Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU I OSIGURANjU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni Glasnik RS», br. 71/03 i 84/04), u članu 1. reči: «i doprinosi» brišu se.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: «student više škole i osnovnih studija (u daljem tekstu: student),» brišu se.

Član 3.

Posle člana 5. dodaje se član 5a, koji glasi:

«Član 5a

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja jeste lice koje je u radnom odnosu ili je na drugi način ostvarilo pravo na rad i koje se vodi na evidenciji lica koja traže promenu zaposlenja.»

Član 4.

U Glavi II naziv Odeljka 1. menja se i glasi:

«1. Individualni plan zapošljavanja»

Član 5.

Član 14. menja se i glasi:

«Nacionalna služba i nezaposleni sporazumno utvrđuju individualni plan zapošljavanja koji sadrži popis poslova koje nezaposleni, prema svojim znanjima i stručnim i radnim sposobnostima, može obavljati, kao i aktivnosti i rokove u okviru aktivnog traženja posla, pripreme za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Individualni plan zapošljavanja utvrđuje se u skladu sa ovim zakonom i opštim aktom Nacionalne službe.»

Član 6.

U članu 17. stav 1. reč: «pet» zamenjuje se rečju: «osam».

Član 7.

U članu 31. stav 1. posle reči: «donosi» dodaje se reč: «godišnji».

U stavu 2. reči: «može da donese» zamenjuju se rečju: «donosi», a posle reči: «lokalnu samoupravu» dodaju se reči: «u skladu sa Programom».

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. broj: «5» zamenjuje se brojem: «4».

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 8.

Član 34. menja se i glasi:

«Poslodavac koji zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa nezaposlenim licem koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe može da ostvari subvenciju zarade za to lice, u trajanju do 12 meseci.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslodavac u jedinici lokalne samouprave u kojoj stopa nezaposlenosti prelazi 10% u odnosu na stopu nezaposlenosti u Republici Srbiji prema podacima Nacionalne službe, može da ostvari subvenciju zarade u trajanju do 24 meseca.

Subvenciju zarade poslodavac može da ostvari ako zasnuje radni odnos:

sa nezaposlenim koji čeka na zaposlenje duže od dve godine neprekidno;

sa nezaposlenim kome je poslednji radni odnos prestao po osnovu utvrđenog viška zaposlenih, a trajao je neprekidno najmanje dve godine;

sa nezaposlenim koje ima do 27 godina života i traži prvo zaposlenje, a nalazi se na evidenciji nezaposlenih najmanje jednu godinu;

sa nezaposlenim koji je stariji od 45 godina (žena), odnosno 50 godina (muškarac);

sa nezaposlenim koji je samohrani roditelj, odnosno ako su oba roditelja nezaposlena i imaju jedno ili više maloletne dece;

sa nezaposlenim koji je korisnik prava na novčanu naknadu u trajanju od najmanje šest meseci.

Subvencija zarade ostvaruje se u visini minimalne zarade, sa pripadajućim porezima i doprinosima, utvrđene u skladu sa zakonom.

Vlada Programom utvrđuje prioritete po teritorijalnom principu, a Nacionalna služba opštim aktom bliže uređuje način ostvarivanja prava na subvenciju zarade.»

Član 9.

U članu 35. stav 2. menja se i glasi:

«Ugovorom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se prava i obaveze poslodavca i Nacionalne službe u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju zarade iz člana 34. ovog zakona.»

Član 10.

U članu 36. reč: «trostruko» zamenjuje se rečju: «dvostruko».

Član 11.

U članu 37. stav 6. posle reči: «poslodavac» dodaju se zapeta i reči: «samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, u skladu sa zakonom».

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

«O znanjima i veštinama stečenim u postupku dodatnog obrazovanja i obuke izdaje se sertifikat.»

.

Član 12.

U članu 43. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Ako je utvrđena novčana naknada za slučaj nezaposlenosti niža od 70% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici, prema podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu njenog utvrđivanja, jednokratna isplata novčane naknade radi samozapošljavanja vrši se tako što se novčana naknada za slučaj nezaposlenosti uvećava do iznosa od 70% od prosečne mesečne zarade prema poslednjem podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.»

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. broj: «2» zamenjuje se brojem: «3».

