Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

PREDLOG ZAKONA

Član

U Zakonu o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) u članu 35. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.”

Član

U članu 55. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.”.

Član

U članu 180. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Upozorenje se dostavlja zaposlenom na način propisan za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o radu iz člana 185. ovog zakona.”

Član

U članu 270. posle reči: „radni odnosi” dodaju se reči: „i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje,”.

Član

U članu 272. stav 3. reči: „Ministar je dužan” zamenjuju se rečima: „Ministar, odnosno lice koje on ovlasti dužno je da”.

Član

U članu 275. stav 1. na kraju tačke 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) ako zaposlenom uskrati pravo na otpremninu u skladu sa odredbama ovog zakona (član 158).”

Član

U članu 276. uvodna rečenica u stavu 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 do 150.000 dinara:

U tački 1) reči: „(član 35)” zamenjuju se rečima: „(član 35. stav 1)”

Posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

„1a) ako ne vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih u skladu sa odredbama ovog zakona (član 55. stav 6);”.

Tačka 5) briše se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica.”.

Član

Posle člana 276. dodaje se novi član 276a koji glasi:

„Član 276a

Propuštanje propisanog roka za podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (član 35. stav 2), predstavlja prekršaj za koji se izriče novčana kazna propisana članom 31. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14).”

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar