadnih voda, evidencija deponija čvrstog otpada, evidencija tretmana infektivnog medicinskog otpada Prikupljanje podataka mesečno; obrada godišnja Izveštajni metod – upitnik ili elektronski medijum Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove i druga pravna lica dostavljaju podatke nadležnom zavodu za javno zdravlje; do 10. u mesecu za prethodni mesec Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 30.6. 15. Agencija za zaštitu životne sredine Stanje kvaliteta vazduha Monitoring kvaliteta vazduha Prikupljanje podataka godišnje,za prethodnu godinu U skladu sa Uredbom o monitoringu i zahtevima kvaliteta vazduha Institucije koje vrše monitoring kvalitta vazduha u okviru državne i lokalnih mreža za kvalitet vazduha Zakon o zaštiti vazduha Republika Srbija 7. Energetika 1. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje električne energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom hidroelektrične energije (EN-4.1) Proizvodnja električne energije na generatoru i od toga koliko iz prirodnog toka; sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija utrošena za pumpanje vode u akumulacije; električna energija predata krajnjim potrošačima po vrsti potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.1 Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja hidro-električne energije, kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja hidro- električne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju hidro- električne energije kao dopunu osnovne delatnosti privrednih 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 2. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje termoelektrične energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije i toplote (EN-4.2) Utrošak goriva za proizvodnju termoelektrične i toplotne energije po vrsti goriva, zalihe, prosečne kalorične vrednosti, proizvodnja biogasa, utrošak biogasa za proizvodnju termoelektrične i toplotne energije, kalorična vrednost biogasa; bruto proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote; proizvodnja termoelektrične energije na generatoru, sopstvena potrošnja; električna energija primljena od drugih organizacija; električna energija predata krajnjim potrošačima po vrsti potrošača; instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.2 Privredna društva koja se bave proizvodnjom termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, kao i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju termoelektrične energije ili termoelektrične i toplotne energije, kao dopunu osnovnoj delatnosti privrednih društava; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 3. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje električne energije – upitnik za privredna društva koja se bave distribucijom električne energije (EN-4.4) Ukupno raspoloživa električna energija primljena od organizacije za prenos električne energije, drugih distribucija, proizvođača električne energije; isporučena električna energija drugim distribucijama; gubici prilikom distribucije električne energije; distribuirana električna energija krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.4 Privredna društva čija je osnovna delatnost distribuiranje električne energije do krajnjih potrošača; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 4. Republički zavod za statistiku Energetski bilans o proizvodnji i potrošnji električne energije (EN-4.5) Proizvodnja električne energije, sopstvena potrošnja, gubici, bruto proizvodnja energije, pumpanje vode u akumulacione bazene hidroelektrane, nabavka i isporuka električne energije od strane EPS-a, uvoz, izvoz električne energije od strane EMS-a, energija raspoloživa za finalnu potrošnju, raspodela finalne potrošnje; pregled bruto proizvodnje reverzibilnih i malih hidroelektrana po njihovoj snazi, neto maksimalni kapacitet i vršno opterećenje Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.5 Privredna društva čija je osnovna delatnost nabavka, prodaja, uvoz i izvoz električne energije; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 5. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom toplote (EN-4.6) Utrošak goriva za proizvodnju toplotne energije po vrsti goriva (količine i prosečne kalorične vrednosti), zalihe; električna energija utrošena za rad kotlarnica; bruto proizvodnja toplote, sopstvena potrošnja, energija predata distributerima ili drugim proizvođačima toplote, energija primljena od drugih proizvođača toplote, gubici u transportu; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote; instalisana i ostvarena snaga uređaja za gasne turbine, kotlove i blokove Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.6 Privredna društva čija je osnovna delatnost proizvodnja toplotne energije i jedinice privrednih društava čija osnovna delatnost nije proizvodnja toplotne energije, ako te jedinice obavljaju proizvodnju toplotne energije, kao dopunu osnovnoj delatnosti privrednih društava; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 6. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje toplotne energije – upitnik za privredna društva koja se bave distribucijom toplote (EN-4.7) Nabavljena toplotna energija po nosiocima toplote, gubici u transportu i toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po nosiocima toplote; toplotna energija predata na mernom mestu potrošača po vrsti potrošača i po nosiocu toplote Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.7 Privredna društva koja se bave distribucijom toplotne energije; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 7. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (EN-4.8) Proizvodnja uglja, sušenog lignita i briketa od uglja; zalihe na početku i na kraju godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja uglja za proizvodnju briketa i sušenog lignita i sopstvena potrošnja, gubici; prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrsti potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.8 Privredna društva iz oblasti vađenja kamenog i mrkog uglja i lignita i vađenja treseta; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 8. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom gasa iz visokih peći (EN-4.8.1) Proizvodnja visokopećnog gasa, gas iz visokih peći koji koriste pogoni; visokopećni gas utrošen za proizvodnju tehnološke pare, visokopećni gas utrošen za proizvodnju toplote u železari namenjenoj za grejanje, visokopećni gas utrošen za proizvodnju električne energije u železari, gubici i isporučeno drugima i kalorična vrednost; količina utrošenog koksa u visokoj peći i kalorična vrednost Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.8.1 Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasova iz visokih peći; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 9. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom konvertorskog gasa (EN-4.8.2) Proizvodnja konvertorskog gasa, konvertorski gasovi utrošeni u procesu proizvodnje gvožđa i proizvoda od gvožđa, za proizvodnju toplote u železari, za proizvodnju električne energije u železari, ispušteni u atmosferu, isporučeni drugima i kalorična vrednost Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.8.2 Privredna društva iz oblasti proizvodnje gasova iz visokih peći; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 10. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje uglja – upitnik za privredna društva koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja i nabavkom uglja u cilju obavljanja sopstvene delatnosti (EN-4.9) Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine i prodaja u zemlji; prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji ukupno, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.9 Privredna društva koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja, „Srbija kargo” ad i privredna društva koja se bave špedicijom; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 11. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prorodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave vađenjem prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnjom derivata nafte (EN -4.10.1a) Vađenje prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnja derivata od nafte; zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, uvoz, nabavka od drugih u zemlji, finalni proizvodi vraćeni u proces proizvodnje, ponovo razvrstani proizvodi usled promene kvaliteta, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja za: odvijanje procesa proizvodnje u rafineriji, proizvodnju električne i toplotne energije u rafineriji, vađenje nafte i prirodnog gasa; gubici, izvoz, međunarodna brodska skladišta,zalihe na kraju godine i ukupna prodaja/predaja u zemlji; ukupna prodaja/predaja prirodnog gasa, nafte i derivata nafte u zemlji; prodaja/predaja trgovini i ostalim sektorima potrošnje po vrsti potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.1a Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 12. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave uslužnom preradom za treća lica (EN-4.10.1b) Vađenje prirodnog gasa, sirove nafte i proizvodnja derivata od nafte; zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, uvoz, nabavka od drugih u zemlji, finalni proizvodi vraćeni u proces proizvodnje, ponovo razvrstani proizvodi usled promene kvaliteta, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja za: odvijanje procesa proizvodnje u rafineriji, proizvodnju električne i toplotne energije u rafineriji, vađenje nafte i prirodnog gasa; gubici, izvoz, zalihe na kraju godine i otprema trećim licima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.1b Privredna društva iz oblasti: vađenje sirove nafte i prirodnog gasa i proizvodnja derivata nafte; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 13. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – upitnik za petrohemijsku industriju (EN-4.10a) Proizvodnja derivata nafte, zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata nafte, sopstvena potrošnja i zalihe na kraju godine; prodaja/predaja derivata nafte u zemlji; prodaja/predaja trgovini i prodaja/predaja po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10a Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 14. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte (EN-4.10.4a) Proizvedene količine maziva i ostalih derivata nafte; zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u Republici Srbiji, upotrebljeno za dalju preradu, gubici, ukupna prodaja/predaja bez nadoknade u Republici Srbiji Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.4a Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 15. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave proizvodnjom derivata nafte-maziva (EN -4.10.4b) Proizvodnja, zalihe na početku i na kraju godine, uvoz, izvoz, nabavka od drugih u Republici Srbiji, upotrebljeno za preradu, gubici, ukupna prodaja/predaja bez nadoknade u Republici Srbiji Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.10.4b Privredna društva iz oblasti proizvodnje derivata; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 16. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa, nafte i derivata nafte – upitnik za privredna društva koja se bave snadbevanjem prirodnog gasa, nafte i derivata od nafte (EN -4.11) Zalihe prirodnog gasa, nafte i derivata nafte na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine, prodaja u zemlji; prodaja prirodnog gasa, nafte i derivata nafte u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača, kapaciteti skladišta gasa Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.11 Privredna društva koja se bave prometom prirodnog gasa, nafte i derivata nafte; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 17. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje geotermalne energije – upitnik za proizvođače i potrošače geotermalne energije (EN-4.14) Eksploataciona izdašnost na izvoru, iscrpljena geotermalna voda, tehnički gubici u proizvodnji, geotermalna voda predata drugim proizvođačima toplote i na mernom mestu potrošača, gustina, specifična toplota, ulazna i izlazna temperatura; gubici u distributivnom sistemu i raspodela predate geotermalne energije po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.14 Privredna društva iz oblasti: eksploatacije geotermalne energije; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 18. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Energetski bilans – utrošak energije i goriva u industriji (EN-4.15E) Utrošak energije i goriva u industriji za energetske i tehnološke svrhe i zalihe goriva na kraju godine. Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.15E Privredna društva iz sektora: rudarstvo; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i vodom; kao i jedinice privrednih društava iz drugih sektora, ako te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora; 19.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 19. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače ogrevnog drveta, višemetarske oblovine i drvnog ostatka (EN-4.161) Proizvodnja ogrevnog drveta i višemetarske oblovine, i drvnog ostatka nabavka od drugih u Republici Srbiji, uvoz, izvoz,sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji; prodaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.161 Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom i ogrevnog drveta, višemetarske oblovine i drvnog ostatka; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 20. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za privredna društva koja se bave trgovinom drvnih goriva i nabavkom drvnih goriva u cilju obavljanja sopstvene delatnosti (EN-4.17) Zalihe na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na kraju godine; prodaja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.17 Privredna društva iz oblasti prometa drvnih goriva; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 21. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače drvnih briketa (EN-4.163) Količina drvnog ostatak iz prirode i iz industrijske prerade drveta utrošena za proizvodnju drvnih briketa, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnih briketa, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvnih briketa u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.163 Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih briketa; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 22. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje drvnih goriva – upitnik za proizvođače drvnih peleta (EN-4.164) Utrošena količina drvnog ostataka iz prirode i iz industrijske prerade drveta, ogrevnog drveta i drvne sečke za proizvodnju drvnih peleta, zalihe na početku i na kraju godine; proizvodnja drvnih peleta, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici, zalihe na početku i na kraju godine, prodaja u zemlji, kalorična vrednost; prodaja drvnih briketa u zemlji trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.164 Privredna društva koja se bave proizvodnjom i prodajom drvnih peleta; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 23. Republički zavod za statistiku Energetski bilans proizvodnje i potrošnje tečnog biogoriva (EN-4.18) – probno istraživanje Proizvodnja, zalihe na početku i na kraju godine, gubici, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, prodaja/predaja u zemlji; prodaja/predaja trgovini i krajnjim potrošačima po vrstama potrošača Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik EN-4.18 Privredna društva iz oblasti proizvodnje i prometa tečnim biogorivom; 16.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.12. 24. Republički zavod za statistiku Mesečna energetska statistika Podaci o snabdevanju, transformaciji i potrošnji energenata Mesečna;prethodni mesec Administra-tivni izvor- Ministarstvo rudarstva i energetike Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija Sukcesi-vno, tokom godine 25. Republički zavod za statistiku Energetski bilans toplotne energije – prethodni podaci Bilans toplotne energije urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 26. Republički zavod za statistiku Energetski bilansi uglja i proizvoda od uglja – prethodni podaci Zajednički bilans uglja i proizvoda od uglja i pojedinačni bilansi za svaku vrstu uglja i vrstu proizvoda od uglja, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 27. Republički zavod za statistiku Energetski bilans električne energije-pretdhodni podaci Bilans električne energije urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administrativni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci EPS-a, EMS-a, EPS snabdevanja i nezavisnih energetskih subjekata Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 28. Republički zavod za statistiku Energetski bilansi nafte i derivata nafte – prethodni podaci Zajednički bilans nafte i derivata nafte i pojedinačni bilansi za sirovu naftu i derivate nafte, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 29. Republički zavod za statistiku Energetski bilans prirodnog gasa – prethodni podaci Bilans prirodnog gasa, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja, podaci podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, Ministarstva finansija –Uprava carina Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 18.10. 30. Republički zavod za statistiku Energetski bilans geotermalne energije – prethodni podaci Bilans geotermalne energije, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkog izveštaja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 31. Republički zavod za statistiku Energetski bilans drvnih goriva – prethodni podaci Bilans ogrevnog drveta, drvnih briketa, drvnih peleta i drvenog uglja urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja, podaci Ministarstva finansija –Uprava carina i Ministarstva rudarstva i energetike Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 32. Republički zavod za statistiku Energetski bilansbiogasa – prethodni podaci Bilans biogasa urađen po EU standardima Godišnja; prethodna godina Administrativni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.10. 33. Republički zavod za statistiku Energetski bilans tečnog biogoriva – probno istraživanje Bilans tečnog biogoriva, urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.12. 34. Republički zavod za statistiku Energetski bilans solarne energije Bilans solarne energije urađen po standardima EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci EPS-a, EPS Snabdevanja i EMS-a. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 29.12. 35. Republički zavod za statistiku Energetski bilansi Republike Srbije –konačni podaci Zajednički energetski bilans za električnu energiju, toplotnu energiju, ugalj i proizvode od uglja, nafte i derivata nafte, prirodnog gasa, geotermalne energije, drvnih goriva i biogasa urađen po standardim a EU Godišnja; prethodna godina Administra- tivni izvor: Republički zavod za statistiku –kompleksni statistički obračun na osnovu statističkih izveštaja i podaci Ministarstva finansija –Uprava carina. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija / 8. Saobraćaj 1) Drumski saobraćaj 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o tokovima robe u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (SA/M-33) Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara robe; tokovi vozila i robe na međunarodnim putnim pravcima, po količini robe, voznim i tonskim kilometrima; promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Ulaz/izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31) Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije; broj putnika Mesečna; prethodni mesec Administra-tivni izvor: Ministarstvo finansija – Uprava carina; 15. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11) Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri; pređeni kilometri, potrošnja goriva i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SA/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11) Inventarsko stanje prevoznih sredstava, prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava; pređeni kilometri, potrošnja goriva i energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SG/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 5. Republički zavod za statistiku Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/G-11) Drumska motorna vozila, po vrstama i kapacitetima i intervalima kapaciteta; iskorišćenost drumskih motornih vozila; prevoz putnika i putnički kilometri, po rastojanjima; prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe; prevoz robe i tonski kilometri, po rastojanjima; prevoz opasnog tereta po vrsti opasnog tereta, tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SA/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 6. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o putevima i mostovima (SA/G- 41) Dužina putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju; broj i dužina mostova Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SA/G-41 Javno preduzeće „Putevi Srbije”; 20.3. Organi lokalne samouprave; 10.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 7. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/G-11) Inventarsko stanje prevoznih sredstava, dužina linija po vrsti prevoznih sredstava; prevozna sredstva, po vrstama, i kapaciteti; iskorišćenost prevoznih sredstava, prevoz putnika i pitnički kilometri; prihodi po vrstama prevoznih sredstava; nabavka i utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SG/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 2) Železnički saobraćaj 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11) Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri; vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni Kvartalna: prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SŽ/T-11 „Železnice Srbije” a.d.; „Infrastrukturaželeznice Srbije” a.d., „Srbija kargo” a.d. i „Srbija voz” a.d.; 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/G-11) Dužina pruga; prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu; iskorišćenost prevoznih sredstava; prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri; prevoz putnika, po rastojanjima; prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju, po zemljama; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju u tonama, tonskim kilometrima i po broju pošiljaka i vrstama robe; prevoz robe, po rastojanjima; međunarodni prevoz robe, po zemljama i vrstama robe; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SŽ/G-11 Železnice Srbije” a.d.; „Infrastrukturaželeznice Srbije” a.d., „Srbija kargo” a.d. i „Srbija voz” a.d.; 10.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu robe i putnika u železničkom stanicama (SŽ/G-12) Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrstama pošiljaka; otputovali putnici, utovar i istovar robe, na železničkim stanicama u odabranim gradovima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SŽ/G-12 „Infrastrukturaželeznice Srbije” a.d., „Srbija kargo” a.d. i „Srbija voz” a.d.; 10.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.6. 3) Saobraćaj na unutrašnjim plovnim putevima 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o saobraćaju na unutrašnjim vodnim putevima (SR/M-21) Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu, po zastavama prevoznika, vrstama plovila i vrstama robe – tone i tonski kilometri; promet robe, po vrstama i zemljama utovara i istovara, opasnim teretima i tipovima kontejnera Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik SR/M-21 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti i lučke kapetanije i ispostave; 10. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o saobraćaju na unutrašnjim vodama (SR/G-11) Plovila, po vrstama i kapacitetu; iskorišćenje plovila; prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju; prevoz plovila u unutrašnjem i međunarodnom prevozu; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SR/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 20.5. