Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje i 112/15), u članu 10. stav 3. posle reči: „stava 2. ovog člana” dodaju se zapeta i reči: „osim nematerijalnih sredstava,”.

Stav 8. menja se i glasi:

„Izuzetno, stalna sredstva koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova, razvrstavaju se po grupama shodno načinu na koji su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.”

Posle stava 8. dodaju se st. 9. i 10, koji glase:

„Amortizacija nematerijalnih sredstava vrši se primenom proporcionalne metode srazmerno veku trajanja koji je opredeljen momentom priznavanja tih sredstava u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, na osnovicu koju čini nabavna vrednost svakog sredstva posebno.

Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih sredstava iz stava 3. ovog člana po grupama, vrstu nematerijalnih sredstava, kao i način utvrđivanja amortizacije.”

Član 2.

U članu 16. st. 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 6, reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 7, posle reči: „realizaciju” dodaju se zapeta i reči: „do kraja poreskog perioda”.

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 8, reči: „stava 9.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”, reči: „i člana 22a ovog zakona,” brišu se, a reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 9, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 2, odnosno stava 7.”.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 10, reči: „st. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 11.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2, 3, 4, 5, 7. i 9.”.

Dosadašnji stav 13. postaje stav 11.

Član 3.

U članu 16a stav 2. reči: „stav 9.” zamenjuju se rečima: „stav 7.”, a posle reči: „članom 22a” dodaju se reči: „stav 1.”.

Član 4.

U članu 22a posle stava 1. dodaju se st. 2. do 7, koji glase:

„Na teret rashoda banke priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja u skladu sa odredbama člana 16. st. 1. do 6. ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, na teret rashoda banke priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita odobrenog nepovezanom licu u smislu ovog zakona, pod uslovom da je od momenta dospelosti potraživanja prošlo najmanje dve godine, uz pružanje dokumentacije koja predstavlja osnov za dokazivanje nesposobnosti dužnika da izvršava svoje novčane obaveze (npr. dokumentacija iz kreditnog dosijea dužnika o izmirivanju obaveze dužnika prema banci u toku poslednjih dvanaest meseci, prepiska i druga dokumentacija o kontaktima banke i dužnika u vezi sa naplatom potraživanja i merama koje je banka preduzela radi naplate).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti preostalog dela pojedinačnog potraživanja banke koji nije naplaćen iz sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti koja se sprovodi u skladu sa zakonom.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, na teret rashoda banke priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita koji se, u smislu propisa Narodne banke Srbije, smatraju problematičnim kreditima, izvršen u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja iz st. 1. do 5. ovog člana koja su priznata kao rashod, a koja se kasnije naplate ili za koja poverilac povuče tužbu, predlog za izvršenje, odnosno prijavu potraživanja, u momentu naplate ili povlačenja tužbe, predloga za izvršenje, odnosno prijave potraživanja, ulaze u prihode banke.

Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja nisu priznata kao rashod, a koja se kasnije naplate, u momentu naplate ne ulaze u prihode banke.”

Član 5.

U članu 28. stav 2. posle reči: „apsolutnih prava” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poreza na dodatu vrednost”.

Član 6.

U članu 29. stav 2. reči: „iz stava 1.” zamenjuju se rečima: „u smislu”.

Član 7.

U članu 34. stav 2. tačka 2) posle reči: „okončanja” na oba mesta dodaju se zapeta i reči: „odnosno obustave”.

U stavu 4. posle reči: „rešenja o zaključenju stečajnog postupka” dodaju se zapeta i reči: „odnosno do pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica”.

U stavu 5. tačka 2) posle reči: „bankrotstvom” dodaju se zapeta i reči: „odnosno pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica,”.

Član 8.

U članu 38. stav 2. menja se i glasi:

„Poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene, pokretanja postupka stečaja ili likvidacije, kao i u slučaju obustave stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno obustave postupka likvidacije, u toku godine.”

U stavu 7. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

Član 9.

U članu 40. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.”.

U stavu 5. reči: „na dan” zamenjuju se rečima: „u roku od tri dana od dana”.

U stavu 14. posle reči: „poreskom organu” dodaju se reči: „u roku koji je propisan ovim zakonom”.

Posle stava 15. dodaje se novi stav 16, koji glasi:

„Vrste usluga iz stava 1. tačka 5) ovog člana bliže uređuje ministar finansija.”

Dosadašnji stav 16. postaje stav 17.

Član 10.

U članu 40a stav 5. reči: „st. 6, 7. i 8.” zamenjuju se rečima: „st. 6, 7, 8. i 14.”.

Član 11.

U članu 50a stav 5. menja se i glasi:

„Novozaposlenim licima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se lica koja je obveznik zaposlio u periodu ulaganja, tako da u momentu ispunjenja uslova za korišćenje navedenog poreskog oslobođenja obveznik ima najmanje 100 dodatno zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koji je imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganja iz stava 1. ovog člana.”

U stavu 6. posle reči: „ovog zakona” dodaju se zapeta i reči: „kao i lica koja nisu neposredno radno angažovana kod obveznika”.

Član 12.

U članu 50v stav 1. menja se i glasi:

„Ako obveznik tokom korišćenja poreskog oslobođenja iz člana 50a ovog zakona smanji broj ukupno zaposlenih na neodređeno vreme ispod broja ukupno zaposlenih na neodređeno vreme koje je imao u poreskom periodu u kome je ispunio uslove za poresko oslobođenje, tako da je prosečan broj ukupno zaposlenih na neodređeno vreme, utvrđen na poslednji dan perioda za koji se podnosi poreska prijava manji od broja ukupno zaposlenih na neodređeno vreme koje je imao u poreskom periodu u kojem je ispunio uslove za poresko oslobođenje, gubi pravo na poresko oslobođenje za ceo period korišćenja poreskog oslobođenja i dužan je da u poreskoj prijavi za poreski period u kojem je smanjio broj zaposlenih obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio ovaj podsticaj, valorizovan od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poresko oslobođenje, do dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kojem je smanjio broj zaposlenih, indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.”

Član 13.

U članu 50g reči: „danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi” zamenjuju se rečima: „u poreskoj prijavi za poreski period u kojem je otuđio osnovna sredstva”, a reči: „naredni poreski period” zamenjuju se rečima: „poreski period u kojem je otuđio osnovna sredstva”.

Član 14.

U članu 60. stav 2. posle reči: „depozita,” dodaju se reči: „kao i kamatu po osnovu”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, u slučaju da je transakcija sa povezanim licem jednokratna i da njena vrednost nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost, odnosno ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku poreskog perioda nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost, obveznik uz poreski bilans podnosi dokumentaciju u formi izveštaja u skraćenom obliku, u okviru koje nije dužan da posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”.

U vrednost transakcije, odnosno ukupnu vrednost transakcija iz stava 4. ovog člana ne uključuju se kamate po osnovu zajmova, odnosno kredita, dati, odnosno primljeni avansi, kao i porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, obveznik nije dužan da po osnovu prodaje imovine iz člana 27. ovog zakona povezanom licu utvrđuje cenu te imovine po principu „van dohvata ruke”, odnosno nije dužan da podnosi dokumentaciju iz st. 3. i 4. ovog člana.”

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 7, 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 10. reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 8.”.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 11. reči: „stavom 5.” zamenjuju se rečima: „stavom 8.”.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 12.

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 13. reči: „Obaveze iz st. 1. do 9.” zamenjuju se rečima: „Odredbe st. 1. do 12.”.

Član 15.

U članu 63. stav 5. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”, a reči: „stavom 4.” zamenjuju se rečima: „stavom 5.”.

Član 16.

U članu 64. stav 3. menja se i glasi:

„Obveznik – stečajni dužnik nad kojim je u toku godine obustavljen stečajni postupak usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka.”

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„U poreskoj prijavi iz stava 3. ovog člana obveznik daje procenu prihoda, rashoda i dobiti za poreski period koji započinje narednim danom u odnosu na dan pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka. U poreskoj prijavi obveznik obračunava i mesečni iznos akontacije poreza na dobit.

Odredbe st. 3. i 4. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju obustave postupka likvidacije u toku godine.”

Član 17.

U članu 71. stav 1. reči: „na dan” zamenjuju se rečima: „u roku od tri dana od dana”.

U stavu 3. reči: „na dan” zamenjuju se rečima: „u roku od tri dana od dana”.

Član 18.

Poreski obveznik koji do 31. decembra 2017. godine nije ispunio uslove za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje i 112/15), navedeni poreski podsticaj koristi pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 19.

Odredbe čl. 2, 3. i 4. ovog zakona primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za 2017. godinu.

Odredbe čl. 9. i 17. ovog zakona primenjuju se od 1. aprila 2018. godine.

Odredbe čl. 7. i 16. ovog zakona primenjuju se od 1. avgusta 2018. godine.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Ostavite komentar