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 13.

Član 44. menja se i glasi:

«Ako korisnik sredstava iz člana 43. ovog zakona sredstva ne iskoristi namenski, dužan je da vrati iznos jednokratne novčane naknade, uvećan za iznos zakonom utvrđene kamate, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva Nacionalne službe za povraćaj sredstava.

Nacionalna služba dužna je da podnese zahtev za povraćaj sredstava u roku od 15 dana od dana utvrđivanja da sredstva nisu iskorišćena namenski, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje dokaza o namenskoj upotrebi sredstava.

Korisniku sredstava iz stava 1. ovog člana koji u propisanom roku vrati iznos jednokratne novčane naknade, Nacionalna služba nastavlja da isplaćuje novčanu naknadu, u skladu sa ovim zakonom, za preostalo vreme.»

Član 14.

Član 45. stav 1. menja se i glasi:

«Ministar nadležan za poslove rada i zapošljavanja ( u daljem tekstu: ministar) utvrđuje visinu subvencije iz člana 42. stav 2. tačka 2) ovog zakona, a način ostvarivanja prava na subvenciju bliže se uređuje opštim aktom Nacionalne službe.»

Član 15.

U članu 59. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

«Obavljanje poslova i ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u organizacionim jedinicama Nacionalne službe obrazovanim po teritorijalnom principu, u skladu sa ovim zakonom i opštim aktom Nacionalne službe.»

Član 16.

U članu 65. stav 2. briše se.

Član 17.

U članu 75. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

«Agenciju mogu da osnuju fizička i pravna lica, za obavljanje poslova zapošljavanja iz člana 2. tač. 1) – 6) ovog zakona.

Agencija poslove zapošljavanja obavlja u skladu sa zakonom, na način koji propiše ministar.»

Član 18.

Član 76. menja se i glasi:

«Agencija se upisuje u registar nadležnog organa, uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od strane Ministarstva.

Agencija je dužna da dokaz o registraciji dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana upisa u registar.

Dozvolu za rad agenciji Ministarstvo izdaje na osnovu pismenog zahteva, uz koji se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova za dobijanje dozvole.

Dozvolu za rad Ministarstvo izdaje ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti lica koja obavljaju poslove zapošljavanja.

Pod stručno osposobljenim licem iz stava 4. ovog člana smatra se lice koje obavlja poslove zapošljavanja u agenciji koje ima najmanje srednju stručnu spremu i položen ispit za rad u zapošljavanju.

Bliže uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti lica koja obavljaju poslove zapošljavanja u agenciji, kao i sadržinu dozvole za rad propisuje ministar.

Ministarstvo odlučuje o podnetom zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Za izdavanje dozvole za rad, agencija plaća naknadu čiju visinu utvrđuje Vlada.

Sredstva ostvarena od naknade iz stava 8. ovog člana koriste se za aktivne mere zapošljavanja».

Član 19.

U članu 81. stav 1. reč: «Zaposleni» zamenjuje se rečima: «Lica koja obavljaju poslove zapošljavanja».

U stavu 2. posle reči: «zapošljavanju» dodaju se zapeta i reči: «kao i visinu naknade,».

Član 20.

U članu 84. stav 1. reči: «može da osnuje» zamenjuju se rečju: «osniva».

Član 21.

U članu 85. stav 1. reči: «može da osnuje» zamenjuju se rečju: «osniva».

Član 22.

U članu 90. stav 4. reči: «bez obaveze redovnog javljanja Nacionalnoj službi» zamenjuju se rečima: «a prema svom prebivalištu ili mestu rada».

U stavu 5. posle reči: «ministar», dodaju se zapeta i reči: «ako zakonom nije drugačije određeno».

Član 23.

U članu 91. stav 1. posle reči: «službe» briše se tačka i dodaju se reči: «u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanje ili radi zapošljavanja».

U stavu 2. posle reči: «poziv Nacionalne službe» dodaju se reči: «u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanje ili radi zapošljavanja».

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

«Zaposleni koji traži promenu zaposlenja dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi najmanje jednom u šest meseci i na svaki poziv Nacionalne službe u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanje ili radi zapošljavanja.»

Član 24.