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.6. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o floti na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-12) Registrovana flota u saobraćaju na unutrašnjim vodnim putevima Godišnja; prethodna godina Administrativni izvor – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu; 10.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 4) Vazdušni saobraćaj 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Mesečno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/T-21) Promet vazduhoplova, putnika, robe i pošte po redu letenja vazduhoplova i aerodromima poletanja i odredišta u domaćem i međunarodnom avio-prevozu, redovnom i vanrednom, po vrsti i tipu vazduhoplova i avio-prevoznicima sa kojima je promet obavljen Mesečna; prethodni mesec Izveštajni metod – upitnik SV/T-21 Poslovni subjekti koji pružaju aerodromske usluge; 20. u mesecu Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11) Prevoz putnika u domaćem i međunarodnom redovnom i vanrednom avio-prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe u domaćem i međunarodnom redovnom i vanrednom avio-prevozu – tone i tonski kilometri; pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik SV/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/G-11) Broj aviona, po vrstama, i kapacitetu; iskorišćenost aviona; prevoz putnika u domaćem i međunarodnom avio-prevozu – broj putnika i putnički kilometri; prevoz robe i pošte u domaćem i međunarodnom avio-prevozu – tone i tonski kilometri; prihodi i devizno poslovanje; nabavka i utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih, po strukturi; tokovi putnika i robe na domaćim i međunarodnim relacijama; promet domaćih aviona na stranim aerodromima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SV/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 20.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 4. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o privrednoj avijaciji (SV/G-12) Broj vazduhoplova; rad aviona na poljoprivrednim i drugim površinama; prihodi; utrošak goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SV/G-12 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.5. 5. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o prometu na aerodromima (SV/G-21) Saobraćajni kapaciteti na aerodromima; prihodi i devizno poslovanje; utrošak električne energije, goriva i maziva; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik SV/G-21 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 15.3. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.5. 5) Cevovodni transport 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11) Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri; potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik S-NF/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11) Količina transportovanog prirodnog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, u m3 i m3 kilometrima; potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik S-GS/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 3. Republički zavod za statistiku Istraživanje o naftovodima (S-NF/G-11) Dužina i kapacitet naftovoda; iskorišćenost kapaciteta; količina transportovane nafte, po relacijama; prihodi; utrošak električne energije; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik S-NF/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 4. Republički zavod za statistiku Istraživanje o gasovodima (S-GS/G-11) Dužina i kapacitet gasovoda; iskorišćenost kapaciteta; količina transportovanog prirodnog gasa, po relacijama; prihodi; utrošak električne energije; broj zaposlenih po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik S-GS/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.5. 6) Pretovar 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u pristaništima, stanicama, lukama i ostalim mestima (PR/T-11) Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije; promet robe u skladištima, po vrsti skladišta; potrošnja energije i zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik PR/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti i Agencija za upravljanje lukama; 10.1, 10.4, 10.7. i 10.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2, 28.5, 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u pristaništima,stanicama lukama i ostalim mestima (PR/G-11) Broj i kapacitet pretovarenih sredstava; inventarsko stanje skladišta, fronta pretovara, saobraćajnih i ostalih sredstava; iskorišćenost sredstava; pretovar prema vrsti robe, pakovanja i vrsti manipulacije; pretovar kontejnera i plovila po vrsti manipulacije; nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih, po strukturi Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik PR/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti i Agencija za upravljanje lukama; 10.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10.5. 7) Bezbednost saobraćaja 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistika saobraćajnih nezgoda na putevima –obrada kvartalna Broj saobraćajnih nezgoda, mesto saobraćajne nezgode, broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i sa materijalnom štetom, broj nastradalih, broj povređenih (lako i teško) i broj saobraćajnih nezgoda po uzrocima Kvartalna; prethodni kvartal Administrativni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova -Policijske uprave15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 7.3, 30.5, 30.8. i 5.12. 2. Republički zavod za statistiku Saobraćajne nezgode na putevima – obrada godišnja Broj saobraćajnih nezgoda i broj nastradalih lica, prema posledicama, okolini i kategoriji puta na kome se desila saobraćajna nezgoda, časovima i danima u sedmici i mesecima, vrsti saobraćajne nezgode, karakteristikama puta, godinama starosti učesnika i svojstvu učesnika u nezgodi Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijske uprave15.1. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.3. 8) Registrovana vozila 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Statistika prvi put registrovana drumska, motorna i priključna vozila – obrada kvartalna Opština registracije, marka i tip vozila, godina proizvodnje, radna zapremina motora, masa vozila, snaga motora, nosivost vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, vrsta pogonskog goriva, vlasnik vozila – pravno ili fizičko lice Kvartalna; prethodni kvartal Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijske uprave15.1, 15.4, 15.7. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Policijska uprava 6.3, 29.5, 21.8. i 20.11. 2. Republički zavod za statistiku Statistika registrovanih drumskih, motornih i priključnih vozila (MV-1) – obrada godišnja Ukupan broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila po vrstama, opštinama, markama, godini proizvodnje, zapremini i snazi motora, nosivosti, vrsti pogonskog goriva; prema broju mesta za sedenje i broju mesta za stajanje Godišnja; prethodna godina Administra-tivni izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova -Policijske uprave 15.1. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 6.3. 9) Brojanje saobraćaja na međunarodnim „E“ drumovima 1. Republički zavod za statistiku Brojanje saobraćaja na međunarodnim (E( drumovima (BPS-1) – metodološke pripreme Broj, vrsta i veličina prometa motornih vozila prema klasifikaciji EU Petogodišnja Izveštajni metod – upitnik BPS-1 Javno preduzeće „Putevi Srbije“31.8. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 10) Poštanske usluge 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu poštanskih usluga (PTT/T-11) Poštanske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju; zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik PTT/T-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za poštanske usluge 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2; 28.5; 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Istraživanje o PTT sredstvima, mreži i uslugama u poštanskom saobraćaju (PTT/G-11) Jedinice poštanske mreže i prevozna sredstva; promet poštanskih usluga u domaćem i međunarodnom saobraćaju – po vrstama usluga; promet poštanskih usluga, po mesecima; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih, po strukturi; pošte, pismonosne pošiljke i paketske usluge po opštinama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik PTT/G-11 Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za poštanske usluge 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 20.4. 