Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

Član 1.

U Zakonu o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 95/13) u članu 3. stav 1. tačka 11) posle reči: „izvoz” reči: „ili uvoz” brišu se.

Član 2.

U članu 4. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Roba dvostruke namene utvrđena u Listi 1, Listi 2 i Listi 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori”, broj 2/00-u daljem tekstu: Hemijska konvencija) uvozi se na osnovu dozvole.”

Član 3.

U članu 10. stav 1. reč: „člana 4. stav 1.” zamenjuje se rečima: „člana 4. st. 1. i 3.”

Član 4.

U članu 13. stav 2. menja se i glasi:

„Ako jedan od organa iz stava 1. ovog člana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada, a ako dva ili više organa iz stava 1. ovog člana uskrate saglasnost dozvola se ne može izdati.”

Član 5.

U članu 16. stav 1. uvodna rečenica menja se da glasi: „Odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz ili uvoz robe dvostruke namene ako se:”

St. 2. i 3. brišu se.

Član 6.

U članu 24. stav 1. posle reči: „uvoza” dodaju se reči: „robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

Član 7.

U članu 29. stav 1. posle reči: „uvoza” dodaju se reči: „robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

U stavu 3. reči: „izvoza, odnosno uvoza robe dvostruke namene” zamenjuju se rečima: „izvoza robe dvostruke namene, odnosno uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

Član 8.

U članu 30. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Primena ovog zakona neće uticati na preuzete obaveze Republike Srbije po osnovu međunarodnih ugovora, uključujući obaveze koje proističu iz Hemijske konvencije“.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar