Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SUDIJAMA

Član 1.

U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 17/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04 i 61/05), u članu 41. stav 2. alineja prva posle reči: „opštinskog“ dodaju se reči: „i prekršajnog“, a u alineji četvrtoj posle reči: „Višeg trgovinskog suda“ dodaje se zapeta i reči: „Višeg prekršajnog suda“.

Član 2.

Posle člana 79. dodaje se dva nova nadnaslova i novi članovi 79b i 79v koji glase:

„Nastavljanje sudijske dužnosti u opštinskim organima za prekršaje

i Većima za prekršaje

Član 79b

Na imenovanje i prestanak dužnosti sudija u opštinskim organima za prekršaje i Većima za prekršaje primenjivaće se Zakon o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 i 55/04) do 31. decembra 2006. godine.

Sudijama u opštinskim organima za prekršaje i Većima za prekršaje dužnost prestaje 31. decembra 2006. godine.

Izbor sudija prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog suda

Član 79v

Odluka o broju sudija u prekršajnim sudovima i Višem prekršajnom sudu biće doneta do 1. jula 2006. godine.

Predsednik i sudije prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog suda biće izabrani do 31. decembra 2006. godine u skladu sa odredbama ovog zakona.“

Član 3.

Viši prekršajni sud preuzeće iz veća za prekršaje, a prekršajni sudovi iz opštinskih organa za prekršaje potreban broj zaposlenih koji su obavljali poslove iz delokruga navedenih organa.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se počev od dana otpočinjanja postupka izbora sudija prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog suda.

4912005.299.doc/1

P R E G L E D

ODREDABA ZAKONA O SUDIJAMA

KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 41.

Za sudiju može biti izabran državljanin Državne zajednice Srbija i Crna Gora koji ispunjava uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i dostojan je dužnosti sudije.

Posle položenog pravosudnog ispita potrebno je i radno iskustvo u pravnoj struci:

– dve godine za sudiju opštinskog I PREKRŠAJNOG suda;

– četiri godine za sudiju trgovinskog suda;

– šest godina za sudiju okružnog suda;

– osam godina za sudiju apelacionog suda, Višeg trgovinskog suda, VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA i Upravnog suda;

– dvanaest godina za sudiju Vrhovnog suda Srbije.

„NASTAVLjANjE SUDIJSKE DUŽNOSTI U OPŠTINSKIM

ORGANIMA ZA PREKRŠAJE I VEĆIMA ZA PREKRŠAJE

ČLAN 79B

NA IMENOVANjE I PRESTANAK DUŽNOSTI SUDIJA U OPŠTINSKIM ORGANIMA ZA PREKRŠAJE I VEĆIMA ZA PREKRŠAJE PRIMENjIVAĆE SE ZAKON O PREKRŠAJIMA („SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BROJ 44/89 I „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 I 55/04) DO 31. DECEMBRA 2006. GODINE.

SUDIJAMA U OPŠTINSKIM ORGANIMA ZA PREKRŠAJE I VEĆIMA ZA PREKRŠAJE DUŽNOST PRESTAJE 31. DECEMBRA 2006. GODINE.

IZBOR SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA

I VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA

ČLAN 79V

ODLUKA O BROJU SUDIJA U PREKRŠAJNIM SUDOVIMA I VIŠEM PREKRŠAJNOM SUDU BIĆE DONETA DO 1. JULA 2006. GODINE.

PREDSEDNIK I SUDIJE PREKRŠAJNIH SUDOVA I VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA BIĆE IZABRANI DO 31. DECEMBRA 2006. GODINE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.“

ČLAN 3.

VIŠI PREKRŠAJNI SUD PREUZEĆE IZ VEĆA ZA PREKRŠAJE, A PREKRŠAJNI SUDOVI IZ OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE POTREBAN BROJ ZAPOSLENIH KOJI SU OBAVLjALI POSLOVE IZ DELOKRUGA NAVEDENIH ORGANA.

ČLAN 4.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“, A PRIMENjIVAĆE SE POČEV OD DANA OTPOČINjANjA POSTUPKA IZBORA SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA I VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA.

4912005.299.doc/2 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama sadržan je u odredbama čl. 100 i 101. Ustava Republike Srbije kojima su propisana opšta načela o statusu sudija.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Status, materijalni položaj sudija, izbor sudija, prestanak sudijske dužnosti i druge odredbe o pravima i dužnostima sudija propisani su Zakonom o sudijama („Službeni glasnik RS“ br. 63/01, 42/02, 17/03, 27/03, 29/04, 35/04 i 44/04.)

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama su u činjenici da je u proceduri donošenje Zakona o prekršajima, kojim se prekršajni postupak u potpunosti organizuje kao redovan sudski postupak, na osnovu čega je nastala potreba da organi za prekršaje prerastu u specijalizovane sudove, a sudije za prekršaje dobiju status kao i sve druge sudije sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji. Dakle, načela rada, položaj, izbor sudija, prestanak sudijske dužnosti i druge odredbe o sudijama ovim izmenama i dopunama odnosiće se i na sudije prekršajnih sudova i sudije Višeg prekršajnog suda.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga menjan je, odnosno dopunjen član 41. stav 2. Zakona o sudijama, čime je regulisano potrebno radno iskustvo u pravnoj struci i to: za sudiju prekršajnog suda dve godine, a za sudiju Višeg prekršajnog suda osam godina.

Član 2. propisuije vremenski period u kome nastavljaju dužnost sudije u opštinskim organima za prekršaje i većima za prekršaje do 31. decembra 2006. godine, kao i rok do kada treba da bude doneta odluka o broju sudija u prekršajnim sudovima i Višem prekršajnom sudu, kao i izvršen izbor istih.

Član 3. reguliše preuzimanje zaposlenih iz organa za prekršaje u prekršajne sudove i Viši prekršajni sud u skladu sa potrebama posla iz delokruga organa.

Član 4. propisuje stupanje na snagu i primenu ovog zakona.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama nije potrebno izdvojiti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog propisa, sudije za prekršaje imaće isti status kao i sve druge sudije sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, a u skladu sa stvarnom nadležnošću prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog suda shodno odredbama Predloga zakona o prekršajima.

Naročiti efekat donošenja ovog akta ogleda se i u usklađivanju prekršajne materije sa propisima Evropske unije a posebno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Razlog za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama po hitnom postupku je potreba da se oblast prekršajnog prava sveobuhvatno i jedinstveno uredi kroz izmene Zakona o prekršajima, Zakona o uređenju sudova i Zakona o sudijama. Posebno važan razlog za hitno donošenje ovog zakona je usklađivanje prekršajnog prava i postupka sa pravom Evropske unije, a naročito sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda i potrebe da kaznu zatvora izriču sudije u redovnom sudskom postupku, a ne organi koji su na granici između sudova i organa uprave.

4912005.299.doc/3

Ostavite komentar