11) Telekomunikacione usluge 1. Republički zavod za statistiku Istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/T-11a) Telekomunikacione usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju; zaposleni Kvartalna; prethodni kvartal Izveštajni metod – upitnik T/T-11a Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za telekomuni-kacije 20.1, 20.4, 20.7. i 20.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 28.2; 28.5; 28.8. i 28.11. 2. Republički zavod za statistiku Godišnje istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T/G-11a) Telekomunikaciona mreža i sredstva; pretplatnici po vrsti usluge; prihodi i devizno poslovanje; broj zaposlenih po strukturi; usluge fiksne mreže po vrsti saobraćaja, usluge mobilne mreže; telefonske centrale i pretplatnici po opštinama Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod – upitnik T/G-11a Poslovni subjekti registrovani u ovoj delatnosti; Republička agencija za telekomuni-kacije 1.4. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.5. 9. Regionalna statistika 1. Republički zavod za statistiku Obračun indikatora za lokalne jedinice (regionalni podaci) Promet, broj zaposlenih lica, bruto zarade i dodata vrednost Godišnja Izveštajni metod – upitnik SBS-01; administra-tivni izvor: Agencija za privredne registre –godišnji finansijski izveštaji privrednih društava i zadruga Privredna društva (nefinansijski sektor); 20.4. Agencija za privredne registre; 25.5. Zakon o zvaničnoj statistici Region i Republika Srbija 31.10. 2. Republički zavod za statistiku, Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine i Institut za javno zdravlje Srbije Indikatori na regionalnom nivou Razvoj regionalnih statistika u skladu sa Nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica koja, na bazi utvrđenih kriterijuma, obuhvata tri hijerarhijska nivoa statističke regionalizacije, odnosno podele državnog prostora.Indikatori na regionalnom nivou obezbeđuju se u sledećim oblastima: regionalni računi (makroekonomski indikatori na nivou regiona); regionalna statistika tržišta rada (prosečne zarade i broj zaposlenih); regionalna statistika poljoprivrede (korišćenje zemljišta, struktura poljoprivrednih gazdinstava, računi i cene u poljoprivredi, proizvodnja useva, stočarska proizvodnja, agroindustrijska proizvodnja upotreba mineralnih i organskih đubriva i upotreba sredstava za zaštitu i dr); regionalna poslovna statistika (indikatori za lokalne jedinice – broj lokalnih jedinica, zarade, visina raspoloživog dohotka po osobi, investicije u materijalna dobra i struktura zaposlenih po ekonomskim sektoroma KD); statistika saobraćaja (gustina putne mreže, broj registrovanih motornih i priključnih vozila u drumskom saobraćaju i dr); statistika regionalne životne sredine (količine zahvaćenih, korišćenih, ispuštenih voda i prečišćavanje otpadnih voda; stvaranje, obrada i tretman komunalnog otpada) statistika nauke i tehnologije (podaci o pravnim licima koja se bave istraživanjem i razvojem); statistika turizma na regionalnom nivou (podaci o smeštajnim kapacitetima i o dolascima i noćenjima domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta i turističkim mestima); statistika zdravstva (organizacija i rad zdravstvene službe, resursi zdravstvenog sistema, obolevanja i ponašanja u vezi sa zdravljem stanovništva i stanjem životne sredine i dr); statistika obrazovanja (podaci o dečjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, nastavnom osoblju, finansiranju obrazovanja i dr) i regionalna demografija i statistika migracija (podaci o živorođenim, umrlim i migracijama stanovništva na nivou opština i naselja) Mesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja 10. Geografski informacioni sistem 1) Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka 1. Republički geodetski zavod Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka (NIGP) U 2016. godini planira se: priprema i usvajanje podzakonskih akata definisanih zakonom o NIGP-u; identifikacija i imenovanje odgovornih subjekata NIGP-a za teme iz aneksa I i II; izrada kataloga metapodataka i povezivanje sa Evropskim INSPIRE geoportalom; prikupljanje metapodatka i kreiranje web geo-servisa u skladu sa INSPIRE zahtevima; razvoj tehničke platforme NIGP-a kroz održavanje nacionalnog geoportala „GeoSrbija” i web portala za pristup i distribuciju geopodataka; razvoj mehanizma za zaštitu i sigurnost podataka i publikovanih servisa i praćenje i izveštavanje Evropskoj komisiji o statusu uspostavljanja NIGP-a Tekuće Zakon o državnom premeru i katastru („Službe-ni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13 i 15/15 – Odluka US) 2) Geografski informacioni sistem 1. Republički zavod za statistiku Geografski informacioni sistem (GIS) Integracija grafičke baze RPJ (do nivoa popisnog kruga) i adresnog registra u statistički sistem radi prostorne analize i iskazivanja statističkih podataka u GIS alatima i organizovanje statističkih podataka i izrada aplikacije za interaktivni rad na geoportalu Republičkog zavoda za statistiku Tekuće Preuzimanje podataka iz administrati-vnih izvora Republički geodetski zavod i drugi proizvođači geo- podataka Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, region, oblast, opština, grad, naselje, katastarska opština, mesna zajednica, statisti-čki krug i popisni krug Tekuće 3) Registar prostornih jedinica 1. Republički zavod za statistiku, Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda i Republički geodetski zavod Registar prostornih jedinica (RPJ) Redovno praćenje promena, ažuriranje alfanumeričkih podataka (naziva, jedinstvenih matičnih brojeva) i vođenje istorijata promena za prostorne jedinice: upravne okruge, gradove, opštine, naseljena mesta, katastarske opštine, mesne zajednice, statističke i popisne krugove; dodeljivanje matičnih brojeva novoformiranim prostornim jedinicama (u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku). Vođenje i ažuriranje grafičke baze RPJ-a (u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda) Tekuće Administrati-vni izvor: zakoni, uredbe, statuti, odluke i drugi propisi Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave (objavljeni u službenim glasilima) Nadležno ministarstvo, jedinice lokalne samouprave, tekuće Zakon o registru prostornih jedinica („Službe-ni glasnik SRS”, broj 19/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93 i 48/94); Zakon o zvaničnoj statistici i Zakon o teritori-jalnoj organiza-ciji Republike Srbije („Službe-ni glasnik RS”, broj 129/07) Naselje, opština, grad, oblast, region i Republika Srbija Tekuće 11. Elementarne nepogode 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Pregled broja vanrednih događaja sa posledicama Ukupan broj vanrednih događaja; broj požara; broj eksplozija; broj tehničkih intervencija; broj tehničkih intervencija sa opasnim materijama; broj tehničkih intervencija u saobraćaju; broj ostvarenih intervencija i broj poginulih, povređenih i spasenih lica na vanrednim događajima Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Organizacione jedinice Sektora za vanredne situacije, vatrogasno spasilačke jedinice1.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.3. 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Pregled broja požara i eksplozija sa posledicama Ukupan broj požara i eksplozija; broj intervencija vatrogasno spasilačkih jedinica na požarima i eksplozijama; broj požara i eksplozija prema sektoru svojina; broj poginulih, povređenih i spasenih lica u požarima i eksplozijama i broj požara i eksplozija prema visini nastale materijalne štete Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Organizacione jedinice Sektora za vanredne situacije, vatrogasno spasilačke jedinice1.