Član 93. menja se i glasi:

«Nezaposleni se briše sa evidencije ako bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi, i to:

ako se ne javi Nacionalnoj službi u rokovima iz ovog zakona;

ako se ne odazove na svaki poziv Nacionalne službe u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanje ili radi zapošljavanja;

ako na zahtev Nacionalne službe ne dostavi dokaz o aktivnom traženju zaposlenja;

ako odbije ponuđeno posredovanje za odgovarajuće zaposlenje;

ako se ne javi poslodavcu kome ga uputi Nacionalna služba a radi se o upućivanju u vezi sa posredovanjem za odgovarajuće zaposlenje;

ako odbije dodatno obrazovanje i obuku;

ako svojom krivicom prekine, odnosno ne završi dodatno obrazovanje i obuku;

8) ako odbije učešće u programu mera aktivne politike zapošljavanja;

ako odbije da zaključi individualni plan zapošljavanja, ili se ne pridržava njegovih odredaba.

Nezaposleni se briše sa evidencije danom neizvršavanja obaveze utvrđene u stavu 1. tač. 1) – 9) ovog člana.

Nezaposleni koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu briše se sa evidencije i ako obavlja rad bez zaključenog ugovora o radu ili ugovora po osnovu kojeg ostvaruje pravo na rad van radnog odnosa.

Odgovarajuće zaposlenje iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana jeste zaposlenje u okviru stečenog obrazovanja i zanimanja lica koje traži zaposlenje u prvih šest meseci na evidenciji nezaposlenih.

Po isteku roka od šest meseci, odgovarajuće zaposlenje jeste zaposlenje u zanimanju, uzimajući u obzir stečeno radno iskustvo i stanje na tržištu rada.

Ako postoji opravdani razlog za ne javljanje, u smislu stava 1. ovog člana, nezaposleni je dužan da se lično javi i obavesti Nacionalnu službu odmah po prestanku tog razloga.

Zaposleni koji traži promenu zaposlenja briše se sa evidencije ako ne izvršava obaveze iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog člana.»

Član 25.

Član 94. menja se i glasi:

«Evidencija o nezaposlenom prestaje da se vodi:

ako se odjavi sa evidencije;

ako zasnuje radni odnos;

ako samostalno počne da obavlja preduzetničku ili drugu delatnost;

ako osnuje privredno društvo ili drugo pravno lice;

ako registruje poljoprivredno gazdinstvo;

ako postane redovan učenik;

kad ispuni uslove za sticanje prava na penziju u skladu sa zakonom;

kad navrši 65 godina života;

kad postane potpuno nesposoban za rad u skladu sa zakonom;

kad stupi na izdržavanje kazne zatvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju dužem od šest meseci;

ako strancu prestane odobrenje za stalni ili privremeni boravak;

u slučaju smrti.

Evidencija o zaposlenom koji traži promenu zaposlenja prestaje da se vodi ako se ispune uslovi iz stava 1. tačka 1) i tač. 7)-12).»

Član 26.

U članu 96. stav 1. reči: «tri meseca» zamenjuju se rečima: «šest meseci».

U stavu 2. posle reči: «evidencije» zapeta i reči: «a drugi nezaposleni po isteku roka od šest meseci od dana prestanka vođenja evidencije» brišu se.

Član 27.

U članu 98. stav 1. u tački 6), na kraju teksta, tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 7) i 8) koje glase:

« 7) nezaposlenim licima kojima miruju prava;

8) nezaposlenim licima privremeno sprečenim za rad, u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.»

Član 28.

U članu 109. stav 2. posle reči: «povremene poslove» umesto zapete stavlja se tačka a reči: «osim lica iz člana 5. stav 1. ovog zakona» brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

«Nezaposleni kome je radni odnos prestao na osnovu pismenog sporazuma sa poslodavcem, otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog ili krivicom zaposlenog, u skladu sa propisima o radu, nema pravo na novčanu naknadu.»

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

«Nezaposleni iz stava 3. ovog člana stiče pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 108. ovog zakona.»

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 29.

U članu 111. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

«Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade za invalide rada koji su pre prestanka radnog odnosa radili nepuno radno vreme jeste prosečna zarada ili naknada zarade za taj deo radnog vremena isplaćena u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje, a za deo radnog vremena za koji ostvaruju naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja – osnovna zarada koju bi ostvario da radi uvećana za vreme provedeno u radnom odnosu».

