Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Član 1.

U Zakonu o finansijskom lizingu (“Službeni glasnik RS“, broj 55/03), posle člana 50. dodaje se član 50a, koji glasi:

“Član 50a

Način vođenja registra, upis podataka iz ugovora o lizingu, davanje podataka iz registra, kao i oblik i sadržinu zahteva za upis u registar i zahteva za davanje podataka iz registra bliže uređuje Vlada Republike Srbije.“.

Član 2.

U glavi “VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“ ispred člana 52, dodaju se članovi 51a, 51b i 51v, koji glase:

“Član 51a

Dok nadležna organizacija ne počne da obavlja poslove vođenja registra u skladu sa zakonom, poslove vođenja registra obavljaće Narodna banka Srbije.

Izuzetno od odredbe člana 43. st. 3. i 4. ovog zakona, Narodna banka Srbije, do 31. decembra 2004. godine, poslove vođenja registra obavlja u jednoj jedinici registra, u Beogradu.

Član 51b

Sredstva neophodna za obavljanje poslova iz člana 51a ovog zakona obezbediće se iz:

budžeta Republike Srbije;

donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Član 51v

Organizacija iz člana 44. ovog zakona, danom početka obavljanja poslova vođenja registra, preuzeće dokumentaciju, opremu, sredstva za rad, arhivu, zaposlene i deo informacionog sistema Narodne banke Srbije koji se koriste za obavljanje poslova vođenja registra.“.

Član 3.

U članu 52. u st. 1. i 2. reč: “januara“ zamenjuje se rečju: “jula“.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona predstavlja član 72. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine; pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora; finansijski sistem, sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom, tržišta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o finansijskom lizingu predviđeno je postojanje Registra finansijskog lizinga. Ovakav registar ima značajnu funkciju u ostvarenju pravne sigurnosti u poslovnom prometu s obzirom da omogućava upoznavanje trećih lica sa činjenicom da je određena stvar predmet finansijskog lizinga. Vlada Republike Srbije je pripremila i uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona o Agenciji za privredne registre radi usvajanja. Navedenim Predlogom zakona predviđena je nadležnost i organizacija Agencije koja bi bila nadležna za vođenje registara podataka vezanih za privredni promet, među kojima, između ostalih i Registar finansijskog lizinga. Navedenim Predlogom zakona predviđeno je da Agencija otpočne vođenje Registra finanasijskog lizinga 1. jula 2005. godine, imajući u vidu vreme neophodno za formiranje Agencije i faktičko pripremu informatičkih i drugih rešenja (imenovanje nadležnih organa Agencije, poslovne prostorije, nabavka hardvera, izrada softvera…). U skladu sa navedenim neophodno je odrediti organizaciju koja će biti nadležna za privremeno vođenje Registra finansijskog lizinga do potpunog razvoja Agencije. Predlogom zakona je predviđeno i odlaganje početka primene odredbi Zakona koje se odnose na Registar finansijskog lizinga imajući u vidu potrebne pripremne radnje.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predviđeno je da se način i uslovi pod kojima se obavlja posao vođenja registra uređuju aktom koji donosi Vlada Republike Srbije. Na ovaj način obezbeđuje se da se bliži način i uslovi odrede unapred kako bi se izbegla eventaulna nesaglasnost tehničko tehnoloških rešenja za vođenje registra. U trenutku kada organizacija nadležna za vođenje registra bude određena u skladu sa zakonom kao trajno rešenje prelazak informatičkog rešenja na drugu organizaciu ne bi doveo do nesaglasnosti i na taj način bi sigurnost podataka upisanih u registar bila obezbeđena.

Članom 2. predviđaju se tri člana zakona.

Predloženim članom 51a predviđa se da će poslove vođenja registra finansijskog lizinga privremeno obavljati Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije obavljala bi poslove vođenje registra finansijskog lizinga do određivanja nadležne organizacije u skladu sa relevantnim zakonom. Stavom 2. istog člana uređuje se izuzetno i privremeno obavljanje navedenih poslova samo u jednoj jedinici registra u Beogradu imajući u vidu potrebno vreme za potpun razvoj sistema.