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.3. 3. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Pregled broja požara i eksplozija prema objektu/prostoru nastanka Ukupan broj požara i eksplozija na građevinskim objektima prema nameni; ukupan broj požara i eksplozija na građevinskim objektima prema prema položaju prostorije u kojoj su nastali (spratnost); ukupan broj požara i eksplozija na otvorenom prostoru prema vrsti otvorenog prostora (šume, žitarice, livade, voćnjaci/vinogradi, deponije i dr) i ukupan broj požara i eksplozija saobraćajnim sredstvima prema vrsti saobraćajnog sredstva (železnički saobraćaj, trolejbus, tramvaj, autobus, putničko vozilo, teretno vozilo i dr) Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Organizacione jedinice Sektora za vanredne situacije, vatrogasno spasilačke jedinice1.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.3. 4. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Pregled broja požara i eksplozija po načinu i uzroku nastanka Ukupan broj izazvanih događaja, odnosno požara i eksplozija i uzroci nastanka istih Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Organizacione jedinice Sektora za vanredne situacije, vatrogasno spasilačke jedinice1.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.3. 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Preduzete mete i aktivnosti povodom nastanka požara i eksplozija Ukupan broj učesnika u intervencijama; ukupan broj operativnih karti i analiza intervencija i ukupan broj podnetih prekršajnih i krivičnih prijava Godišnja; prethodna godina Izveštajni metod Organizacione jedinice Sektora za vanredne situacije, vatrogasno spasilačke jedinice1.2. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 1.3. VI. INFRASTRUKTURNE I RAZVOJNE AKTIVNOSTI KOJE NE MOGU DA SE SVRSTAJU U ODREĐENE OBLASTI 1. Zakonodavni okvir 1. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Zakonodavni okvir Zakon o zvaničnoj statistici, kao osnovni pravni akt, reguliše oblast statistike, odnosno proizvodnju i diseminaciju podataka i informacija zvanične statistike, kao i organizaciju sistema zvanične statistike u Republici Srbiji (definicija zvanične statistike, zaštita davalaca podataka; osnovna načela; odgovorni proizvođači statistike; priprema petogodišnjeg statističkog programa i godišnjih primenjivih planova; način objavljivanja rezultata statističkih istraživanja i korišćenje podataka; način prikupljanja podataka i obrađivanja i skladištenja podataka; obaveza formiranja statističkih registara; uslovi diseminacije podataka i informacija; poverljivost podataka i zaštita poverljivih podataka; saradnja sa međunarodnim statističkim organizacijama i dr). Zakon je usklađen sa osnovnim principima i odredbama međunarodne pravne regulative koje se odnose na zvaničnu statistiku.Narodna banka Srbije je nadležna institucija za prikupljanje, obradu i analizu podataka monetarne i platnobilansne statistike u Republici Srbiji koji se obrađuju u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije i Zakonom o zvaničnoj statistici. Zakon o Narodnoj banci Srbije utvrđuje da ona može da propiše obavezu za banke, finansijske organizacije i druga pravna lica da evidentiraju, prikupljaju, obrađuju i dostavljaju određene podatke, a Zakonom o zvaničnoj statistici propisano je da Narodna banka Srbije postavlja standarde za zvaničnu statistiku u okviru funkcija koje vrši. U narednom periodu neophodno je izvršiti izmene i dopune Zakona radi efikasnije organizacije sistema zvanične statistike, kao i usaglašavanje sa odredbama drugih zakona koji regulišu oblast zaštite individualnih podataka. 2. Upravljanje kvalitetom 1. Republički zavod za statistiku Upravljanje kvalitetom U narednom periodu nastavljaju se započete aktivnosti na implementaciji sistema upravljanja kvalitetom koji se oslanja na principe Ukupnog upravljanja kvalitetom (TQM), principe Evropskog Kodeksa statističke prakse i Fundamentalne principe zvanične statistike UN. U tom smislu, Republički zavod za statistiku će:- nastojati da unapredi saradnju sa korisnicima statističkih podataka i usluga uvođenjem novih oblika komunikacije i uzajamnog informisanja;- nastaviti da prati stavove i zadovoljstvo korisnika i da ispunjava njihove zahteve;- podsticati, u okviru Zavoda i celokupnog sistema zvanične statistike, inicijativnost i kreativnost u cilju osavremenjivanja i racionalizacije sistema;- nastaviti da prati zadovoljstvo, mišljenja i stavove zaposlenih koji se odnose na njihov položaj u sistemu zvanične statistike, kao i na sam sistem; – raditi na identifikovanju, definisanju i racionalizaciji procesa proizvodnje statističkih proizvoda i pripremiti osnove za reorganizaciju celokupnog sistema;- stvoriti preduslove za implementaciju interne revizije i samoocenjivanja;- sprovoditi permanentnu edukaciju svih zaposlenih u Zavodu i u okviru međunarodne saradnje, i- razvijati intenzivnu saradnju i razmenu iskustava sa zemljama okruženja i zemljama iz ESS, i sistematski sprovoditi unapređenje poslovanja i procesa ocenjivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema kvaliteta.Uspešnom realizacijom ovih aktivnosti, Republički zavod za statistiku postaje organizacija posvećena kvalitetu i njegovom unapređenju. 3. Klasifikacije 1) Klasifikacija delatnosti 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija delatnosti Posebnim zakonom utvrđena je KD, kao opšti standard prema kome se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Regulisana je oblast primene KD; način utvrđivanja naziva, šifara i opisa delatnosti; jedinice razvrstavanja; pretežna delatnost; procedura registracije jedinica razvrstavanja i dr. Takođe, posebnim uredbama propisana je detaljna klasifikacija i metodologija za razvrstavanje po delatnostima. Klasifikacija delatnosti je u potpunosti usklađena sa međunarodnom klasifikacijom NACE Rev. 2. Vrši se implementacija klasifikacije delatnosti u statističkim istraživanjima, odnosno njena primena u prikupljanju, analizi, objavljivanju i diseminaciji podataka zvanične statistike. 2) Klasifikacija proizvoda po delatnosti 1. Republički zavod za statistiku Nacionalna klasifikacija proizvoda i usluga po delatnosti Uvođenje i primena nacionalne verzije klasifikacija proizvoda i usluga u skladu sa međunarodnom klasifikacijom CPA Ver. 2.1. 3) Nomenklatura industrijskih proizvoda (Prodkom lista) 1. Republički zavod za statistiku Nomenklatura industrijskih proizvoda za Godišnje istraživanje industrije (Prodkom lista) Nomenklatura se koristi za potrebe prikupljanja godišnjih podataka na nivou industrijskih proizvoda i usluga i svake godine se usklađuje sa promenama u Prodcom listi. 2. Republički zavod za statistiku Nomenklatura industrijskih proizvoda za Mesečno istraživanje industrije Nomenklatura se koristi za potrebe izračunavanja mesečnih indeksa industrijske proizvodnje po Klasifikaciji delatnosti. 4) Klasifikacija vrsta građevina 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija vrsta građevina Primenjuje se klasifikacija vrsta građevina koja je u potpunosti usklađena sa klasifikacijom građevina Evropske unije. 5) Klasifikacije statistike međunarodne trgovine robom 1. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo finansija – Uprava carina Kombinovana nomenklatura – carinska tarifa (CT) Primenjuje se carinska tarifa koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU. Vrši se usklađivanje carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom; povezivanje promena u CT iz tekuće godine sa verzijom CT koja je važila u prethodnoj godini i ponavljanje obrade za prethodne godine po novoj CT; implementacija CT za tekuću godinu i njeno povezivanje sa ostalim klasifikacijama koje postoje u statističkom sistemu. 2. Republički zavod za statistiku Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (SMTK) Primenjuje se SMTK rev. 4 od 1.1. 