Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03 i 72/03), u članu 2. tačka 3) briše se, a u tački 5) posle reči: «pića» dodaju se reči: «iz uvoza».

Član 2.

U članu 8. dodaje se stav 2, koji glasi:

«Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.».

Član 3.

Član 9. menja se i glasi:

«Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 27,50 din/lit;

2) sve vrste dizel – goriva 16,76 din/lit.».

Član 4.

U članu 10. stav 1. u tački 1) reči: «19,00 din/pak» zamenjuju se rečima: «29,47 din/pak», u tački 2) reči: «8,50 din/pak» zamenjuju se rečima: «11,52 din/pak», a u tački 3) reči: «4,00 din/pak» zamenjuju se rečima: «9,95 din/pak».

Član 5.

Član 11. briše se.

Član 6.

U članu 12. stav 1. u tački 4) reči: «40,00 din/lit» zamenjuju se rečima: «80,78 din/lit», a u tački 5) reči: «60,00 din/lit» zamenjuju se rečima: «126,00 din/lit».

Član 7.

U članu 13. stav 1. posle reči: «pića» dodaju se reči: «iz uvoza», a reči: «od 1,50 dinara po litru» zamenjuju se rečima: «od 5,42 dinara po litru».

U stavu 2. posle reči: «pića» dodaju se reči: «iz uvoza».

Član 8.

U članu 14. reči: «u iznosu od 10,00 dinara po kilogramu» zamenjuju se rečima: «po stopi od 40 %».

Član 9.

U članu 17. stav 1. reči: « čl. 9. do 15.» zamenjuju se rečima: «čl. 9. do 13.».

Član 10.

U članu 19. stav 1. tačka 1a) briše se.

U tački 3) posle reči: «na derivate nafte», zapeta i reči: «etil-alkohol koji se koristi u medicinske svrhe», brišu se.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava koji reguliše da se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona jeste postizanje sledećih ciljeva u domenu politike akciza:

dalje smanjivanje obima sive ekonomije;

ostvarivanje većeg priliva sredstava u budžet Republike Srbije;

postupna harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije;

postupna harmonizacija akcizne politike sa standardima Svetske trgovinske organizacije;

harmonizacija akciza sa Republikom Crnom Gorom.

Predloženim zakonskim rešenjima postiže se sledeće:

– Akcizna politika se postepeno usaglašava sa zakonskim rešenjima u Republici Crnoj Gori i sa standardima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije, a da se pri tome, ne smanjuje priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

– S obzirom da derivati nafte: mlazno gorivo i avionski benzin, motorna ulja i maziva, tečni naftni gas i petrolej za osvetljenje, ulje za loženje, zatim, etil-alkohol (etanol) u Republici Srbiji imaju najmanje učešće u strukturi ukupnih prihoda od akciza, predloženo je ukidanje akcize na ove proizvode, čime se sistem akciza dovodi postepeno na nivo koji postoji u zemljama članicama Evropske unije.

– Predloženo povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo, cigarete, pojedina alkoholna pića, kao i na osvežavajuća bezalkoholna pića iz uvoza, neće bitnije poremetiti postojeći odnos nivoa cena ovih proizvoda u Republici Srbiji u odnosu na cene ovih proizvoda u zemljama u okruženju, a ostvariće se dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, čime će se nadoknaditi gubitak prihoda od ukinute akcize na ostale derivate nafte i etil-alkohol (etanol).

– Uvodi se sistem «ad valorem» akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstarkt kafe) u visini od 40%, s obzirom da su prestali da postoje razlozi zbog kojih je Vlada Republike Srbije, započevši sprovođenje poreske reforme u 2001. godini napustila sistem «ad valorem» akcize i prešla na specifičnu akcizu po jedinici mere na kafu (nedovoljna carinska kontrola, česte pojave šverca kafe, i sl.). Predlaganjem ove mere, takođe se predviđaju dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz čl. 1 – 6.

Predlaže se ukidanje akcize na mlazno gorivo i avionski benzin, motorna ulja i maziva, ulje za loženje, tečni naftni gas, petrolej za osvetljenje i etil-alkohol (etanol), s obzirom na njihovo malo učešće u strukturi ukupnih prihoda od akciza u Republici Srbiji.

Takođe, istovremeno se predlaže i povećanje akcize na sve vrste motornog benzina i dizel-goriva, na cigarete grupe A, B i C, viski, džin i konjak, kao i na ostala žestoka alkoholna pića. Propisuje se osnovica za obračun akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe). Pri tome, navedeno povećanje akciza izvršeno je u odnosu na iznose koji su propisani u osnovnom tekstu ovog zakona, a ne u odnosu na iznose akciza koje Vlada Republike Srbije usklađuje na osnovu člana 17. pomenutog zakona.

Uz član 7.

U cilju zaštite domaće sirovinske baze, predlaže se da se akciza plaća na osvežavajuća bezalkoholna pića iz uvoza. Takođe, predlaže se i povećanje iznosa akcize na ove proizvode, s obzirom da njihovo značajno učešće u strukturi potrošnje. Pri tome, navedeno povećanje akcize izvršeno je u odnosu na iznos koji je propisan u osnovnom tekstu ovog zakona, a ne u odnosu na iznose akciza koje Vlada Republike Srbije usklađuje na osnovu člana 17. pomenutog zakona.

Uz član 8.

Predlaže se propisivanje «ad valorem» akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstarkt kafe) u visini od 40%, umesto specifične akcize po jedinici mere, imajući u vidu dodatne finansijske efekte koji će se postići ovom merom.

Uz čl. 9. i 10.

Vrši se usaglašavanje sa izvršenim izmenama u zakonu.

Uz član 11.

Predlaže se da zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

IV. EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

Ocenjuje se da će se zbog povećanja iznosa akcize na motorni benzin, dizel-gorivo, cigarete, viski, džin i konjak, ostala žestoka pića, osvežavajuća bezalkoholna pića i kafu, ostvariti sredstva od akciza u iznosu od 71,13 mlrd. dinara, što je ukupno povećanje dodatnih sredstava od akciza za još 17,84 mlrd. dinara u odnosu na 2003. godinu.

V. RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

Saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku kako bi se, s obzirom na značaj ovih poreskih rešenja, omogućili planirani efekti predloženih mera, posebno u domenu ostvarivanja planiranih sredstava u budžetu Republike Srbije.

VI. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva.

ODREDBE ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) duvanske preređevine;

3) etil-alkohol (etanol);

4) alkoholna pića;

5) osvežavajuća bezalkoholna pića IZ UVOZA;

6) kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe).

Član 8.

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere (litar, kilogram, komad, paklica, hektolitarski stepen i dr.).

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE PRI UVOZU KAFE (SIROVE, PRŽENE, MLEVENE I EKSTRAKTA KAFE) ČINI VREDNOST PROIZVODA UTVRĐENA PO CARINSKIM PROPISIMA, UVEĆANA ZA IZNOS CARINE I DRUGIH UVOZNIH DAŽBINA.

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 23,15 din/lit; 2) sve vrste dizel – goriva 13,00 din/lit; 3) ulje za loženje specijalno (L) i ulje za loženje lako specijalno (LS) 5,40 din/lit; 4) mlazno gorivo i avionski benzin 2,70 din/kg; 5) motorna ulja i maziva 45,00 din/lit; 6) tečni naftni gas 1,90 din/kg; 7) petrolej za osvetljenje 2,50 din/kg.

Proizvodima iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatraju se motorna i avionska ulja, ostala mazivna ulja i masti, hipoidna ulja i masti, kao i ulja dobijena na bazi sintetičkih sirovina.

Ulja za loženje iz stava 1. tačka 3) ovog člana moraju se pre stavljanja u promet, odnosno pre uvoza obojiti jasno crvenom bojom.

Ako nije ispunjen uslov iz stava 3. ovog člana, na ulja za loženje se plaća akciza iz stava 1. tačka 2. ovog člana.

Za motorna ulja i maziva koja su proizvedena uz učešće najmanje 25% baznog ulja dobijenog rerafinacijom upotrebljavanih motornih i industrijskih ulja, ne plaća se akciza iz stava 1. tačka 5) ovog člana, pod uslovom da je ambalaža ili etiketa obeležena jasno zelenom bojom.