Član 30.

U članu 116. stav 1. tačka 2) posle reči: «zaštiti» tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: «a najduže 12 meseci;».

Član 31.

U članu 122. stav 3. tačka 1) reči: «sa punim radnim vremenom» brišu se.

Član 32.

U članu 124. stav 1. posle reči: «staža osiguranja» tačka se briše, a dodaju reči: «i najmanje 55 godina života».

U stavu 2. posle reči: «radnog odnosa» dodaju se reči: «ili započinjanjem osiguranja po drugom osnovu».

Član 33.

U članu 148. stav 2. reč: «Izveštaj» zamenjuje se rečju: «Zapisnik».

Član 34.

U članu 149. reč: «izveštaja» zamenjuje se rečju: «zapisnika».

Član 35.

U članu 151. stav 1. reči: «od 100.000 do 200.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 200.000 do 400.000 dinara», a reči: «od 200.000 do 400.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 400.000 do 600.000 dinara».

U stavu 3. reči: «od 10.000 do 20.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 20.000 do 40.000 dinara».

Član 36.

U članu 152. stav 1. reči: «od 200.000 do 400.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 400.000 do 600.000 dinara», u tački 2) reči: «zaključi sporazum sa nezaposlenim» zamenjuju se rečima: «ponudi nezaposlenom utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja», a posle tačke 4), na kraju teksta, tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5) koja glasi:

«5) ne preduzme mere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u zakonom propisanom roku (član 149)».

U stavu 2. reči: «od 10.000 do 20.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 20.000 do 40.000 dinara».

Član 37.

U članu 153. stav 1. reči: «od 100.000 do 200.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 200.000 do 400.000 dinara», reči: «od 200.000 do 400.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 400.000 do 600.000 dinara», a posle tačke 5), na kraju teksta, tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 6) – 8) koje glase:

«6) ako ne dostavi dokaz o registraciji Ministarstvu u zakonom propisanom roku (član 76. stav 2.);

7) ako poslove zapošljavanja obavlja lice koje nije stručno osposobljeno (član 76. stav 5.);

8) ako ne preduzme mere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u zakonom predviđenom roku (član 149)».

U stavu 2. reči: «od 10.000 do 20.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 20.000 do 40.000 dinara».

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

«Uz novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju od šest do devet meseci.»

Član 38.

Nacionalna služba je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ponudi utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim koji se vodi na evidenciji nezaposlenih lica.

Član 39.

Lica koja su ostvarila prava u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnika RS», br. 71/03 i 84/04) nastavljaju da ostvaruju prava po tom zakonu.

Agencija je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladi svoju organizaciju, rad i akte sa odredbama ovog zakona.

Član 40.

Ministar će doneti bliže propise na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41.

` Nacionalna služba će uskladiti opšte akte sa ovim zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a odredba člana 8. ovog zakona primenjuje se od 01. januara 2006.godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zapošljavanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti stupio je na snagu 23. jula 2003.godine. Primena ovog Zakona već dve godine, u praksi je pokazala potrebu da se pojedina pitanja bliže odrede (definicija i obaveze lica koja traže promenu zaposlenja), pojedina preciznije urede (agencije za zapošljavanje, brisanje lica sa evidencije, prestanak vođenja evidencije, nadzor nad primenom zakona…), pojedina pitanja regulišu na drugačiji način (individualni plan zapošljavanja, odnos između korisnika sredstava i Nacionalne službe za zapošljavanje kod jednokratne isplate novčane naknade) a mere aktivne politike zapošljavanja prošire i naročito usmere ka pojedinim kategorijama lica.

Izmenama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisuje se i obaveza nadležnih organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave da osnuju savet za zapošljavanje, kao i da donesu program aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa konkretnim potrebama, razvojem, brojem i strukturom nezaposlenih, viška zaposlenih, kao i drugih uslova i mogućnosti na određenom području.

Prilikom izrade ovog zakona uzete su u obzir i primedbe i sugestije Nacionalne službe za zapošljavanje, agencija i drugih subjekata.

Zakon je usklađen sa međunarodnim konvencijama iz oblasti rada i zapošljavanja i usaglašen je sa najvišim standardima koji se primenjuju u Evropskoj Uniji.

3. OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDBI

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: Zakon) brisane su odredbe kojima su regulisani doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, s obzirom da je ova materija regulisana Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje («Sl.glasnik RS» br. 84/04).

Takođe, nezaposlenim se nije smatrao student više škole i osnovnih studija (student). Razlozi omogućavanja ovim licima prava na vođenje na evidenciji nezaposlenih i ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti su potreba permanentnog učenja i sticanja znanja tokom celog života, relativno mali broj visoko obrazovanih lica u ukupnoj populaciji, kao i mogućnost obrazovanja uz rad (pravo na posredovanje za zapošljavanje).

Definicija i obaveze zaposlenog koji traži promenu zaposlenja

Zakonom se definiše pojam zaposlenog koji traži promenu zaposlenja. Na ovaj način se definišu svi osnovni pojmovi na koje se Zakon odnosi, reguliše se mogućnost uvođenja u evidenciju svih lica koja su tražioci zaposlenja – lica koja traže promenu zaposlenja, volonteri, privremeni i povremeni poslovi preko omladinske zadruge. Dalje, propisuje se obaveza zaposlenih koji traže promenu zaposlenja da se lično javljaju jednom u šest meseci i na svaki poziv Nacionalne službe kako bi se moglo najadekvatnije posredovati kod promene zaposlenja ovih lica i znati dokle su zainteresovani za posredovanje.

Utvrđeno je brisanje i prestanak vođenja evidencije ovih lica.

Individualni plan zapošljavanja

Sporazum između Nacionalne službe i nezaposlenog zamenjuje se individualnim planom zapošljavanja, što je precizniji termin, kojim se u skladu sa stručnim i radnim sposobnostima nezaposlenog lica, utvrđuju aktivnosti koje je neophodno preduzeti u svrhu aktivnog traženja posla i uključivanja u programe aktivne politike zapošljavanja. Takođe, propisuje se obaveza utvrđivanja individualnog plana sa svim nezaposlenim licima koja se prijave na evidenciju.

Rok za oglašavanje prijave potrebe za zapošljavanjem

Rok od pet dana za oglašavanje prijave potrebe poslodavca za zapošljavanjem u sredstvima javnog informisanja dostupnim građanima u Republici zamenjuje se rokom od osam dana. Ovakav rok je primeren mogućnostima i potrebama, imajući u vidu da glasilo Nacionalne službe «Poslovi» izlazi jedanput nedeljno, te je rok od pet dana isuviše kratak za realizaciju ove obaveze.

Obaveza donošenja Programa aktivne politike zapošljavanja i osnivanja Saveta za zapošljavanje

Program aktivne politike zapošljavanja za Republiku donosi se za kalendarsku godinu.

Uvodi se obaveza teritorijalne autonomije i lokalne samouprave da donose programe aktivne politike zapošljavanja, koji predstavljaju konkretizaciju Programa koji donosi Vlada, vodeći računa o specifičnostima određene teritorije i njenog razvoja, kao i strukturi i broju nezaposlenih. Na ovaj način se postiže decentralizacija izvršavanja poslova zapošljavanja, kao i njihova konkretizacija.

Dalje se propisuje obaveza osnivanja Pokrajinskog i lokalnih saveta za zapošljavanje koji donose Programe aktivne politike zapošljavanja.

Mere aktivne politike zapošljavanja

Uvode se novine u podsticanju zapošljavanja u smislu postojanja mogućnosti stimulisanja zapošljavanja pojedinih kategorija lica (koji duže čekaju na zaposlenje, viška zaposlenih, mladih, samohranih roditelja…). Stimulacija se ostvaruje u trajanju do 12 meseci a u visini minimalne zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima koja podstiče i poslodavca i lice koje se zapošljava.

Izuzetno, poslodavci iz regiona sa izraženijom stopom nezaposlenosti, mogu ostvariti subvenciju zarade u trajanju do 24 meseca, što predstavlja poseban podsticaj i stimulaciju zapošljavanja na ovim područjima.

Ovim Zakonom predviđeno je da se odredba koja se odnosi na subvenciju zarade primenjuje počev od 01.01.2006.godine, s obzirom da je sredstva potrebno obezbediti budžetom.