2010. godine na osnovu preporuka Statističkog ureda UN. 3. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo finansija – Uprava carina Harmonizovani sistem šifarskih naziva i oznaka (HS) Primenjuje se Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka, koji je usklađen sa harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka – verzija HS 2012. 4. Republički zavod za statistiku Klasifikacija po opštim ekonomskim kategorijama (BEC) Primenjuje se klasifikacija BEC rev. 4 usklađena sa klasifikacijom UN za široke ekonomske grupe neophodne za usklađivanja u sistemu nacionalnih računa. 5. Republički zavod za statistiku Geonomenklatura (GEONOM) Primenjuje se Geonomenklatura sa svim izmenama u skladu sa međunarodnim standardom Evropske unije. 6) Standardna klasifikacija roba za statistiku saobraćaja 1. Republički zavod za statistiku Standardna klasifikacija roba za statistiku saobraćaja (NST) Primenjuje se Standardna klasifikacija roba za statistiku saobraćaja NST 2007. 7) Klasifikacija lične potrošnje po nameni 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija lične potrošnje po nameni (COICOP) Klasifikacija lične potrošnje po nameni koristi se u Anketi o potrošnji domaćinstava, prilikom obračuna lične potrošnje, i u statistici cena. U narednom periodu očekuje se primena jedinstvene klasifikacije u svim oblastima gde se koristi. 8) Klasifikacija zanimanja 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija zanimanja Klasifikacija zanimanja je u potpunosti harmonizovana s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja – ISCO-08. Klasifikacija zanimanja se primenjuje u statističkim istraživanjima, odnosno u fazama prikupljanja, šifriranja, analizi i objavljivanju podataka zvanične statistike. 9) Klasifikacija obrazovanja 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija obrazovanja Planira se definisanje šifara i naziva vrsta završenih škola po stepenu obrazovanja, kao i prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-2011 potrebama statističkih istraživanja, uz poštovanje novih tendencija u izradi Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK). 10) Klasifikacija institucionalnih sektora 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija institucionalnih sektora Klasifikacija institucionalnih sektora je sastavni deo sistema nacionalnih računa. Ona klasifikuje institucionalne jedinice po funkcionalnom principu i grupiše ih u pet institucionalnih sektora domaće ekonomije. U narednom periodu očekuje se puna primena klasifikacije u statističkoj praksi. 11) Klasifikacija funkcija države 1. Republički zavod za statistiku Klasifikacija funkcija države (COFOG) Reč je o klasifikaciji izdataka sektora države po njenim funkcijama. U narednom periodu, u saradnji sa Ministarstvom finansija, očekuje se potpuna primena ove klasifikacije. 12) Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica 1. Republički zavod za statistiku Upravljanje Nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ) Upravljanje bazom alfanumeričkih podataka za statističke funkcionalne teritorijalne celine (tri hijerarhijska nivoa: NSTJ 1, NSTJ 2 i NSTJ 3) definisane u skladu sa kriterijumima Evropske unije (NUTS klasifikacija). Definisani su kodovi (šifarske oznake) statističkih funkcionalnih teritorijalnih jedinica na svim nivoima. 13) Međunarodna klasifikacija naučnih oblasti 1. Republički zavod za statistiku Međunarodna klasifikacija naučnih oblasti (FOS) Međunarodna klasifikacija naučnih oblasti primenjuje se u statistici naučnoistraživačke delatnosti, sadrži šest grupa u kojima su klasifikovane nauke. 14) Međunarodna klasifikacija društveno-ekonomskih ciljeva 1. Republički zavod za statistiku Međunarodna klasifikacija društveno-ekonomskih ciljeva (NABS) Međunarodna klasifikacija društveno-ekonomskih ciljeva (OECD), koja se koristi u oblasti budžetskih izdvajanja za naučnoistraživačku delatnost (GBAORD). 4. Registri 1) Statistički poslovni registar (SPR) 1. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Registar jedinica razvrstavanja – razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima Tekuća; datum promene podataka Neposredna prijava jedinice razvrstavanja (upitnici RJR-1, RJR-1a i RJR-1S), uz odgovarajuću dokumentaciju Ustanove i drugi oblici organizovanja koji su u nadležnosti administra-tivne registracije u Republičkom zavodu za statistiku; 15 dana od dana osnivanja, prestanka rada ili druge promene podataka Zakon o Klasifika-ciji delatnosti, Uredba o Klasifika-ciji delatnosti („Službe-ni glasnik RS”, broj 54/10) i Uredba o metodolo-giji za razvrsta-vanje jedinica razvrsta-vanja prema Klasifika-ciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10) Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija Tekuće 2. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Vođenje statističkog poslovnog registra (SPR) Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima Evropske unije (obuhvat statističkih jedinica sa identifikacionim podacima, podacima o prometu, zaposlenima i ostalim obeležjima) Tekuća; prethodna godina (promet i zaposlenost); tekuće (ostali podaci) Administrati-vni izvor: Agencija za privredne registre, Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Registar jedinica razvrstavanja i statistička istraživanja Republičkog zavoda za statistiku Poslovni subjekti; mesečno Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija 15. u mesecu 3. Republički zavod za statistiku i Gradska uprava grada Beograda – za teritoriju grada Beograda Istraživanje statističkog poslovnog registra o lokalnim jedinicama (SPR-LJ) Istraživanje statističkog poslovnog registra o lokalnim jedinicama (identifikacioni podaci, podaci o strukturi jedinica po delatnostima i podaci o broju zaposlenih) Kontinuirano Izveštajni metod – upitnik SPR-LJ, elektronski upitnik ili telefonska anketa Poslovni subjekti Zakon o zvaničnoj statistici Naselje, opština, oblast, region i Republika Srbija Tekuće 4. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije Registar zaštićenih prirodnih dobara Podaci o zaštićenim prirodnim dobrima (zaštićena područja, zaštićene vrste i pokretna zaštićena prirodna dokumenta); spisak zaštićenih područja, naziv akta kojim su vrste stavljene pod zaštitu, spisak pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata, spisak područja pod prethodnom zaštitom, kao i podaci o međunarodnoj zaštiti prirodnih dobara. Registar sadrži naziv zaštićenog područja, vrstu zaštićenog područja, međunarodnu kategoriju zaštićenog područja, centralnu koordinatnu tačku po Griniču, kratak opis zaštićenog područja, opis granica zaštićenog područja, spisak katastarskih parcela po režimima zaštite, podatke o vlasništvu i upravljaču, fizičke i pravne promene na zaštićenom području, broj i datum akta o stavljanju pod zaštitu područja i broj i datum akta o prestanku zaštite. 5. Baze podataka 1. Republički zavod za statistiku Republička baza podataka – DevInfo Republika Srbija DevInfo baza podataka omogućava organizovanje, čuvanje, pregled i predstavljanje statističkih podataka. Koristi se za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, nacionalnog plana akcije za decu, kao i politika rodne ravnopravnosti. Baza sadrži podatke i indikatore za odnosne godine sa informacijama o teritoriji, jedinicama mere, subpopulacijama i izvoru podataka, kao i odgovarajuće metapodatke Polugodišnja Dokumentacija statističkih i drugih organa Odgovorni proizvođači zvanične statistike i drugi organi i organizacije 15.4. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija 30.4. i 31.10. 2. Republički zavod za statistiku Opštinske DevInfo baze podataka – Pregled stanja i razvoja opština i prirodno kretanje stanovništva DevInfo baza podataka omogućava organizovanje, čuvanje, pregled i predstavljanje statističkih podataka. Baza podataka sadrži zvanične statističke podatke i ključne indikatore do nivoa opštine sa ciljem praćenja stanja i razvoja opštine i bazu sa indikatorima za praćenje prorodnog kretanja stanovništva. Baze sadrže podatke i indikatore za odnosne godine sa informacijama o teritoriji jedinicama mere, subpopulacijama i izvoru podataka, kao i odgovarajuće metapodatke Polugodišnja Dokumentacija statističkih i drugih organa Odgovorni proizvođači zvanične statistike i drugi organi i organizacije 15.4. i 15.10. Zakon o zvaničnoj statistici Republika Srbija, region, oblasti i opština 30.4. i 31.10. 3. Zavod za za sport i medicinu sporta Republike Srbije Matične evidencije u oblasti sporta Ažuriranje i dopuna matičnih evidencija 6. IT infrastruktura 1. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Koordinacija i upravljanje Planira se definisanje standarda i unapređenje programskog sistema IKT radi razvoja i održavanja softvera za statistička istraživanja i administrativne poslove (meta-data driven sistem za jednoobrazan pristup podacima radi ažuriranja, unosa i tabeliranja, softver za administraciju baza podataka i dr). Zbog toga je jedan od glavnih prioriteta dalji razvoj IST-a, softverskog paketa, u potpunosti razvijenog u Republičkom zavodu za statistiku, čija je osnova metabaza strukturnih podataka, kao i korišćenje modernih tehnologija (Open Data, Big Data, Data mining i sl). 2. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Usluge povezane sa administrativnim aplikacijama Planira se definisanje standardnih postupaka preuzimanja podataka iz određenih administrativnih izvora, formiranje baza podataka i razvoj aplikacija za korišćenje podataka tako da budu lako dostupni za korišćenje službama kojima su ovi podaci potrebni. 3. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Tehnologija informacionih i elektronskih kolaboracionih sistema Planira se unapređenje IT infrastrukture Republičkog zavoda za statistiku u okviru projekta IPA, kao i nabavka opreme, konsolidacija IT rešenja i implementacija rešenja za IT infrastrukturu. 4. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Sistemi za razmenu podataka Planira se uspostavljanje standarda u razmeni podataka, kako internih tako i prema drugim organizacijama, a u skladu sa preporučenim standardima Međunarodne inicijative za razvoj i primenu efikasnijih načina za razmenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX inicijativa). U tu svrhu je potrebno definisati tehničke specifikacije i rešenja i obezbediti uniforman način komunikacije, kako između aplikacija unutar Republičkog zavoda za statistiku tako i komunikacije sa informacionim sistemima drugih organa državne uprave. Planira se dalja standardizacija poslovnih procesa i transakcija uz stalno poboljšanje servisnih usluga za klijente, kao i razvoj veb-servisa za pružanje personalizovanih usluga poslovnim subjektima. 5. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Sistemi za prikupljanje podataka i prenos osnovnih podataka Planira se realizacija sistema za elektronsko prikupljanje i podnošenje izveštaja i podataka. Takođe se planira veće korišćenje podataka iz administrativnih izvora, i to kako klasičnim tako i modernijim (Big Data i sl) metodama. 7. Metodologija uzorka 1. Republički zavod za statistiku Alokacija i izbor uzorka Definisanje standarda i unapređenje metoda kojima se obezbeđuje optimalna alokacija uzorka. Koordinacija slučajnih uzoraka ekonomskih istraživanja. 2. Republički zavod za statistiku Ocenjivanje parametara i uzoračkih grešaka Ocenjivanje parametara i grešaka za ključne parametre i indikatore istraživanja.Ocenjivanje indeksa i njegove varijanse u slučaju koordinisanih uzoraka. 3. Republički zavod za statistiku Razvojne aktivnosti iz metodologije uzorka Unapređivanje primena statističke metodologije uzorka u istraživanjima, putem praćenja međunarodnih iskustava i unapređenja softverske podrške. 8. Analiza vremenskih serija 1. Republički zavod za statistiku Analiza vremenskih serija Statistička analiza i desezoniranje vremenskih serija uz primenu matematičko statističkih strukturnih modela i standardizaciju postupaka za primenu modela u skladu sa međunarodnim standardima. 9. Informisanje i diseminacija 1. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Informisanje i diseminacija Razvoj diseminacione politike usmeren je ka pravovremenom zadovoljavanju potreba korisnika za statističkim podacima visokog kvaliteta, odnosno da ti podaci treba da budu prilagođeni njihovim potrebama i zahtevima. U narednom periodu, povećanjem dostupnosti i kvaliteta statističkih podataka, unaprediće se prepoznatljivost zvanične statistike kao osnovnog izvora pouzdanih i pravovremenih podataka. Takođe, neophodno je: poboljšati komunikaciju između korisnika i zvanične statistike radi zadovoljenja korisničkih potreba; primeniti nove informatičke tehnologije (Open Data i sl) u procesu diseminacije statističkih podataka; poboljšati infrastrukturu za pristup podacima uz osiguranje njihove poverljivosti; povećati ponudu javno dostupnih podataka za potrebe različitih korisnika; jačati saradnju sa domaćim i inostranim korisnicima podataka radi bolje identifikacije njihovih potreba; povećati ponudu mikropodataka za potrebe naučnoistraživačkih institucija, u skladu sa Procedurom za omogućavanje pristupa individualnim podacima bez identifikatora u naučnoistraživačke svrhe i u skladu sa uslovima definisanim u sklopu Evropskog statističkog sistema, i podići svest korisnika o mogućnostima i ograničenjima zvanične statistike. 10. Međunarodna statistička saradnja 1. Svi odgovorni proizvođači zvanične statistike Međunarodna statistička saradnja Obezbeđivanje raspoloživih podataka najznačajnijim međunarodnim organizacijama (Evrostat, Banka za međunarodna poravnanja, Evropska centralna banka, UN, MMF, Svetska banka i dr) i učešće u radu međunarodnih radnih grupa i skupova, posebno na sastancima radnih grupa u Evrostatu. Korišćenje IPA i drugih međunarodnih fondova. Planirane aktivnosti treba da obezbede usaglašavanje sa Evropskim statističkim sistemom (ESS), odnosno rad na harmonizovanju standarda, klasifikacija i metodologija radi dobijanja međunarodno uporedivih pokazatelja, kao i uključivanje u međunarodnu statističku saradnju svih odgovornih proizvođača zvanične statistike. 11. Bezbednost podataka i statistička poverljivost 1. Republički zavod za statistiku Bezbednost podataka i statistička poverljivost Zvanična statistika ostvaruje potpunu zaštitu prava davalaca podataka i statističkih jedinica. Načelo poverljivosti obuhvata zaštitu podataka koji se odnose na pojedinačnu statističku jedinicu, s tim da se individualni podaci mogu koristiti samo u statističke svrhe. Zakon o zvaničnoj statistici nalaže odgovornim proizvođačima statistike da nakon završetka obrade prikupljenih podataka odstranjuju identifikatore izveštajnih i statističkih jedinica. Upitnike i druge dokumente koji sadrže individualne podatke dobijene prilikom sprovođenja statističkih istraživanja treba uništiti, i to nakon završetka unosa, šifriranja i obrade podataka u skladu sa važećim propisima. Podaci prikupljeni, obrađeni i uskladišteni u svrhe zvanične statistike poverljivi su onda kada fizičko ili pravno lice može da se neposredno ili posredno identifikuje imenom, adresom ili identifikacionim brojem. Poverljivi podaci se ne mogu koristiti radi utvrđivanja prava i stvaranja obaveze izveštajnoj jedinici. Odgovorni proizvođači statistike mogu da naučnoistraživačkim institucijama obezbede, na pisani zahtev, individualne podatke bez identifikatora, ali su u obavezi da vode evidenciju o takvim korisnicima, kao i o nameni za koju im se dostavljaju podaci. Zaštita poverljivih podataka obezbeđuje se ograničavanjem pristupa poverljivim podacima, jer je on ograničen na lica koja prilikom obavljanja svojih zadataka proizvode zvaničnu statistiku, i to do stepena u kom su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Odgovorni proizvođači zvanične statistike obavezni su da preduzmu sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu poverljivih podataka protiv nelegalnog pristupa, otkrivanja ili korišćenja.

Ostavite komentar