Članom 51b. utvrđeno je da će se sredstva neophodna za obavljanje poslova vođenja registra obezbediti iz Budžeta Republike Srbije, donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Članom 51v predviđeno je da nadležna organizacija koja bude određena u skladu sa zakonom danom otpočinjanja sa radom, preuzima dokumentaciju, opremu (hardver i softver), sredstva za rad, arhivu, zaposlene i deo informacionog sistema Narodne banke Srbije koji su korišćeni za obavljanje poslova vođenja registra. Na ovaj način obezbeđuje se da institucionalna promena organizacije za vođenje registra, u smislu određivanja nadležne orgaizacije u skladu sa zakonom kao trajnog rešenja, ne ugrozi kompaktnost sistema kako u smislu neophodne opreme tako i u smislu znanja i iskustva u obavljanju ovih poslova.

Članom 3. Predloga zakona predviđa se odlaganje rokova za upis ugovora koji su zaključeni pre početka primene odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na registar kao i odlaganje početka primene odredaba Zakona koje se odnose na registar finansijskog lizinga.

Članom 4. Predloga zakona određuje se vreme stupanja na snagu zakona.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Polazeći od činjenice da bi Registar zaloge i Registar finansijskog lizinga vodila ista organizacija, kao i činjenice da bi se navedeni registri zasnivali na istom hardverskom i sličnim softverskim rešenjima, koristili istu opremu, obuhvatali iste zaposlene i sl, a radi smanjenja troškova, za sprovođenje ovog zakona i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar potrebno je obezbediti posebna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od oko 250.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti. U početnom periodu nije neophodno obezbeđenje sredstava, imajući u vidu da postojeći resursi u okviru Narodne banke Srbije (informatička rešenja-softver, računarska oprema itd.) mogu da zadovolje potrebe obavljanja poslova u jednoj jedinici registra, u Beogradu. Imajući u vidu da za potpunu implementaciju sistema neophodna nabavka određenog hardvera (servera koji bi na zadovoljavajući način mogli da odgovore potrebama potpunog razvoja sistema, skenera, određenog broja računara itd.) kao i razvoj određenih softverskih rešenja (aplikacije koja bi bila osnova registra) neophodna su dodatna ulaganja koja bi obezbedila potpunu implementaciju registra. Navedena sredstva obezbedila bi se iz donacija u početnoj fazi. Sredstva koja bi bila neophodna za vođenje registra u 2005. godini biće predložena u zakona kojim se uređuje budžet za 2005. godinu.

V. ODREDBE ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU

ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 50a

NAČIN VOĐENjA REGISTRA, UPIS PODATAKA IZ UGOVORA O LIZINGU, DAVANjE PODATAKA IZ REGISTRA, KAO I OBLIK I SADRŽINU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR I ZAHTEVA ZA DAVANjE PODATAKA IZ REGISTRA BLIŽE UREĐUJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE.

Član 51a

DOK NADLEŽNA ORGANIZACIJA NE POČNE DA OBAVLjA VOĐENjE REGISTRA U SKLADU SA ZAKONOM, POSLOVE VOĐENjA REGISTRA OBAVLjAĆE NARODNA BANKA SRBIJE.

IZUZETNO OD ODREDBE ČLANA 43. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA, NARODNA BANKA SRBIJE, DO 31. DECEMBRA 2004. GODINE, POSLOVE VOĐENjA REGISTRA OBAVLjA U JEDNOJ JEDINICI REGISTRA, U BEOGRADU.

Član 51b

SREDSTVA NEOPHODNA ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ ČLANA 51A OVOG ZAKONA OBEZBEDIĆE SE IZ:

BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE;

DONACIJA, PRILOGA I SPONZORSTVA DOMAĆIH I STRANIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA;

DRUGIH IZVORA FINANSIRANjA U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 51v

ORGANIZACIJA IZ ČLANA 44. OVOG ZAKONA, DANOM POČETKA OBAVLjANjA POSLOVA VOĐENjA REGISTRA, PREUZEĆE DOKUMENTACIJU, OPREMU, SREDSTVA ZA RAD, ARHIVU, ZAPOSLENE I DEO INFORMACIONOG SISTEMA NARODNE BANKE SRBIJE KOJI SE KORISTE ZA OBAVLjANjE POSLOVA VOĐENjA REGISTRA.

Član 52.

Ugovori o lizingu koji su zaključeni pre 1. januara JULA 2004. godine upisuju se u registar od dana početka primene odredaba čl. 43. do 51. ovog zakona, a najkasnije do 31. januara JULA 2004. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“, a odredbe čl. 43. do 51. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara JULA 2004. godine.

Ostavite komentar