Takođe, jednokratna novčana naknada radi samozapošljavanja, obračunava se i isplaćuje u iznosu od 70% prosečne mesečne zarade prema poslednjem podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ovakav obračun i isplata ostvaruje se u slučaju da je utvrđena novčana naknada niža od 70% prosečne mesečne zarade, te na ovaj način iznos koji se ostvaruje za samozapošljavanje stimuliše otpočinjanje sopstvenog posla.

Raskid ugovora i povraćaj sredstava

Menja se način regulisanja prava i obaveza poslodavca u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju zarade. Ugovor kojim se regulišu sve međusobne obaveze Nacionalne službe i korisnika sredstava je dvostrano obavezni akt obligatorne prirode, te se kod neizvršenja obaveza primenjuju odredbe drugih zakona. U skladu sa navedenim, «rešenje» kao akt kojim se jednostrano utvrđuje obaveza kao i rok za povraćaj sredstava zbog neizvršenja ugovornih obaveza, nije bilo adekvatno uređeno i iziskuje potrebu drugačijeg regulisanja. Opštim aktom Nacionalne službe uređuje se način ostvarivanja prava na subvenciju, ministar nadležan za poslove rada i zapošljavanja utvrđuje visinu, a međusobne obaveze korisnika sredstava i Nacionalne službe isključivo ugovorom.

Oblici organizovanja u Nacionalnoj službi

Obavljanje poslova Nacionalne službe obezbeđuje se u organizacionim jedinicama, obrazovanim po teritorijalnom principu, što omogućava decentralizovanje same službe.

Dodatno obrazovanje i obuka, kao oblik mera aktivne politike zapošljavanja, mogu se obavljati u organizacionim jedinicama Nacionalne službe. O stečenim znanjima izdaje se sertifikat.

Agencije za zapošljavanje

Zakonom se reguliše mogućnost osnivanja agencije za zapošljavanje od strane fizičkog ili pravnog lica radi obavljanja poslova zapošljavanja. Ovim izmenama bi se omogućilo da se agencije prevashodno bave specifičnim poslovima – poslovim zapošljavanja. Na taj način omogućuje se dodela sredstava za aktivne mere zapošljavanja, kao i kontrola nad njihovim korišćenjem. Agencija je dužna da dokaz o registraciji dostavi ministarstvu, čime se omogućuje formiranje baze podataka o osnovanim agencijama.

Dalje, način obavljanja poslova zapošljavanja od strane agencija propisuje ministar. U tom smislu mogu se urediti i minimum evidencija koje agencije treba da vode, dostavljanje periodičnih izveštaja o radu i sredstvima za aktivne mere zapošljavanja, konkretizovati način obavljanja pojedinih poslova u zapošljavanju i na osnovu toga vršiti adekvatan nadzor nad radom agencija u skladu sa zakonom.

Izmenama u pogledu stručne osposobljenosti zaposlenih, obaveza polaganja ispita vezuje se za obavljanje poslova zapošljavanja, a ne kao do sada za zaposlene, te na taj način poslove zapošljavanja mogu obavljati samo stručno osposobljena lica, dok za obavljanje drugih poslova, koji ne predstavljaju poslove zapošljavanja u Nacionalnoj službi i agenciji ne postoji obaveza polaganja ispita.

Brisanje i prestanak vođenja evidencije

Brisanje sa evidencije regulisano je u smislu postojanja obaveze nezaposlenog i zaposlenog koji traži promenu zaposlenja da ozbiljno shvate svoj status i odgovaraju na obaveze prema Nacionalnoj službi.

Takođe, odgovarajuće zaposlenje je definisano kao zaposlenje u okviru stečenog obrazovanja i zanimanja lica koje traži zaposlenje u prvih šest meseci na evidenciji nezaposlenih, a posle isteka šest meseci odgovarajuće zaposlenje je u zanimanju nezaposlenog uzimajući u obzir stečeno radno iskustvo i stanje na tržištu rada.

Prestanak vođenja evidencije lica regulisan je u skladu sa potrebama prakse. U tom smislu izjednačava se puno i nepuno radno vreme, registrovanjem poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava prestaje vođenje evidencije, evidencija ne prestaje sticanjem svojstva studenta.

Izjednačavanje punog i nepunog radnog vremena, u smislu brisanja sa evidencije, prouzrokuje i prestanak prava na novčanu naknadu.

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Dalje se reguliše da lica kojima je radni odnos prestao na osnovu pismenog sporazuma, otkazom od strane zaposlenog ili krivicom zaposlenog u skladu sa propisima o radu ne mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu ukoliko ne ispune ponovo osnovni uslov za ostvaivanje ovog prava. Na ovaj način je mogućnost ostvarivanja prava na novčanu naknadu vezana za prestanak radnog odnosa bez volje ili krivice zaposlenog na način koji je u skladu sa Zakonom o radu. Takođe, Zakon o radu ne poznaje sporazum na inicijativu zaposlenog, dok je opravdani razlog u vezi ponašanja zaposlenog teško dokazati u postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Mogućnost nastavljanja isplate novčane naknade za vreme privremene sprečenosti za rad prema propisima o zdravstvenoj zaštiti, vezuje se za period od 12 meseci, što je adekvatno obavezi da se posle ovog roka pokrene postupak utvrđivanja sposobnosti za rad.

Ustanovljava se mogućnost ostvarivanja prava na novčanu naknadu za preostalo vreme, licu kome je prestalo pravo pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava zasnivanjem radnog odnosa ili otpočinjanjem osiguranja po drugom osnovu. Na taj način se omogućuje ostvarivanje ovog prava licu koje je iskoristilo pravo na jednokratnu isplatu novčane naknade radi samozapošljavanja, nije bilo u mogućnosti da svoju ugovornu obavezu u potpunosti izvrši a iznos jednokratne novčane naknade vrati.

U vezi vršenja nadzora, umesto izveštaja u sprovođenju nadzora sačinjava se zapisnik na osnovu koga je moguće pokrenuti prekršajni postupak ukoliko se ne preduzmu mere za otklanjanje nedostataka.

Potrebe ovakvih izmena u vršenju nadzora su nastale usled uočenih nepravilnosti u radu prvenstveno agencija za zapošljavanje kao i nemogućnosti pokretanja postupka u slučaju da se o ovim nedostacima sačinjava izveštaj po kome se ne preduzmu mere.

Kaznene odredbe

Kaznenim odredbama iznosi novčanih kazni su povećani, a predviđa se i mogućnost izricanja zaštitne mere zabrane vršenja delatnosti u slučajevima obavljanja poslova zapošljavanja bez dozvole, ili obavljanja poslova zapošljavanja za koje nije registrovan.

Predviđa se, takođe, i kazna za agenciju koja ne dostavi dokaz o registraciji ministarstvu, kao i ako poslove zapošljavanja u agenciji obavlja lice koje nije stručno osposobljeno.

Predviđa se i mogućnost utvrđivanja novčane kazne za Nacionalnu službu ili agenciju koja ne postupi po naloženim merama za otklanjanja uočenih nepravilnosti u radu.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Podsticaji koji se propisuju ovim zakonom mogu pozitivno uticati na razvoj malih i srednjih privrednih društava, naročito ako se uzme u obzir:

uvećanje novčane naknade u slučaju jednokratne isplate radi samozapošljavanja, ukoliko je utvrđena novčana naknada niža od 70% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u privredi;

subvencija zarade u trajanju do 12, odnosno do 24 meseca koju ostvaruje poslodavac zapošljavanjem određenih kategorija nezaposlenih lica.

5. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2005. godinu.

Odredba člana 8. za koju su potrebna dodatna sredstva, primenjuje se od 01. januara 2006.godine.

Za realizaciju subvencije zarade, na osnovu važećeg iznosa minimalne zarade, zapošljavanjem na neodređeno vreme određenih kategorija nezaposlenih, poslodavac bi mogao da ostvari subvenciju u iznosu od oko 120.000 dinara za 12 meseci za jednog zaposlenog.

Očekuje se da po ovom osnovu u 2006. godini bude zaposleno oko 5.000 nezaposlenih lica, zbog čega je potrebno u budžetu Republike Srbije za 2006. godinu obezbediti sredstva u iznosu od oko 600.000.000 dinara.

Ostavite komentar