ČLAN 9.

NA DERIVATE NAFTE AKCIZA SE PLAĆA U SLEDEĆIM IZNOSIMA, I TO NA:

1) SVE VRSTE MOTORNOG BENZINA 27,50 DIN/LIT; 2) SVE VRSTE DIZEL – GORIVA 16,76 DIN/LIT.

Član 10.

Na duvanske prerađevine akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) cigarete grupe A 19,00 din/pak 29,47 DIN/PAK; 2) cigarete grupe B 8,50 din/pak 11,52 DIN/PAK; 3) cigarete grupe C 4,00 din/pak 9,95 DIN/PAK; 4) cigare i cigarilose 0,50din/kom; 5) rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 9,80din/kg.

Akciza na cigarete iz stava 1. tač. 1) do 3) plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na duvanske prerađevine koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Razvrstavanje cigareta u kvalitetne grupe iz stava 1. ovog člana vrši ministar finansija i ekonomije po pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Etil-alkohol (etanol)

Član 11.

Na etil-alkohol (etanol) akciza se plaća po hektolitarskom stepenu, i to na:

1) denaturisani alkohol za gorivo 7,00 din; 2) alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetičkih 20,00 din; 3) alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama, trgovini i drugim krajnjim potrošačima 13,00 din.

Alkoholna pića

Član 12.

Na alkoholna pića akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) BRISANA

2) pivo 5,00 din/lit;

3) prirodnu rakiju i vinjak 30,00 din/lit;

4) žestoka pića i druga alkoholna pića,

osim viskija, džina i konjaka

žestoka pića i druga alkoholna pića,

osim viskija, džina i konjaka, prirodnih vina,

medicinskih vina i medovine 40,00 din/lit 80,78 DIN/LIT;

5) viski, džin i konjak 60,00 din/li 126,00 DIN/LIT.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola i stavljaju se u promet u skladu sa propisom kojim se uređuje proizvodnja i promet alkoholnih pića.

Alkoholnim pićem u smislu ovog člana smatra se i pivo bez obzira na sadržaj alkohola i način pakovanja.

Osvežavajuća bezalkoholna pića

Član 13.

Na osvežavajuća bezalkoholna pića IZ UVOZA plaća se akciza U IZNOSU OD 5,42 DINARA PO LITRU.

Na osvežavajuća bezalkoholna pića IZ UVOZA koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se osvežavajuća bezalkoholna pića od voćne baze, biljnih ekstrakta i žitarica, veštačka osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupi, praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića, koja se u skladu sa propisima o proizvodnji i prometu bezalkoholnih pića stavljaju u promet kao takva vrsta bezalkoholnih pića.

Kafa

Član 14.

Na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) akciza se plaća u iznosu od 10,00 dinara po kilogramu PO STOPI OD 40%.

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9. do 15. ČL. 9. DO 13. ovog zakona usklađuju se tromesečno stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi usklađene iznose akciza iz stava 1. ovog člana.

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na:

1) proizvode koje izvozi proizvođač;

1a) mlazno gorivo (GM-1) koje se koristi za pogon aviona koji lete na međunarodnim linijama (redovnim i čarter);

2) proizvode koje, pod uslovom reciprociteta, na osnovu posebnih potvrda saveznog organa nadležnog za inostrane poslove, nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva i strano diplomatsko osoblje i konzularni funkcioneri, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom;

3) na derivate nafte, etil-alkohol koji se koristi u medicinske svrhe i kafu, koje uvoze međunarodne humanitarne organizacije, kao i na derivate nafte, koje kao humanitarnu pomoć, bez naknade dobijaju domaće humanitarne organizacije preko ili posredstvom Crvenog krsta.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1a) ovog člana ostvaruje se pod uslovom da se isporuka goriva vrši preko posebnog mesta – bunkera i pod uslovom da je izvršeno izvozno carinjenje goriva i izdata izvozna carinska deklaracija.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. tačka 3) ovog člana ostvaruje se na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa.

Ostavite komentar